Page 1

 


Indhold:

Grundejere/borgere: Svend Aage Larsen, Mosegårdsvej 134, 5000 Odense C

Berørte Myndigheder: Fyns Politi, Trafik Sektion Vejsager, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg Virksomheder, organisationer, foreninger mv.: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Lone Eicke Frederiksen, Stadionvej 56, st. th., 5200 Odense V Finn Ambus, Østre Stationsvej 26B, 5000 Odense C Lilian Jacobsen, Rismarksvej 113, 1. tv. 5210 Odense NV

Henriette Hørlücks Skole, Slotsvænget 1-3 & 4, 5000 Odense C

Dorrit og Frank Svaneberg Christiansen, Vestre Stationsvej 16b, 5000 Odense C

Cyklistforbundets Odense Afdeling, Brolandvej 76, 5320 Agedrup

Inge Jensen, Vermundsvej 31. 5200 Odense V

Fyns almennyttige Boligselskab, Vestre Stationsvej 5, Postboks 2019, 5100 Odense C

Lilian Bjerg Pedersen, Arevænget 7, 5210 Odense NV

FOA Odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C Fynsk Erhverv, Albani Torv 4, Postboks 308, 5100 Odense C

Claus B. Hansen, Nyborgvej 25, 5000 Odense C Hans Søgaard, Haveløkken 31, 5210 Odense NV Lizzie Hasler, Højstrupvej 15, 5200 Odense V

Ældrerådet, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby Freja Ejendomme A/S, Gl. Kongevej 60, Codanhus, 1850 Frederiksberg C Focus Advokater på vegne af Svendborgvej 90 Odense ApS SDU og Bygningsstyrelsen Naturgas Fyn, Ørbækvej 260, Postboks 567, 5220 Odense SØ Rådet for Bæredygtig Trafik, Dommervænget 10A, 1. th., 4000 Roskilde

1  


Berørte myndigheder

Idé/bemærkning

Kommentarer

1 Fyns Politi Trafik Sektion Vejsager V. Politiassistent Mogens Bruun Stendamsgade 9 5800 Nyborg MPB002@politi.dk

Politiet har vurderet miljøpåvirkningerne i forhold til trafikafviklingen langs og på tværs af letbanestrækningen og mener, at periodevis opstuvning af trafikken vil være en af de væsentligste faktorer, som vil påvirke miljøet i form af støj- og luftforurening. På den baggrund har Fyns Politi i sine bemærkninger anført konkrete ændringsforslag til letbanens tracé og peget på tre steder, hvor letbanen efter Fyns Politi’s opfattelse bør krydse større veje niveaufrit navnligt ved letbanens krydsning af Munkebjergvejs forlængelse, da der er tale om et nyt vejanlæg.

Forvaltningen gør opmærksom på, at letbaneprojektet inden anlæggelse skal godkendes af vejmyndigheden. I den sammenhæng vil Fyns Politi blive inddraget.

Politiet er betænkelig ved at føre biltrafikken nord om banegårdsbygningen på grund af de snævre kørekurver og signalregulerede kryds, der vil forringe trafikafviklingen væsentligt og medføre tilbagestuvning af trafikken. Udledningen af bilernes udstødning vil være kritisk set i forhold til beskyttelse af passagererne. Endvidere vil sikkerheden omkring banegårdsbygningen blive forringet ved brand, ulykke eller anden pludselig opstået skade. Der skal foretages en risikovurdering, såfremt løsningen vælges. Politiet foreslår, at letbanen føres over i Østre Stationsvejs nordlige side ved Jernbanegade, mens biltrafikken afvikles i den sydlige side til fordel for biltrafikken til og fra Nørregade. Bustrafikken henvises således til terminalen på den nordlige side af bygningen, som arealet er indrettet til.

Odense Kommune ønsker at omdanne pladsen foran Odense Banegård Center af hensyn til trafiksikkerhed, sammenkædning af tog-, bus- og letbanetrafik og byrumsudviklingen. Trafikomlægninger omkring Odense Banegård Center vil blive særskilt belyst i forhold til trafikafvikling og trafiksikkerhed, hvilket vil forgå i tæt samarbejde mellem Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen, vejmyndigheden, Fyns Politi og Odense Brandvæsen. I det arbejde vil der blive foretaget risikovurderinger. På Østre Stationsvej og ved Odense Banegård Center forventer Odense Kommune på baggrund af beregninger, at der vil blive mindre luftforurening i forhold til i dag.

Det er politiets vurdering, at der bør etableres en Park & Ride i Højstrupområdet ved Rismarksvej til gavn for de større idrætsarrangementer og til at henstille sin bil med

Det har været undersøgt at etablere en Park & Ride ved Tarup Center. Dette er fravalgt på kort sigt, da befolkningstætheden og antallet af arbejdspladser generelt ikke understøtter et sådant behov, og fordi der ikke i omgivelserne findes areal til et permanent anlæg. På længere sigt vil behovet for etablering af flere

Der er lavet trafiksimuleringer på 4 strækninger langt letbanetracéet, hvor risikoen for opstuvning er størst. Der er i VVM-redegørelsen beskrevet mulige trafikløsninger, som vil kunne sikre, at trafikken kan afvikles uden væsentlige problemer med opstuvning. Der vil ikke blive etableret niveaufri krydsninger, da Odenses størrelse og forventede trafikmængder ikke nødvendiggør en adskillelse af letbane og øvrig vejtrafik. Desuden vil store infrastrukturelementer som broer og tunneler have stor påvirkning på det bymæssige miljø og fordyre projektet væsentligt.

1  


henblik på at benytte letbanen. Der bør udfærdiges en simulering af, hvordan trafikken afvikles ved større idrætsarrangementer i Odense Idrætspark.

Park & Ride-anlæg langs og i tilknytning til letbanen løbende blive vurderet. Eventuelle udfordringer ved events vil som i dag blive løst i samarbejde mellem arrangøren, Odense Kommune og Fyns Politi. Opfordringen om simulering er videresendt til vejmyndigheden.

Ved letbanens krydsning af hospitalets ”ringvej” til Hospitalsvej Syd skal man sikre, at letbanens forkørselsret fraviges, og at det er udrykningskøretøjerne til hospitaler, der har forkørselsret i krydset. Det samme vil i øvrigt gøre sig gældende på den øvrige del af letbanestrækningen, hvor der er møde med et udrykningskøretøj.

Udrykningskøretøjer har normalt forkørselsret jævnfør færdselsloven, og det vil også være gældende for letbanen, at den skal vige i disse særlige situationer.

Konkrete forslag til ændret letbanetracé:

Virksomheder, Organisationer, foreninger, mv. 2 Region Syddanmark Projektorganisationen for Nyt OUH Sign. Carl Holst

Det bør overvejes, om letbanen bør ligge i den nordlige side af Middelfartvej, hvilket vil give en bedre trafikafvikling i østlig og vestlig retning.

