Page 1

Mittuppslaget Mittuniversitetets personalblad 5 mars 2010 nr 2 Inblick

Varumärkesplattformen grunden för ny kommunikationsstrategi En viktig utgångspunkt för det pågående varumärkesarbetet är att stärka bilden av vad Mittuniversitetet står för, med utgångspunkt från vår utvecklingsplan. Omvärlden ska snabbt kunna få en bild av vad Mittuniversitetet erbjuder. Den nya övergripande kommunikationsstrategin är att framhålla Mittuniversitetets unika och särskiljande värden: • De unika utbildningarna och forskningsprofilen skog och fjäll • Kopplingen till näringsliv och omvärld • Möjligheterna att som student utvecklas utifrån sina egna behov. Detta innebär att vi kommunicerar på ett nytt sätt genom att beskriva Mittuniversitetet som möjliggöraren för studentens drömmar om ett framtida yrke och att vi kommer att marknadsföra oss genom att lyfta fram utvalda spetsutbildningar. Valet att presentera Mittuniversitetet med spetsen gynnar hela verksamheten, bredden dras med. Vårt övergripande budskap är att Mittuniversitetet är ”det goda avstampet”, miljön som gör det möjligt för studenten att nå sin dröm. Vår utbildning och forskning sker i samklang med omvärlden, ”där framtiden väntar”. Vi framhåller också att den som är student hos oss inte är en i mängden, utan är en individ. Allt detta sammanfattas i den devis som kommer att användas i vår kommunikation framöver: Upptäck dina möjligheter. För närvarande sammanställs en kortfattad varumärkeshandbok som beskriver varumärket Mittuniversitetet och den nya kommunikationsstrategin.

Nya ledamöter föreslagna till styrelsen Mittuniversitetet har förslagit regeringen fem nya externa ledamöter till universitetsstyrelsen för perioden 1 maj 2010 till 30 april 2013. Dessa är Thomas Bruhl, VD för Visit Sweden, Yvonne Gustafsson, generaldirektör vid Statskontoret, Ulf Larsson som är VD för SCA Forest Products AB, Ulf P Lundgren, seniorprofessor i pedagogik vid Uppsala universitet och Margareta Norell Bergendahl som är professor i integrerad produktutveckling på KTH. Från den nuvarande styrelsen föreslås att Birgitta Böhlin, VD för Samhall, blir ordförande även kommande treårsperiod liksom att Bo Sundqvist, professor i jonfysik vid Uppsala universitet, fortsätter som vice styrelseordförande samt att Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet, fortsätter som ledamot. Regeringens beslut om ledamöter för den kommande perioden väntas före april månads utgång.

Rektors Rektors rader rader

Tyck till om framtidens utbildning! Vi har tidigare berättat om det pågående arbetet med Mittuniversitetets nya utbildningsstrategi för 2010–2014. Arbetsgruppen, med representation från bland annat nämnderna, summerar nu den omvärldsanalys som har genomförts i den första fasen av arbetet och som nu övergår i en mer kreativ fas. Nu vill vi ta del av de framtidsbilder, mål och prioriteringar som finns på olika håll i verksamheten. Respektive verksamhetschef har ansvaret för att samla in detta underlag. Det kommer att finnas möjlighet för alla anställda att lämna egna förslag till arbetsgruppen. Du kan läsa mera om arbetet på Ledningskanalen på våra interna webbsidor och mer information kommer efterhand. Dekan- och Ledningsrådet är styr- respektive referensgrupp fram till att universitetsstyrelsen tar beslut om den nya utbildningsstrategin i slutet av oktober. Håkan Wiklund Prorektor

Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent: Krister Holm krister.holm@miun.se

