Page 1

Mittuppslaget Mittuniversitetets personalblad 28 april 2009 nr 3 1 Rektors Rektors rader rader

Inblick

Autonomiutredningen – universitetet positivt till betänkandets grundtanke Under våren har betänkandet Självständiga lärosäten behandlats i en arbetsgrupp sammansatt av personal från nämndkanslierna och förvaltning och en prefekt. Studentkårerna har också en representant i gruppen. Universitetsstyrelsen har gett arbetsgruppen i uppdrag att utforma ett remissvar som är positivt till grundtanken i betänkandet. Styrelsen har också ansett att Mittuniversitetet ska signalera ett intresse att föra en dialog med departementet om förutsättningarna för att gå i bräschen för det fall reformen genomförs etappvis och inte vid alla lärosäten samtidigt. Remissvaret är inte färdigberett men en genomgång av de huvudsakliga synpunkterna i Mittuniversitetets remissvar finns att läsa på Internt på webben. Medarbetare som vill framställa synpunkter på innehållet ombeds skicka synpunkterna till Arne Wahlström, arne.wahlstrom@miun. se. Remissen ska skickas till departementet senast den 12 maj så ju förr synpunkter inkommer desto bättre. Medarbetarinformation om remissvaret samt sammanfattning av betänkandets förslag finns på Internt >>

Projekt NyO – en lägesrapport Projekt O-Reda, styrelsens uppdrag till rektor att utveckla Mittuniversitetets verksamhets- och ekonomistyrning, övergick från årsskiftet i Projekt NyOrdning som i huvudsak kommer att vara avslutat den sista juni. Projektledare under våren är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl och i projektgruppen ingår ekonomichefen Peter Sjöbom, institutionsekonomen Kirsten Johnsson och utredaren Carina Wikstrand. Styrgrupp är som tidigare universitetsledningen och ett förstärkt ledningsråd är referensgrupp Projektet har under våren sin tyngdpunkt i ekonomistyrningsdelen där ett stort arbete läggs ned på institutioner och inom ekonomiavdelningen för att utveckla nya strukturer, arbetssätt och rutiner för ekonomifunktionen. Där har vi också engagerat Öhrlings PWC som stöd i två projekt. I arbetet ingår kartläggning av olika processer inom ekonomihanteringen som underlag för utvecklingsarbetet. Inom verksamhetsstyrningsdelen pågår arbete för att introducera ett ledningsinformationssytem som ska underlätta insamling av data och ge ökad tid för analyser. Det kan därmed bidra till bättre beslutsunderlag på olika nivåer i organisationen. Mer information finns på ledningskanalen >>

Kvalitet allt viktigare Mittuniversitetet fick ett bra omdöme när Högskoleverket, HSV, nyligen utvärderade kvalitetsarbetet. Styrkorna var många och det som återstår är att vidareutveckla verksamhetsstyrningen och -uppföljningen, något som redan är på gång. Detta är sannolikt den sista granskningen av kvalitetsarbetet under överskådlig tid. Nu lägger HSV allt krut på ett nytt kvalitetssystem som ska presenteras under hösten och preliminärt träda i kraft under 2010. Fokus läggs på utbildningarna som ska granskas i cykler om fyra år i stället för dagens sex. God kvalitet ska troligtvis premieras genom tilläggsbelopp där storleken relateras till utvärderingens resultat. Förändringen följer regeringens ambitioner att knyta resursfördelningen närmare olika typer av kvalitetsmätningar. Detta är vad som väntar högskolesverige. Och vi kommer att klara oss bra.

Håkan Wiklund Prorektor

Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent: Marlene Jonsson marlene.jonsson@miun.se

