Page 1

gemeenteraads verkiezingen 2010 Rotterdam

Mitchell Mac-Lean | 5b | maatschappijleer | 24 maart 2010


Burgemeester van Rotterdam: Ahmed Aboutaleb

Het Stadhuis van Rotterdam


De gemeenteraad van Rotterdam

Het college van b en w


04

gemeenteraadsverkiezingen 2010


Inhoudsopgave Rotterdam

06

Wat voor een stad is Rotterdam?

Gemeenteraadsverkiezingen

08

Waarom worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en hoe verlopen ze?

De Rotterdamse gemeenteraad Hoe ziet de Rotterdamse gemeenteraad er

10

op dit moment uit?

De partijen Welke partijen doen er mee aan de

12

gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam?

Resultaten Wat is de uitkomst van de gemeenteraads-

30

verkiezingen 2010?

36

Bronvermelding gemeenteraadsverkiezingen 2010

05


Rotterdam Rotterdam is na Amsterdam de grootste

Een aantal cijfers over Rotterdam

stad van Nederland. De haven van RotAANTAL INWONERS

593.845

dam is dus een stad van handel en

aandeel allochtonen

54,3%

wordt daarom ook wel een ‘werkstad’

aandeel Turken

7,6%

genoemd.

aandeel Marokkanen

6,1%

aandeel Surinamers

8,8%

aandeel Antillianen

3,4%

aandeel autochtonen

45,7%

OPPERVLAKTE

319,35 km²

terdam behoort tot de grootste en belangrijkste havens ter wereld. Rotter-

Met bijna 600.000 inwoners vervult de gemeente een belangrijke rol. Zij moet ervoor zorgen dat het veilig is in de stad, dat de straten schoon zijn, dat er zo veel mogelijk mensen een baan hebben, dat alle leerplichtigen naar school gaan, dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, dat er voldoende aan het milieu wordt gedacht, dat de stad goed bereikbaar is en dat het in de zorg allemaal goed verloopt. Zo komen we op een aantal belangrijke thema’s. Aan de hand van deze thema’s bespreken we de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.

06

gemeenteraadsverkiezingen 2010

Belangrijke thema’s voor Rotterdam Veiligheid Wonen Economie en Werk Cultuur Integratie Onderwijs Milieu en Duurzaamheid Verkeer en Vervoer


Rotterdam Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb werd geboren op 29 augustus 1961 in Marokko. In 1976 kwam hij naar Nederland. Ahmed Aboutaleb is sinds eind oktober 2008 de burgemeester van Rotterdam. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is lid van de PvdA.

Rotterdam: een stad met veel allochtone inwoners Omdat Rotterdam een stad is met veel allochtone inwoners (gezamenlijk hebben alle inwoners van Rotterdam zo'n 167 verschillende nationaliteiten), zijn thema’s als integratie, onderwijs, economie en werk, maar ook veiligheid belangrijk. Dit is ook de reden waarom de partijen die in de gemeenteraad zitten zich hier heel erg op richten.

Deelgemeenten De gemeente Rotterdam bestaat uit 11

Feijenoord,

Hillegersberg-Schiebroek,

deelgemeenten, een centrumraad en

Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmon-

een wijkraad voor Pernis. De 11 deelge-

de, Kralingen-Crooswijk, Noord, Over-

meentes: Charlois, Delfshaven,

schie, Prins Alexander.

Op de volgende pagina’s kijken we wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn en wat ze betekenen voor Rotterdam en de Rotterdammers

gemeenteraadsverkiezingen 2010

07


Gemeenteraadsverkiezingen Inhoud De gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen die worden gehouden binnen elke gemeente. Bij deze verkiezingen kan de burger invloed uitoefenen op de gemeente. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen een aantal partijen mee. Welke partijen dit zijn, is ver-

Dominic Schrijer, lijsttrekker van de PvdA, helpt

schillend per gemeente. Meestal doen

schoonmaker de straat schoon te vegen

de partijen die in de landelijke politiek actief zijn hier aan mee, maar soms doen

Sommige gemeentes voeren zelf ook

er ook niet-landelijke partijen mee.

campagne. Niet om een bepaalde partij bekend te maken, maar om mensen te

Campagnes

laten stemmen. Ze proberen de mensen

De partijen die meedoen aan de ge-

die niet willen stemmen (vooral jonge-

meenteraadsverkiezingen van 3 maart

ren) over te halen het wel te doen. Zo is

2010 beginnen al ver voor de verkiezin-

de gemeente Rotterdam ook zo’n cam-

gen campagne te voeren. Ze willen zo

pagne gestart, genaamd: ‘Rotterdam

hun partij zo bekend mogelijk maken en

jouw stijl’. Ze willen aan jongeren laten

mensen overhalen om op hun partij te

zien dat stemmen heel erg belangrijk is,

stemmen.

omdat stemmen hun kans is om invloed uit te oefenen op de gemeente. Zij mo-

Partijen voeren niet altijd alleen maar

gen als het ware de stad inrichten, naar

campagne met posters en reclame.

hun ‘eigen stijl’.

