Page 1

Mittuniversitetets

Ă…rshĂśgtid 2008 Promotion av hedersdoktorer och doktorer samt installation av professorer Campus Sundsvall 14 november


INNEHÅLL

  4

Rektors förord

  5

Rektor Anders Söderholm

  6

Hedersdoktorer

  7-8

Doktorer, Fakulteten för humanvetenskap

  9-14 Doktorer, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 15-22 Professorer 23-24 Adjungerade professorer 25

Stipendier

26

Symboler

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

3


REKTORS FÖRORD

Mittuniversitetets forskning både ­relevant och internationellt konkurrens­kraftig Mittuniversitetet har i år glädjen att promovera ett större antal nya doktorer och installera fler professorer än någonsin tidigare. Det är ett handfast bevis på att universitetsstatusen, professorsprogrammet och utbyggnaden av forskarutbildningen har gett det önskade resultatet. När den akademiska gemenskapen växer så växer också styrkan i våra gemensamma akademiska värden vid universitetet. En framåtriktad, nyfiken och intensiv diskussion inom våra olika vetenskapliga discipliner leder inte bara till publiceringar och citeringar utan också till en mer kvalificerad, krävande och produktiv arbetsmiljö vid universitetets institutioner. Vi vet att detta är en framgångsfaktor och genomförda utvärderingar har konfirmerat att vår forskning är både relevant och internationellt konkurrenskraftig. Universitetet har också en viktig roll att fylla i regionala såväl som internationella innovationssystem. Att arbeta tillsammans med partners i samhället och att driva forskningen med hjälp av så kallade samproducerande metoder har kommit att bli en självklarhet för Mittuniversitetet. Genom framsynta satsningar på den skogliga forskningen och forskningen kring idrott, hälsa, turism och upplevelser, för att nämna några exempel, så är också Mittuniversitetet en viktig faktor i regionens internationella framgångar. Det är därför särskilt glädjerikt att kunna konstatera hur väl dessa områden utvecklats under senare år med fördjupade kontakter och gemensamma satsningar i samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor.

4

Framtiden är dock inte utan utmaningar. Flera reformer som just nu är under planering eller genomförande kommer att väsentligen förändra villkoren för universitetet. Universitetsoch högskolelandskapet är samtidigt föremål för förändring. Konkurrensen mellan universiteten har också lyfts från en nationell till en internationell spelplan. I dessa förändringens tider kan det därför kanske kännas särskilt angeläget att för en stund koppla av från det dagliga arbetet för att under angenäma former uppmärksamma våra framgångar. Fakulteterna kommer därför idag att i vederbörlig ordning promovera universitetets nya doktorer och rektor kommer att installera de nya professorerna i sitt ämbete. Fakulteterna kommer även att till hedersdoktorer promovera Magdalena Forsberg och Lars Näsman för att på så sätt uppmärksamma deras stora insatser för universitetets utveckling. Jag vill hälsa alla nya doktorer, hedersdoktorer, nya professorer och universitetets gäster varmt välkomna till Mittuniversitetets årshögtid med förhoppningen att dagens minnesvärda högtid också ska utgöra en start för framtida segrar och ett fördjupat samarbete mellan universitetet och alla våra vänner i samhälle och näringsliv. Anders Söderholm Rektor

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


REKTOR

Anders Söderholm Anders Söderholms forskning har koncentrerats till studier av projekt, projektorganiserade företag och konsekvenserna av temporära organisationers utbredning. Söderholm har där bidragit till formuleringen av en organisationsvetenskaplig teori för temporära organisationer och genomfört ett flertal djupare studier av den projektorganiserade verksamhetens betydelse för näringsliv och offentlig sektor. Centralt för forskningsuppgiften har varit att uppmärksamma och analysera lednings-, strategi- och styrningsfrågor för verksamheter som till stor del är projektberoende. Målsättningar för forskargruppen har varit att bidra till en företagsekonomisk kunskapsbildning som moderniserar traditionella hiearkiska och ofta förlegade organisationsmodeller. Empiriskt har forskningens data i första hand hämtats från praktisk verksamhet med hjälp av kvalitativa metoder och analysansatser. Projektformens utbredning har också återverkningar på arbetsorganisation och ledarskap i och med att båda faktorerna behöver definieras om i ljuset av förändrade organisationsoch organiseringsmönster. Forskningsarbetet har också drivits i nära samverkan med projektintensiva företag och lett till engagemang som ordförande i Svenska Projektakademien. Svenska Projektakademien utser bland annat Årets Projektledare och årets bästa uppsats inom projektområdet i Sverige. Internationellt har den skandinaviska forskningen på området nått en bred publik inom det organisationsvetenskapliga fältet. Anders Söderholm var även en av grundarna till det främsta internationella nätverket på området ”International Research Network on Organizing by Projects”. Forskningen är publicerad i artiklar och böcker. Bland de senare, där Anders Söderholm har varit en av medförfattarna, kan nämnas ”Neo-industrial Organising” (Routledge, 1999) och ”A Grammar of Organizing” (Edward Elgar, 2007). Anders Söderholm har arbetat som rektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet under en period när verksamheten kraftigt internationaliserades. Samtliga utbildningar på avancerad nivå gjordes under denna period om till engelskspråkiga program för en internationell marknad. Som en följd därav kom Handelshögskolan vid Umeå universitet att skapa de förutsättningar som senare ledde till internationell ackreditering.

Anders Söderholm är född 1961. Han tog fil kand-examen 1985, avlade doktorsexamen i företagsekonomi 1991 och antogs som docent 1998. Han var rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet under perioden 2000 – 2003 och anställdes som professor i företagsekonomi 2005. Anders Söderholm har även varit t.f. professor i industriell projektledning vid Kungliga Tekniska Högskolan samt visiting scholar vid Scancor, Stanford University. Han är Fellow vid Institute for Management of Innovation and Technology, ordförande i Svenska Projektakademien och svensk ledamot i styrelsen för European Academy of Management. Han är också ledamot av Kungliga Skytteanska Samfundet. Sedan april 2008 är han rektor för Mittuniversitetet.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

5


HEDERSDOKTOR

Magdalena Forsberg Att lära nytt gav mig glädjen åter Nej, jag har inte ångrat att jag inte bytte från längdåkningen till skidskyttet tidigare! Det känns i efterhand fantastiskt att ha fått uppleva två olika idrottskarriärer, en där jag stod litet i skymundan av de bästa och en karriär där jag figurerade i toppen. Att lära mig nya saker och att utvecklas har varit det som drivit mig framåt och som en gång fick mig att börja med skidskytte. Mitt första år som skidskytt lärde jag mig något nytt varje dag vilket gjorde att jag hittade tillbaks till glädjen i idrotten. Skidskytte är en komplex idrott, du skall kunna gå direkt från en maxbelastning till att klara av en finmotorisk övning, ofta under stor press. Fysiken, det mentala, materialet och en liten vindpust är några av de faktorer som påverkar resultatet. De yttre faktorerna går aldrig att påverka, dem lär man sig med träning och inte minst rutin att behärska. Jag får ofta även frågan om jag inte kunnat tävla några år till. Jag tycker att jag avslutade min elitidrottskarriär i precis rätt tid. Framförallt för att jag fortfarande tyckte att idrotten var rolig när jag lade skidor och gevär på hyllan.

Magdalena Forsberg (Wallin) föddes i Ullånger 1967. Idrottskarriären började med längdskidåkning. Men de riktigt stora framgångarna kom efter bytet av idrottsgren till skidskytte 1994. Hon vann den totala Världscupen i skidskytte sex år i rad (19972002) och vann under den tiden 42 individuella världscuplopp. ­Magdalena Forsberg blev världsmästarinna sex gånger och i Olympiska vinterspelen 2002 tog hon två brons. Hon är den mest framgångsrika kvinnliga skidskytten i världen och den svenska idrottare som flest gånger – fyra – tilldelats Jerringpriset.

