Page 1

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТА ЕЛЕКТРОВОЗА (НА ПОВЕРХНІ) (перша редакція)

Макіївка 2011


ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

від

від

Державна Установа Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці від

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТА ЕЛЕКТРОВОЗА (НА ПОВЕРХНІ) (перша редакція)

Макіївка 2011


3

ЗМІСТ

ВСТУП.……………………………………………………………..........

4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………...…………………......

6

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ…............................

11

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ……….............................

13

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ........................

20

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.......................

21

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ...………..

23


4

ВСТУП Вугільна шахта, за визначенням Міжнародної організації праці, являє собою складну унікальну виробничу систему, де непередбачені зміни геологічних умов і природних сил, невиконання правил безпеки або неправильні дії навіть однієї людини можуть спричинити катастрофічні наслідки для працівників і навколишнього середовища. Зважаючи на це, кожен працівник повинен піклуватися про збереження не тільки свого життя й здоров'я, але й оточуючих працівників, повинен знати свої обов'язки. Примірна інструкція містить положення про права, обов'язки та відповідальність машиністів електровозів (на поверхні) з урахуванням положень і норм, викладених у Гірничому Законі України, Правилах безпеки у вугільних шахтах, Законах України „Про охорону праці”, „Про престижність шахтарської праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. На основі цієї примірної інструкції у відповідності зі ст. 13 Закону України „Про охорону праці” кожен роботодавець для специфічних умов свого підприємства організовує розроблення й затверджує свою Інструкцію, яка є обов’язковою для виконання машиністами електровозів (на поверхні) під час виконання робіт на даному підприємстві і видається їм на руки безпосереднім керівником робіт під розпис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу. Роботодавець (власник підприємства) обов’язково знайомить машиністів електровозів (на поверхні) з усіма змінами й доповненнями до інструкції. При підписанні трудового договору роботодавець знайомить машиніста електровоза (на поверхні) з умовами праці, наявністю небезпечних і шкідливих виробничих чинників на його робочому місці, можливими наслідками їх впливу на здоров'я, його правами на пільги й компенсації за роботу в таких умовах згідно з чинним законодавством й колективним договором. Ця примірна інструкція розроблена МакНДІ відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666, та є невід'ємною частиною нормативного забезпечення державної політики в сфері охорони


5

праці та промислової безпеки й не суперечить Міжнародному стандарту OHSAS 18001:2007.

________________________________________________________________ Право власності на цей документ належить МакНДІ. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю або частково на будьяких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Міненерговугілля України.


6

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Права й обов'язки з охорони праці, безпечного виконання робіт і правила поведінки машиніста електровоза (на поверхні) визначені Законом України „Про охорону праці”, трудовим законодавством, Гірничим Законом України, Правилами безпеки у вугільних шахтах, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами, нормативно-технічною документацією, розпорядженнями (наказами) роботодавця (власника підприємства) та цією Інструкцією. При обслуговуванні електровоза машиніст електровоза (на поверхні) може перебувати під впливом небезпечних або шкідливих виробничих чинників, основними з яких є: пожежа, рухомі частини машин і механізмів, підвищені рівні шуму, знижена або підвищена температура повітря. Праця машиніста електровоза (на поверхні) пов'язана з підвищеним нервово-емоційним і фізичним навантаженням, вимагає постійного напруженого стану уваги, слуху і зору. 1.1 До роботи за професією машиніста електровоза (на поверхні) допускаються особи чоловічої статі, які: - досягли 18-річного віку, мають повну або базову загальну середню освіту, професійно технічну освіту, або одержали професію безпосередньо на виробництві, (підвищили кваліфікацію) і мають відповідні посвідчення; - пройшли медичний огляд і не мають протипоказань; - пройшли навчання за професією, в тому числі підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою, перевірку знань з питань охорони праці відносно конкретних робіт, які вони будуть виконувати, та показали задовільні результати при перевірці знань; - пройшли перевірку знань з питань електробезпеки та мають відповідну групу з електробезпеки (не нижче ІІ); - пройшли інструктажі (вступний та первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. 1.2 У період трудової діяльності машиніст електровоза (на поверхні) повинен проходити навчання з охорони праці, що організовує роботодавець у формі: вступного, первинного, позапланових й цільових інструктажів; стажування; періодичних і позачергових перевірок знань з питань охорони праці; перепідготовки у разі змінення технології, організації робіт, переходу на обслуговування нової техніки;


