Page 1

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧНОГО ГАЗОВОГО ЗАХИСТУ (перша редакція)

Макіївка 2011


2

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

від

№ від „___”___________№_____

Державна Установа Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці від

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧНОГО ГАЗОВОГО ЗАХИСТУ (перша редакція)

Макіївка 2011


3

ЗМІСТ ВСТУП.……………………………………………………………..........

4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………...…………………......

5

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ…............................

9

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ……….............................

10

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ........................

11

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.......................

12

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ...………..

14


4

ВСТУП Примірна інструкція містить положення про права, обов'язки та відповідальність операторів автоматичного газового захисту (далі – оператори) з урахуванням положень і норм, викладених у Гірничому Законі України, Правилах безпеки у вугільних шахтах, Законах України „Про охорону праці”, „Про престижність шахтарської праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та Державних санітарних правилах і нормах роботи з візуальними дисплейними терміналами електроннообчислювальних машин. На основі цієї примірної інструкції у відповідності зі ст. 13 Закону України „Про охорону праці” кожен роботодавець для специфічних умов свого підприємства організовує розроблення й затверджує свою Інструкцію, яка є обов’язковою для виконання операторами під час роботи на даному підприємстві і видається їм на руки безпосереднім керівником робіт під розпис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу. Роботодавець (власник підприємства) обов’язково знайомить операторів з усіма зміненнями й доповненнями до інструкції. При підписанні трудового договору роботодавець знайомить оператора з умовами праці, наявністю небезпечних і шкідливих виробничих чинників на його робочому місці, можливими наслідками їх впливу на здоров'я, його правами на пільги й компенсації за роботу в таких умовах згідно з чинним законодавством й колективним договором. Ця примірна інструкція розроблена МакНДІ згідно з „Положенням про розробку примірних інструкцій з охорони праці”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666, та є невід'ємною частиною нормативного забезпечення державної політики в сфері охорони праці та промислової безпеки й не суперечить Міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007. ___________________________________________________________ Право власності на цей документ належить МакНДІ. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю або частково на будьяких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Міненерговугілля України.


5

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Права й обов'язки з охорони праці, безпечного виконання робіт і правила поведінки оператора автоматичного газового захисту визначені Законом України „Про охорону праці”, трудовим законодавством, Гірничим Законом України, Правилами безпеки у вугільних шахтах, Державними санітарними правилами і нормами роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами, нормативно-технічною документацією, трудовим колективним договором, розпорядженнями (наказами) роботодавця (власника підприємства) та цією Інструкцією. Оператор під час роботи перебуває під впливом шкідливих факторів, пов’язаних із зоровим та нервово-емоційним напруженням у зв’язку з вимушеною робочою позою при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м’язової активності (гіподинамії), а також під впливом комплексу несприятливих факторів - шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань та ін. 1.1 До роботи за професією оператора автоматичного газового захисту допускаються особи, які: - досягли 18-річного віку, мають повну або базову загальну середню освіту, пройшли навчання та одержали професію безпосередньо на виробництві; - пройшли медичний огляд і не мають протипоказань до роботи за вказаною професією; - пройшли навчання з питань охорони праці відносно конкретних робіт, які вони будуть виконувати, та показали задовільні результати при перевірці вказаних знань; - пройшли навчання за спеціальною програмою; - пройшли інструктажі (вступний та первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 1.2 У період трудової діяльності оператор повинен проходити навчання з охорони праці, що організовує роботодавець (власник), у формі: поточних, повторних, позапланових й цільових інструктажів; стажування; періодичних і позачергових перевірок знань з охорони праці; перепідготовки у разі переходу на обслуговування нової техніки.


