Page 1

Mittuppslaget Mittuniversitetets personalblad 23 januari 2009 nr 1 Inblick

Bättre ekonomiska förutsättningar för idrottsvetenskap Statens tilldelning av pengar till grundläggande utbildning sker utifrån ett klassificeringssystem där medlen tilldelas utifrån fastställda prislappar för olika utbildningsområden. Det innebär exempelvis att utbildningar som är dyrare att genomföra har högre prislapp. Mittuniversitetet har från och med i år tilldelats en så kallad idrottsprislapp. Det innebär väsentligt förbättrade resurser för att stärka den idrottsvetenskapliga utbildningen och dess kvalitet. Hittills har endast universitet och högskolor där man examinerar idrottslärare fått denna idrottspeng. Därutöver har vi tilldelats särskilda regeringsmedel, 5 mkr, för att bygga upp ett nytt idrottslab. Men universitetet har sedan flera år också begärt mera design- och medieprislappar för utbildningsplatser inom avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap samt för industridesignutbildningen som i dagsläget är klassificerade som övrigt respektive teknik. Detta är ett viktigt led i att stärka utbildningsekonomin. Äskandet om flera medieoch designprislappar kvarstår i budgetunderlaget för den kommande treårsperioden, som nu arbetas fram, och ska vara statsmakterna tillhanda den 22 februari.

Marknadsföringsgrupp inrättad Den förändrade marknadsföringsprocess, som projektet som såg över studentrekryteringsprocessen under förra året resulterade i, innebär att en marknadsföringsgrupp inrättats från om med detta år. Den ersätter den tidigare studentrekryteringsgruppen, STURE. Gruppen ska arbeta i enlighet med arbetssättet i marknadsföringsprocessen och omsätta strategier i praktiska marknadsföringsaktiviteter. Den ska också ta del av resultat i uppföljningar och eventuellt omprioritera aktiviteter. Marknadsföringsgruppen kommer att ha sitt första möte den 6 februari. I gruppen ingår avdelningschefen för Kommunikation och samverkan (ordf), en marknadsföringsansvarig från respektive institution och respektive fakultet, ansvariga för eventuella tematiska grupper, en marknadsföringsansvarig från Kommunikation och samverkan samt en representant från Studentcentrum och en representant från respektive studentkår.

Rektors rader

Mittuniversitetet möter lågkonjunkturen Lågkonjunkturen har som bekant nått oss med full kraft och traditionellt leder detta till ökad efterfrågan på utbildning. Vi har under den senaste tiden träffat kommuner, länsstyrelser, landsting och företrädare för arbetsmarknaden för att gemensamt diskutera konkreta åtgärder för att minska lågkonjunkturens effekter. Mittuniversitetet kan ju förutom att erbjuda våra reguljära utbildningar och kurser även göra riktade insatser för att underlätta för företag, organisationer och för arbetssökande. Exempelvis kan vi erbjuda kortare utbildningar eller kurser som riktas mot områden där efterfrågan är stor i regionen. Den långsiktiga kompetensförsörjningen i regionen är en strategiskt viktig fråga, likväl att öka ungdomarnas intresse för universitetsstudier. I ljuset av ungdomsarbetslösheten blir den sjunkande övergångsfrekvensen en central fråga för Mittuniversitetet och för hela regionen under de kommande åren. Håkan Wiklund Prorektor

Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribent:Marlene Jonsson marlene.jonsson@miun.se

1


Mittuniversitetets personalblad

23 januari 2009

Förhoppningar om bra utfall av vårantagningen Mittuniversitetet ser ut att göra en betydligt bättre vårantagning än förra året. Men siffrorna är ännu preliminära eftersom det inte går att säga något säkert om utfallet förrän registreringarna är klara. – Jämfört med förra året rör det sig om 100 fler individer på program och 500 fler på fristående kurs, berättar Margareta Lindhagen på universitetsledningens kansli. Ett nytt program som lockat många sökande denna vår är distansutbildningen i musik- och ljuddesign som ges i samverkan med Växjö universitet och Högskolan i Dalarna.