7

первинного інструктажу на робочому місці у разі переведення на інші дільниці. 1.3 Машиніст електровоза (на поверхні) вугільної шахти за станом здоров'я повинен відповідати нормам фізичної й психофізіологічної придатності для виконання даної роботи. Він зобов'язаний проходити періодичні (у встановлений термін) медичні огляди, що організовуються власником шахти разом з медичними установами. На час проходження медичного огляду за машиністом електровоза (на поверхні) зберігається місце роботи і середній заробіток. Машиніст електровоза (на поверхні), який не пройшов медогляд у встановлений строк, відповідно до законодавства, до роботи не допускається. 1.4 Позачерговий медичний огляд може бути організований за заявою машиніста електровоза (на поверхні), якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або з ініціативи роботодавця, якщо він вважає, що стан здоров'я машиніста електровоза (на поверхні) не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки. Якщо в процесі медогляду встановлено, що машиніст електровоза (на поверхні) за станом здоров'я не може продовжувати роботу за даною професією, його працевлаштування здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 1.5 Машиніст електровоза (на поверхні) має право відмовитися від отриманої роботи, повідомивши про це змінного керівника робіт, якщо виробнича ситуація небезпечна для його життя або здоров'я, або для оточуючих його працівників. Факт наявності такої ситуації підтверджується фахівцем служби охорони праці шахти, за участю представника профспілки або уповноваженого трудового колективу, відповідно до чинного законодавства, а у випадку виникнення конфлікту відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участю представника профспілки. 1.6 Машиніст електровоза (на поверхні) забезпечується роботодавцем спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту відповідно до умов праці на робочому місці за діючими галузевими нормами. Для всіх видів робіт машиніст електровоза (на поверхні) повинен мати: каску; рукавиці; рукавички діелектричні; костюм бавовняний; плащ або півплащ водозахисний; білизна натільна;


8

чоботи кирзові або черевики шкіряні; онучі бавовняні. Узимку додатково: куртку бавовняну з підкладкою, що утеплює; штани бавовняні з підкладкою, що утеплює; шапка – вушанка; валянки. 1.7 Машиніст електровоза (на поверхні) має право на компенсацію роботодавцем (власником) витрат на придбання спецодягу й інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами термін видачі цих засобів був порушений і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У випадку дострокового зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 1.8 Машиніст електровоза (на поверхні) протягом терміну дії трудового договору має право на своєчасне одержання інформації від роботодавця про змінення у виробничих умовах й у розмірах пільг і компенсацій, включаючи ті, які надаються йому додатково. 1.9 Машиніст електровоза (на поверхні) має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація шахти не виконує вимоги законодавства з охорони праці й промислової безпеки або умови колективного договору із цих питань. 1.10 Машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний: 1.10.1 Знати й виконувати вимоги з охорони праці, передбачені трудовим (колективним) договором (угодою, контрактом), правилами внутрішнього трудового розпорядку й цією інструкцією. 1.10.2 Знати й виконувати вимоги нормативних актів і технічних документів (проектів, інструкцій) з охорони праці, що стосуються його професії й робочого місця. 1.10.3 Знати й виконувати вимоги заводських інструкцій (керівництв) з експлуатації електровозів. 1.10.4 Знати сигнали аварійного сповіщення, правила поведінки при аваріях, запасні виходи. 1.10.5 Уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, електрозахисними засобами. 1.10.6 Виконувати вимоги попереджувальних сигналів, знаків безпеки й аварійного сповіщення для вугільних шахт, а також вимоги осіб, які охороняють небезпечні зони й відповідають за безпеку працівників на своєму робочому місці. 1.10.7 Перебувати на роботі в захисній касці, спецодязі й спецвзутті, що відповідають умовам роботи.