Soms gaat een lijsttrekker een dag de straat op om schoonmakers te helpen de straat schoon te vegen.

08

gemeenteraadsverkiezingen 2010


Gemeenteraadsverkiezingen Verloop van de gemeenteraadsverkiezingen 1. Stemmen

3. Wethouders aanstellen

De inwoners van een gemeente die mogen

Nadat de partijen een akkoord hebben bereikt

stemmen, krijgen bij de gemeenteraadsver-

over een collegeprogramma, worden wethouders

kiezingen de kans hun stem uit te brengen.

gezocht die de plannen moeten gaan waarmaken.

Ze kunnen stemmen op een van leden van

Hoeveel wethouders er komen, hangt vaak af van

een partij op de kandidatenlijst. In grote

de grootte van de plaats. In Rotterdam zijn dat er

gemeentes met meer dan 200.000 inwoners

zeven. De wethouders komen naast de burge-

wordt er gestreden om 45 zetels. Rotterdam

meester te zitten en vormen samen het college

heeft bijna 600.000 inwoners en dus 45 ze-

van burgemeester en wethouders. De burgemees-

tels. Kleine gemeentes met minder dan

ter gaat over de openbare orde en veiligheid, alle

3000 inwoners kiezen negen vertegenwoor-

andere onderwerpen vallen onder de wethouders.

digers. Het aantal zetels is altijd oneven.

4. Als het mis gaat... 2. Onderhandelingen over het college

Wanneer een college valt, betekent dat een meerderheid van de gemeenteraad geen vertrouwen meer heeft in het college. Dat kan gebeuren als

Na de verkiezingen neemt de grootste partij

een partij uit de coalitie stapt of raadsleden hun

meestal het initiatief en begint gesprekken

partijlidmaatschap opzeggen en zelfstandig door-

met andere partijen om samen een stadsbe-

gaan. Ook kan de raad het vertrouwen opzeggen

stuur te vormen. In een zogenaamd college-

in een wethouder of hij kan zelf opstappen. Dat is

akkoord wordt vastgesteld wat de plannen

het afgelopen jaar vier op de tien wethouders

zijn voor de komende jaren en hoe dat alle-

overkomen. Als een college valt, moet er opnieuw

maal betaald gaat worden. De partijen wil-

een coalitie worden gevormd. Als dat niet lukt,

len vaak zoveel mogelijk van hun verkie-

komt er meestal een minderheidscoalitie. Deze

zingsprogramma in het akkoord stoppen,

heeft echter geen meerderheid van stemmen in

maar dat lukt meestal niet helemaal. De par-

de gemeenteraad en moet dus voorzichtig bestu-

tijen die samen een college vormen, worden

ren en kan niet meer over alles een beslissing ma-

de coalitie genoemd. Andere partijen die

ken. Nieuwe verkiezingen zijn echter niet moge-

niet meebesturen gaan in de oppositie.

lijk, iets dat wel mogelijk is als een kabinet valt.

gemeenteraadsverkiezingen 2010

09


De Rotterdamse gemeenteraad De gemeenteraad van Rotterdam heeft

De zetelverdeling op dit moment:

in totaal 45 zetels. Deze zijn verdeeld onder de partijen, naar het resultaat van

Partij

Aantal zetels

de verkiezingen in 2006.

PvdA

18

Leefbaar Rotterdam

14

De PvdA was de winnaar van de vorige

CDA

3

gemeenteraadsverkiezingen. Het colle-

SP

3

ge van b en w bestaat uit zeven wethou-

VVD

3

ders en de burgemeester. Op dit mo-

GroenLinks

2

ment ziet het college van b en w er als

ChristenUnie/SGP

1

volgt uit:

D66

1

Wethouders Bolsius

haven, financiĂŤn,

Vervat

buitenruimte en organisatie Karakus

wonen en ruimtelijke

vervoer Lamers

ordening Grashoff participatie, cultuur en milieu Kriens

10

economie, verkeer en

jeugd, gezin, onderwijs en sport

Schrijer

werk, sociale zaken en grootstedenbeleid

volksgezondheid, welzijn en

Burgemeester

maatschappelijke opvang

Aboutaleb

gemeenteraadsverkiezingen 2010


De Rotterdamse gemeenteraad De indeling van de Rotterdamse gemeenteraad ziet er voor de verkiezingen zo uit:

gemeenteraadsverkiezingen 2010

11


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 worden er geen stemmachines gebruikt, maar gewone, rode potloden.