6

1.3 Оператор зобов'язаний проходити періодичні (у встановлений термін) медичні огляди, що організовуються власником шахти разом з медичними установами. На час проходження медичного огляду за ним зберігається місце роботи і середній заробіток. Оператор, який не пройшов медогляд у встановлений строк, відповідно до законодавства, до роботи не допускається. 1.4 Позачерговий медичний огляд може бути організований за заявою оператора, якщо він вважає що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або з ініціативи роботодавця (власника), якщо він вважає що стан здоров'я оператора не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки. Якщо в процесі медогляду встановлено, що оператор за станом здоров'я не може продовжувати роботу за даною професією, його працевлаштування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 1.5 Оператор має право відмовитися від отриманого наряду (змінного завдання), повідомивши про це змінного керівника робіт, якщо виробнича ситуація небезпечна для його життя або здоров'я, або для оточуючих його людей. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцем служби охорони праці шахти, за участю представника профспілки або уповноваженого трудового колективу відповідно до діючого законодавства, а у випадку виникнення конфлікту - відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участю представника профспілки. 1.6 Оператор протягом терміну дії трудового договору має право на своєчасне одержання інформації від роботодавця про змінення у виробничих умовах й у розмірах пільг і компенсацій, включаючи ті, які надаються йому додатково. 1.7 Оператор має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація шахти не виконує вимоги законодавства з охорони праці й промислової безпеки або умови колективного договору із цих питань. 1.8 Вимоги до робочого місця оператора. 1.8.1 Площа приміщення на одне робоче місце повинна складати не менше 6 м2, а об’єм – не менше 20 м3. 1.8.2 Приміщення для оператора повинне мати приточно-витяжну вентиляцію, природне та штучне освітлення згідно з діючими нормами. Підлога повинна бути неслизькою, з антистатичними властивостями. Інтер’єр приміщення повинен оформлятись із матеріалів, що не виділяють в повітря шкідливі хімічні речовини. В приміщені необхідно щоденно робити вологе прибирання.


7

1.8.3 Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною (на рівні колін) не менше 450 мм, а на рівні простягнутої ноги – 650 мм. Робочий стілець повинен бути підйомно-поворотним, регульованим по висоті в межах 400-500 мм із стаціонарними або замінюваними підлокітниками, що регулюються по висоті над сидінням. 1.8.4 Робоче місце повинне мати підставку для ніг шириною не менше 300 мм, глибиною не менше 400 мм. Підставка повинна регулюватись по висоті (в межах до 150 мм) та куту нахилу опорної поверхні (до 20о). 1.8.5 Екран дисплея повинен розташовуватись на відстані 600-700 мм від очей оператора. Клавіатура повинна розміщуватись на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, що повернутий до оператора. 1.9 Оператор зобов'язаний: 1.9.1 Знати й виконувати вимоги з охорони праці, передбачені трудовим (колективним) договором (угодою, контрактом), правилами внутрішнього трудового розпорядку й цією інструкцією. 1.9.2 Знати й виконувати вимоги інструкцій з експлуатації реєструючих приладів та спеціальних пристроїв; принцип улаштування, призначення та положення пультів, рукояток, кнопок і сигнальних пристроїв; а також вимоги документів з охорони праці, що стосуються професії оператора та його робочого місця. Знати порядок приймання та передавання оперативної інформації, правила ведення встановленої документації. 1.9.3 Знати загальну схему розміщення засобів аерогазового контролю в гірничих виробках, методи і засоби контролю рудникової атмосфери, призначення реєструючих приладів та спеціальних пристроїв. 1.9.4 Знати сигнали аварійного оповіщення, правила поведінки при аваріях, запасні виходи. 1.9.5 Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння. 1.9.6 Перебувати на роботі в одязі й взутті, що відповідають умовам роботи. 1.9.7 Дбайливо ставитися до обладнання, апаратури, інструментів, засобів зв'язку. 1.9.8 Вживати заходів щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій. 1.9.9 Повідомляти про всі помічені або виявлені небезпеки безпосереднього керівника дільниці або гірничого диспетчера. 1.9.10 Знати прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків.


