Page 1

Hvidbog lokalplanforslag 4-747 Grevenlundsvej - indsigelser Indsigers navn og adresse

Resumé af indsigelsen

Bemærkninger til indsigelsen

1

Naturstyrelsen

nedlagde veto efter planlovens § 29, idet det er i strid med statslige interesser, at der udlægges areal til bolig-, serviceog erhvervsformål uden direkte tilknytning til anden bymæssig bebyggelse. Via planloven skal der sikres en klar grænse mellem by og land.

Efter dialog mellem Naturstyrelsen og forvaltningen er vetoet frafaldet og planforslagene ændret.

2

Danmarks Naturfredningsforening v/ Mogens Juul Agergaard

udtaler, at foreningen er imod institutionsbyggeri midt i et stort værdifuldt bynært landskab og friareal, fordi foreningen: a. Ikke finder, at der er væsentlige grunde til, at friarealet indskrænkes og bebygges. b. Angriber, at der i planforslaget ikke nævnes noget om de eksisterende landskabelige værdier for området, der vil blive forringet af planlagt byggeri. Det vigtige landskabs- og naturelement Åsum Bæk og de store potentialer, som området mellem Grevenlundsvej og Ring 3 Øst rummer med hensyn til landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier nævnes heller ikke. c. Betvivler at lokalplanen er i overensstemmelse med grøn-blå struktur, landskabelige beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser mv. d. Anfører, at skovbyggelinjen også må gælde nyplantet skov og dermed er hele lokalplanområdet omfattet. e. Savner beskrivelse og vurdering af den bevaringsværdige gårds kulturhistorie og en vurdering af gården i relation til omgivelserne. Den planlagte massive bebyggelse vil svække gårdens værdi, også gårdens værdi som fritliggende placering i landskabet vil ændres ved byggeriet. f. Er modstander af, at friarealet mellem Grevenlundsvej og Ring 3 Øst påtænkes beplantet af erstatningsskov. Foreslår udnyttelse til naturopretning blandt andet ved

Det foreslås, at indsigelsen delvist imødekommes. Mange af bemærkningerne går på hele området mellem Grevenlundsvej og Ring 3 Øst og derved arealer, der ikke er indeholdt i lokalplanen. a. Se svar ”3. Den grønne struktur”. b. Se svar ”3. Den grønne struktur”. c. Se svar ”3. Den grønne struktur”. d. Imødekommet. Nyplantet offentlig skov skal kaste skovbyggelinje. Mindre teknisk rettelse i lokalplanens kortbilag. Hele lokalplanområdet er nu omfattet af skovbyggelinje. e. Gårdens karakter som fritliggende i landskabet ændres, men ny bebyggelse tilpasses gårdens arkitektoniske karakter som længehuse, der indpasses i landskabet. Gårdens bevaring sikres i lokalplanen med et nedrivningsforbud. Gården totalrenoveres inden for bevaringsbestemmelserne og får en ny anvendelse i stedet for at stå og forfalde. f. Se svar ”3. Den grønne struktur”. g. Odense Kommune er opmærksom på dette.


g.

gensnoning af Åsum Bæk samt anlæggelse af nye vådområder og overdrev, hvorved områdets store potentialer vedrørende landskab mv. udnyttes langt bedre. Henviser til foreningens forslag til fremtidig drift af Kohaveskoven fra sommeren 2012 i forbindelse med plan for begravelsesplads i Kohaveskoven og udtaler, at foreningen er lovet dialog herom. Nævner, at de i planforslaget nævnte eventuelle eksisterende drænledninger vil kunne sløjfes i forbindelse med den foreslåede naturgenopretning.

3

Danmarks Naturfredningsforening v/ Kurt Due Johansen

Som ovenstående, dog er punkt g ikke med.

4

Christian Varming, Grevenlunsvej 11

undrer sig over på møde i forvaltningen at have fået oplyst, at beboerne vil være udviklingshæmmede med svært udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd, men i referat fra møde i Ældre- og Handicapforvaltningen læser, at det er borgere, der har dom til institution på grund af fx ildspåsættelser o. lign. Er utilfreds med, at det ikke blev nævnt på mødet og dermed utryg ved planen som nabo.

Bemærkningen er taget til efterretning. Der er siden denne indsigelse blevet holdt et møde med nabo Christian og Suzanne Varming med repræsentanter fra By- og Kulturforvaltningen og fra Ældre- og Handicapforvaltningen, for at informere om beboerne og projektet samt at eliminere tidligere misforståelser.

5

Erik og Ursula Liafi, Grevenlundsvej 81

a.

