Page 1


Phyathai 1 Hospital shows the most innovative laser surgery With surgery experiences of more than 1,000 patients โรงพยาบาลพญาไท 1 โชว์ศักยภาพสุดยอดทีมแพทย์ สุด ยอดนวัตกรรมการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ด้วยผลงานความสำ�เร็จ ในการรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กว่า 1,000 ราย โดยเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็ก โรงพยาบาลพญาไทยเป็นผูร้ เิ ริม่ รายแรกๆในประเทศไทย ทีผ่ า่ ตัดด้วยเลเซอร์โดยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพร้อมเป็นเทคโนโลยี ล่าสุด สำ�หรับการรักษาโรคที่เกิดกับระบบประสาทไขสันหลัง (ปัญหาปวดหลัง)และโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ชู จุดเด่น “แผลเล็กเจ็บน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว” ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ รองผู้อำ�นวยการโรง พยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า “โรงพยาบาลพญาไท 1 มุ่งสร้าง ความแข็งแกร่งและความโดดเด่นด้วยการพัฒนานวัตกรรม ทางการรักษาให้มคี วามทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมทัง้ การระดม ที ม แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางจากทุ ก สหสาขาวิ ช าชี พ ให้ สามารถตอบโจทย์ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและยาก ในการรักษาได้ รวมทัง้ วางแผนการดูแลหลังการผ่าตัด ด้วยโปรมแกรม ทางกายภาพเพือ่ เป็นการสร้างบริการทางการแพทย์ทม่ี คี ณ ุ ภาพ และก่อประโยชน์สงู สุดแก่ผรู้ บั บริการ ศูนย์เลเซอร์ผา่ ตัดหมอน รองกระดูกทับเส้นประสาทก็เช่นกัน โดยได้นำ�นวัตกรรมใน การรักษาใหม่ๆมาให้บริการมากมาย" นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม แพทย์หัวหน้าศูนย์สมองและ ระบบประสาท โรงพยาบาลพญาไท 1 เปิดเผยว่า ปัจจุบนั คนไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้น

ประสาทเพราะอยู่กับการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นกว่า ในอดีต โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศและคนที่ต้องนั่งหน้าจอ คอมพิวเตอร์ทุกวัน โรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โรคหมอนรองกระดูกส่วนเอวกดทับ เส้นประสาท และหมอนรองกระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาท "ปัจจุบันโรงพยาบาลพญาไท 1 มีคณะแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญที่ทำ�การรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กดทับเส้นประสาทหลายวิธี ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผ่าตัด แบบแผลเล็ก เช่น เทคโนโลยีการผ่า ตัด แผลเล็กโดยวิธี Microdiscectomy ด้วยกล้อง Microscope ที่มีแผลเล็ก 2-3 ซม., เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กโดยวิธี Endodiscectomy ด้วยกล้อง Endoscope ที่มีแผลเล็ก 8 มม. หรือแม้แต่การ ผ่าตัดแบบไม่มีแผล คือ การรักษาที่เรียกว่า Nucleoplasty ซึ่ ง เป็ น การรั ก ษาภาวะหมอนรองกระดู ก เสื่ อ ม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด จะใช้อปุ กรณ์ คล้ายเข็มขนาดเล็ก 2.5 มม. สอดเข้าไปในหมอนรองกระดูก ทีม่ ปี ญ ั หา โดยอาศัยเครือ่ งมือ X- ray ช่วยในการหาตำ�แหน่ง อุปกรณ์ตัวนี้จะต่อกับเครื่องที่ให้พลังงานซึง่ จะเกิด การถ่ายทอดพลังงานออกไปยังของเหลวที่อยู่รอบๆเข็มและ จะทำ�ให้เกิดการแตกตัวของหมอนรองกระดูกแล้วระเหิด กลายเป็นก๊าซออกมาทางรูเข็ม ซึ่งถือว่าปลอดภัย ไม่ต้องใช้ ยาสลบ ถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมทีม่ แี ห่งแรกและแห่งเดียว

“แค่แผลเล็ก ยังไม่พอ” “Small Incisions Are Note Enough”

ประเทศไทย คือ การผ่าตัดโดยการใช้ Laser ควบคู่กับการใช้กล้อง Endoscope / Microscope รักษาภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท โดยการใช้แหล่งกำ�เนิดแสง Laser ส่องผ่าน Fiber optic ขนาดเล็ก ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มม. โดยสอด Fiber optic ขนานไปกับ Endoscope เพื่อตัด จี้ตำ�แหน่งที่ต้องการ แสง Laser นี้จะแผ่ความร้อนในรัศมี หรือความลึกไม่เกิน 1 มม.ปลอดภัยกับเนื้อเยื่อ ข้างเคียง ช่วยให้ไม่เสียเลือดมากจากการผ่าตัด แพทย์สามารถท�ำงานได้ดีขึ้น เก็บรายละเอียด ได้ดกี ว่าการใช้กรรไกร ท�ำให้ใช้เวลาในการผ่าตัด น้อยลง และคนไข้มีโอกาสเป็นซ�้ำน้อยลง" Phyathai 1 Hospital shows the most promising team of surgeons and the most innovative laser surgery. The team provides a groundbreaking achievement in treating more than 1,000 patients with disc herniation and nerve compression with small incision surgery technique. Phyathai 1 is one of the earliest who perform laser surgery by the expert team of surgeons. It is the latest technique for treating neurological disorders on spinal cord (backache), disc herniation and nerve compression syndrome.


The advantages of this technique are small incisions, less pain and recover fast.

Dr. Kirkyos Chalayondecha MD., Deputy Director of Phyathai 1 Hospital said “Phyathai 1 Hospital aims to build up the strength and distinctiveness by developing and modernizing innovative medical treatment at all time, including mobilize a medical team of experts in all fields to be able to respond to the complex diseases and postoperative care plan with physical treatment programs in order to provide quality medical services and benefits to patients. Mini Spine Center also provides many new innovative therapies such as endoscopic herniated disc surgery and laser. We were the first team in Thailand to accomplish it. This treatment uses a short period of operation and the incision size is very small, only 0.8 cm. Patients lose just a small amount of blood and recover fast.� Dr. Thirasak Puenngarm, Head Doctor of Brain and Neurological Center, Phyathai 1 Hospital revealed “Nowadays, the number of patients with herniated disc disease in Thailand increases because they spend more time working on computers than they did in the past, especially office employees who spend many hours in front of computers every day. During using computers, the back area is tensed, it might not function properly and moving inappropriately. After a long time these will cause bone degradation which then cause herniated disc disease. There are 2 types of herniated disc disease; lumbar herniated disc disease and neck herniated disc

At the present, Phyathai 1 Hospital offers a medical team of experts to provide many kinds of treatments for patients with herniated disc diseases. Most treatments include the technique of small incision surgery such as Microdiscectomy with Microscope which the incision size is around 2-3 cms and Endodiscectomy with endoscope which the incision size is only 8 mm or Nucleoplasty, the scar less surgery. The treatment of herniated disc disease and bone degradation with surgery, doctors will insert a 2.5 mm small needle like material into the bone with disc herniation by using an X-ray device for navigation. This device will be connected to the power unit and then the power will be transmitted to the fluid that surrounds the needle which causes the disc herniation to disintegrate and sublimate into gas through the needle hole. This treatment is safe because the patients will not anaesthetize. In addition, there is first and only one innovation in Thailand which is technique of laser surgery in conjunction with Endoscope / Microscope to cure herniated disc disease by using Laser Light Source shines through a small fiber optic with a diameter of about 2 mm. Insert fiber optic in parallel to the endoscope to cut at the desired position. Laser light will radiate heat in the radius or the depth of not exceeding 1 mm which is safe for the surrounding tissue and patients will not lose a lot of blood from the surgery. Doctors can perform better and keeps better details than using scissors. The surgery takesless time and patients are likely to this disease again.

Dr. Kirkyos Chalayondecha


Contents

28

3 2

Hospitality

Editor’s Note

WoW!

16

34

Rush Through The Notes …. A Hit Trip to The East

14

Vol. 4 Issue 29 March - April 2013

Multidimensional Trips to India

56

60

54

Smooth Trip and Creative Ideas with Director of TAT Chonburi

ก้าวสู่ปีที่ 5 กับนิตยสาร i STYLE Hospitality ฉบับนี้เพิ่มหน้าเป็นพิเศษ เพื่อนำ�เสนอเนื้อหาสาระของสถานประกอบการ ต่างๆที่เล็งเห็นความสำ�คัญของ Hospitality โดยเจาะลึกให้ครอบคลุมมากขึ้น ส่วนท่านใดที่ไปปะหน้าพบเจอสถานที่ใด ถูกอกถูกใจ บอกต่อกันเข้ามาทีมงานยินดีเข้าไปเจาะลึกข้อมูลนั้นๆมานำ�เสนอต่อไป ...หนังสือหนึ่งเล่ม หากกล่าวให้เห็นภาพอาจเปรียบได้เสมือนโพรดักส์หนึ่งชิ้น ของชิ้นนั้นจะมีคุณค่าและควรค่ากับการ อ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อเนื้อหา...สาระในทุกตัวอักษรที่ผ่องถ่ายออกสู่สาธารณะชน ยังประโยชน์บ้างในเนื้อหา ให้ความบันเทิงบ้างในสาระ อาจถูกใจบ้างในบางสิ่ง ไม่ประทับใจบ้างในบางอย่าง แต่ทุกเรื่องราว ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงลำ�พัง คุณ คือผู้หนึ่งที่จะกลั่นกรองแลชี้แนะได้ว่า โพรดักส์ชิ้นนั้นสมควรที่จะหยิบจับต่อหรือมีไว้เพียงเพื่อประทับอยู่บนชั้นวาง ....เท่านั้น ขออนุญาตเชิญชวนกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนิตยสาร i STYLE Hospitality เพื่อการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีให้แก่กันและกันนะคะ จากหัวใจของคนรักหนังสือ นาริฐา จ้อยเอม i STYLE Hospitality Magazine is stepping into the 5th year. More pages are specially added into this issue to provide more detailed information featuring organizations that strongly emphasize on hospitality. If you have visited places that impress you, tell us about them. We will provide you with deeper information about those places. A book can be compared to a product. It is valuable and worth reading or not, depending on the contents presenting to the public. Whether the contents are useful or entertaining, the readers will decide to read it or let it stand on the shelf. I would like to invite you to be a part of our magazine by complete the questionnaire. It will help us to move forward with trust and faith. From the heart of a book lover Naritha Joy-ame คุณผู้อ่า ่น่ารัก แฟน iSTYLE.... editor@istylepublish.com เห็นปุ๊ป อันทีพโหล ดปั๊ป k_x_cite@yahoo.com

Who’s in i Style Publishing Director : Tanit Thamakaison

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : ธนิต ธรรมไกรสร Chief Director : Jirawan Pongpetra กรรมการบริหาร : จิรวรรณ พงษ์เภตรา Editor : Naritha Joyame บรรณาธิการ : นาริฐา จ้อยเอม Reporter : Jarupun Swaittatat ผู้สื่อข่าว : จารุพรรณ เศวตทัต Photography Director : Damrong Layluk ผู้อำ�นวยการฝ่ายภาพ : ดำ�รงค์ ลายลักษณ์ Sales Account Executive : Kaewwises Ninphai : แก้ววิเศษ นิลพาย ฝ่ายขาย : Kamonrat Sriprapachiranon : กมลรัตน์ ศรีประภาชิรานนท์ Sales Coordinator : Rativatzh Noparatanavongchai ฝ่ายประสานงานขาย : รติวัชร์ นพรัตนวงษ์ชัย Graphic Designer : Kittinun krajariyanuswat กราฟฟิค ดีไซเนอร์ : กิตตินันท์ ไกรจริยานุสวัสดิ์ Media Director : Melissa Seangcharoen ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อออนไลน์ : เมลิสสา เสี่ยงเจริญ Translator : Vongchanok Jirayuwat ผู้แปล : วงศ์ชนก จิรายุวัฒน์ Published by : i STYLE Publishing Co.,Ltd 39/172 Soi Ladprao 23 Chankasem Chatuchak Bangkok 10900 Tel: 0 2939 0128 - 9 Fax: 0 2939 1285 E-mail: info@istylepublish.com Facebook: www.facebook.com/iS.Hospitality

i am....available at natural homemade ice-cream

Hotels & Resort:

Bangkok : VIE Hotel Bangkok, Bangkok Boutique Hotel, Pullman Bangkok King Power, Hotel Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport, Four Seasons Hotel Bangkok, The Westin Grande, Sukhumvit Bangkok, Grand Hyatt Erawan Bangkok, The Landmark Bangkok, Shangri-La Hotel Bangkok Pattaya : Aya Boutique Hotel, Pattaya Marriott Resort & Spa, Pullman Pattaya Aisawan, Sea Sand Sun Resort & Spa, Sunbeam Hotel, Manita boutique Hotel, Signature Pattaya, The Zign Hotel, Z Through, Way Hotel, Tsix5 Hotel Pattaya, The Now Hotel, Mercure Hotel Pattaya, Hotel Vista Pattaya, Horseshoe Point Resort & Country Club, Mantra Pura Resort, Hard Rock Hotel Pattaya, Dusit Thani Pattaya, Fairtex Sports Club & Hotel, Manita Boutique Hotel Cha-Am, Hua-Hin : Anantara Resort & Spa Hua Hin, Baan Laksasubha Resort Hua Hin, Casa Del Mare Hua Hin, Hua Hin Mantra Resort, Let’S Sea Hua Hin Al Fresco Resort, Lawana Escape Beach Resort, Praseban Resort, Seahorse Resort, The Hideaway Resort, Veranda Resort and Spa, Foresta Resort Pranburi, Asara Villa & Suite, Dune Hua Hin, Haven Resort, V Villas Hua Hin, Tara Mantra Cha am Rayong : Lima Coco Resort, Rayong Marriott Resort and Spa Phuket : Paresa Resort Phuket, Bundarika Villas & Suites, Andara Resort & Villas, Burasari Resort, Duangjitt Resort & Spa, Cape Sienna Hotel, SALA Phuket Resort, Pavillion Phuket Hotel Samui : Silavadee Pool Spa Resort, Baan Haad Ngam Boutique Resort & Spa, Sunset Park Resort & Spa, Baan Samui Resort, Anantara Bophut Resort and Spa, Beach Republic, Delight Resort, Fair House Villas & Spa, Mercure Samui Fenix, Peace Resort,  Pinnacle Samui Resort & Spa, Samui Buri Beach Resort, The Scent Hotel Krabi : The Royal Nakara, Twin Bay Resort, Bhu Nga Thani Resort and Spa, Aonang Princeville Resort, Ayodhaya Suite Resort & Spa, Buri Tara Resort, Duang Jai Resort Chiang mai : Proud Phu Fah, Four Seasons Resort Chiang Mai, Veranda Chiang Mai, The Chedi Chiang Mai Shangri-La Hotel Chiang Mai, Ping Nakara Boutique Hotel and Spa Suanpueng /Ratchaburi : The Nagaya Coffee & Bakery : Wawee Coffee, After You, Bann Khrai Wang Coffee Shop Hua Hin, Kaffee Coffee Chonburi, Office Building : Empire Tower, Q House Lumpini Tower, Energy Complex Building, 208 Wireless Road Building Other : The Embassies Located in Bangkok, Suvarnabhumi Airport, 4

i STYLE


THE OASIS SPA

GIVE

AWAY

2013

5

Stepping into the ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ มูลค่ากว่า

AVISTA HOTEL

th

year

00,000

บาท

5

SPRINGFIELD VILLA GOLF & SPA

KANTARY BAY HOTEL RAYONG

SPRINGFIELD @ SEA RESORT & SPA

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้อ่านนิตยสาร

i STYLE Hospitality

th

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................................................................................................................... อายุ ............................. ปี เพศ ชาย หญิง ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................................................................. E-MAIL .................................................................................. วุฒิการศึกษาสูงสุด ................................................. อาชีพ ............................................................................... รายได้สุทธิ ......................................... บาท/เดือน ได้รับนิตยสารจาก ................................................................................

ความพึงพอใจในนิตยสาร

ท่านเคยอ่านนิตยสาร i STYLE มาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย ได้อ่านใน issue ใด (ถ้าเคย) ............................................................................. ท่านพบนิตยสารเป็นประจำ�ทุกเดือนหรือไม่ พบทุกเดือน พบเป็นบางเดือน พบ 3 เดือนครั้ง ท่านพบนิตยสาร i STYLE ที่ใด ...................................................................... และต้องการให้เพิ่มจุดวางในที่ใด ............................................................................................ คอลัมน์ใดในนิตยสารที่ท่านชื่นชอบ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) i HOSPITALITY i TRAVEL i INTERVIEW i BLOGGER i LIVING & DECOR

i RECOMMEND

i GURU

i CITY LIFE

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงเนื้อหา และคอลัมน์ต่างๆในนิตยสาร i STYLE Hospitality .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดรับสมัครนิตยสาร i STYLE Hospitality รายปี (10 ฉบับ) สนใจ ไม่สนใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - ทีมงาน iSTYLE Hospitality Magazine ขอขอบคุณสำ�หรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม -

1“ 2“ 3“ “

ตัดหรือถ่ายเอกสารแล้วส่งไปรษณีย์มาที่

สแกนแล้วส่ง E-MAIL มาที่

แฟกซ์แล้วส่งกลับมาที่เบอร์

Salesco@istylepublish.com

02 - 939 - 1285

บริษัท ไอ สไตล์ พับบลิชชิ่ง จำ�กัด

39/172 ซอยรัชดา 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางทีมงาน i STYLE Hospitality Magazine ขอมอบของรางวัลสุดพิเศษ รวมมูลค่า กว่า 500,000 บาท เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ นิตยสาร ผู้โชคดีที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อลงทะเบียนรับของรางวัลสุดพิเศษตาม เงื่อนไขที่กำ�หนด หมายเหตุ 1. มูลค่าของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 2. ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ช่องทางการส่งแบบสอบถามและเงืื่อนไขในการรับรางวัล

*แบบฟอร์มนี้สามารถนำ�ไปถ่ายเอกสารได้

หมดเขตส่งแบบสอบถามในวันที่ 30 เมษายน 2556 ประกาศผลผู้โชคดีใน ISSUE 31 : JUNE 2013


Promotion Fiesta Mexican

at Le Meridien Hotel Bangkok โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ชวนลิ้มรสอาหารใน เทศกาล อาหารเม็กซิกนั ทีห่ อ้ งอาหารเลเทส เรซิพี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Taste of Discovery Journey’ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2556 ส�ำรองที่นั่งโทร 02-232-8888 Spice up the month of March and April with ‘A Fiesta Mexican’ specialties which features all-time favorite Mexican dishes of “A Taste of Discovery Journey” at Latest Recipe. For table reservation please contact 02-232-8888.

U Sunsuri Phuket Resort

Thirsty Bar Pattaya Thirsty bar สถานที่ Hang Out แห่งใหม่ตั้งอยู่ใน โครงการพัทยาดราก้อนเปิดตัวบริการเครือ่ งดืม่ และเบียร์ สดนำ�เข้าจากยุโรปนานาชนิด ให้ท่านได้สนุกสนาน กับจังหวะเพลงสนุกๆ จิบเครื่องดื่มเย็นๆ คู่กับเมนู อาหารหลากหลาย สอบถามได้ที่ 089-480-8056 Thirsty Bar locates at Pattaya Dragon Shopping Center, offering various menus, beverages and fresh beer imported from Europe together with live music. For more information, 089-480-8056.

U Hotel & Resort ฉลองเปิดตัว “ยู สันติ์สุริย์ ภูเก็ต” มอบห้องพักในราคาพิเศษ แบบซูพเี รีย คืนละ 4,747 บาท สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 สำ�รองห้องพัก www.usunsuriphuket.com U Hotels and Resorts celebrate the opening of U Sunsuri Phuket Resort by offering a special rate for Superior Room at 4,747 baht per night. This special rate is available until September 30, 2013. For reservation, visit www.usunsuriphuket.com.

Cathay Pacific

Smart Saver บินสุดคุ้มกับ Cathay Pacific Airways และ Dragon Air จัดโปรโมชัน่ พิเศษ บินถูกใจในราคา สบายๆ เลือกได้จากกรุงเทพฯภูเก็ตและเชียงใหม่ บิน สู่เมืองท่องเที่ยวหลักในเอเซีย สำ�รองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนศกนี้ สำ�รองทีน่ ง่ั ทางเว็ปไซต์ได้ท่ี www.cathapacific.com/th Cathay Pacific Airways and Dragon Air offer a special promotion Smart Saver, departure from Bangkok, Phuket or Chiang Mai to any top destinations in Asia at a special rate. Reserve now until June 30, 2013 at www.cathapacific.com/th

Hilton Pattaya Dream Resorts

โรงแรมฮิลตัน พัทยาร่วมกับโรงแรม และรี ส อร์ ท ในเครื อ ฮิ ล ตั น เวิ ล ด์ ไ วด์ เสนอแพคเกจ Dream Resorts มอบ ส่วนลด 30% ทันที สำ�หรับห้องพัก พร้อมอาหารเช้าตลอดปี 2556 สำ�รองห้องพัก (0)38 253 000 Hilton Pattaya and Hilton Worldwide offer Dream Resorts Promotion which allows guests to save up to 30% for beds and breakfast throughout 2013. For room reservation, please contact (0)38 253 000 06

2 Days Package at Centra Taum Seminyak Bali

เซนตราทวมเซมินยัคบาหลี จัดแพคเกจสองคืนราคา เริ่มต้นที่ 115 ดอลล่าห์เน็ต / คน สำ�หรับผู้เข้าพักห้องเซนตรา สตูดิโอ รวมอาหารเช้าและรถรับส่งไป – กลับสนามบิน ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน และ 30 มิถุนายน 2556 สำ�รองห้องพัก 02 101 1234–1 Centra Taum Seminyak Bali offers a special 2 days package starting at 115 Dollars net per person for Centra Studios. This package includes daily breakfast and round trip shuttle service to the airport. The package is available from April 1 to June 30, 2013. For room reservation please contact 02 101 1234–1.

i STYLE


Style Have you packed your bag for a summer trip?

This summer, many people must be planning to go to the beach. If you haven’t found an interesting program, try these 2 recommended books. They might help you find an interesting one. For those who love diving, a good quality waterproof watch might be a good idea. I hope you all have a great summer trip. เตรียมแพ็คกระเป๋าเทีย่ วซัมเมอร์กน ั หรือยังคะ ร้อนนีห้ ลายคนคงแพลนเทีย่ วทะเลกันแล้ว แต่ถา้ โปรแกรมยังไม่โดนใจ สถานทีย่ งั ไม่สบอารมณ์ นี่เลยลองหาหนังสือสองเล่มที่หยิบมาให้ดูเผื่อจะช่วยในการตัดสินใจ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบกีฬาด�ำน�้ำ ทั้ง เวท สูท แว่นตา อุปกรณ์ที่ส�ำคัญอีก อย่างน่าจะเป็นนาฬิกาที่มีประสิทธิภาพกันสักหน่อย อย่าลืมชะโลมโลชั่นกันแดด เที่ยวสนุก สุดด�ำปี๋ ก็ไม่ไหวใช่ป่าวคะ ? เอาเป็นว่าร้อนนี้จะ เป็นทริปไหน เที่ยวกับใครก็ขอให้มีความสุขถ้วนหน้าค๊า

Ulysse Nardin,

Maxi Marine Diver

book

นาฬิ ก าแห่ ง ทศวรรษใหม่ ที่ อ อกแบบด้ ว ยตั ว เรื อ นที่ ไ ม่ เหมือนใครขนาด 45.0  มิลลิเมตร สามารถวัดระดับ ความลึกได้ 200 เมตร พื้นหน้าปัดสีดำ� สลักลายคล้าย เกลียวคลืน่ แสดงเวลาผ่านเข็มโดยแยกหน้าปัดย่อยแสดงค่า วินาทีไว้ที่ตำ�แหน่ง 6  The watch of the decade that has a unique design and size of 45 millimeter. It has the ability to measure the depth up to 200 meters. The watch has a black dial which is carved like waves. The second dial is separated and place at the 6th position.

SEAC SUB

Wetsuit

ชุ ด เวทสู ท ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ความร้อนจากตัวคนไปสูน่ ำ�้ ช่วยให้ ลอยตัว และปกป้องผิวหนังในกรณี ที่ ไ ปสั ม ผั ส กั บ พื ช หรื อ สั ต ว์ มี พิ ษ อย่างแมงกระพรุนไฟ Wetsuit that saves you from dehydration, help you to float and protect your skin from poisonous plants and animals like jellyfish.

Rayban Sunglasses

จากรุ่ น สู่ รุ่ น ผ่ า นมาหลายยุ ค สมั ย แว่ น กันแดดค่ายดังอย่าง Rayban ยังอินเทรนด์ ปรับเปลี่ยนโฉมได้ตลอดกาล Rayban sunglasses are still in trends even though many decades have passed.

