Page 1

Mittuniversitetet    – ett växthus för kunskap och kreativitet


Campus Sundsvall har utökats med nya lokaler för undervisning, här ryms bland annat studenter vid lärarutbildningarna.

Innehållsförteckning Inledning En mötesplats för kunskap, samarbeten och nya idéer.............. 3 Mittuniversitetet i siffror............................................................ 4 Utbildning Många utbildningar och god förankring i arbetslivet................... 7 Forskning Nyfiken forskning i framkant..........................................................10 Mittuniversitetets forskningscentrum..........................................12 Samverkan Tillsammans blir vi bara bättre.......................................................15

Omslagsbild: Tina Stafrén. Bilder broschyrens inlaga: Tina Stafrén, Casper Hedberg och Sandra Pettersson. Produktion: Kommunikationsavdelningen, Mittuniversitetet 2017. Tryck: Lenanders Grafiska AB.


INLEDNING

En mötesplats för kunskap, samarbeten och nya idéer Mittuniversitetet är en plats med mycket energi och värme. Här möts människor, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund med ett brett utbud av såväl utbildning som forskning. På våra campus finns en stor samlad kompetens och motiverade studenter från Sverige och andra länder. Vi är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning och vår forskning ligger i framkant inom en rad olika områden, varav vissa är världsledande. Nära relationer med arbetslivet och en aktiv samverkan med omvärlden i övrigt bidrar till att hålla vår verksamhet engagerad och innovativ och ger oss en stadig förankring i samhället, både nationellt och internationellt.  Vårt täta samarbete med näringsliv och organisationer ger inte bara våra studenter utbildning med arbetslivsanknytning, det genererar också nya jobb eftersom företag och organisationer får tillgång till ny forskning och möjlighet att rekrytera rätt kompetens. Det är ett givande och tagande som alla vinner på. Stor regional betydelse I regionen märks Mittuniversitetets närvaro bland annat i att andelen högskoleutbildade har ökat rejält under de senaste 30 åren. Var tredje högskolenybörjare i Jämtlands

Campus Östersund ligger centralt i Östersund i väl anpassade lokaler. och Västernorrlands län väljer Mittuniversitetet och omkring hälften av alla studenter bor kvar i länen efter examen, vilket förstås bidrar till befolkningstillväxten.  I Jämtland innebär vår spetsforskning och testmiljöer inom sport och friluftsliv fantastiska förutsättningar för stora varumärken och framgångsrika elitidrottare. I Västernorrland, där skogen utgör en basnäring, är forskningen kring nya användningsområden för träfibrer av stor betydelse för samhällets utveckling.  Kort och gott – hos oss på Mittuniversitetet växer ny kunskap fram och nya begåvningar hittar hem – det öppnar möjligheter för både individer och samhälle att växa.

MITTUNIVERSITETET

3


MITTUNIVERSITETET I SIFFROR

147 166

1026

anställda vid Mittuniversitetet 2016

Campus Östersund 63° 10´ 37.66´´N 14° 38´ 56.66´´E

Mittuniversitetets bibliotek lånade ut 142 614 böcker och 147 166 avsnitt ur e-böcker laddades ner 2016 Campus Sundsvall

Utbildning

62° 23´ 34.69´´N 17° 17´ 1.29´´E

Studenter

13 598

läsåret 2015/16

Internationella studenter

441

2016

Kurser

375

läsåret 2016/17

Program i grundutbildningen läsåret 2016/17

4

44

Lärarutbildning och nautisk utbildning startar i Härnösand

Socialhögskolan startar i Östersund

Genom högskolereformen bildas Högskolan i Sundsvall/Härnösand och Högskolan i Östersund

De båda högskolorna slås ihop och bildar Mitthögskolan med ambition att bli universitet

1842

1971

1977

1993

 M I T T U N I V E R S I T E T E T


MITTUNIVERSITETET I SIFFROR

1,5 Mittuniversitetets studenter och anställda startar i snitt 1,5 företag i månaden med hjälp av universitetets innovationsstöd

