Page 1

Mittuppslaget Mittuniversitetets personalblad 9 november 2010 nr 6 Inblick

Kvalificeringsprocessen för KK-miljön pågår fortfarande Kvalificeringsprocessen för att Mittuniversitetet ska kunna bli en KK-miljö har pågått hela året och fortsätter under 2011. KK-stiftelsens förväntas besluta i frågan under våren 2011. – Under sommaren och hösten har vårt kvalitetssystem för KK-miljön dvs. vårt system för att välja ut bra projekt, testats, berättar vice rektor Christer Fröjdh som arbetar med vår KK-miljöansökan. – Totalt nio projektansökningar av typ HÖG testades i systemet. Två av dessa underkändes i vår egen test. Sju ansökningar gick vidare till KKstiftelsen för en jämförande granskning. En av dessa avslogs genom att näringslivets medfinansiering underkändes. De sex övriga ansökningarna beviljades med ett totalt belopp av 22 miljoner. De erfarenheter vi fick under testen kommer att användas för att förbättra systemet. – Närmast kommer vi att träffa KK-stiftelsens så kallade AD-HOC grupp för att få instruktioner inför det platsbesök som gruppen kommer att genomföra 12 januari. Vi ska också utveckla strategier och verksamhetsplaner för KK-miljön. KK-stiftelsens expertgrupp kommer att besöka Mittuniversitetet för en slutlig utvärdering i mitten av mars. Expertgruppen ger därefter en rekommendation till stiftelsens styrelse inför de slutliga beslutet.

Akademiska högtiden 2010 närmar sig Mittuniversitetets akademiska högtid med promotion av hedersdoktorer och doktorer samt installation av 20-talet professorer äger rum fredagen den 19 november. Denna gång är Östersund värd för arrangemanget. Installationshögtiden med promovering hålls i Peterson-Berger hallen i OSD Kongress/Event/Nöje (f.d. Folkets hus) och tar ungefär två timmar. Du som vill delta måste vara på plats senast kl 15.45.

Rektors Rektors rader rader

Nya strategier för Miun Universitetsstyrelsen har nu beslutat om två betydelsefulla strategier för de närmaste åren; Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011–2015 och Strategi för lika villkor 2011– 2013. För utbildningsstrategin avsätts hela 50 mkr under perioden för att bland annat satsa på e-lärande och arbetslivsanknytning. Nu återstår att bestämma vilka aktiviteter som ska stå först i tur och som ska ingå i verksamhetsuppdraget för 2011. Arbetet med utbildningsutbudet pågår fortfarande under ledning av dekanerna och i dialog med institutionerna. Vi kommer förstås att fortlöpande återkomma med information kring arbetet med utbildningsstrategin. Strategi för lika villkor omfattar hela lika villkorsområdet men för perioden fram till 2013 ska målen att öka antalet kvinnliga professorer och att öka andelen kvinnor i chefsbefattningar prioriteras. Håkan Wiklund Prorektor

Öppet hus på campus vid månadsskiftet Även denna hösttermin inbjuder vi traditionsenligt gymnasieskolor, vuxenutbildningsanordnare och arbetsförmedlingar till Öppet hus på våra campus: den 30 november i Sundsvall, den 2 december i Östersund och den 8 december i Härnösand. Detta år testar vi att hålla Öppet hus senare på terminen och hoppas på så sätt att fler har möjlighet att delta. Arrangemanget vänder sig till den som är nyfiken på högskolestudier i allmänhet och att studera på Mittuniversitetet i synnerhet. Den primära målgruppen är gymnasieskolans elever. Information om Öppet hus >>

Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribenter: krister.holm@miun.se lena.ernerfeldt.burman@miun.se

1


Mittuniversitetets personalblad

9 november 2010

Varumärket i ett internt perspektiv I den bild av Mittuniversitetet som vi vill förmedla till omvärlden är vi, alla anställda, en viktig pusselbit. För att få en uppfattning om var vi befinner oss i nuläget, i processen att internt aktivera vårt uppdaterade varumärke, så kommer en webbenkät gå ut till alla anställda inom kort. Mer om varumärket >>

nr 6

Medarbetarnyheter

Hallå där Kaarlo Niskanen, ny ledare vid Mittuniversitetets centrumbildning FSCN, Fibre Science and Communication Network.