Eucerin Sunscreen

หมดห่วงเรื่องผิวเสียกับโลชั่นกันแดดแบบเต็มประสิทธิภาพของ แบรนด์ดัง Eucerin ด้วย SPF 60+ เนื้อครีมละเอียด บางเบา เกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว กันน�้ำได้ ปราศจากสีและน�้ำหอม You don’t have to worry about ruining your skin because Eucerin offers a sunscreen with full efficiency and SPF 60+. It provides soft and delicate touch without coloring and fragrance.

The New Contour +2

ต้ อ นรั บ ซั ม เมอร์ นี้ เ อาใจคนรั ก การถ่ า ยภาพ เคลื่อนไหวด้วยกล้อง CONTOURROAM 2 และ CONTOUR + 2 หลากหลายด้วยสี Anodized ให้เลือก มีอุปกรณ์เสริม Waterproof case เสริม กันน�ำ้ บันทึกใต้นำ�้ ได้ลกึ ถึง 60 เมตร บันทึกภาพ ได้เร็วสูงถึง 120 fps จัดเก็บไฟล์ใน MicroSD card เป็นแบบ .mp4 เชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนทุกรุน่ พร้อม ฟังก์ชั่น GPS Bluetooth Let celebrate this summer with contourroam 2 and CONTOUR + 2 to delight camera lovers. They come with Anodized colors, GPS, Bluetooth and waterproof case. You can record the video under water of 60 meters deep and a fast capture at 160 fps. The files are stored in .mp4 in MicroSD card. They can be connected to any smart phone models. 08

i STYLE

1

2

ROUGH GUIDE, THE: THAILAND' S 1 BEACHES & ISLANDS (5 TH.ED.) By: JACKSON & GARDNER Price: Bt. 695

ถ้าคุณอยากไปเที่ยวพักผ่อนในอ่าวพังงา หรือ ปารตี้บนเกาะสมุย หรือ ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว คุณจะต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมสถาน ทีพ่ กั ผ่อนทัง้ กายและใจ รวมถึงโรงแรมระบบเชิงนิเวศน์ หรือแม้แต่กระทัง่ Home Stay ที่เก๋ๆไม่เหมือนใคร และในเล่มยังมีรูปภาพและแผนที่ ประเทศไทยอีกด้วย

Whether you want to kayak through the limestone karsts of Ao Phang Nga, party on Phuket or relax on one of Ko Samui’s idyllic beaches, this guide will lead you straight to the region’s best attractions. You’ll find up-to-date reviews on all the hottest places to stay from ultra-chic hotels to eco-minded accommodation and local Thai home stays. Explore all the corners of Thailand’s beaches and islands with superb, full-color maps and pictures.

2 EDT TOP EDT TOP 10: รวม 300 สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว ยอดนิยม

By: EDT Price: Bt.299

หนังสือที่รวบรวมที่สุดสถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยม คัดสรรมาเป็น EDT TOP10 จากเวปไซต์ EDTguide.com เวปไซต์ที่ให้บริการข้อมูลกิน ดื่มเที่ยว ที่เป็นเวปท่องเที่ยวอันดับหนึ่งโดย Truehits.net ภายในเล่มมี การรวบรวมข้อมูลถึง 30 กลุม่ ข้อมูลทีห่ ลากหลายเพือ่ ครอบคลุม Lifestyle ที่แตกต่าง แต่ยังคงความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการกินดื่มเที่ยว

This book features the most popular places to eat and drink from EDTguide.com that provides information about where to dine and drink. It is the best travel website by truehits.net. The contents of the book cover various topic to fulfill the urban lifestyle.


News Report Centara Launches its First Loyalty Card ทีมผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารา เปิดตัวเซ็นทารา-เดอะวันการ์ด "loyalty from the Heart (จงรักภักดี จากหัวใจ)" ณ M23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผดู้ ี แอมบาสซาเดอร์คนแรก ร่วมงาน The executive team of Centara Hotels and Resorts launches The One Card, "loyalty from the Heart” at M23 Centara Grand and Bangkok Convention Center, Central World with the card’s first ambassador Panadda Wongphudee.

New Accord Generation 9 Premium Class Automobile

Brand Management Seminar

เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการฯ จัดสัมมนา “การบริหารภาพลักษณ์ของแบรนด์” โดยมี ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มา เก็ตตี้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด เป็นวิทยากร เพื่อน�ำประสบการณ์มาปรับใช้ ในงานโรงแรม ณ ห้องประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ได้ รับความสนใจจากสมาชิกฯร่วมงานคับคั่ง Earth Saisawang, President of Hotel PR Association of Thailand and the committee recently organized “Brand Management Seminar” at Bodhgaya Hall, 22nd floor Amarin Plaza with Danai Chanchaochai, CEO of DC Consultants and Marketing Communications as a lecturer. The aim for this seminar is to use the experience to develop the hotel business. It received a lot of attention and fully attended by the members

นายพิทกั ษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด แถลงข่าว เปิดตัวฮอนด้า แอคคอร์ดใหม่ ยนตกรรมสุดหรูเจนเนอเรชัน่ ที่ 9 ออกแบบใหม่ทงั้ คันอย่างยิง่ ใหญ่ โดยมี ผูบ้ ริหารร่วมงานคับคัง่ ณ โรงแรมพูลแมน เมือ่ ค�ำ่ ทีผ่ า่ นมา Mr. Pitak Pruittisarikorn, Executive Vice Presidenct of Honda Automobile (Thailand) Co.Ltd held a press conference on launching the new luxuriously designed Honda Accord Generation 9 at Pullman Hotel, with the attendant of many executives.

"Phyathai 3 Kick Off JCI" Raising Standards for Thonburi Citizens

Phyathai 1 Increases Confidence

Providing New Hopes for Cancer Patients ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ โรงพยาบาลพญาไท 1 น�ำทีมแพทย์เฉพาะทางเพือ่ การรักษามะเร็งแบบบูรณา-การหรือ MDT Team (Multi Disciplinary care Team) ตอกย�้ำความมั่นใจ พัฒนารูปแบบการรักษาโรคมะเร็ง ในโอกาศ ครบรอบ 1 ปี ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 1 เมื่อเร็วๆนี้ Dr. Kirkyos Chalayondecha, Chairman of MDT Team (Multi Disciplinary care Team) and team members increase public confidence in developing the cure for cancer as the team reaches its 1st year anniversary. 10

i STYLE

นพ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – การแพทย์ และ กรรมการรองกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ ประธานคณะผูบ้ ริหาร ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ , คุณอิทธิ ทองแตง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เครือรพ.พญาไท – เปาโล เมโมเรียล และ นพ.สมโภช นิปกานนท์ ผอ.รพ. พญาไท 3 ร่วมกันแถลงข่าว "Phyathai 3 Kick Off JCI " มาตรฐานคุณภาพ ระดับสากล..เพื่อคนฝั่งธนฯ" ณ ลาน OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3 ตอกย�้ำ เจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท 1 Doctor Chatree Duangnet, CEO and Chairman of the Executive Committee of Bangkok Hospital Center, Khun Itti Thongtang, Senior Vice CEO of Phyathai and Paolo Memorial Group and the executive team held a press conference on "Phyathai 3 Kick Off JCI, International Quality Standard for Thonburi Citizens”. It is the collaboration between Bangkok Hospital and Phyathai 3 Hospital to achieve the JCI international standard.


Happening

Splendors

Songkran

SONGKRAN FESTIVAL AT PRAPADANG

BANGKOK NAMMASAKAN PHRA THAT SRI SONG RAK FESTIVAL

9-21 เมษายน 2556 ร่วมสรงนํ้าชมการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้พระ 9 วัดประจำ� รัชกาล สอบถาม โทร 0 2250 5500 ต่อ 3470-3 April 9 to 21, 2013 Join bathing Buddha images, appreciate the cultural demonstration and take a 9 temples tour For more information, 0 2250 5500 ext. 3470-3

>> In Dan Sia District, Loei เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556 พิธีสมโภชและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก พิธีสรงธาตุ สู่ขวัญธาตุ เวียนเทียน สอบถาม โทร 0 4289 1266 April to May 2013 Celebrating and worshiping Phra That Sri Song Rak Ceremony include bathing celebrating and Vien Tian (walking with lighted candles in hand around a temple) For more information, 0 4289 1266

>> Samut Prakarn

19-21 เมษายน 2556 ชมความยิ่งใหญ่ของงานประเพณี สงกรานต์เมืองพระประแดง สอบถาม โทร 0 2463 4841 April 19 to 21, 2013 Watch the grandeur of Songkran Festival at Prapadaeng For more information, 0 2463 4841

KOH CHANG WAN LAI FESTIVAL >> Kai Bae Beach, Koh Chang, Trad

19-21 เมษายน 2556 Hae Nam Khuen Hong Festival and ทำ�บุญตักบาตร สรงนํา้ พระ ขบวนรถแฟนซีลดโลกร้อน และการรำ�วง Chao Muen Dong Si Satchanalai เปียกปอนย้อนยุค สอบถาม โทร 0 3959 7259-60 >> Sukhothai April 19 to 21, 2013 17-19 เมษายน 2556 Food offering to monks and merit making, sacred bathing to ชมประเพณีแห่นําขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามกว่า 50 เชือก Buddha images, global warming parade and traditional wet สอบถาม โทร 0 5567 7200 dance April 17 to 19, 2013 For more information, contact 0 3959 7259-60 Watch the beautiful parade of more than 50 elephants For more information 0 5567 7200

SONGKRAN FESTIVAL AT KOH SICHANG >> Chonburi 13-19 เมษายน 2556 พิธีกองข้าวบวงสรวง รดนํ้าขอพร การละเล่นพื้นบ้าน สอบถาม โทร 0 3821 6201 April 13 to 19, 2013 Rice Stack Festival, sacred bathing and traditional games For more information, 0 3821 6201 0 2463 4841

Bath

POY SANG LONG FESTIVAL >> Mae Hong Son

เดือนเมษายน 2556 พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงส์ มากกว่าการบวชพระ โดยนำ�บรรดาเด็กชายมาเข้าพิธี “ส่างลอง” สอบถาม โทร 0 5361 2982-3 April 2013 Local young boys will be ordained as novices which Tai Yai people believe that they will gain more merit For more information, 0 5361 2982-3 12

i STYLE

THAI-RAMAN SONGKRAN FESTIVAL >> Sangklaburi, Karnchanaburi

13-17 เมษายน 2556 การละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ (แข่งสะบ้า แข่งขึ้นเสานํ้ามัน) สอบถาม โทร 0 3459 5120 April 13 to 17, 2013 Enjoy the traditional games of Mon culture (Saba games, climbing oily poles) For more information, contact 0 3459 5120


Hospitality WoW!

THE TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT “The Tubkaak Krabi Boutique Resort in The Embrace of Green Haven”

สำ�หรับโรงแรมแห่งนี้ โดดเด่นในเรื่องความเป็นธรรมชาติ การดีไซน์และความงดงาม ของผืนทะเล เรียกว่าได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือรูปแบบของ ที่พักสไตล์บูทีคที่ออกแบบโดยบริษัทชื่อดัง This resort is outstanding for its natural design and decoration which blend with the beauty of the ocean. It has been the award winning hotel for many consecutive years. Another remarkable feature of the resort is its boutique style accommodation which is designed by a famous architectural company. และเพื่อให้งดงามและสะดวกสบายมากขึ้น ได้มีการปรับปรุงภายในห้องพัก (Interior Design) ใหม่ทงั้ หมด เสร็จเมือ่ ปลายปี 2554 ออกแบบให้สวยงามอย่างร่วมสมัยตามสไตล์ Contemporary ภายในทุกห้องพักได้รับแรง บันดาลมาจากความงดงามของธรรมชาติ ไม่ ว่าจะเป็นภาพงานกราฟฟิกบริเวณผนังหัว เตียงเป็นลายเส้นรูปใบยาง ลูกยาง ต้นทุง้ ฟ้า ดอกจิก หรือการน�ำ ‘กรงนก’ งานหัตถกรรม พื้นถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เป็นโคมไฟ รวมไปถึง การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ด้วยความหมายของ “ทับแขก” ซึ่ง เป็นชือ่ หาดทีแ่ สนโรแมนติกของกระบี่ รวมถึง เป็น บ้านพักของแขกผู้มาเยือน ทับ แปลว่า บ้าน แขก หมายถึงผู้มาเยือน

14

i STYLE

สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้โรงแรมแห่งนี้ได้รับ รางวั ล เนื่ อ งเพราะการออกแบบรี ส อร์ ท ที่ เอาใจใส่และให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ ความสมบู ร ณ์ ข องธรรมชาติ ห ลี ก เลี่ ย งการ ตัดไม้ นั่นก็เพื่อต้องการรักษาต้นไม้ที่เติบโต หลากหลายพันธุ์ไ ว้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด และน�ำมาสู ่ ความร่มรื่น ทั่วทั้งรีสอร์ทโดยทีท่ กุ ห้องพักถูก สร้างแทรกไว้ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางวิวทะเล, สวน, หรือสระว่ายน�ำ้ เดอะทับแขกยังค�ำนึงถึงความ เป็นส่วนตัวของแต่ละห้อง ท�ำให้เป็นเอกลักษณ์ ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังคงเป็น มาแบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ http://bit.ly/133gGuV


To create a more beautiful and convenient accommodation, the interior design was totally renovated and finished in 2011. The interior was charmingly designed in thecontemporary style. All rooms design and decoration are influenced by the beauty of nature. Each cabin has a distinctive curved roof and features coconut and teak wood detailing, finished with delicate Thai handicrafts for a warm relaxing ambiance. Tubkaak is the name of the most romantic and secluded beach in Krabi which literally means "Homes for Visitors". The award winning Tubkaak Krabi resort is designed and operated with care and respect for the environment. When built,

the green hotel in Krabi avoided cutting mature trees and now enjoys cool shade from the tall canopies reducing the use of energy. Whether with the view of the sea, garden or swimming pool Tubkaak Krabi resort considers about the guests’ privacy of each room. The resort has been using the natural resources efficiently until today.

For more information, visit http://bit.ly/133gGuV

15

HOSPITALITY MAGAZINE


i Hospitality WoW!

Centara Chaan Talay Resort & Villas Trat เซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา ตราด รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาวแห่งใหม่ล่าสุด บนหาดทับทิม ชายหาดดัง้ เดิมทีย่ งั คงรักษาความบริสทุ ธิ์ ความธรรมชาติอนั สวยงามของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองตราด เพียง 15 นาที ล่าสุดเปิดตัวเต็นท์โครงสร้างขนาดมโหฬาร ทุ่มงบ 1.5 ล้านบาท ไว้รองรับลูกค้า ตลอดสิ้นเดือนเมษายนนี้ Centara Chaan Talay Resort & Villas Trat is the newest luxurious 4 star resort locating on the original Tubtim Beach which reserves the pure beautiful nature of Trat Province. The resort locates just 15 minutes away from downtown Trat and recently launched a mega 1.5 million baht project of a massive marquee tent to accommodate guests at the end of this coming April. ตัวรีสอร์ทออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ในแบบบ้านป่าชายทะเล เป็นการผสมผสานความหลากหลายทางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ลำ�ธาร ป่าและชายทะเล การวางผังอาคารออกแบบให้แทรกผสมกลมกลืน ไปกับสภาพแวดล้อม อาทิ ตัวอาคารที่ตั้งอยู่ติดคลองและป่าพลุ ระเบียง ยื่นตัวออกเหนือลำ�ธารทำ�ให้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด ส่วนของตัวอาคารที่ต้ังอยู่ริมทะเลมีการจัดวางมุมภายในอาคารที่ เปิดออกสู่ทะเล ทำ�ให้รู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเล ส่วนตัววิลล่า ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยการผสมผสานระหว่างการ ใช้วัสดุพื้นถิ่นซึ่งหาได้ตามธรรมชาติ กับวัสดุสมัยใหม่ เช่น ตัวผนังอาคาร มีการใช้ปูนขาว ซึ่งเป็นวัสดุสมัยใหม่ผสมกับวัสดุตามธรรมชาติ เช่น ฟาง ข้าวและใบไผ่ ส่วนหลังคาเป็นการผสมผสานระหว่างหญ้าคา ซึง่ ได้แนวความคิดมา จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกับหลังคาชิงเกิ้ลซึ่งเป็นวัสดุร่วมสมัย มีจำ�นวน ห้องพักทั้งสิ้น 44 ห้อง พร้อมอ่างจากุซซี่เอ๊าท์ดอร์ ห้องสวีทและห้องพัก สำ�หรับครอบครัว ด้วยห้องพักที่มีขนาดกว้างขวางตั้งแต่ 62 ตารางเมตร ขึ้นไป นอกจากนี้ ภายในห้องพักแบบสวีทยังประกอบไปด้วย อ่างจากุซซี่ สปาส่ ว นตั ว ที่ อ อกแบบทั้ ง ชนิ ด เห็ น วิ ว ทะเลและท่ า มกลางแมกไม้ ใ ห้ ไ ด้ สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งในแต่ละห้องสวีทยังมีทั้งแบบเตียง เดีย่ วขนาดใหญ่พเิ ศษและแบบเตียงคูข่ นาดใหญ่ 2 เตียง เหมาะสำ�หรับการ เข้าพักแบบครอบครัวให้เลือก 16

i STYLE

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/WKYceI


The resort is designed a nd decorated in Thai contemporary architecture and beach houses style. It is a diverse mixture of the natural surroundings such as mountain streams, forests and beaches. The layout of the resort is also designed to blend harmoniously with the natural surroundings; for example, the building which locates next to the canal and swamp forest has terraces extending out over the creek to experience the nature closely. The interior arrangement of the beachfront building opens up to the ocean, giving the feeling as being a part of the ocean. The villas have been designed to be in harmony with nature y combining the use of local natural materials with modern materials such as the white chalk which is a modern material was used on the villa’s wall mixed with natural materials such as bamboo, straws and leaves. The roofing materials are the combination of thatch which derived from the vernacular architecture and single roof which is the contemporary material. There are 44 accommodation rooms in total including Villas, Spa Suites with outdoor Jacuzzi, Suites and spacious 62 square meter Family Rooms. The suites contain private Jacuzzi which is specially designed for the guests to enjoy the sea view and the natural environment of the lush garden. The bedrooms in suites contain large king size single beds and large twin beds which are suitable for family’s vacation.

For more information, visit http://bit.ly/WKYceI

17

HOSPITALITY MAGAZINE

i Hospitality WoW!

"เปิ ด ตั ว เต็ น ท์ ม าร์ คี หรู ริ ม ชายหาดรั บ งานอีเว้นท์ " “Launching the New Beachfront Marquee Tents for Hosting the Events”


i Hospitality WoW!

Kantary Bay

Rayong

หากวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะหลบลี้หนีร้อนไปพักผ่อน ที่ไหนสักแห่งที่ แคนทารี เบย์ ระยอง ถือเป็นโรงแรม ทีน่ า่ พักแห่งหนึง่ ด้วยเพราะความงามโอ่โถงของโรงแรม ระดับหรูริมหาดแสงจันทร์ห่างจากตัวเมืองระยองเพียง 10 นาที แคนทารี เบย์ ระยอง โดดเด่นด้วยห้องพักที่ โอ่โถง แบบ Studio Suite, 1 Bedroom Suite และ 2 Bedroom Suite ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูในสไตล์เรียบ ง่ายคลาสสิค เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัว หรือคูร่ กั สามารถพักผ่อนริมทะเลและสัมผัสกลิน่ ไอทะเล ได้จากระเบียงห้องพัก

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียบพร้อมด้วยสระว่ายน�้ำ ขนาดใหญ่ 2 สระ ห้องเซาว์นา่ และห้องอบไอน�ำ้ ห้องฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสควอซ โต๊ะสนุกเกอร์ สนามเด็กเล่น ห้องเล่นเกมส์ บริการของว่าง ชา กาแฟ ฟรีตลอด 24 ชัว่ โมง หรือถ้าชื่นชอบรสชาติของอาหารอิตาเลี่ยน มีห้อง อาหาร No.43 Italian Bistro ให้บริการโดยเชฟชาวอิตาเลีย่ น หากจะสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศยามอาทิ ต ย์ ลั บ เหลี่ยมเขาเคล้าเสียงเพลงโฟล์คซอง พร้อมจิบเครื่องดื่ม เย็นๆกับอารมณ์ชิลๆละก็ศาลาซันเซ็ทด้านหน้าโรงแรม ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

18

i STYLE

If you want to escape the heat at the weekend, Kantary Bay is a good place to be because of this luxurious resort’s majestic beauty. The resort locates on Saeng Chan Beach only 10 minutes away from downtown Rayong. Kantary Bay Rayong offers spacious accommodation rooms include Studio Suite, 1 Bedroom Suite and 2 Bedroom Suite. Every room is decorated in a simple classic style and luxuriously furnished. It is ideal for relaxing with families or lovers. Guests are able to relax by the sea or get the atmosphere from the balcony. The resort is equipped with facilities including 2 large swimming pools, sauna room, steam room, fitness center, tennis and squash court, snooker table, playground, game room and 24 hours snack service. If you like Italian cuisine, No. 43 Italian Bistro by Italian chef is available. Sala Sunset at the front of the resort will let you experience the sun setting atmosphere while listening to folk songs and sipping cool drinks. T. 0-3880-4844, 0-3861-9025 www.kantarycollection.com


Springfield Villa

Golf & Spa

สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ & สปา ตัง้ อยูบ่ ริเวณหาดชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี สถานพักผ่อน ใกล้หาดชะอำ�และสนามกอล์ฟเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ผลงานการสร้างสรรค์ของนัก กอล์ฟและนักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลก Springfield Villa Golf & Spa locates at Cha-am Beach, Petchburi. It is a recreational venue and golf course of 3,000 acres. It is a creative design of a world-class golfer and golf course designer.

http://bit.ly/14bkMAg

The Springfield Village Hotel is designed and decorated in Balinese style. Pleasing the guests who adore relaxing in the atmosphere of the East with this luxurious resort locating on the east coast of the Gulf of Thailand. Traveling only takes two hours from Bangkok. This place will take you off into another world filled with serenity and privacy like a heaven on earth hidden in the midst of a complete natural and surrounded by green trees and beautiful blue lake. You can spend a whole relaxing day with many facilities such as a large pool, a For more information, visit restaurant with a seaside atmosphere, a golf course and http://bit.ly/14bkMAg premium Thai spa and massage. Springfield @ Sea Resort & Spa A luxurious fivestar resort locates on Jumnong-Phumives. It outstands with the distinctive style that straddles along the beach. You can enjoy the large swimming pool clearly overlooking the sea.

i Hospitality WoW!

ส่วนของโรงแรม สปริงฟิลด์ วิลเลจ ออกแบบสไตล์บาหลี เพื่อ เอาใจลูกค้าผู้พิสมัยการพักผ่อนในบรรยากาศตะวันออกที่แท้จริง ด้วยที่พักตากอากาศระดับหรู บริเวณชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก ของอ่าวไทย ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 2 ชั่วโมงกว่า สถานที่ที่จะพาคุณให้หลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งที่เต็มไป ด้วยความสงบเงียบและ ความเป็นส่วนตัว ดัง่ สวรรค์บนดินทีซ่ อ่ น ตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียว และผืนทะเลสาปสีฟ้าที่สวยงาม คุณสามารถใช้เวลาพักผ่อนที่มี ค่าทั้งวันไปกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ สระว่ายน�้ำ ขนาดใหญ่ ห้องอาหารในบรรยากาศริมทะเล สนามกอล์ฟและ บริการสปานวดแผนไทยระดับพรีเมี่ยม Springfield @ Sea Resort & Spa รีสอร์ทหรูระดับ ห้าดาว ตั้งอยู่บนถนนจ�ำนอง - ภูมิเวศ โดดเด่นด้วยสไตล์การ ออกแบบเลาะเลียบชายหาด คุณสามารถสุดสนุกด้วยสระว่ายน�้ำ ขนาดใหญ่ที่สามารถมองวิวทะเลด้านหน้าได้อย่าง ชัดเจน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


i Hospitality WoW!

