__MAIN_TEXT__

Page 1

I NOORTEVALDKONNA

E N I M U T H o

KOOK

11.-12.12 2008

O O L I T A J A T E

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti B端roo 2009

1


SISUKORD Ettevalmistusprotsess… ...................................................................... 3 Kohtumise idee lugu… ...................................................................... 3 Kohtumise eesmärgid: ...................................................................... 3 Tiimi ettevalmistavad kohtumised:....................................................... 4 Osalejate leidmine: ......................................................................... 4 Koostisained….................................................................................. 5 Lühiülevaade planeeritud ajakavast:..................................................... 5 Kokkamise ja söömisprotsess… ............................................................. 6 Lühiülevaade kohtumise tegevustest: .................................................... 6 Saame kokku ja alustame (11.12)…....................................................... 6 Tutvume ESF programmiga…............................................................... 7 Rütmitöötuba… .............................................................................. 9 Mina koolitajana ja minu tegevused koolitajana… ..................................... 9 Noortevaldkonna koolitaja vajalikud kompetentsid….................................11 Uus hommik ja uued tegevused (12.12)…...............................................13 Koolitajate võrgustiku kujundamine…...................................................13 Koolitajate vajadused seoses ESF programmiga… .....................................15 Tagasiside maitsele… ........................................................................19 Osalejatelt :.................................................................................19 Meeskonnalt: ................................................................................21 Mis edasi? ......................................................................................22 Lisa 1: Kõik, kes aitasid 11.-12.12 2008 KOOKi teha ja süüa… .........................23 Lisa 2: Koolitajate kohtumise kutse ........................................................24 Lisa 3: Koolitajate kohtumisele registreerumise vorm ..................................26 Lisa 4: Koolitaja KOOK .......................................................................27

2


Ettevalmistusprotsess…

Kohtumise idee lugu… Euroopa Sotsiaalfondi riikliku programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” (2007-2013) üheks tegevussuunaks on noortevaldkonna koolitajate koolitus, mille eesmärgiks on tagada pädevate koolitajate olemasolu Eesti noortevaldkonnas, toetades seeläbi koolituste kvaliteeti ja koolitusvaldkonna arengu jätkusuutlikkust. Koolitajate koolituseks vajalikku strateegiat ning olulisi samme planeerides tundus igati loogiline ja vajalik alustada noortevaldkonna koolitajate kaardistamisest ning koolitajatele kohtumise korraldamisest, mille käigus oleks võimalik tegutsevate koolitajate pädevuste- ja arenguvajaduste kohta enam teada saada. Oluline oli kokku tuua nii noorsootöö tasemeõppes kui mitteformaalse õppe valdkonnas tegutsevad koolitajad. Kohtumise eesmärgid: ...asuda kaardistama noortevaldkonna koolitaja pädevusprofiili, sh otsida üheskoos vastuseid küsimustele: Kes on noortevaldkonna koolitaja, mida ta teeb, mis on tema roll ja vastutus ning kas ja kuidas eristub ta teistes valdkondades tegutsevatest koolitajatest?; … astuda esimesi samme noortevaldkonna koolitajate kogukonna loomise suunas; …selgitada koolitajate soove ja vajadusi enesearendamiseks ESF „Noorsootöö kvaliteedi arendamise“ programmi raames 2009. aastal ja sellele järgneva programmiperioodi jooksul. Kahepäevase kohtumise peamiseks eesmärgiks oli luua soodne pinnas noortevaldkonna koolitajate võrgustiku kujunemiseks, koostööks ja algatada diskussioon noortevaldkonna koolitajale vajalike kompetentside teemal.

Kohtumist planeerisid ja juhtisid:

Paul

Mark

Reet

Kristi

Ülly


Tiimi ettevalmistavad kohtumised:Koosolek Brüsselis, 25.11.2008, osalesid: Reet Kost, Mark Taylor ja Paul Kloosterman.Skype koosolek, 01.12.2008, osalesid: Reet Kost, Ülly Enn, Mark Taylor, Paul Kloosterman, Kristi Jüristo.ENEB koosolek 20.11.2008, osalesid: Reet Kost, Kristi Jüristo, Marit Kannelmäe-Geerts, Ülly Enn, Madis Masing ja Jaana Ojakäär.Koosolek 14.12.2008, osalesid: Mark Taylor, Reet Kost, Ülly Enn, Kristi Jüristo ja Jaana Ojakäär.

Osalejate leidmine: Koolitajatel oli võimalus avaldada soovi kohtumisel osalemiseks registreerudes koolitajate andmebaasi. Kõigile, kes andmebaasi registreerudes selleks soovi avaldasid saadeti eraldi kutse (Lisa 2), lisaks saadeti kutse ESF programmi rakendusasutusele Haridus- ja Teadusministeeriumile, programmi elluviijale Eesti Noorsootöö Keskusele, programmi partnerile Eesti Noorsootöö Instituudile ning noorsootööd õpetavatele õppeasutustele. Kohtumisele tuli end registreerida vastava vormi alusel (Lisa 3). Osalejatel tuli kohtumisele tulles võtta kaasa eelnevalt saadetud ülesandeleht: „Koolitaja Kook“ (Lisa 4) ning tema jaoks koolitajat iseloomustav sümbol. Lõplik osalejate nimekiri on näha lisas 1.