Mittuniversitetet på Noliamässan Norra Sveriges största utbildnings- och rekryteringsmässor ”Nolia utbildning & Framtid” går av stapeln nu i februari. Mittuniversitetet kommer att delta på mässorna i Sundsvall den 17 februari och i Östersund den 19 februari. I Mittuniversitetets monter kommer studenter och studie- och karriärvägledare att finnas för att svara på frågor och berätta om våra utbildningar. Besökarna till mässan är framförallt gymnasieelever, lärare och föräldrar. Sammanlagt väntas cirka 15 000 besökare till Noliamässorna som äger rum i Piteå, Sundsvall och Östersund. Mer information om mässorna >>

Förbättrad information på engelska Det ökande antalet internationella studenter vid Mittuniversitetet gör universitetets engelska webbsidor till en allt viktigare informationskanal. Under hösten 2008 har därför en utveckling skett av Mittuniversitetets centrala webbplats www.miun.se/inenglish. Fokus har legat på att utveckla utbildnings- och studentlivsorienterad information, men även generell information om Mittuniversitetet har tagits fram, samt en mindre variant av fliken ”Internt”, det så kallade ”Staffnet” med information som riktar sig till universitetets utländska personal. En kampanjwebb på engelska för internationell studentrekrytering kommer också att lanseras 2 februari vilket du kan läsa mer om under vinjetten “Mittuppslaget uppmärksammar” längre fram i detta personalblad. Därutöver har två broschyrer om Mittuniversitetet tagits fram. Den ena Study at Mid Sweden University är inriktad på studentrekrytering och utkom redan somras. Den andra är en generell broschyr med titeln Mid Sweden University som precis blivit färdig och kommer att finnas tillgänglig på våra vaktmästerier från vecka 5. På vaktmästerierna finns även förtryckta insticksblad till broschyrerna för tilltryck av egen specifik information. Det innebär att du vid användning av broschyrerna kan komplettera dem med information om exempelvis den utbildning eller det forskningsprojekt som du företräder. Det finns en ny wordmall för insticksbladen att ladda hem på webben där du lägger in din text, dokumentet skickas sedan för tryck på vaktmästeriet. Närmare instruktioner finns i själva mallen som finns i högermarginalen på: http://www. miun.se/Mittuniversitetet/Internt/Gemensamma-funktioner/Informationsfragor/Annonser-och-trycksaker/ >>

nr 1

Medarbetarnyheter

Nyanställda Mittuppslaget välkomnar*: Johanna Aurell som doktorand vid Institutionen för humaniora, Härnösand Johan Bergh som gästforskare vid Institutionen för teknik och hållbar utveckling, Östersund Itai Danielski som forskningsassistent i ekoteknik vid Institutionen för teknik och hållbar utveckling, Östersund Sara Ekholm som projektassistent i sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund Jie He som gästforskare vid Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Sundsvall Malin Holmström Rising som projektassistent vid Institutionen för hälsovetenskap, Sundsvall Magnus Neuman som forskningsingenjör vid Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik, Härnösand Jon Nyhlén som doktorand i statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskap, Östersund Peter Schantz som professor i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap, Östersund Glenn Svedin som doktorand vid Institutionen för humaniora, Härnösand Jamie Walters som forskningsassistent vid Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall * Om vi missat någon nyanställd medarbetare som börjat senaste månaderna var snäll och meddela redaktionen så vi får chans att göra ett välkomnande i nästa nummer.

2


23 januari 2009

Utblick

Bättre lärande med webb och volym Många lärare använder idag digitala hjälpmedel i sin undervisning, och en del tänjer gränserna ordentligt. Ny forskning i USA antyder nu att det verkligen finns anledning att utnyttja tekniken. En kvalitativt inriktad studie har funnit att Web-baserade verktyg som möjliggör för flera studenter att samtidigt bearbeta ett dokument ger studenterna en ökad förståelse. I en annan, fortfarande pågående studie, kan man med statistisk signifikans visa att lärarna kan betygssätta studenternas arbeten effektivare om de lägger in sina kommentarer som ljudfiler direkt i dokumenten. Vissa debattörer anser att de nämnda teknikerna är exempel på sådant som lyfts fram av rent kommersiella skäl. Det gäller dock inte fullt ut för de Web-baserade verktyg som är fritt tillgängliga på nätet och allt oftare används av studenterna. Ett exempel är Google Docs. Det är en programvara för både minnesanteckningar och gemensam och samtidig bearbetning av dessa. Programmet fungerar för såväl textfiler som kalkylblad och presentationer. Ett liknande program — Buzzword — har testats parallellt med sedvanlig hantering med hjälp av Word. Försöken visade att de som arbetade i Buzzword oftare använde grafik och tabeller i kombination med text för att förklara komplicerade förhållanden. De var också mer nöjda med sina arbeten. En ytterligare studie visar att studenter som får lyssna till texten eller kommentarer samtidigt som de läser den får ett bättre lärande. Läs mer här >> Källa Internationellt om högskolan 40/08