HEDERSDOKTOR

Lars Näsman Med forskningsfokus i industrin Lars Näsman har under sin snart 40 år långa industriella karriär alltid varit engagerad i verksamheter med fokus mot forskning och utveckling. Efter en tid som forskningsingenjör vid SCA:s forskningslaboratorium i Sundsvall följde ett antal år vid CERN i Genève. I arbetet ingick design av de olika magneterna i acceleratorn, utformande av tillverkningsanvisningar, tillverkningskontroll hos tillverkare i Europa och installation. År 1975 återvände han till Sundsvall och dåvarande Sunds AB. Under den tiden togs första steget i en stor satsning på forskning. Som chef för cellulosadivisionen var han med om att introducera ett antal av de produkter som utvecklats som ett nytt lågenergi koksystem för kemisk massa och framställning av nya blekprocesser baserade på syrgas och ozon för klorfri blekning. Under en lång rad år har han innehaft ett antal styrelseposter inom verksamheter i främst den mittsvenska regionen. Under de sista 7 åren fram till att Mitthögskolan blev universitet satt han som industrirepresentant i lärosätets styrelse. Han är nu medlem i programrådet för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar.

6

Lars Näsman är född i Linköping, tog studenten i Sundsvall och blev civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola 1970. Efter examen anställdes han som forskningsingenjör vid SCA:s forskningslaboratorium i Sundsvall. Åren 1972-1975 var han anställd vid CERN för uppbyggnaden av den nya protonacceleratorn. Han blev 1975 utvecklingschef vid Sunds AB. Efter några år som divisionschef blev han 1986 VD och koncernchef vid Sunds Defibrator. Lars Näsman är sedan 2002 koncernchef för Iggesund Tools International AB.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Fakulteten för humanvetenskap

DOKTOR | Historia

Tomas Berglund Tomas Berglund disputerade i ämnet historia i mars 2007. Avhandlingens titel är ”Det goda faderskapet – i svenskt 1800-tal”. Utifrån uppfostranslitteratur och brevmaterial har normativa faderskapsideal och hur dessa omformas i mäns vardagsliv analyserats. Även relationen faderskap och manlighetsideal diskuteras. Berglund har arbetat vidare med två projekt. Det ena handlar om att en persons enskilda val och handlingar utifrån brev sätts in i och förstås utifrån den ”stora historiens” strömningar. Det andra handlar om källmaterial och perspektiv med utgångspunkt i föräldrars och barns upplevelser av uppfostran.

DOKTOR | Hälsovetenskap

Göran Fahlén Göran Fahlén disputerade i ämnet hälsovetenskap den 23 maj 2008. Avhandlingens titel är ”Aspects of the Effort Reward Imbalance Model of Psychosocial Stress in the Work Environment”. Modellen har visat sig ha ett stort förklaringsvärde för negativa hälsoutfall, som hjärt-kärlsjukdomar och psykosomatiska problem. Han har i sin forskning studerat modellens uppbyggnad och tillämpning i relation till dess teoretiska antaganden. Slutsatserna är att modellen är värdefull för studier av stress i arbetslivet, men att det finns behov av att utveckla och klargöra modellen i några viktiga hänseenden.

DOKTOR | Hälsovetenskap

Hans Goine Hans Goine disputerade i ämnet hälsovetenskap den 19 maj 2006. Avhandlingens titel är “SICKNESS ABSENCE — Aspects of Measurement, Impact of the Labour Market and Effects of Intervention”. Hans forskar om olika aspekter på sjukfrånvaro. Förutom olika metoder för att mäta sjukfrånvaro har han även studerat arbetslöshetens betydelse för sjukfrånvaro. Där undersökte han på samvariation mellan sjukfrånvaro och andra försörjningssystem. Han har även utvärderat de effekter som Arbetslivsfondens olika stöd har haft på sjukfrånvaron under 90-talet.

DOKTOR | Hälsovetenskap

Lars Lilja Lars Lilja disputerade i ämnet hälsovetenskap den 16 november 2007. Avhandlingens titel är ”Att normaliseras – Vårdares syn på psykiatriska patienter, mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter”. Resultaten visar att vårdarna har en tendens att se patienten som ett fall. Genom detta undviks att se det lidande som finns, vilket inte är livsbejakande och hälsosamt för patienten. Att förändra vårdarnas attityder är en långvarig samhällelig process som kräver resurser, men kanske främst utrymme för kontinuerlig diskussion och debatt inom vården.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

7


Fakulteten för humanvetenskap

DOKTOR | Sociologi

Gunilla Olofsdotter Gunilla Olofsdotter disputerade i ämnet sociologi den 11 april 2008. Avhandlingens titel är ” Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag”. Hon forskar om arbetslivet och dess roll i samhällsutvecklingen. Avhandlingen behandlar flexibilitetens villkor och följder inom bemanningsföretag. Under avhandlingsarbetet studerades organisering av personaluthyrning och dess innebörd för personalens upplevelse av anställningsförhållanden, arbetsvillkor och sammanhållning.

DOKTOR | Socialt arbete

Nils Stenström Nils Stenström disputerade i ämnet socialt arbete den 24 januari 2008. Avhandlingens titel är ”Sprutbyte vid intravenöst narkotikamissbruk – en longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö”. I studien följs 3660 sprutbytare under 15 år. Alla deras 178.000 besök ligger till grund för omfattande analyser av hur sprutbytesprogrammet används samt utvecklingen när det gäller smittspridning, HIV- och hepatittestning, vaccinationer och social utveckling. Studien är troligen den hittills största i världen av långtidsförlopp i sprutbytesprogram.

DOKTOR | Statsvetenskap

Johan Vamstad Johan Vamstad disputerade i ämnet statsvetenskap den 14 december 2007. Avhandlingens titel är ”Governing Welfare – the Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State”. I avhandlingen undersöker han kooperativa tjänsteproducenters möjlighet att minska det idag ökande demokratiska underskottet i Sverige. En stor del av undersökningen genomfördes i form av intervjuer och enkätundersökningar vid förskolor i Stockholm och Östersund.

DOKTOR | Företagsekonomi

Peter Öhman Peter Öhman disputerade i ämnet företagsekonomi den 12 januari 2007 med avhandlingen ”Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman”. Forskningen är inriktad på hur olika parter ser på revisorernas kvalitetssäkring av företags redovisningsinformation och de faktorer som ligger bakom att utförar- och användarperspektivet inte är synkroniserade. I avhandlingens avslutande del presenteras möjliga åtgärder för att anpassa revisionen till motstridiga intressen, och det ges förslag på en mer integrerad och dynamisk revision.

8

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Elektronik

Jon Alfredsson Jon Alfredsson disputerade i ämnet elektronik den 29 maj 2008. Titeln på avhandlingen är ”Limitations of Subthreshold Digital Floating-Gate Circuits in Present and Future Nanoscale CMOS Technologies”. Han forskar inom området design av elektronik som drar mindre ström än dagens teknik. Speciellt produkter som kräver ultralåg effekt har varit i fokus. Det är främst t.ex. bärbara applikationer som drivs av batterier där mindre strömförbrukning innebär längre drifttid och minskade omkostnader. Vissa medicinska applikationer så som pacemakers och hörapparater är produkter i denna målgrupp.

DOKTOR | Elektronik

Henrik Andersson Henrik Andersson disputerade i ämnet elektronik den 15 maj 2008. Avhandlingens titel är ”Position Sensitive Detectors – Device Technology and Applications in Spectroscopy”. Avhandlingen behandlar utveckling av positionskänsliga detektorer och även utveckling av kompakta, kostnadseffektiva spektrometrar. En- och tvådimensionella positionskänsliga detektorer har utvecklats som är baserade på metall-oxid-halvledarprincipen (MOS). Utveckling av små, kompakta och kostnadseffektiva spektrometrar har också utförts med målet att konstruera enheter för användning i processindustrin.

DOKTOR | Data- och systemvetenskap

Erik Borglund Erik Borglund disputerade i ämnet data- och systemvetenskap den 27 maj 2008. Avhandlingens titel är ”Design for Recordkeeping: Areas of Improvement”. Han forskar om digital arkivering och hur digital information skall kunna bevaras lång tid. Avhandlingen fokuserar på hur informationssystem skall designas för att möjliggöra att information som skapas i dessa även skall kunna arkiveras digitalt med hög kvalitet. Erik Borglunds forskning har bedrivits såväl i offentliga organisationer som i privata.