Järgnevalt ülevaade koolitajate kohtumise tegemistest: millest kohtumine koosnes? kes osalesid valmimisprotsessis? mis maitsega KOOK välja tuli? …

4


Koostisained…

Lühiülevaade planeeritud ajakavast:

11.12.2008 10.00-10.30 registreerimine ja hommikukohv 10.30-13.00 kohtumise I osa: sissejuhatus, päevakava tutvustus, tutvumisring, ESF programmi esitlemine.12.40-13.00 rütmitöötuba. 13.00-14.00 lõuna 14.00-15.30 kohtumise II osa: mida tähendab minu jaoks koolitajaks olemine: koolitajat sümboliseeriv objekt, koolitaja erinevad tegevused koolitaja koogil. 15.30-16.00 kohvipaus 16.00-18.00 kohtumise III osa: koolitaja rollid, koolitaja eneserefleksioon. 18.30-19.30 õhtusöök 20.00-22.00 kohtumise IV osa: noortevaldkonna koolitaja kompetentsid.

12.12.2008 9.00-10.30 kohtumise V osa: sissejuhatus, päevakava tutvustus, koolitajatevahelise võrgustikutöö arendamise võimalused. 10.30-11.00 kohvipaus 11.00-12.29 kohtumise VI osa: ESF programmi käsitlemine koolitajate võimaluste vaatenurgast, koolitajate vajaduste kaardistamine ESF programmi raames. 12.29-13.31 lõuna 13.31-15.00 kohtumise VII osa: jätkub arutelu koolitajate vajaduste teemal. 15.00-15.15 kohvipaus 15.15-16.30 kohtumise VIII osa: kohtumise kokkuvõtted, lõpusõnad, tagasisidelehtede täitmine.


Kokkamise ja söömisprotsess…

Lühiülevaade kohtumise tegevustest:

Saame kokku ja alustame (11.12)… Koolitajate kohtumine algas 11.12.2008 kell 10.00 registreerimise ja hommikukohviga. Sellele eelnes KOOK tiimi varahommikune koosolek ja veel viimased kiired ettevalmistused sündmuskohal. 10.30 ajal olime valmis alustama esimese noortevaldkonna koolitajate kohtumisega. Kohtumise moderaatorid Paul Kloosterman ja Mark Taylor ning Euroopa Noored Eesti Büroo juhataja Reet Kost laususid omapoolsed avasõnad ja tervitasid osalejaid. Sellele järgnes kohtumise päevakava tutvustus Marki poolt. Esimeseks päevaks oli planeeritud tutvumine ESF Noorsootöö kvaliteedi arendamise programmiga, arutelud erinevatel koolitajaga seotud teemadel: koolitaja tegevused, koolitaja rollid, koolitaja eneseanalüüs, noortevaldkonna koolitajale vajalikud kompetentsid. Teiseks kohtumise päevaks oli planeeritud põhjalikum ülevaade ESF programmist koolitajatele suunatud tegevuste vaatenurgast lähtuvalt, programmiga seonduvate koolitajate vajaduste kaardistamine ning arutelu võrgustiku kujundamise teemal: selle vajalikkus, võimalikkus ja konkreetsed sammud võrgustikutööks. Peale päevakavaga tutvumist oli osalejatel võimalus üksteisega tutvust teha, selleks olid Markil ja Paulil varuks põnevad ülesanded. Tegime tutvumiseks läbi karuselli meetodi: istusime vastastikku ringis ja arutasime oma vastas istunud inimesega erinevatel teemadel (sh Kuidas olen saanud oma nime? Millised on minu jõulutraditsioonid? Mis mulle meeldib kõige rohkem Eesti noorsootöös? jt.), välisringis olnud inimesed liikusid ettenähtud aja tagant ühe koha võrra edasi, mis võimaldas suhelda mitmete erinevate inimestega.


Tutvume ESF programmiga… Liigume saali teise seina juurde, et avastada ESF programmi võimalusi. Kristi, Reet, Ülly ja Marit teevad ülevaate ESF programmist tegevusvaldkondade lõikes. ESF programmi tutvustuse eesmärgiks oli anda osalejatele selge ja lihtsalt arusaadav ülevaade programmi taustast, eesmärgist, tegevustest, sihtgrupist ja konkreetsemalt programmi võimalustest koolitajate jaoks. ESF programmile lähenetakse läbi koogi metafoori: koogi taldrik kui programmi eesmärk, vahendid, ajaraamid ja tegijad; koogipõhi kui erinevate tegevuste eesmärgid, sisu, tulemused ning tegevussuundade juhid; koogitäidis kui tegevused, alategevused ja konkreetsemad sihtgrupid tegevuste lõikes. ESF programm Noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi üldeesmärgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile. Noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi rakendusasutuseks on Haridus- ja Teadusministeerium ning programmi rakendusüksuseks on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove. Programmi elluviijaks on Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), kelle partneriteks on programmi elluviimisel SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) ja MTÜ Eesti Noorsoo Instituut (ENI). Programm kinnitati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 30. juunil 2008. Programmis on 2 laiemat tegevussuunda: (1) Noorsootöö-alaste koolituste korraldamine ja noorsootöötajate kutse väärtustamine ning (2) Noorsootöö kvaliteedi arendamine:

Joonis 1. Noorsootöö kvaliteedi arendamise programm

Koolitajate võimalused programmi raames on otsesemalt seotud programmi I tegevussuunaga ja konkreetsemalt alasuunaga: „koolitusvaldkonna arendamine.“

7


Koolitusvaldkonna arendamise koolitajate koolitamine.

üheks

väljundiks

on

eraldi

noortevaldkonna

Joonis 2. Tegevussuuna 1 alavaldkond: Koolitusvaldkonna arendamine

Koolitajate koolituse osa koordineerib programmi raames Euroopa Noored Eesti Büroo. Koolitajate koolituse raames korraldatakse erinevaid ühiseid üritusi (nt. koolitajate kohtumine), koolitusi, soodustatakse koolitajate vahelist Eesti sisest ja rahvusvahelist võrgustikutöö arengut, korraldatakse konkursse osalemaks erinevatel koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui välismaal. Programmi raames luuakse mitteformaalse õppimise veebi koolitajate andmebaas, mis võimaldab noortevaldkonna koolitajatel ennast nähtavaks muuta, annab koolituste korraldajatele hea ülevaate pädevatest koolitajatest ning toetab seeläbi noortevaldkonnas kvaliteetsete koolituste pakkumist.