De partijen Aan de gemeenteraadsverkiezingen van

wat de standpunten zijn op het gebied

2010 in Rotterdam doen een aantal par-

van de belangrijkste thema’s.

tijen mee. Zij willen allemaal zo veel mogelijk zetels behalen bij deze verkiezin-

Er is gekozen om alleen de grootste par-

gen om in het college te komen.

tijen van Rotterdam te behandelen, om het overzichtelijk te houden. Alle partij-

We behandelen elke partij apart. De par-

en die we wel behandelen, zijn ook ac-

tijen worden op verschillende punten

tief in de landelijke politiek (met uitzon-

bekeken. Zo kijken we bijvoorbeeld wie

dering van Leefbaar Rotterdam).

de lijsttrekker is, wie de fractievoorzitter is, welke personen er na de lijsttrekker

Hieronder is te zien op welke punten we

nog meer op de kandidatenlijst staan en

de partij bekijken.

wie is de fractieleider?

wat is de slagzin?

welke partij? wat voor partij is het?

wat zijn de standpunten?

wie is de lijsttrekker?

wie staan er op de kandidatenlijst?

gemeenteraadsverkiezingen 2010

13


De fractievoorzitter van deze partij

Peter van Heemst

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Hamit Karakus

4 Peter van Heemst

Dominic Schrijer Lijsttrekker PvdA Rotterdam

3 Jantine Kriens

5 Richard Moti


‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’. De partij van de arbeid heeft de boven-

Ze richten zich voornamelijk tegen Leef-

staande zin als slagzin. Ze doelen er

baar Rotterdam. Volgens de PvdA zijn zij

vooral op dat iedereen gelijk is en ieder-

veel te negatief. De PvdA heeft er naar

een evenveel te zeggen heeft. Ze willen

eigen zeggen zin in, Leefbaar Rotterdam

dat iedereen aan het werk geholpen

ziet er tegen de toekomst op. PvdA

wordt en dat iedereen gelijke kansen

heeft voor de gemeenteraadsverkiezin-

heeft. Belangrijke onderwerpen zijn vei-

gen al bekend gemaakt niet in een colle-

ligheid, economie en werk en integratie.

ge te willen met Leefbaar Rotterdam.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid -

-

Waar nodig Stadstoezicht uitbrei-

Cultuureducatie voor kinderen en jongeren

den

Integratie

Meer blauw op straat, minder ach-

-

ter bureau

Taalachterstand bij jongeren wegwerken

Wonen

-

-

Veel nieuwe woningen bouwen,

Onderwijs

binnen stadsgrenzen

-

-

Geen sloop maar behoud en verbetering

-

-

Voortijdig schoolverlaten fors verlagen.

Iedereen met uitkering moet actief

Milieu en Duurzaamheid

worden, door betaald werk te gaan

-

Uitstoot van CO2 verminderen

doen of leer/werkplek

-

10.000 bomen planten

Jeugdwerkloosheid bestrijden

Verkeer en Vervoer

Cultuur -

Inzetten op voorschoolse programma’s voor 0 tot 4-jarigen

Economie en Werk -

Nederlands leren

-

Extra cultureel elan (Nieuw stadsmuseum etc)

Gebruik van tram, metro en bus in daluren goedkoper, groter aanbod

-

Milieuvriendelijke en schone auto’s

gemeenteraadsverkiezingen 2010

15


De fractievoorzitter van deze partij

Ronald Sรถrensen

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Ronald Sรถrensen

4 Robert Simons

Marco Pastors Lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

3 Anita Fahmel

5 Esther Dubbeldam


‘Stop de achteruitgang!’ Leefbaar Rotterdam is het zat om in de

ten zien hoe het wel moet. Een belang-

oppositie te zitten, zegt Marco Pastors.

rijk thema is veiligheid. Het is volgens

Hij vindt dat er veel te veel dingen niet

Pastors niet veilig genoeg in Rotterdam.

goed gaan en dat er te weinig doelstel-

Ook integratie is een belangrijk thema.

lingen gehaald worden. Hij heeft al aan-

Deze partij wil een onmiddellijke stop

gegeven niet nog eens in de oppositie

op de toestroom van kansarme immi-

te willen na deze gemeenteraadsverkie-

granten. Leefbaar Rotterdam wil de

zingen. Nu wil hij zelf aan de slag en la-

‘achteruitgang’ van Rotterdam stoppen.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