DOKTOR | Elektronik

Cao Cao Cao Cao defended her doctoral thesis “Automatic Synthesis of Partitioned FSMs Based on Mixed Synchronous/asynchronous State Memory” in electronics in 2007. She researches on synthesis optimization for low power using mixed synchronous/asynchronous design. Finite state machine (FSM) partitioning proves to be effective for power optimization. In her thesis, a mixed synchronous/asynchronous state memory structure in the decomposed FSM is proposed, which results in implementations with low power and low area overhead. She currently works with e.g. low-power FPGA design as electronics consultant.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

9


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Data- och Systemvetenskap

Ulrika Danielsson Ulrika Danielsson disputerade i ämnet data- och systemvetenskap den 11 december 2007. Avhandlingens titel är ”Relationships Between Information Communication Technology and Psychosocial Life Environment – Students and Young Urban Knowledge Workers in the ICT-Era”. Ulrika Danielsson forskar om hur vår psykosociala arbetsmiljö förändras i och med ökad användning av IKT (information och kommunikationsteknologi), främst när det gäller individers behov och möjlighet att dra gränser mellan arbetstid och fritid.

DOKTOR | Matematik

Per Edström Per Edström disputerade i ämnet matematik den 29 maj 2007. Avhandlingens titel är ”Mathematical Modeling and Numerical Tools for Simulation and Design of Light Scattering in Paper and Print”. Han forskar om effektiva beräkningsmetoder för simulering av ljusspridning i diffusa material som papper och utvecklar nästa generations beräkningsverktyg. Dessa används nu i nationella och internationella forskningsprojekt med syftet att utveckla effektivare produktionsmetoder för papperstillverkning och tryck med höjd tryckkvalitet och bättre färgåtergivning.

DOKTOR | Kemiteknik

Birgitta Engberg Birgitta Engberg (tidigare Svensson) disputerade i ämnet kemiteknik med inriktning mot mekanisk massateknik den 26 oktober 2007. Avhandlingens titel är ”Frictional Studies and High Strain Rate Testing of Wood under Refining Conditions”. Birgitta Engberg undersöker hur kompressions- och friktionskrafter som uppstår i fibermaterialet vid framställning av mekanisk pappersmassa kan knytas till elenergiförbrukningen och även till olika massakvalitetsaspekter. Under avhandlingsarbetet utvecklades två unika försöksutrustningar som även i fortsättningen kan användas inom forskningen.

DOKTOR | Ekoteknik och Miljövetenskap

Lisa Eriksson Lisa Eriksson disputerade i ämnet ekoteknik och miljövetenskap den 5 juni 2008. Avhandlingens titel är ”Forest-Fuel Systems – Comparative Analyses in a Life Cycle Perspective”. I avhandlingen har hon gjort jämförande analyser av olika skogsbränslesystem med fokus på system för insamling och transport. Kostnader, primärenergianvändning, koldioxidutsläpp, lagringsförluster och arbetsmiljö associerade till användningen av skogsbränsle för energiändamål har undersökts genom att använda systemanalysmetodik i ett livscykelperspektiv.

10

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Kemi

Sofia Essén Sofia Essén disputerade den 11 maj 2007 i kemi med avhandlingen ”Hydroxamate Siderophores and Low Molecular Mass Organic Acids in Terrestrial and Aquatic Environments Determined by Liquid Chromatography Mass Spectrometry”. I sitt arbete har hon använt kromatografi och masspektrometri för att att mäta förekomst av sideroforer och organiska syror i olika miljöer. Både organiska syror och sideroforer påverkar mineraltillgängligheten för mikroorganismer. De miljöer som studerades var markvatten från skogsmark, algblomningar i Östersjön och kulturer av bakterier från djupberggrund.

DOKTOR | Datavetenskap

Jim Idefeldt Jim Idefeldt disputerade i ämnet datavetenskap, risk- och beslutsanalys, den 1 juni 2007. Avhandlingens titel är ”An Applied Approach to Numerically Imprecise Decision Making”. Syftet med forskningen har främst varit att öka beslutsfattarens förmåga att kunna fatta rationella beslut, vilket lett till utvecklingen av beslutsverktyget DecideIT. Fördelarna är bl.a. mer strukturerade beslutsprocesser och möjliggörande av analyser som tidigare varit för komplexa. DecideIT används numera inom ett flertal universitet, vilket lett till ett avknoppningsföretag som nu ska kommersialisera verktyget.

DOKTOR | Data- och Systemvetenskap

Ulf Jennehag Ulf Jennehag disputerade i ämnet data- och systemvetenskap den 17 januari 2008. Ahandlingen titel är ”Bandwidth Efficient IPTV Distribution – On Error Resilience and Fast Channel Change”. Forskningen inom ramen för avhandlingen siktar mot att snabba upp kanalbyten och öka tillförlitligheten i framtidens system för ip-tv transmission. Jennehags arbete har rönt internationell uppmärksamhet i standardiseringsorganet Internet Streaming Media Alliance (ISMA) då forskningsresultat presenterades på ett möte under 2007. Han arbetar nu som post doc på Fraunhofer IIS i Erlangen.

DOKTOR | Elektronik

Jan Lundgren Thim Jan Lundgren Thim disputerade i ämnet elektronik den 30 maj 2007. Avhandlingens titel är ”Simulating Behavioral Level On-chip Noise Coupling”. Forskningen handlar om hur man simulerar brusfaktorer på mikrochip, och dessutom gör det mycket tidigt i designprocessen för att så tidigt som möjligt få en anvisning om var problem kan uppstå. Informationen kan då användas till att göra åtgärder redan på simuleringsstadiet och slippa problemet med att man tillverkar ett chip som inte fungerar och då måste gå tillbaka till ritbordet, vilket kostar oerhörda resurser.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

11


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Data- och Systemvetenskap

Ulrica Löfstedt Ulrica Löfstedt disputerade i ämnet data- och systemvetenskap den 25 januari 2008. Avhandlingens titel är ”E-Services for and by Citizens – Towards e-Participation and Social Systems Design for Development of Local Public e-Services”. Ulrica Löfstedts forskningsområde berör design och utveckling av offentliga e-tjänster ur ett medborgarperspektiv. Under avhandlingsarbetet testades olika metoder för att möjliggöra medborgardeltagande vid utveckling av kommunala e-tjänster.

DOKTOR | Elektronik

Håkan Norell Håkan Norell disputerade i ämnet elektronik den 15 december 2006. Avhandlingens titel är ”Development, Analysis and Implementation of Pre-Processing Video Filters”. Hans avhandlingsarbete har fokuserat på att skapa automatiska metoder som möjliggör snabb och kostnadseffektiv implementering av videobehandlingsalgoritmer som kan användas för bland annat maskinseende för övervakning av maskiner och förbättring av digital video.

DOKTOR | Elektronik

Börje Norlin Börje Norlin disputerade i elektronik den 1 juni 2007. Avhandlingens titel är ”Characterisation and Application of Photon Counting X-Ray Detector Systems”. Han forskar om bildsensorer för digital färgröntgen. Med nya fotonräknande röntgensensorer kan fler cancertumörer hittas i ett tidigt skede trots att mindre stråldos behöver användas vid varje undersökning. Tekniken kan även användas för att mäta materialsammansättning, t.ex. för online-mätningar i pappersindustrin. Forskningen bedrivs inom det internationella projektet Medipix som samordnas från CERN.

DOKTOR | Matematik

Marianne Olsson Marianne Olsson disputerade i ämnet matematik den 28 februari 2008. Avhandlingens titel är ”G-convergence and Homogenization of some Monotone Operators”. Hon forskar inom homogeniseringsteori, vilket är en matematisk disciplin med tillämpningar främst inom modellering av heterogena material. Matematiskt innebär det studier av vissa följder av partiella differentialekvationer. Dessa kan bl.a. användas för att hitta de s.k. effektiva egenskaperna hos material som har en fin mikrostruktur. Avhandlingen behandlar främst evolutionsproblem, vilket innebär att ett förlopp följs över tid.

12

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Elektronik

Torbjörn Olsson Torbjörn Olsson disputerade i ämnet elektronik den 29 maj 2007. Avhandlingens titel är ”Antenna Robustness Modelling”. Forskningen beskriver hur antenner med fysiska skador förlorar i prestanda beroende på olika skadefall. Forskningen syftar till att möjliggöra robust antennkonstruktion utifrån förväntade skadefall. Tänkbara applikationsområden kan vara för extremt billiga radiotranspondrar eller för militära antenner i svår miljö.