1


28 april 2009

nr 3

Glädjande ansökningssiffror När den ordinarie ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut den 16 april hade det totala antalet sökande via VHS e-tjänst ökat med 11 procent för riket och med hela 44 procent för Mittuniversitetet, jämfört med förra året. De som sökt via traditionell pappersblankett ingår inte i dessa siffror utan statistiken kommer den närmaste tiden att kompletteras med dessa ansökningar. – När det gäller förstahandssökande till utbildningsprogram vid Mittuniversitetet är ökningen jämfört med förra året 63 procent och för kurser 29 procent. Dessutom har antalet sökande till sommarkurser nästan fördubblats jämfört med i fjol, säger Margareta Lindhagen, utvecklingsledare vid universitetsledningens kansli. – Vi märker också att många, liksom tidigare år, söker sent. Antalet sökande fortsätter att öka efter sista ansökningsdag. Räknat i antal individer är det ca 1 700 fler förstahandssökande till program jämfört med 2008. Av dessa är 600 en ökning av sökande till internationella program. Det finns en tydlig tendens att basåret och våra korta utbildningar inom data och teknik ökat mycket, exempelvis utbildningarna i webbutveckling respektive nätverksdrift i Sundsvall. Även beteendevetenskapliga utbildningar har ett ökat antal sökande, där de nya utbildningsprogrammen i kriminologi i Sundsvall samt kris och risk i Östersund har intresserat många. Lärarutbildningen har ca 100 fler sökande jämfört med 2008. Det är främst inriktningarna mot förskola och grundskolans tidiga år som ökar. – Sammantaget gör detta att Mittuniversitetet behöver skriva upp sin prognos för 2009. Vi har goda möjligheter att ta emot fler studenter inom befintligt takbelopp, konstaterar Margareta. – Men vi kan givetvis inte slå oss till ro med de goda ansökningssiffrorna, utan måste fortsätta vårt aktiva arbete med att få ytterligare intresserade att söka sent och se till att de som blir antagna tackar ja, påbörjar och fullföljer sina studier.

Nöjd Student Index 2009 genomförd Undersökningen Nöjd Student Index, även kallad Studentbarometern, genomfördes i höstas som en webbenkät, vilket vi skrev om i Mittuppslaget 7/08. Tyvärr blev svarsfrekvensen låg. Under mars månad i år genomfördes en ny mätning. Denna gång i form av telefonintervjuer med 250 studenter. Undersökningen genomfördes av Svenskt kvalitetsindex och resultaten presenteras som ett indexvärde mellan 1-100 där 1 är lägst och 100 högst. Studentnöjdhetsindexet baseras på: Studentens betyg (nöjdhet) baserad på all erfarenhet, studentens erfarenhet i relation till förväntningarna och studentens bedömning i relation till en (tänkt) ideal leverantör. Studentnöjdheten 2009 ligger på 64,5 vilket är i nivå med genomsnittet för riket för 2008. Resultaten pekar också på att: • Kvinnor är mer nöjda än män • Nöjdheten är högst i åldern 30-39 år • Fristående kurs är mer nöjda än program • Nöjdheten avtar med antalet terminer man studerat

Medarbetarnyheter

Nyanställda Mittuppslaget välkomnar*: Andrew Butterwort som bibliometrisk analytiker vid biblioteket, Sundsvall Stefan Forsström som projektassistent vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall Victor Kardeby som projektassistent vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall * Om vi missat någon nyanställd medarbetare som börjat senaste månaderna, var snäll och meddela redaktionen så vi får chans att göra ett välkomnande i nästa nummer.

Hallå där, Peter Sjöbom, ny ekonomichef!

Foto: Marlene Jonsson, KoS

Mittuppslaget

Du tillträdde din nya tjänst den 1 april. Vilka är dina intryck än så länge? – Det är en väldigt bred verksamhet att sätta sig in i, men jag tycker att det är viktigt att ha en känsla och en insikt i verksamheten för att kunna se de olika utgångspunkterna. Jag ser ekonomiavdelningen som en viktig källa för service och stöd för hela universitetet i frågor som kretsar kring ekonomi – vilket i princip allt gör på ett eller annat vis.

2


Mittuppslaget

28 april 2009

nr 3

30-miljonerssatsning i Härnösand Mittuniversitetet och Härnösands kommun genomför en gemensam flerårig satsning för att öka regionens utbildningsnivå och övergången från gymnasium till högre utbildning samt stärka vår verksamhet vid Campus Härnösand. Satsningen ska pågå i fyra år och består av flera delar. Ett syfte är att stärka befintliga utbildningar vid Campus Härnösand genom satsningar på forskning och kompetensförstärkning. Vidare skall utbildningsutbudet breddas genom etablering av fler ämnen. Dessutom görs en kraftfull satsning på marknadsföring av Campus Härnösand och dess specifika kvaliteter. Vilket senaste månaden har resulterat i kampanjen jättelitetcampus.se. I ekonomiska termer är detta en satsning under fyra år om totalt 8 mkr extra per år för att stärka Campus Härnösand, varav kommunen svarar för 2,5 mkr per år. Läs mer >>