The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, Srinakarin

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงแรมหรูที่โดดเด่นด้านการบริการแห่งหนึ่งใน ย่านถนนศรีนครินทร์ ภายใต้การออกแบบเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมถึงพนักงานของสายการ บินต่างๆจากทั่วโลก ที่สำ�คัญยังมีห้องสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯภาคพื้นตะวันออก ตอกย้ำ�ความต้องการ ของผู้มาเยือนได้อย่างเพียบพร้อม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, Srinakarin is one of the luxurious hotels with an outstanding service in Srinakarin area. It is designed to accommodate the business men, leisure travelers and airline employees from around the world. Importantly, the Grand Fourwings contain the largest conference room in the east region of Bangkok to fulfill all the needs of the guests. ตัง้ แต่แรกเข้าสูภ่ ายในตัวอาคารของโรงแรมทีถ่ กู ออกแบบให้ดกู ว้างขวาง ล็อบบี้เผยให้เห็นเพดานสูงเทียบเท่ากับตึก 3 ชั้น ท�ำให้ผู้มาเยือนจาก แดนไกลได้รู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าได้ ด้วยการออกแบบเป็น International Modern Cotemporary Style แต่อิงไปทาง Asian Modern Style โครงสร้างโปร่ง โล่ง หรูหรา ผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ คุณสุรัตน์ แก้วดี ผู้จัดการทั่วไป กล่าวถึง ไอเดียในการ ตกแต่งโรงแรมว่า "ไอเดียในการตกแต่งของโรงแรมมาจากการทีโ่ รงแรม ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเมืองจึงจะท�ำให้ดรู สู้ กึ อึดอัดและคับแคบ ส่วนโรงแรม ของเราจะออกมานอกเมืองนิดนึง แต่ไม่ไกลจากในเมืองสักเท่าไหร่ โดย จะเห็นได้ว่าได้สร้าง Lobby ให้ดูกว้างขวาง โรงแรมมีทั้งหมด 30 ชั้น รวมทั้งสิ้นกว่า 465 ห้อง ห้องพักออกแบบให้ผสมผสานความเป็นไทย ด้วยโทนสีครีม น�้ำตาล ขาวและด�ำ ให้ความอบอุ่นยามพักผ่อน และมีขนาดห้องที่กว้างขวาง มาก พื้นที่ใช้สอยถึง 40 ตร.ม. และ 58 ตร.ม. และครบครันด้วยสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกภายในห้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://bit.ly/Z8vGz9

Khun Surat Kaewdee General Manager

The interior of the hotel is designed to be spacious. The lobby area reveals a high ceiling which is compared to the height of a 3 storey building which helps the guest to release their fatigue feelings. The International Modern Cotemporary Style that leans towards Asian Modern Style provides an open and luxurious structure combining with nature. Khun Surat Kaewdee, General Manager discussed the concept of decoration “Our ideas derived from the fact that most hotels in the city provide the uncomfortable and restrictive feelings. Our hotel is a little on the outskirt but not far from the city, as you can see from our spacious lobby. The hotel offers 465 rooms over 30 floors. The rooms are designed in the combination of Thai culture with the cream, brown, white and black colors, providing a warm atmosphere while resting. The rooms are spacious with the usage area of 40 sqm and 58 sqm and fully equipped with facilities.

For more information, visit http://bit.ly/Z8vGz9

20

i STYLE


MDRHOTEL

The newest , the coolest , the friendliest

GRAND GREEN โรงแรม เอ็ม ดี อาร์ โรงแรมฮิพๆขนาดกะทัดรัด ใหม่แกะกล่องกันเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ถือ เป็นโรงแรมสไตล์ฮิพแห่งแรกของเมืองลพบุรี ภายใต้การบริหารงานของ Young Generation คุณ ณัฏฐณิชา กับตำ�แหน่ง MD และคุณ อริชา GM บุตรสาวของ คุณยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ เจ้าของโรงแรมเครือลพบุรีอินน์กรุ๊ป ที่ทำ�ให้เมือง แห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้ ว ย location ที่ ส ะดวกสบาย เพี ย งแค่ ขั บ รถจากกรุ ง เทพฯ ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 153 กิโลเมตร ผ่านรังสิต วังน้อย ผ่านตัวเมืองสระบุรี พระพุทธบาท เข้าสูเ่ มืองลพบุรกี จ็ ะเห็นโรงแรมอยูต่ ดิ กับห้างมังกี้ มอลล์-โลตัส คุณแนน - ณัฏฐณิชา กิจวัฒนานุสนธิ์ เล่าให้ฟังว่า “โรงแรมแห่งนี้ เปิดมากว่าสามสิบปีแล้ว แต่นำ�มารีโนเวทใหม่ทั้งหมดและเปิดปลายปีที่แล้ว เป็น สไตล์ ฮิพ ด้านในเป็น Mix & Match ด้านนอก Low Material เป็นปูนเปลือย ถือเป็นโรงแรมสไตล์นี้แห่งแรกของเมืองลพบุรี

It is now a hip hotel with the mix and match interior design

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/WQGCHd

MDR is a compact hip hotel which opened last year. It is considered to be the first hip hotel in Lopburi under the management of a young generation; Khun Natthanicha as MD and Khun Aricha as GM, daugters of Khun Yongyut Kitwattananusont who is the President of Lopburi Inn Group. MDR Hotel situates on the convenient location, just 153 kilometers away from Bangkok on. Follow the highway route 1 on Phaholyothin Road through Rangsit, Wang Noi, pass downtown Salaburi and Phra Phutthabat district. After reaching downtown Lopburi, you will find the hotel locates next to Monkey Mall Lotus. Khun Nan- Natthanicha Kitwattananusont said “This hotel has been operating for more than 30 years but it underwent through renovation and started operating again at the end of last year. It is now a hip hotel with the mix and match interior design and low material design on the outside which shows the concrete walls. MDR is the first hotel in Lopburi with`this outstanding style.

For more information, visit http://bit.ly/WQGCHd

21

HOSPITALITY MAGAZINE

i Hospitality WoW!


i Hospitality WoW!

Budget

Car and Truck Rental

Vanchai Tangpanichdee Managing Director

จากจุดเริ่มต้นเมื่อสิบแปดปีที่แล้ว Budget Car and Truck Rental เกิดจาก การ joint venture ของ 5 กลุ่มบริษัท มีกลุ่มของ ICC กลุ่มไฟแนนซ์ กลุ่ม โรงแรมดุสิตธานี กลุ่มยนตรกิจ และ กลุ่ม Budget International เป็นแบรนด์ เมืองนอก ทุนคนละ 20 ล้านบาท รวมเป็น 100 ล้านบาทในยุคเริ่มต้น จนปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจึงระดมทุนเพิ่มทุนมาอีก 280 ล้านบาท รวมเป็น 380 ล้านบาท Eighteen years ago Budget Car and Truck Rental started from a joint venture of 5 companies which are ICC Group, Finance group, Dusit Thani Hotel, Yontrakit and Budget International. At the beginning each firm invested 20 million baht which is 100 million baht in total. In 1997, the economic crisis happened so we invested more 280 million baht; the capital was then 380 million baht in total.

ปัจจุบนั บริษทั รถเช่า Budget มี กลุม่ ICC เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 45 % โดยใน ช่วงแรกต่างชาติเข้ามาบริหาร จนกระทัง่ คุณวันชัย ตัง้ พานิชดี ได้รบั ความไว้ วางใจและมอบหมายให้เข้ามาบริหารจวบจนทุกวันนี้ที่ท�ำให้ธุรกิจเจริญ เติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่ คง ภายใต้แนวนโยบาย การบริการด้วยหัวใจ คุณวันชัย ตัง้ พานิชดี Managing Director เปิดเผยว่า เราเป็นหนึง่ ใน International Brand เน้นการบริการเป็นหลัก โดยเป็นธุรกิจต่อเนือ่ ง เริม่ จากเช่ารถขับเองไปจนถึงเช่าพร้อมคนขับรถ ผลตอบรับค่อนข้างดี โดย ปัจจุบนั มีทงั้ หมด 24 สาขาทัว่ ประเทศ ล่าสุดคือจังหวัดตรัง ปัจจุบนั มีการให้เช่าเป็นลักษณะ เช่าระยะยาว 1 ปี 3 ปี บ้าง ซึง่ ถือ เป็นตลาดใหญ่ราว 60 % ส่วนของระยะสัน้ ก็มอี ยูต่ ามสนามบิน เป็นลักษณะ เช่าเพือ่ การท่องเทีย่ วบ้าง ไปดูงานบ้าง 30-40 % เป็นลูกค้าต่างชาติ ลูกค้า เช่าบริการระยะยาวค่อนข้างกว้าง มีทกุ ชาติ ทุกภาษา ส่วนใหญ่จะเข้ามาท�ำ ธุรกิจในไทย ราคาเป็นกลยุทธหนึง่ แต่ Budget ไม่เน้น เราเน้นความน่าเชือ่ ถือ ความซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้า ซึง่ ถือเป็นจุดแข็งรวมทัง้ เรือ่ งของ facility การรับ-ส่ง รถฟรีในระยะ 30 กิโลเมตรจากจุดทีเ่ ช่ารถ อีกส่วนหนึง่ คือเกิดจากประสบการณ์ลกู ค้าทีไ่ ด้ใช้บริการ การบอก ต่อกัน ผมจะย�้ำเสมอมากับพนักงานว่า เวลาแนะน�ำการบริการลูกค้าใหม่ ต้องให้ลกู ค้าใหม่ประทับใจมากทีส่ ดุ แต่ลกู ค้าเก่าก็ไม่ใช่ละเลย ถัดมาเป็นการเน้นมาตรฐานของพนักงาน ให้มีความอยากบริการ มี service mind เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้าม อะไรที่เกี่ยวกับใจเขาใจเรา ตอนนีม้ พี นักงาน 350 คน ทัว่ ประเทศ จากจุดเริม่ ต้นทีม่ รี ถไม่ถงึ 10 คัน มีสาขากรุงเทพฯกับพัทยา ตอนนีม้ รี ถทัง้ หมด 3,600 - 3,700 คัน 60 % เป็นผูเ้ ช่าระยะยาว 40% เป็นผูเ้ ช่าระยะสัน้ ปีนเี้ ป็นปีทตี่ งั้ เป้าว่าจะท�ำ ยอดขายให้ได้พนั ล้านบาท ต่อ 4,000 คัน

22

i STYLE

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/WIfHez


23

For more information, visit http://bit.ly/WIfHez

HOSPITALITY MAGAZINE

i Hospitality WoW!

Now ICC Group is the largest shareholder of 45% of Budget Car and Truck Rental. In the beginning, the company was managed by a foreign team until Khun Vanchai Tangpanichdee received the trust and was assigned to manage the company until today. Under his management, the business has progressed and grown firmly under the concept of service with the heart. Khun Vanchai Tangpanichdee, Managing Director said “We are one of the international brands that emphasizes on providing service. It is business continuity, starting from self drive car rental to a car with driver. The feedback was good. We currently have 24 branches all over the country. Our newest branch is in Trang. We are currently offering the rental in a long term lease of 1 year and 3 years which is considered to be our large market segment of 60%. Short term lease locates at the airports, mainly for sightseeing and seminar purposes of about 30 to 40% and most customers are foreigners. The customer range for long term lease is wide, consists of almost every country; most of them do business in Thailand. Pricing is one of the strategies but we don’t emphasize on that. We focus on reliability and loyalty to the clients which are our strong points. We offer a free pick up service within 30 kms from our branches. Another part is due to the customers’ experience and expressing words of mouth. I always emphasize to the staff that when introducing the service to the new clients, we have to do our best to impress them. However we must not neglect our old customers. Next is to focus on standard of the staff. We have to train them to have a service mind and do not overlook the little things. Now we have 350 employees across the country. From the beginning we had less than 10 cars. We only have 2 branches in Bangkok and Pattaya. Right now we have 3600 to 3700 cars in total. Sixty percent are long term rental while 40% are short term. This year we set a sales target to achieve 1 billion baht per 4,000 cars.


i Hospitality WoW!

GIZMO Car Spa & Rest Area Mr. Pach Suchinsak

"ล้าง กิน ยิง ถ่าย" ใครที่ผ่านไปมาแถบถนนติวานนท์ ตำ�บลบางกะดี ปทุมธานี คงจะแปลกใจป้ายสโลแกนเก๋ๆของร้านล้างรถแห่งนี้ แต่ สำ�หรับลูกค้าที่ทำ�งานและอาศัยอยู่ในละแวกนี้ จะรู้จักกันดีกับร้านที่มี บริการในหลากมุม เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียว People who pass Tiwanon Road, Bangkadi Pratumthani might be surprised at the trendy slogan of this car wash. However those who live and work in the neighborhood are familiar with Gizmo as a full option service provider. GIZMO เริ่มเปิดด�ำเนินการเมื่อเดือนมีนาคมปี 2554 แม้จะสะดุดไปบ้าง เพราะฤทธิ์น�้ำท่วม แต่ก็กลับมาเปิดตัวด้วยหน้าตาดูดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยคอนเซ็ปต์การ บริการเต็มรูปแบบ โดยแบ่งโซนเอาไว้เป็นสัดส่วน ส่วนล้างรถ ส่วนร้านอาหาร ส่วน ซ้อมยิงปืน เป็นสนามฝึกยิงปืนจ�ำลองเหมือนจริง ส่วนของมุมสตูดิโอส�ำหรับถ่าย ภาพ ภายใต้แนวคิดสุดล�้ำของเจ้าของร้านอารมณ์ดี คุณพจน์ สุชินศักดิ์ ที่บอกว่า ทุกส่วนเกิดจากความรัก เอาส่วนงานอดิเรกมาท�ำเป็นอาชีพ ปั จ จุ บั น เป็ น ครู ส อนกี ฬ ายิ ง ปื น และเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นอาวุ ธ ปื น ให้ กั บ สภ.อ.ปากคลองรังสิต และ www.newminisociety.com รวมถึงชื่นชอบการถ่ายรูป สถานที่จึงถูกจัดแต่งให้สามารถถ่ายภาพได้ทุกมุม เหมาะส�ำหรับจัดอีเวนท์รับได้ราว 20 คน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมินิ "ก่อนเปิดร้านผมท�ำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอยู่แล้ว ประกอบกับที่ บ้านมีเนื้อที่ด้านหน้าติดถนน และผมเป็นพวกที่ชอบการบริการ จึงคิดท�ำธุรกิจนี้ก็ได้ ไอเดียจากที่เข้าร่วมชมรมมินิฯด้วย ผมมีแนวคิด 3 อย่าง คือ ลูกน้องมาเป็นอันดับ หนึ่ง ซัพพลายเออร์มาเป็นอันดับสอง ลูกค้ามาเป็นอันดับสาม ที่คิดอย่างนี้เป็น เพราะว่า ผมมีทีมงานที่อยู่กันมาแต่ละคนอยู่กันมาเป็นสิบๆปี ตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง ท�ำเพราะลูกน้อง อีกส่วนหนึ่งท�ำเพราะความฝัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/WQGyr1 24

i STYLE


Gizmo started its operation in March 2011. Even though it had to stop for a while due to flooding, it later returned with a better image. Under the concept of providing a full option service, the area is divided into different zones; car wash, dining, gunnery training simulator and a studio for photo shooting. Khun Poj Suchinsak, the friendly owner said that every zone is affectionately created and turn hobbies into career. He is now a shooting coach and firearms consultant for Sp.a. Pak Khlong Rangsit and www.newminisociety.com. He also loves taking photos so the place is designed for taking photos at any corners, suitable for small events with approximately 20 people. In addition, it is a place for trading mini cooper cars. “Before opening this business, I was working for real estate leasing. My family owned a piece of land on the street front plus I’d love to work in the hospitality industry made me decide to open this place. I actually got the concepts from Mini Cooper Club. I have 3 concepts; employees come first, then suppliers and lastly customers. I think this way because my employees have been working for me at least 10 years, so I have to do something for them and for my dream as well.

สำ�หรับที่นี่การล้างรถ เป็นการบริการที่ตอบ สนอง มนุษย์เนียน

This car spa is suitable for slick people

25

HOSPITALITY MAGAZINE

i Hospitality WoW!

For more information, visit http://bit.ly/WQGyr1


i Hospitality WoW! หากใครผ่านไปมาย่านลาดพร้าว 94 เป็นต้องสะดุดตากับ การตกแต่งที่หรูหราอลังการของร้าน Mark Thawin Hair Color & Technical Center ซาลอนในฝันของ คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง หรืออาจารย์มาร์ค ลูกครึ่งไทย- ฟิลิปปินส์ แห่งสถาบัน Mark Thawin Ultimate Hair Solution ซึ่ง อยู่ภายในอาคารเดียวกัน Anyone who travels pass Soi Ladprao94 must notice the luxurious elegant decoration of Mark Thawin Hair Color & Technical Center; the dream salon of Khun Mark Thawin P Seawtong or Ajarn Mark who is half Thai-Filipino of Mark Thawin Ultimate Hair Solution which locates under the same roof. 26

i STYLE

คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง


ความที่ชื่นชอบในศิลปะของการดีไซน์และชอบท�ำผม มาตั้งแต่เด็ก ๆ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เขาเดินทางไปศึกษา ด้านนีโ้ ดยตรงยังต่างประเทศ และสัง่ สมความรูเ้ พิม่ เติมในทุกๆปี ไม่วา่ จะเป็นสถาบันทางแถบยุโรปหรือเมริกา รวมถึงการเดินทาง ไปร่วมงาน Hair Expo ของโลก เช่น งาน Hair Salon International ที่จัดประจ�ำที่ อังกฤษ ทุกเดือนตุลาคมหรือ งาน Hair World และงาน World Cosmo prop ทุกปีเพื่อสรรหาสิ่งดีๆที่ เกี่ยวกับความรู้ของการทาผมอยู่ตลอดเวลา มากกว่า 10 ปี กว่าจะมาเป็น Mark Thawin Hair Color & Technical Center ที่สมบูรณ์แบบสมกับเป็น World Class Salon ของเมืองไทย ถือเป็นการรวบรวมความรู้และ เทคนิคสุดยอดเอาไว้บริการลูกค้า เรียกว่าประทับใจกันตั้งแต่ แรกเข้าร้านกันเลยทีเดียว สิ่งที่พิเศษส�ำหรับที่นี่มีมากมาย เพราะที่นี่ไม่ได้ดูแล แค่เรื่องของการตัดผม แต่หมายรวมถึงการออกแบบ การให้ ค�ำปรึกษา การดูแลในทุกๆรายละเอียดปลีกย่อย สิ่งแรกที่ท�ำเอาลูกค้าปรบมือให้มาหลายรายแล้ว คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านทุกตัวปราศจากแอมโมเนีย น�้ำยาดัดไม่ ท�ำลายชั้นบรรยากาศ เรียกว่าบรรยากาศและอากาศไร้กลิ่น สารเคมี 100 % มีเครื่องฟอกอากาศกว่า 10 จุดและเสริมด้วย เครื่องผลิตไอโอนิคพลาสม่าคลัสเตอร์ท่ีท�ำหน้าที่ฆ่าเชื้อไวรัส ให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ Setting ผมของ ในร้านทัง้ หมดจะเน้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค Pure Organic 100% ที่สั่งมาจากต่างประเทศโดยตรง ไม่ท�ำลายเส้นผมและสุขภาพ อ่อนโยนมากแม้ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทางด้านการนอนสระผม เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ที่นี่ ให้บริการบนเตียงสระผมระบบไฮโดรลิค คุณภาพดีที่สุดจาก เมืองนอกที่ออกแบบและปรับให้สอดรับกับสรีระของมนุษย์ จากเอกสารทางการแพทย์ เผยว่า การนอนสระผมจากเตียงที่ ไม่ได้มาตรฐนเป็นเสมือนการสะสมอาการบาดเจ็บสาเหตุของ โรค Salon Sink Syndrome และโรคหมอนรองกระดูกผิดรูป

The passion of hair designing and hair dressing inspired him to go abroad to study in this field in Europe and USA. He also gain more know ledge and experience every year through international hair expos such as Hair Salon International in England, the annual Hair World and World Cosmo prop. It is his aim to gain more knowledge regarding hair design and hairdressing. There are many special features in this salon. Because it is not just about cutting hair but it includes hair designing, counseling and taking care of all details. The first feature of the salon which receives a lot of applause from customers is its ammonia free products and perming lotion which is environmentally friendly. The air in this salon is 100% free from chemical smell. It contains 10 de-aerators which locate in the different corners throughout the place. It also contains ionic generator and plasma cluster to kill bacteria and produces fresh clean air. All hair setting products here are imported and 100% pure organic which do not damage the customers’ hair and health. Hair wash basins and beds here are hydrolic system for health concern. The imported washing beds were designed to adjust with human bodies to prevent the pain from “Salon Sink Syndrome” and disc herniation.

For more information, visit http://bit.ly/WxXH6u

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/WxXH6u

27

HOSPITALITY MAGAZINE

i Hospitality WoW!

“The Ultimate Hair Solution"


i Hospitality WoW!

Vejthani Hospital

โรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว 111 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยคณะผู้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มแพทย์ พยาบาล นายธนาคารข้าราชการและนักธุรกิจ และแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน และเปลีย่ นชือ่ มาเป็น บริษทั เวชธานี จำ�กัด ในที่สุด ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งขนาดใหญ่ Vejthani Hospital locates on Ladprao Road 111, established in 1994 by a group of doctors, nurses, bankers, government officers and business men. It was later converted into a public company called Vejthani Company Limited and is considered to be a big first class private hospital. มีทำ�เลการคมนาคมที่สะดวกมาก เพราะ เป็นจุดเชื่อมต่อถนนสายสำ�คัญๆถึง 6 สาย ถนน ลาดพร้าว ถนนรามคำ�แหง ถนนศรีนครินทร์ ถนน สุขาภิบาล 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 3 ได้รับการยืนยันจาก Consumers’ Choice ถึงการ ยอมรับของผู้บริโภค แล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ในตลาดสาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้ วางใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ โดยงานด้านเทคนิคการแพทย์นั้น มีคลินิก และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลายๆสาขา อาทิ คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine Clinic) คลินิกไขข้อ (Rheumatology Clinic) คลินิกจิตเวช (Psychiatry Clinic) คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ (Endocrinology Clinic) คลินิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopaedics Clinic) และอีกมากมาย โดยเฉพาะ งานบริการที่เป็นเลิศจนได้รับการยืนยันจากผู้บริโภค มีอะไรบ้าง ลองมาดูกัน กองบก. i STYLE Hospitality ได้รับความ เอื้อเฟื้อจากคุณจรัญญา หงษาครประเสริฐ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้เจ้าหน้าที่นำ�ชมส่วนบริการ ต่างๆด้วยอัธยาศัยไมตรีดีเยี่ยม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://bit.ly/142CKF7

"การบริ ก ารที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ รองรับผู้ป่วย" .”Provides services more than just supporting patien”

28

i STYLE

The hospital’s location is easy to access because it is the connection of 6 major roads which are Ladprao, Ramkhamhaeng, Sukhaphiban 1, 2 and 3. The hospital received the Consumers’ Choice Award in Brand Excellent. The hospital contains many specialized medical centers and clinics such as Spine Clinic, Rheumatology Clinic, Psychiatry Clinic, Endocrinology Clinic, Orthopaedics Clinic and many more. The hospital is outstanding in its service which is confirmed by consumers. Let’s find out what it is I STYLE Hospitality Magazine team warmly receive the obligingness from Khun Jaranya Hongsakornprasert, Manager of Marketing Communications who arranged the staff to take us on a tour around the hospital.

For more information, visit http://bit.ly/142CKF7


Hospitality WoW!