DOKTOR | Elektronik

Johan Sidén Johan Sidèn disputerade i ämnet elektronik 25 maj 2007. Avhandlingens titel är ”On the Design, Characterization and Optimization of RFID Tag Antennas”. Han forskar om tryckta antenner för RFID-taggar i besvärliga miljöer samt hur sådana antenner i sig själva kan designas för att känna av sin omgivning och tillsammans med RFID-chip användas som kostnadseffektiva trådlösa sensorer. Delar av forskningsresultaten kommersialieras idag i företaget Sensible Solutions AB.

DOKTOR | Matematik

Jeanette Silfver Jeanette Silfver disputerade i ämnet matematik den 7 juni 2007. Avhandlingens titel är ”G-convergence and Homogenization Involving Operators Compatible with Two-scale Convergence”. Arbetet behandlar homogeniseringsteori, vilket kan användas för att beskriva ett heterogent material i termer av dess homogena motsvarighet. Främst behandlas följder av partiella differentialekvationer styrda av oscillerande koefficienter som inte behöver uppfylla de traditionella periodicitetsvillkoren. Detta gör att man även kan studera material som kan ha en mer oregelbunden struktur än i vanlig homogenisering. Jeanette Silfver avled den 16 juni 2007.

DOKTOR | Kemiteknik

Jessica C. Sjöberg Jessica C. Sjöberg disputerade i ämnet kemiteknik med inriktning mot mekanisk massateknik den 1 juni 2007. Avhandlingens titel är ”High Consistency Mechanical Treatment of Kraft Pulps under Steam Pressurised Conditions – Effects on Fibre and Sheet Properties”. Jessica C. Sjöberg undersöker hur atmosfärisk högkoncentrationsraffinering, trycksatt högkoncentrationsraffinering vid höga temperaturer samt olika typer av behandling i kompressionsskruvar påverkar fiber- och pappersegenskaper hos blekt och oblekt sulfatmassa. I avhandlingen utreds även hur dessa fiber- och pappersegenskaper kan tillämpas och nyttjas på bästa sätt.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

13


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DOKTOR | Data- och Systemvetenskap

Patrik Österberg Patrik Österberg disputerade i ämnet data- och systemvetenskap den 5 december 2007. Avhandlingens titel är ”Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers – Incentives for more efficient bandwidth utilization”. Forskningen har rört metoder att främja användandet av multicastöverföring. När flera användare samtidigt är intresserade av samma data så är multicastöverföring mer bandbreddseffektiv än traditionell unicastöverföring, men tekniken stöds ändå sällan i dagens datornätverk.

14

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


PROFESSOR | Arkiv- och informationsvetenskap

Karen Anderson Fånga nuet för framtidens historia Arkivvetenskap är en flerdimensionell vetenskap. Fokus är satt på att bevara och fånga arkivinformation i verksamheter samt bevara dessa med bibehållet värde för framtida generationer. Strategier och standarder är utvecklade för att digitala arkiv skall vara optimerade för informationsåtersökning. Utmaningar för forskningen är bl.a. att finna och identifiera instrument som möjliggör användning av arkivvetenskapliga verktyg för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamhetssystem. Forskningen skall bidra till förbättrade möjligheter att långsiktigt bevara information som inte är i format av ett dokument, vilka skapats i moderna IT-system. Misslyckas vi med att bevara dagens digitala informationsmängd uppstår en digital amnesi: ett samhälle utan historia. I Sverige kan medborgare enkelt få tillgång till arkiv. Men länder som återhämtat sig från konflikter och katastrofer behöver ofta snabb hjälp med att utveckla arkivsystem som på kortast möjliga tid återskapar individers och nationers identitet. Det handlar om att möjliggöra ansvarsspårbarhet i offentlig och privat verksamhet och att skapa förutsättningar för en god demokrati.

Karen Anderson började som bibliotekarie för att sedan inrikta sig på arkivvetenskap. Hon har varit anställd vid Edith Cowan University i Västra Australien sedan 1991 som motsvarande universitetsadjunkt och som universitetslektor. Hon fick sin doktorsgrad 2002 vid University of Western Australia. År 2007 fick hon motsvarande en docentur. Hon är chefredaktör för Archival Science och vice ordförande för en avdelning i ”The International Council on Archives”. Januari 2008 blev hon professor i arkiv- och informationsvetenskap vid Mitt­ universitetet

PROFESSOR | Informatik

Viveca Asproth Var, när, hur i informationssystem I alla typer av informationssystem blir de spatiala och temporala aspekterna av informationen alltmer viktiga. Ett exempel är planering av en ny skola i en kommun. Då krävs information om allt från hur befolkningsstrukturen ser ut till översiktsplaner och uppgifter om enskilda markägare. Genom att presentera lägesbunden information på en digital karta får man ett material som enkelt kan tillgängliggöras så att alla intressenter kan ta del av samma material. Ett annat exempel är vid olika krissituationer, som skogsbränder och översvämningar, där man har krav på snabb och aktuell information. Det kan t ex gälla var vägar, broar, byggnader finns i förhållande till brand eller översvämning och hur hotade dessa är samt var insatspersonal och fordon finns. Annan information som är relevant är väderprognoser för nederbörd och vindförhållanden. Idag kan man också integrera GPS och mobiltelefoni för lägesbestämning av information och för utveckling av situationsanpassade system. Min forskning har utvecklats från att hantera tid och rum i informationssystem generellt till spatiala beslutssystem.

Viveca Asproth föddes 1948 i Offerdal. Hon utbildade sig först till lärare och efter 10 år i yrket genomgick hon Systemvetenskapliga programmet och fick därefter anställning vid Högskolan i Östersund. Asproth disputerade vid Stockholms universitet 1995 med avhandlingen Visualization of Dynamic Information. Asproth blev docent 2002 och är från 2007 professor. Hennes forskning är inriktad mot modellering och simulering av spatiala beslutssystem. Under senare år har hon även forskat kring långsiktigt bevarande av digital information.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

15


PROFESSOR | Biomekanik

Reza Ebrahimzadeh Pirshahid Mekaniska egenskaper hos levande vävnad Ämnet biomekanik är den del av mekanik som hanterar mekaniska egenskaper, rörelseanalys och kinematik hos biologiska strukturer och vävnader. Det är känt att egenskaperna hos biologiska vävnader påverkas av yttre last och deformation, t.ex. vid träning, bentillväxt och högt blodtryck. För att få den fördjupade kunskapen om människokroppen och hur den reagerar vid yttre påverkan är det nödvändigt att ha tvärvetenskapliga kunskaper inom både teknik och naturvetenskap. Inom biomekanik finns intressanta forskningsfält för att försöka lösa medicinska problem med tekniska eller mekaniska metoder. Att utföra biomekaniska experiment eller att ha ett ingenjörsmässigt verktyg för beräkningar och modelleringar krävs en avancerad specialkompetens och grundläggande förståelse för mänsklig anatomi och fysiologi. Mätning av mekaniska egenskaper hos biologiska material och strukturer är en stor utmaning, där specialkompetens krävs för att kunna tillverka flexibla och hållbara material och produkter specialanpassade för människokroppen för att förbättra livskvaliteten

Reza Ebrahimzadeh ­Pirshahid är född juni 1960 och kom till Sverige som gäststuderande från Iran. Han har civilingenjörsexamen i maskinteknik från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet. Reza Ebrahimzadeh Pirshahid disputerade 1997 vid Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för polymera material. Han tog även medicine doktorsexamen år 2000 vid Göteborgs universitet, institutionen för anatomi och cellbiologi. Innan Reza Ebrahimzadeh Pirshahid kom till Mittuniversitet var han universitetslektor vid Danmarks Tekniska Universitet.