Svaret om den ifrågasatta examensrätten för lärarutbildningen har avlämnats Lärarutbildningen i Sverige utvärderades 2007. Högskoleverket ifrågasatte efter granskningen Mittuniversitetets examensrätt, liksom examensrätten vid ytterligare nio lärosäten. Högskoleverket menade att andelen disputerade lärare på Mittuniversitetet var för låg (under 30 procent), att inslagen av individuell examination måste öka och att matematikinriktningen måste ses över. Senast den 30 april 2009 ska vi till HSV redogöra för de åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna. I rapporten, som går in denna vecka, redovisar Mittuniversitetet att andelen disputerade lärare inom lärarutbildningen ökar från 49 procent vårterminen 2009 till prognostiserade 58 procent höstterminen 2009. Siffrorna för allmänt utbildningsområde, AUO, är 49 procent under vårterminen och prognosen för höstterminen visar på 63 procent. Det är resultatet av en kraftfull kompetensväxling med bl. a. en förändrad tjänsteplanering och nyrekrytering av lektorer. När det gäller individuell examination framhåller Mittuniversitetet i sin redogörelse att då studenterna förväntas arbeta i grupp med uppgifter mot lärandemål, där studenterna ska bedömas individuellt, avkrävs de prestationer också på individnivå. HSV:s bedömargrupp upplevde att matematikundervisningen för lärarstudenter vid Mittuniversitetet var splittrad och i vissa fall osammanhängande organiserad för studenterna inom AUO. Det var uppenbarligen inte helt klart för några av de studenter som deltog i bedömargruppens besök, att syftet med matematik inom AUO är att ge alla lärarstudenter grundläggande förståelse för matematikutveckling för alla lärarkategorier. Det är alltså inte fråga om undervisning i matematik och en mindre modifiering har gjorts av innehåll och presentation för att tydliggöra syftet med momentet. Mittuniversitetet har också fattat beslut om behörighet Matematik B för studenter med inriktning mot grundskolans tidigare år samt utrett inriktning och specialisering i matematik inför framtiden.

Medarbetarnyheter Fortsättning intervju Peter Sjöbom Vad ser du som din största utmaning? – Det finns flera, men en sak vi jobbar för är att universitetet ska uppleva ekonomiavdelningen som en professionell partner när det gäller service och stöd inom ekonomiområdet. För att kunna vara det är det viktigt att vi har en insikt i verksamheten och det är därför jag ägnar mycket tid åt att besöka universitetets olika delar. I min roll som ekonomichef vill jag också vara ett stöd för chefer som vill bolla både strategiska och löpande ekonomifrågor. Vad kommer ditt arbete att bestå av den närmaste tiden? – De närmaste veckorna ska jag dels slutföra mina besök ute i verksamheten. Därefter är verksamhetsdialogen ett viktigt inslag där jag tycker att ekonomistyrningsprocessen är en viktig del.

3


Mittuppslaget

28 april 2009

nr 3

”Varselgruppen” – samverkan mellan Mittuniversitetet och länsstyrelserna Den så kallade varselgruppen är initierad av Mittuniversitetets rektor och de båda landshövdingarna i Jämtland och Västernorrland. Det praktiska arbetet i gruppen genomförs av medarbetare vid respektive myndighet. Kristina Albertsson vid UK/KoS är Mittuniversitetets kontaktperson. Varselgruppen arbetar med att ta fram och prioritera åtgärder som kan genomföras vid Mittuniversitetet till följd av varsel och uppsägningar i länen. Åtgärderna ska leda till att stärka den regionala rekryteringen till Mittuniversitetet, baserat på det regionala arbetslivets behov, men även till att stärka etableringen på arbetsmarknaden för examinerade studenter. Hittills har varselgruppen arbetat med den första delen. Bland de aktiviteter som varselgruppen hittills diskuterat finns provapå-kurser för arbetslösa och varslade. På kort sikt handlar det om att erbjuda lämpliga kurser ur Mittuniversitetets ordinarie utbud av sommaroch terminskurser. På längre sikt kan det handla om att erbjuda kurser anpassade till de behov som finns av kompetensutveckling i regionen. I detta arbete är grundutbildningssamordnarna viktiga. Den 8 maj kommer varselgruppen att hålla ett större möte med inbjudna deltagare från Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet samt projektledare och grundutbildningssamordnare från Mittuniversitetet. Vid detta möte kommer bland annat att diskuteras regionens behov av utbildningsinsatser samt vilka möjligheter till försörjning under prova-påkurser som finns för varslade och arbetslösa.