Uppdraget

Från O-Reda till ny ordning Universitetsstyrelsens uppdrag till rektor att förbättra verksamhets- och ekonomistyrningen, projekt O-Reda, kommer att fortgå även under 2009. Projektets inriktning för detta år kommer att fastställas av universitetsstyrelsen i februari. Implementering av de förbättringar som O-Reda identifierat kommer att vara en viktig del av insatserna under 2009. Där är den av styrelsen i december fastställda verksamhetsplanen (VP) och budgeten, tillsammans med uppföljningssystem som är kopplade till detta, ett av projektets påtagliga resultat. Det samlade dokumentet med VP och budget för 2009 kommer att tryckas och distribueras till berörda under februari. En del av implementeringen av förbättringarna är också det inspirationsmöte som rektor inbjudit till den 10-11 februari. Mötet vänder sig till dekaner, prefekter, avdelningschefer inom förvaltningen, ledamöter i institutionsstyrelserna och i nämnderna samt till studentkårerna. Inbjudan har gått ut till berörda.

nr 1

Medarbetarnyheter

Klart med nya chefer

Förvaltningen får två nya chefer i vår. Peter Sjöbom tillträder som ekonomichef den 1 april med Sundsvall som tjänsteort och Niklas Bergman som personalchef senast den 1 april med Östersund som tjänsteort. Om Peter >> Om Niklas >>

Hallå där Conny Björkman, ny prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap!

Foto: Åke Johansson, UTV

Mittuniversitetets personalblad

Hur ser du på ditt nya uppdrag som prefekt? – Det känns väldigt spännande! Jag har jobbat i organisationen sedan -86 och under större delen av tiden har jag jobbat i externa projekt och nu senast har jag doktorerat. Uppdraget är därför ett glatt återseende med verksamheten. Samtidigt är det ett tufft uppdrag eftersom personalen blivit färre och budgeten ska komma i balans. Vad står på agendan den närmaste tiden? – Just nu fokuserar vi på att skapa en positiv inre miljö, eftersom uppsägningar självklart påverkar stämningen. Därför är det många samtal i nuläget, men vi har också börjat blicka framåt och börjat vända på alla stenar för att hitta rätt sida upp, så att vi både utvecklar den inre miljön, men också våra utbildningar. Ett stort uppdrag den närmaste tiden är den nya lärarutbildningen och ett annat är att utveckla och marknadsföra Campus Härnösand så att vi får fler studenter till våra utbildningar.

3


Mittuniversitetets personalblad

23 januari 2009

nr 1

Mittuppslaget uppmärksammar

Study in Mid Sweden! En ny kampanjwebb är uppstarten för satsningen på att rekrytera fler internationella studenter till Mittuniversitetet. På webbplatsen, som lanseras den 2 februari, presenteras fyra nya internationella kandidatprogram, samt nio internationella masterprogram. I höstas tillsattes en arbetsgrupp för internationell studentrekrytering på Mittuniversitetet som har till mål att fördubbla antalet utländska studenter. Gruppen kallas ”Study in Mid Sweden” och projektledare är Cathrine Gladh, internationell samordnare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. – Ett nytt grepp är att vi kommer att göra riktade marknadsföringsinsatser i Europa – främst i Tyskland, Polen, Nederländerna och Island. Tidigare har vi till störst del fokuserat på utbyten med våra partneruniversitet, men med de nya kandidatprogrammen är det möjligt för alla studenter att studera en hel utbildning här, säger Cathrine Gladh. De fyra nya internationella kandidatprogrammen i elektronik, data, biologi och ekoteknik startar till hösten. Utöver det har Mittuniversitetet nio internationella utbildningar på masternivå. Gruppen arbetar just nu med att skapa en kampanjwebb för de internationella utbildningarna. Där kommer det bland annat att finnas intervjuer med lärare och studenter, information om Mittuniversitetet och våra campusorter samt bilder och filmklipp. Webbplatsen ska väcka intresse för studier på Mittuniversitetet, men också för att leva och bo i regionen. – Vi vet att man inte flyttar hit bara på grund av en utbildning, utan omgivningen och det sociala runt omkring studierna har också en väldigt stor betydelse. Därför är det otroligt viktigt att studenter som kommer hit känner sig väl mottagna och att de trivs både på utbildningen och på fritiden. Ju bättre våra studenter trivs, desto större chans är det att de pratar positivt om oss i sina hemländer. Nöjda studenter är en väldigt viktig marknadsföringskanal, säger Cathrine.

