Page 1

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МОТОРИСТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ (перша редакція)

Макіївка 2011


ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

від

від

Державна Установа Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці від

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МОТОРИСТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ (перша редакція)

Макіївка 2011


3

ЗМІСТ ВСТУП.……………………………………………………………..........

4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………...…………………......

5

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ…............................

9

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ……….............................

11

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ........................

13

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.......................

14

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ...………..

16


4

ВСТУП Примірна інструкція містить положення про права, обов'язки та відповідальність моториста вентиляційної установки з урахуванням положень і норм, викладених у Гірничому Законі України, Правилах безпеки у вугільних шахтах, Законах України „Про охорону праці”, „Про престижність шахтарської праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. На основі цієї примірної інструкції у відповідності зі ст. 13 Закону України „Про охорону праці” кожен роботодавець для специфічних умов свого підприємства організовує розроблення й затверджує свою Інструкцію, яка є обов’язковою для виконання мотористами вентиляційних установок під час роботи на даному підприємстві і видається їм на руки безпосереднім керівником робіт під розпис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу. Роботодавець (власник підприємства) обов’язково знайомить мотористів вентиляційних установок з усіма зміненнями й доповненнями до інструкції. При підписанні трудового договору роботодавець знайомить моториста вентиляційної установки з умовами праці, наявністю небезпечних і шкідливих виробничих чинників на його робочому місці, можливими наслідками їх впливу на здоров'я, його правами на пільги й компенсації за роботу в таких умовах згідно з чинним законодавством й колективним договором. Ця примірна інструкція розроблена МакНДІ згідно з „Положенням про розробку примірних інструкцій з охорони праці”, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666, та є невід'ємною частиною нормативного забезпечення державної політики в сфері охорони праці та промислової безпеки й не суперечить Міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007. ___________________________________________________________ Право власності на цей документ належить МакНДІ. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю або частково на будьяких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Міненерговугілля України.


5

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Права й обов'язки з охорони праці, безпечного виконання робіт і правила поведінки моториста вентиляційної установки визначені Законом України „Про охорону праці”, трудовим законодавством, Гірничим Законом України, Правилами безпеки у вугільних шахтах, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами, нормативнотехнічною документацією, трудовим колективним договором, розпорядженнями (наказами) роботодавця (власника підприємства) та цією Інструкцією. Моторист вентиляційної установки може перебувати під впливом небезпечних або шкідливих виробничих чинників, основними з яких є: пожежі, рухомі частини машин і механізмів, підвищені рівні шуму, знижена або підвищена температура повітря, струмопровідні частини електроустаткування. 1.1 До роботи за професією моториста вентиляційної установки допускаються особи, які: - досягли 18-річного віку, мають базову або неповну базову загальну середню освіту та пройшли короткострокове виробниче навчання; - пройшли медичний огляд і не мають протипоказань для роботи по вказаній професії; - пройшли навчання по професії, в тому числі підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою, навчання з питань охорони праці відносно конкретних робіт, які вони будуть виконувати, та показали задовільні результати при перевірці знань; - пройшли інструктажі (вступний та первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 1.2 У період трудової діяльності моторист вентиляційної установки повинен проходити навчання з охорони праці, що організовує роботодавець (власник), у формі: поточних, повторних, позапланових й цільових інструктажів; стажування; періодичних і позачергових перевірок знань з охорони праці; перепідготовки у разі змінення технології, організації робіт, переходу на обслуговування нової техніки. 1.3 Моторист вентиляційної установки зобов'язаний проходити періодичні (у встановлений термін) медичні огляди, що організовуються власником шахти разом з медичними установами.


6

На час проходження медичного огляду за ним зберігається місце роботи і середній заробіток. Моторист вентиляційної установки, який не пройшов медогляд у встановлений строк, відповідно до законодавства, до роботи не допускається. 1.4 Позачерговий медичний огляд може бути організований за заявою моториста вентиляційної установки, якщо він вважає що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або з ініціативи роботодавця (власника), якщо він вважає що стан здоров'я моториста вентиляційної установки не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки. Якщо в процесі медогляду встановлено, що моторист вентиляційної установки за станом здоров'я не може продовжувати роботу за даною професією, його працевлаштування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 1.5 Моторист вентиляційної установки має право відмовитися від отриманого наряду (змінного завдання), повідомивши про це змінного керівника робіт, якщо виробнича ситуація небезпечна для його життя або здоров'я, або для оточуючих його людей. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцем служби охорони праці шахти, за участю представника профспілки або уповноваженого трудового колективу відповідно до діючого законодавства, а у випадку виникнення конфлікту відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участю представника профспілки. 1.6 Моторист вентиляційної установки забезпечується роботодавцем спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту відповідно до умов праці на робочому місці за діючими галузевими нормами. Моторист вентиляційної установки повинен мати: каску; костюм бавовняний; білизна натільна; чоботи кирзові або черевики шкіряні; онучі бавовняні. Узимку додатково: куртка бавовняна з підкладкою, що утеплює ; штани бавовняні з підкладкою, що утеплює; валянки; шапка-вушанка. 1.7 Моторист вентиляційної установки має право на компенсацію роботодавцем (власником) витрат на придбання спецодягу й інших засобів