ESF programmi tutvustus

Lisaks programmi tutvustusele post-itidega, liigume hetkeks teise saali poolele, et heita pilk tervikprogrammile veel ka Kristi koostatud mõistekaardi läbi. Lisainfo ESF Noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi kohta on üleval veebilehel: http://www.entk.ee/ESF%20Programm.pdf

8


Rütmitöötuba… Kell 12.40 on meile külla tulnud Zoja Öövel, kes tutvustab erinevaid jäälõhkumise ja tutvumisharjutusi. Keskendusime enamjaolt nimeharjutustele ning veidi tempokamatele liikumis- ja rütmiharjutustele, mis aitasid väga efektiivselt koolitajate kohtumisel osalejate vahel jääd lõhkuda ☺

Mina koolitajana ja minu tegevused koolitajana…

Peale lõunapausi jätkame oma kohtumist konkreetsemate teemadega. Mark teeb lühikese sissejuhatuse ja jaguneme väiksematesse gruppidesse. Gruppides tuleb rääkida enda poolt kaasavõetud esemest, mis igaühe jaoks koolitajat iseloomustab. Grupi peale tuli valida välja üks asi, mida tervele grupile esitada. Ülesanne võimaldas arutleda koolitaja mõiste üle, koolitajat iseloomustavate väärtuste ning koolitajale seatud ootuste teemal. Ühise eseme leidmine võimaldas selgitada välja grupi ühise nägemuse kõige olulisemast ja seda teistega jagada. Selleks koguneti taas ühisesse suurde ringi. Kaasavõetud esemed olid väga erinevad alates mängukarust, võtmest, pliiatsist kuni matkakoti ja seebimullitajani ☺

9


Omades selgemat nägemust sellest, kuidas näeme koolitajat, on aeg liikuda koolitaja rolliga seonduvate tegevuste juurde. Selle teema aruteluks moodustatakse jälle väiksemad grupid. Lähtuvalt kohtumisel läbivalt kasutusel olnud koogi metafoorist on gruppideks jagunemisel seekord väga magus viis kasutusele võetud. Mark pakub kõigile valida ühe viiest erinevast koogitükist ja nii jagunevad osalejad vastavalt oma maitsele: maasikakoogi-, kohvikoogi-, mandlikoogi ning kohupiima- ja hapukoorekoogi grupiks. Grupitöö eesmärgiks on jagada kodutööna kaasavõetud „koolitaja kooke“ ehk arutada koolitajale igapäevaste tegevuste üle. Grupitööde tulemusena peab valmima grupi ühine ülevaade koolitaja tegevustest ja nende osakaalust koolitaja töös.

Grupitöö tulemuste aruteluks toob iga grupp põhilise välja enda koostatud postril, mida teistele lühikese ettekandega tutvustatakse.

10


Järgnevatelt piltidelt on näha gruppide peamised tulemused (üks grupp ühist postrit ei koostanud) ehk koolitajate tegevused (sh tegevused koolituse ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamine) ja nende osakaal koolitaja igapäevatöös:

Noortevaldkonna koolitaja vajalikud kompetentsid… Diskussioon koolitaja tegevuste üle jätkub ka peale ettekandeid ning Paul esitab ka slaidshow abil oma nägemuse koolitaja rollidest ja tegevustest. Päris ühe tulemuseni ei jõutud ja see ei olnud ka tegevuse otseseks eesmärgiks. Küll aga võimaldas teemakäsitlus mõelda enda rolli peale ning jagada ja võrrelda enda nägemust oma kolleegidega. Grupitöö aitas luua hea vundamendi koolitajale vajalike kompetentside käsitlemiseks, mis oli kohtumise järgmiseks teemaks. 11


Mark esitab käsitluse kompetentsusest. Jooniselt on näha, et kompetentsuse moodustavad nii vajalikud oskused (sh kogemused), teadmised kui suhtumine/hoiak. Mark annab ülesandeks alguses individuaalselt mõelda enda kui koolitaja kompetentsidele ning seejärel panna kirja 5 kõige olulisemat. Pärast grupiarutelus, peaks iga grupp leidma ühe kõige olulisema, millega kõik grupiliikmed nõus oleksid. Alguses tekitas see osalejates elevust, kuna teame kui palju erinevaid teadmisi ja oskusi ühe koolitaja töö nõuab, mistõttu tundus keeruline valida välja kõige olulisem, kuid väljakutse oli põnev. Ülevaate grupitöö tulemustest ja arutelust saab gruppide postritelt. Ühe kõige olulisema otsimise asemel esitati valdavalt ülevaade erinevatest tähtsatest kompetentsidest, mis grupiaruteludes välja koorusid. Grupitöö tulemused:

Grupp toob keskse kompetentsina välja oskuse töötada inimestega. Väga olulistena on eristatud ka erialased teadmised, loovus, paindlikkus ning eneseväljendusoskus.

12

Grupp näeb kolme keskse kompetentsina: noortevaldkonna alast pädevust (teooria+praktika); elukestava õppe väärtustamist (sh valmisolek enesearenguks, ennastjuhtiv õppija) ning jõustamist. Viimane valiti välja ka kõige olulisemaks kompetentsiks.


Grupp esitab ülevaate arutelust tulenevalt peamistest noortevaldkonna koolitaja kompetentsidest.

Grupp toob välja 10 kõige olulisemat kompetentsi, mille põhjal saab koolitaja kompetentside arutelu jätkata.