PROFESSOR | Mekanisk fiberteknologi

Per Engstrand Fiberbaserade produkter ger mervärde Skogen ska idag användas till många saker; biobränslen, turism samt trä- och vedfiberbaserade produkter. Dessutom måste vi se till att bevara den biologiska mångfalden. Man inser också att vi väsentligt förlänger den tid som kolet (koldioxiden) hålls bundet när vi använder skogen för tillverkning av produkter som t.ex. trähus, möbler och fibrer. Fibrer förädlas till bl.a. tryckpapper och förpackningspapper. Det gäller att tillverkningen utförs på ett effektivt, resurssnålt och för landet värdeskapande sätt. I tillverkningssystem för massafibrer och pappersprodukter nyttjas den delen av veden som inte är användbar av sågverken, d.v.s. gallringsved, toppar och flis från just sågverken. Detta flöde utgör ca 50 % av hela fiberflödet från skogen. Den största tekniska utmaningen inom mekanisk fiberteknologi är att kunna minska elenergiförbrukningen utan att försämra fibrernas pappersbildande egenskaper. Förutom den energiinriktade forskningen utförs omfattande forskningsarbete även på områden som relaterar till slutprodukternas kvalitet, t.ex. ljushet och ljusstabilitet.

16

Per Engstrand föddes 1955 i Köping. Han avlade civilingenjörsexamen inom kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1980. Han har arbetat vid Svenska Träforskningsinstitutet (idag STFI-Packforsk) som forskningsingenjör, projektledare och slutligen forskningsgruppchef. Under den perioden avlade han även teknologie licentiatexamen i ­Cellulosateknik (1984) vid KTH. ­Februari 2007 blev Per Engstrand professor vid Mittuniversitetet. Där driver han bl.a. en företagsforskarskola med 12 industridoktorander och licentiander.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


PROFESSOR | Turism, särskilt naturturism

Peter Fredman Naturen som upplevelserum Sverige är ett land rikt på naturresurser och intresset för naturupplevelser är en del av det moderna samhällets framväxt. Naturturism handlar om människors aktiviteter och upplevelser i naturlandskapet när de reser till platser utanför sin vanliga omgivning. Idag bidrar naturturismen till en växande upplevelseekonomi, där utbud av varor och tjänster, friluftsaktiviteter och naturmiljöer samspelar. Det är också i mötet mellan olika aktörer – företagare, markägare, myndigheter, intresseorganisationer och inte minst besökarna själva – som många av de intressanta forskningsfrågorna finns för att utveckla attraktiva friluftsaktiviteter och hållbara resmål inom naturturismen. Den forskning jag planerar att utveckla har tre utgångspunkter; 1) konsumenterna och utövarna, 2) naturen som upplevelserum, och 3) hållbart naturturismföretagande. Min egen forskning handlar framför allt om metoder för att studera besökare i naturen, ekonomiska analyser, samt deltagande i och efterfrågan på olika friluftsaktiviteter.

Peter Fredman föddes 1965 i Stockholm. Han är utbildad jägmästare och journalist och disputerade i skogsekonomi vid SLU år 2000. Peter Fredman har arbetat på Naturvårdsverket och sedan 1998 vid turismforskningsinstitutet Etour på Mittuniversitetet där han blev docent år 2007. Han är ledamot i Friluftsrådet, Svenska turistföreningens styrelse och ansvarig för forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”. Den 1 februari 2008 blev Peter Fredman professor i naturturism vid Etour och den samhällsvetenskapliga institutionen i Östersund.

PROFESSOR | Tourism

Matthias Fuchs Tourism research and service economics The research which Matthias Fuchs conducts focuses the fields of tourism planning, destination development, and marketing. By critically adapting models of strategy building and decision making to the requirements of modern tourism management, his first research field concerns the identification of tourists’ changing needs and tastes. With the aim to identify the efficiency levels of small-sized tourism businesses, this research has supported the prototypcal implementation of the benchmarking tool Destinometer™ – a method awarded by the German Tourism Prize in 2004 (Tegernsee, Germany). His second research field focuses the field of new information and communication technologies in tourism. Matthias Fuchs has optimised dynamic pricing systems for the airline sector, evaluated online auctions at eBay for distribution purposes in tourism, and analysed the IT impact on the efficiency level of tourism organisations. Together with computer scientists, he recently developed and successfully launched mobile tourist guides at the alpine destinations of Innsbruck (Austria) and Dolomiti Superski (Italy).

Matthias Fuchs was born in Strerzing, the Province of Bolzano, Italy, in 1970. For his PhD he was awarded the state-sponsored Sallinger Research Prize (Vienna, Austria, 2001). In 2003, he was selected “Eminent Scientist of the Year” by the World Scientists Forum in the field of tourism administration and service management. Since 2004, he has headed the eTourism Competence Centre Austria (Innsbruck, Austria). He holds the first professorial chair in tourism in Sweden at ETOUR, Mid Sweden University, since January 2008.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

17


PROFESSOR | Human Geography

Dimitri Ioannides Tourism Planning and Development Dimitri Ioannides holds a PhD in Urban Planning and Policy Development from Rutgers University, New Jersey. He has conducted research in Tourism and Sustainable Development, Tourism Planning and Policymaking, the Tourist Industry, and Island Tourism. He has written numerous articles and is the editor of two books, including The Economic Geography of the Tourist Industry (Routledge, 1998). Together with Professor Dallen Timothy he is currently preparing the book Tourism in the United States (Taylor and Francis, forthcoming). Dr. Ioannides has worked for 15 years at Missouri State University, where he received the rank of Professor in 2004. He is also a senior research fellow and professor at the Centre for Regional and Tourism Research in Denmark. In recent years, he has been involved in various EU projects, including a major study funded by ESPON (European Spatial Planning Unit), examining tourism throughout the European Union. Recently, Professor Ioannides was invited by the Korean Ministry of Tourism to deliver an assessment of their Tourism Leisure City development programme.

Dimitri Ioannides was born in 1961 in Nicosia, Cyprus. He holds a BSc (with honours) in geography and an MA in Environmental Planning from the University of Nottingham, UK. He obtained his PhD in Urban Planning and Policy Development from Rutgers University, USA. From 1993 to 2008 he was employed at Missouri State University, where he 2004 achieved the rank of Professor. In 2003, Professor Ioannides received the Roy Wolfe Award from the Tourism Specialty Group of the Association of American Geographers.

PROFESSOR | Datavetenskap med inriktning distribuerade system

Theo Kanter Intelligenta trådlösa tjänster överallt Den allt snabbare utvecklingen inom området mobil telekommunikation gör det möjligt att inte bara kommunicera med varandra oavsett tid och plats. Vi kan även utbyta och ta del av information som är viktig för de uppgifter vi ska utföra. Därigenom kan vi effektivisera och få bättre kontroll över våra liv. Ett ökande utbud av olika typer av trådlös kommunikation och sensorer gör det möjligt att inkludera sensorinformation från användare eller omgivningen i tjänster. Vi kan därmed göra tjänsterna intelligenta i den meningen att de kan känna och reagera på vad vi gör eller vad som sker omkring oss. Min forskning rör bl.a. att nyttja användar- och sensorinformation för smarta trådlösa tjänster som kan användas överallt, kontroll över spridning av vår egen information, studier i användbarheten av tjänster och ge svar kring nya värdekedjor. Vi tror att detta ger användbara och nyttiga tjänster för medborgarens dialog med myndigheter. Men även i industrin kan tjänsterna användas för att öka produktivitet och räckvidd. Likaså, nya sätt att göra multimedia tillgängligt för hushållen via trådlös och fast infrastruktur.

18

Theo Kanter föddes 1954 i ­Nederländerna. Han avlade examen i elektroteknik cum laude 1976 vid Alkmaars tekniska högskola. Theo läste datavetenskap och artificiell intelligens 1986-87 vid Linköpings Universitet. Han ­arbetade sedan som forskare och forskningsledare vid olika bolag ­inom Telia och Ericssonsfären. Theo Kanter tog 2001 en tekno­ logie doktorsexamen vid Kungliga tekniska högskolan. Han var sedan gästforskare där. I september 2007 blev Theo professor i datavetenskap med inriktning distribuerade system vid Mittuniversitetet.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


PROFESSOR | Elektroniksystemkonstruktion

Bengt Oelmann Överallt närvarande elektronik Idag omger vi oss med saker som är baserade på elektronik. Sällan är de längre bort än några centimeter eftersom vi bär på oss mobiltelefoner, mediaspelare mm. Bärbar elektronik som kan kommunicera trådlöst har blivit möjlig bl.a. genom att elektroniken kan göras allt mindre, billigare och energisnålare. En fortsatt utveckling i den här riktningen gör att elektroniska funktioner bäddas in i vår omgivning. En stor mängd av dessa funktioner kan då ha sensorer för att t.ex. mäta temperatur, fukt och vibrationer. Vi får trådlösa sensornätverk som hjälper oss att övervaka vår omgivning och som kan användas t.ex. för miljöövervakning och inom industrin för mätning i besvärliga miljöer. I min forskning arbetar jag med problemställningar som syftar till att möjliggöra nya användningsområden för trådlösa sensornätverk. Elektronik med låg energiförbrukning är nödvändig, då det ofta är ett krav att batteriet som försörjer elektroniken ska räcka produktens hela livslängd. Att finna metoder och tekniker för att minimera energiförbrukningen är därför viktigt. Samspelet mellan elektroniken och tillämpningen är också en viktig del som kräver ett multidisciplinärt synsätt.