9

1.10.8 Мати при собі перев'язувальний пакет у міцній водонепроникній оболонці й засоби індивідуального захисту, що відповідають умовам праці: рукавиці (рукавички), рукавички діелектричні тощо. 1.10.9 Дбайливо ставитися до машин, механізмів, інструментів, засобів зв'язку, протиаварійного колективного й індивідуального захисту. 1.10.10 Вживати заходів щодо усунення небезпечних виробничих ситуацій. 1.10.11 Повідомляти про всі помічені або виявлені небезпеки змінному керівникові робіт або гірничому диспетчеру. 1.10.12 Знати прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків. 1.10.13 Співробітничати з роботодавцем в забезпеченні й організації безпечних і здорових умов праці, у попередженні виробничих ситуацій, що загрожують життю працюючих і впливають на навколишнє середовище. 1.10.14 Знаходитися або виконувати роботи на електровозі, стан якого не представляє небезпеки для нього й інших працівників. 1.10.15 Виконувати роботи або дії, що відносяться тільки до отриманого змінного завдання (наряду) і його обов'язків, за винятком випадків, коли створюється загроза виникнення аварії, життю й здоров'ю працівників. 1.10.17 Виконувати роботи з усунення небезпек тільки із застосуванням засобів індивідуального захисту й у присутності інженерно - технічного працівника. 1.10.18 Дотримуватися правил особистої гігієни (не пити шахтної води, перед їжею мити руки питною водою, користуватися вбиральнями). 1.11 Машиністу електровоза (на поверхні) для запобігання аварійній ситуації не дозволяється: 1.10.1 Виводити з ладу машини, устаткування, прилади захисту і контролю, кабелі, канати, засоби сигналізації і зв'язку. 1.10.2 Знаходитися в небезпечних зонах. 1.11.3 Палити й користуватися відкритим вогнем у надшахтних будівлях, приміщеннях лампових і сортувалень, на поверхні шахт ближче ніж 30 м від дифузора вентилятора та будівель дегазаційних установок, біля устя виробок, що виходять на земну поверхню; 1.11.4 Спати, вживати алкогольні напої, наркотики або токсичні речовини, а також з'являтися й перебувати під дією зазначених речовин; 1.11.5 Доставляти на робоче місце алкогольні напої, наркотичні і токсичні речовини. 1.12 Машиніст електровоза (на поверхні) може бути підданий перевірці, організованій роботодавцем або керівником робіт, на наявність


10

заборонених речовин або стан алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.


11

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ 2.1 До початку роботи машиніст електровоза (на поверхні) повинен отримати наряд на виконання робіт і інструктаж по виду робіт та з'ясувати всі заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки при їх виконанні. 2.2 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен ознайомитись зі схемою електровозної відкатки, добре знати колійні шляхи та їх стан, якими він буде здійснювати перевезення вантажів. 2.3 Переодягтися в робочу форму: спецодяг, захисну каску, спецвзуття, що відповідають умовам робочого місця. 2.4 Якщо здача-приймання зміни машиніста електровоза (на поверхні) відбувається у гаражі, то на лінію машиніст електровоза (на поверхні) виїжджає тільки з дозволу змінного керівника робіт з розписом у шляховому листі чергового електрослюсаря гаража (механіка) про випуск електровоза (локомотива) на лінію. 2.5 У випадку здачі-приймання зміни на лінії у шляховому листі робляться відмітки про справність електровоза з розписом обох машиністів про здачу-приймання зміни. 2.6 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен працювати тільки на технічно справному електровозі. Забороняється робота на електровозах (локомотивах) у випадку: порушення вибухобезпеки електроустаткування; знятої або незакріпленої кришки батарейного ящика; несправності блокувальних пристроїв батарейного ящика та інших блокувальних пристроїв і засобів захисту; спрацьованості більш ніж на 2/3 товщини гальмівних колодок і більш ніж на 10 мм бандажів; несправності струмоприймача (на контактних електровозах); надмірного нагрівання електродвигунів, букс, підшипників і інших частин електровоза; наявності механічних пошкоджень батарейного ящика і його кришки або невідрегульованості гальм; несправності зчіпних пристроїв несправності сигнальних пристроїв; несправності фар; несправності пісочниць або відсутності в них піску; відсутності світильника із червоним світлом (у нічний час); відсутності домкрата або самостава для постановки на рейки рухомого складу, а також гачків для зчеплення вагонеток; несправності ресор.