927 173 000

Mittuniversitetets omsättning 2016 var drygt 900 miljoner kronor

Forskning 2016 323

47%

Vetenskapliga artiklar

47 procent av Mittuniversitetets helårsstudenter studerade på distans 2016

187 86 Professorer

Forskarstuderande

Vårdhögskolorna i Sundsvall/ Örnsköldsvik och i Östersund blir en del av Mitthögskolan

1995

Mitthögskolan blir Mittuniversitetet, läs mer på jubileum.miun.se

Forskningscentren FSCN och STC utnämns till KK-miljöer

2005

2011

Verksamheten vid Campus Härnösand flyttar till Sundsvall

2016 MITTUNIVERSITETET

5


AT T P L U G G A PÅ M I T T U N I V E R S I T E T E T

Vårdutbildningarna är en viktig del av universitetets utbud. De har en lång tradition och Mittuniversitetet är en av landets större utbildare av sjuksköterskor.

6

  MITTUNIVERSITETET


UTBILDNING

Många utbildningar och god förankring i arbetslivet På Mittuniversitetet har vi ett brett utbud av både längre utbildningsprogram och kortare kurser. Många av dem är mycket populära och väl förankrade i arbetslivet. Några av de mest eftersökta är utbildningarna till psykolog, sjuksköterska, förskollärare, beteendevetare, socionom, journalist och webbutvecklare. Nästan hälften av Mittuniversitetets studenter läser på distans, antingen helt via nätet eller med vissa träffar på något av våra två campus. Våra campus I Sundsvall hittar du vårt campus precis där Selångersån kröker sig vackert innan den fortsätter genom staden och ut i havet. Campus Sundsvall har nyligen utökats med ytterligare två kvarter, dels i det gamla kulturkvarteret Grönborg, dels med ett mer nybyggt kvarter där vi också gett plats för trevliga umgängesytor. I Östersund finns vi mitt i staden på en historisk plats – ett före detta regemente som är byggt vid slutet av 1800-talet. Klassiska stenbyggnader varvas med modernare byggnader i en parklik miljö. Distansutbildningen ger fler möjligheter För dem som inte kan plugga på plats på campus finns distansutbildningar – vi har ett av landets största utbud.

Även under sommarmånaderna håller vi lärandet igång med våra populära sommarkurser som ges på distans. Många studerar under sommaren för att de vill bredda eller spetsa till sin utbildning, eller fördjupa sig i ett specialintresse.  För många är distansutbildning det enda sättet att få en akademisk utbildning, för andra är den ett komplement till campusutbildning. En hel del av dem som läser distanskurser är redan yrkesverksamma som vill fortbilda sig.  Med hjälp av ny teknik och pedagogisk utveckling håller vi en hög klass på våra distansutbildningar och satsar hela tiden på att bli bättre. I anslutning till våra universitetsbibliotek erbjuder vi stöd till alla som studerar, både på campus och distans. Hand i hand med arbetslivet Våra utbildningar har nära kontakt med arbetslivet genom bland annat gemensamma projekt, praktik, examensjobb och gästföreläsningar. Flera av våra utbildningar rankas högt av sina respektive branscher tack vare det goda samarbetet med arbetslivet. Det ger studenterna en god insyn i och kännedom om sitt kommande yrkesliv redan under studietiden.

MITTUNIVERSITETET

7


UTBILDNING

Ökad internationalisering Mittuniversitetet strävar efter att öka det internationella utbytet och samarbetet på alla nivåer, bland annat genom att skapa bättre balans mellan antalet in- och utresande studenter och stärkt samarbete med ett antal utländska lärosäten. Vi har internationella samarbeten världen över. Via dessa kontakter kan vi erbjuda lärare, forskare och studenter goda möjligheter till internationella erfarenheter.

Nyckeltal i grundutbildningen Utbildningsvolym 2016 Antal registrerade studenter 14 863 Totalt antal hst* 6 968 Totalt antal hpr** 5 714 Andel hst inom program 72% Internationellt studentutbyte, antal individer Utresande 111 Inresande 441 Genomströmning (prestationsgrad) Campusutbildning 91% Distans, total 72% Totalt 82% *Helårsstudenter, hst, är antalet studenter som är registrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets poängomfattning under en viss period dividerat med 60, det vill säga antalet studenter om alla läste på heltid.   **Helårsprestation, hpr, är summa avklarade poäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.