Bengt Oelmann föddes 1964 i Sundsvall. Han avlade filosofie kandidatexamen 1990 vid dåvarande Högskolan i Sundsvall/ Härnösand. År 1992 började han sina forskarstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han 2000 tog sin teknologie doktorsexamen i elektroniksystemkonstruktion. Under åren 1996-98 arbetade han vid Nordic VLSI i Trondheim med utveckling av integrerade kretsar för ultraljudsavbildning. Han blev docent 2002. Från den 1 april 2007 är Bengt Oelmann professor i elektroniksystemkonstruktion vid Mittuniversitetet.

PROFESSOR | Computer Networks

Oliver Popov Future Internet for Netizens of Today The Internet, designed for resilience and collaboration, is a global, decentralised, interactive, infinitely generative and hopefully democratic information space. The protocols on which contemporary networks run, including the Internet as their epitome, are almost forty years old. When they were developed, there were no IPTV and VoiP, and the milieu of social networks enabled by the latest Web technologies and the communication from anywhere and anytime were in the realm of science fiction. So, there is a need to modify or extend the Internet protocols, while preserving their generality and modularity, to meet the challenges of pervasive e­ -services. Some of our modifications are based on packet analysis, while others use multiparadigmatic approach via classic feedback control and mobile agents to reconcile the two different protocols TCP and UDP that are vital for running reliably multimedia applications as a foundation for the omnipresence of the Knowledge Web.

Oliver Popov was born in 1953 in Belgrade. As a Fulbright fellow, he received his PhD in Computer Science from the University of Missouri in 1987 with a dissertation in the area of Artificial Intelligence. He started his academic ­career at the Saints Cyril and Methodius University in 1978, where he became a full professor in 1999. In 2004, Oliver Popov was promoted to a docent at Stockholm University. In addition to his academic work, he has been instrumental in the proliferation of Internet in the emerging countries.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

19


PROFESSOR | Komplex analys

Egmont Porten Geometriska metoder i komplex analys Metoder som väsentligt beror på kalkyl med komplexa tal är oundgängliga verktyg i nästan alla matematiska områden, men även inom stora delar av den moderna tekniken och naturvetenskapen. Mitt ämne är flerdimensionell komplex analys, närmare bestämt CR-geometri och holomorfihöljen. Jag är framförallt intresserad av problem som kräver att man etablerar ett samband mellan differentialekvationer och geometriska metoder. De senaste åren har visat att denna inriktning är värdefull för att relatera komplex analys till andra matematiska ämnen och nya tillämpningar. Mittuniversitetet är ett idealiskt ställe för forskning inom komplex analys. I många år har universitetet skapat ett kreativt klimat genom att värva matematiker av internationellt rykte som U. Cegrell, F. Kutzschebauch och R. Sigurdsson. Dessutom drar vi nytta av forskarskolan i matematik och beräkningsvetenskap och av våra nära kontakter till andra centra i Umeå, Stockholm, Göteborg och Uppsala. Vårt mål är att utnyttja dessa fördelaktiga förutsättningar som grund för en ny generation unga forskare.

Egmont Porten föddes 1967 i Mainz. Han studerade i Mainz, Bonn och Berlin, där han disputerade. Hans akademiska lärare är B. Jöricke och I. Lieb. Sedan forskade han i Paris, Grenoble och Pisa och återkom till Humboldt-Universitetet Berlin 1997, där han försvarade sin habilitationsavhandling 2004. Från hösten 2006 undervisar han vid Mittuniversitetet och blev professor i komplex analys i juni 2007. Egmont Porten har publicerat ett flertal artiklar i internationella tidskrifter och, tillsammans med J. Merker, en monografi om CR-varieteter.

PROFESSOR | Zoofysiologi

Erika Schagatay Människan i extrema miljöer När jag såg naturfolk dyka djupare och längre på ett andetag än vad vetenskapen sa var möjligt ville jag veta: Vad sätter gränsen för vår dykförmåga? Intresset för kroppens skydd mot extrem fysiologisk stress kom att gälla även andra miljöer som höjd, kyla och värme. Vår prestationsförmåga speglar vad vi evolutionärt varit med om. Den tyder på att vi bytt miljö under evolutionens gång och samlat på oss drag som vidareutvecklats i nästa miljö. Människans egenskaper är inte unika var för sig men i kombination. Vi har avancerad hjärna, ljudspråk, fett istället för päls, och enligt vår forskning en dykrespons som spar syre och ”bloddoping” via mjälteskontraktion när vi dyker – som sälarna. Människor kan efter träning hålla andan i 10 min och dyka till 100 m djup. Kanske speglar det en utvecklingsfas vid havet? Överflödssamhället har i viss mån satt evolutionen ur spel. Därför är idrott så spännande. Den ställer vår prestationsförmåga på sin spets och vi lär oss mer om kroppens möjligheter och begränsningar. Forskning om detta behövs för att vi ska kunna undvika skador och sjukdomar och överleva i en föränderlig värld.

20

Erika Schagatay är född 1961 i Delft, Holland, och uppväxt i Malmberget. Hon läste biologi i Lund och Göteborg och disputerade 1996 i Lund i zoofysiologi på en avhandling om människans dykrespons. År 2000 blev hon docent i Lund efter post doc på bl.a August Krogh Inst. i Köpenhamn. Sedan 1999 har hon arbetat på Mittuniversitetet som lektor och med att bygga upp idrottsprofilen. Erika Schagatay har skrivit ett 40-tal vetenskapliga artiklar och handlett fyra doktorander till licenciat- eller doktorsnivå. Hon blev professor i zoofysiologi 1 juli 2007.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


PROFESSOR | Klinisk psykologi

Örjan Sundin Förnimmelse, beteende och (o)hälsa Under det senaste årtiondet har vetenskapen på ett enastående sätt flyttat fram basen för vår kunskap om hur system i hjärnan kontrollerar medvetna och omedvetna sensationer. Men också vår kunskap om hur neurala system bidrar till olika beteenden och hur basen för inlärning och minne gestaltas. Att förstå varför vi förnimmer, känner, tänker och beter oss som vi gör, att expandera kunskapen om oss själva och i interaktion med andra, är ämnen av stor relevans för psykologi. Huvuddelen av min forskning handlar om hälsa och sjukdom: från studier kring förståelse och förklaring av psykiska fenomen och störningar; studier kring psykologiska faktorers inverkan på somatiska sjukdomar och problem; till behandling (och prevention) av dessa med psykologiska metoder. Genomgående arbetar jag nära den kliniska verkligheten, ofta i samarbete med andra discipliner. Ett framträdande tema är att sprida insikten om att psykologiska faktorer spelar en viktig roll för uppkomsten och utvecklingen av många hälsoproblem. Men även att psykologisk behandling förkortar och reducerar lidande, återinsjuknande och för tidig död.

Örjan Sundin är född 1952 i Övertorneå. Han studerade vid Uppsala universitet där han 1992 försvarade sin doktorsavhandling. Örjan Sundin arbetade sedan som lektor och forskare på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jämsides med detta arbetade han kliniskt som psykolog och har varit delaktig i skapandet av behandlingsmodeller för olika psykiska och livsstilsrelaterade problem. Från 14 oktober 2006 är Örjan Sundin professor i klinisk psykologi vid Mittuniversitetet.