12

2.7 Огляд електровозів здійснюється тільки за умови відключення локомотивів від енергоносіїв: контактного – при опущеному струмоприймачеві; акумуляторного - при відключеній батареї. 2.8 Приступаючи до роботи, машиніст електровоза (на поверхні) повинен перевірити стан свого спецодягу й спецвзуття, щоб виключити можливість захоплення їх частинами обладнання, що рухаються й обертаються.


13

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 3.1 Основними видами робіт (операціями), що виконуються машиністом електровоза (на поверхні) згідно „Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, є: керування електровозом при перевезенні вантажів на поверхні шахти; керування електровозом при перевезенні працівників на поверхні шахти; керування електровозом при виконанні маневрових робіт на промплощадці шахти, розминовках, навантажувальних пунктах; керування резервним електровозом під час постановки шахтних електровозів і вагонеток (платформ, „кіз” тощо), що зійшли з рейок; огляд і ремонт електровоза без розкриття електрообладнання й розбирання його вузлів. Керування іншими видами локомотивів (дизелевозами, гіровозами тощо) дозволяється машиністові електровоза (на поверхні) після відповідного навчання й одержання посвідчення. 3.2 Під час роботи машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний виконувати вимоги Інструкції, діючої на підприємстві, заводської інструкції з експлуатації електровоза та прийнятої технології відкочування вантажів і доставки працівників. 3.3 Перед відправленням поїзда машиніст електровоза (на поверхні) повинен сам перевірити правильність зчеплення вагонеток і справність зчіпок або одержати сигнал на відправлення від працівника, який робить зчеплення – розчеплення, і переконатися, що той знаходиться в безпечному місці. 3.4 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен подавати звуковий сигнал: - перед початком руху поїзда або електровоза резерву (без вагонеток); - перед зміною напряму руху; - при наближенні до попереджувальних знаків (світлофорів). Тривалість подачі звукового сигналу повинна бути не менше 5 секунд. 3.5 Під час руху електровоз повинен знаходитись в голові поїзда, а на останній вагонетці у нічний час обов’язково необхідно закріпити світильник із червоним світлом. Електровоз може знаходитись у хвості поїзда під час виконання маневрових робіт на ділянці довжиною не більше 300 м і при швидкості руху до 2 м/с.