Grafisk service och Språkservice engelska Två nya interna tjänster har startat upp sin verksamhet den senaste månaden. Vid grafisk service kan man få hjälp med att ta fram enklare trycksaker och grafiska produktioner som annonser, foldrar och affischer. Inom ramen för det pågående översättningsprojektet erbjuds engelsk översättning och språkgranskning av engelska texter. Kostnaden för att anlita tjänsterna interndebiteras. Information finns på miun.se/internt under Gemensamma funktioner/Informationsfrågor Grafisk service >> Språkservice engelska >>

Snart dags för nya miun.se Arbetet med att flytta över sidor från vår gamla webb till den nya är i full gång. Sogeti, företaget som bygger webbplatsen, jobbar hårt med buggar som upptäcks efter hand men även med funktionalitet och designdetaljer. Bland annat ska sökfunktionen och hur sökresultaten visas finjusteras för att bli så enkel och effektiv som möjligt. Mycket information kommer inte vara överförd i tid till den första december när lanseringen sker. Det är den viktigaste informationen och funktionaliteten som ska finnas där. – Arbetet är långt ifrån över när nya sajten lanseras. Men december är en bra månad med mindre aktivitet på miun.se och inför ansökningsomgångarna har vi gott om tid att testa och justera, säger Krister Holm, webbredaktör Miun. Bildbanken håller också på att förnyas men kommer inte att bli klar förrän mitten på december men de äldre bilderna finns kvar i miuns bildbank. Däremot kommer startsidan och vissa understartsidor att få helt nya bilder från första december.

Utblick

Arbetslivskoppling viktigast för studenter Tidningen Studentliv som ges ut av TCO har frågat 6 000 studenter vad som skulle förbättra mest för dem som studenter. Allra flest, mer än var fjärde tycker att arbetslivsanknytning är mest angeläget. Först därefter kommer högre studiemedel (18%), mer kompetenta lärare (18%) och mer lärarledd tid (11%). Undersökningen visar också att olika studentgrupper har skilda behov. Mer än var tredje av de som studerar juridik, ekonomi och naturvetenskap vill ha mer arbetslivsanknytning.

I vilken riktning vill du ta verksamheten? – Vi ska bli tydligare med att berätta vad vi gör. Bland annat behöver vi förtydliga vårt fokus i forskningsvärlden. Ett sätt att beskriva vår verksamhet är att den kan liknas vid en triangel av vetenskapliga uppfinningar, industriella tillämpningar och nya företag. Även utbildningen ser jag som en integrerad del av FSCNs verksamhet. Oftast är det konkretaste resultatet av forskning en välutbildad person som ges möjlighet att bli till nytta för samhället. Vilka är de största utmaningarna för FSCN de närmaste åren? – Samtidigt som vi fortsätter att stödja pappersindustrins utveckling måste vi också kunna utveckla verksamheter som konkret leder till nya affärsmöjligheter och företag. Där behöver vi utvidga samarbetet också utanför skogsindustrin. Mångsidigt samarbete leder till effektivare idégeneration. När det gäller FSCNs och Mittuniversitetets gemensamma utvecklingsprojekt ligger tyngdpunkten på att utveckla utbildningsmoduler och skapa klimat som gör det utmanande för många att starta upp egna företag – det som saknas är inte idéer utan aktivister.

