Page 1

Mittuppslaget Mittuniversitetets personalblad 10 december 2010 nr 7 Inblick

Rektors Rektors rader rader

Kvalitetsutvärdering på nytt sätt från 1 januari

Ett framgångsrikt år

Den 21 december fattar universitetskanslern beslut om det nya kvalitetsutvärderingssystemet som ska träda i kraft redan vid årsskiftet. Grundstrukturen är färdig men en del detaljer återstår fortfarande att lösa. Högskoleverket ska, till skillnad från tidigare utvärderingssystem, inte titta på utbildningarnas förutsättningar och processer. Det centrala blir att kvalitetssäkra det färdiga resultatet. Det innebär att det kommer att vara stort fokus på examensarbeten och lärandemål. Bedömargrupperna kommer att bestå av externa ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare. Men det blir Högskoleverket som fattar besluten. Utvärderingarna ska resultera i ett omdöme enligt en tregradig skala. Regeringen kommer att fördela extra medel till de lärosäten vars utbildningar ges det högsta omdömet. Det lägsta omdömet kommer innebära att examenstillståndet blir ifrågasatt och att man har ett år på sig att åtgärda bristerna. Vid Mittuniversitetet arbetar en pilotgrupp med Susanne Strand, IHV, som ordförande med att underlätta den första omgångens utvärderingar. I denna omgång ska följande ämnen vid Mittuniversitetet utvärderas: företagsekonomi, nationalekonomi, kulturgeografi, psykologi, sociologi, statsvetenskap, informatik, data/systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Kontaktpersoner för utvärderingen av respektive ämnen är utsedda och upptaktsmöten kommer att hållas i januari för att bland annat starta upp de självvärderingar som varje ämne ska genomföra. Magnus Hjort och Maria Sundqvist, chefer för utvärderingsenheten vid Högskoleverket kommer till oss på Mittuniversitetet den 15 december, kl 13.00–15.00 och informerar de om det nya systemet. Alla intresserade är mycket välkomna! Presentationen kommer att hållas via bildkonferens på alla tre campusorterna: • Östersund Q221 • Sundsvall M104 • Härnösand G319 Läs mer på Högskoleverkets hemsida >>

Det är en spännande tid för universitetssektorn nu. Nytt kvalitetssystem, ny högskoleförordning med mera. Hos oss väntar också en intensiv period i hägnet av den nya utbildningsstrategin med olika satsningar runt om på universitetet i syfte att öka kvaliteten och attraktiviteten. Styrelsen har också gett oss i uppdrag att arbeta vidare med forskningsstrategi och en motsvarande satsning för administrativ kvalitet under 2011. De uppdragen kommer att preciseras i början av det nya året. Vi kan också se tillbaka på ett synnerligen framgångsrikt år med stark tillströmning av studenter och forskningsmedel. Det lovar gott inför framtiden. Jag hoppas varje medarbetare känner sig delaktig i våra framgångar och att just ditt hårda arbete har burit frukt. Med det så får jag önska alla en god jul och ett gott nytt år! Anders Söderholm Rektor

Snart dags för beslut om lärarexamina Just nu är vi inne i slutfasen av den process där alla lärosäten fått ansöka om examenstillstånd för alla lärarutbildningar som man vill ha. Mitt-universitetet har sökt examenstillstånd för alla de fyra nya lärarexamina som ska gälla från och med 1 juli 2011. Högskoleverket kommer att dela upp besluten: 14 december kommer besked om förskollärar- och yrkeslärarexamen, den 17 december om grundlärarutbildning och den 21 december om ämneslärarutbildning.

Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent: lena.ernerfeldt.burman@miun.se

1


Mittuniversitetets personalblad

10 december 2010

Ny webben lanseras till lucia På måndag eftermiddag, 13 december, lanseras Mittuniversitetets nya webbplats. Projektet har tagit drygt ett år att genomföra och fokus har legat på övergång till publiceringsverktyget EpiServer 6, att bygga in delwebbarna i centrala webben samt att utbildningsinformationen ska samlas under Utbildning. Övriga viktiga delar har varit att det ska vara färre klick till viktiga målsidor, att skapa målgruppsingångar till informationen samt att funktion för att söka utbildning ska finnas direkt på startsidan Ett nytt system innebär att det följer med buggar av olika slag. Oftast beror det på att olika webbläsare uppför sig olika och inte alltid följer standard förklarar Bengt Nilsson som är webbkoordinator vid universitetsledningens kansli. – Det här är inget konstigt. Buggar uppstår när man skapar nya system, men vi löser dem allteftersom de dyker upp, säger Bengt. Han berättar att man framöver kommer att arbeta än mer med innehållet och med tillämpningar för webben så att den kan vara en fullgod kommunikationskanal för vår nuvarande och framtida verksamhet. I detta arbete behöver vi din hjälp. Har du synpunkter eller förslag, mejla oss gärna: webb@miun.se.