Profilsortimentet ska förnyas Under mars-april låg en enkät ute på miun.se/internt angående Mittuniversitets profilsortiment. Där hade både anställda och studenter möjlighet att skicka in sina synpunkter och komma med konkreta förslag på nya produkter. Flera tog chansen och lämnade önskemål om bland annat termosmuggar, färgglada t-shirts, kläder i funktionsmaterial, datorväska med utrymme för övernattningspackning, tygmärken, mobilfodral, böcker om regionen och mycket mer. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för framtida investeringar i profilsortimentet. Det som nu ligger på tur för att inhandlas är en ny huvjacka och en finare, stickad V-ringad tröja. Till skillnad mot den huvtröja som finns idag är tanken att inte bara förnya designen utan också förbättra kvalité och passform. Största svårigheten med att köpa in profilprodukter är att de ska passa många olika målgrupper. Först och främst ska sortimentet passa både studenter och anställda, sedan bör det finnas produkter för olika tillfällen Dessutom är ju smaken delad och därför är det svårt att tillfredsställa allas önskemål, men vi försöker! För inköp av profilprodukter har vi idag en rätt begränsad budget där inköp och försäljning ska redovisa ett nollresultat i slutet av året. Detta gör att man måste hålla nere kostnaderna genom att begränsa inköpen så till vida att man fokuserar på att köpa in större volymer av några få produkter varje år. Vi hoppas att de nya produkterna som kommer till hösten blir omtyckta och har ni fler konkreta förslag är ni välkomna att kontakta ansvarig för profilsortimentet Christine Grafström, christine.grafstrom@miun.se, KoS, telefonankn 8691

Utblick

Nordiskt samarbete för att öka intresset för lärarutbildning De nordiska grannländerna har samma problem med sjunkande intresse för lärarutbildning som Sverige. Det visar en komparativ studie av nordisk lärarutbildning som Nordiska ministerrådet tagit fram. Nu har ett utvecklingssamarbete inletts mellan de nordiska lärarutbildningsorganisationerna, berättar de ansvariga för svenska Lärarutbildningskonventet vid Uppsala universitet. Det nystartade nätverket ska komplettera de samarbeten som redan finns mellan enskilda universitet och högskolor. Nästa möte äger rum i Oslo i september. Källa >>

Aktuellt just nu

Administratörskongressen Den 26-28 maj står Mittuniversitetet som arrangör för Administratörskongressen som arrangeras vart tredje år. Den riktar sig till samtliga administratörer på högskolor och universitet i Sve-rige och i år är temat Morgon-dagens administration - trender inför framtiden. Talare som bland andra Magnus Lindkvist, Nisse Simonsson, Jonas Hassen Khemiri och Colin Moon deltar. Kongressen har lockat 675 deltagare från hela Sverige. Mer information finns på www.miun.se/admin2009 >>

4


Mittuppslaget

28 april 2009

nr 3

Internationalisering av forskningen intensifieras Finansieringen av projektet internationalisering av Mittuniversitetets forskning, som ska pågå 2009–2011, är nu i hamn. Totalt har projektet en budget på 18 mkr varav 10,5 mkr är medel från Regionala fonden och de båda länsstyrelserna. Syftet är att stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbete mellan regioner, universitet, högskolor och näringsliv samt att öka kunskapsnivån och konkurrenskraften i regionen för att skapa regional tillväxt och främja regionens export. En viktig del av projektet är att ge stöd till Mittuniversitetets forskare för att etablera internationella nätverk och utforma internationella projektansökningar. Stödet ges både i form av ekonomiskt stöd och i form av rådgivning som ges av Christer Fröjdh och Paul Howgate som båda är personer med lång erfarenhet av internationell forskning. Därutöver kommer en ekonom med goda kunskaper om projektekonomi att knytas till projektet. När det gäller ekonomiskt stöd så ska det främst gå till att finansiera forskares arbete med nätverksbyggande och internationella ansökningar. I detta ingår både lön och omkostnader som resor med mera. Forskaren är under den tiden knuten till projektet. Totalt finns resurser att finansiera ca 68 forskarmånader. Information om hur man som forskare går till väga för att ansöka om att ta del av projektmedlen har gått ut till fakulteterna. Styrgrupp för projektet är dekanrådet. Det är fakultetsnämnderna som avgör vilka forskare som kan få stöd från projektet. Beslut kommer att tas löpande under projekttiden men för att komma med i första beslutsomgången ska ansökan finnas hos Christer Fröjdh senast den 2 maj. Ambitionsnivån i projektet är hög; målet för projekttiden är 24 ansökningar till internationella finansiärer (exempelvis Sjunde Ramprogrammet) och att minst nio av dessa ska beviljas.

Aktuellt just nu

Utvecklingsplanen klar Den av styrelsen fastställda utvecklingsplanen för 2009– 2012 finns nu som pdf under Strategiska dokument på Internt >>

Verksamhetsberättelsen på gång Mittuniversitetets kombinerade presentationsbroschyr och verksamhetsberättelse för 2008 kommer från tryck under nästa vecka (vecka 19) och kommer då att distribueras till alla medarbetare.