Integratie

-

Zero tolerance

-

Stop instroom kansarme migranten

-

Politie de baas op straat

-

Integratie via werk en scholing

Wonen

Onderwijs

-

Meer woningen voor midden en

-

Discipline, orde en netheid

hogere inkomens

-

Beste leraren in Rotterdam

Vroegtijdige aanpak van verpaupe-

Milieu en Duurzaamheid

ring

-

Invulling groengebruik plezieriger

-

Verbetering bereik en parkeergele-

-

Economie en Werk -

Lastenverlichting

genheden recreatiegebieden in en

-

Iedereen werkt, mensen met uitke-

om stad

ring verplicht laten werken Cultuur -

Minder afhankelijk van subsidies

-

Focus op meerwaarde voor Rotter-

Verkeer en Vervoer -

Betere bereikbaarheid haven en stad

-

Voor snelle aanleg A4 bij Delft

dam

gemeenteraadsverkiezingen 2010

17


De fractievoorzitter van deze partij

Salima Belhaj

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Robin de Roon

4 Jos Verveen

Salima Belhaj Lijsttrekker D66 Rotterdam

3 Jan Schonk

5 Brenda Dirkse


‘Midden in Rotterdam’ D66 maakt bij deze gemeenteraadsver-

D66 heeft haar eigen agenda opgesteld

kiezing duidelijk dat er een verandering

om de komende 10 jaar van Rotterdam

moet komen in Rotterdam. Er moeten

een vernieuwende, duurzame en onder-

belangrijke vernieuwing komen, die het

nemende wereldstad te maken. Om dit

huidige bestuur te lang voor zich uit

te bereiken is vertrouwen nodig en

schuift. Ze willen laten zien dat ze zin

moet de Rotterdammers samenwerken,

hebben in de toekomst.

aldus D66.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

Integratie

-

-

-

Bestrijden van verwaarlozing, verloedering, vandalisme

kennen en begrijpen van Neder-

Balans tussen preventie en repres-

landse samenleving

sie

-

-

Verminder taalachterstand onder oud en jong

Wonen -

Inburgering richt zich vooral op

Levendige stad met internationale

Onderwijs

uitstraling

-

Meer woningbouw in centrum

Aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs voor iedereen

Economie en Werk

-

-

Bevorderen van aantrekkelijk vesti-

Milieu en duurzaamheid

gingsklimaat

-

Meer aandacht voor luchtkwaliteit

Startende ondernemer steunen

-

Grotere beschikbaarheid van bio-

-

Cultuur -

Alleen scholen van hoge kwaliteit

brandstof

Concentreer stedelijke voorzienin-

Verkeer en Vervoer

gen zo veel mogelijk

-

Meer contact tussen culturele instellingen en lokale scene

Minder verkeersdrukte en betere bereikbaarheid

-

Verkeer moet veiliger

gemeenteraadsverkiezingen 2010

19


De fractievoorzitter van deze partij

Jeannette Baljeu

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Antoinnette Laan

4 George van Gent

Jeannette Baljeu Lijsttrekker VVD Rotterdam

3 Jan Willem Verheij

5 Maarten van de Donk


‘VVD, zeker nu’ De VVD is een liberale partij, die zich in-

De VVD richt zich vooral op het thema

zet voor de vrijheid. De VVD wil zorgen

Economie en werk. Ze willen investeren

voor zo veel mogelijk keuzevrijheid voor

in de haven om zo de economische posi-

de burger. Ze willen mensen eigen ver-

tie van Rotterdam te versterken waar-

antwoordelijkheid geven. De VVD wil

door er zich meer bedrijven zullen vesti-

dat alle mensen de ruimte krijgen om

gen in Rotterdam. De haven van Rotter-

iets te maken van hun leven.

dam moet soepeler door gaan lopen.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

-

Zelfredzaamheid: werk en opleiding

-

Preventief fouilleren doorzetten

-

Consequent naleven van wet- en

-

regelgeving

Onderwijs

Wonen -

volgen

-

Nederlands spreken en verstaan Scholen en universiteiten moeten-

Doorzetten van sloop en nieuw-

door variatie in aanpak kans bieden

bouw van verloederde wijken

op succesvolle toekomst

Nieuwbouw moet bestaan uit mid-

-

deldure en dure woningen

Verplichte taaltesten op consultatiebureau

Economie en Werk

Milieu en Duurzaamheid

-

-

Investeren in haven, bedrijfsterreinen, wijken en kenniseconomie

-

Degene die uitkering aanvraagt,

Landelijke wet- en regelgeving, geen eigen Rotterdamse regels

-

werk of scholing aanbieden

Geluidsschermen langs ring Rotterdam

Cultuur

Verkeer en Vervoer

-

De hoogte van cultuursubsidies

-

-

A-merken (zoals Museum Boymans)

Integratie

OV noodzakelijk als aantrekkelijk alternatief voor autogebruik

-

Eerste parkeervergunning gratis

gemeenteraadsverkiezingen 2010

21


De fractievoorzitter van deze partij

Anneke Verwijs

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Nourdin El Ouali

4 Judith Bokhove

Arno Bonte Lijsttrekker GroenLinks Rotterdam

3 Jos van Eijk

5 Mohamed Hacene


‘Naar een groene en sociale wereldstad’ GroenLinks is natuurlijk altijd al de partij