1


Mittuniversitetets personalblad

5 mars 2010

Förändringar för lärarutbildningen Fyra lärarexamina istället för en och en ny lärarutbildning är konsekvensen av regeringens propositionen Bäst i klassen. Snart måste Mittuniversitetet söka nya examensrätter. Enligt utbildningsdepartementet saknar en stor del av lärarna kompetens för det ämne de undervisar i. Till exempel saknar en fjärdedel av lärarna i matematik årskurs 1 till 5 utbildning i ämnet vilket är ett av skälen till förändringarna. Regeringen vill gå från en relativt fri utbildning till mer styrda ämnesblock. – I princip tycker jag förändringarna är bra. Lärarutbildningen har varit för vid och i praktiken har vi inte kunnat tillgodose behovet inom vissa ämnesområden, säger KG Karlsson, ordförande i lärarutbildningsnämnden. Enligt regeringens förslag blir dagens examen fyra olika examina. Förskoleexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Redan den 15 mars gör Mittuniversitetet en preliminäransökan för nya examensrätter. I juni ska den definitiva ansökan lämnas in och i oktober eller november kommer besked om vilka som får examensrätt. – Vi vet idag inte riktigt vad som kriterierna för bedömningen är men vi har hört att de kommer gå efter den akademiska kompetensen, säger KG Karlsson. LUN försvinner I och med den nya propositionen finns inget krav på en särskild organisation för lärarutbildning. Det betyder att LUN, lärarutbildningsnämnden, försvinner på Mittuniversitetet. I januari 2011 ersätts den med ett lärarutbildningsråd som ingår i den humanvetenskapliga fakulteten. – En skillnad blir att fördelningen av forskningsmedel kommer att ske över hela fakulteten, säger KG Karlsson. Det blir viktigt att säkra utvecklingen av den utbildningsvetenskapliga forskningen. Man måste också se till att den idag väl fungerande samordningen av en så komplex utbildning även i fortsättningen fungerar.

Temakvällar för arbetssökande & vuxenstuderande Efter förfrågningar från bland annat arbetsförmedlingar och lärcentrum i vår region kommer Mittuniversitetet tillsammans med regionala arbetsgivare att bjuda in grupper av arbetssökande och/eller vuxenstuderande till en kväll med temat ”Från utbildning till anställning”. Temakvällarna hålls på Campus Sundsvall den 23 mars kl 18–20 och på Campus Östersund den 25 mars kl 18-20. Syftet är att ge arbetslösa och/eller vuxenstuderande möjlighet att träffa arbetsgivare som tillsammans med Mittuniversitetet berättar om behovet av arbetskraft som finns i vår region och de utbildningar som erbjuds för att möta denna efterfrågan. Under temakvällen presenteras även internationella utbildningar som ges på engelska, vilket kan öppna dörrar till den internationella arbetsmarknaden både på hemmaplan och ute i världen. Marlene Jonsson, ankn 8779, vid universitetsledningens kansli är ansvarig för denna aktivitet. Ytterligare utbildningar som är intresserade av att medverka tillsammans med arbetsgivare anmäler detta snarast till Marlene. Mer information om temakvällarna kommer inom kort på webben.

nr 2

Medarbetarnyheter

Nyanställda Mittuppslaget välkomnar: Dan Andersson som universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Härnösand Evelina Caffrey som universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för humaniora, Härnösand Anna Björk som forskningstekniker vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall Erik Fröjdh som doktorand i elektronik vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall Jessica Gahlin Björk som universitetsadjunkt i kriminologi vid Institutionen för hälsovetenskap, Sundsvall Sabine Gebert Persson som forskare i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskap, Sundsvall Andreas Hallberg som ekonomihandläggare vid Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund Anna-Karin Larsson som koordinator vid LRC, biblioteket, Härnösand Ingrid Leo som universitetslektor i spanska vid Institutionen för humaniora, Härnösand Jörgen Magnusson som universitetslektor i religionsvetenskap vid Institutionen för humaniora, Härnösand Anna Nilsson som administratör vid Institutionen för samhällsvetenskap Lars P Nilsson som handläggare vid universitetsledningens kansli, Sundsvall Natalie Salomons som projektassistent i sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund Joaqium Soares som professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap, Östersund Peter Strandell som projektassistent i kriminologi vid Institutionen för hälsovetenskap, Sundsvall Jenny Wallmark som projektadministratör vid universitetsledningens kansli, Sundsvall Hugo von Zeipel som forskare vid Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik

2


Mittuniversitetets personalblad

5 mars 2010

Hallå där, hur går det med innovationskontoret?

Aktuellt just nu

Inför sista ansökningsdag

Foto: Tina Staffrén

Hallå där Eva Rosén, projektledare för MIUN Innovation, hur går det med etableringen av det nya innovationskontoret i samverkan med Karlstad, Örebro och Växjö? – Det går jättebra! Vi har precis lämnat in en reviderad strategi till Vinnova, som har till uppgift att till regeringen föreslå hur fördelningen av de 50 mkr ska fördelas mellan de 8 innovationskontoren. Vi i Innovationskontoret Fyrklövern har massor av gemensamma nämnare och styrkeområden som har en positiv påverkan att skapa innovationer, till exempel den regionala förankringen, en omfattande samverkan med omgivningen, närheten till multinationella företag och en naturlig entreprenörskaps- och nybyggaranda. Vi fyra lärosäten har identifierat tre starka forskningsområden som vi har gemensamt: Skogen som resurs, Livsstil, hälsa och upplevelser och Produktionssystem och industriteknik. Vi ska bli bäst i landet på att hitta och innovationsstödja idéer inom dessa områden, speciellt med inriktningen tjänsteinnovation. Finns det några aktiviteter som redan kommit igång? – Ja vi har börjat med erfarenhetsutbytesträffar för innovationsrådgivarna och börjat se över hur lärosätenas riktlinjer för kommersialisering ska se ut. Vi har även börjat titta på om vi kan genomföra en gemensam doktorandkurs i kommersialisering/nyttiggörande av forskning. Dessutom har rektorerna, som utgör Innovationskontorets styrgrupp, fått ett närmare samarbete. Bland annat genomför två av rektorerna ett seminarium under Tillväxtdagarna i Åre den 19 mars, som heter ”Vilken är nyttan med de nya universiteten?”

nr 2

Utveckling av Alumnverksamhet Mittuniversitetet kommer under 2010 att utveckla och lansera ett centralt alumnnätverk*. Syftet med nätverket är att ta vara på studenter som goda ambassadörer för lärosätet, men även för möjligheter till fortbildning och samverkan med tidigare studenter. Dessutom är det viktigt med uppföljning och information från tidigare studenter för vår framtida studentrekrytering. Kristina Rådberg vid universitetsledningens kansli är i nuläget ansvarig för denna fråga. * Alumn är latin och betyder ”lärjunge” eller ”elev”. Numera används alumn i betydelsen” före detta student.

Information om övergripande marknadsföringsaktiviteter nationellt och regionalt finns på Internt under Gemensamma funktioner/Informationsfrågor/studentrekrytering >>

VP och budget 2010 Verksamhetsplan och budget för 2010 är klar >>

Årsredovisning klar Mittuniversitetets årsredovisning för 2009 fastställdes i februari. Den finns tillgänglig som pdf på hemsidan. En kombinerad verksamhetsberättelse och presentationsbroschyr kommer precis som förra året, att produceras under våren. Årsredovisning 2009 >>

Workshop för forskare Den nya centrumbildningen Risk and Crisis Research Center inbjuder till en workshop i Sundsvall. Workshopen äger rum den 29 mars med anmälan senast 18 mars. Mer information och schema för dagen >>

Kurs i EndNote 25 mars Bibliotektet inbjuder till kurs i EndNote som är en programvara som används för att underlätta hanterandet av litteraturreferenser. Sista anmälningsdag är 19 mars. Mer information och anmälan >>