PROFESSOR | Idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi

Per Tesch Muskler, träning och inaktivitet Nyttan av fysisk aktivitet eller motion ifrågasätts inte längre. Omfattande forskning har påvisat de positiva effekterna av fysisk träning på prestation, välbefinnande och hälsa. Utmaningen nu är att tillämpa denna kunskap hos barn och vuxna i alla åldrar. Med fysisk träning menas oftast s.k. konditionsträning, d.v.s. aktiviteter som främjar kroppens hjärta och cirkulationsapparat. De senaste 20 åren har dock stort intresse fokuserats på hur styrketräning bidrar till att förbättra prestation, livskvalitet och hälsa hos vuxna och åldrande män och kvinnor. Skelettmuskulaturen är människokroppens i särklass största organ. Förutom att skapa kraft och kroppsrörelse har muskelmassan också en central roll för hur kroppens ämnesomsättning regleras. Vid träning med tyngre belastning blir musklerna större och starkare. Vid inaktivitet förtvinar de och blir svagare. Då försämras också förmågan att kontrollera viktiga hormonella processer som kan äventyra hälsan. Min forskning syftar till att öka förståelsen för hur skelettmuskulaturen påverkas av fysisk träning, främst styrketräning, och långvarig inaktivitet.

Per Tesch föddes 1950 i Stockholm och disputerade 1980 vid Karolinska Institutet (KI). Han gjorde därefter sin post-doc träning vid US Army Research Institute of ­Environmental Medicine utanför Boston. Tesch blev docent i fysio­ logi vid KI 1983. Under åren 19881992 bedrev Tesch i omgångar forskning vid NASA:s Kennedy Space Center. Han har varit verksam vid University of Arkansas for Medical Sciences och innehaft en gästprofessur vid Ball State University, Indiana. Hösten 2007 blev Per Tesch professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

21


PROFESSOR | Maskinteknik med inriktning mot sportteknologi

Mats Tinnsten Sport och teknik - Sportteknologi Maskinteknik är närmast ett samlingsbegrepp för konsten att konstruera, tillverka och använda maskinell utrustning för specifika ändamål. Maskinteknik är också en av de bredaste ingenjörsvetenskaperna. Viktiga delämnen är: mekanik, hållfasthetslära, materiallära, maskinelement, tillverkningsteknik med flera. Datorstödd maskinkonstruktion är, som namnet antyder, en gren inom maskintekniken. Där används avancerade datorbaserade metoder, och verktyg för modellering, simulering och optimering är av central betydelse. Att kunna ta välgrundade beslut och att kunna optimera en produkts funktionalitet i ett tidigt skede av produktutvecklingens process är avgörande faktorer för utveckling av nya och bättre produkter. Min forskning ligger inom detta område men med fokus mot utveckling av produkter, metoder och verktyg inom området sport och idrott – Sportteknologi. Det finns många exempel inom idrotten på hur nya material och metoder har påverkat resultatutvecklingen: plastbelag på skidor, klappskridskor, carvingskidor mm. Min forskning ska bidra till denna utveckling.

Mats Tinnsten föddes 1959 i Östersund. Han avlade civilingenjörsexamen 1984 och arbetade därefter fyra år vid Volvo och två år som konsult. Han anställdes 1990 som adjunkt vid Högskolan i Östersund och disputerade 1999 vid Luleå Tekniska Universitet. Tinnsten blev docent 2004. Hans forskning har främst bedrivits inom det strukturmekaniska området kopplat till optimering med fokus på sportteknologi och akustik. Från den 1 januari 2008 är Mats Tinnsten professor i maskinteknik med inriktning mot sportteknologi vid Mittuniversitetet.

PROFESSOR | Pedagogik med inriktning mot didaktik

Lisbeth Åberg-Bengtsson Pedagogik en mångfacetterad disciplin Pedagogik är en vetenskap vars huvudsakliga uppgift är att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande i en samhällelig kontext. Min avhandling behandlade yngre elevers förståelse av representationer som grafer, diagram och kartogram. Den har följts av flera projekt inom området, men med ett vidgat fokus och alternativa angreppssätt med flera involverade åldersgrupper. Fortsättningsvis vill jag utöka forskningsfältet mot ’visaul literacy’ i vidare mening. Jag vill då undersöka hur elever interagerar med och förstår förklarande bilder och illustrationer i olika moderna läromedel. Forskning där den inre strukturen av stora nationella och internationella testinstrument undersökts ingår även i min vetenskapliga verksamhet. Med hjälp av faktoranalys och strukturell ekvationsmodellering har jag gjort studier på t.ex. Högskoleprovet, de nationella ämnesproven och ett europeiskt prov i engelska. Ett mera perifert forskningsintresse riktar sig mot alternativa undervisnings- och organisationsformer, inte minst små skolor i landsbygd/glesbygd.

22

Lisbeth Åberg-Bengtsson föddes 1947 och är uppvuxen i ­Hallands skogsbygd. Hon dispu­ terade 1998 på en avhandling om yngre elevers förståelse av grafiskt representerad kvantitativ information. Hon blev docent 2003. Lisbeth Åberg-Bengtsson var 1991-2006 anställd vid Inst. för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Den 1 oktober 2006 förordnades hon som professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Mittuniversitetet. Hon har bedrivit projekt inom ett antal olika områden inom pedagogik och har ett brett forsknings­ intresse.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


ADJUNGERAD PROFESSOR | Folkhälsovetenskap

Gunnar Johansson Samband mellan kost och cancer Johanssons forskning har dominerats av två fält, dels samband mellan kost och sjukdom, dels tillförlitligheten i kostundersökningar. De första studierna handlade om förändringar i risken att få tjocktarmscancer vid en övergång från blandkost till vegetarisk kost. Resultaten indikerade en minskad risk efter kostförändringen. När det i mitten av 1990-talet började bli populärt med vegankost i Umeå studerade Johansson orsaker till samt effekter av att vara vegan. De positiva aspekterna var bl.a. en ökad grönsakskonsumtion, ett minskat fettintag och en ökning av ett flertal vitaminer. De negativa aspekterna var t.ex. ett minskat intag av vitamin B12 och selen. En annan studie avser effekter för reumatiker av att byta från en blandkost till en s.k. medelhavskost. Efter tre månader med den nya kosten uppvisades en lindring av reumatismen. Johansson har också intresserat sig för sanningshalten (validiteten) i uppgivna kostdata. I studier har han visat att om inte hänsyn tas till validiteten i kostdata så kan felaktiga samband mellan kost och sjukdom uppstå.

Gunnar Johansson föddes i Örnsköldsvik 1956. Han avlade tandläkarexamen 1983 vid Karolinska institutet där han också disputerade 1990 på en avhandling om kost och cancer. Åren 1991-93 forskade Johansson vid universitetet i Cambridge och 1994 arbetade han som universitetslektor vid universitetet i Bergen. Han blev universitetslektor i kostvetenskap vid Umeå universitet 1995, docent 1998 och professor i kostvetenskap 2002. Sedan år 2006 är Johansson expert vid Statens folkhälsoinstitut och ansvarig för målområde 10, matvanor och livsmedel.

ADJUNGERAD PROFESSOR | Mekanisk fiberteknologi

Magnus Paulsson Effektiv mekanisk massaproduktion Mekaniska och kemimekaniska massaprocesser utnyttjar den långsamväxande svenska skogsråvaran på ett effektivt sätt. Det möjliggör produktion av tunna papper med god tryckbarhet. Ljushetsstabiliteten hos dessa massor är låg och användningsområdet därför begränsat. Det allvarligaste hotet mot den svenska mekaniska massaindustrin är i dagsläget dock stigande energi- och råvarukostnader. Mitt forskningsarbete har varit inriktat mot att klargöra de kemiska orsakerna till varför mekaniska massor förlorar ljushet med tiden, men även metoder för att förbättra åldringsbeständigheten har tagits fram. Karakterisering av fiberytor och kemisk modifiering av fibermaterial för förbättrad energieffektivitet är exempel på andra forskningsområden. Verksamheten har resulterat i ett 50-tal publikationer i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer m.m. Professuren kommer att inriktas mot kemisk-tekniska aspekter vid tillverkning av mekaniska och kemimekaniska massor. Exempel på forskningsområden är minskad elenergianvändning vid raffinering samt förbättrad ljushet och ljushetsstabilitet.