8

  MITTUNIVERSITETET

Det internationella samarbetet bidrar till att vi har ett mångkulturellt klassrum på hemmaplan, och ett brett utbildningsutbud på engelska. Vid dessa utbildningar studerar såväl utländska som svenska studenter. Våra studentutbyten med över 150 partneruniversitet anordnas inom ramen för olika stipendieprogram, som till exempel det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+.

Andel helårsstudenter (hst*) per utbildningsområde 2016 Design 2% Idrott 1% Övrigt 5% Humaniora 10% Verksamhetsförlagd utbildning 1% Juridik 3% Undervisning 5% Medicin 5%

Vård 15%

Teknik 17%

Samhällsvetenskap 26%

Naturvetenskap 10%


ARBETSLIVSANKNYTNING

Mittuniversitetet har ett brett utbildningsutbud inom följande områden Data och IT

Natur och miljö

Ekonomi, juridik, samhälle och turism

Språk, litteratur, historia och religion

Idrott, hälsa och vård

Teknik

Medier och design

Undervisning och människors beteende

Lärarutbildningarna innehåller många nyfikna och kreativa inslag – hos oss finns lärarutbildning MITTUNIVERSITETET 9 i olika studieformer och för hela skolgången.


FORSKNING

Nyfiken forskning i framkant En stor drivkraft i vår forskning är nyfikenhet – att utveckla ny kunskap och lösa komplicerade problem. Grundläggande är en hög vetenskaplig kvalitet, liksom en tydlig strävan att forskningen ska vara tillgänglig och nyttig för samhället. Kopplingen mellan universitetets grundutbildningar och forskningen är dessutom viktig för utbildningarnas förankring i aktuella vetenskapliga rön och frågeställningar. En internationell expertpanel har vid en utvärdering funnit att många av våra forskningsmiljöer håller en mycket hög klass. Förutom en hög akademisk kvalitet, har vår forskning en nära och god samverkan med näringslivets aktörer samt relevans för det omgivande samhället, såväl på en regional som en nationell och internationell nivå. På regional nivå innebär det bland annat att universitetet främjar näringsliv, organisationer och offentlig sektor genom erfarenhets- och kunskapsutbyte samt kompetensförsörjning. Det är vi stolta över. Våra omfattande relationer med omvärlden hjälper oss att hålla verksamheten engagerad, uppdaterad och innovativ. Forskning som gör nytta Forskningen på Mittuniversitetet organiseras dels i centrumbildningar, dels i ämnesforskning och forskar-

10

MITTUNIVERSITETET

grupper. Centrumbildningarna är arenor för samverkan och spjutspetsar inom sina forskningsområden. Men högkvalitativ forskning bedrivs även inom de områden som inte ingår i någon centrumbildning. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt, en hög kvalitet i utbildningarna och en hög kompetens bland forskare och lärare.  Våra forskare vill göra nytta, vilket de gång på gång också visar att de gör. Några exempel på olika forskningsområden där Mittuniversitetet är världsledande, och visar vägen, är inom cellulosa, vintersport, turism, risk och kris samt kommunikation.  Forskningen på Mittuniversitetet är i ständig utveckling. I mötet med näringslivet och det omgivande samhället skapar vi tillsammans ny kunskap för en bättre värld.

Nyckeltal: forskning och forskarutbildning 2016 Professorer (individer) Andel disputerade lärare Antal forskarstuderande

86   54% 187

Examina inom forskarutbildningen Avlagda doktorsexamina 23 Avlagda licentiatexamina 9