7

індивідуального захисту, якщо встановлений нормами термін видачі цих засобів був порушений і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У випадку дострокового зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 1.8 Моторист вентиляційної установки протягом терміну дії трудового договору має право на своєчасне одержання інформації від роботодавця про змінення у виробничих умовах й у розмірах пільг і компенсацій, включаючи ті, які надаються йому додатково. 1.9 Моторист вентиляційної установки має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація шахти не виконує вимоги законодавства з охорони праці й промислової безпеки або умови колективного договору із цих питань. 1.10 Моторист вентиляційної установки зобов'язаний: 1.10.1 Знати й виконувати вимоги з охорони праці, передбачені трудовим (колективним) договором (угодою, контрактом), правилами внутрішнього трудового розпорядку й цією інструкцією. 1.10.2 Знати й виконувати вимоги інструкцій з експлуатації вентиляційної установки, а також вимоги нормативних актів і технічних документів (проектів, інструкцій) з охорони праці, що стосуються його професії й робочого місця. 1.10.3 Знати сигнали аварійного оповіщення, правила поведінки при аваріях, режим роботи вентилятора відповідно до плану ліквідації аварій, запасні виходи. 1.10.4 Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння. 1.10.5 Перебувати на роботі в спецодязі й спецвзутті, що відповідають умовам роботи. 1.10.6 Мати при собі перев'язувальний пакет у міцній водонепроникній оболонці й засоби індивідуального захисту, що відповідають умовам праці: брезентові рукавиці (рукавички), рукавички діелектричні, протишумові навушники. 1.10.7 Дбайливо ставитися до обладнання, інструментів, засобів зв'язку. 1.10.8 Вживати заходів щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій. 1.10.9 Повідомляти про всі виявлені небезпеки безпосередньому змінному керівнику робіт або гірничому диспетчеру. 1.10.10 Знати прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків. 1.10.11 Співробітничати з роботодавцем (власником шахти) в забезпеченні й організації безпечних і здорових умов праці, у попередженні виробничих ситуацій, що загрожують життю працюючих.


8

1.10.12 Виконувати роботи на обладнанні, стан якого не представляє небезпеки для нього й інших працівників. 1.10.13 Виконувати роботи або дії, що відносяться тільки до отриманого змінного завдання (наряду) і його обов'язків, за винятком випадків, коли створюється загроза виникнення аварії, життю й здоров'ю працівників. 1.10.14 Виконувати роботи з усунення небезпек тільки із застосуванням засобів індивідуального захисту й у присутності інженерно-технічного працівника. 1.10.15 Знати і виконувати вимоги встановленої сигналізації при пуску машин і механізмів. 1.11 Мотористу вентиляційної установки для запобігання аварійних ситуацій не дозволяється: розкривати та розбирати електроустаткування, прилади захисту та контролю; торкатися струмопровідних частин електроустаткування, що знаходиться під напругою; розкривати та торкатися частин вентилятора, що обертаються; палити й користуватися відкритим вогнем у приміщеннях вентиляційних установок і сортувалень, надшахтних будівлях, на поверхні шахт ближче ніж 30 м від дифузора вентилятора та будівель дегазаційних установок, біля устя виробок, що виходять на земну поверхню; спати, вживати алкогольні напої, наркотичні або токсичні речовини, а також з'являтися й перебувати під дією зазначених речовин на території шахти; доставляти на робоче місце алкогольні напої, наркотичні і токсичні речовини. Моторист вентиляційної установки може бути підданий перевірці, організованій роботодавцем або керівником робіт, на наявність заборонених речовин та стан алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.