Cruising in the Ocean under

The Waves with Ocean Marina Yacht Club

ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงจากสนาม บินสุวรรณภูมิ และจากท่าเรืออู่ตะเภาราวสิบห้านาที ถือเป็นองค์ ประกอบส่วนหนึง่ ทีส่ �ำคัญนอกเหนือจากการบริการครบวงจร การเอาใจ ใส่ลูกค้า ที่ท�ำให้ OCEAN MARINA YACHT CLUB ได้รับความไว้ วางใจจนสามารถก้าวอย่างมั่นคงสู่ความเป็นผู้น�ำในภาคตะวันออก ปัจจุบนั OCEAN MARINA YACHT CLUB ประกอบไปด้วย ส่วนของ Hotel ,Residence ,Yacht Club และอื่นๆอีกเพียบ เรามา รู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันเลยดีกว่า แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้พบกับ Habour Master เนื่องจากติดภารกิจในกรุงเทพฯ แต่ก็มีคุณมินทิรา สว่างพงษ์ ส่วนบริการลูกค้า เปิดบ้านต้อนรับกองบก.เข้าชมการบริการในส่วน ต่างๆตลอดบ่ายของวันแสงจ้า บริเวณด้านหน้าก่อนลงสู่ท่าเรือ มีมินิออฟฟิศตลอดแนว ยาวซ้ายมือ ทั้งหมด 36 ห้องเช่า ส่วนใหญ่เป็นบริการอุปกรณ์การ เดินเรือ มีสอนการด�ำน�้ำ สอนการเดินเรือ เป็นต้น คุณมนทิรา เล่าให้ฟังว่า" Zone ท่าเรือ ส�ำหรับให้ลูกค้าน�ำ เรือเข้ามาฝากได้ทั้งหมด 500 ล�ำ ตอนนี้มีผู้ใช้บริการน�ำเรือมาจอด ทั้งหมด 300 กว่าล�ำ เรือชาร์เตอร์ เรือของทางบริษัทฯเอง 5 ล�ำ มี บริการน�ำเรือ-ขึ้นลงน�้ำ มีบริการการซ่อมแซมเรือ การซ่อมแซมเรือ ทางเราจะมี Tower Lift เพื่อน�ำเรือขึ้นไปซ่อมแซมยังโรงซ่อมเรือ เรือของบริษัทฯมีให้เลือกอยู่ 2 ประเภท 4 แบบ แบบแรก Sailing Yacht เป็นเรือ Catamaran ที่มีให้เลือกอยู่ 3 แบบตามความ จุของเรือ Siamese Twin : ล�ำนี้จุได้ 20 คน Sonic : ล�ำนี้จุผู้โดยสาร ได้ 20 คนเช่นเดียวกับ Siamese Twin แต่ราคาจะถูกกว่า Siamese Cat : จุได้ 6 คน ไปกับกลุ่มเพื่อนกรุ๊ปเล็กๆ ล�ำนี้เหมาะมาก แบบ Motor Yacht เรือ Magic จุได้ 8 คน เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าเล่าต่อว่า "มีโซนออกเรือ 8 โซน เรียกว่า slip ไล่จาก a - h 1 ,h2 Zone G รับเรือใหญ่ 70 ฟุตขึ้นไป การเข้าต้องมีบัตรคอนโทรล คนนอกไม่สามารถเดินเข้าได้ ควบคุม โดยเจ้าหน้าทีม่ เี พียงลูกค้าหรือเจ้าหน้าทีเ่ รือ แต่ถา้ มาเยีย่ มชมก็เดินตาม Main Raod เท่านั้น แต่ละโซนที่เรือจอดมีปั๊มน�้ำและไฟส�ำหรับลูกค้า แต่ละล�ำ นอกจากนี้ยังมีบริการน�้ำมันเบนซิน และดีเซล

ข้อดีของท่าเรือที่นี่ คือ เรือสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาไม่ ต้องรอน�้ำขึ้นน�้ำลงเหมือนกับที่อื่น ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องการเข้าหรือ การออกเรือ การเข้าออกจะต้องวิทยุไปทีอ่ อฟฟิศเรือ ถ้าไม่ใช่ลกู ค้าในนีต้ อ้ ง ขอเข้าจอด ทางออฟฟิศจะถามว่าจอดอย่างไรกีค่ นื บอกล่วงหน้า มีทนุ่ ไฟ สีแดง เขียว เพื่อให้ทางฝั่งรู้ว่าเป็นเรือที่เพิ่งจะเข้ามาในโอเชี่ยน” หลังจากกระโดดลงจากรถกอล์ฟฝีมือการขับเคลื่อนของคุณ มนทิรา ก็มาถึงบริเวณ slip เพื่อพบกับกัปตันและลูกเรือคนอื่นๆที่รออยู่ ก่อนหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือสวมเสื้อโปโลสีฟ้า ปักชื่อองค์กรเพื่อพะ ยี่ห้อว่าเป็นพนักงานของบริษัท ฯ ประกอบไปด้วย Boat Boy , Boat Caption , Boat Cleaning and maintenance เราไปรู้จักเจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือกัน กัปตันอภิชาติ หมั่นท�ำ ยืน ยิ้มเผล่รออยู่ กัปตันเล่าว่า “เมื่อก่อนผมขับเรือเล็กมาก่อนขับมาเป็นสิบ ปี จึงมาขับเรือนี้ สิ่งส�ำคัญเวลาขับเรือก็ต้องดูเรื่องน�้ำลึกน�้ำตื้น ต้องคอย หลบกิ่งไม้ ขยะ แต่เรือมีเครื่อง GPS ในการบอกความตื้น จะท�ำให้เรา คอยหลบหลีกได้ไม่งั้นจะมีปัญหา น�้ำทะเลจะขึ้นไวลงไว ต้องใช้ประสบการณ์ ดูแผนที่ ดูสภาพ ด้านหน้า ดูจีพีเอส และจะมีข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือที่ ค�ำนวณไว้ กัปตันต้องเป็นคนช่างสังเกตุ บางทีเห็นคลื่นแตกฟอง นั่น หมายถึงว่ามีหินใต้น�้ำ ลูกค้าอยากไปเกาะช้างหรือเกาะเสม็ดเราก็ไปได้ขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่ลูกค้าต้องการให้ไป“ คุณมนทิรา กล่าวเสริมว่า “ทางบริษทั เปิดให้เช่าเรือหลายแบบ ซึ่งการให้บริการเช่าเรือจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยาวของล�ำเรือ ที่ลูกค้านิยมมีบริการเช่าแบบ 1 วัน ครึ่งวัน และเช่าแบบ 2 ชั่วโมงเป็น แพ็คเกจช่วงเย็น เพื่อไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นช่วงที่ พระอาทิตย์สวยงามมาก ส่วนใหญ่ลกู ค้าเป็นชาวรัสเซียกับเกาหลี ในส่วน ของเรือจะเน้นเปิดพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุด ถ้าเรือเป็นแบบสองล�ำตัวจะ แยกห้องนอนเป็นสองโซน”

30

i STYLE


ขณะที่เราคุยกับกัปตัน ก็ได้เห็นคุณวินัย องค์ตนุ่ และคุณชูชาติ กุลเทียน ล้างเรืออยูไ่ ม่ไกลกันนัก "ที่น่ีบริการล้างเรือ บริการกัปตันขับเรือ บริการซ่อมเรือ บริการเก็บเรือค่ะ" ด้านเวลาการเปิดปิดบริการของส�ำนักงาน ท่าเรือ คุณมนทิรา กล่าวว่า เปิดเวลา 8.00 - 17.00 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด เวลา 7.00 -19.00 น. ทุกครัง้ ทีม่ กี ารน�ำเรือขึน้ หรือลง จะต้องล้างน�้ำเปล่า เป็นการล้างน�้ำเค็มออกก่อนใน เบื้องต้น ไม่อย่างนั้นเทรลเลอร์จะเป็นสนิม โรงเก็บเรือมีทั้ง jet ski เรือขนาดไม่เกิน 35 ฟุต เป็นทีซ่ อ่ มเรือ ส่วนใหญ่จะเกิดจากเพรียงที่ เกาะอยูใ่ ต้ท้องเรือ ในส่วนของลูกค้าทีเ่ ป็นสมาชิก ทาง Ocean Marina เตรียมสิทธิพเิ ศษไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการ เข้าใช้ spot complex guestrooms restaurant seminar ในราคาพิเศษ ส่วนลด 20% ส�ำหรับค่าอาหารและเครื่อง ดืม่ ทีห่ อ้ งอาหารและเลาน์ของโรงแรม ส่วนลดส�ำหรับ การเช่าเรือของทาง Ocean Marina

31

HOSPITALITY MAGAZINE

ส่วนลดในการเช่า slip ใน Marina สมาชิกสามารถ take adventage ได้กับ Raffles Marina Yacht Club สิงคโปร์ Gold Yacht ที่ ฮ่องกง” ทีผ่ า่ นมาทางบริษทั โอเชีย่ น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด เคยร่วมกับทางเมืองพัทยา และการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย จัดงาน Ocean Marina Pattaya Boat Show มีกจิ กรรมมากมาย จนเมืองพัทยากลาย เป็นเมืองท่องเทีย่ วชายทะเลชัน้ น�ำของโลกไปเลยทีเดียว อาทิตย์กลมโตเลื่อนคล้อยใกล้เหลี่ยมน�้ำ เจ้าหน้าที่ยังคงพาทีมงานเยี่ยมชมส่วนของโรงแรม ส่วนของ San Mario Condominium Luxury Marina front Residence ริมหาดจอมเทียน และ Ocean Portofino Condominium ทีเ่ ห็นวิวของหาดจอมเทียน และท่าเรือในแบบพานอราม่าสวยสดงดงาม ถ้าโอกาสอ�ำนวย ลองแวะเข้าไปเยีย่ มชม ทายทักกับ Ocean Marina Yacht Club สักครั้ง ดื่มด�่ำกับบรรยากาศที่ได้พบเห็น เพื่อสัมผัสกับ ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในอี ก หนึ่ ง รู ป แบบ บางทีคุณอาจจะลืมสไตล์การเดินทางแบบเดิมๆ ไปเลยก็ได้


The convenient transportation which only takes 1 hour from Suvarnabhumi Airport and 15 minutes from U-Tapao Airport is one of the main elements apart from the integrated service and good customer care that make Ocean Marina Yacht Club the leading yacht club in Asia. Ocean Marina Yacht Club comprises of hotel, residence, yacht club and other facilities. Let’s find out more about this place. We received a warm welcome from the customer service agent, Ms. Montira Sawangpong who guided us throughout the buildings. At the harbor front on the left hand side locates the 36 units of mini offices. Most of them offer marine services, diving and sailing lessons. Ms. Montira said “The harbor is provided for the customers to park their yachts. The space can contain about 500 yachts. Right now we have about 300 yachts in our renting space and 5 company’s charter boats. We also provide full marine service including restoration in which we provide a tower lift to take the boats to the ship repairs.” The club offers 2 types of boats. The first type is Catamaran Sailing Yacht which contains 3 boats depending on the capacity; Siamese Twin and Sonic can contain 20 people but Sonic is cheaper, Siamese Cat has the capacity of 6 people suitable for a small group of friends and lastly Magic Motor Yacht with the capacity of 8 people. The customer agent continues “We have the zone for releasing the ships called “Slip”, starting from a-h1. H2 Zone G accepts big ships with the height of 70 feet and above. Control cards are needed to enter and exit this area. Visitors can only walk along the main road. Each parking zone contains petrol station with both benzene and diesel available. The advantage of this port is that the boats can enter and exit any time without having to wait for the tide, unlike the others which tend to have problems with the flow of the boats.

If you’re not our customers, you need to request for anchoring your boats. The officers will ask a couple of questions. The green and red floats indicate the status of the new arrivals.” Our team has now arrived at the “Slip” to meet with the captain and other crew members. The crew members are wearing blue polo t-shirts with the organization logos. Members include Boat Boy, Boat Caption, Boat Cleaning and maintenance. Now we’re going to talk to one of the crew members, Captain Apichart Mantam. He says “I used to sail small boats for a decade before. The important thing is to be careful of the depth of the water, avoid the branches and garbage. The boats contain GPS to warn about the shallowness so we can avoid. The tides go up and down quickly. High experiences are required. We have to look at the map, in the front and at GPS. We also have to study the information from the Hydrographic Department. Captains must be very observant. If there is a bubbling wave, it means there is a rock underneath the ocean. If customers request to go to Koh Chang or Koh Samet, we can assist them depending on the distance.” “The company provides a variety of rental boats. The charter service will vary depending on the length of the hull. Most customers prefer a 1 day, half a day rental and 2 hours evening package to watch the beautiful sunset. Our customers are mostly Russian and Korean. As for the boats, we mainly focus on the using space. For the boats that contain 2 hulls, the bedrooms are divided into 2 zones.” Ms. Montira added As we speak to the captain, we can see Mr. Vinai Ongtun and Mr. Chuchart Kultien cleaning the boat not far away.

32

i STYLE


เรือสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอน�้ำขึ้นน�้ำลง The boats can enter and exit anytime without having to wait for the ride

“We provide a cleaning service, captain, ship repair services and storage. The port office opens from 8.00 to 17.00 and 7.00 to 19.00 on Saturdays, Sundays and public holidays. Every time we take the ships, we have to wash them with water to clear out the salt water. Otherwise the trailer would become rusty.” Said Ms. Montira The Jet Ski boathouse is for the boats with the size of 35 feet with repairing service. The damage usually happens because of the barnacle at the bottom of the boats. For the Ocean Marina members, we provide many privileges including a special price for using sport complex, guestrooms, restaurant, and seminar rooms. The privileges also include 20% discount on food and drinks at the hotel’s restaurant and lounge, discount for Marina boat rental and slip. Our membership also includes Raffles Marina Yacht Club in Singapore and Gold Yacht in Hong Kong. In the past, Ocean Property Co.Ltd has cooperated with Pattaya local government and TAT in organizing “Ocean Marina Pattaya Boat Show” containing various activities. Pattaya has become the world’s premier seaside tourist attraction. The sun is about set while the officers take us on the tour to the hotel, San Mario Condominium, beachfront Luxury Marina-front Residence and Portofino Condominium which provide the beautiful panorama view of Jomtien Beach and ports.

Service Mind Good Service Professional Easy access Facilities Location

33

HOSPITALITY MAGAZINE


Travel Naritha Story / Thanit Duangchan Photo

การดำ�รงอยู่ข องชีวิตในสังคมปัจจุบัน ห ล า ย ค รั้ ง ห ล า ย ห น เ ฝ้ า ป ร ะ ณ า ม “เวลา” ว่า สิ่งนี้คือตัวแปรที่ทำ�ให้ชีวิต ไม่มีโอกาสจะก้าวเดินไปทางนั้น ไม่มี โอกาสจะมุ่งหน้าไปทางนี้ จนพาลคิดว่า เป็นเรื่องที่ต้องยอมจำ�นน แท้ที่จริงแล้ว “เวลา”เป็ น เพี ย งสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ อุ ป โลกน์ ขึ้น จะให้อยู่ใต้อาณัติหรือจะให้เผยคอ เชิดหน้าก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ผู้ควบคุม การเดิ น ทางสู่ ภ าคตะวั น ออก ของกองบก. i STYLE Hospitality เริม่ ต้น ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้ Themes “Rhythms of The East” เรียนรู.้ .. เรี ย นรั บ ไปพร้ อ มๆกั บ เก็ บ เกี่ ย วความ เปลีย่ นแปลง สัมผัสกับสถานทีท่ ธ่ี รรมชาติ รังสรรค์และมนุษย์ปั้นแต่งขึ้น กับจังหวะ การก้าวโตของเมืองชายทะเลฝัง่ ตะวันออก เพื่อผ่องถ่ายเรื่องราวสู่คุณๆได้อ่ิมเอมไป ด้วยกัน โดยไม่ยอมจำ�นนต่อคำ�ว่า “เวลา”

Due to the city lifestyle today, many times we think of time as the obstacle and prevent us to head to the chosen directions which we finally have to surrender. The truth is time is something we humans assume. If we can manage time, there are many things that we can do. The trip to the east of iStyle Hospitality Magazine editor team slowly began, under the concept “Rhythms of the East”. We hope to learn about changes and expansion of eastern cities and experience places that were created by both nature and men. We want take you on a trip with us without having to worry about time.

Rhythms of the East


Miniature Thai Royal Barge

Performance Center

“ค่ะ พี่ริน... ตกลงพบกันวันอังคารนะคะ” ฉันวางสายจบบท สนทนากับผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานททท.จังหวัดชลบุรี ถือ เป็นการนัดแนะแหล่งข่าวรายสุดท้ายสำ�หรับทริปเล็กๆภายใต้ ทีมงานอันน้อยนิดที่เปี่ยมคุณภาพ(เอ่อ...ไม่ค่อยโม้เล๊ย...อิ..อิ ) “สรุปว่าทริปนีเ้ ริม่ จากชลบุรี ระยอง ไปจบทีเ่ กาะช้างนะ“ ฉันเอ่ยพลางปิดโน้ตบุค๊ สีเข้มลงเบาๆ แพลนครัง้ นีถ้ กู กำ�หนดอย่าง ตัง้ ใจ โดยเน้นลงลึกให้ได้รจู้ กั สถานทีไ่ ด้พดู คุยสนทนาวิสาสะกับ เจ้าของพื้นที่ แล้วก็เตรียมพร้อมสำ�หรับ“เที่ยวหัวใจใหม่ หัวใจ เดียวกัน” วิ๊ด....วิ๊ววววววว ....แล้วเช้าวันเดินทางก็มาถึง ก่อนอื่นต้องไปที่บริษัท รถเช่า Budget เพื่อรับพาหนะสี่ล้อที่จะนำ�พาทีมงานสู่ภาค ตะวันออก สำ�หรับคุณๆที่ต้องการเดินทางด้วยตนเองจะเห็นว่า ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลย เพียงแค่คุณมี 3 สิ่ง สิ่งแรกคือ หัวใจ สิ่งสองคือ รถที่สมรรถนะเหมาะสมกับทริป และ สิ่งที่ สาม คือการวางแผน คร่าวๆ...ก็เท่านั้น เอ้า...ไปกันเลย “ส่วนใหญ่พจ่ี ะใช้รถ Budget เพราะรถใหม่ สาขาเยอะ สมัยนี้ขับรถเที่ยวกันเองแล้วทั้งนั้น" ฉันเล่าให้น้องผู้ร่วมทาง เป็นฉากๆเมื่อบ่ายหน้าพาเจ้าสี่ล้อขับเคลื่อนมาได้ระยะหนึ่ง หลายคนคงคุน้ ชินกับเมืองพัทยากันแล้ว ชายหาดหลักๆ เห็นจะเป็น “พัทยาเหนือ,พัทยากลาง,พ้ทยาใต้” ความแตกต่าง ของหาดพัทยาจะเริ่มจากถนนเลียบชายหาด พัทยาเหนือ จรด พัทยาใต้ ซึ่งกลายเป็นแหล่งบันเทิง ย่านธุรกิจการค้า ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำ�ลอง 4 มิติ “แวะทีแ่ รกทีศ่ นู ย์แสดงเรือพระราชพิธใี ช่มย๊ั พี”่ น้องคน เดิมเอ่ยถามฉันพยักหน้าหงึกหงักแทนคำ�ตอบ วันนี้รถราไม่หนาแน่นมากนัก เนื่องเพราะไม่ได้เป็น ช่วงเทศกาล ทำ�ให้ไม่นานนักฉันและทีมงานก็หลุดออกมาจาก เมืองหลวงได้ไม่ยากเย็น สายตาทอดยาวจับจ้องทางเบื้องหน้า กับระอุไอแดดที่ สาดส่องบนผืนถนนแบบไม่ใยดี สี่ล้อเล็กหมุนตามจังหวะสะดุด บ้างสะเทือนบ้างตามแรงกระแทกของผิวพื้น การเดินทางยังคง ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบฉีกแทรกเหมือนเพือ่ นร่วมทางคันอืน่ ๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตาเหยียบคันเร่งกันจนเสียงยางล้อเบียดถนนให้ ได้ยินยามเบรคกระทันหัน ฉันนึกย้อนถึงคำ�สนทนาของเจ้าของสถานที่ เมือ่ วันวาน เล่าให้ฟังว่าชาวต่างชาติชื่นชอบศูนย์แห่งนี้กันมากๆ ถือเป็นอีก หนึง่ ตัวโน้ตทีพ่ าให้ภาคตะวันออกมีสสี นั มากขึน้ นอกเหนือจาก เสียงหายใจของคลื่นทะเลที่เคยพาให้ฉันและกลุ่มเพื่อนมานั่ง จ่อมจมกันนานนับสัปดาห์เมื่อปลายปีก่อน .....ชะแว๊บ ด้วยเวลาเพียงไม่นาน กองบก.กองกระจิด๊ ริด๊ ก็มายืนประชิดอยูห่ น้าประตูทางเข้าโดยมีพป่ี ระยูร ศิรโิ ชติ ผูบ้ ริหาร กลยุทธ์การตลาด หนุ่มใหญ่ผิวเข้มยืนยิ้มฟันขาวคอยต้อนรับ

“Yes, Khun Rin I will see you on Tuesday.” I’ve just ended a conversation with the Assistant Director, TAT Chonburi Office. This is our last confirmation with the sources before taking a small trip with our small effective crews. “So we will start from Chonburi, Rayong then we will end the trip in Koh Chang” I said while closing my laptop. This trip was carefully planned. We will explore the places by having close conversations with the owners. We are now ready for a trip with our “New but Same Hearts”. The departure day has arrived. First of all, we have to go to Budget Car Rental to get a vehicle that will take us to the eastern cities. For you guys who want to travel by yourself, it’s not difficult at all. There are only 3 things you need, your heart, a vehicle with the right capability for the trip and a rough plan. Ok now let’s go “I usually rent a car from Budget because there are many branches and the cars are new” I told my junior colleague who shares the same trip. Many people are familiar with Pattaya. The main beaches are Northen Pattaya, Pattaya and Southern Pattaya. The difference between each beach is types of shops locating along the road from Northern to Southern Pattaya. Miniature Thai Royal Barge Performance Center “Is this our first stop” the same colleague asks me. I nod my head as the answer. The traffic isn’t too bad because it’s not a festival period. We easily get out from the capital city after a while. Looking far ahead with strong sunlight hitting the road, I gradually drive along. Unlike other fellows who seem to be in a big hurry. I recall my conversation with the owner of the Performance Center. I was told that foreign tourists really love the place. It is considered to be a spice that add flavor to the eastern area apart from the beaches where me and my friends like to hang out. Our team arrives at the front door of the Center a while later with a warm welcome from Khun Prayoon Sirichot, Market Strategic Director.

35

HOSPITALITY MAGAZINE


i Travel

“โครงการศู น ย์ ฯ แห่ ง นี้ เ ริ่ ม ขึ้ น จากความคิ ด ของคุณจิราเมศร์ โชคสุริยเกียรติ หลังจากที่มีโอกาส ได้ชมขบวนเรือพระราชพิธีเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 2538 รวม 18 ปี ในการสร้างเรือพระราชพิธีจำ�ลอง เพื่อร่วม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยฝีมือ ของอ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทยบุคคลดีเด่นของชาติ สาขา เผยแพร่เกียรติภมู ขิ องไทย ปี 2551 ขณะนีม้ เี รือจำ�ลอง ทั้งสิ้น 52 ลำ� ตั้งใจให้ท่นี ่เี ป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษา แก่คนไทย เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกให้มคี วามรักและภาคภูมใิ จ ในความเป็นไทยและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�หรับชาว ต่างชาติที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ ไทย บนเนื้อที่ 4 ไร่” เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ ภ ายในอาคารพบส่ ว นประชา สัมพันธ์ด้านหน้าชั้นล่าง มีพื้นที่เล็กๆสำ�หรับขายของที่ ระลึกสำ�หรับนักท่องเที่ยว ถัดไปจึงเข้าสู่ห้องมัลติมีเดีย ที่ถ่ายทอดข้อมูลประวัติราว 15 นาที

“The project of establishing this center sparked from the idea of Khun Jiramase Choksuriyakiat after having a chance to watch the Royal Barge Performance in 1995 to honor His Majesty the King. The miniature was the work of Master Weeratham Trakulngenthai, the nation’s outstanding citizen. At the present there are 52 miniature barges in total. This center is aimed attract Thai people. It is aimed to be a place where they would take a field trip too. We want to create the awareness and want them to be proud of Thai culture. In addition, we want this 4 acres center to be a tourist attraction for foreigners who are interested in Thai art and culture.” Once entering the building, we found the reception with a small souvenir shop. Walking a bit further, we find a multimedia room demonstrating the 15 minutes historic documentary.

the nter e e n w theatre e h T 360

หลังจากนัน้ จะนำ�เข้าสูโ่ รงภาพยนตร์ 360 องศา ผูช้ ม Then we enter the 360° theatre. The techniques used จะตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคที่ทำ�ให้สัมผัสได้ถึงความ in the performance allow the audiences experience the greatness of art on the exยิ่งใหญ่อลังการของศิลปะที่วิจิตร quisite royal barges including บรรจงของเรือพระที่นั่ง มีการเล่า ตั ง ้ ใจให้ ท น ่ ี เ ่ ี ป็ น แหล่ ง Suphannahong, Narai Song เรือ่ งราวของเรือ สุพรรณหงส์ เรือ Suban etc. พระที่ นั่ ง นารายณ์ ท รงสุ บ รรณ ท่ อ งเที ย ่ วและทั ศ นศึ ก ษาแก่ ค น The last section of the และอื่นๆ building contains 52 miniature และส่วนสุดท้ายกับเรือ ไทย barges. The virtual demonจำ�ลองทั้ง 52 ลำ�ที่จำ�ลองแบบ is completed with เหมือนจริงทุกอย่าง ทัง้ แสง เสียง This center is aimed stration lights, sounds and the barges ลำ�เรือทีเ่ คลือ่ นขบวนมาอย่างช้าๆ slowly move with Wat Arun attract Thai people แลดูพลิ้วไหวงดงาม โดยมีแบล็ค and Wat Phra Kaew as backกราวน์เป็นพระปรางค์วัดอรุณฯ grounds. และวัดพระแก้ว Khun Prayoon continues, “After opening, the คุณประยูร เล่าต่อว่า” หลังจากเปิดมาได้รบั การตอบรับดีมาก และกลายเป็นส่วนหนึง่ ในการให้ความ response has been very good and became apart to รู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี ซึ่งแต่ educate students about Royal Thai Barge. Before, we เดิมเรารูจ้ กั กันแค่เรือสุพรรณหงส์ อย่าง เรือทองขวานฟ้า were only familiar with Suphannahong while Thong Kwan Fa and Thong Ba Bin were rarely seen.” เรือทองบ้าบิ่น ไม่ค่อยมีใครได้เคยเห็น” 36

i STYLE


Art in paradise อืมม....กับสิ่งที่ฉันเห็น มุมโถงด้านซ้าย อาม่าผมขาวเดินตัวโยกคลอน โอนไปเอนมาตามแรงขา ตี๋น้อยวัยเตอะแตะวิ่งแข่งตะปบ ปลานีโม่จากจิตรกรรมสายน�้ำส่งเสียงดังโช้งเช้ง หนุ่มน้อย ตาตี่ก้าวฉับฉับแทรกตัวผ่านกลุ่มชนชาติเดียวกันเดินลิ่วรี่มา เกาะกุมมืออวบอิ่มของหมวยสาวฉันแอบอนุมานเอาว่าเธอ และเขาน่าจะอยู่ในช่วงแรกรัก อีกมุมหนึ่งของห้องแสดงภาพ ฉันเห็นครอบครัวเล็กๆที่อาตี๋รุ่นใหญ่ผู้พ่อเลือกที่จะเสพงาน เพียงล�ำพัง ปล่อยให้ภรรยากระเตงลูกน้อยเข้าสะเอวเดิน ชื่นชมศิลปะกันอยู่ห่างๆ ภาพจิตรกรรมของสิง่ มีชวี ติ อย่าง”มนุษย์” .. อะเมซิง่ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานศิลปะเบื้องหน้าทีเดียว