Hvis letbanen placeres i den nordlige side skal der nedrives en bygning i svinget fra Stadionvej til Middelfartvej. Det midterlagte tracé på Middelfartvej understreger kikket imod domkirken, symmetrien i bygningsanlægget på hver side samt tager hensyn til de bevaringsværdige træer. Midterlagte tracéer er generelt godt for trafikafviklingen og fastholdes på denne strækning.

Det bør overvejes, om letbanen bør ligge i den nordlige side af Vesterbro, Vestre- og Østre Stationsvej for at lette trafikafviklingen, idet der efter politiets vurdering er mere trafik fra de sydlige tilslutninger mod bymidten.

Letbanen anlægges i den sydlige side hele vejen fra Vesterbro til Odense Banegård Center for at undgå krydsninger med vejen og for at anlægge banen så tæt ved boligerne langs sydsiden som muligt. Det medfører, at de lette trafikanter undgår at krydse vejbanen, hvilket vurderes at være den trafiksikkerhedsmæssigt bedste løsning.

Det bør overvejes, om letbanen bør ligge i den vestlige side af Ørbækvej, hvilket vil genere trafikken mindst og give en bedre trafikafvikling på Ring II.

På Ørbækvej vil letbanen blive lagt i midten af vejen på strækningen fra Nyborgvej til Munkerisvej. Det midterlagte tracé vurderes som den optimale løsning for trafikafviklingen for den primære vej (Ørbækvej). Simuleringer viser, at trafikken kan afvikles uden problemer.

Idé/bemærkning

Kommentarer

Region Syddanmark anfører, at de lige som Regions Syddanmark finder ikke, at høringsmaterialet dokumenterer letbanens

Planlægningen for Nyt OUH og for letbanen har kørt parallelt. VVM-redegørelsen er udarbejdet på baggrund af det vidensgrundlag der var til stede da beregningerne og undersøgelserne blev foretaget. Odense Letbane i Borgmesterforvaltnin-

2  


Kontaktperson Niels Mortensen niels.mortensen@rsyd.dk

virkninger på Nyt OUH-projektet fyldestgørende vedrørende linjeføring, geometri, elektromagnetiske felter, vibrationer, støj og økonomi. Regionen kræver dokumentation for, at magnetfelter, elektromagnetiske felter og vibrationer ikke påvirker Nyt OUH’s følsomme mediotekniske og laboratorietekniske udstyr.

gen oplyser dog, at foreløbige beregninger og undersøgelser viser, at der ikke kan forventes tekniske udfordringer i en størrelsesorden, som ikke kan løses i forbindelse med udviklingen af de to projekter.

Teknisk rådgiver for Region Syddanmark på Nyt OUH-projektet – Medic OUH – har lavet et overslag over følgeomkostninger ved en letbanelinjeføring med køreledninger centralt gennem Nyt OUH. Følgeomkostninger vurderer Medic OUH p.t. i intervallet 29-164 millioner kr.

VVM-redegørelsen beskæftiger sig udelukkende med virkninger på miljøet.

Region Syddanmark skriver, at det i den sammenfattende redegørelse er beskrevet, at køreledninger vil løbe i 5,5 meters højde, men de er af Odense Letbane blevet oplyst, at frirumsprofiler over skinner er 4,25 m, og at frirumsprofiler under broer i Nyt OUH er max 4,25 m.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at højden på op til ca. 5,5 meter er en standardhøjde, som kan nedbringes i de situationer, hvor det er nødvendigt. Dette gør sig blandt andet gældende for Nyt OUH, hvor en frihøjde fra skinneoverkant til underkant gangbroer er accepteret af Nyt OUH til 4,25 meter.

Et fotostandpunkt i den sammenfattende redegørelse stemmer ikke overens med de viste illustrationer.

Ved en fejl er der vist 2 fotostandpunkter på kortet.

Region Syddanmark peger på en østlig linjeføring om Nyt OUH og ledningsfri strækning gennem Nyt OUH som mulige alternativer, såfremt hovedalternativets tracéføring ned gennem hospitalsområdet støder på forhindringer, der ikke lader sig forene med hospitalets drift og funktioner, eller påfører Nyt OUH store økonomiske konsekvenser.

Odense Byråd har på møde 11/4 2012 fravalgt alternativet øst om Nyt OUH. Transportministeriet har forudsat, at Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen skal anlægges med køreledninger, da ministeriet vurderer, at det er den bedst afprøvede og driftsikre løsning. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har etableret en styregruppe mellem Odense Letbane og Nyt OUH og en række arbejdsgrupper, som i fælleskab koordinerer de forskellige afhængigheder og udreder eventuelle behov for afhjælpende foranstaltninger. Der er fra begge parter udtrykt tro på, at de tekniske udfordringer kan løses inden for en rimelig økonomi i udviklingen af projekterne.

Placering af genplantning af erstatningsskov og nye vandhuller ved Syddansk Universitet og Nyt OUH vil skulle indpasses i disse pro-

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at etablering af erstatningsskov og erstatningsvandhuller primært vil ske uden for SDU/Nyt OUH's område alternativt i samarbejde med SDU/Nyt OUH blive indpasset med disse projekters

3  


jekteres landskabsplan, alternativt placeres udenfor området, da lokal håndtering af regnvand i Nyt OUH-regi betyder, at der er snævert råderum for placering af udefra kommende vandelementer.

landskabsplan.

Det fremgår ikke, om der forventes omformerstationer på Nyt OUH/Nyt SUNDs areal. I forbindelse med tracé gennem Nyt OUH og SUND skal placering af eventuelle omformerstationer fastlægges, så de kan indarbejdes i landskab.

Der planlægges for nuværende ikke omformerstationer ved Nyt OUH. Såfremt det viser sig, at der er behov for placering af en eller flere omformerstationer, vil disse blive placeret diskret i området.

Regions Syddanmark søger et svar på, hvorvidt kravet til cykelparkering ved stationerne kan forventes at øge behovet for cykelparkering i området for Nyt OUH, samt hvordan disse p-pladser tænkes indarbejdet i Nyt OUH’s område.

Indførelse af letbanen forventes ikke at øge behovet for cykelparkering, udover det som indgår i Odense Letbanes projektering. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at parkeringen vil blive placeret i samarbejde med Nyt OUH.

Grundvand på dele af arealet omkring Nyt OUH/Nyt SUND er højtliggende og rejser spørgsmålet, om midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden kan undgås og gør opmærksom på, at der ikke i forbindelse med letbanen kan etableres dybtliggende ledningsføringer, da de kolliderer med Nyt OUH’s kælder.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de for nuværende ikke forventer at have behov for grundvandssænkninger i anlægsperioden. Ved et opstået behov vil der blive taget de nødvendige hensyn, som sikrer, at sænkningen ikke påvirker nærliggende bygninger med videre. Ligeledes forventes ikke dybtliggende ledninger.

Det fremgår ikke, hvordan opsamling af regnvand/overfladevand samt håndteringen af olieforurenet overfladevand tænkes håndteret.

Afledning af regnvand vil foregå via opsamling under sporkassen i lukkede rør, som tilkobles Nyt OUH’s afvandingssystem. Afvandingen forventes generelt at ske efter Banenormen, som gælder for afvanding af sporarealer. Der forventes ikke at blive spildt olie i forbindelse med letbanedriften, da letbanen kører på strøm.