2


Mittuniversitetets personalblad

9 november 2010

nr 6

Medarbetarnyheter

Använd möjligheterna till friskvård I förra Mittuppslaget skrev vi om friskvårdsaktiviteter i Östersund, nu har turen kommit till Härnösand: Vid Campus Härnösand finns en friskvårdsgrupp med deltagare från samtliga institutioner och avdelningar. De har rådfråga hela personalen om deras friskvårdsönskningar. Högst på önskelistan stod yoga och mental avslappning, som nu erbjuds varje onsdag. Två par gångstavar har man också köpt in som finns att låna i receptionen till friskvårdstimmens promenader. Den 1 november gick startskottet för Campus Härnösands egen stegräknartävling Mittsteget 2010. – Vi ska gå från ”Sundsvall” till ”Uppsala”, 323 kilometer på sju veckor, berättar Gunnel Strindlund, Camp, som är med i friskvårdsgruppen. – Tre delmål finns på vägen och tre spurtpriser lottas ut bland de som på bestämd tid når vart och ett av delmålen. Tre priser lottas ut bland samtliga som genomför hela sträckan och når målet i ”Uppsala” den 19 november. Dessutom finns ett specialpris till den av de tävlande som har gått flest steg. – Intresset är otroligt stort. Åttio deltagare, 44,5 procent av personalen i Härnösand, har anmält sitt deltagande och utrustats med stegräknare och stegräknartabell. Målpriserna och specialpriset utdelas vid en prisceremoni i januari. Läs mer om våra friskvårdförmåner >>

Bli medlem i konstklubben Vill du veta mer om konst, konstnärer eller bara träffa andra konstintresserade under trevliga former är du välkommen som medlem i konstklubben i Östersund eller konstklubben i Sundsvall. Konstklubben i Sundsvall har funnits i drygt 20 år. Aktiviteterna består i huvudsak av inköp och utlottning av konst från i första hand konstnärer i närområdet. Varje vår gör klubben en utflykt till någon konstnär. De lyssnar till vad deras värd/värdinna har att berätta och äter tillsammans en enklare måltid. Medlemskap eller en andel kostar 200 kronor/st och du kan teckna dig för en eller flera andelar. Läs mer på klubbens hemsida >> Konstklubben i Östersund startades 1993 och har för närvarande 80 medlemmar. Bland klubbens aktiviteter finns exv konstlotteri vid årsmötet, konst-afterwork med inbjuden konstnär och konstvandringar. Medlemsavgiften är 50 kr i månaden och dras kvartalsvis från lönen. Kontakta någon i styrelsen om du vill bli medlem. Se information på klubbens hemsida >>

Nyanställda Mittuppslaget välkomnar: Gertrud Alirandi som doktorand i statsvetenskap vid SHV, Östersund Erik Andersson som projektass vid Vintersportcentrum, IHV, Östersund Susanne Boija som forskningsingenjör vid NAT Keith Bryant som koordinator vid LRC, Härnösand Victoria Engholm som informatör vid ITM, Sundsvall Chatarina Eriksson, adjunkt i omvårdnad vid IHV, Östersund Ulla Eriksson som adjunkt i matematik vid NAT, Sundsvall Lena Ernerfeldt Burman som webbredaktör/skribent vid UK, Sundsvall Rebecka From som doktorand i organisk kemi vid NAT, Sundsvall Anette Fundin Persson, adjunkt i omvårdnad vid IHV, Östersund Linda Høgsnes som doktorand i hälsovetenskap vid IHV, Östersund Lena Lenner som projektass vid NAT, Härnösand Nikolaus Lundahl forskare SHV Jens Nilsson som doktorand i statsvetenskap vid SHV, Östersund Marie Ohlsson som adjunkt i idrottsvetenskap vid IHV, Östersund Evangelia Pedridou som projektassistent vid SHV, Östersund Thomas Pinthal som doktorand i turismvetenskap vid SHV, Östersund Jennie Sandström som doktorand i biologi vid NAT, Sundsvall Anna Sjölander som projektledare vid RUN/LUN, Härnösand Maria Svensdotter som adjunkt i musik vid UTV, Härnösand Johan Timrén som adjunkt i datateknik vid ITM, Östersund Sylvain Touranceau, forskare i datateknik vid ITM, Sundsvall Lena Trulsson, lektor omvårdnad vid IHV, Sundsvall Fatima Vegholm, forskare SHV Björn Wickström, projektledare vid RUN/LUN, Östersund Anneli Åman som administratör vid SHV, Östersund