Ny anställningsordning Från den 1 januari 2011 sker det en del förändringar i Högskoleförordningen (HF, SFS 1993:100). Universitetets personalchef Niklas Bergman förklarar att det här bland annat innebär förändringar i regleringen av läraranställningar. – Nu blir det i större omfattning upp till varje lärosäte att fastställa vilka former för läraranställningar som ska finnas jämfört med tidigare, säger Niklas och berättar att de flesta av de speciella tidsbegränsningsgrunderna som funnits för högskolesektorn dessutom kommer att försvinna och istället kommer det generella regelverk som finns i lagen om anställningsskydd (LAS) även att omfatta vår verksamhet. Med anledning av det här beslutade Rektor i höstas /(MIUN 2010/826) att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över universitetets anställningsordning. Gruppen består av personer från fakulteterna, universitetsförvaltningen och de fackliga organisationerna. – Arbetet är inte slutfört, bland annat avvaktar vi att arbetsgivare och fackliga organisationer centralt ska kunna komma överens om ett avtal som reglerar visstidsanställningar som sträcker sig längre än två år, säger han och förklarar samtidigt att universitetsstyrelsen beslutat att förlänga den nuvarande anställningsordningen till att gälla mars månad ut. – Innan beslut tas om en ny anställningsordning är det viktigt att den får diskuteras och förankras på ett bra sätt i organisationen. Niklas berättar också att man kommer att tillämpa den gamla anställningsordningen under tiden fram till att styrelsen fastställer den nya, förutom i de fall som direkt strider mot den lagstiftning som vid årsskiftet tar över det som tidigare reglerats inom ramen för HF. Det här berör främst de regelverk för visstidsanställningar som ska tillämpas i enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS).

nr 7

Medarbetarnyheter Mittuppslaget välkomnar: Johan Bylander som adjunkt i kvalitetsteknik vid THU, Östersund Daniel Laven som lektor i turismvetenskap vid SHV, Östersund Rikard Karlsson som doktorand i rättsvetenskap vid SHV, Östersund Leif Lindgren som supporttekniker vid IT-avdelningen, Sundsvall Elisabet Rondung som handläggare vid SHV, Östersund David Rosenberg som lektor i socialt arbete vid SOA, Östersund Ana Paola Vilches som forskningsingenjör vid NAT * Om vi missat någon nyanställd medarbetare som börjat senaste månaderna var snäll och meddela redaktionen så vi får chans att göra ett välkomnande i nästa nummer.

2


Mittuniversitetets personalblad

10 december 2010

Starkt varumärke viktigt tycker vi anställda Drygt hälften av alla anställda vid Mittuniversitetet har besvarat webbenkäten om vårt varumärke som fanns tillgänglig under november. Sammanställningen av resultaten visar att närmare 90 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att Mittuniversitetet har ett starkt varumärke. Drygt 80 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att känna till vad varumärket står för. Det är ca 25 procent som hittills har läst varumärkeshandboken som finns på Internt på webben och några procentenheter lägre tycker att den kan fungera som en vägledning och ett stöd i arbetet. När det gäller devisen ”Upptäck dina möjligheter” som vi använder i vår kommunikation så känner många till den, men 35 procent av de svarande har aldrig hört talas om den. Det fanns en öppen fråga där man kort skulle berätta om ett tillfälle när man var stolt över Mittuniversitetet. Det är ett spännande material som ska bearbetas lite ytterligare innan det presenteras.

