Page 1

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ 12.12.2012

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого НПАОП

№ 1408

м. Київ

2013 р. за № 515

10.0-5.41-13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України “ 02 ” січня 2013 р. за № 27/22559

Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Інструкцію з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, що додається.


2

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку: 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністракерівник апарату

В. Сиротін


3

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 12 грудня 2012 року № 1408

Літературні редактори: Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 01 ” лютого НПАОП

2013 р. за № 515

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України “ 02 ” січня 2013 р. за № 27/22559

10.0-5.41-13

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ, ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ ДО 1200 В 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В. 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до визначення струмів короткого замикання,

вибору

і

перевірки

уставки

спрацьовування

максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

пристрою


4

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях: коротке замикання – випадкове або навмисне замикання між собою двох або трьох фаз або однієї фази на землю в мережах електропостачання, яке призводить до перевищення найбільш допустимого значення струму, визначеного нормальним режимом роботи електроустаткування; мінімальний струм короткого замикання – значення струму, яке виникає при короткому замиканні в найбільш віддаленій від трансформатора точці мережі електропостачання; перехідний опір – опір в рухомих і нерухомих контактних з'єднаннях, у тому числі й опір в місці короткого замикання; приведена довжина кабелю – довжина кабельної лінії, що враховує фактичні довжини кабелів з різними перетинами, електричний опір контактів і елементів комутаційних апаратів та перехідного електричного опору у місті короткого замикання; струм, що гранично відключається, – максимально допустиме значення струму, при якому виконується відключення (розрив) електричного кола комутаційним апаратом; уставка спрацьовування пристрою МСЗ – значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ. 4. Інші терміни цієї Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку” та Гірничому законі України. 5. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції мають такі значення: ГШО – гірничо-шахтне обладнання; к.з. – коротке замикання; КРП – комплектний розподільний пристрій; МСЗ – максимальний струмовий захист; РПП-6 – розподільний підземний пункт напругою 6 кВ; РПВН – розподільний пристрій високої напруги.


5

6. У підземних мережах напругою до 1200 В виконується захист електроустаткування від струмів короткого замикання, а також від струмів перевантаження і перегріву. 7.

Електропостачання

струмоприймачів

ГШО

виконується

за

магістральною схемою з відгалуженнями до струмоприймачів. Захист від струмів к.з. і селективність відключення пошкодженої ділянки мережі виконується комутаційними апаратами. 8. Розрахункова уставка спрацювання пристроїв МСЗ зазначається на кожному комутаційному апараті табличкою. 9. Перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується у строки і порядку, наведеному в інструкціях з експлуатації пристрою виробника. 10. Забороняється експлуатація електроустаткування з несправними пристроями МСЗ. 11. Огляд і перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується електрослюсарем, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III. 12. Розрахунок і вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ виконуються механіком або заступником механіка дільниці. Уставки зазначаються в проекті системи електропостачання ГШО, який підписується головним енергетиком (головним механіком) шахти і затверджується технічним директором. 13. Вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ ґрунтується на визначенні мінімального значення струму двофазного к.з.


6

Перевірка вимикаючої здатності комутаційних апаратів ґрунтується на визначенні максимального значення струму трифазного к.з. 14. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к.з.

( 2) к .з . min

)

у найбільш віддаленій від пересувної підстанції точці мережі

визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі, параметрів трансформатора і температури нагрівання жил кабелю до значення +65 °С, перехідного електричного опору контактів і елементів комутаційних апаратів, електричного опору в місці к.з. 15. Визначення струму двофазного к.з. І к( .з2 ). min

, яке ґрунтується на

використанні приведеної довжини кабелів і параметрів мережі, виконується згідно з Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів (додаток 1), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій

ТСШВП-630/6,

ТСВП-630/6

(додаток

2),

Розрахунковими

мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1140 В, що живляться

від

підстанції

ТСВП-630/6

(додаток

3),

Розрахунковими

мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів (додаток 4), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 5), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 6), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250 (додаток 7), до цієї Інструкції.


7

16. У разі отримання проміжних значень потужності к.з. і довжин кабельних ліній, не наведених у таблицях, значення струму к.з. визначається методом лінійної інтерполяції значень, наведених у таблицях. 17. У разі точного визначення струму к.з. виконується розрахунок. Приклад розрахунку наведено у додатку 8 до цієї Інструкції.

Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра надзвичайних ситуацій України

В.І. Теличко


8

Додаток 1 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ З НАПРУГОЮ 660 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ТРАНСФОРМАТОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ

Приведена довжина кабелю Lпр, м 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) при потужності (кВ·А) пересувних підстанцій і трансформаторів ТКШВП, ТКШВ ТСШВП, ТСШВП-КП, ТСВП, ТСВП-КП, ТСШВ, ТСВ 135 180 240 320 100 160 250 400 2 3 4 5 6 7 8 9 2928 3374 6116 8371 1869 3013 4760 7656 2872 3303 5852 7926 1847 2958 4631 7331 2816 3231 5589 7471 1825 2902 4497 6984 2760 3159 5333 7026 1802 2845 4360 6632 2703 3085 5086 6602 1780 2788 4221 6285 2647 3012 4851 6206 1757 2730 4083 5951 2591 2940 4629 5839 1735 2673 3947 5634 2535 2868 4420 5501 1712 2615 3815 5337 2480 2798 4223 5191 1689 2559 3686 5059 2427 2729 4040 4908 1667 2503 3503 4802 2374 2662 3868 4650 1644 2449 3442 4564 2272 2533 3558 4197 1600 2343 3218 4141 2175 2411 3288 3816 1556 2241 3013 3780 2083 2297 3052 3494 1513 2136 2828 3470 1997 2190 2844 3218 1472 2055 2660 3203 1915 2091 2660 2980 1431 1970 2518 2971 1839 1998 2498 2774 1392 1890 2370 2768 1767 1912 2353 2593 1355 1814 2245 2590 1700 1832 2223 2433 1319 1744 2131 2433 1636 1758 2105 2292 1284 1678 2027 2292