See oli ka meie esimese päeva viimaseks teemaks. Õhku jäid põnevad küsimused ja arutelukohad, millest uuel hommikul edasi minna…

Uus hommik ja uued tegevused (12.12)…

Teise päeva tegevused algavad meil juba varakult kell 9.00. Teise kohtumise päeva kuulub arutelu koolitajate võrgustiku kujundamise teemal, koolitajate vajaduste kaardistamine seoses ESF programmiga, kohtumise osas tekkinud mõtete ja muljete jagamine ning samuti heidame pilgu tulevikku: mis saab edasi? Hommikuseks virgutuseks ning eelmise päeva tagasiside põhjal alustatakse kohtumist väikese tutvumisharjutusega. Selleks tuleb osalejatel ruumis jaguneda vastavalt sellele, kus keegi elab või pärit on. Peale Eestimaa kaardil oma koha leidmist tutvustab igaüks lähemalt oma tööd ja tegemisi. Antud harjutus võimaldab saada parema ülevaate sellest, millega keegi tegeleb ja ka seda kus on võimalikud ühised koostöökohad.

Koolitajate võrgustiku kujundamine… Järgmisena jõuamegi võrgustikutöö teemani. Seda hakkame arutama väikestes gruppides kasutades erinevaid võrgustikutöö võimalusi peegeldavaid kaarte: strateegiline planeerimine, panus kvaliteedistandardite väljatöötamisse, hindamine, vajaduste analüüs, huvide kaitse ja lobitöö, raha taotlemine projektideks, e-uudiskiri, uuringud, kodulehekülg, ühine andmebaas, regulaarsed liikmete kohtumised, liikmetele suunatud koolitused, kogemuste ja metodoloogiate 13


jagamine, koostöö riiklike struktuuridega ja raporteerimine. Kaartide seast tuli grupil leida enda jaoks olulisemad, võimalus oli ka lisada uusi ideid tühjadele kaartidele.

Peale arutelu väikeses grupis oli igal grupil võimalus oma ideid võrgustiku loomiseks jagada. Gruppide arvamused lisati kõik ühele suurele paberile. Esimese grupi hinnangul on kõige olulisemaks võrgustikutöö juures regulaarsed liikmete kohtumised (võrgustik organiseerib regulaarseid põnevaid kohtumisi liikmetega); teiste oluliste aspektina toodi välja e-uudiskiri; koostöö riiklike struktuuridega; koondamine/kokkutoomine/esindamine ning vajaduste analüüs (analüüsitakse sihtgruppide vajadusi ning määratletakse sobivad tegevusvaldkonnad). Teine grupp tõi välja: tellijate ja pakkujate kokkuviimise, partnerotsingud; väärtuste jagamise; usalduse loomise, kvaliteedistandardi; regulaarsed liikmete kohtumised. Kolmas grupp pidas kõige tähtsamaks kogemuste ja metodoloogiate vahetamist; vajaduste analüüsi; ühist andmebaasi; pikaajalisi koolitusi, mentorlust, supervisiooni; liikmetele suunatud koolitusi. Neljas grupp seadis esikohale motivatsiooni; regulaarsed liikmete kohtumised; vajaduste analüüsi ja pidas oluliseks ka kõiki teisi võrgustikukaarte.

14


Koolitajate vajadused seoses ESF programmiga…

Teisel kohtumispäeval tulime taaskord tagasi ESF programmi juurde. Seekord oli fookuses koolitajate võimaluste ja vajaduste kaardistamine seoses ESF programmiga. Reet, Kristi, Ülly ja Marit tegid veelkord lühikese ettekande ESF programmist, pidades siinkohal silmas just koolitajate huve. Programmiga soovitakse soodustada koolitajate enesetäiendamisvõimaluste kättesaadavust, eneseteostamist läbi põnevate töökogemuste ning kolleegidega suhtlemist läbi võrgustikutöö ja ühiste ürituste. Konkreetsemaid koolitajate võimalusi käsitleti alateemade lõikes: (1) koolitajate koolitus – antud alavaldkonnas toetatakse koolitajate osalemist Eesti sisestel- ja rahvusvahelistel koolitustel (nt. Training of Trainers), seminaridel ja foorumitel. Kandideerimine toimub avalike konkursside kaudu. Lisaks soodustatakse koolitajate osalemist nii Eesti siseses kui rahvusvahelises võrgustikutöös, ekspertgruppides, õppereisidel ning vahendatakse põnevaid töövõimalusi. Programmiperioodil töötatakse välja ja rakendatakse noortevaldkonna koolitajate mentorlusprogramm ning korraldatakse spetsiaalselt koolitajatele suunatud koolitusi (nt. koolitajate koolitus). Koolitajate koolituse valdkonnas panustatakse igaaastase noortevaldkonna koolitajate kohtumise korraldamisse, mis toetab noortevaldkonna koolitajate võrgustiku kujunemist, kogemuste ja väärtuste jagamist. Formaalhariduse osas toetatakse noorsootööd õpetavate kõrgkoolide tööd õppekavade arendamisel ning õppejõudude enesetäiendamisel. Samuti on eesmärgiks toetada formaalses ja mitteformaalses koolituses tegelevate koolitajate/õppejõudude omavahelist koostööd. (2) koolitused noortega töötavatele spetsialistidele ja noortejuhtidele – programmi raames korraldatakse ENTK ja ENEB-i poolt erinevaid koolitusi, mis on jaotatud nelja valdkonda: noorsootöötajate põhiteadmiste ja – oskuste arendamine (ENTK); mitteformaalse õppimise jt noorsootöös kasutatavate meetodite alased ning temaatilised koolitused (ENEB); koolitused tööks spetsiifiliste sihtgruppidega (ENTK) ning eriteadmiste- ja oskuste koolitused (ENTK). Koolitustele on võimalik kandideerida avalike konkursside kaudu. Koolitused annavad hea võimaluse noortevaldkonna koolitajatele enda valdkonnaspetsiifiliste ja metoodiliste teadmiste ja oskuste arendamiseks. (3) koolituste kättesaadavuse suurendamine – koolituste paremaks kättesaadavuseks ning tõhusaks info levitamiseks on programmi raames eraldi koolituste kättesaadavuse suurendamise suund. Loodava koolitajate listi kaudu levitatakse asjakohast infot koolitajaid puudutavate tööpakkumiste, koolitus- ja võrgustikutöö võimaluste kohta. Lisaks käivituvale listile koondatakse ESF programmi raames toimuv kokku mitteformaalse õppimise veebilehele (http://www.mitteformaalne.ee). 15