Der står i VVM’en, at ”Ved Odense Letbane lægges slab track i hele linjeføringen”. Det harmonerer ikke med, at Region Syddanmarks totalrådgiver på Nyt OUH-projektet har fået oplyst, at der lægges skærver på en tredjedel af strækningen.

Strækningen gennem Nyt OUH vil blive anlagt med slab track som beskrevet i VVM-redegørelsen.

Det fremgår ikke, hvorvidt tilslutningen til

Energikapaciteten er ikke et forhold, der reguleres via kommunens planlægning.

4  


Energi Fyns eksisterende 10 kV-net får betydning for den kapacitet, der er til rådighed for Nyt OUH.

Tvivlsspørgsmål vedrørende kapacitet må rettes til Energi Fyn, der er ansvarlig for forsyningen og forsyningssikkerheden.

0-alternativets scenarie med busdrift centralt ned gennem Nyt OUH har ikke været undersøgt som en del af Nyt OUH’s projekt, og med den forventede kørselsmængde kan det ikke afvises, at en evt. busrutedrift ønskes ført ad den kommende ringvejsforbindelse i stedet.

Der er ikke foretaget detailanalyser af busdrift i området omkring Nyt OUH, da analysen for busdrift primært har fokuseret på buskørsel i Odense centrum.

Det må forventes, at letbanen vil få en kapacitetsmæssig udfordring med afvikling af myldretidstrafikken i campusområdet. Ved manglende kapacitet vil det få negativ brugeradfærd som følge (flere biler). Såfremt letbanens kapacitet ikke modsvarer passagermængden, vil alle de afledte beregninger og forudsætninger for det fremtidige trafikmønster med hensyn til reduktion af biltrafik og øget offentlig transport ikke holde. Letbanens passage ned gennem Nyt OUH forudsættes at foregå i ”shared space”. Det er afgørende, at hastigheden på strækningen er lavest mulig (15 km/t).

I dimensioneringen af letbanen indgår trafikken til SDU og Nyt OUH som et særligt element. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at køreplanen ikke er fastlagt endeligt. Odense Letbane vil løbende kvalificere deres viden om passagergrundlaget, for at skabe en optimal køreplan.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at letbanens hastighed vil blive tilpasset forholdene på stedet.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at der fortsat arbejdes på konstruktionshøjden i samarbejde med Nyt OUH-projektet.

Der spørges til, hvordan faunapassagen langs Killeruprenden passer med konstruktionshøjden på broen over Killeruprenden? 3 Henriette Hørlücks Skole V. Skolebestyrer Henrik Nannestad Jørgensen Slotsvænget 1-3 & 4 5000 Odense C hnj@hhskole.dk

Skolebestyrer Henrik Nannestad Jørgensen bemærker, at det foreløbige skitseprojekt viser, at passagen mellem Henriette Hørlücks Skole og Plaza Hotel vil blive lukket, hvilket vil betyde, at adgang for varelevering og adgang til skolens to parkeringspladser vil blive hindret. Skolebestyreren anmoder om, at der konstrueres en simpel overkørsel af letbanens skinner, så skolen fortsat kan få

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til alle adgangsforhold på letbanestrækningen, men der vil i selve VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at alle ejendomme skal sikres vejadgang til p-pladser og mulighed for varelevering.

5  


adgang til bygningen fra denne side. 4 Cyklistforbundets Odense Afdeling V. Karin Fynbo Brolandvej 76 5320 Agedrup karinfynbo@gmail.com

5 Fyns almennyttige Boligselskab Sign. Bent Bøllingtoft Vestre Stationsvej 5 Postboks 219 5100 Odense C

Letbanen kan blive endnu mere attraktiv ved at optimere muligheder for cykelparkering ved letbanen og give mulighed for at medbringe cyklen i letbanen, også når trafikken er på sit højeste.

Attraktiv cykelparkering indgår allerede som en del af projektet. Det er korrekt, at der på nuværende tidspunkt arbejdes med en model, hvor cykler kan medbringes uden for myldretiden, men der er endnu ikke taget endelig stilling til indretning af letbanevognene og tidspunkter for cykelmedbringning.

Der foreslås køreledningsfri strækning fra Rismarksvej til stationen ved Odense Idrætspark, for at mindske påvirkningen af ejendommenes arkitektoniske udtryk.

Transportministeriet har forudsat, at Odense Letbane skal anlægges med køreledninger, da ministeriet vurderer, at det er den bedst afprøvede og driftsikre løsning. Det skal dog bemærkes, at en letbanes kørestrømsanlæg er lettere i sit visuelle udtryk end konventionelt kørestrømsanlæg, som de kendes fra Banedanmarks anlæg – for eksempel anlægges systemet med en ledning alene og uden bæretov. Køreledningsmasterne vil på strækningen blive placeret i modsatte side af vejen i forhold til FaB’s ejendomme.

I forbindelse med planlægningen af stationen ved Odense Idrætspark ønskes dialog med Odense Kommune om eventuelle afledte konsekvenser i forhold til butikstorvet ved Højstrupvej/Møllemarksvej.

Der er i VVM-undersøgelserne ikke identificeret forhold der peger på, at butikstorvet skulle blive påvirket af letbanetracéet eller af stationen ved Odense Idrætspark. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen/Odense Kommune indgår gerne i en fortsat dialog med FaB.

For FaB’s afdeling på Jens Juels Vej, er der bekymring for øget støjbelastning af den sidste boligblok mod Ørbækvej.

Letbanen skal overholde gældende lovgivning vedrørende støj- og vibrationsgrænser. I øvrigt viser VVM-redegørelsens beregninger, at etablering af letbanen ikke vil øge støjbelastningen af FaB’s bebyggelse på Jens Juels Vej.

FaB skriver om samme byggeri, at det i forbindelse med friarealerne skal være muligt, at komme rundt om sidste blok, herunder muligt at opstille lift for inspektion/ reparation af bygningen.

Ønsket om at projektet skal tage højde for, at der er fri passage rundt om sidste boligblok, er videresendt til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen, så det kan indgå i detailprojekteringen af letbaneprojektet.

Som ved Højstrupparken har FaB ligeledes et torv ved den sydvestlige side af krydset Nyborgvej/Ørbækvej, som de ønsker en dialog med Odense Kommune om.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen/Odense Kommune indgår gerne i fortsat dialog med FaB om torvet.

FaB forholder sig kritisk overfor, at Odense Letbane ønsker at inddrage så stor en del af

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at arealforbruget til letbaneprojektet vil blive søgt begrænset mest muligt og naturligvis gerne i samarbejde

Sendt af Henrik Max Rasmussen hmr@fabbo.dk

6  


6 Afdelingsformand V. Nina Skov-Lauridsen FOA Odense Vesterbro 120 Postboks 905 5100 Odense C odense@foa.dk

parkeringsarealet og det grønne areal på den sydøstlige side af krydset Ørbækvej/ Nyborgvej. FaB forholder sig desuden kritisk overfor, at der inddrages areal ved Korsløkkevej nr. 1-7, da ejendommen planlægges omdannet til familieboliger med mindre haver mod Ørbækvej. Uden disse vil det blive vanskeligt at tiltrække den ønskede målgruppe til boligerne.

med FaB, for at søge at mindske inddragelsen af de nævnte arealer.