9

1 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

2 1577 1521 1469 1420 1373 1329 1288 1249 1212 1177 1144 1113 1083 1054 1027 1002 977 954 931 918 890 870 851 833 816 799 783 768 753 739 725 712 699 687 675 664

3 1689 1624 1563 1507 1454 1404 1358 1314 1273 1234 1197 1162 1130 1098 1069 1041 1014 989 065 942 920 899 879 859 841 823 806 790 774 759 745 731 717 704 692 679

4 2000 1904 1816 1736 1662 1596 1532 1474 1421 1370 1324 1280 1239 1201 1164 1130 1098 1068 1039 1012 986 961 938 916 894 847 854 835 818 801 785 769 754 739 725 712

5 2165 2052 1949 1836 1772 1694 1623 1558 1498 1442 1390 1341 1296 1254 1214 1177 1142 1109 1078 1049 1021 994 969 945 923 901 880 860 842 823 805 789 774 758 743 729

6 1250 1217 1184 1856 1127 1100 1073 1048 1023 1000 977 955 934 914 895 875 858 841 824 808 792 777 763 749 735 722 710 697 686 674 563 552 642 632 622 612

7 1616 1577 1503 1451 1403 1357 1314 1274 1236 1199 1165 1133 1102 1072 1044 1018 933 969 945 923 902 882 863 845 827 810 793 778 763 748 734 702 707 695 683 671

8 1936 1845 1764 1691 1622 1559 1501 1446 1395 1348 1303 1261 1222 1185 1160 1117 1086 1057 1029 1002 977 953 930 908 888 868 849 830 813 796 780 765 750 735 722 708

9 2167 2045 1952 1859 1775 1698 1627 1561 1501 1445 1393 1345 1299 1257 1217 1180 1145 1112 1081 1051 1023 997 971 948 924 903 882 862 843 825 808 791 755 760 745 731


10

Додаток 2 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 660 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ТРАНСФОРМАТОРІВ ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 І ПІДСТАНЦІЙ ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6

Приведена довжина кабелю Lпр,м 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 1

Потужність к.з., МВ·А 10 2 4820 4341 3930 3586 3291 3038 2818 2628 2461 3211 2179 2061 1954 1859 1772 1629 1619 1552 1490 1433 1380 1331 2

15 3 5948 5321 4771 4301 3902 3566 3274 3026 2811 2622 2455 2308 2176 2059 1953 1857 1770 1690 1618 1551 1489 1432 3

20 4 6702 5970 5329 4778 4301 3902 3588 3274 3026 2808 2620 2453 2306 2175 2057 1951 1856 1769 1689 1617 1550 1488 4

25 5 7251 6477 5760 5137 4603 4159 3780 3457 3182 2945 2738 2557 3298 2256 2130 2017 1914 1823 1739 1661 1591 1527 5

30 6 7712 6886 6115 5435 4848 4358 3949 3589 3301 3046 2828 2653 2466 2316 2184 2065 1958 1869 1774 1794 1621 1554 6

40 7 8328 7517 6648 5874 5211 4539 4191 3802 3472 3191 2950 2557 2561 2399 2257 2131 2017 1914 1822 1738 1661 1590 7

50 8 8931 8033 7079 6219 5490 4877 4370 3949 3594 3294 3038 2635 2624 2457 2306 2175 1056 1950 1854 1767 1688 1615 8

60 9 9364 8404 7382 6439 5661 5004 4471 4013 3662 3348 3038 2743 2658 2210 2333 2197 2076 1967 1870 1781 1700 1627 9

80 10 9902 8810 7658 6648 5801 5105 4546 4887 3703 3382 3113 2818 2878 2500 2346 2209 2088 1977 1877 1788 1706 1631 10

100 11 10274 9079 8741 6772 5884 5170 4590 4117 3729 3404 3227 2893 2689 2510 2353 2216 2092 1982 1881 1792 1710 1635 11


440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

1285 1242 1202 1164 1129 1096 1064 1035 1007 980 955 931 908 886 866 846 827 809 792 775 759 744 729 715 702 689 676 664 652

1379 1331 1285 1242 1202 1164 1129 1096 1064 1035 1007 980 954 931 908 887 866 846 827 809 792 775 759 744 729 715 702 689 676

1431 1379 1330 1284 1241 1201 1163 1128 1115 1064 1034 1006 979 954 930 908 886 865 846 827 809 791 775 759 744 739 715 701 689

1466 1410 1360 1312 1276 1226 1187 1150 1130 1083 1052 1023 996 970 945 922 829 878 858 838 820 792 785 769 753 738 724 710 697

11 1492 1434 1382 1332 1286 1247 1203 1166 1149 1098 1065 1036 1007 981 956 932 909 887 866 846 827 809 792 776 760 744 730 715 702

1525 1466 1422 1359 1311 1266 1225 1186 1161 1114 1082 1051 1022 995 969 944 921 898 877 857 838 819 801 784 768 752 738 723 710

1547 1486 1429 1377 1327 1282 1239 1199 1167 1126 1093 1062 1032 1004 978 953 929 906 884 864 844 825 807 790 774 758 743 728 714