9

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ 2.1 До початку роботи моторист вентиляційної установки зобов’язаний: 2.1.1 Отримати наряд на виконання робіт і інструктаж по виду робіт та з'ясувати всі заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки при їх виконанні. З'ясувати у керівника робіт об'єм змінного завдання, отримати інформацію про можливі прояви небезпечних і шкідливих чинників та інструктаж по їх запобіганню або ліквідації. 2.1.2 Переодягнутися в робочу форму: спецодяг, захисну каску, спецвзуття, відповідні умовам робочого місця. 2.2 Прийшовши на робоче місце, моторист вентиляційної установки повинен: взнати у моториста, якого він змінює, про стан устаткування, машин, механізмів, а також про помічені їм небезпеки і вжити заходи для їх усунення; особисто перевірити, в якому стані знаходиться робоче місце. 2.3 Приймаючи зміну, мотористу вентиляційної установки необхідно ознайомитися зі всіма записами і розпорядженнями попередньої зміни. При виявленні несправностей обслуговуваних машин і механізмів необхідно негайно повідомити керівника робіт і вжити всі можливі заходи до ліквідації неполадок і зробити відповідний запис в журналі. 2.4 Приймаючи зміну, моторист вентиляційної установки повинен перевірити: справність всіх вузлів механізмів; наявність і справність огорож рухомих і частин що обертаються, захисних кожухів і пристосувань; справність захисного заземлення електроустановок; наявність робочого інвентарю, гумових рукавичок і килимків, засобів пожежогасіння, аптечок, обтиральних і змащувальних матеріалів, інструкцій з експлуатації; чистоту зовнішніх поверхонь механізмів, апаратів; наявність написів і табличок на пускових апаратах, вказуючих найменування механізмів, що включаються. 2.5 Забороняється включати машини і механізми: при порушенні цілісності оболонок електроустаткування; при пошкодженні оболонок кабелів; за відсутності або несправності огорож, механічних блокувань, захисних заземлень, сигналізації, робочого і аварійного освітлення.


10

2.6 До ліквідації будь-яких аварійних ситуацій, усунення несправностей і відновлення нормальної роботи вентиляційної установки, мотористу вентиляційної установки забороняється здавати або приймати зміну.


11

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 3.1 Основними роботами (операціями), виконуваними мотористом вентиляційної установки, відповідно до „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, є: обслуговування вентиляційної установки під час провітрювання гірничих виробок; спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, станом реверсувальних пристроїв електродвигунів, пускової апаратури; реверсування вентиляційний струмінь; запуск і зупинка вентилятора; огляд вентилятора, пускової апаратури, реверсивних пристроїв, пасові та редукторні передачі працюючої і резервної установок; змащування підшипників й редукторів; спостереження за станом пасів та пальців сполучних муфт; обслуговування калориферної установки; перевірка щільності трубопроводів, перекриттів устя стовбура. 3.2 Моторист вентиляційної установки повинен знати: призначення, принцип дії та структуру вентиляційної установки, електродвигунів, пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів; режим роботи вентилятора відповідно до плану ліквідації аварій; режим змащування та застосовувані мастильні матеріали; способи та схему реверсування вентилятора. 3.3 Моторист вентиляційної установки веде «Книгу обліку роботи вентиляторної установки», в який записуються показання вимірювальних приладів через кожні 2 години і помічені їм порушення стану установки. 3.4 Заходи безпеки при обслуговуванні електроустаткування вентиляційної установки. 3.4.1 Моторист вентиляційної установки повинен включати і відключати пускову апаратуру напругою понад 1000 В з приводами управління із застосуванням ізолюючих засобів — діелектричних рукавичок і килимків (бот, ізолюючих підставок), що мають штамп про перевірку їх справності. Ізолюючими засобами, які несправні або не пройшли своєчасні випробування користуватись забороняється. У разі зупинки обох вентиляторів (робочого і резервного) на час понад 30 хвилин необхідно, перед тим як включити електроустаткування, перевірити концентрацію метану в будівлі вентиляційної установки. 3.4.2 Мотористу вентиляційної установки забороняється: обслуговувати електроустаткування при несправному заземленні;


12

виконувати будь-які роботи по усуненню несправностей в електроустаткуванні; торкатися до токоведучих частин електроустановок, що знаходяться під напругою, розкривати їх оболонки і заходити за щити відкритих розподільних пристроїв; знімати огорожі, попереджувальні і забороняючи знаки (плакати) на електроустаткуванні. 3.5 Заходи безпеки при обслуговуванні механічного устаткування вентиляційної установки. 3.5.1 При обслуговуванні вентиляційної установки мотористу вентиляційної установки забороняється: виконувати пуск вентилятора із знятими огорожами частин, що обертаються, а також при несправному стані передач (тріщини в сполучних муфтах і шківах, поганий стан ременів тощо); знімати огорожі частин, що обертаються, під час роботи вентилятора; здійснювати на ходу чищення, обтирання і змащування частин механізмів, що обертаються (доливати мастило в підшипники допускається); намотувати на руку або пальці обтиральний матеріал при обтиранні частин працюючого вентилятора, що не обертаються. 3.5.2 Моторист вентиляційної установки зобов'язан працювати в одязі, що застебнута на всі ґудзики і не має підлог та рукавів, що розвіваються; волосся повинне бути прибрані під головний убір. 3.5.3 При роботі на висоті (звільнення троса лебідки ляди або шибера, що «заїв» в блоці), верхній і нижній кінці сходів повинні бути надійно закріплені. Працювати двом на одних приставних сходах забороняється. 3.6 У випадках, коли параметри шуму в будівлі вентиляційної установки перевищують гранично допустимі, мотористу вентиляційної установки необхідно користуватися індивідуальними шлемофонами з протишумовими засобами. 3.7 При раптовій зупинці вентилятора, яка була викликана його несправністю або припиненням подачі електроенергії, а також при зупинці працюючого вентилятора і неможливості пуску резервного агрегату моторист зобов'язаний негайно повідомити про це по телефону гірничого диспетчера.


