Page 1

BI L I NGÜI SMOYF L E XI BI L I DAD

UBI CACI ÓNYMA T RÍ CUL A

EnMI TCons e r v at or ys omosc ons c i e nt e sde l ai mpor t anc i aquet i e nee ldomi ni odel os i di omasdec ar aalf ut ur ode lal umnoo al umna. Pore l l o, i mpar t i mosl ae ns e ñanz a mus i c al e ni ngl é s .As i mi s mo,e s t amos abi e r t osae s t udi ant e sdet odasl ase dade s apar t i rdel osoc hoaños .

MI TCo ns e r v at o r yt i e neac t ual me nt eabi e r t o e lpl az opar al apr e i ns c r i pc i ó ne ne lc ur s o ac adé mi c o 2013/ 2014 e n t o das s us e s pe c i al i dade s . Lami s mas epue der e al i z ara t r av é sdei nt e r ne t( www. mi t s c ho l . c o m) ,po r t e l é f o no( 95200281)oe ne l pr o pi oc e nt r o .

MI TSchool

Par que T ec nol ógi c ode Andal uc í a

“ I mpar t i mosl ae ns e ñanz amus i c ale n i ngl é s ,y e s t amos abi e r t os a e s t udi ant e sdet odasl ase dade s ”

“ MI T Cons e r v at or yt i e ne ac t ual me nt e abi e r t oe lpl az o de pr e mat r i c ul ac i ón par ae lc ur s oac adé mi c o2013/ 2014”

MI TCons er v at or yof r ec el aopor t uni daddec ur s arl as ens eñanz as el ement al es de mús i c a en hor ar i os emanal odur ant eelf i ndesemana.

Di r ecci ón:Col egi oBi l i ngüeMI T .Par queT ec nol ógi c ode Andal uc í a( C/Sev er o Oc hoa 63) .29590.Campani l l as ( Mál aga) .

As i mi s mo,elc ent r oof r ec eact i vi dadesl údi caspar a l ospadr esymadr esquedebanes per aras ushi j os / as ( pádel ,i di omas . . . )

Tel éf ono:952020281/620729868 Mai l :i nf o@c ol egi omi t . c om Web:www. mi t s c hool . c om

MI TBI L I NGUAL

CONSE RVAT ORY

Unnuevoc onc ept oeneduc ac i ónmus i c al


E SPE CI AL I DADE SÚNI CAS

CL ÁSI CAYMODE RNA

E NSE ÑANZ AI NNOVADORA

El MI T Cons e r v at or y Oi c i al de Gr ado El e me nt aldeMús i c al l e v ae nac t i v ode s dee l año2011, ye se l úni c oc e nt r oe nMál agaque of r e c e l as e s pe c i al i dade s de gui t ar r a l ame nc aye duc ac i ónv oc al ,e nt r ec as iuna v e i nt e namásdec ur s os .

MI TCons e r v at or ye sunai ns t i t uc i óne duc at i v adeal t oni v e lqueof r e c eunae ns e ñanz a mus i c ali nno v ador a, pe r os i nol v i darl osmé t odost r adi c i onal e s . Pore l l o, pl ant e amosuna e ns e ñanz ar e gl ada que c ombi na mús i c a c l ás i c aymode r na( j az z , pop, r oc k ,l ame nc o, Ne wAge , mús i c aé t ni c a. . . )

MI TCons e r v at or yi nno v ae nl ae ns e ñanz a de lLe nguaj e Mus i c aluni e ndo e lc onoc i mi e nt oc onl apr ác t i c a.As í ,e lal umno apr e nde r ál osc onc e pt osmus i c al e ss e gún s upr ác t i c ai ns t r ume nt al ov oc al s el oe x i j a, l ac ual v e ndr ác ondi c i onadapore l r e pe r t or i oques ee s t ét r abaj ando.

“ MI T Cons e r v at or ye se lúni c oc e nt r o queof e r t al ase s pe c i al i dade sdegui t ar r al ame nc aye duc ac i ónv oc al ”

“ Pl ant e amosunae ns e ñanz aquec ombi naalmi s mot i e mpo mús i c ac l ás i c ay mode r na( j az z , pop, r oc k,l ame nc o. . . ) ”

“ MI TCons e r v at or yi nnov ae nl ae ns e ñanz ade lLe nguaj eMus i c al ,uni e ndo e lc onoc i mi e nt oc onl apr ác t i c a”

·Pi ano ·Gui t ar r a ·Vi ol í n ·Vi ol a ·Vi ol onc el l o ·Cont r abaj o

La ens eñanz a es t á bas ada des de elpr i nc i pi o en l a pr ác t i c agr upalat r av ésdel acr eaci ón dedi st i nt as agr upaci ones: bi gband,gr uposdepopyr oc k ,or ques t adec ámar ays i nf óni c a,c or ogós pel . . .

Des deel pr i mermoment o,el al umnadodeMI TCons er v at or ypodr ádi s f r ut ardeMas t erCl as sJ uni orof r ec i das pordest acadospedagogosei nt ér pr et es.

·T uba ·T r ompet a ·T r ombón ·T r ompa ·Per c us i ón ·Sax of ón

+Gui t ar r af l amencayEducaci ónvocal

·Cl ar i net e ·Fagot ·Oboe ·Fl aut a ·Ar pa

Además ,s eut i l i z ar áni ns t r ument osaf i nespar apot enc i arl aens eñanz at r adi c i onalypr ac t i c ares t i l osmus i c al esmoder nos( t r ombóndej az z ,gui t ar r ael éc t r i c a. . . )

Profile for MIT School Málaga

Tríptico MIT Conservatory  

El Colegio MIT School ofrece tanto a sus estudiants como a alumnos/as externos/as, la posibilidad de iniciar la carrera de Música en su Cons...

Tríptico MIT Conservatory  

El Colegio MIT School ofrece tanto a sus estudiants como a alumnos/as externos/as, la posibilidad de iniciar la carrera de Música en su Cons...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded