Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004р. № 236

НПАОП 10.0-5.08-04 ІНСТРУКЦІЯ З ВИМІРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ В ШАХТАХ ТА ОБЛІКУ ПИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ * До пунктів 3.6.9, 8.2.3 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Загальні положення 1.1. Концентрація пилу у рудниковому повітрі визначається у вагових (гравіметричних) показниках (мг/м3). Залежно від мети вимірювання визначається максимальна разова (оперативний пиловий контроль) або середньозмінна (періодичний пиловий контроль) концентрація усього пилу, що витає в повітрі. Значення максимальної разової концентрації пилу використовується з метою оцінки ефективності заходів щодо знепилювання. Значення середньозмінної концентрації пилу використовується з метою оцінки умов праці за пиловим фактором (шляхом порівняння отриманих значень із гранично допустимими концентраціями пилу) і врахуванням пилових навантажень на робітників. 1.2. Виміри концентрації пилу у шахтах повинні провадитися шляхом відбору проб пилу аспіраційними приладами (пробонабірниками) епізодичної дії або вимірювання концентрації пилу переносними пиломірами, допущеними до використання у вугільних шахтах. З метою оперативного пилового контролю допускається використання апаратури стаціонарного автоматичного контролю за допомогою датчиків, встановлених у гірничих виробках. З метою періодичного пилового контролю можна застосовувати індивідуальні пробонабірники. 1.3. Виміри концентрації пилу повинні провадитися особами, які пройшли навчання за спеціальною програмою і склали екзамен. 2. Оперативний пиловий контроль 2.1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися під час виконання основних виробничих процесів. Періодичність вимірювань – не рідше одного разу на місяць. Якщо запилення повітря під час виконання окремих виробничих процесів не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна провадити не рідше одного разу на рік або за необхідністю. Пилове навантаження – маса пилу, що потрапила до органів дихання за строк роботи у контакті з пилом *


2

2.2. Оперативний пиловий контроль проводиться дільницею ВТБ. Допускається проводити виміри працівниками ДАРС /ДВГРС/. 2.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком, який за 15 днів до початку місяця складається керівником дільниці ВТБ і затверджується технічним керівником підприємства. 2.4. Відбір проб пилу або вимірювання концентрації пилу повинні проводитися на середині висоти виробки, а у виробках висотою понад 2 м – на висоті 1,5 м від підошви. В очисних виробках пологих і похилих пластів відбір проб або заміри концентрації пилу повинні провадитися над конвеєром. Замірний переріз повинен розташовуватися в таких місцях залежно від типу джерела пилу: під час виймання вугілля комбайнами або відбійними молотками на крутих пластах – у виробці з вихідним вентиляційним струменем, що прилягає до лави, за 10–15 м від лінії вибою; під час виймання вугілля комбайнами і стругами на похилих і пологих пластах – у лаві за 10–15 м від вентиляційного штреку; під час щитового виймання крутих пластів – на робочому місці машиніста; під час проведення підготовчих виробок – за 25–30 м від вибою; у конвеєрних виробках – в 10–15 м від кожного пункту перевантаження вугілля за напрямом руху повітря. 2.5. Тривалість вимірювання максимальної разової концентрації пилу повинна становити не менше як 30 хв. при нормальному ході основного пилоутворювального процесу. Під час використання аспіраційних приладів або інших пилопробонабірників може провадитися безперервний відбір однієї або послідовно декількох проб. Середнє значення концентрації пилу визначається як середнє арифметичне окремих визначень. При цьому вміст пилу в повітрі обчислюють за формулою: C = (W1–W2)1000, мг/м3, t де W1 – вага фільтру з пилом, мг; W2 – вага чистого фільтру, мг;  – продуктивність аспіраційного приладу або пилопробонабірника, л/хв.; t – тривалість відбору проби, хв. 2.6. На дільниці ВТБ повинен вестися журнал обліку концентрації пилу за установленою формою (додаток 1). Допускається ведення обліку концентрації пилу з використанням комп’ютера. Журнал повинен зберігатися на шахті протягом не менше як 2 роки. 2.7. Для всіх діючих очисних і підготовчих виробок повинні встановлюватися технічно досяжні рівні залишкової запиленості повітря. Для встановлення технічно досяжного рівня залишкової запиленості повітря повинні бути визначені концентрації пилу в місцях, що вказані в п. 2.4 цієї Інструкції, при дотриманні параметрів знепилення, встановлених Інструкцією з комплексного знепилення повітря.


3

Результати замірів розглядаються й приймаються як технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря комісією у складі головного інженера підприємства (голова), начальника дільниці ВТБ і технічного інспектора праці профспілки. Прийняте рішення оформлюється актом і погоджується з МакНДІ. Термін дії прийнятих значень технічно досяжних рівнів залишкової запиленості повітря не повинен перевищувати один рік. 2.8. Результати наступних планових замірів концентрації пилу, що вказані у п. 2.1 цієї Інструкції, повинні порівнюватися із встановленими для даного вибою технічно досяжного рівня залишкової запиленості повітря. Якщо виміряна концентрація пилу буде перевищувати технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря, роботи у вибої повинні бути зупинені і прийняті всі необхідні заходи щодо зниження запиленості повітря до рівня, що вимагається. 3. Періодичний пиловий контроль 3.1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися на всіх робочих місцях. Періодичність вимірів – не рідше одного разу на квартал. Якщо запилення повітря на окремих робочих місцях не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна проводити не рідше одного разу на рік або за необхідністю. 3.2. Періодичний пиловий контроль проводиться працівниками ДАРС /ДВГРС/ або спеціалізованою організацією. 3.3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком (Додаток 2), який за 15 днів до початку кварталу складається керівником дільниці ВТБ, узгоджується з ДАРС /ДВГРС/ або спеціалізованою організацією і затверджується технічним керівником підприємства. 3.4. Пиломір або пробонабірник повинен розташовуватися, як правило, у зоні дихання того, хто працює, але не далі як 0,5 м від його обличчя. В окремих випадках допускається розташування пробонабірника на відстані не більше ніж 1 м від того, хто працює, за напрямом руху вентиляційного струменя. 3.5. Вимірювання середньозмінної концентрації пилу повинно вестися протягом не менше як 75% тривалості зміни за умови охоплення усіх виробничих операцій протягом зміни, перерв у роботі та виконання установленої норми виробки не менше ніж на 80%. Відбір проб або заміри концентрації пилу повинні оформлятися актомнарядом (Додаток 3). Результати вимірів, оформлені у вигляді повідомлення (Додаток 4), передаються шахті у дводенний строк. 4. Облік пилових навантажень 4.1. На кожній дільниці шахти повинен вестися журнал обліку пилових навантажень робітників та посадових осіб (Додаток 5). 4.2. У кінці кожного кварталу до журналу заносять на кожного працівника дані про кількість відпрацьованих змін та середньозмінної концентрації пилу на робочому місці на підставі записів у табелях виходів, книзі нарядів та повідомлень про результати вимірів концентрації пилу. Відповідальність за ведення журналу покладається на керівника дільниці.


4

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою шахти. Журнал обліку пилових навантажень повинен зберігатися не менше як 25 років. 4.3. Пилове навантаження працівника шахти розраховується за формулою: П = 0,001kCQtN, де П – пилове навантаження, г; k – коефіцієнт, що враховує наявність респіратора (за відсутності респіратора приймається рівним 1, за наявності – 0,1); С – середньозмінне запилення повітря, мг/м3; Q – середньозмінний об’єм легеневої вентиляції, м3/хв. (визначається важкістю роботи, яка виконується, і приймається по таблиці 1); t – тривалість робочої зміни, хв.; N – число змін, відпрацьованих у запиленій атмосфері; 0,001 – коефіцієнт переведення міліграмів у грами. Професія 1 Машиніст вугільного комбайна Помічник машиніста Гірничоробочий очисного вибою

Об’єм легеневої вентиляції Виконувана робота 2 Виймання вугілля комбайном

Таблиця 1

Об’єм легеневої вентиляції, м3/хв. 3 0,020

Те саме

0,025

Кріплення, управління покрівлею, пересування конвеєра Виймання вугілля у ніші, викладання бутових смуг Виймання вугілля відбійними молотками Доставка матеріалів

0,030

Машиніст Проведення виробок прохідницького комбайна Помічник маши- Те саме ніста прохідницького комбайна Прохідник Встановлення кріплення Буріння шпурів, свердловин Машиніст підзем- Обслуговування машин них установок Електрослюсар Те саме