Hård konkurrens om internationella studenter Svenska lärosäten konkurrerar numera om de internationella freemover studenterna på en mycket större marknad än vi tidigare har varit vana vid. Både Europeiska och avgiftsbelagda studenter utanför EU/EES har många lärosäten att välja mellan, och det gäller att nå fram i det ständiga bruset av information som omger dem. Ulrika Honée, projektledare för den internationella studentrekryteringen, berättar att det sedan drygt en vecka varit möjligt att söka internationella kurser vid svenska lärosäten. Tills nu har 332 anmälningar kommit in till Mittuniversitetet, och av dessa är 83 förstahandsval. Siffrorna kan jämföras med 2525 anmälningar vid samma tidsperiod 2009. – Det kraftiga tappet är förväntat med tanke på införandet av studieavgifterna för de internationella studenterna utanför EU/EES, säger Ulrika och förklarar att dessa hittills varit universitetets största internationella studentgrupp. Hon menar samtidigt att vi behöver jobba på ett annat sätt för att nå ut till presumtiva studenter, även i Europa. Men framförallt handlar det om att bli duktigare på att berätta vad vi är bra på och stolta över när det gäller vår verksamhet, så att vi kan övertyga studenter att börja studera hos oss. Universitetet arbetar bland annat aktivt med ökad närvaro på den egna webbsidan, kampanjer och en och annan mässa. En annan viktig kanal är sociala medier och då främst Facebook och StudiVZ (Tyskland). – Vi genererar mest trafik just nu till vår webb från våra webbannonser, Svenska Institutets sida www.studyinsweden.com och vår Facebook och StudiVZ sida, säger hon och berättar att man också arbetar på att öka tillgängligheten och servicen vid universitetet till potentiella studenter, bland annat genom att inrätta en ny tjänst på Studentcentrum som ska kunna svara och ta emot frågor från potentiella studenter via telefon och mejl.

nr 7

Utblick

Framtidsutsikter för akademiker Saco har publicerat sin årliga rapport ”Framtidsutsikter”, som belyser chanserna för några olika utbildningsgrupper att få jobb om fem år, då de flesta som nu börjar har avslutat sina studier. Prognoserna presenteras i tre huvudgrupper: brist, balans och överskott, och bygger på beräkningar från Sacos olika förbund. Bristyrken om fem år är enligt rapporten bland andra: yrkeslärare på gymnasiet, psykologer, högskoleingenjör, lärare/forskare vid universitet och högskolor, socionomer och språkyrken. Mer information >>

Högskoleutbildade etablerar sig lätt i arbetslivet Det lönar sig att studera på högskolan, det visar en nyutkommen rapport från Högskoleverket. Av de knappt 43 000 examinerade läsåret 2006/07 hade 80 procent etablerat sig på arbetsmarknaden – en ökning med två procentenheter jämfört med dem som examinerades året innan. Tre av fyra hade dessutom etablerat sig i ett jobb som kräver högskoleutbildning. Allra lättast var det för bland annat ingenjörer, veterinärer och yrkeslärare. Men utländsk bakgrund kan fortfarande försvåra chanserna till etablering. Bara två procent hade startat eget företag. Läs mer på Högskoleverkets hemsida >>

3


Mittuniversitetets personalblad

10 december 2010

Uppdraget

Den nya beslutsordningen byter namn Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny beslutsordning för Mittuniversitetet. Vår jurist Arne Wahlström berättar att det finns flera orsaker till förändringarna. – Bland annat har vi fått kritik från internrevisionen som menar att den nuvarande beslutsordningen är otydlig framför allt när det gäller ansvarsfördelningen mellan fakultetsnämnderna och institutionerna. Kritiken omfattar även att universitetsdirektörens och överbibliotekariens roller beskrivs på ett otillräckligt sätt, säger Arne och förklarar att det här är något som man nu tittar närmare på och hoppas kunna tydliggöra i den nya beslutsordningen. Nytt namn Universitetsstyrelsens beslut att överföra lärarutbildningsnämnden till den humanvetenskapliga fakulteten är en annan orsak till att beslutsordningen behöver skrivas om. Ytterligare en annan orsak är styrelsens inriktningsbeslut som medför att dekanerna förs in i linjeorganisationen mellan rektor och prefekter. Från och med 1 juli 2011 blir dekanerna, förutom att vara ordförande i fakultetsnämnderna, också chefer över prefekterna. – Det här medför bland annat att dekanerna kommer att hålla i budget- och verksamhetsdialogerna med institutionerna, säger Arne och berättar att man som bäst arbetar med att samla in synpunkter på organisationsförändringen från institutionerna. Vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari tas beslut i frågan. Samtidigt väljer man då också att byta namn från beslutsordning till arbetsordning. Läs mer om den nya beslutsordningen här >>

Aktuellt just nu

Julkort Mittuniversitetets elektroniska julkort finns att hämta på Internt >>

nr 7

Aktuellt just nu

Lucia Studentkåren i Sundsvall arrangerar luciafirande den 13 december på bottenplanet i N-huset, Sundsvall. Det blir glöggfika från kl 14.00 och studentkören Gungner går luciatåg kl 14.30. I Östersund välkomnar Cultum till Lussefika i Ljushallen G-huset, kl 08.00 kommer Jämtlands lucia.