1558 1496 1438 1385 1335 1289 1246 1205 1167 1132 1098 1067 1037 1008 982 956 932 909 888 867 847 828 810 793 776 760 745 730 716

1562 1500 1442 1388 1338 1292 1349 1208 1170 1134 1100 1069 1038 1010 983 958 934 911 889 868 848 829 811 794 777 761 746 731 717

1566 1503 1444 1391 1340 1293 1250 1209 1171 1135 1102 1070 1039 1011 985 959 935 912 890 869 849 830 812 794 778 762 746 731 717


12

Додаток 3 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. У МЕРЕЖІ З НАПРУГОЮ 1140 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ПІДСТАНЦІЇ ТСВП-630/6

Приведена довжина кабелю Lпр, м 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

Потужність к.з., МВ·А 10 2 2785 2687 2594 2507 2425 2347 2273 2202 2136 2073 2014 1957 1904 1853 1804 1758 1714 1672 1632 1593 1557 1521 1487

15 3 3423 3297 3175 3060 2950 2846 2746 2651 2463 2478 2398 2323 2250 2183 2118 2057 1999 1943 1891 1841 1793 1748 1705

20 4 3864 3723 3585 3450 3322 3200 3081 2969 2863 2762 2666 2576 2490 2410 2333 2260 2191 2127 2064 2006 1950 1897 1846

25 5 4185 4034 3888 3743 3601 3465 3381 3206 3086 2973 2866 2763 2667 2576 2490 2409 2331 2259 2190 2124 2062 2004 1948

30 6 4443 4289 4133 3980 3828 3680 3331 3399 3268 3144 3027 2914 2809 2709 2615 2527 2442 2363 2288 2217 2150 2086 2026

40 7 4843 4688 4520 4354 4185 4020 3536 3701 3551 3409 3274 3146 3024 2911 2804 2703 2608 2518 2433 2353 2278 2207 2140

50 8 5163 5004 4835 4653 4471 4289 3857 3936 1772 3612 3463 3322 3188 3063 2944 2833 2730 2632 2539 2453 2371 2297 2221

60 9 5408 5244 5062 4868 4448 4471 4110 4092 3912 3740 3580 3428 3285 3153 3027 2910 2798 2695 2598 2508 2421 2342 2266

80 10 5729 5539 5327 5108 4884 4664 4279 4241 4043 3859 3685 3521 3367 3226 3093 2967 2851 2743 2641 2547 2458 2347 2296

100 11 5944 5734 5507 5263 5022 4786 4553 4335 4127 3031 3748 3576 3417 3270 3132 3003 2883 2772 2667 2571 2479 2394 2313


13 1 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

2 1424 1395 1366 1339 1312 1284 1262 1239 1216 1194 1172 1152 1132 1113 1095 1077 1059 1042 1026 1010 955 890 966 951 938 925 912

3 1623 1586 1549 1515 1481 1449 1419 1389 1361 1334 1307 1283 1258 1235 1212 1190 1169 1149 1129 1110 1092 1074 1057 1040 1024 1008 993

4 1753 1709 1668 1628 1590 1553 1518 1485 1453 1422 1392 1364 1336 1210 1285 1261 1237 1214 1192 1171 1151 1131 1112 1094 1076 1058 1042

5 1844 1796 1750 1707 1665 1625 1587 1551 1516 1482 1450 1420 1390 1369 1334 1308 1283 1259 1235 1213 1191 1169 1149 1129 1110 1092 1075

6 1915 1863 1814 1767 1723 1680 1639 1601 1777 1528 1493 1461 1430 1400 1371 1344 1317 1291 1267 1243 1221 1198 1176 1156 1136 1117 1099

7 2016 1959 1905 1853 1804 1758 1713 1671 1613 1592 1554 1520 1486 1454 1423 1393 1364 1337 1313 1285 1261 1237 1214 1192 1171 1150 1131

8 2089 2027 1969 1914 1862 1812 1765 1720 1677 1659 1618 1580 1544 1509 1375 1443 1412 1383 1354 1327 1301 1276 1251 1228 1296 1184 1164

9 2127 2963 2003 1945 1892 1840 1791 1745 1701 1672 1630 1592 1555 1519 1485 1452 1421 1391 1362 1335 1308 1282 1258 1234 1211 1189 1162

10 2152 2086 2024 1966 1910 1857 1808 1760 1715 1672 1630 1592 1555 1519 1485 1452 1421 1391 1362 1335 1308 1282 1258 1234 1211 1189 1169

11 2167 2100 2037 1978 1921 1868 1817 1763 1723 1680 1637 1599 1561 1525 1491 1458 1426 1396 1367 1339 1312 1276 1262 1238 1215 1192 1172


14

Додаток 4 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. У МЕРЕЖАХ З НАПРУГОЮ 127, 220 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ І ПУСКОВИХ АГРЕГАТІВ

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) для трансформаторів з напругою

ТСШ 2,5 кВ·А 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

2 142 134 126 118 110 104 98 92 87 83 79 76 72 69 66 63 59 57 54 52 49

127 В пускові агрегати 3,5÷4,0 кВ·А 3 420 350 285 235 205 180 160 145 130 120 100 100 95 90 82 79 75 73 70 68 65

ТСШ 4,0 кВ·А

220 В ТСШ 4,0 кВ·А

4 362 320 280 245 205 164 140 125 113 105 99 94 88 88 77 74 69 66 62 59 56

5 193 185 177 168 161 153 146 139 133 127 121 116 111 107 102 98 95 91 88 85 82

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) для трансформаторів з напругою