Veebilehele luuakse koolitajate andmebaas, mille tehniline lahendus jõuab kodulehele veebruaris 2009. Samuti luuakse virtuaalne koolituskalender noortevaldkonnas toimuvate koolituste kaardistamiseks. See võimaldab koolitajatel olla kursis valdkonnas toimuva koolitustegevusega, teavitada enda koolitustest ning leida enda jaoks vajalikke enesetäiendamisvõimalusi. Lisaks areneb veebil jätkuvalt õpimeetodite osa, kus iga koolitaja leiab endale väärtuslikke nippe koolituste läbiviimiseks.

(4) õppematerjalide arendamine – alateema raames on eesmärgiks suurendada noortevaldkonna alase kirjanduse kättesaadavust. Selleks arendatakse mitteformaalse õppimise veebis välja õppematerjalide andmebaas, kust on võimalik leida infot endale vajaliku kirjanduse kohta. Samuti soovitakse luua ressursikeskus vajalike materjalide laenutamiseks. ESF programmi raames läbiviidud koolituste kohta koostatakse koolitusraportid, mis võimaldavad end kursis hoida koolitustel toimuvaga ka juhul, kui endal ei ole alati võimalik osaleda. Õppematerjalide arendamise suunal toetatakse ka uute materjalide väljatöötamist, tõlkimist ja trükkimist ning hakatakse välja andma regulaarselt ilmuvat noortevaldkonna ajakirja, kust kindlasti ka koolitajad palju huvipakkuvat leiavad. Siinkohal on ka koolitajatel endal võimalik artikleid kirjutada ning ka õppematerjalide arendamisprotsessis autoritena/ ekspertidena osaleda.

Koolitajate võimalused ESF programmi raames

Peale ettekandeid oli võimalus mõelda juba konkreetselt enda vajadustele ja siis seda väiksemas grupis ka jagada.

16


Koolitajate vajadused_1

Koolitajate vajadused_2

17


Grupitööst selgunud koolitajate vajadused:    

Teadmised noortest ja noorsootööst. Noorsootöö alused. Turvalisus noorsootöös. Holistiline noorsootöö. Ülevaade noortevaldkonna koolitustest. Kodanikuharidus. Inimõigused. Maailmaharidus. Rahvusvaheline seikluskoolitus. E-noorsootöö. Kogemusõpe. Seadusandlus. Ettevõtlikkus. Antisotsiaalse käitumise ennetamine. Riskigrupid noorte seas. Alaealised. Narkootiliste ainete tarvitamine. Professionaalne areng läbi eneserefleksiooni. Professionaalne profiil ja koolitajate tunnustamine. Mentorlus. Koolituste väljaarendamine. Grupi mitmekesisus. Hindamine. Meetodid: meetodite jagamine ja arendamine. Rahvusvahelised kogemused ja sidemed. Koolitajate kogukond. Teadmised ESF programmist Materjalid. Elukestva õppe raamatukogu.

Koolitajad oma vajadusi ja ootusi kaardistamas

18


Tagasiside maitsele… Osalejatelt :

KüSIMUS: Kohtumisel käsitletud teemad olid mulle huvipakkuvad: 

Saadud info, teadmised, arusaamad on vajalikud minu töös:

KOMMENTAAR:

Täiesti nõus/ Pigem nõus: 15

Kommentaarides toodi välja, et kohtumine oli väga vajalik edasisteks tegevusteks, aitas tõsta motivatsiooni enda tehtavate koolituste kvaliteedi parendamiseks. Meeldiva asjana on toodud välja kohtumisel koogi metafoori kasutamine ning korraldajate asjatundlikkus ja hea suhtumine. Kommentaarides peegeldub käsitletud info ja kohtumisel saadud teadmiste vajalikkus, kuid samas vajatakse rohkem aega kogetu adapteerimiseks, sidumiseks oma isiklike vajadustega. Seetõttu on konkreetset kasu kohe raske hinnata. Mainiti ka, et ESF programmi tutvustus tekitas põnevaid ideid. Üks osaleja tõi välja, et uut informatsiooni oleks võinud veelgi rohkem olla. Kommentaarides tuli välja, et aeg oli igati väärtuslikult kasutatud.