Fakta:

Internationella studenter vårterminen -09 Inför vårterminen 2009 antogs 125 internationella studenter till Mittuniversitetet. Av dessa är 92 personer utbytesstudenter. Av dem ska 24 studera vid Campus Östersund, 56 vid Campus Sundsvall och 11 vid Campus Härnösand. De länder som är mest representerade bland utbytesstudenterna är Frankrike, Tyskland och Nederländerna, men det finns även studenter från bland annat Belgien, Finland, Rumänien, Sydafrika och Turkiet. Bland de antagna finns även så kallade ”freemovers” som studerar utanför Mittuniversitetets utbytesavtal. De kommer från länder som exempelvis Iran, Bangladesh och Nigeria.

Mer om marknadsföringsinsatser i nästa Mittuppslaget Vi återkommer till projektet i nästa nummer av Mittuppslaget då vi berättar mer om marknadsföringsinsatserna som kommer att genomföras framöver!

OASen forskar om in- och uthyrning av personal OASen, Områdesgruppen för Organisation och Arbetsliv i Samhället, är en forskningsgrupp inom SHV som just nu driver ett forskningsprojekt som fokuserar på in- och uthyrning av personal via bemanningsföretag. Gunnar Augustsson är koordinator för gruppen och berättar om det aktuella forskningsprojektet. – Syftet med forskningen är att företagen ska få en bättre insikt i hur arbetsplatsen påverkas av att ha inhyrd personal, både ur konsultens och ur den ordinarie personalens synvinkel. Vi fokuserar på relationen mellan bemanningsföretag, konsult och kundföretag och undersöker bemötandet dem emellan, säger Gunnar Augustsson. – Forskningen är efterfrågad av företagen eftersom den kan resultera i både teoretiska och praktiska kunskaper om de attityder, sociala interaktioner och arbetsvillkor som är förenade med personaluthyrning via bemanningsföretag. Mer information >>

4


Mittuniversitetets personalblad

23 januari 2009

nr 1

Aktuellt just nu

Dags att söka stipendier Nu är det dags att söka stipendier från Mittuniversitetets fonder för internationellt utbyte och näringslivskontakter. Sista ansökningsdag är 2 februari >>

Dubbelkvarten Torsdag den 5 februari är det dags för terminens första dubbelkvartar >>

Mittuniversitetet i kunskapskanalen SVT 24 jan Skidåkares kroppar – Mittuniversitetet, det här och mer kan du se i veckans Vetenskapslandet, ett program som görs av Sveriges universitet och högskolor. Programmet sänds i Kunskapskanalen, lördagar kl. 20.30, repris onsdagar kl. 23.00. Inslaget visades första gången senvintern 2008 och är alltså en repris.

Ny utbildningskatalog Den nya utbildningskatalogen har kommit! Alla anställda får varsitt exemplar i postfacket. Om du behöver fler kataloger kan du hämta eller beställa hos vaktmästeriet på din ort. På vår webbsida finns nu det nya utbildningsutbudet och annan information under flikarna ”Utbildning” och ”Studentliv”.

5

Mittuppslaget nr 1 2009  
Mittuppslaget nr 1 2009  

Mittuniversitetet möter lågkonjunkturen Inblick Rektors rader Håkan Wiklund Prorektor Redaktör: Eva Wiktorsson eva.wiktorsson@miun.se Skribe...