ТСШ 2,5 кВ·А 6 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

7 48 46 45 44 42 41 40 38 37 35 34 33 32 31 30 29 29 28 28 28

127 В АП, АСК 3,5÷4,0 кВ·А 8 63 60 58 56 55 54 54 53 53 53 52 52 52 52 51 51 51 51 51 50

ТСШ 4,0 кВ·А

220 В ТСШ 4,0 кВ·А

9 54 52 50 49 47 45 43 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 30

10 80 77 75 73 71 69 67 65 63 61 60 52 57 56 54 53 52 51 50 49


15

Додаток 5 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 1200 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ПІДСТАНЦІЇ КПТВ-1000

Приведена довжина кабельної мережі, L[м] 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA] 10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

2 2945 2839 2740 2646 2557 2474 2395 2320 2249 2182 2118 2058 2001 1946 1895 1845 1798 1754 1711 1670 1631 1594 1558 1524 1491

3 3663 3526 3394 3268 3148 3034 2926 2823 2726 2634 2547 2465 2387 2314 2244 2177 2115 2055 1998 1944 1893 1844 1797 1753 1710

4 4157 4005 3855 3709 3569 3434 3305 3182 3065 2955 2850 2751 2657 2569 2485 2406 2331 2260 2193 2129 2068 2011 1956 1904 1854

5 4524 4366 4206 4048 3893 3742 3597 3458 3326 3200 3081 2968 2862 2761 2666 2577 2492 2412 2336 2264 2196 2132 2071 2013 1958

6 4816 4656 4490 4322 4156 3993 3834 3682 3537 3398 3267 3143 3025 2914 2810 2711 2618 2531 2448 2370 2296 2226 2160 2097 2038

7 5266 5109 4937 4757 4573 4390 4210 4035 3868 3708 3556 3412 3276 3149 3028 2915 2809 2709 2615 2526 2443 2364 2290 2220 2153

8 5621 5469 5294 5104 4906 4706 4507 4313 4127 3948 3779 3619 3468 3326 3193 3068 2950 2840 2737 2640 2549 2464 2383 2307 2235

9 5909 5751 5565 5360 5146 4928 4711 4500 4297 4103 3919 3747 3584 3432 3290 3157 3032 2915 2806 2704 2608 2518 2434 2354 2279

10 6299 6115 5898 5661 5415 5166 4921 4685 4459 4246 4045 3858 3683 3519 3367 3226 3094 2971 2857 2750 2649 2556 2468 2386 2308

11 6559 6355 6117 5857 5588 5319 5055 4801 4561 4335 4123 3926 3743 3573 3414 3268 3131 3005 2887 2777 2674 2578 2488 2404 2325


16 1 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

2 1460 1429 1400 1372 1346 1320 1295 1271 1247 1225 1203 1183 1162 1143 1124 1106 1088 1071 1054 1038 1022 1007 992 978 964 950

3 1670 1631 1594 1558 1524 1491 1460 1430 1401 1373 1346 1320 1295 1271 1248 1226 1204 1183 1163 1144 1125 1106 1089 1072 1055 1039

4 1807 1762 1719 1678 1639 1601 1566 1531 1498 1466 1436 1407 1378 1351 1325 1300 1276 1253 1230 1208 1187 1167 1147 1128 1110 1092

5 1906 1856 1809 1763 1720 1679 1640 1602 1566 1532 1498 1467 1436 1407 1379 1351 1325 1300 1276 1253 1230 1208 1187 1167 1147 1128

6 1981 1928 1877 1828 1782 1738 1696 1655 1617 1580 1545 1511 1479 1448 1418 1389 1362 1335 1310 1285 1261 1238 1216 1195 1174 1154

7 2090 2031 1974 1921 1870 1821 1775 1731 1689 1649 1611 1574 1539 1505 1473 1442 1412 1384 1356 1330 1305 1280 1256 1234 1212 1190

8 2168 2104 2043 1986 1931 1879 1830 1783 1739 1696 1656 1617 1580 1544 1510 1478 1447 1417 1388 1360 1334 1308 1283 1260 1237 1214

9 2209 2142 2079 2019 1963 1909 1858 1810 1764 1720 1678 1638 1600 1564 1529 1495 1463 1433 1403 1375 1348 1322 1296 1272 1249 1226

10 2235 2166 2101 2040 1982 1927 1875 1826 1779 1734 1691 1650 1612 1574 1539 1505 1472 1441 1411 1383 1355 1328 1303 1278 1255 1232

11 2251 2181 2115 2053 1994 1938 1885 1835 1787 1742 1699 1658 1618 1581 1545 1511 1478 1446 1416 1387 1359 1333 1307 1282 1258 1235


17

Додаток 6 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 600 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ПІДСТАНЦІЇ КПТВ-1000

Приведена довжина кабельної мережі, L[м] 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA] 10

15

20

25

30

40

50

2 5121 4598 4158 3786 3470 3199 2965 2761 2582 2424 2284 2159 2046 1944 1852 1768 1691 1620 1555 1495 1439 1388 1339 1295 1252

3 6370 5678 5079 4570 4139 3773 3461 3193 2960 2758 2580 2423 2283 2158 2046 1944 1852 1768 1691 1621 1556 1496 1440 1388 1340

4 7229 6445 5737 5125 4606 4168 3796 3480 3209 2974 2770 2590 2432 2291 2165 2052 1950 1857 1772 1695 1624 1559 1499 1443 1391

5 7869 7033 6243 5550 4959 4462 4044 3689 3387 3128 2903 2707 2535 2382 2247 2125 2016 1917 1827 1745 1670 1601 1537 1479 1424