After seeing the stunning beauty of Royal Barge, now let’s head to another destination. It contains different similarities, the art project created by men. This place is really popular in social networks. Everybody who’s been here has to make poses with these paintings. Art in Paradise is a 3D art museum on a 5,800 square meters area. The museum is divided into 10 demonstration rooms. All artworks are brush painted under Mr. Shin Jae Yun’s ideas and concepts. The officer at Art Paradise says, “Viewing the artwork is often limited to art lovers because some art exhibitions are too complicated for other people. This art museum aims to entertain viewers and offer a tangible artwork. As you can see, our customers consist of both Thais and foreigners. Each of them would take a photo and to merge in with the paintings. It depends on each person’s imagination to view the artwork. Our conversation is interrupted when “Ah…Yi…Er…San”

37

HOSPITALITY MAGAZINE

พิพิธภัณฑ์ภาพ จิตรกรรม 3 มิติ มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร 3D art museum on a 5,800 square meters area. A Chinese girl in orange shorts counted down and took a photo for her friends. Her scream caught the attention from everyone in that room. “Normally Russian tourists are number 1 in Pattaya. However, this is Chinese New Year period so there are many Chinese tourists” the same officer says. What I’m seeing is… At the left corner, a white hair lady staggers, and there is a little toddler creating a loud noise while trying to grab Nemo in the water artwork. A young boy walks through the crowd of his own group to hold hand of a young girl which I believe they are in love. At another corner, I see a family which the dad chooses to view the artwork alone while his wife walks behind while carrying the child. This is a living artwork of lives which amazes me.

i Travel

ชืน่ ชมกับความวิจติ รบรรจงของขบวนเรือแล้ว ก็มงุ่ หน้าต่อไปยังสถานทีเ่ ทีย่ วอีกแห่ง เป็นความเหมือนในความต่าง เป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์สร้างศิลป์ขึ้นมาเหมือนกัน กำ�ลังโด่ง ดังใน social network ใครไปก็ต้องไปเต๊ะท่าถ่ายรูปกับภาพ จิตรกรรมเหล่านี้ Art in Paradise เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้อง แสดงงาน 10 ห้องภาพ ซึ่งถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันทั้งสิ้น ภายใต้แนวคิดของนายชิน แจยอล “เดิมการชมภาพศิลปะมักจำ�กัดอยู่ในวงคนที่รัก ศิลปะ เพราะบางครั้งนิทรรศการศิลปะก็ยากที่บุคคลทั่วไป จะเข้าใจ จึงมีความคิดทีจ่ ะทำ�ให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทท่ี �ำ ให้เกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลิน และมองว่าศิลปะสามารถสัมผัสได้ จะเห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มามี ทั้ ง กลุ่ ม คนไทย และต่างชาติ แต่ละคนจะเข้ามาถ่ายภาพและร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของภาพนัน้ ๆ แล้วแต่วา่ ใครจะจินตนาการ เป็นแนวศิลปะทีใ่ ห้ อิสระแก่ผู้เสพและแหวกแนวไม่เหมือนใคร” การสนทนาเราถูกเบรกลงเมื่อ ..... “อ้า อี้ ซาน ซื่อ...” เสียงนับหนึ่ง สอง สาม เพื่อให้ผองเพื่อนแอคชั่น ของอาหมวยกางเกงขาสั้นสีแสด ทำ�เอาผู้เข้าเยี่ยมชมแทบ ทัง้ แถบต้องหันไปทางแหล่งทีม่ า ด้วยเพราะเสียงทีแ่ ผดดังราว กับว่าเธอกับเพื่อนอยู่คนละห้วงตึก “จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวรัสเซียถือเป็นอันดับหนึ่ง ของเมืองพัทยา แต่ช่วงนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยอะมาก” เจ้าหน้าที่คนเดิมบอก


i Travel

The C i of Lo ty ve อีกหนึ่งมิติใหม่ของเมืองพัทยา คือ Mimosa Pattaya The City of Love ทีส่ ร้างขึน้ ตามสถาปัตยกรรม ของ Colmar เมืองในชนบทใกล้ชายแดนฝรั่งเศส ที่ถือ ว่าติด Top 10 ของโลก บนเนื้อที่ 38.5 ไร่ ติดถนน สุขมุ วิท จอมเทียน ด้วยงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้การบริหารงานของ คุณ นิคกี้ - จิรโชติ แก้วเสถียร คุณนิคกี้ เล่าถึงทีม่ าของโครงการว่า "Colmar เป็นเมืองทีม่ คี วามบริสทุ ธิ์ มีวถิ ดี ง้ั เดิมทีห่ ล่อหลอมมาจาก หลายชนเผ่าพันธ์ทั้งฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน โปแลนด์ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีห่ าดูได้ยาก มีวิถีชีวิตชาวยุโรปชนบทดั้งเดิม ซึ่งมีเสน่ห์มากๆ เรา จึงเนรมิตเมืองแห่งนีข้ น้ึ มาทีพ่ ทั ยา โดยรวบรวมทีมงาน จากเมืองไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมท้อง ถิ่นชาวฝรั่งเศส ได้นายกเมืองลลูสกิยอง ฝรั่งเศส ให้ ความช่วยเหลือตลอดมา แม้บางส่วนจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่กไ็ ด้เปิดบาง ส่วนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง ศิลปะ สถาปัตยกรรมแล้ว นิคกี้เป็นคนชัยภูมิครอบครัวยากจนก็เข้ามา ที่พัทยาเมื่อยิ่สิบสี่ปีก่อน สมัยวัยรุ่นมาตามหาฝัน ทำ�งานทุกอย่างค่อยๆเติบโตขึ้น เริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจ ทำ�ด้านอสังหาริมทรัพย์ ชีวิตมีทุกวันนี้ก็เพราะพัทยา เมื่อมีโอกาสจึงตั้งใจที่จะรังสรรค์ให้ Mimosa ชาวเมือง พัทยา เพื่อเป็นการตอบแทนและความขอบคุณที่เมือง พัทยาได้ให้ชีวิต ให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตตลอดมา" ถือเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันหมาดๆ ทีเดียว ...แล้ววันแรกของทริปก็ปิดฉากอย่างมีสีสัน ก่อนจะจบลงด้วยร้าน The Glass House ร้านอาหาร ริมหาดแถบนาจอมเทียน ก่อนเข้าสูโ่ รงแรม Cape Dara Resort Pattaya รีสอร์ทหรูแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้าเมือง พัทยา

38

i STYLE

Mimosa Pattaya, the City of Love is Pattaya’s new dimension, which is constructed in Colmar style architecture. Colmar is a small town near the border in France. Mimosa is built on the 38.5 acres area on Sukhumvit Jomtien Road with 1 billion Baht investment and being managed by Khun Nicky, Jirachote Kaewsathien. Khun Nicky discusses the story of this project, “Colmar is a pure town with the traditions combined from various cultures such as French, German, Italian, Spanish and Polish. The town’s European original tradition has become its unique and rare identity. So we created this miniature Colmar in Pattaya. We compiled by a team of experts from Thailand and local architects from France. In addition, we’ve been receiving helps from the Mayor of Grillon, France. Although some parts are still not finished but it is partly open for visitors to experience the charm of art and architecture. I come from a poor family in Chaiyaphum. I moved to Pattaya 24 years ago when I was a teenager who tried to pursue his dreams. I did all kinds of jobs. I gradually grew and starting getting into business, in the real estate area. Everything I have today is because of Pattaya. Now that I have opportunities, I created Mimosa for Pattaya people in return because the city of Pattaya gave me a life and valuable things all along.” It is considered to be a new project that recently launched. The first day of the trip is concluded with colors. We end the first day at the Glass House, a beachfront restaurant in Na Jomtien. Then we check in at Cape Dara Resort and Spa, a new luxurious hotel on the skyline of Pattaya.


รัสเซียจะเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองพัทยา “โอ้โห เดีย๋ วนีท้ เี่ ทีย่ วเกิดใหม่เพียบเลยพี”่ ช่างภาพของ ฉันอุทานเสียงดังขณะขับรถตระเวนเมืองพัทยาเมื่อเห็นสวนน�้ำ ขนาดใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างไล่เลียงกันถึงสามแห่งบน ถนนสุขุมวิทใกล้กับสวนนงนุช ในช่วงเช้าของวันใหม่ ส่วนของธุรกิจบันเทิงที่ท�ำให้เมืองพัทยามีชื่อเสียงโด่ง ดังไปทัว่ โลกอีกรูปแบบหนึง่ คือ ทิฟฟานีโ่ ชว์ มีคณ ุ อลิสา พันธุศกั ดิ์ รัง้ ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรม woodlands Hotel & The Resort และ Tiffany Show Pattaya มาจนถึง ร้านเบเกอรี่ และ ร้านอาหาร La freme เรานัดกับเธอที่ La ferme เพื่ออัพเดทเมืองพัทยาใน ฐานะที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยและนักธุรกิจ เมืองพัทยาเป็นตลาดปราบเซียน เปรียบเหมือนแมว เก้าชีวิต ส�ำหรับจ๋าจะลงทุนตามความต้องการของตลาด สร้าง สิ่งที่ตลาดอยากได้ Value for Money ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของคน เปลี่ยนไป ชอบเดินทาง ชอบทานอาหาร ทานกาแฟ การท�ำร้าน อาหารจึงเป็นการเติมเต็มให้กับธุรกิจที่มีอยู่และยังท�ำให้พัฒนา ศักยภาพของพนักงานเราเองด้วย “พัทยามีที่เที่ยวใหม่ๆท�ำให้มี attraction เพิ่ม ท�ำให้ นักท่องเที่ยว relaxation เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ตอนนี้เมืองพัทยาขยาย ไปจนถึงหาดจอมเทียน จ๋ามองว่ารัสเซียจะท�ำให้โฉมหน้าการท่องเที่ยวของ เมืองพัทยาเปลีย่ นไป เพราะคนรัสเซียเข้ามาเทีย่ วเป็นอันดับหนึง่ และลักษณะการท่องเที่ยวของเขาคือเข้ามาเป็นอาทิตย์ แล้วมา เลือกสถานทีเ่ ทีย่ วด้วยตัวเอง เขาชอบความคึกคัก ชอบสนุกสนาน ชอบชายหาด ชอบแต่งตัว แต่เขาจะไม่เที่ยวแบบบาร์เบียร์ ร้าน เหล่านี้ก็จะขยับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของตลาด เรายังขาดแคลนบุคลากรที่รู้ภาษารัสเซีย ถือว่าน้อยมาก ก็อยากให้ทุกคนเป็น Residence ของเมือง ต้องรู้จัก ดูแลเมืองด้วยกัน ให้ความใส่ใจในเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวทุก คนต้องมีส่วนร่วม ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ต้องมีกรอบ ความคิดใหม่ ต้องเปลี่ยนให้ได้ ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ถ้าเรา คิดได้ก็เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เรารักเมืองของเรา แต่เราตัวเล็กๆ ท�ำได้คือตอกย�้ำ เรือ่ งนีไ้ ปเรือ่ ยๆ going to longway” สาวนักบริหารกล่าวท้ายสุด เป็นไงล่ะ ....สมกับที่ครั้งหนึ่งเคยลงสมัครรับเลือกตั้ง ชิงต�ำแหน่งส�ำคัญของเมืองพัทยาทีเดียว

Russia will Change the Face of Pattaya Tiffany Show is the entertaining business that makes Pattaya famous around the world managed by Khun Alisa Pantusak, Assistant Managing Director of Woodlands Hotel and Resort and Tiffany Show Pattaya, also the owner of a bakery store and La freme restaurant. We have an appointment with her to discuss the updates on Pattaya as the advisor of Thai Hotels Association and Business. Pattaya is like a cat with 9 lives. For me, I invest in products that are highly demanded. The lifestyle of people has changed. Now they like to travel, eat out and go to the café. Managing a restaurant is a complement to the existing business as well as development the ability of our staff. “Pattaya now has more attractions for tourists to enjoy and relax more. These new attractions draw more Thai and foreign tourists to Pattaya. Now the city is expanded to Jomtien Beach. I think Russia will change the face of tourism in Pattaya because Russian tourists visit Pattaya the most. They like to stay for weeks and choose to visit the attractions by themselves. They love liveliness, fun, beaches and fashion but they won’t go to beer bars. These bars will change their business to meet the needs of the markets. However they’re lack of Russian speakers which are rare to find. I’d like everyone to be the city’s residence. Everyone should participate in taking care of the city and its tourism policy. They should change their ways of thinking too. Don’t violate the rights of others. If they can do that, we all will live in harmony. We love our city. Small people like us will keep emphasizing this. There’s a long way to go.” Says Khun Alisa It was right that once she was a candidate for Pattaya’s important position.

39

HOSPITALITY MAGAZINE

i Travel

Russia will Change the Face of Pattaya


i Travel

ก า ร ท� ำ ศิ ล ป ะ บนนาข้ า วต้ อ ง ใช้ความอดทน Making art on the rice fields requires patience.

บ้านสวนศิลปะบนนาข้าว หลังคุยกับน้องสาวคนเก่ง ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อไป ยังจังหวัดระยองที่ชุมชนหนองตะพาน อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง เพื่อชมบ้านสวนศิลปะบนนาข้าว ภายในบ้านไม่กว้างเท่าใดนัก มีการจัดแบ่งพื้นที่ออก เป็นโซนๆ เริ่มจากเมื่อแรกเข้าเป็นบอร์ดบอกเล่าถึงที่มาของ โครงการ มีรูปศิลปะบนนาข้าวในรูปแบบต่างๆกัน คุณนนท์ มังคลากุล หัวหน้าโครงการเล่าให้ฟังว่า "ผมอยู่ที่นี่มานาน ชอบเกษตร ชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆ เห็นว่า เราได้อันดับหนึ่งในการเพาะพันธ์ข้าวจากกรมการข้าว มีความ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีกัน เมื่อผมได้ไปพบกับ ศิลปะบนนาข้าวของญี่ปุ่น จึงคิดว่าบ้านเราน่าจะท�ำได้ และน่า จะดีกว่าเพราะบ้านเราปลูกข้าวได้ 3 ครั้งต่อปี ก็เริ่มคุยกับหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน จนปี 52 ก็เริ่ม ท�ำแปลงนาขึ้นมาจากแรกเริ่ม 6 แปลง ปัจจุบันสามารถท�ำได้ 10 แปลง เพราะชาวบ้านเห็นว่ามีประโยชน์กับชุมชน จึงให้นา บางแปลงมาท�ำฟรีๆ" เดินเข้าสูภ่ ายในอาคารไม้หลังเล็กๆกลางบ้าน เป็นแหล่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวระยองแทบทั้งสิ้น ไม่วา่ จะเป็นการใช้กาบหมากมาท�ำเป็นจาน เป็นทีว่ าดรูปส�ำหรับ เด็ก การสาธิตรีดผ้าด้วยเตาโบราณที่ยังใช้เตาถ่าน เป็นชาว บ้านจริงๆ การท�ำศิลปะบนนาข้าว ต้องใช้ความอดทน และต้อง พึง่ ดินฟ้าอากาศ ทีจ่ ะท�ำให้ขา้ วได้รวงตามต้องการ ในครัง้ แรกๆ จึงประสบปัญหาอยู่บ้าง "ผมใช้ข้าว 3 สี ข้าวที่ปลูกแล้วได้ สีเขียว เขียวอ่อน ด�ำ ข้าวสีด�ำ ข้าวก�่ำดอยสะเก็ดเป็นข้าวที่สีด�ำทั้งใบและรวงข้าว เป็นข้าวที่สูญหายไปจากบ้านค่ายนานแล้ว ผมหาข้อมูลจนพบ กว่ามีการวิจัยและอนุรักษ์พันธ์ข้าวด�ำของมช.จึงติดต่อไปและ เริ่มด�ำเนินการ วิธีวาดรูปในผืนนาก็จะใช้ไม้ไผ่หรือไม่ก็ท่อพีวีซีเป็น เสาเพื่อขึงเชือก 1 x 1 เมตร เพื่อตีสเกล รูปภาพจะได้ไม่ผิด เพีย้ นแล้วใช้ไม้ไผ่รา่ งแทนพูก่ นั แล้วใช้ตน้ ข้าวสีด�ำปลูกเพือ่ เป็น การตัดเส้นและเน้นบางส่วนของภาพ "ปีแรกท�ำได้ 8-9 ภาพ ปีที่ 2 ท�ำ 5 ภาพ ท�ำน้อยแต่ ให้ได้งานคุณภาพดี ส่วนปีนี้เริ่มเมษายน ถ้าใครอยากมาดูก็ พอเห็นภาพบ้าง แต่ถ้ามาแล้วข้าวยังไม่ออกรวงจนเป็นรูปเป็น ร่างก็เข้ามาท�ำกิจกรรม มาเรียนรู้วิถีชุมชนหนองตะพานกันได้ เพราะปัญหาคือหากท�ำนานอกฤดูกาลทางกรมฯก็จะไม่ปล่อย น�้ำ นาข้าวก็ท�ำไม่ได้ " เห็นความตั้งใจของหนุ่มใหญ่คนนี้กับชาวชุมชนแล้ว ขอเป็นก�ำลังใจให้ ก็ได้แต่หวังว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คงจะเห็นความส�ำคัญเข้ามาเกือ้ หนุน ก่อร่างสร้างงานให้ประสบ ความส�ำเร็จยิ่งๆขึ้น สาธุ ..... สาธุ....

Art of Rice Field Art of Rice Field We now travel to Nong Taphan Ban Khai, Rayong to see “Art on Rice Field”. The building is quite wide, separated into zones. At the entrances, there is a small exhibition about the history of this place with pictures of different types of farming. Khun Nont Mangalakul, Head of the project says “I’ve been living here for a long time. I love agriculture. I also love new things. We receive the first place in breeding rice from the Rice Department. We are a strong harmonious community. When I saw Japanese art on the rice field, I thought that we could do it too. In fact we might do it better because we can grow rice 3 times a year. I started talking to the local expert in 2009. Then I started off with making 6 rice fields. Now there are 10 fields in total. Because people see that it benefits the community so they gave extra fields for free. I walk into a small wooden building in the middle of the project. It is the source of knowledge of immanence of Rayong such as using Areca leaf sheath as a plate and canvas for children and demonstration on using the vintage coal iron.

40

i STYLE

Making art on the rice fields requires patience. It depends on the weather condition too for rice to produce grains. We faced some obstacles at the early stages. I use 3 colors rice which are green light green and black. Khao Kum Doi Saket (black rice) which produces black grains and leaves had been gone for a long time. I did a research and found out that Chiang Mai University was doing this project so I contacted them and asked for some samples. To draw paintings on the field, we use bamboo sticks of plastic pipe to fasten the 1 x 1 meter rope to draw the scale so that the picture won’t be distorted. Then we use bamboo stick as a brush and grow black rice to draw the think lines and emphasize some part of the picture. During the first year, we created 8-9 pictures. We created 5 pictures in the second years, less but high quality. If you come here when the rice doesn’t produce grains, you can participate in other activities. We cannot grow rice when it’s not the season because we won’t get the water from the government. We would like to support this project after seeing the dedication from Khun Nont and local people. We hope they will get more support from both public and private firms in the future.


Follow the Mission Out In the Sea

เกาะกุฎีเป็นเกาะที่มีปะการังน�้ำ ตื้นที่สวยงาม เกาะทะลุมีปะการังน�้ำลึกที่ สวยงาม Koh Kudi contains beautiful reef under shallow water while Koh Talu contains beautiful reef under the deep sea.

41

HOSPITALITY MAGAZINE

Good morning from Royal Phala Cliff Beach. This is my first time being here. It is pretty quiet and interesting. It is guaranteed to be the cleanest and whitest beach in Rayong. Here you can slowly indulge your holidays. After having breakfast, our little team now heads to Khao Laem Ya-Moo Koh Samet National Park to observe the officers perform their tasks. At the Park, Mr. Sumate Saithong, the Head of Khao Laem Ya-Moo Koh Samet National Park says “I proposed 3 approaches in order to protect national resources. We will take the serious action on people who violate the policy on coral reef preservation research project. Koh Kudi contains beautiful reef under shallow water while Koh Talu contains beautiful reef under the deep sea. We lack defensive methods on boats that come to see the reef but we’ve already ask for the budget for this project including restore coral reef around Koh Talu, release clownfish, modify and clean the underwater area, develop and promote tourism. At the present, 5 to 600,000 tourists visit Khao Laem Ya each year.

i Travel

กว่าจะวิง่ วุน่ กันกลางคันนาหามุมจนสบายใจ พระอาทิตย์ ก็ลาลับเหลี่ยมทุ่งไปแล้ว .... อรุณสวัสดิเ์ ช้าวันใหม่ทจี่ งั หวัดระยองหาดพลา Royal Phala Cliff Beach เป็นครั้งแรกกับยามเช้าที่หาดแห่งนี้ ก็ ถือว่า สงบเงียบและน่า สนใจอยู่ไ ม่น ้อย เป็นหาดที่ได้รับการ การันตีว่าเป็นหาดที่ขาวสะอาดที่สุดของจังหวัด ที่ที่คุณจะได้ ใช้เวลาของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลัง เบรค - ฟาด ฟาดอาหารกันพอสมควร คณะน้อยๆ ก็หอบความอบอุน่ จากอวลทะเลเพือ่ เดินทางกันต่อไป กับการตาม รอยการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม หญ้า - หมู่เกาะเสม็ด น�ำทีมโดย หัวหน้าสุเมธฯ ที่พาเราทั้งขึ้น บก ทั้งลงทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท�ำการ ฯ นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด เล่าให้ฟังว่า “ผมวาง แนวเอาไว้ 3 แนวทาง การป้องกันการบุกรุกท�ำลายทรัพยากร ธรรมชาติ ด�ำเนินการขัน้ เด็ดขาดกับผูป้ ระกอบการทีล่ ะเมิด การ ศึกษาวิจัยโครงการอนุรักษ์ปะการัง เกาะกุฎเี ป็นเกาะทีม่ ปี ะการังน�ำ้ ตืน้ ทีส่ วยงาม เกาะทะลุ มีปะการังน�ำ้ ลึกทีส่ วยงาม แต่เราขาดการป้องกันด้านการน�ำเรือ เข้ามาชมปะการัง ขณะนีท้ �ำโครงการของบประมาณไปแล้ว เพือ่ ฟื้นฟูปะการังที่เกาะทะลุ มีการปล่อยปลาการ์ตูน มีการปรับ สภาพ เก็บขยะใต้ทะเล และการพัฒนาการดูแลส่งเสริมด้าน การท่องเทีย่ วปัจจุบนั มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาปีละ 5-6 แสนคน


i Travel

เส้นทางโปรดของนักปั่นบนเกาะเสม็ด สิ่งส�ำคัญของการท่องเที่ยวคือความปลอดภัย การเล่นน�้ำ มีการของบส�ำหรับวางทุน่ ก�ำหนดการวางทุน่ ก�ำหนดแนวเขตเรือเร็ว เป็นช่องการจอดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน�้ำอย่างปลอดภัย ไปเดี๋ยวไป ดูเขาก่อสร้างทางบนเกาะกัน" หัวหน้าฯเริม่ เก็บสัมภาระพาทีมงานลง เรือของอุทยานฯเพื่อออกตรวจพื้นที่ หัวหน้าฯพาลัดเลาะเหนือคลื่นทะเล ตามเกาะแก่งต่างๆ โฉบหาผีเสื้อสมุทรริมท่าเรือเสม็ด เฉี่ยวเข้าเกาะทะลุ เลาะเกาะกุฎี และ...จ�ำไม่ได้ อิ อิ (ขออ�ำภัย) "เกาะกุฎีก็มีบ้านพักแต่ไม่เยอะมาก ด้านบนมีเส้นทางเดิน ธรรมชาติ แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่พาไป"หัวหน้าชี้ชวนให้ดู เกาะกุฎี เกาะ ทะลุ เวลาผ่านไปไม่นานนัก สปีดโบ้ทก็มาถึงเกาะเสม็ดฝัง่ อุทยานฯ มีเจ้าหน้าที่สวมชุดอุทยานฯสีเขียวเข้มยืนรอท่าอยู่พร้อมกับตรียมรถ กะบะไว้พร้อม ทีมงานก็กระโดดขึ้นมานั่งตุเลงตุเลง โยกซ้ายทีขวาที หัวสั่นหัวคลอนกันเป็นแถบ .....พลางได้ยินเสียง โป๊ก โป๊ก จาก อาการหัวชนกระจกเป็นระยะๆ "การพัฒนาถนนบนเกาะเสม็ด มีการจัดระเบียบการจราจร จัดระเบียบหน้าหาด รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นลูกจ้าง ห้ามออก นอกเคหะสถานหลังหนึ่งทุ่ม หากพบส่งตัวกลับทันทีและด�ำเนินคดี กับผู้ประกอบการด้วย" ด้านขยะปัจจุบันวันธรรมดามีขยะวันละห้าตันวันหยุดสิบ ตัน หลุมขยะของอุทยานฯใช้มากว่ายี่สิบปีบนเนื้อที่ 3 ไร่

ตอนนี้ของบจากอบจ.ระยองได้ 38 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงหลุม เดิม” หัวหน้าฯชี้ชวนให้ดูขยะกองพะเนิน “อุทยานฯมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 80 คน ภาพหนึ่งก็เป็น หน่วยปราบปรามการบุกรุก แต่อีกภาพหนึ่งก็ต้องเป็นผู้ให้บริการ ดูแลนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาพักทีอ่ ทุ ยานฯ ตอนนีม้ กี ารตัง้ ศูนย์ออนไลน์ ขึ้น สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 038-653-034 การปฏิบัติงานมีข้าราชการ 3 คน มีหัวหน้า ผู้ช่วยหัว หน้าฯหญิง ผู้ช่วยหัวหน้าฯชาย เป็นลูกจ้างประจ�ำ 10 คน เป็น ลูกจ้างชั่วคราว 50 คน แต่ละวันจะออกตรวจปราบปรามทาง ทะเลและทางบก มีเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจทางทะเลและทางบก 3 ชุดๆละ 10 คน ทางบกออกตรวจไปทางด้านบุกรุกพื้นที่ ส่วนทาง ทะเลดูเรื่องการน�ำเรือจอด การวางทุ่น การดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว การลักลอบขนสัตว์น�้ำ การแอบเก็บปะการังใต้น�้ำ ทางอุทยานฯดูแลพื้นที่บางส่วนบนเกาะเสม็ดอีกส่วน หนึ่งผู้ประกอบการเช่าจากกรมธนารักษ์ แต่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ต้องดูแล” เอ้า...ก็เอาใจช่วยนะคะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตส�ำนึกของ คนไทยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ส่งเสริมหรือผู้ท�ำลาย ..... ส�ำหรับทริปสั้นๆครั้งนี้ น่าจะเป็นแรงผลักดันให้หัวใจของคุณ ขยับสเต็ป เก็บเกี่ยวตัวโน้ตใหม่ๆของเมือง แล้วโลดแล่นไปตาม จังหวะกับสีสันใหม่ๆกันอีกครั้ง กับที่นี่ ที่ “ทะเล ตะวันออก”

Koh Samet

42

i STYLE


The most important thing in taking a trip is safety. We have asked for a budget on floats. We will set the float line and border line for speed boats to park so that tourists can safely enjoy swimming. Let’s see the construction process on the island.” Mr. Sumate then packs his belonging and takes the members on the boat for an inspection. Mr. Sumate takes us around each island. He hovers near the statue in the sea at Koh Samet, and then hovers near Koh Talu and Koh Kudi… I can’t remember the rest (Apologize) “Koh Kudi contains a small number of accommodations. There are natural trails on top but you have to go with the officers” Mr. Sumate says while pointing at Koh Kudi and Koh Talu. We reach Koh Samet (NationalPark side) a while later. There are some officers in dark green uniforms waiting for us. We hopped on the pickup truck provided and started heading to our destination. Our heads shake to the left and right due to the uneven road. We can hear the sound of our heads knocking the window.