14

Подачу поїзду поштовхом на закритих заокругленнях рейкового шляху (наприклад, із-за рогу будівлі) необхідно робити в супроводі окремого працівника, виконуючи його вказівки. У нічний час під час руху електровоза резервом (без поїзда) світильник з червоним світлом повинен бути укріплений на електровозі із сторони, протилежної напряму руху електровоза. У нічний час при виході з ладу передньої фари машиніст електровоза (на поверхні) повинен укріпити спереду електровоза (по ходу руху) акумуляторний світильник і рухатися із зменшеною швидкістю до пункту, де можна ліквідовувати несправність (гараж і ін.). При цьому машиніст електровоза (на поверхні) повинен частіше подавати сигнал, особливо на поворотах і перетинах рейкових шляхів з дорогами, пішохідними переходами. 3.6 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен підбирати швидкість руху з урахуванням стану рейкового господарства, навколишнього оточення, але не перевищувати швидкості, зазначеної в схемі відкатки або обмеженої шляховим знаком. Машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний стежити за правильним положенням стрілок, світлофорами, колією, відсутністю на шляху працівників і рухомого складу. 3.7 Наближаючись до світлофорів, машиніст електровоза (на поверхні) повинен рухатись відповідно до наступних сигналів: при зеленому світлі – рух дозволено; при жовтому світлі – певне положення стрілочних переводів; при синьому світлі – певне положення стрілочних переводів; при червоному світлі – загальмувати потяг, не доїжджаючи до світлофору. 3.8 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен знизити швидкість, проїжджаючи повз працівників, а у разі виникнення небезпеки - зупинити електровоз (поїзд). 3.9 Особливої обережності машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний дотримуватися під час зрушення з місця та виконання маневрових операцій на ділянках вантажо-розвантажувальних пунктів. Будь-який рух на них має починатися з дозволу оператора пункту. 3.10 Під час руху число вагонеток (платформ) у поїзді не повинне перевищувати встановленого технічним проектом (схемою) для даної ділянки і типу електровоза. 3.11 Машиністові електровоза (на поверхні) під час руху не дозволяється: висуватися з кабіни; управляти електровозом, стоячи в кабіні, на буфері або рухаючись поряд з електровозом;


15

підсипати рукою пісок на рейки, робити на ходу зчеплення розчеплення вагонеток; штовхати вагонетки, розчеплені або незчеплені з електровозом. 3.12 Машиністові електровоза (на поверхні) не дозволяється передавати керування електровозом або ключ від контролера іншому працівнику, перевозити працівників на локомотивах і у вагонетках, непристосованих для перевезення працівників. В разі потреби залишити електровоз машиніст електровоза (на поверхні) повинен відключити двигун, у нічний час залишивши фари включеними, загальмувати локомотив і взяти із собою ключ від контролера. У випадку самовільної посадки працівників на локомотив або у вагонетки машиніст електровоза (на поверхні) повинен негайно зупинити поїзд (локомотив), зажадати від працівників зійти з поїзда, а у разі відмови виконати його вимогу - негайно доповісти змінному керівнику робіт або гірничому диспетчеру. 3.13 У разі відсутності (відключення) напруги на електродвигуні машиніст електровоза (на поверхні) повинен негайно виключити контролер. 3.14 Зчеплення й розчеплення вагонів необхідно робити при зупиненому поїзді тільки спеціальними пристосуваннями (ручками, гачками тощо), що виключають можливість потрапляння рук між буферами вагонеток. Щоб запобігти раптовому руху вагонеток під час виконання цієї операції свої дії слід погоджувати з операторами вантажно-розвантажувальних пунктів, іншими машиністами електровозів, складачами поїздів, зчіплювачами. 3.15 Для попередження про початок руху або маневрів, координації спільних дій повинні подаватися чіткі ясні сигнали: з боку машиніста електровоза (на поверхні) сигналом локомотива, з боку зчіплювача – „стоп” - голосом або змахами світильника поперек у нічний час, „на мене” - голосом або круговими рухами світильника у нічний час, „від мене” голосом або вертикальними змахами світильника у нічний час. Будь-який незрозумілий сигнал повинен сприйматися як сигнал „стоп”. 3.16 Для перевезення працівників повинні застосовуватися пасажирські вагонетки, обладнані сидіннями та пристроями для подачі сигналів машиністу електровоза (на поверхні). Забороняється в поїздах разом з працівниками перевозити вибухові, легкозаймисті та їдкі матеріали, а також чіпляти до них вантажні вагонетки, крім однієї - двох вагонеток з інструментом.