6 8375 7510 6655 5892 5242 4695 4237 3851 3524 3244 3004 2794 2611 2450 2307 2179 2064 1960 1866 1781 1703 1631 1565 1504 1448

7 9159 8265 7306 6428 5676 5047 4524 4089 3723 3412 3147 2918 2719 2544 2390 2253 2130 2020 1920 1830 1748 1672 1603 1539 1480

8 9776 8868 7822 6844 6006 5309 4735 4260 3864 3530 3247 3004 2793 2608 2446 2303 2175 2060 1956 1862 1777 1699 1627 1562 1501

60

80

100

9 10 11 10277 10955 11407 9313 9835 10175 8175 8538 8769 7111 7358 7511 6207 6376 6479 5462 5581 5653 4854 4940 4991 4354 4418 4456 3939 3988 4018 3592 3631 3653 3298 3329 3347 3047 3072 3086 2829 2850 2862 2640 2657 2668 2474 2488 2497 2327 2339 2347 2196 2207 2213 2079 2088 2094 1973 1981 1986 1878 1885 1889 1791 1797 1801 1712 1717 1721 1639 1644 1647 1572 1577 1580 1511 1515 1517


18 1 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

2 1213 1176 1141 1108 1077 1048 1020 993 968 945 922 900 880 860 841 823 806 789 773 758 743 729 715 702 689 677

3 1295 1253 1213 1176 1142 1109 1078 1048 1020 994 969 945 922 901 880 860 841 823 806 789 773 758 743 729 716 702

4 1342 1297 1255 1215 1178 1143 1110 1079 1050 1022 995 970 946 923 902 881 861 842 824 807 790 774 759 744 730 716

5 1373 1326 1282 1241 1202 1166 1131 1099 1068 1040 1012 986 961 938 915 894 874 854 836 818 801 784 769 753 739 725

6 1396 1347 1301 1259 1219 1182 1146 1113 1082 1052 1024 997 972 948 925 903 883 863 844 826 808 791 775 760 745 731

7 1425 1374 1327 1283 1241 1203 1166 1132 1099 1069 1040 1012 986 962 938 916 894 874 854 836 818 801 784 769 753 739

8 1445 1392 1344 1298 1256 1216 1179 1144 1111 1079 1050 1022 995 970 946 923 902 881 861 842 824 807 790 774 759 744

9 1454 1401 1351 1306 1263 1222 1185 1149 1116 1084 1054 1026 999 974 950 927 905 884 864 845 827 809 793 776 761 746

10 1457 1404 1355 1309 1265 1225 1187 1151 1118 1086 1056 1028 1001 976 951 928 906 885 865 846 828 810 793 777 762 747

11 1460 1406 1357 1310 1267 1227 1188 1153 1119 1087 1057 1029 1002 976 952 929 907 886 866 847 828 811 794 778 762 747


19

Додаток 7 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ ДВОФАЗНОГО К.З. В МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 1200 В, ЩО ЖИВЛЯТЬСЯ ВІД ПІДСТАНЦІЇ КПТВ-1250

Приведена довжина кабельної мережі, L[м] 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 1

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA] 10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

2 3078 2961 2851 2748 2651 2560 2474 2393 2317 2245 2177 2113 2052 1994 1939 1887 1838 1791 1746 1703 1662 1623 1586 2

3 3898 3739 3588 3445 3309 3180 3060 2946 2838 2737 2642 2552 2468 2388 2313 2242 2174 2110 2050 1993 1938 1887 1837 3

4 4477 4297 4121 3951 3788 3633 3485 3346 3215 3091 2975 2865 2762 2665 2573 2487 2406 2330 2257 2189 2124 2063 2005 4

5 4914 4724 4533 4345 4162 3986 3818 3658 3507 3365 3231 3105 2986 2875 2771 2672 2580 2493 2411 2334 2261 2192 2127 5

6 5262 5069 4870 4668 4470 4277 4091 3914 3746 3588 3438 3298 3167 3043 2927 2819 2717 2621 2531 2447 2367 2292 2221 6

7 5805 5615 5406 5186 4964 4743 4528 4321 4125 3939 3764 3599 3445 3302 3167 3041 2924 2814 2711 2615 2524 2439 2359 7

8 6236 6053 5839 5605 5363 5118 4878 4646 4424 4214 4016 3831 3659 3498 3348 3208 3078 2956 2843 2737 2638 2545 2458 8

9 6590 6400 6171 5917 5651 5382 5118 4862 4619 4390 4175 3974 3788 3615 3454 3304 3166 3036 2916 2805 2700 2603 2511 9

10 7079 6854 6583 6284 5974 5664 5362 5074 4803 4549 4313 4095 3894 3708 3536 3377 3230 3094 2968 2851 2742 2641 2546 10

11 7409 7158 6856 6526 6184 5845 5518 5208 4918 4648 4399 4169 3958 3764 3585 3421 3269 3129 2999 2879 2767 2663 2566 11


1551 1516 1484 1452 1422 1393 1365 1339 1313 1288 1264 1241 1219 1197 1176 1156 1137 1118 1100 1082 1065 1049 1033 1017 1002 987 973 959

1791 1746 1703 1663 1624 1587 1551 1517 1484 1453 1423 1394 1366 1340 1314 1289 1265 1242 1220 1198 1177 1157 1138 1119 1101 1083 1066 1050

1950 1897 1848 1800 1755 1712 1671 1632 1594 1558 1524 1491 1459 1429 1400 1372 1345 1319 1294 1270 1246 1224 1202 1181 1161 1142 1123 1104