Uppdraget

Uppgradering av studentportalen I februari påbörjades arbetet med att uppgradera Studentportalen. Helen Holoch från studentcentrum är projektledare tillsammans med Anders Hallberg från IT-avdelningen. – I höstas genomfördes en förstudie där vi tittade på systemet och kostnaderna. Därefter har projektet delats in i tre etapper. Den första etappen innebär att vi överför alla befintliga tjänster i systemet. Den andra etappen handlar om att minska de fasta driftskostnaderna, och den slutliga etappen är införandet av nyutvecklade tjänster. Målet är att allt ska vara färdigt i juni 2010, säger Helen. Den nuvarande Studentportalen startade 2001, och det är därför på tiden att projektet genomförs, menar Helen. Det nya ramverket heter Liferay och ger bland annat studenten större möjlighet att själv välja hur den individuella sidan ska se ut och hur den ska vara strukturerad. – Det finns många möjligheter i det nya ramverket och vi vill gärna få in synpunkter och förslag på förbättringar av portalen från studenter och personal, säger Helen.

För tillfället arbetar Mittuniversitetets befintliga IT-personal med projektet, men inom kort ska en programutvecklare anställas. Ansökningstiden för tjänsten går ut den första maj. Sedan starten av Studentportalen har det funnits sammanlagt 63 000 konton. Idag finns 17 000 konton, som utgörs av både studenter och personal.

5


Mittuppslaget

28 april 2009

nr 3

Mittuppslaget uppmärksammar

Dags att följa upp vinterns studentrekryteringsaktiviteter Nu är sista ansökningsdag för studier i höst passerad och Mittuniversitetet visar upp mycket positiva siffror! Vinterns studentrekryteringsinsatser kommer att följas upp och utvärderas inför nästa års rekrytering. Men redan här börjar vi knyta ihop säcken genom att följa upp hur några av våra aktiviteter har gått. Ett stort projekt med fokus på studentrekrytering i närregionen har varit projektet Häng med, som innefattat bland annat besök i gymnasieskolorna, ”skugga en student” och informationsträffar på Arbetsförmedlingen. – Jag tycker att vi har fått ett bra genomslag, säger Frida Dolk, projektledare för Häng med. Framförallt ”skugga en student” har varit väldigt givande för besökarna, fortsätter Frida. Ungefär 40 personer har ”skuggat” en student och besökt ett utbildningsprogram som de är intresserade av. Ytterligare 30 besök är på gång, där datum ska bestämmas. Frida berättar att de mest populära utbildningarna att besöka har varit socionom, psykolog, sjuksköterska, bildjournalist och kriminolog. – Intresset för att vi ska besöka gymnasieskolorna har varit väldigt varierande bland skolorna. Flera är väldigt intresserade av att vi kommer, men vissa har visat ett svalare intresse. Arbetsförmedlingarna har varit väldigt positiva till våra besök, men tyvärr har det än så länge varit få besökare på plats. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen tror jag ändå är något som kan utvecklas eftersom en stor del av vår målgrupp finns där, menar Frida. Under våren har Mittuniversitetet använt sig av nya sätt för att kommunicera med potentiella studenter. Ett nytt grepp som studie- och karriärvägledarna har använt sig av är chatt via MSN Messenger. Antalet chattare har varierat, berättar Eva Regnö, studie- och karriärvägledare vid Campus Östersund. – Senaste chatten jag hade var den 14 april och då var det fullt upp hela tiden. Annars har det varit lite blandat, ibland mer och ibland mindre, säger Eva. Frågorna som chattarna ställt handlar i stort sett om utbildning, behörighet och hur man söker. En annan ny kommunikationskanal är nyhetsbrevet ”miunpunktse” som skickats ut till drygt 550 personer. Dessa har anmält sitt intresse för nyhetsbrevet under öppet hus, mässor, ”skugga en student” och andra aktiviteter. Nyhetsbrevet innehåller reportage om studentliv och utbildning på Mittuniversitetet. – En otroligt bra funktion i programmet, som vi skapar nyhetsbrevet i, är att vi får exakt statistik på hur många som öppnar mejlet, hur många som klickar på länkarna och även vilka länkar som blir mest klickade på. Det gör att man efter ett tag lär sig hur prenumeranterna använder nyhetsbrevet och det blir lättare att anpassa innehållet efter vad målgruppen vill ha, säger Marlene Jonsson på avdelningen för kommunikation och samverkan.

6

Mittuppslaget nr 3 2009  

Inblick Kvalitet allt viktigare Rektors rader Rektors rader Håkan Wiklund Prorektor 1 Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you