8

1.9.11 Співробітничати з роботодавцем (власником шахти) в забезпеченні й організації безпечних і здорових умов праці, у попередженні виробничих ситуацій, що загрожують життю працюючих. 1.9.12 Виконувати роботи на обладнанні та апаратурі, стан яких не представляє небезпеки для нього й інших працівників. 1.9.13 Виконувати роботи або дії, що відносяться тільки до отриманого змінного завдання (наряду) і його обов'язків, за винятком випадків, коли створюється загроза виникнення аварії, життю й здоров'ю працівників. 1.9.14 Виконувати роботи з усунення небезпек тільки із застосуванням засобів індивідуального захисту й у присутності інженерно-технічного працівника. 1.10 Оператору для запобігання аварійній ситуації не дозволяється: розкривати та розбирати електроустаткування, апаратуру, прилади захисту та контролю; торкатися струмопровідних частин апаратури, що знаходиться під напругою; зберігати біля апаратури папір, дискети, інші носії інформації, запасні блоки, деталі тощо, якщо вони не використовуються для поточної роботи; працювати з відеодисплейним терміналом, у якого під час роботи з’являються нехарактерні сигнали, нестабільні зображення на екрані тощо; палити й користуватися відкритим вогнем у надшахтних будівлях, на поверхні шахт ближче ніж 30 м від дифузора вентилятора та будівель дегазаційних установок, біля устя виробок, що виходять на земну поверхню; спати, вживати алкогольні напої, наркотичні або токсичні речовини, а також з'являтися й перебувати під дією зазначених речовин на території шахти; доставляти на робоче місце алкогольні напої, наркотичні і токсичні речовини. Оператор може бути підданий перевірці, організованій роботодавцем або керівником робіт, на наявність заборонених речовин та стан алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.


9

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ 2.1 До початку роботи оператор автоматичного газового захисту зобов’язаний одержати наряд, в процесі інструктажу з’ясувати всі заходи, пов’язані із забезпеченням безпеки при виконанні робіт. 2.2 Перед початком роботи оператор повинен: перевірити наявність та справність обладнання та апаратури і їх заземлення; перевірити наявність протипожежних засобів, аптечки першої медичної допомоги; перевірити наявність та справність систем освітлення, опалення, кондиціювання або приточно-витяжної вентиляції приміщення; очистити екран відеодисплейного терміналу від пилу та інших забруднень. Виявлені несправності мають бути усунуті до початку роботи. 2.3 Принтер або інші пристрої для введення – виведення інформації необхідно розмістити таким чином, щоб забезпечувалась добра видимість відеодисплейного терміналу, зручність керування вказаними пристроями в зоні досяжності моторного поля (відстань по висоті – 900-1300 мм, по глибині – 400-500 мм).


10

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 3.1 Відповідно до „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” оператори автоматичного газового захисту виконують слідуючі основні роботи: - обслуговування апаратури автоматичного контролю вмісту метану в гірничих виробках; - спостереження за режимом провітрювання тупикових виробок; - перевіряння справності реєструючих та сигнальних пристроїв об’єктів, що контролюються; - ведення періодичних записів в журналі показань реєструючих приладів; - реєстрація інформації, що надходить від гірничих майстрів та маршрутних електрослюсарів підземних, а також порівняння її з показаннями апаратури автоматичного контролю; - повідомлення гірничого диспетчера та відповідних керівників дільниць про порушення або змінення нормального режиму провітрювання, перевищення концентрації метану у місцях встановлення датчиків вище допустимих норм, неполадки, що виникли, або відказ на пульті. 3.2 Оператор повинен обслуговувати не більше п’яти стійок інформації щодо концентрації метану та двох пристроїв для контролю режиму провітрювання виробок. 3.3 Під час роботи оператор зобов’язаний стежити за безпечним станом місця роботи, справністю обладнання та апаратури, що обслуговуються. У разі виявлення ознак небезпеки він повинен негайно припинити роботу, вимкнути обладнання та апаратуру, попередити працівників поруч і вийти в безпечне місце, повідомивши про це гірничого диспетчера. У випадку несправності обладнання та апаратури оператор зобов’язаний вжити заходів щодо їх усунення. Якщо усунути несправність самотужки неможливо, він повинен повідомити про неї гірничого диспетчера або керівника дільниці. 3.4 Для оператора протягом робочої зміни мають передбачатись: - перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви); - перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами); - перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години.