2065 2007 1951 1899 1849 1801 1756 1713 1671 1632 1594 1558 1524 1491 1459 1429 1400 1372 1345 1319 1293 1269 1246 1224 1202 1181 1161 1141

2284 2213 2146 2082 2023 1966 1912 1861 1812 1766 1722 1680 1640 1602 1565 1530 1497 1465 1434 1404 1376 1349 1323 1297 1273 1249 1227 1205

2376 2299 2227 2159 2094 2034 1976 1921 1870 1820 1774 1729 1687 1646 1608 1571 1535 1502 1469 1438 1408 1380 1352 1326 1300 1276 1252 1229

2426 2345 2270 2199 2132 2068 2009 1952 1899 1848 1799 1754 1710 1668 1628 1591 1554 1520 1486 1455 1424 1395 1367 1340 1314 1288 1264 1241

2457 2374 2296 2223 2154 2089 2028 1970 1915 1863 1814 1767 1722 1680 1640 1601 1564 1529 1495 1463 1432 1402 1374 1346 1320 1295 1270 1247

2476 2391 2312 2238 2168 2102 2039 1981 1925 1872 1822 1775 1730 1687 1646 1607 1570 1534 1500 1468 1437 1407 1378 1350 1324 1298 1274 1250

25

460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

20 2154 2091 2031 1974 1920 1869 1820 1774 1730 1687 1647 1609 1572 1537 1503 1471 1440 1410 1382 1354 1328 1303 1278 1255 1232 1210 1189 1168


21

Додаток 8 до Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В РОЗРАХУНОК І ВИБІР УСТАВОК СПРАЦЬОВУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ 1. Розрахунок струмів короткого замикання 1.1. Струми двофазного к.з. визначаються за формулою:

І к( .2з .)min =

де

Uн 2 ( rpc + rT + rK ⋅ Lnp ) + ( x pc + xT + x K ⋅ Lnp ) 2

2

,

(1)

Uн – середня номінальна напруга мережі приймається рівною 133;

230; 400; 690 або 1200 В; rpc, rT, xpc, xT – активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі і трансформатора, приведені до вторинної обмотки, Ом/км; rК, xК – активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм2, Ом/км; Lnp – приведена до перерізу 50 мм2 або 4 мм2 довжина кабельних ліній, які складають коло к.з., км. 1.2. Розрахунок струму І к( .з2 ). min виконується з урахуванням таких умов: у разі застосування дільничних підстанцій з потужністю до 400 кВ·А включно опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (xpc=0, rpc=0);


22

у разі визначення потужності к.з. більшою за 50 МВ·А (SКЗ>50 МВ·А) активний опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (rрс=0). 1.3. У разі визначення потужності к.з. меншою за 50 МВ·А (SКЗ<50 МВ·А) повний (Zpc), активний (rpc) та індуктивний (xpc) опори високовольтної розподільної мережі визначаються за формулами:

Z pc =

де

U н2 , S КЗ

 1,1  rpc =   S − 0,02  ,  КЗ 

2 X pc = Z PC −rpc2

,

(2)

Sкз – потужність к.з. на вводі дільничної підстанції або на шинах

найближчого живлячого РПП-6, МВ·А. 1.4. Індуктивний і активний опори трансформатора визначаються за формулами: 10U K U н2 XT = , ST

PK U н2 rT = , SТ2

(3)

де UK – напруга короткого замикання, %; ST –номінальна потужність трансформатора, кВ·А; PK – втрати короткого замикання трансформатора, Вт. 1.5. Активний та індуктивний опори жил кабелю приймаються за каталоговими даними виробника і перераховуються на значення температури нагрівання +65 °С. Активний опір кабелю, який розігрітий до температури +65 °С і має площину перерізу мідних жил 50 мм2 , дорівнює 0,423 Ом/км. Індуктивний опір такого кабелю дорівнює 0,075 Ом/км. Сумарний перехідний опір контактів і елементів комутаційних апаратів, а також перехідний опір в місці к.з. приймається таким, що дорівнює 0,005 Ом на один апарат. 1.6. Розрахунковий мінімальний струм к.з. у найбільш віддаленій точці іскронебезпечного приєднання напругою до 42 В визначається за формулою:


23

І к . з . min =

Uн , rT + 2rK

(4) де Uн – номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В; rT – опір трансформатора, приведений до вторинної обмотки, Ом (зазначається в інструкціях з експлуатації апаратів); rК – опір однієї жили кабелю, Ом/м (приймається таким, що дорівнює 0,008; 0,005; 0,0033 та 0,002 Ом/м для кабелів із перерізом жил 2,5; 4; 6 та 10 мм2 відповідно). 1.7. Приведена довжина кабельних ліній Lnp з урахуванням опору контактів і елементів апаратів і перехідного опору в місці к.з. визначається за формулою: Lnp = L1k np 1 + L2 k np 2 +... + Ln k npn +( k +1)le ,

(5)

де L1…Ln – фактичні довжини кабелів, які мають відмінну площину перерізу жил, м; knp1…knpn – коефіцієнти приведення; k – число комутаційних апаратів, які послідовно включені до кола к.з., ураховуючи автоматичний вимикач пересувної трансформаторної підстанції; le=10 м – приведена довжина кабельної лінії, еквівалентна перехідним опорам у точці к.з., і опорам елементів комутаційних апаратів. 1.8. У разі перевірки значення уставки струму спрацювання захисту апарата, який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом, до Lnр, визначеної за формулою (5), додається приведена

довжина

кабелю

з

площею

перерізу

жили

50

мм2,

струмообмежувальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу елементів внутрішнього монтажу. Значення цієї величини зазначається в інструкціях виробника з експлуатації машин.