Osalt nõus, osalt mitte: 1Pigem ei ole nõus/ Ei ole üldse nõus: 0Täiesti nõus/ Pigem nõus: 15Osalt nõus, osalt mitte: 1Pigem ei ole nõus/ Ei ole üldse nõus: 0

Oleksin teinud kohtumise asemel midagi kasulikumat: 

 Kohtumise tempo ja meetod sobisid mulle:

HINNANG: HINNANG:Täiesti nõus/ Pigem nõus: 0 Osalt nõus, osalt mitte: 1 Pigem ei ole nõus/ Ei ole üldse nõus: 15 Täiesti nõus/ Pigem nõus: 9 19

Samas toodi välja, et hea oleks, kui kohtumise etteteatamisaeg oleks pikem. Kommentaaridest selgus, et kohtumiseks oleks


Kohtumine oli hästi läbiviidud:Osalt nõus, osalt mitte: 5Pigem ei ole nõus/ Ei ole üldse nõus: 2Täiesti nõus/ Pigem nõus: 14Osalt nõus, osalt mitte: 0Pigem ei ole nõus/ Ei ole üldse nõus: 2

võinud olla rohkem aega, aga samas nenditi, et alguseks oli see piisav. Esimese päeva kohta tõi üks osaleja välja, et see oli liiga ülekoormatud ja seetõttu mõjus väsitavalt. Samas mainiti, et teemad sai läbiarutatud, tõlge oli sujuv ning probleeme ei olnud. Kommentaaridest väljendub, et kohtumiseks olid valitud huvitavad teemad ning kõrgelt hinnati võimalust neid teistega arutada. Samas nenditi, et pausid olid kohati liiga lühikesed ja oleks soovitud rohkem aega suhtlemiseks. Märkuseks korraldajatele oli väljatoodud ka vajadus planeeritud ajakavaga täpsemalt arvestada.

Mida pead kohtumisel kõige väärtuslikumaks? 

 

KÄSITLETUD TEEMADEST: koolitaja pädevuste arutelu; ESF programmi tutvustus; arutelu koolitaja rolli üle, VÕIMALUS KOLLEEGIDEGA SUHELDA JA UUSI TUTVUSI LUUA: silmside inimestega, kes noortega tegelevad; kohtumine erinevate noortevaldkonna tegijatega; uued kontaktid; võimalus vahetada kogemusi ja vaatenurki; vestlused grupikaaslastega. VÕIMALUS ENESEANALÜÜSIKS, võimalus plaanida tulevikku. VEEL MEELDIS: võimalus olla millegi suure sünni juures; uued tekkinud ideed; metafooride kasutamine kursuse disainimisel; atmosfäär; välislektorid; koolitajate vahel vaba õhkkond ja pidev huumor; sain aimu, mida teised peavad oluliseks ja mis on nende lähtekohad ja taust; temaatilised ajurünnakud; materjalide jagamine…

Millised on Sinu ettepanekud järgmisteks noortevaldkonna koolitajate kohtumisteks?  

üks päev võiks olla peer to peer meetodil; vajadus diskussiooni järgi; rohkem aega suhtlemiseks; kasutada grupi ressursse, osalejate potentsiaali, et jagada kogemusi ja saada tagasisidet; järgmisel korral võiks vahelduseks olla mõnes teises Eesti linnas;

20


 

   

liikumismängud pärastlõunaks või õhtuks, võiks olla mõni huvipakkuv „miniloeng“; kohtumine ka potentsiaalsete koolituste tellijate osapooltega; vastastikune tutvumine ja kontaktide vahetus - kaardistamiseks pildiga rinnamärk e. koolitaja pädevus lühidalt; rohkem tutvustada koolitajaid: kes mida teeb ja väärtustab?; alguses põhjalikum infovahetus eri osalejate vahel, millega tegelevad, kus, kellega – siis oskad inimesi vaheaegadel üles otsida, et rohkem rääkida; anda võimalus päeva jooksul diskuteerida ka oma emakeeles (nt. vene keeles); mingi ettevalmistav ülesanne, mida enne läbi mõelda nt. küsimustik; täpsem programm laiali saata eelnevalt; teemana käsitleda: kuidas peaks võrgustik töötama, milline peaks olema igaühe individuaalne roll selles? võtta aega, valida hoolikalt pädev moderaator, kes suudaks hallata teemat ja osalejaid; planeerida ka aega filosofeerimiseks.

Meeskonnalt: Peale kohtumist 14.12 2008 toimunud koosolekul analüüsiti noortevaldkonna koolitajate I kohtumise tagasisidet ja jagati oma muljeid: mis oli hästi, mida oleks võinud paremini teha, millised on õppimiskohad jne. Kohtumisel osalesid Mark, Paul, Reet, Ülly, Kristi, Marit ja Jaana. Üldmuljed kohtumisest olid korraldajatel ja läbiviijatel head ning püstitatud eesmärke võib lugeda täidetuks: koolitaja tegevuste ja rollide kaardistusest lähtuvalt alustati diskussiooni noortevaldkonna koolitaja pädevusprofiili üle; käsitleti võrgustikutöö ja kogukonna loomise temaatikat ning kohtumisega astuti samm selle kujunemise suunas; selgitati ESF programmi ning koguti väärtuslikku sisendit koolitajate vajaduste kohta. Kohtumine lõi soodsa pinnase edasise koostöö kujundamiseks. Kohtumisel oli tunda kõrget energiataset ning kirge, millega koolitajad oma tööd teevad, käsitletud teemadega suudeti panna osalejaid kaasa mõtlema ja oma arvamust avaldama. Grupist peegeldus see, et igaühe jaoks olid kohtumise kõrghetked erinevad, kellele oli enim väärtuslik kompetentside või rollide arutelu, kellel võimalus tutvuda ESF programmiga jne. Ühise olulise väärtusena kumas läbi võimalus tutvuda ja suhelda oma kolleegidega. Sellest tulenevalt ka kohe aspekt, mida järgmisel kohtumisel silmas pidada on suhtlemiseks piisava aja tagamine, seekord jäi omavaheliseks suhtlemiseks liiga lühike aeg. Samuti tuleb rohkem tähelepanu pöörata osalejate tutvustamisele, kes mida ja kus teeb? Kohtumise osas tõi meeskond kurva asjana välja selle, et paljud koolitajad ei saanud tulla (sh mitmed Euroopa Noored programmi koolitajad), milles võis rolli mängida ka kohtumise aeg - aastalõpp on tööalaselt väga kiire. Samuti mõjutas grupidünaamikat see, et kõik ei saanud osaleda tervel kohtumisel (said osaleda ainult ühel päeval või pidid varem lahkuma). Kohtumise välismoderaatorid tunnetasid ka aegajalt keelebarjääri, mistõttu osa infovahetusest võis jääda segaseks. Kohtumise tagasiside võimaldas saada väärtuslikku sisendit 2009. aasta tegevuste planeerimiseks ning sealhulgas uue koolitajate kohtumise ettevalmistamiseks.