FaB genfremsætter et forslag om at ændre Nyborgvej fra Blangstedgårdsvej til Ørbækvej til en sive-/stillegade og i stedet lade den primære trafik køre via Munkerisvej.

Strækningen ligger udenfor letbanetracéet, og vil derfor ikke blive vurderet i forbindelse med dette projekt.

FaB genfremsætter et forslag om, at der brydes hul fra tunnelpassagen ved L.A. Rings Vej op midt i Ørbækvej, og at der etableres en trappe til perronen på midten af vejen.

Det er fortsat ikke afklaret, om denne løsning vælges, men det er stadig en mulighed. Forslaget er videresendt til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen, så det kan indgå som en mulighed i detailprojekteringen af letbaneprojektet.

FOA risikerer at miste en del af de nuværende parkeringspladser ved Sukkerkogeriet og ønsker kompensation for tab af disse både i relation til det rent praktiske tab ud fra den anvendte ekspropriationstakst med tanke for den forringede service, og i relation til den forringede salgsværdi af ejendommen på sigt. FOA vil gerne tilbydes mulighed for alternativ parkering eller kompensation for reducerede muligheder for fri parkering. Såfremt letbanen påfører FOA-afdelingen støj- eller øvrige følgegener, mener FOA at afdelingen skal kompenseres herfor for eksempel ved udskiftning til lydsvage vinduer eller afskærmning ud mod Vesterbro.

Det er først med vedtagelse af en anlægslov, at der kan foretages ekspropriationer og spørgsmålet kan der dermed ikke tages stilling til i kommuneplantillægget eller VVM-redegørelsen. Letbanen skal overholde gældende lovgivning vedrørende støj- og vibrationsgrænser. I øvrigt viser VVM-redegørelsens beregninger, at etablering af letbanen ikke vil øge støjbelastningen ved Sukkerkogeriet.

FOA foreslår, at stationen ved Sukkerkogeriet opkaldes enten efter organisationen FOA eller efter bygningen Sukkerkogeriet.

Stationsnavnene er ikke fastlagt, men forslaget videregives til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen.

7  


7 Fynsk Erhverv V. Jytte Reinholdt Albani Torv 4 Postboks 308 5100 Odense C jre@fynskerhverv.dk

8 Formand for Ældrerådet V. Lise Witved Ørbækvej 100 5220 Odense SØ lisewitved@oncable.dk

Fynsk Erhverv appellerer til, at der sikres et højt og aktuelt informationsniveau i anlægsfasen – og demonstreres vilje til at imødekomme specifikke ønsker fra berørte parter. Endvidere anbefales det at være aktivt opsøgende i forhold til virksomheder og institutioner, hvor adgangs-/tilkørselsforhold ændres midlertidigt eller permanent f.eks. i forbindelse med lukning af ind- og udkørsler, ophævelse af kantstensparkering etc.

VVM-tilladelsen vil stille krav om, at der skal sikres et højt og aktuelt informationsniveau i anlægsfasen, at der udarbejdes en plan, der detaljeret redegør for trafikomlægninger, vareudbringning, affaldsafhentning og adgang til tilstødende grunde langs linjeføringen, at der anvises alternative ruter for tung trafik som følge af trafikomlægningerne samt at der udarbejdes en strategi for håndtering af midlertidigt og permanent nedlagte parkeringspladser.

Fynsk Erhverv appellerer til stringent koordination med øvrige store anlægsarbejder herunder fleksibel afvikling af blandt andet tunge transporter etc. i spidsbelastningsperioder på arbejdsdage morgen og eftermiddag, for ikke at belaste morgentrafikken ind og ud af Odense.

Koordination af tunge transporter indgår ikke som en del af VVM-redegørelsen, da det er vurderet, at der er tale om gener af begrænset varighed. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har oplyst, at man i samarbejde med de øvrige anlægsprojekter tilstræber, at begrænse generne mest muligt i anlægsfasen. Det må dog forudses at være vanskeligt at undgå sammenfald mellem tunge transporter og anden trafik i myldretiden.

Fynsk Erhverv anbefaler, at der sikres ”det fynske opland” fra nord/vest de nødvendige parkeringspladser til biler med sigte på at øge andelen af kombiture mellem bil og letbane – særligt peges der på Tarup Center og Odense Banegård Center. Sikring af parkeringspladser ønskes sikret i kommuneplantillægget.

Behov og muligheder for Park and Ride ved Tarup og Bolbro har været undersøgt. Det vurderes dog, at der ikke er et behov på nuværende tidspunkt. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har vurderet behovet for udlæg af yderligere parkeringsmuligheder i enderne af letbanens linje og fundet, at der i første omgang ikke er behov for etablering af parkering knyttet til letbanen udover Park & Rideanlægget ved Roulund. Der satses i stedet på at understøtte kombinationsture med cykel og letbane ved at tilvejebringe attraktiv cykelparkering ved stationer.

Ældrerådet ønsker rigeligt med busser, som har tilslutning til letbanen, samt at citybussen bevares.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de i samarbejde med Fynbus har fokus på at tilvejebringe gode skiftemuligheder ved knudepunkter mellem letbane og busser. Busserne vil blive omlagt, så de bedst muligt støtter op om letbanen. Det er politisk besluttet, at Citybussen fortsætter til og med 2015, herefter skal By- og Kulturudvalget beslutte, om den skal fortsætte.

For at motivere ældre og handicappede til at benytte letbanen frem for bilen ønsker Ældrerådet etablering af et passende antal ppladser/handicappladser ved en stor del af stationerne.

Udover Park and Ride ved motorvejen anlægges der i første omgang kun bilparkering og handicapparkering i begrænset omfang.

8  


9 FDM V. Louise Skov Firskovvej 32 2800 Kgs. Lyngby lsk@fdm.dk

10 Freja Ejendomme A/S V. Frank Helner Venset Gl. Kongevej 60 Codanhus 1850 Frederiksberg C fv@freja.biz

11 Focus Advokater V. Ib Thrane Sendt på vegne af Svendborgvej 90 Odense ApS Sendt af sekretær Inge-Merethe Faaborg

Ældrerådet ønsker, at de med repræsentanter bliver taget med på råd, når der fremover skal ændres på de trafikale forhold i Odense.

Det er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev på www.odense.dk/hoering, så får man at vide når der kommer nye høringer i Odense Kommune. Ved krydsombygninger med videre orienteres beboerne i det pågældende område.

Høringssvaret indeholder desuden bemærkninger til parkeringsforholdene i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade-projektet.

Bemærkningerne behandles i plansagerne for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

FDM anbefaler, på linje med Trængselskommissionen, at man beregner samfundsøkonomien og den samlede mobilitetseffekt ved større infrastrukturprojekter.