0,025–0,030 0,035 0,025–0,030 Продовження табл. 1

0,023 0,027 0,030 0,028 0,015 0,015


5

Гірничоробочий

Кріплення підготовчих виробок, ремонтні роботи Доставлення матеріалів

Майстерпідривник Гірничий майстер Нагляд

0,025 0,020 0,020 0,015

4.4. Контроль пилового навантаження на шахті повинен здійснюватися посадовою особою, призначеною наказом керівника підприємства. Вказана особа щорічно підраховує пилові навантаження шляхом підсумовування навантажень за квартали. Отримане значення підсумовується з пиловими навантаженнями за попередній період. Якщо сума пилових навантажень буде перевищувати гранично-допустиме пилове навантаження, значення якого приведене у таблиці 2, працівник шахти повинен бути виведений з роботи у запиленій атмосфері. Таблиця 2

Критичні за пневмоконіозом пилові навантаження Граничнодопустимі пилові навантаження (грам) для видів пилу Об’єм легеневої Породний, Вугільнопород- Вугільний Антраци3 вентиляції, м /хв. вугільноний, вугільний товий породний Вміст вільного діоксиду кремнію, % Від 10 до 70 Від 5 до 10 До 5 До 50 0,02 290 510 1450 880 0,03 330 540 1800 940 0,04 335 545 1850 950

4.5. Робітники, які знову стають до роботи на шахті, а до цього працювали на інших шахтах, повинні надавати дані про отриманні пилові навантаження, що приймаються до обліку.


6 Додаток 1

ЖУРНАЛ обліку концентрації пилу в гірничих виробках

4

5

6

7

Технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря мг/м3

Тип і кількість працюючих машин і механізмів

3

Концентрація пилу середньозмінна, мг/м3

Роботи, що виконуються у момент виміру

2

Швидкість повітря у місці вимірювання, м/с

Найменування виробки, місце виміру

1

Способи і засоби боротьби з пилом

Дата виміру, номер повідомлення

шахти___________________________________________________ організація, до складу якої входить підприємство ______________ _________________________________________________________

8 Додаток 2

УЗГОДЖЕНО Командир взводу ДАРС /ДВГРС/ або командир іншої спеціалізованої організації _______________________ “____”_________ 200__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ Технічний керівник шахти _______________________ “____”_________ 200__ р.

ГРАФІК виміру концентрації пилу в гірничих виробках шахти ______________________________________________________ організація, до складу якої входить підприємство _____________ _______________________________________________________ на ____ квартал 200__ р. Найменування виробки 1

Місце виміру

Керівник дільниці ВТБ

2

Число вимірів 3

Примітка 4


7 Додаток 3

АКТ-НАРЯД на вимірювання концентрації пилу Цей акт складено про те, що ______________ 200__ р. зроблено вимірювання концентрації пилу в гірничих виробках шахти ____________________________________________ організації, до складу якої входить підприємство ___________________________________________ Роботи, Тип пиломіру Наймену- Місце що (пробонаНомер вання виміру виконубірного проби виробки вались у пристрою) і момент його заводський виміру номер 1 2 3 4 5

Керівник дільниці ВТБ Представник ДАРС /ДВГРС/ або іншої спеціалізованої організації

Тривалість виміру, хв.

Об’ємна швидкість протягування повітря через фільтр, л/хв.

6

7


8 Додаток 4

Повідомлення № ______ від “____” ___________ 200__ р. про результати вимірів концентрації пилу в гірничих виробках шахти ______________________ організації, до складу якої входить підприємство ___________________________ _____________________________________________________________________ Дата вимірів

Номер актунаряду

1

2

Найменуван- Місце Роботи, ня виробки виміру що виконувались під час вимірів 3 4 5

Керівник лабораторії ДАРС /ДВГРС/

Номер проби

Концентрація пилу, мг/м3

6

7


1 2 3 4 5 6 7

Сумарне пилове навантаження з початку року, г

Пилове навантаження

Середньозмінна концентрація пилу на робочому місці, мг/м3

Кількість відпрацьованих змін

Характеристика виконуваної роботи

Найменування гірничої виробки, де знаходилось робоче місце

Табельний номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

9

Додаток 5

ЖУРНАЛ

обліку пилових навантажень робітників і посадовых осіб дільниці ________ шахти _______________________________ організації, до складу якої входить підприємство ____________________________________ за 200__ р.

8 9

010  
010  
Advertisement