24

1.9.

Розрахунок

струму

к.з.

2) І к( .з . min

в освітлювальних мережах

виконується з урахуванням опору контактів, який визначається складанням значень Lnр і 2п, де п – число світильників і трійникових муфт у колі к.з. у мережі освітлення. 1.10. Значення максимального струму трифазного к.з. на вводі апарата визначається за формулою:

І к( 3. з). min =1,6 І к( .2з). min

.

(6) 1.11. Коефіцієнти приведення knp площини перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. І к( .з2 ). min наведені у таблиці. Коєфіціенти приведення knp перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. І к( .з2 ). min

Перерізи Коефіцієнт Перерізи Коефіцієнт основної жили приведення основної жили приведення кабелю, knp кабелю, knp 2 2 мм мм Для мереж напругою 380–1140 В (перерізи приведені до 50 мм2) 4 12,3 35 1,41 6 8,22 50 1,00 10 4,92 70 0,72 16 3,06 95 0,54 25 1,97 120 0,43 Для мереж напругою 127–220 В (перерізи приведені до 4 мм2) 2,5 1,6 6 0,67 4,0 1,0 10 0,40 1.12. Значення струму двофазного к.з. у мережах з частотнорегульованим приводом і приводом з плавним пуском приймається відповідно


25

до інструкції з експлуатації виробника частотного

перетворювача

та

пристрою плавного пуску. 2. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристроїв МСЗ 2.1. Значення уставки спрацьовування пристроїв МСЗ автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління, РПВН трансформаторних підстанцій з урахуванням номінального пускового струму визначається за формулами: а) для захисту магістралі: І y ≥ I н.пуск + ∑I н

(7)

,

де Iy – уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, А; Ін.пуск

номінальний

пусковий

струм

найбільш

потужного

електродвигуна, А; ΣІн – сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів, А; б) для захисту магістралі (відгалужень), від якої живиться група одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором: І y ≥ ∑I н.пуск

2.2.

У

разі

захисту

(8)

.

магістралей

з

потужними

асинхронними

електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі якщо пускові струми перевищують 600–700 А) приймається уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, яка дорівнює значенню фактичного пускового струму. Приблизне визначення

пускового

струму

виконується

збільшенням

номінального

робочого струму: у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором - в 6–7 разів; у разі використання електродвигуна з фазним ротором – в 1,5 раза.


26

2.3.

Визначення

уставки спрацьовування пристрою

МСЗ

в

пусковому режимі окремого струмоприймача виконується вимірюванням фактичного пускового струму і порівнянням його значення із заданим номінальним. Особлива увага приділяється зниженню пускового струму протягом загального часу пуску. У разі коли

за перші секунди (3,0±0,5)

пусковий струм не зменшується до значення (2,5±0,3) Iн. пуск , а загальний час пуску перевищує (6...12) секунд, пристроєм МСЗ видається сигнал на відключення приєднання, що захищається. 2.4. Значення уставок спрацьовування МСЗ в сталому режимі (після запуску електродвигуна) визначається за формулами: а) у разі захисту магістралі: I у= кп ⋅ I н′ + ∑I н

,

(9) де

кп – коефіцієнт перевантаження, що враховує допустиме короткочасне

перевищення номінального струму електродвигуна, приймається рівним 3÷4; I н′ – номінальний струм найбільш потужного електродвигуна, А;

б) у разі захисту відгалужень, що живлять групу одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором: І y ≥ к п ∑I н

.

(10)

2.5. У разі захисту магістралі з двошвидкісними електродвигунами значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ визначається для кожної швидкості окремо за формулою: I у ≥ I н .пуск

,

(11)


27

де

I н .пуск

номінальний пусковий

струм

для

кожної

швидкості. 2.5. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ для приєднань з частотно-регульованим приводом зазначається в інструкції з експлуатації виробника частотних перетворювачів. 2.6. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження з пристроєм плавного пуску електродвигунів, розраховується за формулою:

І y = к1к 2 I н

(12)

де к1 – коефіцієнт надійності, що приймається рівним 1,2; к2 – коефіцієнт плавності набору швидкості. Значення к2 зазначається в інструкції з експлуатації виробника пристрою плавного пуску. 2.7. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження,

що

живлять

освітлювальне

навантаження

з

лампами

розжарювання, визначається за формулою: І y ≥ 3I н .

(13)

2.8. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з люмінесцентними лампами, визначається за формулою: І y ≥1,25 I н .

(14)

2.9. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження і виконується нерівність

І н .пуск > I н

, визначається за формулою:


28 І y ≥1,25 I н .

(15)

2.10. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ перевіряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. Кратність значення розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ вважається задовільною у разі виконання нерівності: І к( .2з). min ≥ kЧ Іy

де

,

(16)

kЧ=1,5 – коефіцієнт чутливості захисту.

2.11. В окремих випадках за погодженням із головним енергетиком шахти для магістралей і відгалужень, виконаних екранованими броньованими та екранованими гнучкими кабелями, допускається зниження коефіцієнта чутливості до 1,25. 3. Вибір і перевірка плавких запобіжників 3.1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників для захисту магістралі визначається за формулою:

ІВ ≥

де

І н .пуск 1,6 ÷ 2 ,5

+ ∑І н

,

(17)

ІВ – номінальний струм плавкої вставки, А;

1,6÷2,5 – коефіцієнт, який забезпечує цілісність плавкої вставки у разі пуску електродвигунів із короткозамкненим ротором. Нормальні умови пуску електродвигуна (рідкі пуски та швидке розвертання) забезпечуються коефіцієнтом, який дорівнює 2,5. У разі


29

виникнення важких умов пуску (часті пуски

при

довгому

розвертанні)

коефіцієнт дорівнює 1,6÷2. 3.2. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту відгалуження, яке живить електродвигун з короткозамкненим ротором, визначається за формулою:

ІВ ≥

І н.пуск 1,6 ÷ 2,5

.