21


Mis edasi?

Kohtumise lõpus oli sobiv hetk mõelda tulevikule ja edasistele sammudele. Esimeseks sammuks peale koolitajate kohtumist oli 14.12 toimunud koolitajate koolituse valdkonna arenduskoosolek, kus koolitajate kohtumise väärtuslik sisend võeti aluseks valdkonna 2009. aasta tegevuste planeerimisel. Järgmise sammuna valmib koolitajate andmebaas ning koolitajate list. Kahjuks ei õnnestunud tehnilistel põhjustel andmebaasi veel 2008. aasta lõpuks mitteformaalse õppimise veebi üles panna nagu algselt planeeritud, kuid 2009 veebruar on seatud uueks tähtajaks. Kolmandaks sammuks oli seatud koolitajate kohtumist käsitlev kirjalik kokkuvõte, mida ka praegu loete ☺ ning edasised sammud on seotud 2009. aasta tegevuste elluviimisega.

Selline sai meie KOOK ehk I Noortevaldkonna Koolitajate Kohtumine:

22


Lisa 1: Kõik, kes aitasid 11.11.-12.12 2008 KOOKi KOOKi teha ja süüa…

Osaleja nimi Agnes Alvela

Organisatsioon Eesti Noorsoo Instituut

Angelina Pikat

Hakes International OÜ

Anna Kuzina

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

Argo Bachfeldt

Jõhvi Avatud Noortekeskus

Egle Raukas

Vabakutseline koolitaja

Georg Merilo

One Life OÜ

Ilona Ignatuhhina

Vitateam MTÜ

Lianne Ristikivi Lii Lilleoja

Integratsiooni Sihtasutus Tallinna Pedagoogiline Seminar

Madis Masing

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

Mai-Liis Palginõmm

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Marianna Drozdova

ROI Executive Group OÜ SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

Marit Kannelmäe-Geerts Marju Varblane Piret Eit Sergei Drõgin

Elva Kultuurikeskus Sinilind Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Tatjana Gromova

Kohta-Järve Tammiku Gümnaasium

Tiia Kollom Uku Visnapuu

Habaja ANK; MTÜ Tsirkusestuudio Fox

Umberto Dorus Geerts Virko Annus

MTÜ Clarus Käo Keskus

Pille Soome

Eesti Rahvusringhääling Eesti Noorsootöö Keskus

Kaur Kötsi

Eesti Noorsootöö Keskus

Edgar Schlümmer

Eesti Noorsootöö Keskus

Marti Taru

Eesti Noorsoo Instituut

Anne Kivimäe

Haridus- ja Teadusministeerium

Mark Taylor

noortevaldkonna ekspert/ koolitaja

Paul Kloosterman Reet Kost Kristi Jüristo

noortevaldkonna ekspert/ koolitaja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo Vabakutseline koolitaja

Ülly Enn

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

Jaana Ojakäär

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

23


Lisa 2: Koolitajate kohtumise kutse

Head noortevaldkonna koolitajad! Saagem kokku 11.-12.detsembril 2008, sest siis toimub Eesti noortevaldkonna koolitajate esimene kohtumine!

Kohtumise eesmärkideks on: ...asuda kaardistama noortevaldkonna koolitaja pädevusprofiili, sh otsida üheskoos vastuseid küsimustele: Kes on noortevaldkonna koolitaja, mida ta teeb, mis on tema roll ja vastutus ning kas ja kuidas eristub ta teistes valdkondades tegutsevatest koolitajatest?; … astuda esimesi samme noortevaldkonna koolitajate kogukonna loomise suunas; …selgitada koolitajate soove ja vajadusi enesearendamiseks ESF „Noorsootöö kvaliteedi arendamise“ programmi raames 2009. aastal ja sellele järgneva programmiperioodi jooksul.

Koolitajate kohtumise on ette valmistanud ja viivad läbi Euroopa noortevaldkonna tunnustatud koolitajad Paul Kloosterman ja Mark Taylor koostöös Reet Kosti, Kristi Jüristo ja Ülly Enn’iga Euroopa Noored Eesti büroost, SA Archimedes. Paul Kloosterman alustas tegutsemist noortevaldkonnas 1970-ndatel aastatel praktilise noorsootöötajana ning on tänaseks kujunenud üle-euroopaliselt tunnustatud koolitajaks ja valdkonna eksperdiks. Paul on hollandlane, kes elab praegu Itaalias ja töötab üle kogu Euroopa. Enam infot Paul Kloostermani tegemiste kohta: http://www.salto-youth.net/find-atrainer/157.html Mark Taylor on vabakutseline koolitaja ja konsultant, kes elab praegu Strasbourgis. Mark on aastakümneid tegutsenud kogu Euroopas ning laiemalt noorte ja noorsootöötajate koolitajana ning andnud olulise panuse eksperdina noorsootöö ja noortepoliitika arengutesse, sh Euroopa noorsootöötajate kutsealase portfoolio väljatöötamisse. Mark on ka paljude erialapublikatsioonide autor ning rahvusvahelise noortevaldkonna ajakirja Coyote üks asutajatest ja toimetuskolleegiumi liige. Enam infot Mark Taylori tegemiste kohta: http://www.angelfire.com/mt/Roofonfire/mt.html