Hverken kommuneplantillæg eller VVM-redegørelse kan eller skal beskæftige sig med samfundsøkonomi. I forbindelse med projektets optagelse på Finansloven er der foretaget beregning af samfundsøkonomien for letbanen i overensstemmelse med statens regler herfor.

FDM er positivt indstillet overfor, at man i Odense Kommune ønsker mere moderne og attraktive kollektive transportformer, men påpeger, at man i trafikplanlægningen efterfølgende skal sikre, at byens samlede mobilitet skal højnes, blandt andet ved at sikre, at også bilerne får plads til at bevæge sig rundt i byen.

I den videre udformning af projektet og helt generelt vil Odense Kommune have fokus på tilgængelighed for alle transportformer med særligt fokus på at øge cyklismen og forbedre den kollektive transport, hvilket vil medføre bedre mobilitet for alle inklusive bilisterne.

Freja Ejendomme gør opmærksom på at stationen, der er centralt placeret i Cortex Park bør hedde Cortex Park og ikke Scandinavian Cortex Park.

Fastsættelse af stationers navne vedrører ikke kommuneplantillæg og VVMredegørelse. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at forslaget fra Freja Ejendomme vil indgå til vurdering ved endelig fastlæggelse af stationers navne.

Freja ejendomme har desuden en række konkrete bemærkninger om veje, stier, terrænforhold med videre.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de nævnte bemærkninger vil indgå i den videre udvikling af projektet i samarbejde med Freja Ejendomme og Odense Kommune.

Der gøres indsigelse mod etablering af letbanen langs Hestehaven med den konsekvens, at Hestehaven lukkes og ejendommen og virksomheden på ejendommene dermed afskæres fra direkte adgang til og fra Svendborgvej. Der opfordres til, at den nuværende adgang via Hestehaven opret-

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til alle adgangsforhold på letbanestrækningen, men der vil i selve VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at alle ejendomme skal sikres vejadgang til p-pladser og mulighed for varelevering. Odense Kommune og Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen vil i det videre arbejde sikre, at den eksisterende adgang til ejendommen kan opretholdes, eller der tilvejebringes ny adgang, så virksomheden fortsat får en vejadgang.

9  


imf@focus-advokater.dk

12 SDU og Bygningsstyrelsen V. Hanne Alrø fra SDU og Karsten Skettrup fra Bygningsstyrelsen Sendt af Sue-Ling Choong Knudsen suc@bygst.dk

holdes, eller at der alternativt etableres en ny indkørsel til ejendommen direkte fra Svendborgvej med mulighed for at komme ud og ind til ejendommen fra begge retninger. SDU forbeholder sig at kunne pege på ledningsfri strækning gennem SDU som muligt alternativ, såfremt hovedalternativets tracéføring ned gennem Campusvej støder på forhindringer, der er så store, at det ikke lader sig forene med universitetets drift og funktioner eller påfører SDU store økonomiske konsekvenser.

Transportministeriet har forudsat, at Odense Letbane skal anlægges med køreledninger, da ministeriet vurderer, at det er den bedst afprøvede og driftsikre løsning. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at der ikke forventes tekniske udfordringer, der ikke kan løses.

SDU har til Odense Letbane oplyst, at fritrumsprofilet under broer over Campusvej i dag er max 4 meter, som skal respekteres. SDU kan på ingen måder acceptere, at gangbroerne afskæres.

Odense Letbane i Bormesterforvaltningen oplyser, at broerne ikke afskæres, idet der i samarbejde med SDU kan findes en teknisk løsning.

SDU ønsker, at station SDU Syd bygges fysisk sammen med den eksisterende bygningsmasse, således at station SDU Syd vil fremstå som en integreret del af universitetet. SDU ønsker ligeledes, at station SDU Nord udføres på en sådan måde, at passagerer kan komme tørskoet fra bygningsmassen til letbanen.

Ønsket er videresendt til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen, idet det er i Odense Kommunes interesse at skabe et attraktivt miljø på stationerne i samarbejde med SDU.

SDU og Bygningsstyrelsen savner et overblik og redegørelse for letbanens samlede indvirkning på den fremtidige trafikstruktur og trafikafvikling herunder samlede kapacitetsanalyser af campusområdet, tekniske installationer, logistiske og lignende forhold såvel ude som inde. Der ønskes en nærmere beskrivelse af den fremtidige kapacitet på Campusvej.

Odense Kommune, SDU, Nyt OUH og Freja Ejendomme har etableret et samarbejde om den fremtidige mobilitet i området. Endvidere koordinerer Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen og SDU deres projekter i et samarbejde. Disse spørgsmål vil blive afklaret i det videre samarbejde.

SDU ønsker, at det samlede tracé fra Mose-

Dette er i overensstemmelse med det foreliggende projekt for letbanen.

10  


skoven til den sydlige passage af ringvejen ved Nyt OUH fremstår som en grøn zone domineret af lette trafikanter og stille trafik. Det er ikke dokumenteret, hvorledes letbanen påvirker følsomt laboratorieudstyr og/eller universitetets drift i form af eksempelvis magnetfelter, elektromagnetiske felter eller vibrationer. Påvirkningen kan tænkes at have følgeomkostninger, der i dag ikke er mulige at kapitalisere.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at foreløbige undersøgelser og beregninger viser, at der ikke kan forventes tekniske udfordringer, der ikke kan løses.

Det er vigtigt for byggelogistikken til Nyt SUND, at broanlægget for letbanen, der krydser Killerup Rende, etableres som en del af de indledende arbejder, for at sikre forsyninger til byggeriet sydfra.

Odense Letbane oplyser, at de gerne fortsætter dialogen herom.

Placering af genplantning af erstatningsskov og nye vandhuller ved Syddansk Universitet og Nyt OUH vil skulle indpasses i disse projekteres landskabsplan, alternativt placeres udenfor området, da håndtering af regnvand i SDU’s regi betyder, at der er snævert råderum for placering af udefra kommende vandelementer.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at etablering af erstatningsskov og erstatningsvandhuller primært vil ske uden for SDU/Nyt OUH's område alternativt i samarbejde med SDU/Nyt OUH blive indpasset med disse projekters landskabsplan.

Såfremt der skal placeres omformerstationer på SDU’s areal forventes det, at de placeres i overensstemmelse med, og i respekt for den eksisterende bygningsmasses arkitektur og funktion.

Der planlægges for nuværende ikke omformerstationer ved SDU. Såfremt det viser sig, at der er behov for placering af en eller flere omformerstationer, vil disse blive placeret diskret i området.

SDU søger et svar på, hvorvidt kravet til cykelparkering ved stationerne kan forventes at øge behovet for cykelparkering i området for SDU, samt hvordan disse p-pladser tænkes indarbejdet på SDU’s område.

Indførelse af letbanen forventes ikke at øge behovet for cykelparkering, udover det som indgår i Odense Letbanes projektering. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at parkeringen vil blive placeret i samarbejde med SDU.