จุดเริ่มต้นของการท�ำงานกับสายตาที่มุ่งมั่น นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

“For the development of roads on Koh Samet, we have to organize traffic and beachfront area. We also have to organize alien citizen employees. They can’t leave their residence after 7 pm. If they violate it, they will be sent back to their countries and their employers will be prosecuted. For waste management, Koh Samet produces 5 tons of garbage on weekdays and 10 tons on weekends. The 3 acres landfill on Koh Samet has been used for 20 years. We’ve just received 38 million Baht budget to renovate this old landfill.” He says while pointing at a hill of garbage. “Our unit comprises of 80 officers. Our job is to vanquish the forest invasion as well as provide service for tourists. We now have a 24 hours call center. Tourists can contact us at 038-653-034. The operation department consists of 3 government officers, 1 chief, 1 female assistant chief,

1 male assistant chief, 10 permanent employees and 50 casual workers. Each day, they will go on inspection both on land and by the sea. We have 3 groups of officers for both inspections. Each group consists of 10 officers. Land inspection includes checking out for property invasion while sea inspection includes taking care of parking boats, floats, provides safety for tourists, look out for the smuggling of aquatic animals and illegally collecting coral reef. We look after some areas of the island. Some other area, the private operators rent it from the Treasury Department. However we have to look after it too.” We’d like to support the hard working officers. Now it depends on the conscious mind of Thai people whether they want to be builders or destroyers. This short trip should be a small push for you to move along the rhythm and colors of the “Eastern Sea” 43

HOSPITALITY MAGAZINE

อ่าวพร้าว ยามอาทิตย์ตก

i Travel

Start working with commitment Mr. Sumate Saithong, the Head of Khao Laem Ya-Moo Koh Samet National Park


Recommend The DEWA KohChang

การออกแบบ THE DEWA เหมาะที่สุดส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่พิสุทธิ์กับความเงียบสงบ ของสถานที่ รีสอร์ทมีห้องพักให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ห้องพัก แบบดีลกั ซ์ ตัง้ อยูร่ มิ สระน�ำ้ ห่างจากชายหาดไม่เกิน 50 เมตร มีระเบียงส่วนตัว โดยเฉพาะห้องพักแบบวิลล่า ซึ่งเป็นวิลล่าเดี่ยวปูน เปลือยขัดมันทรงกลม ประดับด้วยกระเบื้องดินเผา ท�ำให้ดู แข็งแรง ประณีต โอบด้วยหลังคาหญ้าคาที่หนา นุ่ม ไหวตาม สายลม อบอุ่นและน่าพักอาศัย นอกจากนี้ บริเวณหน้าหาดของรีสอร์ทเป็นที่ตั้ง ของ แกรนด์วิลล่า ซึ่งมีเพียง 2 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องนั่ง เล่นเหมาะส�ำหรับนัง่ ชมทะเลอย่างเป็นส่วนตัวพร้อมจากุซซี่ ส่วนตัวด้านหน้าวิลล่า ชัน้ บนเป็นห้องนอนส�ำหรับนอนมอง ทะเลจากมุมสูง.

รีสอร์ททีโ่ ดดเด่นในด้านการดีไซน์ The Dewa ถือเป็นรีสอร์ท ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะช้าง “THE DEWA” หมายถึง “เทวะ” ในภาษาไทย เป็นชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและที่มาของรีสอร์ท ผ่าน งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งที่โดดเด่น สไตล์ RUSTIC TROPICAL บนพื้นที่ 7 ไร่ริมหาดคลองพร้าว หาดที่มีทรายขาว ละเอียดทอดยาว เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง ขณะเดียว กันยังสัมผัสได้ถึงความเขียวขจีของภูเขาที่โอบล้อมให้ได้เห็น Manita boutique Hotel ตั้งอยู่ริมถนนก่อ นขึ้น สู่เขา พระต�ำหนัก นั่นท�ำให้สถานที่ตั้งของมานิตา บูทีค ค่อน ข้างได้เปรียบกับโรงแรมทั่วไป ด้วยเพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือ บาลีฮายหากจะข้ามเรือไปเที่ยวเกาะล้านก็ใกล้เหลือเกิน และถ้าอยากจะเดินเล่น walking street ก็ท�ำได้แบบสบายๆ ถือเป็นบูทีคโฮเท็ลแห่งหนึ่งที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ เรียกว่ามาใช้ชีวิตอย่างมีสีสันตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแต่ท�ำให้ อบอุน่ ขึน้ ด้วยการจัดแสง มีทงั้ หมด 42 ห้อง เรียกว่ามาเป็น คูร่ กั ก็สดุ โรแมนติก ถ้าเป็นห้องจูเนียร์สทู เป็นห้องดีลกั ซ์และ มีหอ้ งนัง่ เล่นเสริมเข้ามา เพือ่ ให้มพี นื้ ทีใ่ นการพักผ่อนมากขึน้ แต่ถ ้า ยกก๊ว นกัน มาเป็น พลพรรคละก็เ หมาห้อง เพนท์เฮ้าส์ จัดปาร์ตี้สุดเหวี่ยง มีมินิเธียเตอร์ ห้องนั่งเล่น 3 องนอน 4 ห้องน�้ำ มุมท�ำอาหารและระเบียงรอบด้าน 360 boutique Hotel ห้องศา ชื่นชมความงามของท่าเรือบาลีฮาย จากจุดสูงสุดของ ตึก สนุกสุดๆกันไปเลย ส�ำหรับคอบอล มัน่ ใจได้วา่ จะไม่พลาดคูโ่ ปรดส�ำหรับ แต่ละคืน ไม่ว่าจะเป็น Premier League , Spanish La Liga และอีกมากมาย ไม่วา่ จะนัง่ อยูส่ ว่ นไหนของโรงแรม มี wireless internet ความเร็วสูงรองรับทุกจุด ไม่ว่าจะอยู่ในห้องนอน ในส่วนของ lobby สระว่ายน�้ำ เรียกว่าไม่ขาดการติดต่อกับ เพื่อนฝูงหรืองานแน่นอน ด้วยเพราะการบริการที่อบอุ่นนี่เองที่เป็นจุดเด่น ที่ท�ำให้โรงแรมแห่งนี้ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นเป็นล�ำดับ

Manita

46

i STYLE

The Dewa is the most outstanding designed resort in Koh Chang. The name “Dewa” or “Deva” reflects the concept and development of the resort through the architecture and outstanding rustic optical design. Locating on a 7 acre land with a stretching white sand beach, it is perfect for relaxation while enjoy the lush green of the surrounding mountains. The design of The Dewa is perfect for those who love relaxing amidst the pure nature and tranquility. The resort offers three types of rooms. The first type is the poolside Deluxe Room with a private balcony, locates not more than 50 meters from the beach. The resort’s villa is designed to show the sphere polished cement with a delicate and strong looking with clay tiles decoration. The villa is covered with a soft thick thatched roof swaying in the wind. At the beachfront of the resort locates only Grand Villas. Downstairs is the living room and a private Jacuzzi in front of the villa, perfect for enjoying the view of the sea. Upstairs is the bedroom. Guests are able to enjoy the view from a higher angle. T. +66 39-557-339 www.thedewakohchang.com

Manita Boutique Hotel locates on the road that leads to Khao Phra Tamnak. It makes the location of Manita Boutique Hotel more advantageous than other hotels because it is close to Bali Hai Pier. It is convenient to travel to Koh Larn or if you want to go to Walking Street, it is also convenient. It is considered to be a boutique hotel that fits the new generation with colorful lifestyle. It is decorated in a modern style with the light arrangement to warm the atmosphere. Consists of 42 accommodation rooms; the sweet Junior Suite is suitable for couples, the Deluxe Room contains a private living room in order to have more space to relax. Rent a Penthouse and host a party if you come in a big group. There are 1 mini theatre, 1 living room, 3 bedrooms, 4 bathrooms, kitchen and a 360 degrees balcony where you can admire the beauty of Bali Hai Pier from the highest point of the building. For soccer lovers, you will not miss any matches while staying here either English Premier League or Spanish La Liga because a high speed wireless internet is available throughout the hotel also to ensure that you can keep touch with friends and office. The outstanding feature including a warm service has bring more and more reputation to the hotel. T +66 38-489-490-1 www.manitahotel.com


i Recommend

CERARESORT

Your perfect holiday retreat with charming Thai hospitality

เซร่า รีสอร์ท ชะอ�ำ รีสอร์ทใกล้หัวหินริมหาดชะอ�ำ รีสอร์ท เปิดใหม่ห่างจากกรุงเทพฯราว 180 กิโลเมตร ขับรถเพียง แค่ 2 ชั่วโมง และ 20 นาทีจากใจกลางหัวหิน ถือเป็น รีสอร์ทที่เหมาะส�ำหรับวันพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบกับการ ดืม่ ด�ำ่ ความอบอุน่ จากแสงอาทิตย์สที อง ให้เลือกผ่อนคลาย ทั้งบรรยากาศริมหาด การตกแต่งพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เล่นสีสนั ด้วยเครือ่ งเซรามิค ที่ท�ำขึ้นโดยเฉพาะ ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะสมัยใหม่ ห้องพักส่วนใหญ่ทั้ง 70 ห้องหันหน้าสู่ทะเลเพื่อเพลิดเพลินกับ ทัศนียภาพที่สวยงาม แต่ละห้องได้รับการออกแบบโดยศิลปิน ที่แตกต่างกันกับรูปแบบที่ไม่ซ�้ำกัน ด้านการตกแต่งสวน ถูกออกแบบให้เน้นความเขียว ขจีของแมกไม้ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สนามเด็กเล่น ที่เต็มไปด้วยทรายละเอียด เหมาะส�ำหรับวันหยุดพักผ่อนของ คู่ฮันนีมูน หรือจะมาเป็นครอบครัวและองก์กรต่างๆ

ด้วยความใส่ใจของเจ้าของที่ค่อยๆพัฒนาพื้นที่ ปัจจุบันมี บังกะโลห้องพัก 30 หลัง มีทั้งส่วน Front Beach และ ส่วน Garden มีสระว่ายน�ำ้ มีรา้ นอาหาร ส่วนใหญ่ตกแต่ง ด้วยโทนสีขาว ยกเว้นบังกะโลทีเ่ ล่นสีสนั หวานแหววราวกับ ขนมหวาน บนพืน้ ทีอ่ า่ วปะการังซึง่ เป็นหาดส่วนตัว โดยออกแบบ ให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ จะเห็นได้จากการเว้น space ระหว่างบังกะโลให้อยูภ่ ายใต้เบือ้ งใบของไม้ใหญ่ ให้คลืน่ ทะเล โอบอุ้มดวงอาทิตย์ยามลับฟ้า กั บ ความรั ก ในต้ น ไม้ ข องเจ้ า ของท�ำให้ ค วาม สมบูรณ์ของต้นไม้เดิมยังมีให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น เทียนทะเล ต้นไม้ ต้น Potalay ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ มีมุม หาดที่ แ ปลกแตกต่ า งกั น สุ ด ขั้ ว สองมุ ม โดยกั้ น กลางด้ ว ย แหลมเล็กยื่นออกสู่ทะเล มุมหนึ่งด้านหน้าสระว่ายน�้ำ ถือ เป็นมุมที่อเมซิ่งมากๆ เมื่อรับสน็อคเกิ้ลมาด�ำน�้ำดู จะเห็น หอยมือเสือปูพรมอยู่ใต้ทะเลมากมาย ส่วนอีกมุมหนึ่ง กลับ เป็นชายหาดที่เรียบเนียนงามจับตา ถ้าคุณรักความสงบ และต้องการพักผ่อนจริงๆ ลองแวะมาที่นี่ที่ nimmanordee The owner carefully renovated the area. Now there are 30 bungalows at the Front Beach and Garden areas. The resort’s facilities include restaurant and swimming pool. Most area is painted in white except for the sweet colorful bungalows.

กับประสบการใหม่ๆกับอาหารทีป่ รุงสดใหม่ เบเกอรี่ โฮมเมด รวมไปถึงเมนูอาหารนานาชาติที่หลากหลายจาก ยุโรปและอาหารไทยสูตรชาววัง ทีน่ จี่ ะท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลาย ไปกับวันแสนสบายด้วยการต้อนรับแบบไทยๆที่มากด้วย มนต์เสน่ห์

Cera Resort Cha-am (near Hua hin) is a brand new property at Cha-am beach approximately 180 kilometres from Bangkok or just under 2-hour drive. Cera Resort is your perfect holiday retreat for soaking under the golden sun, delighting in an array of beach and on-site activities, or simply lazing around our swimming pool with quiet moments that you deserve. All of our guestrooms and suites are uniquely decorated with specially made“ceramics”.

This provides an unusual touch to colours, mood and tone. Most of our 70 rooms are sea-facing and enjoy stunning views. Each of our 5 Grand Suites is uniquely designed by different artists with different themes. The beautifully landscaped gardens are designed to be in harmony with lush,natural environment, the children playground that filled with fine sands, and the guestrooms and suites that have been tastefully decorated, are all made up to make your holiday a memorable one, whether for honeymoon couples, family retreat or company’s private excursions T+ 02-476-3829 www.ceraresortchaam.com

The resort locates on a private beach which is designed to blend in with nature. Each bungalow is separated by a huge tree providing shades from sunlight. The beautiful sun set view can be seen daily. With the owner’s love for trees, the integrity of original trees is still visible such as Potalay. The specialty of this place is two extremely different beach angles, separated by a small peninsula jutting out into the sea. The first amazing angle locates in front of the swimming pool. You are able to see a carpet of giant clams under the sea. Another angle is a beautiful smooth beach. Stop by at Nimmanoradee Resort for a tranquil and relaxing holiday. T+ 038-64472-4 www.nimmanoradee.com

48

i STYLE

Nimmanoradee

Resort


Royal Phala Cliff Beach Resort and Spa Ban Chang

เมื่อแรกก้าวเข้าสู่ Cape Dara ก็บอกกับตัวเองว่า สงสัย จะตกเทรนด์แฮะ ไปพัทยาก็หลายต่อหลายครั้งแต่พลาด โรงแรมใหญ่ขนาดนี้ แถมอยู่เลยวงเวียนปลาโลมามานิด เดียวบนเขตพัทยาเหนือ บนถนนพัทยา-นาเกลือ ซอย 20 Cape Dara รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวของ แหลมดารา "ดารา" ที่หมายถึง "ดวงดาว" การปรากฎตัวของ รีสอร์ท หรูหราแห่งใหม่นี้จึงเกิดขึ้นพร้อมกับงานดีไซน์จาก แรงบันดาลใจของดวงดาว จักรวาลและห้วงเวลา ผสมผสาน กับความเป็นธรรมชาติแต่ร่วมสมัย บริเวณรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ ล้อมรอบด้วย พื้นที่ธรรมชาติอันเขียวจี ประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น

Cape Dara

In Ban Chang Rayong, locates a 3 star Royal Phala Cliff Beach Resort and Spa, a tranquil resort suitable for guests who seek a private relaxation. Many people may not be familiar with this beach, but the nearby attractions are quite popular such as Wat Yansangwararam, Nongnuch Tropical Garden and Rayong Green Valley. The outstanding feature of the resort is its big swimming pool, separated into the adult and children parts. Guests can enjoy the beautiful view of a long big swimming pool and the ocean. The resort allows guests to swim at the late hour. As I could see, there were some guests that swim at midnight. Inside the room is fully equipped with facilities. The resort also provides other facilities such as fitness room, spa and conference room. If you want to relax or organize a conference, this resort will be a good choice. T+ 02-274-2055 www.phalacliffbeachresort.com

อาคาร 5 ชั้น และอาคาร 3 ชั้น พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน มีรา้ นอาหารนานาชาติรมิ ทะเล บรรยากาศ สบายๆเรียกว่าตกเย็นนั่งกินลมชมคลื่นทะเลโดยเฉพาะ ยามอาทิตย์ลับเหลี่ยมฟ้า สวยสดงดงามแห่งหนึ่งของ เมืองพัทยาทีเดียว ไม่เพียงแต่ตัวรีสอร์ทที่ถูกจัดแต่งอย่างตั้งใจ แต่ตัวที่ดินของรีสอร์ทเองก็มีความเป็นมาที่ล�้ำค่า อดีต พื้นที่แห่งนี้และบริเวณโดยรอบล้วนเป็นบ้านพักตาก อากาศของตระกูลเก่าแก่ ภายใต้เจ้าของรีสอร์ทที่เป็นคนพื้น เพเดิม ของเมือง จึงเน้นการต้อนรับที่อบอุ่นและอ่อนโยน สไตล์คนไทยท้องถิน่ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลมื ทีจ่ ะก้าว ตามสมัยเพื่อความพึงพอใจแก่ผู้มาเยือน

Resort

49

HOSPITALITY MAGAZINE

Khun.Visoot Thessomboon General Manager

Once I stepped into Cape Dara, I said to myself “I must be out of trends”. I’ve been to Pattaya many times, but I missed this huge resort. It locates just a little further from the Dolphine Circle on Pattaya-Na Klua Soi 20 Road. Cape Dara Resort locates on a private beach at Laem Dara. “Dara” means stars, so this new luxurious resort was established with the design that is inspired by stars, universe and time combine with contemporary nature. The surrounding area is rush green plantation. The resort comprises of a 26 storey building, a 5 storey building and a 3 storey building. It also provides full facilities such as a beachfront international restaurant which offers a chilling atmosphere. Customers can relax in the evening and enjoy the view of the ocean. It is one of the most beautiful places in Pattaya. Not only the resort is specially designed, the land itself has a valuable history. This place and the surrounding area used to be a resort for the old families. Because the resort is owned by a local, it emphasizes on a Thai style warm and gentle welcome but remember to keep up with trends to satisfy the guests. T + 038-933-800 www.caprdarapattaya.com

i Recommend

ในอ�ำเภอบ้านฉาง รอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมระดับสามดาวที่อยู่ในหาดพลา บ้านฉาง เงียบสงบ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและต้องการความเป็นส่วนตัว แม้หลายคนจะไม่ค่อยคุ้นชินกับหาดแห่งนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง สถานที่ เ ที่ ย วใกล้ เ คี ย งคงจะรู ้ จั ก กั น เป็ น อย่ า งดี ไม่ ว ่ า จะเป็ น วัดญาณสังวราราม สวนพฤกษชาติเขตร้อนนงนุช ระยองกรีนวัลเล่ย์ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ที่แยกส่วน ระหว่างสระเด็กและสระผู้ใหญ่ ซึ่งหากไม่ได้ลงเล่นน�้ำ นั่งพักผ่อน ริมระเบียงห้องพักก็สามารถมองเห็นทั้งสระว่ายน�้ำขนาดยาวใหญ่ และทะเลสีครามได้อรรถรสเช่นกัน ที่นี่สามารถลงเล่นน�้ำได้ดึกดื่น พอสมควรเพราะเท่าที่เห็นเที่ยงคืนกว่ายังมีกลุ่มลูกค้าลงเล่นน�้ำกัน อย่างสนุกสนาน ภายในห้องยังมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน นอกจาก นี้ยังมีฟิตเนส สปา ห้องประชุม คอฟฟี่ช็อป เรียกได้ว่าหากคิด จะมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจะมาประชุมสัมมนาแถบระยอง ที่นี่ ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเยือนเช่นกัน


i Recommend

Ming Xing ห้องอาหารจีนแห่งนี้เป็นห้องอาหารจีนเปิดใหม่ ที่ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา การออกแบบสไตล์จีนโมเดิร์น โดยใช้โทน สีขาวตัดกับสีชมพูเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น จากชั้น สามของโรงแรมตัวห้องอาหารตกแต่งด้วยกระจก รอบด้านทำ�ให้สามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงาม คุณพัทฐกานต์ ทรัพย์สนิ เล่าว่า "Ming Xing แบ่งพื้นที่เป็น zone รองรับลูกค้าได้ 70 คนมีห้อง ส่วนตัว 2 ห้อง จุได้หอ้ งละ 10 คน สำ�หรับกลุม่ เพือ่ น นักธุรกิจและครอบครัวที่ต้องการความเป็นไพรเวท ด้านอาหารเน้นเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่ นำ�มาปรุงอาหารมีคุณภาพและความสด เพื่อนำ�มา ปรุงเป็นอาหารจีนสไตล์กวางตุง้ เลิศรส เสริฟด้วยเชฟ ฝีมือเยี่ยม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์เรื่องของเส้นๆ" Ming Xing มีความหมายว่า ซุปเปอร์ สตาร์ท�ำ ให้เราเชือ่ เหลือเกินว่า นอกเหนือจากอาหาร ที่เสริฟด้วยเมนูหลากหลายแล้ว การตกแต่งร้านที่ ดูสะอาดตาในบรรยากาศสบายๆริมทะเล อีกไม่นาน Ming Xing จะเป็นดาวในหัวใจของใครหลายคน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชิม ที่นี่ เปิดตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น. ทุกวัน โทร 038-933-888.

Ming Xing is a newly opened Chinese restaurant locates on the 3rd floor, Cape Dara Resort Pattaya. It has a modern Chinese design with the colors white and pink to make it more interesting. The restaurant is surrounded by windows which allow customers to get a beautiful ocean view. Khun Patthakarn Supsin says, “Ming Xing can accommodate 70 customers and is divided into zones. The restaurant has 2 private rooms which can accommodate 10 customers each. They are suitable for a group of friends, families or business people who prefer private dining. The restaurant emphasizes on fresh and quality ingredients. Our Cantonese cuisine is prepared by the top chef.” Min Xing means “Super Star”. We believe that the variety of dishes and a clean beach side style decoration will soon take this “Star” into the customers’ hearts. Ming Xing opens daily from 18.00 – 22.00, call 038-933-888.