16

3.17 Під час перевезення працівників у спеціальних пасажирських вагонетках швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/годину, а в спеціально обладнаних вантажних вагонетках - 12 км/годину. Гальмівний шлях на максимальному уклоні під час перевезення працівників не повинен перевищувати 20 м, під час перевезення вантажів 40 м. 3.18 Гальмівна система локомотива повинна обслуговуватися відповідно до інструкції заводу - виробника. Забороняється гальмувати електровоз зворотним включенням електродвигуна („контрострумом”). 3.19 Подача вагонеток до ствола шахти або відкатка від нього виданих з шахти вагонеток може здійснюватися тільки з дозволу рукоятчика-сигналіста або працівника, відповідального за виконання вказаних робіт. За наявності на вантажній гілці ствола штовхача вагонетки подаються в зону дії штовхача. Перед подачею вагонеток до ствола шахти машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний особливо стежити за тим, щоб всі вагонетки були зчеплені між собою. 3.20 Машиністу електровоза (на поверхні) забороняється застосовувати електровоз як засіб відтяжки при підвішуванні будь-яких вантажів під кліттю для їх спуску по стволу. 3.21 Машиністу електровоза (на поверхні) забороняється залишати електровоз в зоні дії підйомно-транспортних засобів (козлові і мостові крани, тельфери і ін.), а також залишати на тривалу стоянку акумуляторний електровоз на території лісового складу і складу паливномастильних матеріалів. 3.22 Після подачі вагонеток на навантажувально-розвантажувальний майданчик машиніст електровоза (на поверхні) зобов'язаний надійно загальмувати потяг і перегнати електровоз в спеціально відведене місце, чекаючи закінчення навантажувально-розвантажувальних робіт, або виконувати інші роботи по наряду. 3.23 При в'їзді або виїзді з приміщень (гаражі, склади, механічні майстерні тощо) забороняється відкривати двері або ворота цих приміщень поштовхом локомотива або вагонетки. 3.24 Негабаритне обладнання та матеріали (металеве аркове кріплення, рейки, лісоматеріали, залізобетонні стояки, труби, вузли гірничих машин тощо) слід перевозити окремо від інших вантажів. Для доставки негабаритних матеріалів і обладнання необхідно застосовувати спеціально призначені для таких цілей вагонетки або платформи, зчеплені між собою жорсткими зчіпками. Довжина жорсткої зчіпки повинна вибиратися з таким розрахунком, щоб між негабаритними матеріалами, що перебувають на суміжних платформах, і обладнанням


17

витримувалась відстань, що забезпечує проходження поїзда на заокругленнях і на перегинах колії, але не менша за 300 мм. При перевезенні навантажених «кіз», платформ або вагонеток, завантажених рейками, лісоматеріалами або обладнанням. безпосередньо до електровоза повинна причіплюватися вагонетка, завантажена вугіллям (породою), або порожня вагонетка з нормальним кузовом. 3.25 Ділянка контактного провода над посадочними площадками під час посадки - висадки працівників з вагонеток має бути відключена. 3.26 Доставка вибухових матеріалів (далі - ВМ) виконується з дотриманням наступних умов: ВМ перевозяться спеціальними составами, при цьому вибухові матеріали і засоби висадження (далі - ЗВ) повинні перебувати в різних вагонетках, розділених одна від одної порожніми вагонетками на відстань не меншу ніж 3 м; ВМ перевозяться у звичайних вагонетках, навантажених до бортів, а під час перевезення ВМ, розфасованих у сумках або касетах, їх необхідно укладати в один ряд; контактними електровозами ЗВ необхідно перевозити у вагонетці, закритій дерев'яною кришкою; ВМ перевозяться тільки у супроводі майстрів-підривників, доставщиків або роздавальників; у поїзді не допускається присутність працівників, не пов'язаних з перевезенням ВМ; особи, що супроводжують ВМ, повинні розміщатися у вагонетці, причепленій наприкінці поїзда й обладнаній для сидіння працівників; у передній частині електровоза й позаду поїзда із ВМ повинні бути світлові розпізнавальні знаки; машиністи електровозів (на поверхні), пов'язані з перевезенням ВМ, повинні бути проінструктовані про правила перевезення ВМ, не залишати состав із ВМ, оберігати ВМ від розкрадання. Про всі надзвичайні події під час доставки ВМ слід негайно доповідати гірничому диспетчеру. 3.27 У разі сходження з рейок („бурінні”) рухомого складу машиніст електровозів (на поверхні) зобов'язаний: загальмувати локомотив, при необхідності встановити башмаки; повідомити змінного керівника робіт або диспетчера про характер, місце й обставини сходження з рейок рухомого складу, а також про необхідну допомогу в підйомно-транспортних засобах та відновленні колії; одержавши відповідні вказівки, машиніст електровозів (на поверхні) повинен провести підготовку наявних засобів для постановки на рейки рухомого складу.