Grundvand på dele af arealet omkring SDU er højtliggende og rejser spørgsmålet, om midlertidig grundvandssænkning i anlægspe-

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de for nuværende ikke forventer at have behov for grundvandssænkninger i anlægsperioden. Ved et opstået behov vil der blive taget de nødvendige hensyn, som sikrer at sænkningen

11  


13 Naturgas Fyn

rioden kan undgås.

ikke påvirker nærliggende bygninger mv. Ligeledes forventes ikke dybtliggende ledninger.

SDU oplyser, at der ved passage af overføringen over Campusvejs sydlige del passeres underjordiske installationstunneller. Disse ligger principielt lige under asfaltbelægningen og kan derfor vanskeligt ændres og med store økonomiske og funktionelle omkostninger til følge.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at det i samarbejde med SDU er muligt at finde en teknisk løsning.

Skulle der være ikke-acceptable vibrationspåvirkninger, forventer SDU, at der lokalt vil blive udført vibrationsdæmpende foranstaltninger i fornødent omfang.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at der vil blive udført de fornødne vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Det fremgår ikke, hvordan opsamling af regnvand/overfladevand samt håndteringen af olieforurenet overfladevand tænkes håndteret. Håndteringen vil kræve nøje koordinering med SDU’s ledningsføringer og kælderkonstruktioner.

Afledning af regnvand vil foregå via opsamling under sporkassen i lukkede rør, som tilkobles SDU’s og Nyt SUND’s afvandingssystem. Afvandingen forventes generelt at ske efter Banenormen, som gælder for afvanding af sporarealer. Der forventes ikke at blive spildt olie i forbindelse med letbanedriften, da letbanen kører på strøm.

Det må forventes, at letbanen vil få en kapacitetsmæssig udfordring med afvikling af myldretidstrafikken i campusområdet. Ved manglende kapacitet vil det få negativ brugeradfærd som følge (flere biler). Såfremt letbanens kapacitet ikke modsvarer passagermængden, vil alle de afledte beregninger og forudsætninger for det fremtidige trafikmønster med hensyn til reduktion af biltrafik og øget offentlig transport ikke holde.

I dimensioneringen af letbanen indgår trafikken til SDU og Nyt OUH som et særligt element. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at køreplanen ikke er fastlagt endeligt. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen vil løbende kvalificere deres viden om passagergrundlaget, for at skabe en optimal køreplan.

Letbanens passage ned gennem universitetsområdet forudsættes at foregå i ”shared space”. Det er afgørende, at hastigheden på strækningen er lavest mulig (15 km/t).

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at letbanens hastighed vil blive tilpasset forholdene på stedet.

Naturgas Fyn har fremsendt to forslag til

Alternativerne er videresendt til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen, så de

12  


V. Jesper Bundgaard Ørbækvej 260 Postboks 567 5220 Odense SØ jeb@bionaturgasdanmark.dk 14 Rådet for Bæredygtig Trafik V. Ole Iskov Dommervænget 10A, 1. th. 4000 Roskilde

alternative linjeføringer ved Hestehaven, for at reducere generne for naturgaskunderne samt begrænse anslåede omkostninger for Naturgas Fyn på 22,5 mio.

kan indgå som en mulighed i detailprojekteringen af letbaneprojektet.

Rådet for Bæredygtig Trafik finder ordet letbane udansk og foreslår i stedet Odense Sporvej, ligesom Park and Ride/Park & Ride er uheldige stedord.

Ordet letbane er almindeligt anerkendt i Danmark, selvom der endnu ikke er en færdig etableret letbane. Brugen af ordet Park and Ride er foreløbig benyttet i forbindelse med planlægningsarbejdet. Det er ikke besluttet, hvad området endeligt skal hedde.

Rådet for Bæredygtig Trafik synes, at der fares vel hårdt frem med fældning af træer.

Odense Kommune vil have stor opmærksomhed på muligheden for at bevare eksisterende træer i det videre arbejde og også på indpasning af nye træer, hvis de eksisterende må fældes. Vejtræer står dog ofte i rækker med samme alder og størrelse, og hvis en del af dem nødvendigvis må fjernes, bør nyplantning af rækken overvejes.

Stoppestederne skal udformes som lette og elegante ”graffitiresistente” konstruktioner, der ikke dominerer bybilledet. Redegørelsen overdriver problemerne med køreledningernes visuelle betydning. I de mere åbne kvarterer bør det undgås at anvende bastante master med udliggere. Der peges på, at de tætstående gittermaster på en del af Nyborgvej måske stadig kan anvendes til køretrådsophæng. Det foreslås, at antallet af omformerstationer genovervejes. De bør desuden plantes til for at undgå graffiti.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de vil udarbejde en designmanual til byrådets godkendelse for stationernes design og med retningslinjer for typer af køretrådsophæng og master. De nævnte gittermaster på Nyborgvej er blevet fjernet inden for de seneste måneder. Vurdering af antal transformatorstationer vil indgå i den videre udvikling af projektet. Afhængig af transformatorstationens beliggenhed kan der ske beplantning, eller den kan tilpasses området med udformning og facadematerialer.

Stoppestedet ved Svendsgade ligger relativt tæt på Ejbygade, hvorfor placeringen måske bør genovervejes, eller stoppestedet nedlægges for at øge rejsehastigheden.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at de vil vurdere stationens nøjagtige placering og udformning i forbindelse med den videre udvikling af projektet.

Der spørges til, hvorfor biltrafikken skal føres bag om banegården, og om der bliver plads nok til busser.

Ved Odense Banegård Center etableres en forplads orienteret imod de mange brugere i bymidten, mens busser lokaliseres på begge sider af Odense Banegård Center med selve centret som ventested og for udveksling af passagerer mellem tog, busser og letbane. Som konsekvens heraf føres biltrafikken nord om bygningen. Der skal sikres den nødvendige plads til busser.

13  


Det er helt nødvendigt, at sporvognene altid får grønt lys i krydsene for at opnå højere rejsehastighed.

Det forudsættes, at letbanen som hovedregel får forkørselsret i kryds.

Der skal anlægges flere ikke-centrumnære p-pladser, for at flytte flere bilister over i letbanen.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har vurderet behovet for udlæg af yderligere parkeringsmuligheder i enderne af letbanens linje og fundet, at der i første omgang ikke er behov for etablering af parkering knyttet til letbanen udover Park & Ride-anlægget ved Roulund.

Rapportens bemærkninger om klimapåvirkningen vurderes at være lettere pessimistiske.

VVM-redegørelsen er udarbejdet ud fra en ”worst case”-tilgang for at sikre, at virkningerne på miljøet er undersøgt så grundigt som muligt.

Grundejere/borgere

Idé/bemærkning

Kommentarer

15 Svend Aage Larsen Mosegårdsvej 134 5000 Odense C

Svend Aage Larsen har et stort ønske om, at Reventlowsvej genåbnes fra Rødegårdsvej til Nyborgvej.

En genåbning af Reventlowsvej vil betyde, at den og Palnatokesvej vil få meget trafik – omkring samme trafikmængde som Thomas B. Thriges Gade har i dag. Det er ikke hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til beboerne i området eller trafikafviklingen.