Magnus Paulsson föddes 1966 i Halmstad. Han blev civilingenjör i kemiteknik 1989 och disputerade 1996 vid Chalmers tekniska högskola, där han 2003 blev docent i Skogsindustriell kemi­teknik. Han har innehaft en forskartjänst vid IPST, Georgia Tech, USA, 19971998 och därefter varit anställd av Chalmers fram till år 2002. Han var anställd av Stora Enso under åren 2002-2004. Nuvarande arbetsgivare är Eka Chemicals där han innehar en position som ­Principal Specialist. Från den 1 februari 2008 är Magnus Paulsson adjungerad professor i Mekanisk fiberteknologi vid ­Mittuniversitetet.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

23


ADJUNGERAD PROFESSOR | Rehabiliteringsmedicin

Peter Sojka Hjärnskakningar – en folksjukdom Under min forskarutbildning och efterföljande år vid Institutionen för fysiologi, Umeå universitet, har jag studerat basala neuronala mekanismer relaterade till rörelser. Exempel är hur information från känselkroppar i muskler, hud och ledstrukturer bidrar till och samverkar i regleringen av rörelser via det s.k. gamma-motoneuronmuskelspole-systemet samt vilken roll dessa mekanismer spelar för bl.a. ledstabilitet och muskelsmärta. Under de senaste åren har min forskning varit fokuserad på traumatiska skallskador. Dessa skador är mycket vanliga. Trots att över 90 % av dessa skador är s.k. lätta skallskador, hjärnskakningar, uppvisar ett betydande antal individer påtagliga kvarstående symtom och funktionsnedsättningar lång tid efter skadan. Forskningen rör epidemiologiska aspekter samt hur olika parametrar i akutskedet kan användas för prognostisering. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt sk. ”hjärnvävnadsskademarkörer”, ämnen som läcker ut från skadad hjärnvävnad till blodet, där de kan analyseras, och deras användning för att förutsäga långtidsprognos och behov av rehabilitering efter skadan.

24

Peter Sojka föddes 1950 i Tjeckoslovakien. Han kom till Sverige 1968 och påbörjade studier i medicin vid Umeå universitet 1970, där han blev legitimerad läkare 1979, doktor i medicinsk vetenskap i fysiologi 1985 och docent i samma ämne 1989. Därefter övergick Peter Sojka till klinisk verksamhet och blev specialist i klinisk fysiologi 1994, rehabiliteringsmedicin 1997 och nuklearmedicin 2001. Från januari 2008 är Peter Sojka adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin vid Mittuniversitetet och överläkare vid Östersunds Rehabcentrum.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Stipendier Kungliga Skytteanska Samfundets pris Kungliga Skytteanska Samfundet beslutade vid sin årshögtid den 23 maj 2008 att utdela priset till en yngre välförtjänt forskare vid Mittuniversitetet till filosofie doktor Sara Holmström, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik. Hon tilldelas priset för sin höga kompetens inom markkemi och biogeokemi, där hon har deltagit i flera internationella forskningsprojekt. Hennes forskning anses vara av stor betydelse för bedrivandet av ett uthålligt framtida skogsbruk. Prissumman är på 30 000 kr. Priset delas ut av rektor Anders Söderholm.

Nordeastipendiet Nordeas Norrlandsstiftelse delar ut stipendier till doktorander/forskarstuderande med samhällsvetenskaplig inriktning vid Mittuniversitetet. Den här gången delas stipendium ut till en mottagare vid Mittuniversitetets akademiska årshögtid. Priset överlämnas av kontorschef Oskar Blom vid Nordea.

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008

25


Symbolerna Mittuniversitetets Rektorskedja är en gåva 1997 från länsstyrelser, landsting och kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län. Den består av en 18K guldmedalj som visar universitetets logotyp på framsidan och symbolen för Mitthögskolan på baksidan. Medaljongen är nytillverkad med anledning av vår universitetsstatus. På den vänstra sidan av kedjan (sett framifrån) finns Härjedalens och Ångermanlands landskapsvapen, ett kors hämtat från en runsten vid Högomsgraven i Medelpad, och sist avbildas en detalj av hällristningarna i Glösa i Jämtland. Högra delen av kedjan har Jämtlands och Medelpads landskapsvapen, en figur ur Överhogdalsbonaden från Härjedalen och en hällristning från Nämforsen i Ångermanland. Symbolerna länkas samman med tre silverstavar vilka symboliserar de tre älvarna Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven. Kedjan hålls samman i nacken av en silverplatta med en avbildad lagerkrans. Ovanför denna sitter en liten silverplatta med rektors namn. När en ny rektor installeras fästs en ny namnplatta i den gamla. Rektorskedjan är utformad och tillverkad av silversmed Nils Nisbel i samarbete med silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou och guldsmed Lena Olofsson. Doktorsringen symboliserar äktenskapet med vetenskapen. Mittuniversitetets doktorsring är prydd med lagerblad i enlighet med traditionen för filosofisk fakultet. Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Doktorshatten är hög, svart och veckad. I Sverige markeras de olika fakulteternas hattar genom spännenas/märkenas utformning. Dock har teologie doktorshattar inga spännen utan endast rosett. Mittuniversitetets Fakultetsmärke utgörs av en krans av lagerblad. Ring och fakultetsmärke är utformade av silversmed Kerstin Öhlin Lejonklou. Universitet och högskolor framför i processioner stavar eller spiror som symboliserar den akademiska själständigheten. Mittuniversitetets Ceremonistav är gjord av svensk furu, med inslag och sammanfogningar av olika träslag, bl.a. gran och sälgrot. Logotypen är nytillverkad i samband med invigningen av Mittuniversitetet. Utsmyckningen på toppen av staven symboliserar att Mittuniversitetet verkar inom Sveriges skogtätaste område. Staven är utformad av konstnären Leif Wikner, Persåsen i Jämtland, och är en gåva 1997 från SCA Forest and Timber.

Källor: TASS nr 2/1998 Akademiska högtider och traditioner Lagerkransar och logotyper. Symboler och ceremonier vid svenska universitet. Torgny Nevéus, Natur och Kultur 1999

26

Texterna har skrivits av respektive hedersdoktor/doktor/professor och bearbetats av Anders Olsson och Lars Aronsson. Foto överst sid 6: Olle Melkerhed. Produktion och grafisk form: SYRE. Tryck: Berndtssons Tryckeri Avd. för kommunikation och samverkan 2008. Dnr. MIUN 2008/421

MITTUNIVERSITETETS PROMOTIONS- OCH INSTALLATIONSHÖGTID 2008


Program Akademisk procession in i Gustav Adolfskyrkan Ingångsmusik: Roland Diggle, Chœur triomphal Inledning av styrelseordförande Birgitta Böhlin Astor Piazzolla, Bandoneon Concierto, sats två Installation av rektor Installator: Universitetskansler Anders Flodström Tal av rektor Anders Söderholm Malin Bång, Johannes 1:1-5 Otto Olsson, Psalmus CXX, “Ad dominum cum tribularer” Promovering av hedersdoktor vid Fakulteten för humanvetenskap Promotor: Dekanus Per Sörlin Alberto Ginastera, Variación finale in modo de Rondo per Orchestra Promovering av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap Promotor: Dekanus Per Sörlin Docenter vid Fakulteten för humanvetenskap Disputerade vid andra lärosäten Johannes Brahms, “Wie lieblich sind deine Wohnungen” (Ur Ein deutsches requiem) Promovering av hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Promotor: Dekanus Ulla Lundström Fanfar Promovering av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Promotor: Dekanus Ulla Lundström Manuel de Falla, Danza ritual del fuego (Ur El amor brujo) Docenter vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Disputerade vid andra lärosäten Fanfar Installation av professorer Installator: Rektor Anders Söderholm Joaquin Turina, Zambra (Ur Danzas gitanas) Installationsföreläsning av professor Örjan Sundin Fanfar Diplom till adjungerade professorer Utdelning av priser Akademisk procession ut ur Gustav Adolfskyrkan Utgångsmusik: Domenico Bellando, Marche pontificale

Övriga medverkande Kapellsbergs kammarkör från musiklinjen Kapellsberg, Härnösands Folkhögskola, Helene Lundquist-Dahlén, dirigent. Nordiska kammarorkestern, Sundsvall, Christian Lindberg, dirigent. Hans Björklund, organist, Per-Arne Glorvigen, bandoneonsolist. Jämtlands Fältartilleri

Mittuniversitetets Årshögtid 2008  
Mittuniversitetets Årshögtid 2008  

Promotion av hedersdoktorer och doktorer samt installation av professorer