11

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ 4.1 Після закінчення роботи оператор повинен: прибрати місце проведення робіт; здати робоче місце змінюючому працівнику в безпечному стані, попередивши про усунені протягом зміни і наявні порушення; відзначити час закінчення роботи в порядку, визначеному діючою на шахті нарядною системою.


12

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 До аварійних ситуацій відносяться пожежі. Оператор повинен твердо знати ознаки пожежі, правила поведінки в такій обстановці, а також шляхи пересування до запасних виходів. Ці місця вказуються в плані евакуації людей з адміністративнопобутового комбінату шахти на випадок пожежі, з яким оператора знайомлять під розпис. 5.2 Якщо оператор став очевидцем аварії, нещасного випадку, гострого захворювання, становища з явною загрозою життю й здоров'ю людей, він повинен у першочерговому порядку: надати допомогу постраждалій людині; попередити людей про небезпеку; негайно повідомити про нещасний випадок або ознаки аварії гірничого диспетчера і діяти відповідно до його вказівок; вжити заходів щодо ліквідації аварії або обмеження її поширення, використовуючи при цьому протиаварійні й захисні засоби; вийти в безпечне місце у випадку неможливості ліквідувати аварію або обмежити її поширення, а також у разі явної загрози життю й здоров'ю. 5.3 При одержанні сигналу (оповіщенні) про аварію оператор повинен вийти в безпечне місце за вказівкою начальника зміни шахти, гірничого диспетчера або працівника служби охорони праці. 5.4 Опинившись у задимленій атмосфері, а також відчувши труднощі у диханні (слабість, запаморочення), оператор повинен рушити до найближчого запасного виходу і вийти на свіжий струмінь повітря. Після виходу на свіжий струмінь повітря доповісти гірничому диспетчеру про своє місце знаходження. 5.5 Перебуваючи на аварійній ділянці на свіжому струмені повітря з боку вогнища пожежі, необхідно надати допомогу потерпілим і з боку свіжого струменю почати гасіння пожежі первинними засобами. При гасінні пожежі необхідно використовувати вогнегасники, пісок і воду. Електрообладнання й кабелі, що горять, необхідно гасити піском або порошковими вогнегасниками, відключивши подачу електроенергії на них. Забороняється гасити електрообладнання водою й пінними вогнегасниками. 5.6 Якщо оператора захоплено пожежею усередині будівлі і шляхи виходу перекриті вогнищем пожежі, йому необхідно: взявши первинні засоби пожежогасіння, вжити всі можливі заходи щодо переходу через осередок пожежі і його гасіння;


13

у випадку невдалої спроби ліквідації осередку пожежі й переходу через нього, сховатися за дверима, що не згорають, ущільнити їх і чекати допомоги, подаючи сигнали з місця свого знаходження. 5.7 Якщо оператор помітив іскріння або відчув запах нагрітої ізоляції в електрообладнанні, він повинен негайно відключити електроприймач і повідомити про це гірничого диспетчера та керівника дільниці.


14

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ Оператор автоматичного газового захисту відповідає за: невиконання заходів безпеки, передбачених нормативно-технічними документами під час виконання змінного завдання (наряду); особисті порушення правил і норм безпеки робіт, які могли б спричинити тяжкі наслідки (аварії, травматизм); травмування людей із його провини або створення аварійної обстановки, що призвела до травмування (загибелі) людей; знаходження на робочому місці у нетверезому стані або наркотичному чи токсичному сп'янінні; виконання робіт, не передбачених змінним завданням (нарядом). Порушення вимог цієї Інструкції з охорони праці веде до матеріальної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

197  
Advertisement