Reet Kost on noortevaldkonnaga seotud olnud enam kui 15 aastat, olles alustanud vabatahtlikuna noorteühendustes ja töötades alates 1997. aastast SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhatajana. Ta on Haridus –ja Teadusministeeriumi Noortepoliitika Nõukogu liige ja läbi aastate tegutsenud nii Eesti kui Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni erinevates ekspertgruppides, koolitaja ja koolituste korraldaja. Kristi Jüristo on vabakutseline koolitaja, kes peale noorsootööõpinguid tegutses mõnda aega vabatahtlikuna välismaal. Eestisse naastes on ta töötanud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmiga Euroopa Noored Eesti büroos ning löönud kaasa kodanikuühendustes, mis seisavad võrdsete võimaluste eest. Kristi on läbinud koolitajate koolituse inimõiguste teemal ja tegutseb täna koolitaja ja konsultandina.

Ülly Enn on seotud noortevaldkonnaga programmi Euroopa Noored raames, vabatahtlikuna Eesti Punases Ristis ja koolitajana. Lisaks praktilisele noorsootööle osalenud valdkonna arengusuuniste väljatöötamisel ning tegutsenud koolitaja, lektori ja publikatsioonide autorina nii Eestis kui Euroopas. Olulisel kohal on ka erialavaldkonna kogemused Jaapanist ja Venemaalt.

24


Kohtumise toimumiskohaks on Sokos hotell Viru Tallinnas, Viru väljak 4 (http://www.viru.ee). Kohtumine algab 11.detsembril kell 10.00 ning lõpp on planeeritud 12.detsembriks kell 16.30. Täpsem programmiülevaade on lisatud käesolevale kirjale.

Praktilistest korraldustest: Korraldajate poolt on tagatud toitlustus ja programmikulud kohtumise vältel. Et 11.detsembril on ühise õhtuprogrammi lõpp planeeritud kell 22 paiku, on kõigile soovijatele tagatud majutus Sokos Viru hotellis (2-in tubades). Kohtumise osalejatelt eeldatakse sõidukulude katmist toimumispaika ja tagasi.

Ettevalmistus: Kohtumise osalejatelt eeldatakse osalemist täies mahus ning ettevalmistuseks palutakse: • Täita lisatud kinnitus osalemise kohta ja saata see hiljemalt 04.12.2008 aadressile:jaana@noored.ee • Tuua kohtumisele kaasa üks ese, mis sümboliseerib Sinu jaoks „koolitajat”. Kohtumisel soovime sellele tuginevalt jagada ideid grupitöös; • Võtta aega, et reflekteerida ja täita käesolevale kutsele lisatud materjal „Koolitaja kook”; • Tulla kohale avatud meele ja südamega!

Kohtumiseni! SA Archimeses Euroopa Noored Eesti büroo

25


Lisa 3: Koolitajate kohtumisele registreerumise vorm

Kinnitus osalemise kohta:

Eesti noortevaldkonna koolitajate esimene kohtumine 11.-12.12.2008 Tallinnas, Sokos Viru hotellis

Eesnimi: Perekonnanimi: Aadress: E-post: Telefon: Et kohtumise läbiviimisel on oluline roll väliskoolitajatel, palun täpsustage kas vajate tõlget eesti keelde: Et 11.detsembril lõpeb õhtuprogramm umbes 22.00, siis kas soovite majutust toimumiskohas:

Soovin majutust: Ei soovi majutust:

Juhul, kui Teil on erivajadusi (toitlustamine, liikumine jne.), siis palun täpsustage neid: Muud kommentaarid:

2008 – 2013 viiakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel ellu programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“. Programmi eesmärgiks on tõsta noorsootöö teenuste kvaliteeti, et seeläbi suurendada noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks. Programmi tegevussuuna „Noorsootöö-alaste koolituste korraldamine ja noorsootöötaja kutse väärtustamine“ raames toetatakse muuhulgas noortevaldkonnas tegutsevate koolitajate arendamist, võrgustikke ja rahvusvahelist koostööd.

26


Lisa 4: Koolitaja KOOK

Koolitaja kook Koolitajatena teeme palju erinevaid asju nii enne koolitust kui koolituse ajal. See harjutus võimaldab meil võrrelda oma kogemusi ning arusaamu. Palun joonista eraldi A4 leheküljele ring:

Palun jaga oma kook erinevateks osadeks, jättes rohkem ruumi nende tegevuste jaoks, mis võtavad kõige enam aega. Erinevad osad võivad olla näiteks: Ettevalmistus Osalejate leidmine Koolituse eesmärkide püstitamine ning programmi koostamine Teemade sissejuhatamine loengu vm vormis Individuaalne kontakt osalejatega Koolitusmeeskonna koosolekud Analüüs ja hindamine Ootamine ... Samas, Sa ei pea lähtuma etteantud variantidest ja võid vabalt lisada muud!

27


Noortevaldkonna koolitajate I kohtumine oli rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast programmist „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“

Raporti Noortevaldkonna koolitajate I kohtumisest koostas: Jaana Ojakäär ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" koolituste kättesaadavuse koordinaator SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo

28

Profile for Mitteformaalne.ee

Noortevaldkonna koolitajate kohtumise raport_2008  

Loe siit, mis toimus 11.-12.12 2008 aset leidnud Noortevaldkonna koolitajate I kohtumisel!

Noortevaldkonna koolitajate kohtumise raport_2008  

Loe siit, mis toimus 11.-12.12 2008 aset leidnud Noortevaldkonna koolitajate I kohtumisel!

Advertisement