GroenLinks is ook de partij van de fiet-

geweest die zich inzet voor het milieu.

sers. Ze willen namelijk zo veel mogelijk

Daar staan ze ook in Rotterdam voor. Ze

mensen op de fiets. Op sociaal gebied is

willen een veel groenere stad met min-

GroenLinks ook erg actief. Ze willen dat

der vervuiling. Ze willen investeren in

er zo veel mogelijk mensen aan het werk

energiezuinige en duurzame bedrijven

zijn. Diversiteit tussen mensen zien ze

en voertuigen.

als kracht, in plaats van een obstakel.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

Integratie

-

Niet preventief fouilleren

-

-

Mosquito’s weg

-

Meer buurtagenten

Gemeente voert actief diversiteitsbeleid onder eigen personeel

-

Kwaliteit inburgering omhoog

Wonen

Onderwijs

-

Geld voor burgerinitiatieven

-

Uitbreiding Brede School

-

Bewoners inspraak bij projecten

-

Voldoende budget

-

‘Te woon’ concept: bewoners kun-

Milieu en Duurzaamheid

nen kiezen of ze de woning willen

-

Meer bomen/groene daken

huren of kopen

-

Energiezuinige/duurzame bedrijven

Economie en Werk

Verkeer en Vervoer

-

Ondersteuning op weg naar werk

-

Coolsingel autovrij

-

Ondernemend de uitkering uit

-

Metroringlijn langs Delfshaven,

-

Stimuleren van wijkeconomie

Overschie, Hillegersberg/

Cultuur

Schiebroek, Kralingen/Crooswijk,

-

Ruimte voor Broedplaatsen

Feijenoord, Charlois

-

Sterke cultuurportefeuille

gemeenteraadsverkiezingen 2010

23


De fractievoorzitter van deze partij

Karen Duys

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Ruben Mink

4 Harry BodifĂŠe

Wubbo Tempel Lijsttrekker CDA Rotterdam

3 Nelleke Weltevrede

5 Muzaffer Çetin


‘Rotterdam in goede handen’ CDA vindt dat iedereen moet meedoen.

CDA wil meer veiligheid in Rotterdam

Alleen zo kunnen mensen samenwer-

door meer politieagenten de straat op

ken. Zo wordt Rotterdam een stad waar

te sturen.

het fijn is om in te leven.

Ook willen ze jongeren meer aandacht geven. Er moet bijvoorbeeld meer aan-

CDA wil dat scholen in Rotterdam drugs-

dacht komen voor het onderwijs, waar-

vrije zijn en dat de coffeeshops in de

door jongeren de stap naar de praktijk

buurt gesloten worden.

beter kunnen maken.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

-

Vóór gemengde scholen

-

Preventief fouilleren

-

Stimuleren van Nederlandse taal

-

Uitbreiding cameratoezicht

Onderwijs

Wonen -

Stad groener en kindvriendelijker

-

Kopen boven huren

-

Drugsvrije scholen, coffeeshops weg uit buurt van scholen

-

Rotterdams Offensief: beroepson-

Economie en Werk

derwijs praktijkgericht, stimulerend,

-

laagdrempelig

-

Duurzaam investeren in reintegratieprojecten

Milieu en Duurzaamheid

Aandacht voor kwetsbare groep

-

jongeren

Gebruik openbaar vervoer en waterweg stimuleren

Cultuur

-

-

Investeren in culturele instellingen,

Verkeer en Vervoer

initiatieven

-

Ontwikkeling van Randstadrail II

Financieel steunen van culturele

-

Nieuwe metrolijn Kralingse Zoom-

-

kaarten

Investeren in stads- en wijkparken

Zuidplein

Integratie

gemeenteraadsverkiezingen 2010

25


De fractievoorzitter van deze partij

Theo Coskun

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Josine Strรถrmann

4 Said Afalah

Leo de Kleijn Lijsttrekker SP Rotterdam

3 Kevin Levie

5 Theo Coskun


‘Een nieuwe koers voor Rotterdam’ De sociale partij staat voor een sociaal

Er moeten betaalbare woningen komen,

Rotterdam. Volgens de SP is Rotterdam

omdat er volgens de SP ondertussen al

nu niet sociaal en menselijk genoeg.

genoeg dure woningen gebouwd zijn.