(18)

3.3. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту освітлювальної мережі визначається за формулою: ІВ ≥ Ін .

(19)

3.4. Захист електроустановок виконується плавкою вставкою із значенням

номінального

струму,

найближчим

до

розрахункового.

Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30–35 % плавких вставок за

умови

не

перевищення

значення

сумарним

струмом

значення

розрахункового струму. 3.5. Захист іскронебезпечних кіл напругою до 42 В, які живлять зовнішні навантаження

(апарати автоматизації, світильники місцевого освітлення

тощо), виконується запобіжниками або малогабаритними автоматичними вимикачами. Значення плавкої вставки зазначається в інструкції з експлуатації виробника апарата. 3.6.

Вибрана

номінальним

плавка

струмом

вставка

двофазного

перевіряється к.з.

і

за

за

струмом

розрахунковим навантаження

відгалуження, приєднаного кабелем з меншою площею перерізу жил. 3.7. Кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки вважається задовільною у разі виконання нерівності:


30 І к( .2з). min ≥ 4 ÷7 . ІВ

(20)

Кратність, яка дорівнює 4, допускається в мережах напругою 660–1140 В, у разі вибору плавкої вставки на номінальний струм 160 і 200 А, а також у мережах з напругою 127 і 220 В незалежно від значення струму плавкої вставки. 3.8. Вибір плавкої вставки для захисту іскронебезпечних кіл із напругою до 42 В вважається задовільним у разі виконання нерівності: І к( .2з). min . ≥5 ІВ

(21)

4. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів 4.1. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального вимикача від мінімальних струмів

двофазного

к.з.

виконується

комутаційним

апаратом,

який

підключається до первинної обмотки трансформатора. 4.2. Вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата, підключеного до первинної обмотки трансформатора, напругою 1200, 690, 400, 230 та 133 В виконується з урахуванням схеми з’єднання первинної і вторинної обмоток. 4.3. У разі однакового з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Δ/Δ, Y/Y) вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою: І к( .2з). min ≥1,5 , кТ І у

(22)


31

де

І

( 2) к .з . min

– розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. у

відгалужені, яке підключено до вторинної обмотки тарнсформатора, А; Іу – уставка спрацювання пристрою МСЗ з боку первинної обмоток трансформатора, А; кТ – коефіцієнт трансформації; 1,5 – коефіцієнт чутливості захисту. 4.4. У разі відмінного з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Δ/Y, Y/Δ) вибір і перевірка значення уставки спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою: І к( .2з). min кТ І у 3

≥ 1,5 .

(23)

4.5. Значення уставки спрацювання пристрою МСЗ, який підключений до первинної обмотки і захищає струмоприймачі, підключені до вторинної обмотки освітлювальних трансформаторів, визначається за формулами:

Іу =

3І н , кТ

Іу =

1,25 І н . кТ

(24) 4.6. У разі виконання нерівності

І н .пуск > I н

уставка спрацьовування

пристрою МСЗ, який захищає освітлювальні пристрої, визначається за формулами: Іу =

3І н , кТ

Іу =

1,25 І н . кТ

(25) 4.7. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників, які встановлюються на первину обмотку трансформаторів освітлювальних апаратів, визначається за формулою:


32 ІВ ≥

4.8.

Значення

плавкої

1,2 ÷1,4 . Ін кТ

вставки

(26)

приймається

найближчим

до

розрахункового значення номінального струму. 4.9. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі однакової схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності: І к( .2з). min ≥4. кТ І В

4.10.

Кратність

розрахункового

(27)

значення

мінімального

струму

двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі відмінної схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності: І к( .2з). min кТ І В 3

де

2) І к( .з . min

≥4,

(28)

– розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з.,

визначений для випадку замикання на затискачах введення наступного після вторинної обмотки захисного апарата, А. 5. Перевірка уставок спрацювання пристрою МСЗ за гранично вимикаючим струмом комутаційного апарата 5.1. Надійне вимикання комутаційним апаратом максимальних струмів к.з., які виникають у приєднанні, забезпечується у разі виконання нерівності:


33 І О >1,2 І к( .3з). max

,

(29) де ІО – гранично вимикаючий струм комутаційного апарата, А; І к( 3.з). max

– розрахунковий максимальний струм трифазного к.з., А.

5.2. У разі невиконання нерівності (29) застосовується апарат, встановлений на цьому відгалужені з достатньою вимикаючою здатністю, і виконується перевірка нерівності: Іу ≤

ІО = 0,55 І О , 1,2 ⋅ кЧ

(30)

де Іу – уставка спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата з вимикаючою здатністю, що задовольняє нерівності (29); кЧ – коефіцієнт чутливості, що дорівнює 1,5. 5.3. У разі невиконання нерівності (30) застосовується

додатковий

апарат, який встановлюється перед невідповідним комутаційним апаратом і характеризується значенням гранично вимикаючого струму, при якому виконуються нерівності (29) і (30). 5.4. Вимоги до перевірки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюються на автоматичні вимикачі, встановлені в пересувних підстанціях і пускових агрегатах.

57_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you