Han foreslår elbusser i stedet for letbane i en ringbane om Odense.

Elbusser vil ikke i samme omfang som en letbane kunne løfte kvaliteten i den kollektive trafik, da en letbane er væsentlig mere komfortabel og kan medtage flere passagerer. Letbanens linjeføring skal binde byens store udviklingsområder sammen med bymidten, hvilket en ringbaneløsning ikke i samme omfang vil kunne understøtte.

Lone Eicke Frederiksen mener, at forhøringen vedrørende ændret linjeføring fra at køre ad Christmas Møllers Vej til at køre ad Stadionvej var bestemt på forhånd således, at det ikke kunne laves om. Hun ønsker linjeføringen ad Christmas Møllers Vej.

Det er meget beklageligt, hvis Lone Eicke Frederiksen har fået det indtryk, at der ikke var mulighed for at komme med bemærkninger. Linjeføringen ad Stadionvej er valgt til fordel for en linjeføring ad Christmas Møllers vej, da grundige analyser har påvist, at den vil kunne servicere borgerne i Bolbro bedst. Det kan dog oplyses, at den ønskede linjeføring ad Christmas Møllers Vej har indgået i arbejdet, da det var den oprindelige linjeføring.

Lone Eicke Frederiksen nævner, at letbanen vil køre i begge sider af Stadionvej til stor gene for beboerne.

Letbanen planlægges at køre i den østlige side af Stadionvej, mens den vestlige side forbeholdes anden vejtrafik.

Finn Ambus henviser til ”Foreløbigt skitseprojekt” for Odense Letbane og skriver, at

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til alle adgangsforhold på letbanestrækningen, men der vil i selve VVM-tilladelsen blive stillet krav om, at

16 Lone Eicke Frederiksen Stadionvej 56, st. th. 5200 Odense V

17 Finn Ambus Østre Stationsvej 26B

14  


5000 Odense C

18 Lilian Jacobsen Rismarksvej 113, 1 tv. 5210 Odense NV limoja@youmail.dk

19 Dorrit og Frank Svaneberg Christiansen Vestre Stationsvej 16b 5000 Odense C

20 Inge Jensen Vermundsvej 31 5200 Odense V inge.j@webspeed.dk

såfremt lukningen af passagen mellem Badstuen og Hotel Plaza effektueres, vil indkørsel til nuværende parkeringspladser ikke længere være mulig. Han anmoder om, at der tages initiativ til at imødegå ulempen.

alle ejendomme skal sikres vejadgang til p-pladser og mulighed for varelevering.

Lilian Jacobsen mener ikke, at Odense er bygget til en letbane, da det er en villaby og vil ikke acceptere, at parkeringspladsen i hendes område vil blive nedlagt, og at adgangsforholdene forringes, så Falck, Brandvæsen og flyttebiler ikke kan komme ind og ud.

Den omtalte parkeringsplads ved Arbejdernes Landsbank på Rismarksvej vil fortsat bestå, selvom der med stor sandsynligved vil blive nedlagt nogle parkeringspladser. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at arealforbruget til letbaneprojektet vil blive søgt begrænset mest muligt, og vil i samarbejde med ejeren sikre, at der fortsat vil være adgang til parkeringsplads og andre vigtige funktioner, ligesom brandbekæmpelse og redning naturligvis vil kunne finde sted.

Høringssvaret indeholder desuden bemærkninger til Thomas B. Thriges Gade-projektet.

Bemærkningerne behandles i plansagerne for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

Dorrit og Frank Svaneberg Christiansen foreslår, at det grønne areal ind mod husrækken på strækningen Thorsgade-Odinsgade ikke sløjfes, men tilpasses det nye projekt, således at træer bevares eller nyplantes med mere egnede arter. De skriver endvidere, at parkeringspladser måske kan sløjfes, sådan at der i stedet bliver holdeplads til af- og pålæsning, flyttebiler, renovationsbil med videre for at imødekomme et naturligt behov for beboelsesejendommene.

Ønsket om bevaring af træer er videresendt til Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen der oplyser, at der for denne strækning er specielt fokus på at bibeholde strækningens grønne præg samt fokus på adgang for af- og pålæsning.

De foreslår, at der stilles krav til støjsvaghed til letbanen.

Letbanen skal overholde gældende lovgivning vedrørende støj- og vibrationsgrænser. Der er ingen forventning om, at letbanen ikke kan overholde grænseværdierne, da letbanestrækningen her er relativt lige. Desuden er en letbane ikke sammenlignelig med et tog, når det kommer til støj og vibrationer.

Inge Jensen spørger, om der er tænkt over fremkommeligheden til Odense Idrætspark i etableringsperioden. Specifikt spørges til, hvordan brugere og besøgende skal kunne parkere ved stadion og idrætshal.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen skal som en del af ændringerne ved idrætsparken tilvejebringe ny parkering, hvilket kan ske inden det øvrige anlægsarbejde påbegyndes. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen er i dialog Odense Idrætspark og Trefor Park, og vil i samarbejde tilrettelægge anlægsarbejdet, så det bedst muligt tager hensyn til arrangementerne på stedet.

15  


21 Lilian Bjerg Pedersen Arevænget 7 5200 Odense NV lilper@oncable.dk

22 Claus B. Hansen Nyborgvej 25 5000 Odense C skyttecbh@gmail.com

23 Hans Søgaard Haveløkken 31 5210 Odense NV

Lilian Bjerg Pedersen vil få inddraget en del af sin forhave. Hun vil sikre sig, at der bliver skærmet af til deres beboelse, når arbejdet pågår, og at der bliver etableret støjværn, når arbejdet er færdigt, i en højde så de ugeneret kan være i deres have.

Gennem anlægsfasen skal Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen følge de miljøkrav, også vedrørende støj, som der vil blive stillet i VVM-tilladelsen. Støj- og vibrationsgener vil i relation til anlægsarbejdet i almindelighed blive kortvarige og forbigående, da arbejdet flytter videre langs ruten. Anlægsarbejdet vil være at sammenligne med normalt vejarbejde. I forhold til etablering af støjværn, vil der blive udarbejdet en støjhandleplan på baggrund af vejomlægninger. Sagen vil blive forelagt for byrådet.

Claus B. Hansen ejer ejendommen Nyborgvej 25. Han skriver, at anlæggelsen af letbanen vil medføre, at der skal fjernes 1 meter af deres forhave på 1,5 meter. Desuden skal naboejendommen rives ned, så deres hus kommer til at ligge på et hjørne med et stort trafikkryds som nabo. Desuden er der planlagt en station lige uden for deres hoveddør.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen oplyser, at arealforbruget til letbaneprojektet vil blive søgt begrænset mest muligt.

Claus B. Hansen mener, at det vil gøre ejendommen værdiløs og appellerer til, at hele hans ejendom eksproprieres.

Forvaltningen har stor forståelse for den situation, som Claus B. Hansen er sat i. Det er imidlertid først i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov, at der bliver taget endelig stilling til omfanget af ekspropriationer. Det er ekspropriationskommissionen der afgør omfanget af den enkelte ekspropriation og fastsætter erstatningsbeløbet.