Armoede moet nodig aangepakt wor-

SP wil gratis openbaar vervoer voor ie-

den en de zwakken moeten geholpen

dereen. Zo zullen er minder mensen au-

worden door hen die het goed hebben.

to gaan rijden, en dus minder vervuiling.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid

Integratie

-

Bewoners betrekken bij veiligheids-

-

Gemengde scholen en wijken

beleid

-

Tijdens inburgering begin van taal

-

Landelijke bezuinigingen op politievan tafel

Wonen -

Onderwijs -

Actief volkshuisvestingsbeleid door nieuw woningbedrijf

-

leren, daarna verder leren In brede scholen en verlengde schooldag investeren -

Bouwen naar behoefte

Kleinere scholen, bijvoorbeeld wijkscholen

Economie en Werk

Milieu en Duurzaamheid

-

Stadsvisie 2030 herzien

-

-

Extra investeren in onderwijs, zorg en nuttig werk

wen van nieuwe kolenlocaties -

Cultuur -

Geen toestemming meer voor bouRotterdam Climate Initiative gaat op de schop

Musea gratis voor jongeren tot 18

Verkeer en Vervoer

jaar, op zondag voor iedereen

-

Niet bezuinigen op instellingen als de Volksuniversiteit en Nivon

Verbetering snel ov tussen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam

-

Gratis ov voor iedereen

gemeenteraadsverkiezingen 2010

27


De fractievoorzitter van deze partij

Remco Oosterhoff

Wie staan er op de kandidatenlijst van deze partij?

2 Jan Noeverman

4 Gea Gort

Setkin Sies Lijsttrekker CU/SGP Rotterdam

3 Willem Sonneveld

5 Wouter Boonzaaijer


‘Stabiel, Betrokken, ChristenUnie’ De ChristenUnie en de SGP vormen sa-

De ChristenUnie/SGP wil dat er wordt

men één partij in de gemeente Rotter-

omgekeken naar andere mensen, zoals

dam. Het zijn, naar eigen zeggen, twee

dat ook staat in de bijbel. Die taak hoort

partijen met flinke verschillen, maar ze

de gemeente ook te hebben.

geloven beiden in God. Dat heeft ze sa-

Belangrijke punten zijn: Wonen, Religie,

mengebonden met als resultaat de

Gezin en Jeugd en het laten horen van

ChristenUnie/SGP

een christelijk geluid.

Standpunten van deze partij aan de hand van de volgende thema’s

Veiligheid -

-

Buurtpreventieprojecten starten

Geen eisen stellen, maar verlangens delen

Wonen

Onderwijs

-

-

Voldoende woonruimte voor mensen in alle inkomensgroepen

-

Aandacht voor starters

derland worden -

Economie en Werk -

Rotterdam moet mbo-stad van NeBetere aansluiting tussen vmbo en hbo

Goed rentmeesterschap is uitgangs-

Milieu en Duurzaamheid

punt

-

Bussen moeten op aardgas rijden

Zondag winkels gesloten

-

Energiebesparing stimuleren

Cultuur

Verkeer en Vervoer

-

-

-

Zo snel mogelijk een stadsmuseum realiseren

ternatief maken voor de automobi-

Meer allochtonen in contact laten

list

komen met kunst en cultuur

-

Integratie -

Openbaar vervoer aantrekkelijk al-

Integratie ook via onderwijs bevorderen

Vervoer over water en per spoor stimuleren

-

De Coolsingel moet autoluw worden.

gemeenteraadsverkiezingen 2010

29


Resultaten 19

Opkomst: 47,61%

aantal zetels in 2006

18

aantal zetels in 2010

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PvdA

LR

D66

VVD

GL

CDA

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 in Rotterdam

30

gemeenteraadsverkiezingen 2010

SP

CU/SGP


Resultaten Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2010 Rotterdam

2010

2006

PvdA

28.9 %

14 zetels

37.1 %

18 zetels

Leefbaar Rotterdam

28.6 %

14 zetels

29.0 %

14 zetels

CDA

6.8 %

3 zetels

7.8 %

3 zetels

SP

5.5 %

2 zetels

6.4 %

3 zetels

VVD

9.6 %

4 zetels

6.3 %

3 zetels

GroenLinks

7.3 %

3 zetels

4.3 %

2 zetels

ChristenUnie/SGP

3.0 %

1 zetels

2.6 %

1 zetels

D66

9.3 %

4 zetels

2.1 %

1 zetels

3 maart 2010 Vandaag is het zover: de gemeenteraads-

Rotterdam heeft uitgesloten om een col-

verkiezingen gaan beginnen. Het zal er

lege mee te vormen. Het is dus erop of

vooral dit jaar om spannen wie er gaat

eronder voor Leefbaar Rotterdam.

winnen. Marco Pastors heeft eerder al laten weten dat hij geen zin heeft om nog

Later vandaag blijken er op verschillende

vier jaar in de oppositie van de gemeen-

stembureaus incidenten te zijn geweest.