18

3.28 Постановку на рейки рухомого складу потрібно здійснювати тільки в присутності й під керівництвом змінного керівника робіт або інженерно-технічного працівника дільниці шахтного транспорту. 3.29 Ділянка шляху, на якій ставиться на рейки рухомий склад або ліквідується аварія, позначається сигнальними знаками, що забороняють рух поїздів. 3.30 Перед постановкою на рейки рухомого складу вагонетки, розташовані спереду й позаду тих, що зійшли з рейок (або весь состав при „бурінні” локомотива), слід відкотити й загальмувати на відстані, що забезпечує зручність робіт і виконання маневрів. В окремих випадках допускається середні в составі „забурені” вагонетки ставити на рейки самоставом без їх розчеплення. Перед постановкою на рейки рухомого складу необхідно переконатися в стійкому положенні вагонеток або електровоза, що зійшли з рейок. 3.31 Постановка на рейки рухомого складу повинна здійснюватись за допомогою домкратів, самоставів і тягальних пристосувань (локомотивів, лебідок тощо). 3.32 При постановці самоставом на рейки або підніманні рухомого складу домкратом всі інші роботи, пов'язані з постановкою состава на рейки, припиняються. 3.33 Всі працівники, які беруть участь у постановці рухомого складу на рейки, за винятком працюючих із самоставами або домкратами, повинні перебувати на відстані не меншій за 4 м позаду рухомого складу, що зійшов з рейок, з боку проходу для працівників. 3.34 Для піднімання рухомого складу домкрат слід встановлювати без перекосів, при цьому нерівності грунту зачищають або під домкрат підкладають міцну дерев'яну або металеву підкладку. Необхідно стежити за тим, щоб опорні поверхні домкрата не ковзали в процесі підйому й утримання вантажу. У разі піднімання рухомого складу під раму локомотива (вагонетки) необхідно підкладати дерев'яні шпали або бруси з рівною поверхнею. 3.35 У тих випадках, коли вагонетки зійшли з рейок, перекинулися або стали поперек рейкового шляху, перед постановкою на рейки їх необхідно підняти й встановити паралельно колії. При порушенні на локомотиві або вагонетках вузлів і деталей, які перешкоджають постановці їх на рейки та наступному транспортуванню (руйнування зчіпок, пошкодження або деформації осей тощо), необхідно зробити заміну вузлів, що вийшли з ладу. 3.36 У процесі виконання робіт з постановки на рейки рухомого складу забороняється:


19

ставити на рейки вагонетки або локомотиви за допомогою штовхачів, дерев'яних та інших предметів шляхом упору їх у резервний електровоз; розтягувати канат лебідки транспортними засобами; перебувати працівникам у зоні дії каната або ланцюга, біля забурених вагонеток, що рухаються, і локомотивів, що здійснюють їх пересування; застосовувати несправні домкрати, самостави, талі, тягальні пристосування; направляти рухомий склад руками, плечем, стояками або розпилами під час накочування його на рейки за допомогою самоставів; залучати до роботи з постановки на рейки рухомого складу не навчених і не проінструктованих працівників. 3.37 Піднятий на рейки рухомий склад слід ретельно оглянути та у разі виявлення несправності відправити в ремонтну майстерню з написом „ремонт”. 3.38 Після закінчення робіт з постановки рухомого складу на рейки необхідно усунути несправності колії, зняти заборонні знаки і повідомити змінного керівника робіт та диспетчера про можливість відкриття руху транспорту. 3.39 Робота на електровозі, на якому виявлені несправності, забороняється до їх усунення. Електровоз із несправним електрообладнанням або порушенням вибухо– і пожежобезпеки доставляється в гараж за допомогою резервного локомотива.