The Glass House

ร้ า นอาหารที่ เ ปิ ด ตั ว เมื่ อ วั น คริ ส มาสต์ ปี 2010 ในบรรยากาศ Beach Front Restaurant สีขาวสะอาดตาด้วยส่วนผสม ของสไตล์ ยูโรเปียนและวินเทจ โดยมีคุณ อาร์ต อรรถพล เป็นเจ้าของกิจการ คุณต่อพงษ์ ชื่นวิเชียร Business Develop & Marketing ของร้าน เล่าให้ฟัง ว่า “บริเวณนี้เดิมเป็นชายหาดป่าสนที่มีอายุ กว่าร้อยปี พื้นที่กว้าง 4 ไร่ ด้วยแนวคิดด้าน การอนุรักษ์ ดีไซน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยร้านจะเปิดกว้างในมุมมองสร้างให้มีที่นั่ง ที่เล่นระดับเป็นสเต็ปลดหลั่นกัน สามารถ เห็นวิวทะเลได้ทุกมุม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น out door มี in door เพียง 30 % และแบ่ง เป็นโซนๆ อาหารทางร้าน 90 % เป็น อาหาร ทะเล ปัจจุบันสามารถรองรับลูกค้าได้ 700 ที่นั่ง มีห้องประชุม ห้องสัมมนา จุดเด่นของ ร้าน เมื่อพูดถึง Glass House คือ การผสม ผสานกันอย่างกลมกลืนของบรรยากาศและ ธรรมชาติ มีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร เป็น ร้านเดียวที่ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัว และ อนุญาตให้น�ำ สัตว์เลีย้ งเข้ามาได้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจ ว่าสามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงของท่านได้ ยั ง ไงก็ ล องแวะเข้ า มาทานกั น เปิดตั้งแต่ 11.00 – 24.00 น. ถ้าจะให้ดี จองเข้ามาล่วงหน้าก่อนจะดีที่สุด โทร 038-255-922 50

i STYLE

The Glass House opened on Christmas Day in 2010 offering the atmosphere of a beachfront restaurant with the main white color and the European vintage style. It is owned by Khun Art-Atthaphol. Mr.Torphong Cheunwichien, Business Develop & Marketing of the restaurant says, “This 4 acres area used to be the beach full of pine trees aged over a hundred years old. To sustain the nature. The restaurant provides a unique concept by placing the seats in the cascading steps. Customers are able to see the ocean from every angle. 90% of the dishes are seafood. The restaurant is able to accommodate 700 seats with meeting and seminar rooms. Beachfront area is popular for hosting wedding ceremonies. Most Thai customers usually come on holidays with families and friends. Foreign customers usually come on weekdays.” The restaurant’s distinctive points are a harmonious blend of nature and environment and its unique design. It is the only restaurant that locates on the private beach and allows customers to bring their pets as long as they can control them. The restaurant opens from 11.00 – 24.00. Reservation is highly recommended, call 038-255-922


La

Freme

Khun Alisa Pansak, the Director says, “It began with a bakery store which sold very well. We emphasized on cake, bread and croissants. Back then I preferred Italian coffee which I couldn’t find in Pattaya over famous coffee shops. At first I hired a French chef to teach me and then a Thai because Thais are fast learners and are able to work according to the needs of the customer. They often came up with new menus. This restaurant has chicken as a symbol because people from any countries can have chicken. La Freme chicken is backed in the French oven. We also offer herbal dishes for Thai customers. The chicken that we use comes only from the farm and is organic. As for the design and decoration she says, “At La Baguette we use white as a main color, this restaurant has a Southern French style, emphasizes on the porosity of the windows and comfortable seats. It has to be stronger, majestic and firmly looking, but not too luxurious that it scares people away. Beautiful restaurants don’t have to be expensive. Customers can walk in wearing slippers.” Thai customers usually come on Saturday and Sunday, while foreign customers come every day. La Freme locates on Pattaya-Naklua Road, next to the Contact 038-421-707 or e-mail : res@woodland-resort famous La Baguette and Woodland Hotel and Resort. The restaurant is designed and decorated in the style of French Brasserie&Bistro. It also provides a combination of French, Belgian and Asian styles of food and drinks, with famous dish like La Freme; a French style grilled chicken. ร้านอาหารลาเฟม ตั้งอยู่ริมถนนพัทยา-นาเกลือ ติดกับลาบาเก็ต (La Baguette) ร้านเบเกอรีช่ อ่ื ดังสไตล์ฝรัง่ เศส และโรงแรม วูด้ แลนด์ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท การออกแบบตกแต่งแบบ French Brasserie&Bistro ที่ มี อ าหารและเครื่องดื่มที่ผสมผสานกัน ระหว่า งอาหารสไตล์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเอเซีย โด่งดังด้วยไก่ย่าง La Freme ไก่ย่างสไตล์ฝรั่งเศส คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ผู้บริหารเล่าว่า จากจุดเริ่มต้นที่ทำ�ร้าน เบเกอรี่ ซึ่งขายดีมากๆ เน้นเค้ก ขนมปัง ครัวซ็อง ตอนนั้นที่ทำ�เพราะ เป็นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟร้านดังๆ แต่จะชอบกาแฟอิตาเลียน แล้ว พัทยายังไม่มี ตอนแรกจ้างเชฟฝรั่งเศสเข้ามาสอนหลังจากนั้นก็เป็น คนไทยเพราะคนไทยเรียนรู้เร็วและทำ�งานตามตลาดตามความต้องการ ของลูกค้าได้ เด็กๆจะมีเมนูใหม่ๆมาเสมอ จนมาถึงร้าน La Freme ใช้ไก่เป็นสัญญลักษณ์เพราะไก่ เป็นอาหารที่ทุกชาติสามารถทานได้ ไก่ย่าง La Freme ใช้ตู้อบแบบ ฝรั่งเศส ไก่ที่ใช้เป็นไก่ ออแกนิกซ์ เลี้ยงจากฟาร์มเท่านั้น “จากทีท่ �ำ ร้านลาบาเก็ตใช้โทนสีขาว ร้านนีเ้ ป็นสไตล์ South of France เน้นเรื่องความโปร่งของหน้าต่าง เก้าอี้นั่งต้องสบาย แต่ต้องดู หนักแน่นขึ้น แข็งแรงขึ้นดูโอ่โถง แต่ก็ไม่ให้หรูจนคนไม่กล้าเดินเข้ามา สถานที่สวยแต่ต้องไม่รู้สึกว่าแพง ที่นี่ลูกค้าสามารถใส่รองเท้าแตะเข้า มาได้อย่างไม่เคอะเขิน” ลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่มาช่วงเสาร์-อาทิตย์ แต่ตา่ งชาติเยอะ ทุกวัน โทร 038-421-707 e-mail : res@woodland-resort

Croque Madame

คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ผู้บริหาร

Talaymeeklern Art Restaurant

Two hearted striped bass

ทะเลมีคลื่น (เล็กน้อยถึงปานกลาง)

Tom Yum Kung with young coconut. 51

บริเวณถนนเลียบหาดแสงจันทร์ ร้านอาหารที่ ออกแบบสไตล์บ้านพักตากอากาศด้วยโทน สีขาว คุณโรส ผู้จัดการ เผยว่า ร้านนี้ เจ้าของเป็นช่างภาพอยู่ในแวดวงหนังสือ เปิด มาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยเน้นการมาทานข้าว บ้านเพื่อนมากกว่า จะเห็นว่าลักษณะร้านจะ แบ่งเป็นโซน ชั้นบนมีทั้ง in door ส่วน out door เหมือนนั่งอยู่บนระเบียงบ้าน ทางร้าน เปิดพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสกับบรรยากาศ ริมทะเลมากที่สุด ด้านหลังชั้นบนจัดเตรียมที่นั่ง out door เช่นกัน ช่วงเย็นๆนั่งทานข้าวรับลมเย็น ของแม่น�้ำระยองได้ ส่วนชั้นล่างก�ำลังจะเปิด เป็น Party Gallery จะมีรูปถ่ายผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนมาโชว์ อาหารเป็นอาหารทะเลรสชาติพื้น บ้านระยอง เพียงแต่อาหารจะรสไม่จัดมาก ซึง่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 น. – 23.00 น. ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งที่น่ามาลิ้ม ลอง โทร 085-11-9705 ,038-940-223 HOSPITALITY MAGAZINE

The restaurant locates nearby Saeng Chan Beach Road with a white villa style consisting of 2 floors and 2 zones. Khun Rose, the manager says, “This restaurant belongs to a photographer who works in the literary industry. It has been opened for a while, emphasizing on a casual dining. The 2nd floor consists of both indoor and outdoor area. The restaurant allows the customers to experience the seaside atmosphere. The back area on the 2nd floor is also open air, in the evening customers can feel the cool breeze of Rayong River. Party Gallery will soon be opened on the 1st floor, where photos will be shown in the rotation cycle. The dishes are Rayong local seafood cuisine, but the food is not too spicy. It opens daily from 10.00 – 23.00, call 085 1119705 ,038-940223

i Recommend

La Freme Style Chicken


Interview

คุณอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำ�นวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำ�นักงานพัทยา กล่าวถึงภารกิจของททท. สำ�นักงานพัทยาว่า “ททท.มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการ เดินทางท่องเที่ยวในพัทยา โดยเฉพาะตลาดคนไทย โดยดู ในภาพรวมทั้งจังหวัดชลบุรี ทำ�โครงการต่างๆผ่านพันธมิตร เมืองพัทยาเป็นเมืองทีม่ ศี กั ยภาพ ได้เปรียบตรงทีม่ ชี อ่ื เสียงด้าน เป็นเมืองชายทะเลทีอ่ ยูใ่ กล้กรุงเทพฯ ครบเรือ่ งศักยภาพด้าน การท่องเที่ยว มีหาดทรายสวย ทะเลสวย มีแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ มีชุมชนเก่าแก่ เหมาะกับตลาดคนไทย จุดแข็งของพัทยาคือเราได้รับการสนับสนุนทั้งจาก ภาครัฐและเอกชน มีอบจ.ชลบุรใี ห้งบประมาณสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวปีละ 20 ล้านบาท มีส่วนเอกชนส่งเสริมด้าน การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ คนไทยเข้ามาท่องเที่ยวแน่นในวันเสาร์อาทิตย์และ วันหยุด จึงเกิดความคิดว่าจะขยายตลาดคนไทยให้ขยายวัน มาพักผ่อนให้เฉลี่ยวันเพิ่มขึ้นโดยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ตัง้ แต่วนั ศุกร์ไปจนถึงวันจันทร์ ชือ่ โครงการ “ศุกร์เศร้าเหงารัก” ไม่เพียงเท่านี้ ทางททท.ยังมีโครงการอีกเพียบ ทั้ง ที่เริ่มดำ�เนินการไปแล้วอย่าง Big Bike หัวใจสีชมพู นำ� เสนอเส้นทางที่ยังไม่ค่อยนิยม เหมือนกับเราฟังเพลงหน้า B กิจกรรม เที่ยวเมืองชล แสนสุข สนุกทุกเส้นทาง “ให้คนเปลีย่ นมาท่องเทีย่ วแบบ Slow Travel ละเมียด ละไมกับสถานที่และสิ่งต่างๆระหว่างการเดินทาง เหมือนที่ กล่าวกันว่าความสุขของการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จุดหมาย ปลายทาง แต่ ค วามสุ ข อยู่ ที่ ร ะหว่ า งการเดิ น ทางมากกว่ า นอกจากนี้ยังออกโรดโชว์ต่างประเทศเพื่อหาตลาดใหม่เพิ่ม จากที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียขึ้นมาอันดับหนึ่งราว 2 ล้าน คนต่อปี เมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมายาวนาน สิบปีท่ี ผ่านมาภาพลักษณ์ไม่คอ่ ยดีทง้ั ในและต่างประเทศ แต่ปจั จุบนั คนรุ่นใหม่รู้จักพัทยามากขึ้น รับรู้ว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองที่ มี Movement มีสีสันหลากหลาย ทั้งด้านดนตรีและกีฬา มี การท่องเที่ยวใหม่ๆ มีกิจกรรมใหม่ๆ มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆที่ ขยายออกไปทางจอมเทียน สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงดึงดูดให้นัก ท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองพัทยามากขึ้น” ผอ. กล่าวท้ายสุด

Khun Atthaphol Wannakij, Director of TAT Pattaya talks about the mission of TAT Pattaya Office, “TAT has a mission to promote tourism in Pattaya focus on Thai market by looking at Chonburi as a whole picture and launches projects with our alliances. Pattaya is a city with great potential and having an advantage as being a seaside town near Bangkok. It also has a full potential in tourism such as beautiful beaches and ocean, historical sites and old community which is suitable for Thai market. The strength of Pattaya is that we have the support from both public and private firms. We receive 20 million Baht annual budget from PAO. Chonburi. We also receive promotion from private sectors both domestic and international. Most Thai tourists visit Pattaya during weekends and holidays, and that sparks the idea to expand Thai market.

We want to expand their stay by stimulating tourists to travel from Friday to Monday under the project called “Sad and Lonely Friday”. From now on, Fridays won’t be sad and lonely anymore because people will enjoy traveling to Pattaya. Not only that, TAT still has many more projects. The one that’s already launched is “Big bike’s pink heart” and “Enjoy the routes to Chonburi” which recommends the unknown traveling routes like listening to the B side of a record. “People should change to a slow traveling style. They should slowly absorb the atmosphere along the trip, as it is said that happiness is a journey not a destination. In addition, we organized road shows abroad to find new markets. Now there are approximately 2 million Russian tourists per year. Pattaya has been famous for a long time. 54

i STYLE

คุณอรรถพล วรรณกิจ

ผู้อำ�นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานพัทยา

Khun Atthaphol Wannakij Director of TAT Pattaya

In the past decade, its image hasn’t been very good to both Thais and foreigners. However the new generation now gains more knowledge about Pattaya. They realize that Pattaya is a colorful city with many movements in music, sports, new tourism, new activities and new building growing out towards Jomtien. These factors will attract more tourists into the city.” Director finally says.


คุณแสนยา โลหิตนาวี Khun Sanya Lohitnavy Marketing & Sale Manager Mermaids Dive Center in Bangkok

Mermaids Dive Center ตั้งอยู่ถนนจอมเทียน วงเวียน เชือ่ มเทพประสิทธิก์ บั หาดจอมเทียน ภายใต้การบริหารงาน ของคุณแสนยา โลหิตนาวี ภายในร้าน อัดแน่นไปด้วย อุปกรณ์ด�ำนำ�้ มีให้เลือกหลายยีห่ อ้ ได้ของครบแบบไม่ตอ้ ง ไปหาที่อื่นกันเลย แว่วมาว่ามีบริการจัดทริปกันแบบครบ วงจรด้วย ลองไปคุยกับผูบ้ ริหารเขาหน่อยกันดีกว่า คุณแสนยา โลหิตนาวี Marketing & Sale Manager ส่วนกรุงเทพฯเล่าว่า “โรงเรียนมีที่กรุงเทพฯและพัทยา เริ่ม ปี 1998 สาขาใหญ่อยู่ที่พัทยา ลูกค้าเป็นต่างชาติ 60 % เป็นกลุม่ คนทีอ่ ายุ 25 – 45 ปี ระดับc + ขึน้ ไป มีไลฟ์สไตล์ ทีช่ นื่ ชอบการท่องเทีย่ วกิจกรรม outdoor เรามีครูเป็นต่างชาติ 10 คน ชาวไทย 5 คน 2-3 ปี การสอนด�ำน�้ำเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนถึงต้องการ เรียนเพือ่ เป็นครูสอนด�ำน�ำ้ เรียกว่า from zero to hero และ บริการลูกค้าที่ต้องการไปด�ำน�้ำเล่นสามารถซื้อทริปได้ เพื่อ ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ” การเรียนด�ำน�้ำ เรียนได้ตั้งแต่อายุ 10 ขวบขึ้นไป ลูกค้าอายุมากสุดกว่า 60 ปี ขอเพียงให้มีสภาพร่างกายที่ ฟิต สมบูรณ์ มีความปกติทางร่างกาย ไม่มีสิ่งผิดปกติทาง เดินโลหิต ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ แต่ถา้ สนใจทางโรงเรียน ก็จะมี Medical คอยสอบถามรายละเอียดก่อนเพื่อความ เหมาะสม ความนิยมในการด�ำน�้ำมีมากขึ้นปีละ 15-20 % จากเมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลีย่ นแปลงไป ให้ความส�ำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น ตั้งแต่เปิดมามีนักเรียน ราว 4 – 5,000 คน เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพแรกในภาคกลาง ของประเทศไทยที่ได้ PADI ระดับ 5 ดาว” นอกจากนี้ยังมีโรงแรมส�ำหรับให้ลูกค้าได้พักมี ทัง้ หมด 37 ห้อง พร้อมทัง้ ให้บริการด้วยเรือส่วนตัวทีด่ �ำเนิน การเองจ�ำนวน 4 ล�ำเป็นบริษทั เดียวทีใ่ ห้บริการด�ำน�ำ้ ทีพ่ ทั ยา และแสมสารทุกวัน และมีรถโดยสารจ�ำนวน 5 คันไว้ส่ง ลูกค้ากลับพัทยา เอ้า... ถ้าใครอยากรูว้ า่ โลกใต้นำ�้ ทีส่ วยงามขนาด ไหนต้องให้ Mermaid พาไป แล้วอย่าลืมมาเล่าสูก่ นั ฟังนะ

Now that we are in Pattaya we should mention about diving. There are many dive centers in Pattaya but the biggest one is Mermaids Dive Center managed by Khun Sanya Lohitnavy, locating on Jomtien Road near the circle connected to Thepprasit Road. Mermaids Dive Center is full with diving gears from various brands. It also offers an integrated trip. Now, let’s talk to the manager. Khun Sanya Lohitnavy, Marketing and Sales Manager in Bangkok says “We have schools in Bangkok and Pattaya which started operating in 1998. Our head office is in Pattaya. Sixty percent of the customers are foreigners at the age between 25 - 45 years old and the C+ level and above. They also love to travel and outdoor activities. We have 10 foreign instructors and 5 Thai instructors. The driving lessons start from basic to advance that you can later become an instructor or “from zero to hero”. We also offer trips for customers who want to go snorkeling both in Thailand and overseas. People at the age of 10 years old and above are able to take diving lessons. Our oldest customer is 60 years old. You have to be physically fit and healthy, good blood circulation and respiratory and no heart disease. We also provide medical service to provide more information. Diving has become15-20% more popular per year than 10 years ago. Lifestyles of Thai people have changed. They put more attention on health. We have 4,000-5,000 students since operating. We are the first professional development center in central Thailand to receive 5 stars PADI. We also have a hotel for our customers to stay. Our hotel contains 37 rooms. We also have 4 privately own and operated boats. We are the only company that provides daily diving in Pattaya and Samaesan and also provides 5 vehicles to deliver customers to Pattaya. If anyone wants to know how beautiful the underwater world is, then let Mermaids take you.

55

HOSPITALITY MAGAZINE


Blogger

Visit India

the South Eastern Land with Charming Ocean

Story/photos by Passan Rakmeetham

ที่ดัดแปลงเป็นบ้านส่วนตัว ชมสายน�้ำแห่งชีวิตที่มีชื่อเสียงเมือง แห่งคูคลองและสายน�้ำ เปรียบแสมือนเวนิสของอินเดีย เพราะ มีแม่นำ�้ สายเล็กสายน้อยเรียงร้อยต่อกันถึง 41 สาย สายน�้ำเหล่า นี้เชื่อมต่อกันกลายเป็นทะเลสาบใหญ่ 5 ทะเลสาบในชื่อเรียก ขานกันว่า “Back waters” ครอบคลุมพื้นที่ทั่วรัฐเคลาร่าก่อน ทีจ่ ะไหลสูท่ ะเลอาระเบียน ในเรือจะมีกัปตัน ต้นหน และพ่อครัว ไว้คอยให้บริการตลอดระยะทาง เปรียบเสมือนวิมานลอยน�้ำ ระดับ 5 ดาวเลยก็ว่าได้ Incredible India คือสโลแกนการท่องเที่ยวของ ประเทศนี้ แหล่งวัฒนธรรมของโลกที่รอให้พวกคุณเปิดโลก ทัศน์ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆ ครับ.

ผมเคยเดินทางไปอินเดียมาแล้วหลายรัฐ เพราะมีเพื่อน รักคนไทยที่ใช้ชีวิตในอินเดียเหมือนบ้านหลังที่สอง ได้พาคณะคนไทยอย่างพวกเราแบกเป้ลุยแดนโรตี แห่งนี้ ถ้านับไปแล้วไม่ตำ�่ กว่า 8 รัฐจากเขตการปกครอง 28 รัฐใหญ่ กับอีก 7 ดินแดนสหภาพ เพราะหนึง่ รัฐ ของอินเดียก็เท่าดินแดนทั้งหมดของประเทศย่ อ มๆ ประเทศหนึ่งได้เลย เมื่อหลายปีก่อน ประทับใจอินเดียมากที่สุด คือการได้ไปเยือนรัฐอุตตรประเทศ เข้าชมมหาวิหาร ทัชมาฮาล เมืองอัครา ที่สวยงามตรึงตาสะกดให้ผม ไปนัง่ มองตัง้ แต่เช้ายันเย็น ส่วนการเดินทางเยือนอินเดีย อีกครั้งในทริปปลายปี 2555 ขอยกให้ รัฐทมิฬนาฑู รัฐ ทีต่ งั้ อยูใ่ ต้สดุ ของประเทศอินเดีย มีเขตแดนทางทะเลติดต่อ กับประเทศศรีลังกาและอ่าวเบงกอล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวด�ำ เมืองหลัก คือเชนไนหรือมัทราส เคยเป็นฐานทัพเรือของอังกฤษ มาก่อน และครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี 2547 แผ่นดินไหว กลางมหาสมุทรอินเดีย 9.3 ริกเตอร์ ท�ำให้ตอนใต้ของ รัฐทมิฬนาฑู เจอคลื่นสึนามิเข้าแบบเต็มๆหมู่บ้านชาว ประมงถูกกวาดเรียบ ผู้คนเสียชีวิตทั้งหมู่บ้าน ซากปรัก หักพังเหล่านี้ผมได้ไปเห็นกับตาถึงกับเศร้าไปพักใหญ่ เมือ่ มองเห็นภาพโบสถ์รา้ งทีเ่ พือ่ นบอกว่า ชาวบ้านทีเ่ ข้า ร่วมพิธแี ต่งงานในเช้าวันนีถ้ กู สึนามิกวาดลงทะเลไปหมด

ในรัฐ ทมิฬนาฑู มีสถานที่ท ่องเที่ยวที่อยาก แนะน�ำคือ “วัดแขกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก” หรือ วัดศรีมนี ากชรี (Sri Meenakshi Temple) เป็นวัดที่สร้างถวายพระศิวะ ภายในมีวดั พระแม่ปารวตี วัดพระคเณศ วัดนีส้ นั นิษฐาน ว่ามีมาตั้งแต่ 1600 ปีก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะความ งดงามของซุม้ ประตูทงั้ 4 ทิศ แกะสลักได้อย่างมหัศจรรย์ น่าทึ่ง ทาสีสดใส เพดานได้รับการตกแต่งด้วยลวดลาย สวยงามมีการประดับไฟส่อง ภายในวิหารต่างๆมีภาพ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของมหาเทพ แต่ละวิหารมีเสาพันต้นทีส่ วยงาม ทีพ่ ลาดไม่ได้ คือของที่ระลึกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทวรูปและสิ่งมงคลน�ำ กลับไปบูชาที่บ้าน มาถึงแหล่งเทพโดยตรงขลังแท้ๆ หากใครมีครู่ กั ให้รบี จูงมือมาที่ ปลายสุดของรัฐ คือ เมืองกัญญากุมารี (Kanyakumari) ตั้งอยู่ที่ปลาย คาบสมุทรอินเดียหรือที่รู้จักกันในนามแหลมโคโมริน (Cape Comorin) จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด ในอินเดีย ที่น�้ำจากสามคาบสมุทรมาบรรจบกันได้แก่ มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean) อ่าวเบงกอล (The Bay of Bengal) และทะเลอาระเบียน (The Arabian Sea) มองเห็นประเทศศรีลงั กาอยูไ่ หวๆ เป็นสถานทีท่ โี่ รแมนติก ส�ำหรับคู่รักที่มาชมพระอาทิตย์ตกดิน ส่วนสุดยอดทริปนี้ในใจผมต้องยกให้ การล่อง เรือในทะเลสาบ Back waters ของรัฐเคลาร่า นั่งเรือ

56

i STYLE


I have been to several states in India. A good friend of mine who lives in India as his second home took me and other Thai people on backpacking around India, around 8 out of 28 states and 7 union territories. The area of a state in India is pretty much equal to a small country. Many years ago, I visited Uttar Pradesh and was very impressed. I got to visit the stunning Taj Mahal in Agra. It was so beautiful that I stared at it from morning until evening. I plan to visit Tamil Nadu, India’s southern state for my next trip to India at the end of 2012. Tamil Nadu has the borders connected to Sri Lanka and the Bay of Bengal, where most of the population has dark skin color. The capital is Chennai or Madras which used to be British Naval Base. At the end of 2004, there was a 9.3 Richter earthquake in the middle of Indian Ocean that caused a giant wave hitting the south of Tamil Nadu. All fishing villages were swept away and all villagers were dead.