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes. a. Se svar ”5. Information i planprocessen”. Indsigerne er skriftligt orienteret om offentliggørelse af planforslagene i begge høringsperioder. b. Se svar ”1. Institutionens beboere”. c. Bemærkningen vedrørende anvendelsen af Grevenlundsvej for den gennemkørende trafik tages til efterretning, men det er ikke en problemstilling, som kan løses med lokalplanen.

b. c.

6

Lars Holm, Herluf Trolles Vej 325

Undrer sig over, at de som beboere i området i mange år, ikke tidligere er blevet inddraget i beslutningen om bo- og dagtilbud. Spørger til beboerne på bostedet. Indsigerne oplyser, at Grevenlundsvej er rimelig trafikeret og mest benyttes til gennemkørende trafik, men også blandt andet afbrænding af biler, fordeling af tyvekoster og narko og dumpning af affald.

er imod institution i friareal ved Kohaveskoven. a. Indsiger anfører, at forvaltningen har haft visionstur til området, hvor der blev givet mange forslag til placering af vådområder, beplantning og stier. Der har også

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes a. Se svar ”3. Den grønne struktur”. b. Se svar ”4. Infrastruktur og fjernvarme”.


b.

tidligere været indkaldt forslag til kreativ udnyttelse af området for at opfylde kommunens mål om flere naturområder af høj kvalitet. Området ligger udenfor nødvendig infrastruktur som ordentlig vej, egnet offentlig transport og fjernvarmeforsyning, hvilket hindrer bæredygtig indretning og drift. Planforslagene er i strid med kommunens bestemmelser om bæredygtigt byggeri, herunder at byudvikling fortrinsvis skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

7

Grundejerforeningen Viben, Ridderhatten 11, 5220 Odense SØ v/ Formand Jørgen Frobøse

sender indsigelse mod a. Ukorrekte oplysninger i lokalplanforslaget om, hvem bygningerne skal rumme. Det rekreative område vil dermed ikke kunne benyttes af bydelens beboere uden risiko. b. Manglende infrastruktur, idet afstanden fra Grevenlundsvej 20 til busdriften på Nyborgvej er temmelig lang. c. Området er udlagt til friareal med udvidelse af skov, vådområder og stisystemer for at opfylde kommunens egne mål om flere naturområder af høj kvalitet. d. Særdeles omkostningskrævende at etablere fjervarme i området. Solvarmeanlæg kan nok ikke monteres på bygningernes tage, idet der i lokalplanen er krav om vingetegl.

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes. a. Lokalplaner må ikke indeholde bestemmelser om hvilken målgruppe, der bygges for, men forholder sig alene til anvendelse og fysisk udformning af et byggeri. b. Se svar ”4. Infrastruktur og fjernvarme”. c. Se svar ”3. Den grønne struktur”. d. Se Svar ”4. Infrastruktur og fjernvarme”.

8

Grundejerforeningen Avlskovparken v/ Bestyrelsen, Herluf Trolles Vej 419, 5220 Odense SØ

gør kraftigt indsigelse mod placering af et særforanstaltningstilbud eller et lignende byggeri på Grevenlundsvej. a. På grund af nærhed til tæt bebyggede områder samt udnyttelse af området, som er udlagt til friareal med udvidelse af Kohaveskoven. Foreningen anfører, at den finder, at placering af en institution kun 300 m fra naboer vil føre til stor utryghed for institutionens naboer med forringet livskvalitet til følge. Indenfor 300 m er beboelser med mange børn og en legeplads. Alene i

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes. a. Se svar ”1. Institutionens beboere” og ”2. Anvendelse af omkringliggende grønne områder”. b. Se svar ”5. Information i planprocessen”. c. Se svar ”Den grønne struktur”.


b. c.

9

Svanen Kerteminde ApS, Gerthasvej 2, Odense (ejer af Avlskovgård)

Grundejerforeningen Avlskovparken er der 147 husstande. Den planlagte institution ligger kun 700 m fra busstoppested, skolebus og plejecenter og der færdes mange hundeluftere og motionister i Kohaveskoven og den omkringliggende natur. Foreningen påpeger endvidere, at foreningen ikke er blevet orienteret i den første høring. Foreningen gør opmærksom på, at området ved Kohaveskoven er en del af en vision om at berige kommunen med naturområder af høj kvalitet. Med placering af institution her, vil dette ikke være muligt.

tilslutter sig som ejer af Avlskovgård, Herluf Trolles Vej 259 indsigelsen fra Grundejerforeningen Avlskovparken. a. Anfører at et botilbud, som beskrevet, vil give stor utryghed for kommende beboere i en kommende udstykning på Herluf Trolles Vej med en afstand på kun 300 m.

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes. a. Se svar ”1. Institutionens beboere” og ” 2. Anvendelse af omkringliggende grønne områder”

Hvidbog over indsigelser til lokalplanforslag 4 747 grevenlundsvej