Det foreslås, at stoppestedet på Rismarksvej flyttes til en placering umiddelbart syd for Langesøstien, for at sikre at mange flere brugere af letbanen kan krydse Rismarksvej sikkert. Der foreslås desuden et ekstra stoppested på Højstrupvej ved Uffesvej, da mange børn og ældre i området uden dette stoppested vil få alt for langt til et stoppested.

Ved placering af stationen er der taget hensyn til antal beboere, antal arbejdspladser og andre rejsemål i nærområdet. Langs Rismarksvej er der kun vurderet grundlag for to stationer: Ved Tarup Center og ved Højstrupvej. Placeringen ved Højstrupvej skyldes de mange beboere, ungdomsskolen samt mulighederne for yderligere byudvikling på dele af det tidligere militære øvelsesterræn. Der vil blive sikker krydsning af Rismarksvej i signalanlæg. Etablering af en yderligere station vil få betydning for letbanens køretid.

Letbanen ønskes ført så tæt på Odense Stadion som muligt, for at undgå fældning af træer langs Højstrupvej og lette adgangen til de p-pladser der er mellem Stadion og Højstrupvej, da bilisterne undgår at krydse letbanen.

Letbanens linjeføring ved Odense Idrætspark er fastlagt i dialog med idrætsparken og Trefor Park. Der er en række vigtige sammenhænge mellem parkeringsarealerne, Trefor Park og Odense Idrætshal for eksempel spillerbus og TV-vogne, som gør det mere hensigtsmæssigt at placere letbanen langs Højstrupvej. Uanset den valgte placering eller den foreslåede placering langs bygningerne vil der ske fældning af træer samt genplantning af nye træer.

16  


24 Lizzie Hasler Højstrupvej 15 5200 Odense V mezina@kabelmail.dk

Der foreslås et ekstra stoppested nordligst på Stadionvej, hvor der er flest brugere, når der er kamp eller andre arrangementer på Odense Stadion, men også af brugere af atletikstadion, Bolbro Brugerhus samt boligerne på den del af Stadionvej, der er beliggende nord for Højstrupvej.

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med Odense Idrætspark og Trefor Park vurderet, at stationen med fordel kan placeres lidt væk fra de mange mennesker, som strømmer ud fra stadion ved afslutningen af en fodboldkamp. Derved spredes folk og ankommer ikke alle samtidig til de to stationer ved Odense Idrætshal og på Middelfartvej.

Det foreslås at flytte stoppestedet på Middelfartvej så langt mod vest som muligt, gerne helt hen til Hauges Plads, for at gøre det lettere at komme til stoppestedet for flest mulige brugere og til gavn for butikkerne på Hauges Plads.

Denne station kan desværre ikke flyttes meget tættere på Hauges Plads, da en station skal ligge på en strækning med lige skinner. Derfor har Odense Letbane valgt at placere den i midten af det symmetriske bygningsanlæg.

Der udtrykkes betænkeligheder over: 

Adgangsforholdene til Uffesvej, Frodesvej, Bjørnsvej, Vermundsvej, ”lille” Højstrupvej og Skjoldsvej, der alle foreslås vejbetjent via Uffesvej

Lukningerne ud til Højstrupvej er nødvendige af hensyn til trafiksikkerheden. Vurderingen er foretaget i et tæt samarbejde mellem Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen og Vejmyndigheden i Odense Kommune, og det er ikke fundet forsvarligt at have mange overkørsler over letbanens tracé. Generelt vil vejlukningerne i øvrigt indebære, at der bliver mere roligt i området.

Den frie bevægelighed i kvarteret, når fodgængere ikke kan krydse letbanen på Højstrupvej

Letbanen langs Højstrupvej ventes ikke nævneværdigt at begrænse bevægelsesfriheden for gående, idet der vil blive etableret passende overgange.

Gener i anlægsfasen i form af støj, støv og belysning om natten.

Gener i anlægsfasen ventes at blive af kortere varighed på det enkelte sted, da arbejdet flytter videre ned ad sporet. I øvrigt vil det hele tiden blive sikret, at generne fra anlægsarbejderne begrænses mest muligt i overensstemmelse med myndighedens krav.

Trafikkens fremkommelighed langs Rismarksvej samt langs Middelfartsvej, mellem Hauges Plads og Grønløkkevej.

Der er gennemført simuleringer (trafikmodelberegninger) for de vejstrækninger i Odense, hvor letbaneprojektet eventuelt kunne tænkes at medføre reduceret fremkommelighed blandt andet Rismarksvej og Middelfartvej. Konklusionen er, at der ikke generelt vil opstå kapacitetsproblemer på Rismarksvej eller Middelfartvej, når der gennemføres de nødvendige udbygninger herunder af krydset ved Grønløkkevej.

Udrykningskørsel

Fremkommeligheden, også for udrykningskørsel med videre, vil blive sikret, da

og

lignende

de

17  


samme strækninger.

vejmyndigheden særskilt skal godkende projektet i samarbejde med politiet og brandvæsenet.

Sportsarrangementer i løbet af anlægsfasen, både ved Odense Stadion og på vejene (HCA Marathon, Eventyrløbet etc.)

Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen har gennemført et grundigt forarbejde i tæt samarbejde med Odense Idrætspark og Trefor Park med henblik på detailprojektering af letbanens linjeføring, vejadgang og parkeringsmuligheder i området omkring idrætsparken, og dette samarbejde vil fortsætte gennem anlægsfasen. Der er ikke taget stilling til eventuelle behov for flytning af HCA Marathon, Eventyrløbet og så videre. Odense Letbane i Borgmesterforvaltningen vil i samarbejde med Odense Idrætspark og Trefor Park tilrettelægge anlægsarbejdet, så det bedst muligt tager hensyn til arrangementerne på stedet.

Kortmaterialet viser, at busserne skal køre ad Møllemarksvej, der ender i en gangtunnel, samt at der skal anlægges en ny vejtilslutning til Uffesvej, hvor der er 2-2½ meter niveauforskel.

Angående busserne som skal køre via Møllemarksvej er der tale om en tegningsunøjagtighed på det kort, som Lizzie Hasler henviser til. I stedet for at køre ad Møllemarksvej ved gangtunnelen føres busserne til Møllemarksvej via Regner Lodbrogs Vej. Der arbejdes i detailprojekteringen med forskellige muligheder for at forbinde Lille Højstrupvej og Uffesvej. I den forbindelse indgår vurdering af arealbehov, trafik og evt. gener for boligerne samt økonomi. Også højdeforskellene i området indgår og vil blive håndteret i detailprojekteringen.

Der spørges til, hvor de 82 p-pladser jævnfør lokalplan for Cykelbanen skal placeres.

Der er ikke taget stilling til den endelige placering af de omtalte p-pladser, da overdækningen af cykelbanen ikke i sig selv udløser krav om etablering af nye ppladser. De omtalte p-pladser skal først etableres, når området er fuldt udbygget.

18  

Bilag 10 3 1 hvidbog letbanen endelig vedtagelse  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you