13

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ 4.1 Після закінчення роботи моторист вентиляційної установки повинен: прибрати місце проведення робіт; інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту привести в порядок і помістити у відведене для них місце; здати робоче місце змінюючому працівнику в безпечному стані, попередивши про усунені протягом зміни і наявні порушення. Якщо усунути несправність своїми силами неможливо, то необхідно про це повідомити керівника робіт; відзначити час закінчення роботи в порядку, визначеному діючою на шахті нарядною системою. 4.2 Якщо працівник, що змінює моториста вентиляційної установки, не з'явився вчасно на роботу, моторист вентиляційної установки повинен повідомити про це керівника робіт і попросити підміну, не залишаючи робоче місце до приходу змінного моториста вентиляційної установки і передачі йому зміни.


14

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 До аварійних ситуацій відносяться пожежі. Моторист вентиляційної установки повинен твердо знати ознаки пожежі, правила поведінки в такій обстановці, а також шляхи пересування до запасних виходів. Ці місця вказуються в плані евакуації людей з будівлі вентиляційної установки на випадок пожежі, з яким моториста вентиляційної установки знайомлять під розпис. 5.2 Якщо моторист вентиляційної установки став очевидцем аварії, нещасного випадку, гострого захворювання, становища з явною загрозою життю й здоров'ю людей, він повинен у першочерговому порядку: надати допомогу постраждалій людині; попередити людей про небезпеку; негайно повідомити про нещасний випадок або ознаки аварії змінному керівнику робіт або гірничому диспетчеру і діяти відповідно до їх вказівок; вжити заходів щодо ліквідації аварії або обмеження її поширення, використовуючи при цьому протиаварійні й захисні засоби; вийти в безпечне місце у випадку неможливості ліквідувати аварію або обмежити її поширення, а також у разі явної загрози життю й здоров'ю. 5.3 При одержанні сигналу (оповіщенні) про аварію моторист вентиляційної установки повинен вийти в безпечне місце за вказівкою змінного керівника робіт (керівника дільниці, шахти, гірничого диспетчера, працівника служби охорони праці). 5.4 Опинившись у задимленій атмосфері, а також відчувши труднощі у диханні (слабість, запаморочення), моторист вентиляційної установки повинен рушити до найближчого запасного виходу і вийти на свіже повітря. Після виходу на свіже повітря доповісти гірничому диспетчеру про своє місце знаходження. 5.5 Перебуваючи на свіжому повітрі з боку вогнища пожежі, необхідно надати допомогу потерпілим і з боку свіжого повітря почати гасіння пожежі первинними засобами. При гасінні пожежі необхідно використовувати вогнегасники, пісок і воду. Електрообладнання й кабелі, що горять, необхідно гасити піском або порошковими вогнегасниками, відключивши подачу електроенергії на них. Забороняється гасити електрообладнання водою й пінними вогнегасниками.


15

5.6 Якщо моториста вентиляційної установки захоплено пожежею усередині будівлі і шляхи виходу перекриті вогнищем пожежі, йому необхідно: взявши первинні засоби пожежогасіння, вжити всі можливі заходи щодо переходу через осередок пожежі і його гасіння; у випадку невдалої спроби ліквідації осередку пожежі й переходу через нього, сховатися за дверима, що не згорають, ущільнити їх і чекати допомоги, подаючи сигнали з місця свого знаходження.


16

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ Моторист вентиляційної установки відповідає за: невиконання заходів безпеки, передбачених нормативно-технічними документами під час виконання змінного завдання (наряду); особисті порушення правил і норм безпеки робіт, які спричинили або могли б спричинити тяжкі наслідки (аварії, травматизм); травмування людей із його провини або створення аварійної обстановки, що призвела до травмування (загибелі) людей; роботу (знаходження на робочому місці) в нетверезому стані або наркотичному (токсичному) сп'янінні; виконання робіт, не передбачених змінним завданням (нарядом). Порушення вимог цієї Інструкції з охорони праці веде до матеріальної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

196  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you