NMT sprider information om forskningen Forskning som gör nytta är temat för en tidning som blir klar i dagarna. Den ska på ett begripligt sätt berätta om den forskning som bedrivs inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT. Innehållet lyfter aktuell forskning, till exempel om 3D-tv och sensorer, men berättar även om grundutbildningen. Tidningen kommer att gå som bilaga i Dagens Industri den 16 december samt i Sundsvalls tidning och Östersundsposten den 11 januari. Den kommer också skickas till alla som studerar vid fakultetens institutioner: THU, NAT och ITM, samt till alla universitetets anställda. Syftet med satsningen är att sprida bilden av Mittuniversitetet som en spännande, vass, intressant forskningsmiljö till DI:s läsare, i regionen och internt, men intentionen är även att öka kännedomen om NMT:s grundutbildningssatsningar.

4


Mittuniversitetets personalblad

10 december 2010

nr 7

Mittuppslaget uppmärksammar

Hallå där Maria Lexhagen, doktorand på Etour vid Institutionen för samhällsvetenskap. Grattis, du är en av två doktorander vid Mittuniversitetet som tilldelats ett stipendium på 50 000 kr från Nordeas Norrlandsstiftelse. Du får stipendiet för din intressanta korsbefruktning mellan turismforskning och det digitala samhället, där dina resultat bidrar till att ge företag inom turistnäringen kunskap om hur de bäst bör arbeta med marknadsföringsstrategier på Internet. Hur påverkar detta turistföretagens vardag? – Marknadsföring har förändrats i grunden i och med utvecklingen av informationsteknologi. Idag har kunden större möjligheter att välja vilken information man tar till sig och hur man söker och hittar information. Det gör att företagens marknadsföring inte längre kontrolleras av dem själva utan i lika stor utsträckning av deras kunder. Därför bli det nödvändigt för företag att förstå hur detta samspel skapar värde för både företag och kund. När det gäller turistföretagens arbete med marknadsföring handlar det allt mer om att synas, sälja och interagera med kunder på Internet och i mobila lösningar. Det handlar i stort om att förstå hur kunder använder ny teknik och vilka effekter det har på deras attityder och köpbeteenden. Hur kommer du att använda stipendiet? – Stipendiet har jag fått för min avhandling om e-marknadsföring, och jag kommer att använda det till att belöna mig själv och min familj för det arbete som det innebar. Det blir helt enkelt en realisering av en länge efterlängtad skidupplevelse i alperna. Din forskning kring popkulturturism har också fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Vad är popkulturturism och hur kan det här ge svar på framtidens turism? Popkulturturism är resande och turism som skapas av ett intresse hos

människor för till exempel film, TV, och musik. När människor reser för att de har ett starkt intresse för en viss film eller en TV-serie söker de ofta en upplevelse där verklighet och fiktion samspelar. Popkulturturism kan därför vara svår att förutse och planera för eftersom den ofta uppstår plötsligt och är starkt efterfrågestyrd. Det innebär att destinationer som blir föremål för stora reseströmmar av popkulturturister utsätts för stor press utan att ha kapacitet eller planering för att dra nytta av det här på längre sikt. För att skapa goda förutsättningar att möta behoven kan det handla om att våga bredda sin marknad, förändra sin produkt eller utveckla nya sätt att arbeta med utveckling av destinationen. Popkulturturism är en möjlighet för turistnäringen att öppna sig mot andra näringar, i det här fallet övriga kreativa näringar som produktionsbolag, och förstå den logik som råder här. Det är ett sätt få tillgång till ny marknadsinformation som gör det möjligt att utveckla produkter för framtidens turism där turisters motiv för resande är komplext.

Lika villkorsdag som inspirerade Den 9 december anordnades årets Lika villkorsdag i Sundsvall. Ett trettiotal deltagare hade samlats för att ta del av och samtala kring dagens tema – om likhet och olikhet – och rätten att få vara sig själv och bli bemött med respekt. Marco Helles, samordnare från Röda Korset hade bjudits in för att föreläsa om kulturens mekanismer, och han berörde mångfalden ur flera perspektiv – individuellt, organisatoriskt och samhälleligt.

5

Mittuppslaget nr 7_2010  

Inblick Ett framgångsrikt år Rektors rader Rektors rader Anders Söderholm Rektor Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent: l...