teraad te zitten en wil daarom de win-

Naar aanleiding hiervan heeft de ge-

naar van deze verkiezingen worden. Een

meente Rotterdam besloten om Stads-

tweede reden waarom Pastors graag wil

toezicht in te zetten bij deze stembu-

winnen, is het feit dat Dominic Schrijer,

reaus. In deelgemeente Feijenoord zijn

lijsttrekker van de PvdA, al ver voor de

zelfs de leden van 3 stembureaus gedeel-

gemeenteraadsverkiezingen Leefbaar

telijk vervangen.

gemeenteraadsverkiezingen 2010

31


Resultaten Aantal voorkeurstemmen van de eerste drie kandidaten van de partijen PvdA

1

Dominic

24598 2

Schrijer Leefbaar Rotterdam 1

Marco

1

Wubbo

51799 2

1

Leo

8796

2

1

Jeannette

6649

2

1

Arno

15704 2

1

Setkin

6895

2

1

Salima

Ruben Josine

470

4078

2

Jan

3

1966

3

Belhaj

Robin

1107

Nelleke

1205

Kevin

245

Levie 3

Jan Willem

1014

Verheij 973

3

Jos

305

van Eijk 311

3

Willem

218

Sonneveld

Noeverman 13041 2

Anita

Weltevrede

Antoinnette 1424 Nourdin

5535

Fahmel

El Ouali

Sies D66

3

Laan

Bonte ChristenUnie/SGP

4536

Strörmann

Baljeu GroenLinks

Ronald

Jantine Kriens

Mink

de Kleijn VVD

3

Sörensen

Tempel SP

8918

Karakus

Pastors CDA

Hamit

2122

de Roon

3

Jan

283

Schonk

Als er 96% van de stemmen geteld is,

men op bepaalde stembureaus. Pastors

blijkt de verkiezing in Rotterdam te zijn

maakt dan al duidelijk dat hij een hertel-

uitgelopen op een nek-aan-nekrace tus-

ling eist. Burgemeester Aboutaleb rea-

sen PvdA en Leefbaar Rotterdam. Op dat

geert daarop en zegt dat het nog lang

moment ligt PvdA maar een paar hon-

niet zover is.

derd stemmen voor. 4 maart 2010 Lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, Mar-

De stemmen zijn geteld. De opkomst ligt

co Pastors, is woest als hij berichten ont-

rond de 46%. In de grafieken op de vori-

vangt dat er incidenten zijn voorgeko-

ge pagina’s zie je de uitkomst van de ver-

32

gemeenteraadsverkiezingen 2010


Resultaten kiezingen. Opmerkelijk is dat zowel de

tegelijk in een stemhokje stonden. Ook

Partij van de Arbeid als Leefbaar Rotter-

zouden er in een aantal stembureaus ille-

dam 14 zetels hebben behaald.

gaal posters van de PvdA opgehangen zijn. Pastors wil hertelling van de stem-

Voordat er een college gevormd kan wor-

men van de stembureaus waar deze inci-

den, is het nodig om een winnaar uit te

denten zijn voorgekomen, om zo de éch-

roepen. De winnaar mag namelijk het ini-

te winnaar aan te kunnen wijzen. Leef-

tiatief nemen om een college te vormen.

baar Rotterdam roept iedereen op om

Wel moeten de partijen die de winnaar

eventuele misstanden te melden bij de

kiest samen met de winnaar een meer-

partij.

derheid hebben aan zetels in de gemeenteraad. De Rotterdamse gemeenteraad

Op dit moment is officieel 96% van de

heeft in totaal 45 zetels. Een meerderheid

stemmen geteld. In de peiling staat de

begint dus bij 23 zetels. In dit geval,

PvdA nog steeds bovenaan. Morgen

waarbij twee partijen evenveel zetels be-

wordt om 10.00 uur de echte winnaar be-

haald hebben, moet de echte winnaar

kend gemaakt.

aangewezen worden aan de hand van

Om deze reden is vandaag, 4 maart 2010,

het aantal stemmen dat de partij heeft

de officiële winnaar nog niet bekend.

behaald. 5 maart 2010 De lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam,

De winnaar is vandaag om 10.00 uur door

Marco Pastors, heeft gisteren al een her-

burgemeester Aboutaleb bekend ge-

telling geëist en doet dit vandaag weer.

maakt. De Partij van de Arbeid is de win-

Hij zegt dat er bij sommige stembureaus

naar geworden met 28,9% van de stem-

bepaalde zaken niet via de regels zijn ge-

men tegenover Leefbaar Rotterdam met

gaan. Zo werd er soms niet ingegrepen

28,6%. Pastors kreeg echter wel de mees-

op het moment dat er meerdere mensen

te voorkeursstemmen.

gemeenteraadsverkiezingen 2010

33


Resultaten Opmerkelijk is dat het verschil in aantal

ten hertellen. Dit om te voorkomen dat

stemmen tussen de PvdA en Leefbaar

sommige mensen later gaan twijfelen

Rotterdam ontzettend klein is: slechts

aan de betrouwbaarheid van de uitslag.