Nya stipendier för utländska studenter. Hösten 2011 införs avgifter för studenter utanför EU/EES-området. Samtidigt har regeringen föreslagit två nya stipendieformer. Ett för studenter från länder som Sverige har redan har etablerade utvecklingsarbeten med till exempel Bangladesh, Bolivia och Uganda. Det andra stipendieprogrammet riktar sig till alla studenter utanför EU/EES och kommer administreras av de svenska universiteten. 2012 ska den sistnämnda stipendieformen ha en budget på 60 miljoner kronor. I nästa nummer av Mittuppslaget tittar vi närmare på vad det betyder för utländska studenter och för Mittuniversitetet.

3


Mittuniversitetets personalblad

5 mars 2010

nr 2

Medarbetarnyheter

Hallå där Mattias O’Nils ny prefekt för Institutionen för informationsteknologi och medier, ITM! I vilken riktning vill du ta verksamheten? – ITM hade under 2009 en fantastisk utveckling där vi genom fokusering och målmedvetet arbete vände ett underskott till ett stort överskott. Jag vill att vi ska fortsätta detta strategiska arbete i både utbildning och forskning. Vad vill du förändra? – Den snabba uppgången i studentantal och forskningsmedel vi har sett under 2009 resulterar i en mycket hård arbetsbelastning för många lärare, vi måste nu se till att vi kan arbete för en förbättrad arbetssituation och samtidigt se till att vi kan orka med att vidareutveckla verksamheten. Vilka är de största utmaningarna närmsta åren? – Mittuniversitetet och ITM står inför många utmaningar under de kommande åren, några är - Införandet av avgifter för studenter från länder utanför EES/EU. - Det eventuella bortfallet av strukturfonder - Hanteringen av minskande ungdomskullar - Det faktum att utbildningen går i taket Dessa utmaningar leder till att vi får minskade inkomster samtidigt som det är viktigt att vi kan investera i utveckling av verksamhet för att vara bättre rustade inför framtiden. Vad ser du fram emot mest 2010? – Att ITM kan få ett år till med god utveckling och att vi under 2010 kan påbörja arbetet med att byta ut vår lärplattform. Finns det något du är lite extra stolt över i arbetet på ITM? – Att trots att verksamheten har en enorm bredd finns en gemensam drivkraft och framåtanda som gör ITM till en mycket givande arbetsplats.

Aktuellt just nu

Långsam e-post ses över Periodvis är det problem med e-posten på Mittuniversitetet. Det gäller inte bara i Outlook utan även när man loggar in på miun.se/epost. Både inloggningen och att växla mellan mappar kan ta längre tid än normalt. IT-avdelningen har redan redan genomfört en del förändringar och jobbar med Microsoft för att lösa problemen.

Inspirationsdagarna & utbildningsstrategin Dokumentation från rektors inspirationsdagar och arbetet med utbildningsstrategin finns på Ledningskanalen >>

Utblick

Utvärdering visar att tvärvetenskaplig forskning ger högre kvalitet Det finns inget tydligt samband mellan storlek på projekt och vetenskaplig kvalitet. Däremot ger tvärvetenskaplig forskning högre kvalitet. Det visar en utvärdering av marin forskning åren 2003–2009 som Forskningsrådet Formas och Naturvårdsverkets gjort med hjälp av en internationell expertpanel. Många mindre projekt är högst relevanta, särskilt som tilläggsprojekt till andra inom samma område. Utvärderingen visar vidare att det finns ett tydligt positivt samband mellan ökat forskarsamarbete (nationellt och internationellt) och vetenskaplig kvalitet. Att vidareförmedla resultaten hör till forskarnas svaga punkter. En idé som förs fram är att belöna forskare som engagerar sig i den så kallade ”tredje uppgiften”. Läs mer om utvärderingen på formas.se >>