I saw the ruins with my own eyes and felt really sad especially when I saw the ruined church that hosted a wedding ceremony on that day where all the attendees were swept down the ocean. The tourist attraction in Tamil Nadu that I’d like to recommend is the world’s biggest Hindu temple, Sri Meenakshi Temple. The temple was built to honor Shiva. Inside locate the statue of Parvati and the temple of Ganesh. We assume that it was built around 1600 BC. The arches that locate on 4 directions are amazingly carved and beautifully painted in bright colors. Ceilings are decorated with beautiful lights and ornaments. Inside the temples locate mural paintings of the Gods. Each temple contains a thousand beautifully decorated pillars. Once visiting there, you should not miss purchasing some souvenirs which most of them are graven images and shrines to pray at home. If you travel with your spouse you should visit Kanyakumari which locates

57

HOSPITALITY MAGAZINE

at the end of the state, on Cape Comorin at the end of Indian Peninsula. It has the most beautiful sunset view. It’s the place where the water from 3 peninsulas which are Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea comes to meet. You will be able to see Sri Lanka from the distance. It is a romantic place suitable for lovers to watch the sunset. In my opinion, the best trip is cruising in Black Waters in Kelara. Cruise in a boat that was transformed into a private home while watching the famous lake of Kelara. This city contains many canals and rivers. It can be considered as Venice of India, because there are 41 small canals and all these canals come together and make up 5 large lakes called “Black Waters” covering Kelara before flowing down to the Arabian Sea. On the boat, there are captain, navigator and chef to assist you along the trip, making it like a 5 star floating paradise. “Incredible India” is the slogan to help promoting India’s tourism. It is the world’s heritage awaits you to discover.


Guru คุณผู้หญิงทั้งหลายที่พะวงเรื่องความย้วยเสียของ รูปร่าง และใฝ่ฝันจะมีหุ่นสวยไว้เป็นไม้แขวนเสื้องามๆ ของ เสื้อผ้าชุดโปรดที่สามารถอวดส่วนเว้าส่วนโค้งได้อย่างสะใจ เตรียมตัวบอกลากับความอ้วน พร้อมกับปาไขมันส่วนเกิน ทิ้งไป เหลือไว้เพียงหุ่นเฟิร์มกระชับ เพราะเรากำ�ลังจะแนะนำ� ให้คุณรู้จักกับเทคโนโลยีล่าสุดจาก Slim Up Center ที่เรียกว่า LipoClear ทางเลือกใหม่ของผู้ที่อยากกระชับ รูปร่าง แต่ไม่อยากเสียการเสียงานมาพักฟื้น และไม่ต้องเจ็บ ตัว รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงให้ระคายเคืองร่างกายใดๆ ทั้งสิ้น ว่าแต่ LipoClear คืออะไร รีบเลื่อนสายตาไป ทำ�ความรู้จักกันได้ ณ บัดนาว...

Welcome to Slender Shape :) คืนหุ่นเพรียวสวยให้ชีวิต ด้วยเทคนิคสุดล้ำ� Be more slender with our latest innovative! NICE TO KNOW

‘LipoClear’

HOW ABOUT TO ‘LipoClear’ work?

58

i STYLE

เทคโนโลยี LipoClear เป็นการรวบเอา 3 วิทยาการขั้นเทพของการกำ�จัด ไขมันส่วนเกินเข้าด้วยกัน คิดค้นขึ้นโดยสถาบันวิจัยในประเทศอิตาลี เหมาะ สำ�หรับผู้ที่ต้องการลดหุ่นแต่กลัวเจ็บ และไม่อยากพักฟื้น ซึ่งก่อนหน้านี้หลาย คนอาจเคยรู้จักกับเทคโนโลยีการรีดไขมันฉบับปฐมบทอย่าง Liposuction หรือ การดูดไขมัน ที่ต้องเจาะเข้าผิวหนังเพื่อดูดไขมันออก วิธีการนี้ผู้รับการรักษา ต้องดมยาสลบ และพักฟื้นอีกหลายสัปดาห์ ต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบเพื่อ บรรเทาความเจ็บปวดให้ลดน้อยลง และไม่ต้องพักฟื้นเป็นเวลานานๆ นั่นคือ VASER LipoSelection วิธีการนี้จะละมุนละไมกว่าแบบแรกหน่อย เพราะจะ เจาะผิวหนังเป็นช่องเล็กๆ จากนั้นก็ใช้คลื่นเสียงเข้าไปทำ�ลายไขมันเฉพาะจุด ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน แต่ก็ยังเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ดี ดังนั้นวิทยาการ พระเอกของเราจึงเกิดขึ้น เพื่อรีดไขมันโดยปราศจากความเจ็บปวด และไม่ต้อง ฟื้นฟูร่างกาย แม้จะเห็นผลลัพธ์นานกว่า 2 วิทยาการแรกนิดหน่อยก็ตาม

LipoClear จะทำ�งานใน 3 ขั้นตอน เริ่มต้นคือ เปลี่ยนรูปไขมันจากก้อนแข็ง ให้เป็นก้อนเหลว จากนั้นจึงกระตุ้นคอลลาเจนและอีลาสตินให้ชั้นผิว เพื่อความ กระชับ ไม่เหี่ยวย่น สุดท้ายคือระบายไขมันออกตามกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งผลจากการกระชับสัดส่วนด้วยวิธีนี้ ครั้งแรกอาจให้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อย แต่ เมื่อทำ�อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 - 5 ครั้งขึ้นไป คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าลืมขั้นตอนของการปรนนิบัติตัวเอง เลือกรับประทานอาหาร ที่เหมาะสม และออกกำ�ลังกายควบคู่ไปด้วยอย่างสม่ำ�เสมอ ก็จะไม่ทำ�ให้เกิด อาการโยโย่ มีหุ่นที่เฟิร์มกระชับเป็นของตัวเองไปนานๆ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ รับของขวัญชิ้นใหม่เป็นหุ่นสวยสเลนเดอร์อย่างที่ใจปรารถนาแล้ว


Women!! who are worried about the loss of your shape and have an ambition to show off your curves confidently. Please get ready. It’s time to say good bye fat. The latest technology from Slim Up Center called “LipoClear” will be your new choice that can shape your body beautifully. It doesn’t waste your work time and you woudn’t get any hurt. Also it has no side effect. So, what is “LipoClear”? Let’s know it clearly!

Nice to know ‘LipoClear’

Developed by an institute in Italy, “LipoClear” is a new technology that gathers three ways of eradicating fat. It suits to the one that wants to wipe out the fat but afraid to get hurt. Previously, many people may have known a conventional technique called “Liposuction” which has to bore the skin with a “Suction Cannula” ripping and tearing surrounding tissues in order to break up and remove the fatty deposits. This technique causing trauma to nerve, blood vessel and connective tissues, the patient must be required to maintain an anesthesia and need a several weeks to rehabilitate. Later, it has been developed to ease the pain and doesn’t require a long rehabilitation that is called “VASER Liposelection” technique which is less cruel and more gentle than the Liposuciton technique. This method needs to prepare the lipid cell for disruption and use high frequency to break up the fatty deposits then remove it from the body. It provide excellent, predictable outcomes, minimize trauma to adjacent tissues, permit fast recovery but it still hurts. Therefore, the today best technology is appeared. It is a ‘LipoClear’ to eradicate all the fat without bruising, pain or recovery time and it has a better result even it takes a little longer than the first two techniques.

How about to ‘LipoClear’ work? ‘LipoClear’ works in three steps starting from transforming fat from solid into a softer condition, then stimulating collagen and elastin to the skin layer. This will make your body firm and less wrinkled. Last, naturally defecate all the break-up fatty deposits out of the body. The first time session may result not clearly. But if you continue for more than 4-5 times, the result will be more physically explicit. However, don’t forget to take care yourself by eating healthy food and doing exercise regularly. As long as you doing this, you will have a perfect and slender shape as you wanted.

สนใจเทคโนโลยีกำ�จัดไขมันส่วนเกิน สอบถามได้ที่ Slim Up Center ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร. 02-620-0000 Interesting in eradicating the excess fat!!! For more detail, you are welcome at Slim Up Center all branches nationwide or call 02-620-0000

Special Bonus!! พิเศษครั้งเดียวในรอบปี... โทรตอนนี้เพียง 9,999 บาท* รับทันทีส่วนลดสูงสุด 50%* เฉพาะ 10 ท่านแรก เท่านั้น โทร. 02-620-0000 *ผลลัพธ์เฉพาะบุคคล/ภายใต้เงื่อนไข Special Bonus!! 9,999 THB*… One-Time Only Get a maximum 50%* discount first 10 clients. call 02-620-0000 *The result is depend on person/under term and condition

59

HOSPITALITY MAGAZINE


Living&Decor

VENICE DI IRIS The Charming Renaissance Architecture มนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเรเนอซองส์ ความอลังการของชุมชนใหม่ย่านสุขาภิบาล 5 จะเผย ให้เห็นโฉมในอีกไม่ชา้ นี้ จากผลงานการรังสรรค์จากทีม งานบริษทั ไอริส กรุป๊ จ�ำกัด ภายใต้การกุมบังเหียนของ นักธุรกิจหนุม่ รุน่ ใหม่ไฟแรงอย่าง คุณกิตติพงษ์ สุมานนท์

เมื่อขับรถลงทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์เพียง 2.3 กิโลเมตร เข้าสู่ถนนสุขาภิบาล 5 เราจะพบกับ โครงการ ก่อสร้างเมืองขนาดใหญ่เนื้อที่ 40 ไร่ ของ "VENICE DI IRIS" ด้วยมูลค่าการลงทุนถึง 2000 ล้านบาท คุณจรินทร์ สุมานนท์ ทีป่ รึกษาโครงการฯ ได้น�ำทีมงาน มาพบกับลูกชายคนเก่ง คุณกิตติพงษ์ สุมานนท์ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร Chief Executive Officer บริษัท ไอริส กรุ๊ป จ�ำกัด เพื่อพูดคุยถึงที่มาของโครงการ "เริ่มจากการที่ได้ที่ดินผืนนี้มาซึ่งค่อนข้างหน้ากว้าง ติดถนนเยอะมาก และอยู่ในท�ำเลที่ดีเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่ อาศัย B+ บ้านอยู่ในราคา 4-5 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นพื้นที่ที่ ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาด้านการค้ามากนัก ทางผมจึงคิดสร้างโครงการตามความต้องการของ กลุ่มคนที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายและตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์มากขึ้น โดยเรายก Community Mall , Shop House เข้ามาอยู่ใจกลางชุมชนย่านนี้ โดยเรามองกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้อง การท�ำธุรกิจ

เนื้อที่ทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของ Shop House 26 ไร่ เป็นอาคารพาณิชย์ งบลงทุน 1,460 ล้านบาท และ ส่วน Community Mall 14 ไร่ 9000 ตาราง เมตร มูลค่า 300 ล้านบาท ไม่รวมที่ดิน คุณกิตติพงษ์ เผยว่า "ด้านการดีไซน์ เริ่มจากที่ เมือ่ สิบหกปีกอ่ น ผมเคยเดินทางไปเทีย่ วเมืองเวนิส ประเทศ ฝรัง่ เศส ชอบมาก เป็นเมืองทีม่ คี วามเป็นอยูส่ บายๆ มีความ งดงามทั้ ง สถาปั ต ยกรรม สภาพแวดล้ อ มผู ้ ค น หลาย สิ่ ง หลายอย่างเป็นองค์ประกอบที่น่าตื่นตาตื่นใจและผสม ผสานกันได้อย่างลงตัว รวมถึงเมืองเวนิสเป็นเมืองแห่งการค้า การล่องเรือประวัติศาสตร์อย่างเรือกอนโดล่า มาถึงวันนี้การสร้างเมืองใหม่ของโครงการฯผมจึง น�ำสถาปัตยกรรมแห่งสีสนั นัน้ เข้ามา บนเนือ้ ที่ 40 ไร่ ออกแบบ ให้ได้อารมณ์ของความเป็นเมือง มีความหลากหลาย พยายาม ให้มดี ไี ซน์เหมือนเวนิส มีคลองทีค่ ดเคีย้ ว แลดูไม่สนิ้ สุด ท�ำให้ รู้สึกสนุกไม่มีรู้จบ ดีไซน์สะพานคนเดินข้ามให้แตกต่างกัน ทั้ง 13 สะพาน การสร้างหอระฆังขนาดใหญ่ 2 จุด ด้านหน้าเป็น จุดชมวิว มีเรือกอนโดล่าจ�ำนวน 4 ล�ำทีจ่ �ำลองมาและจะมี การบริการล่องเรือน�ำชมบรรยากาศโครงการฯ สิง่ ทีส่ �ำคัญคือผูม้ าใช้บริการ ต้องสร้างสถาปัตยกรรม ทีห่ ลากหลาย น่าสนใจท�ำให้เกิดความพึงพอใจในสถานทีก่ อ่ น คุณจรินทร์-กิตติพงษ์ สุมานนท์

60

i STYLE


โดยสิง่ ทีอ่ อกแบบในแต่ละโซน แต่ละอาคาร แต่ละ ส่วนของงานจะมีมมุ ต่างๆทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ไม่เบือ่ เมือ่ เข้า มาเยี่ยมชมหรือจับจ่ายใช้สอย โดยก�ำหนดพื้นที่ส่วนรอบ คลองเป็นร้านอาหารราว 70-80 % ในส่วนของสถานที่จอดรถ ใน Community Mall รองรับลูกค้าได้ 200 คัน ส่วน Shop House รองรับได้ 500 คันด้านความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ได้ให้กล้อง วงจรปิด 4 ตัว ส�ำหรับลูกค้าแต่ละยูนิต โดยสามารถเช็ค ผ่านมือถือ มีจุดสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร โดยมอลล์ จะเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. และเพราะความคร�ำ่ หวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ มานาน คุณจรินทร์ สุมานนท์ มารดาที่วันนี้มาให้ก�ำลังใจ ลูกชายด้วย เปิดเผยว่าดีใจที่ลูกชายริเริ่มโครงการนี้ มี ความสุขแล้ว และยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อเห็นโครงการ ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ตัง้ แต่เปิดตัวมาก็ไปได้ดี มียอดจอง เข้ามาเกินกว่าครึ่งภายในสามเดือน เราท�ำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานาน ตรงนี้เป็น ส่วนหนึ่งทีท่ �ำให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ ทุกโครงการก็ประสบความ ส�ำเร็จ ประกอบกั บ ลู ก ชายเรี ย นจบด้ า นวิ ศ วฯโยธา จุ ฬ าฯ และปริ ญ ญาโทด้ า นบริหารธุรกิจมาจากประเทศอังกฤษ ท�ำให้สามารถมองทิศทางการลงทุนได้กว้างขวางขึ้น “คาดว่าปลายปีจะแล้วเสร็จให้ผู้เช่าเข้ามา

ตกแต่งสถานที่ได้ และเปิดตัวในไตรมาสแรกของ ปีหน้า” คุณกิตติพงษ์กล่าวท้ายสุด

The elegant new community, Sukapiban 5 will be revealed soon, from the creation of the team from Iris Group under the management of the young business man, Mr. Kittipong Sumanont. After taking the Ramintra-Artnarong exit from the express way for about 2.3 kms into Sukapiban 5 Road, you will find “Venice Di Iris”, a 2 billion Baht community project on the 40 Rai space.

Ms. Jarin Sumanont, Chief Advisor of the project took For the Community Mall parking space will be able iStyle team to meet her son, Kittipong Sumanont, Chief to contain 200 cars and 500 cars for Shop House. For Executive Officer of Iris Group to discuss the project. security concern, we place 4 CCTV for each unit which “It started from getting this piece of land which has a can be checked through mobiles and each building very wide front attached to the main road. It also locates contains an emergency alarm. The mall will be opened in a good location and a B+ community. The houses from 10.00 to 22.00.” around this area cost about 4 to 5 million Baht per unit. As an expert in the real estate industry, Ms. Jarin Lastly this area is not fully developed commercially. reveals that she’s delighted when his son started this So we came up with a project to fulfill the needs of local project and even more delighted when it becomes people, provide convenience and fit in their lifestyles. We successful with over half reservation just within 3 place Community Mall and Shop House in the middle months. of this community and we “We’ve been working in target the new generation the real estate business for ด้านการดีไซน์ เริ่มจากที่เมือ่ สิบ a long time which creates who wants to do businesses. The whole area is septhe reliability. All the projects หกปี ก อ ่ น ผมเคยเดิ น ทางไปเที ย ่ วเมื อ ง arated into 2 zones. The are successful. My son first zone is the 26 Rai Shop graduated from civil engiเวนิส ประเทศฝรัง่ เศส ชอบมาก House comprises of commajor, Chulalongkorn For the design, it started neering mercial buildings with 1,460 University and MBA from million Baht. The second about 16 years ago from the England which help to see zone is the 14 Rai (9,000 the wider angles and impressive trip to Venice. square meters) Community directions in investment.” Mall with the investment of “The project is expect300 million baht exclude the land.” ed to be completed at the end of this year and ready Mr. Kittipong reveals “For the design, it started about for decoration. The project will be launched in the 16 years ago from the impressive trip to Venice. The city first quarter of next year.” Mr. Kittipong lastly states contains a comfortable living condition, beautiful architecture, environment and people. All these thrilling factors การเดินทางสู่ VENIS DI IRIS วัชรพล สามารถลงจาก became a good combination of the city. Venice is ทางด่วนรามอินทรา สู่ถนนสุขาภิบาล 5 เพียง 2.3 กิโลเมตร considered to be a commercial city which contains a และถนนทีเ่ ตรียมเปิดใช้จากบิก๊ ซี ถนนพหลโยธินเข้ามาถึงถนน history of boat sailing like Gondola. สุขาภิบาล 5 เป็นถนน 6 เลน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และคาด To this day, I brought that impressive architecture into ว่ารถสาธารณะจะวิง่ เข้ามายังถนนสายนีเ้ พิม่ มากขึน้ เมือ่ โครงการฯ this 40 Rai community project. It is designed to have the เปิดบริการ diverse urban atmosphere, and Venice architecture that Travel to Venice Di Iris Watcharaphon by taking the exit from Ramintra Express Way to Sukapiban 5 Road for about includes the tortuous endless canals with 13 different 2.3 kms. The 6 lane road will be open soon from Big C style bridges. Phaholyothin to Sukapiban 5 Road. There will be more We plan to construct 2 large bell towers in the front as public transportation once the project is launched. the viewpoints. There will be 4 imitated Gondolas sailing along the canals to capture the project’s atmosphere. The most important thing is our customers. We need to create a variety of interesting architecture to create the satisfaction of the place. The design of individual buildings in each zone and section will contain a variety of different angles to keep it interesting every time they visit. The area around the canal approximately 70-80% will contain restaurants. 61

HOSPITALITY MAGAZINE


City Life

นับถึงนาทีนี้ หลายคนคงจะเคยเข้าไปสัมผัสกับความ อลังการของเมกามอลล์ ทีม่ นี ามว่า "เมกา-บางนา" ภาย ใต้คอนเซ็ปต์ "Everything Under One Roof" กัน บ้างแล้ว หลายคนบอกเดินกันจนเมื่อยตุ้ม ฉันเห็น ด้วยนะ. ลองหลับตาวาดภาพว่ามีสโตร์ยกั ษ์ใหญ่มา อยู่รวมกัน 5 สโตร์ ทั้งโรบินสัน ,บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, อิเกียสโตร์, โฮมโปร, เมกาซีนีเพล็กซ์ เมกามอลล์ แนวราบที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคแห่ ง แรกในเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้ บนถนนบางนาตราด กม.ที่ 8 ภายใต้งบทุนถึง 12,000 ล้านบาททีเดียว แค่คิดก็ ช็อปสนุกแล้ว เมือ่ เข้าสูภ่ ายในทีป่ ลืม้ ตัง้ แต่แรกเห็น คือบริเวณ Canal Walk พืน้ ที่ indoor กึง่ outdoor ทีเ่ ขียวชอุม่ ด้วยแมกไม้และสายนำ�้ แถมละลานตาด้วยร้านอาหาร เรียงรายสองข้างทาง และโซนเมกา เทคโฮมฟู้ด ตัวอาคารออกแบบให้เป็นศูนย์การค้าแนว ราบแบบครบวงจร พื้นที่ช้อปสูง 2 ชั้น ขณะที่ ที่จอด รถเป็นแบบชั้นเดียวแต่รองรับได้ถึง 8,000 คัน ด้ ว ยรู ป แบบที่ ถู ก ดี ไ ซน์ แ บบโมเดิ ร ์ น มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาคาร สิ่งที่ฉันชื่นชอบอีก อย่างคือการจัดวางพื้นที่ที่สร้างความโดดเด่นให้กับ ร้านค้าแต่ละร้าน มีการสร้างบรรยากาศศูนย์ฯให้มี ชีวิตชีวา สนุกสนานไปกับการเดิน...ช้อป...แล้วก็.... เดินช้อป... เดิน ให้เพลิดเพลินส�ำเริงใจกัน คุณคริสเตียน โอลอฟสัน ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการศูนย์การค้า บริษทั เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา บอกว่า "นอกจากจะรวมสโตร์ยักษ์ใหญ่แล้ว เมกาบางนายัง ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากแบรนด์ช้ันน�ำจาก ต่างประเทศหลายแบรนด์ ทั้งจากยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย มาเปิดร้านเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

นอกจากนีย้ งั มีศนู ย์บริการข้อมูลออนไลน์ จุดนัด พบนักท่องเทีย่ ว ห้องละหมาด จุดบริการรถเข็นเด็ก ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ทกุ การช้อปปิง้ ของคุณ และครอบครัวเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน จุดบริการ รถเข็นส�ำหรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ห้องปฐมพยาบาล ทีพ่ ร้อมรองรับและให้ความช่วยเหลือส�ำหรับเรือ่ ง ฉุกเฉิน" และอีกหลายสิ่งที่ผู้บริหารสถานที่เล่า ให้ฟัง..... โดยเฉพาะเหมาะเหม็งส�ำหรับคนเมือง อย่างเราๆ เขามีบริการ รถบัสรับส่งลูกค้า ฟรี จาก สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขถึงเมกาบางนาด้วย .....สุดสัปดาห์นี้ พร้อมหรือยังกับการ แวะเข้ า ไปลองค้ น หาความหมายของค�ำว่ า ‘Your Space, Your Happiness’ ของ เมกา บางนาแห่งนี้กัน

Many people might have visited the elegant mega mall called Mega Bangna. This mall has a concept of “Everything under one roof”, with 5 huge stores including Robinson, Big C Extra, Ikea Store, Home Pro and Mega Cineplex. It is the biggest horizontal mall of South East Asia locating on Bangna-Trad km 8 Road under 12,000 million Baht investment. Once entered, the first thing that impressed me was the “Canal Walk”. That area is half indoor and outdoor, full with plantation and canals. On two sides, locate various restaurants and Mega Take Home Food zone.

The City Life column "Citylife เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการนำ�เสนอสถานที่ เรื่องราว เรื่องเล่า ตำ�นาน วัฒนธรรม และ อีกสารพัดสิ่ง ทั้งที่อยากเล่าขานหรืออยากสานต่อ ทั้งรูปโฉมใหม่และเก่าทรงค่า ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมมหาเมือง ...มหานครแห่งนี้ เพื่อทายทักและขานรับกับการก้าวข้ามสู่ยุคอารยะมีเดียไปด้วยกัน"

“The City Life column derived from the idea that wants to present the stories, myths, culture and many other things about this mega city. Let’s walk through this era of media civilization together” 62

i STYLE

"Everything Under One Roof"


Piyada Residence Pattaya

....มีการสร้างบรรยากาศศูนย์ฯให้ มีชวี ติ ชีวา สนุกสนานไปกับการเดิน... ช้อป...แล้วก็.... เดินช้อป... เดิน ให้ เพลิดเพลินส�ำเริงใจกัน It also creates a lively atmosphere that makes you enjoy and want to continue shopping

The building has a unique modern horizontal design which consists of 2 floors. The parking space consists of only 1 floor but can take 8,000 cars. Another factor that impresses me is the arrangement of the space that creates uniqueness and makes each shop outstanding. It also creates a lively atmosphere that makes you enjoy and want to continue shopping. Mr. Christian Olofsson, President and Shopping Center Manager of Mega Bangna at SF Development Co.Ltd mention “Apart from combining together many huge stores, Mega Bangna receives the confidence and trust from many leading brands from Europe, Asia and Australia to open their first shops in Thailand. Mega Bangna also provides online information center, tourist meeting point, prayer rooms and baby carriage service to assist our customers and their families to enjoy their shopping. Wheelchair service and first aid room are also provided in case of emergency.” There are many other facilities to assist us including shuttles buses from Udom Suk BTS Station to Mega Bangna and back, free of charge. This weekend, get ready to find the meaning of “Your space, your happiness” at Mega Bangna.

พิญาดา เรสซิเด้นซ์ พัทยา โลดแล่ น ไปกั บ การพั ก ผ่ อนที ่ อบอุ ่ น

และเป็นส่วนตัว ในบรรยากาศใจกลางเมืองพัทยาที่ พิญาดา เรสซิเด้นซ์ บนถนนพัทยาสาย 3 พัทยาใต้ ทีพ่ ร้อมต้อนรับคุณด้วยการบริการทีอ่ บอุน่ ด้วยห้องพัก หรูหรา และสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-713-385 , 038-713-579 เว็บไซต์ www.piyadapattaya.com 63

HOSPITALITY MAGAZINE


iSTYLE Hospitality Magazine  

Moving Forward Into The 5th Year

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you