20

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ 4.1 Після закінчення роботи (зміни) машиніст електровоза (на поверхні) повинен: здати електровоз машиністу електровоза (на поверхні), який його змінює, у безпечному стані, попередивши про усунуті протягом зміни й наявні несправності та недоліки; за наявності перерви між змінами доставити електровоз у гараж, повідомити про несправності та недоліки змінному керівнику робіт або керівникові дільниці, який видає наряд на наступну зміну, або черговій особі (електрослюсарю, механіку); відзначатися у табельній у порядку, визначеному нарядною системою, що діє на шахті.


21

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 Машиніст електровоза (на поверхні) повинен твердо знати ознаки аварій, правила поведінки в аварійній обстановці, місця розташування засобів пожежогасіння і уміти ними користуватися. 5.2 Якщо машиніст електровоза (на поверхні) став очевидцем аварії, нещасного випадку, становища з явною загрозою життю й здоров'ю працівників, він повинен у першочерговому порядку: надати допомогу постраждалому працівнику; попередити працівників про небезпеку; негайно повідомити про нещасний випадок або ознаки аварії змінному керівнику робіт (гірничому диспетчеру) і діяти відповідно до їх вказівок; вжити заходів щодо ліквідації аварії або обмеження її поширення, використовуючи при цьому протиаварійні й захисні засоби; вийти в безпечне місце у випадку неможливості ліквідувати аварію або обмежити її поширення, а також у разі явної загрози життю й здоров'ю. 5.3 При гасінні пожежі необхідно використовувати вогнегасники, пісок, інертний пил, породний дрібняк і воду. Електрообладнання й кабелі, що горять, необхідно гасити піском, інертним пилом або порошковими вогнегасниками, відключивши подачу електроенергії до них. Забороняється гасити їх водою й пінними вогнегасниками. 5.4 У випадку виникнення пожежі у батареї електровоза слід: зупинити електровоз і загальмувати його ручним гальмом; розімкнути блокування та скинути кришки батарейного ящика; збити полум’я за допомогою порошкового або вуглекислотного вогнегасника, піску, інертного пилу, породного дрібняку, куртки, спецодягу тощо, а потім спеціальними ізольованими кусачками перерізати міжелементні перемички; визначити за виходом диму (за відсутності полум’я) закорочений елемент і кусачками розрізати перемичку; повідомити про аварію змінному керівнику робіт і гірничому диспетчеру. 5.5 Про кожен випадок травмування або гострого захворювання працівника шахти машиніст електровоза (на поверхні), якщо йому першому стало відомо про це, зобов'язаний негайно повідомити змінного керівника робіт або гірничого диспетчера, надати першу допомогу потерпілому й, при необхідності, забезпечити доставку його в медпункт. 5.6 При ураженні електрострумом постраждалого необхідно звільнити від контакту з устаткуванням, що знаходиться під напругою,


22

дотримуючись особистих заходів безпеки. Якщо у постраждалого відсутнє або порушено дихання, йому потрібно негайно робити штучне дихання до прибуття медичного працівника.


23

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ Машиніст електровоза (на поверхні) відповідає за: невиконання заходів безпеки, передбачених нормативно-технічними документами під час виконання змінного завдання (наряду); особисті порушення правил і норм безпеки робіт, які могли б спричинити тяжкі наслідки (аварії, травматизм); травмування працівників з його провини або створення аварійної обстановки, що призвела до травмування (загибелі) працівників; роботу (знаходження на робочому місці) у нетверезому стані або наркотичному чи токсичному сп'янінні; виконання робіт, не передбачених змінним завданням (нарядом). Порушення вимог цієї Інструкції веде до матеріальної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

190