651 stemmen. 9 maart 2010 Leefbaar Rotterdam gaat echter nog niet

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft

akkoord met deze uitslag. Zij hebben in

vandaag tijdens een persconferentie be-

de tussentijd vele meldingen binnenge-

kend gemaakt dat hij alsnog alle stem-

kregen van misstanden. Het blijkt uit de-

men wil laten hertellen. Afgelopen vrij-

ze meldingen dat sommige mensen heb-

dag vond hij nog dat de problemen te

ben kunnen stemmen zonder hun legiti-

kleinschalig waren om over te gaan tot

matie getoond te hebben. Hierdoor is het

een hertelling, maar nu er steeds meer

mogelijk dat mensen meerdere malen

misstanden aan het licht komen, denk hij

hebben gestemd, omdat niet altijd werd

daar

nagekeken of de stembiljetten wel over-

burgemeesters Bram Peper en Ivo Opstel-

een kwamen met de identiteit van de

ten pleitten al voor een hertelling.

toch

anders

over.

Ook

oud-

stemmer. 10 maart 2010 Vandaag is ook bekend geworden dat de

De

hertelling

zal

donderdagochtend

lijsttrekker van de PvdA al gesprekken

gaan beginnen. Dat gaat gebeuren onder

aan het voeren is met GroenLinks, VVD en

toezicht van de Rekenkamer Rotterdam

D66.

en de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven.

Volgens politicologen Van Schendelen en Crouwel en hoogleraar bestuurskunde

11 maart 2010

Pieter Tops moet burgemeester Abouta-

Vandaag zijn er 600 ambtenaren aan het

leb overwegen de stemmen alsnog te la-

tellen geweest. Samen moeten ze onge-

34

gemeenteraadsverkiezingen 2010


Resultaten veer 220.000 stemmen hertellen. Morgen

gekeken worden. Op zijn vroegst zal er

zal om 12.00 uur de uitkomst van de her-

morgen (17 maar 2010) bekend gemaakt

tellingen bekend gemaakt worden.

worden wat er verder gaat gebeuren. Wat echter niet meteen wordt opge-

12 maart 2010

merkt, is dat de huidige gemeenteraad

De uitkomst van de hertellingen wordt

officieel ophoudt te bestaan op woens-

bekend gemaakt. De PvdA blijft de groot-

dag 0.00 uur. De Commissie Onderzoek

ste partij in Rotterdam. Het verschil in

Geloofsbrieven moet dus uiterlijk mor-

aantal stemmen tussen de PvdA en Leef-

gen een uitspraak doen.

baar Rotterdam is zelfs gegroeid van 651 naar 754 stemmen. Er verandert niets aan

17 maart 2010

de zetelverdeling.

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft vandaag het advies gegeven aan de

Het is de bedoeling dat volgende week

gemeenteraad de verkiezingsuitslag aan

dinsdag (16 maart 2010) de nieuwe ge-

te nemen als betrouwbaar.

meenteraad wordt ge誰nstalleerd. 18 maart 2010 16 maart 2010

Vanmorgen is de nieuwe gemeenteraad

Op deze dag zou de nieuwe gemeente-

ge誰nstalleerd. Van de 45 raadsleden zijn

raad gepresenteerd en ge誰nstalleerd wor-

er 22 nieuw. Oud-minister Pieter Winse-

den. Dat blijkt echter nog iets te vroeg. Er

mius van de VVD is aangesteld als ver-

moeten eerst nog goed gekeken worden

kenner. Hij gaat kijken welke mogelijkhe-

naar de alle problemen van deze verkie-

den er zijn om een nieuwe college te vor-

zingen. Afgelopen donderdag werd be-

men. Nu is het dus wachten op hoe het

kend dat een raadslid van Leefbaar Rot-

college van b en w eruit gaat zien.

terdam volmachten geronseld zou heb-

Tot hier mijn verslag over de Rotterdam-

ben. Ook hier moet nog eens goed naar

se gemeenteraadsverkiezingen 2010.

gemeenteraadsverkiezingen 2010

35


Bronvermelding - kranten

website

edities

www.ad.nl

04-03-10 tot 08-03-10

website

edities

www.metronieuws.nl

03-03-10 tot 19-03-10

website www.nrc.nl

website

edities

www.depers.nl

03-03-10 tot 19-03-10

website www.volkskrant.nl

36

gemeenteraadsverkiezingen 2010


Bronvermelding - overig

website www.rotterdam.nl

uitzendingen journaal

website

03-03-10 tot 19-03-10

www.nos.nl

website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

website www.nu.nl

gemeenteraadsverkiezingen 2010

37

PO Gemeenteraadsverkiezingen 2010  

.......................