Vid Mittuniversitetet finns forskarutbildning i följande ämnen Biologi

Kemi

Socialt arbete

Data- och systemvetenskap

Kemiteknik

Sociologi

Ekoteknik och miljövetenskap

Matematik

Elektronik Engelska

Medie- och kommunikationsvetenskap

Sportteknologi och kvalitetsteknik

Företagsekonomi

Omvårdnad

Teknisk fysik

Historia

Pedagogik

Turismvetenskap

Hälsovetenskap

Psykologi

Ämnesdidaktik

Statsvetenskap


FORSKNING

Mittuniversitetets forskningscentrum Mittuniversitetets centrumbildningar är viktiga arenor för samverkan och samtidigt spjutspetsar i de områden som står i centrum för vår forskning. CENTRUM FÖR FORSKNING OM EKONOMISKA RELATIONER (CER) CER bedriver forskning om företags och individers ekonomiska relationer och kopplar samman praktiker, forskare och studenter. I centrum för verksamheten finns branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision samt deras leverantörer och kunder. DEMICOM DEMICOM:s forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap förenas av ett fokus på relationer mellan demokrati och kommunikation och dess villkor i ett föränderligt samhälle. ETOUR ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Forskningen bedrivs i dialog och nära samverkan med samhället och turistnäringens aktörer. ETOUR:s fyra fokusområden är naturbaserad turism, e-turism, destinationsutveckling samt turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik.

12

MITTUNIVERSITETET

FIBRE SCIENCE  AND COMMUNICATION NETWORK (FSCN) Forskningen vid FSCN sker i nära samarbete med skogsindustrin och näringslivet. Den syftar till att öka industrins lönsamhet genom energieffektivisering och att stötta utveckling av nya produkter och affärsområden baserade på skogsråvaror. Resurshushållning, miljöfrågor och nya tekniker står i centrum för forskningen. Forskningen bidrar till utveckling av de industriella ekosystemen. NATIONELLT VINTERSPORTCENTRUM (NVC) NVC är ett multidisciplinärt idrottsvetenskapligt forskningscentrum med omfattande internationellt forskningssamarbete och nära samverkan med ledande företag inom sport- och outdoorsektorn. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är prestationsidrott, fysisk aktivitet och hälsa. Ett mål för NVC är att använda kunskap från elitidrott även inom hälsoområdet. RISK AND CRISIS RESEARCH CENTRE (RCR) RCR samlar forskare som studerar risker och kriser i samhället. Genom RCR finns en unik möjlighet att ta del av forskning bland annat om hur människor bedömer risker, hur organisationer hanterar kriser och vad som påverkar samhällets sårbarhet.


FORSKNING

Fokus för forskningen vid Nationellt vintersportcentrum ligger på bättre idrottsprestationer och fysisk aktivitet.

SENSIBLE T   HINGS T   HAT COMMUNICATE (STC) STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen.

SPORTS T   ECH RESEARCH CENTRE Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för forskning rörande innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder för sport-, idrotts- och outdooraktiviteter. Här ryms också rehabiliteringsstöd, medicinska applikationer och utrustning för funktionsnedsattas behov.

MITTUNIVERSITETET

13


K O N TA K T

Vikten av samarbete och samverkan genomsyrar hela Mittuniversitetets verksamhet.Tillsammans kan vi utvecklas.

14

MITTUNIVERSITETET


SAMVERKAN

Tillsammans blir vi bara bättre Att samverka med våra studenter, samarbetspartner och omvärlden är för oss en självklarhet. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda det omfång och djup som vi eftersträvar inom såväl utbildning som forskning. Samarbete och gemensamma mål är alltid en nyckel till framgång och goda resultat, därför är det något som vi värnar extra mycket. Det gör vi bland annat genom att ge våra utbildningar i nära samverkan med berörda branscher och genom att driva olika forskningsprojekt tillsammans med näringsliv och organisationer. På så sätt svarar våra utbildningar upp till dagens och morgondagens behov och efterfrågan, och vår forskning kommer till nytta för individ och samhälle. Vår dörr står alltid öppen för nya samarbeten och idéer, så är du intresserad av att samverka med oss – hör av dig! Vi ser fram emot att ta del av dina funderingar och förslag.

Samverka med oss miun.se/samverka Gå med i Mittuniversitetets alumnnätverk alumni.miun.se Kontakta oss i övriga frågor miun.se/kontakt kontakt@miun.se 010-142 80 00

MITTUNIVERSITETET

15


Kontakt

Campus

Telefon 010-142 80 00 Webb miun.se

Sundsvall   Östersund

Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall Kunskapens väg 8, 831 25 Östersund

Presentationsbroschyr 2017  

Mittuniversitetet - Ett växthus för kunskap och kreativitet