4


Mittuniversitetets personalblad

5 mars 2010

nr 2

Mittuppslaget uppmärksammar

Forskning i 35-gradig hetta och bitande kyla Nyligen hemkommen efter tre månader i Afrika sammanställer Marta Lindvert resultaten på SHV-institutionen i ett betydligt kallare Östersund. I sin doktorsavhandling forskar hon på kvinnligt företagande i Tanzania. Marta Lindvert intresserade sig för finansieringsfrågor i utvecklingsländer för flera år sedan när hon skrev sin D-uppsats om mikrofinansbanker i Ghana. Mikrofinanser används som ett samlingsbegrepp för finansiella tjänster som fattiga får tillgång till. Ofta handlar det om grupplån och ofta om lån till kvinnor. Den här gången har Marta Lindvert undersökt hur kvinnliga företagare i Tanzania löser sin finansiering. Företagare med helt andra förutsättningar än i Sverige. – I Sverige är egenföretagare ofta drivna personer som har ett stort intresse av sitt företag, men i Tanzania är det ofta det enda alternativet för att tjäna pengar och få mat på bordet, berättar Marta Lindvert. Företagarna hon har undersökt med hjälp av enkäter och djupintervjuer arbetar i service- och tjänstesektorn. Hårsalonger finns det överallt och de besöks inte bara för klippning utan även när håret ska flätas om. Andra öppnar en Mama Lische, ett enklare lunchställe, eller försörjer sig Kvinnligt företagande på en marknad i Morogoro, Tanzania som sömmerskor. - Mikrolån ger de här kvinnorna en chans men är också ytterligare en börda. De arbetar mer än männen och tar dessutom ansvar för familjen. Att jobba i Afrika beskriver Marta Lindvert som utmanande och roligt men aningen knöligt. I 35 graders hetta har Marta Lindvert varit helt variga för sin del utan hela beroende av sin tolk. Intervjufrågorna och enkäterna har testats och gruppens lån vilket kan bli joböversatts i flera turer från engelska till swahili med hjälp från universitebigt när gruppen inte fungerar. tet i Dar es-Salaam. De hjälpte också till med boende hos en familj. Där Branschen med smålån är i delade hon rum med hushållerskan och fastern i familjen. Från början stor utsträckning en kvinnoafskulle hon dela säng med farmodern men farmor flyttade in till barnens fär. Kvinnor är helt enkelt bättre rum. på att betala tillbaka lånen, ett Marta Lindvert har förvånats över kvinnornas öppenhet. Många har mönster som inte bara gäller Afberättat om sina män, om misshandel, alkoholism och någon har berätrika utan går igen i alla utvecktat om sin hiv-smitta. Ett enormt tabu i Afrika. I sitt företagande önskar lingsländer. kvinnorna tre saker. De vill ha fler lån, individuella lån och utbildning. – De bär hela Afrika på – De flesta kvinnor jag pratat med har bara gått i skolan sex år. De sina axlar. Allt som kan stärka saknar kunskap och förstår inte riktigt företagande. kvinnornas ställning är bra och Kvinnornas ställning jämför Marta Lindvert med Sverige två tre genviktigt för utvecklingen i hela erationer tillbaka. Trots att skillnaderna är gigantiska kan hon ändå se Afrika. likheter med Sverige. Marta Lindvert är doktorand – Kvinnor driver sitt företag i förhållande till familjen och barnen. Jag i företagsekonomi på Institutiotror inte män anpassar sig i lika stor utsträckning. nen för samhällsvetenskap. Mikrolån är bra tycker Marta Lindvert men kvinnorna hon har talat med uppfattar grupplån som besvärliga. Kvinnorna blir inte bara ans-

5

Mittuppslaget nr 2_2010  

Nya ledamöter föreslagna till styrelsen Inblick Rektors rader Rektors rader Håkan Wiklund Prorektor Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@...

Mittuppslaget nr 2_2010  

Nya ledamöter föreslagna till styrelsen Inblick Rektors rader Rektors rader Håkan Wiklund Prorektor Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@...