3


9 november 2010

Uppdraget

Rätt kompetens för framtida utmaningar Med utgångspunkt från vår verksamhets långsiktiga strategier och mål håller en kompetensförsörjningsplan för 2011–2015 på att tas fram. Planen ska grunda sig på vårt övergripande mål med kompetensförsörjningen som är att ha tillräcklig tillgång på kvalificerad personal inom olika vetenskaps- och verksamhetsområden. Personalavdelningen har fått i uppdrag av rektor att utforma processen och leda detta arbete. Inledningsvis genomförs kartläggning, analys och målformulering ute på respektive fakultet och institution samt på bibliotek och förvaltning. Resultatet av detta ska sedan sammanställas till ett förslag för hela universitetet av en projektgrupp som består av Niklas Bergman, PER, Kent Sjöberg, NMT-fakulteten, Karin Olsson, HUV-fakulteten och Lars P Nilsson, UK. Det fortsatta arbetet inriktar sig sedan på att rektor ska kunna fatta beslut om planen i början av 2011.

nr 6

Medarbetarnyheter

Välkommen tillbaka som gästprofessor Olle Lundberg, en gång student vid förvaltningslinjen i Östersund nu internationellt erkänd forskare inom hälsa. Läs mer på webben >>

Foto: Helena Lindh, UK

Mittuniversitetets personalblad

Aktuellt just nu

Informationsdag FSCN

Dags för nationella utbildningsmässor I november medverkar Mittuniversitetet vid de stora utbildningsmässorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningsmässor som i första hand vänder sig till gymnasieungdomar anordnas varje år på flera platser i landet. Mittuniversitetets mässdeltagande vid de nationella mässorna samordnas av Universitetsledningens kansli – kommunikation och presenterar Mittuniversitetet på en övergripande nivå med utgångspunkt från vår varumärkesplattform. Montern bemannas av studievägledare och studentambassadörer. Följande datum gäller: 11-13 november Kunskap & Framtid, Svenska mässan, Göteborg 18-19 november SACO:s studentmässa, Stockholm 24 november SACO:s studentmässa, Malmö Mässdeltagandet samordnas av Marlene Jonsson, UK. Läs mer om vår studentrekrytering via mässaktiviteter >>

Enkät till internationella studenter Denna vecka går enkäten International Student Barometer ut till våra internationella studenter. Syftet är att kartlägga deras bild av Miun. Läs mer på Internt >>

Nya produkter och produktionssystem är temat för FSCN-dagen den 10 november >>

Invigning av Risk and Crisis Research Center Invigningen sker den 10-11 november med en rad föredrag vid Campus Östersund. Föredragen och invigningsceremonin är öppna för alla. Läs mer om invigningen >>

Stor ökning av nedladdningar ur DIVA I år kommer antalet nerladdningar av pdf:er ur Mittuniversitetets DIVA att fördubblas. År 2009 laddades ca 27 000 fulltexter ner, och vi är nu snart uppe i 50 000 i år. Det som finns i fulltext i DIVA är studentuppsatser, avhandlingar, rapporter samt artiklar som är parallellpublicerade. Sökgränssnitt publikationer >>

4


Mittuniversitetets personalblad

9 november 2010

nr 6

A

Mittuppslaget uppmärksammar

Plugga på lika villkor Antalet studenter vid universitetet som söker hjälp och stöd för olika former av funktionshinder har ökat de senaste åren. Studievägledaren Eva Regnö i Östersund har arbetat sedan 2000 med särskilt pedagogiskt stöd. När hon började fanns det 22 studenter som hade pedagogiska hjälpmedel, idag är det omkring 271. – Det här beror i första hand på att det numera finns en kunskap om att det faktiskt är möjligt att få den här hjälpen när man läser vid universitet och högskolor, säger Eva och menar att ökningen även beror på att lärosätena har breddat sin rekrytering. Ulrica Nielsen läser femte terminen på distans till förskollärare på Campus Härnösand. Hon har en form av epilepsi som orsakat en hjärnskada vilket påverkat både korttidsminnet och inlärningsförmågan. Sedan fem årsåldern har Ulrica haft sjukdomen, men det var inte förrän i somras som hon via Lernia och arbetsförmedlingen fick göra en utvärdering som fastställde epilepsins påverkan på den kognitiva förmågan. En utvärdering som medfört att hon äntligen fått det pedagogiska stöd hon behöver. – Det har varit så mycket frustration och ilska genom åren. Många lärare har inte förstått att jag har behövt extra tid för inlärning för att klara en tenta till exempel, trots att jag försökt förklara, säger Ulrica och berättar att de har krävt samma tempo av henne som av alla andra. Att plugga på lika villkor Studietiden innan utvärderingen var tuff. Så tuff att Ulrica fick ta studieuppehåll för att hinna med alla restuppgifter som samlats på hög. Men trots alla hinder ville inte Ulrica ge upp. Hon hade nämligen en dröm – att bli förskollärare. Tack vare arbetsförmedlingen har hon nu fått ett läkarintyg som ger henne rätten till de särskilda pedagogiska stöden, och sedan i höstas har hon en mentor som hjälper henne med studierna. – Det är helt fantastiskt, det har underlättat så otroligt mycket. Äntligen är det en realitet att jag ska kunna fullfölja mina studier på utsatt tid. De träffas ungefär fyra timmar i veckan, ibland kan det bli mer, ibland mindre beroende på hur kurserna ser ut. Tillsammans med mentorn lägger de upp studieplaner, går igenom kurslitteratur och hjälps åt att strukturera upp materialet så att Ulrica får en klar och tydlig bild över innehållet. På varje campusort finns samordnare som hjälper till med den pedagogiska stödverksamheten. Den största gruppen studenter som har särskilt pedagogiskt stöd är dyslektiker, men även personer med fysiska, psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder kan få hjälp. – Det första vi gör när en student kommer till oss är att sätta oss ner tillsammans med honom eller henne och diskutera igenom behoven och önskemålen, säger Eva och förklarar att det är viktigt att alla får stöd anpassade efter sina förutsättningar. Enligt lag är det universitetets skyldighet att tillhandahålla de pedagogiska stöden om en student har ett läkarintyg eller intyg från till exempel logoped som kan styrka behovet. De pedagogiska hjälpmedlen ska kompensera för studentens funktionsnedsättningar, och kan handla om alltifrån anteckningshjälp, korrekturläsning, talböcker och tekniska hjälpmedel till mentorsstöd.

Ulrica Nielsen från Mariestad flyttade till Härnösand 2005 och trivs numera med studentlivet tack vare det mentorsstöd som hon fått tillgång till.

En levande handlingsplan Mittuniversitetens lika villkorsarbete utgår från Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, och arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Universitetets arbete har pågått sedan början av 2000-talet och alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten. – För mig är det väldigt mycket en fråga om att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden, säger Yvonne Landström som är handläggare för lika villkorsarbetet, och förklarar att det handlar om att våga tro på individens förmåga, att erbjuda verktygen och skapa förutsättningarna för en lyckad studiegång. Läs mer Lika villkor >> Studera med funktionshinder >>

5

Mittuppslaget nr 6_2010  
Mittuppslaget nr 6_2010  

Inblick Nya strategier för Miun Rektors rader Rektors rader Håkan Wiklund Prorektor Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent...