Page 1

SREDNJA ZDRAVSTVENA ツ外LA LJUBLJANA

Publikacija za {olsko leto 2012/13


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

Publikacija za {olsko leto 2012/13

Ime in priimek: ______________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________________ Telefon/mobitel: ____________________________________________________ Razred: ____________________________________________________________ Razredni~arka/razrednik: _____________________________________________ –1–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

VSEBINA NAGOVOR RAVNATELJICE POSLANSTVO ZAVODA VIZIJA ZAVODA VREDNOTE ZAVODA ZNAK IN SLOGAN ŠOLE PREDSTAVITEV ŠOLE NAZIV IN NASLOV ŠOLE URADNE URE, TELEFONI, E-POŠTA IN SPLETNA STRAN URNIK ZVONJENJA ORGANI ŠOLE IN PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE U^ITELJSKI ZBOR RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI GOVORILNE URE U^ITELJEV INTERESNE DEJAVNOSTI VARNOSTNI NA^RT ZA DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE PROGRAMSKI U^ITELJSKI ZBOR ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA SKUPNOST DIJAKOV ŠOLSKA KNJIŽNICA U^BENIŠKI SKLAD PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO SPLOŠNE INFORMACIJE ŠOLSKI KOLEDAR ŠOLSKA PRAVILA O HIŠNEM REDU ŠOLSKA PRAVILA O IZREKANJU VZGOJNIH UKREPOV ŠOLSKA PRAVILA O POHVALAH, NAGRADAH IN DRUGIH PRIZNANJIH ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, U^ITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA UDELEŽBA NA GOVORILNIH URAH ZA DIJAKE OPRAVI^ILA OSEBNA REDOVALNICA BELEŽKE IZJAVA –2–

3 4 4 4 5 5 5 5 7 7 8 11 12 13 13 15 16 17 17 17 17 18 23 35 40 43 44 46 47 53 56 61 62 72


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

NAGOVOR RAVNATELJICE Drage dijakinje, dragi dijaki, spo{tovani star{i! V publikaciji za {olsko leto 2012/13, ki je pred vami, vam predstavljamo na{o {olo, dejavnosti {ole in {olska pravila, ki vas seznanjajo z va{imi pravicami in dolžnostmi v ~asu izobraževanja na {oli. Glavna dejavnost na{ega zavoda je izobraževanje in vzgajanje mladih. Naloga vseh zaposlenih na {oli je, da vas usmerjamo, vodimo in vam nudimo dobre pogoje za va{e delo. Mladi ljudje, ki zorijo v prijetnem, ustvarjalnem in razumevajo~em okolju, ki jim postavlja sprejemljive meje, imajo vse pogoje, da uspe{no zaklju~ijo izobraževanje. Veseli smo vseh, ki ste se odlo~ili stopiti v vrste delavcev zdravstvene nege in oskrbe. Pri tem vas vodi va{a želja delati z ljudmi in pomagati ~loveku v stiski. Osrednji cilj va{ega delovanja je ~lovek. Zdravstveni delavec je ob ~loveku 24 ur na dan in posega v njegovo najglobljo intimo. Pri tem s posameznikom naveže pristen medsebojni stik, seveda ob upo{tevanju eti~nih in moralnih vrednot ter osnovnih ~lovekovih pravic. Spo{tovani star{i, vabim vas, da v ~asu izobraževanja va{ega otroka v na{em zavodu postanete na{i partnerji. V tem obdobju bo va{ otrok potreboval va{o pomo~ in razumevanje, zlasti kadar ne bo {lo vse po pri~akovanjih. S skupnimi mo~mi nam bo uspelo va{ega otroka vzgojiti v samostojnega in odgovornega odraslega ~loveka. Želim vam prijetno bivanje na {oli in uspe{no delo v {olskem letu 2012/2013.

Marija Verbi~, ravnateljica

–3–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

POSLANSTVO ZAVODA Zavod je Vlada RS ustanovila z namenom neposrednega izvajanja izobraževalnih programov s podro~ja zdravstvene nege in oskrbe. Poslanstvo na{ega zavoda je, da izobrazi in vzgoji zdravstvenega delavca, ki je pripravljen za poklic in nadaljnje izobraževanje, ki je ustvarjalen, ima razvite spodobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za svojo razvojno pot. Ima lasten pogled na svet kot samostojen, samozavesten, kriti~en in odgovoren posameznik.

VIZIJA ZAVODA Usmerjeni smo v ustvarjalnost in kakovost razvoja zavoda, da bomo vsi, ki delujemo v zavodu, uspe{no opravili svoje poslanstvo. V to vizijo verjamemo, ker nas usmerja v na{e skupne vrednote. Prizadevamo si:  kakovostno posredovati sodobno znanje in razvijati samostojnega in odgovornega zdravstvenega delavca,  vzgajati z vzgledom za strpno, miroljubno življenje ljudi na {oli in oblikovati demokrati~ne kulturne odnose,  razvijati ustvarjalnost in sposobnost ter oblikovati celovito osebnost.

VREDNOTE ZAVODA 1. Strokovnost in inovativnost Zaposleni v zavodu si prizadevamo za nenehno rast in razvoj. Razvijamo znanja in spodbujamo inovativnost ter skrbimo za prenos znanja in izku{enj med zaposlenimi in na udeležence izobraževanja. 2. Po{tenost in medsebojno spo{tovanje Sledimo na~elom po{tenosti, spo{tovanja, iskrenosti in odkritosti v odnosu do dijakov, poslovnih partnerjev, sodelavcev in drugih udeležencev. 3. Proaktivnost Zaposleni se neprestano in samoiniciativno trudimo in izvajamo stalne izbolj{ave na vseh ravneh svojega dela v zadovoljstvo dijakov in njihovih star{ev ter vseh sodelavcev. 4. Pripadnost Z dobrimi medsebojnimi odnosi razvijamo pripadnost {oli tako pri zaposlenih kot tudi pri vseh udeležencih izobraževanja. 5. Strpnost do druga~nosti S svojim zgledom dijake vzgajamo v strpne ljudi, ki spo{tujejo druga~nost in tako delujejo tudi v svojem bodo~em poklicu. –4–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

ZNAK IN SLOGAN ŠOLE Dijak se iz objema otro{tva prek srednje{olskega izobraževanja po~asi vzpenja v odgovorno samostojno življenje. Odlo~no, strokovno in optimisti~no je z odprtimi rokami in s srcem pripravljen sprejemati in dajati. Pripravljen je sprejemati novo znanje in izzive življenja ter odgovornosti bodo~ega poklica ali nadaljnjega {tudija in želi ljudem dajati vse tisto, za kar se na na{i {oli pripravlja. Znak in slogan simbolizirata tudi poslanstvo, vizijo in vrednote {ole.

PREDSTAVITEV ŠOLE Srednja zdravstvena {ola Ljubljana je bila ustanovljena 31. 7. 1997, ko je Vlada RS z Aktom o ustanovitvi potrdila nastanek {ole. 19. 11. 1997 je bila {ola vpisana v register Republike Slovenije. 1. 9. 1998 se je preselila v svojo novozgrajeno stavbo na Poljanski cesti 61 v Ljubljani. Šola opravlja javno službo na podro~jih:  program srednjega poklicnega izobraževanja za poklic bolni~ar-negovalec,  program srednjega strokovnega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik,  program poklicno tehni~nega izobraževanja za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik (v izrednem izobraževanju),  druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem,  izredno izobraževanje.

NAZIV IN NASLOV ŠOLE Srednja zdravstvena {ola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana URADNE URE, TELEFONI, E-POŠTA IN SPLETNA STRAN E-po{ta: szslj@guest.arnes.si Spletna stran {ole: http://www.srednjazdravstvenaljubljana.si –5–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Tajni{tvo zavoda: Darja Ciber – 2. nadstropje, pisarna 214 Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00 Telefon: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50 E-po{ta: darja.ciber@guest.arnes.si Ravnateljica: Marija Verbi~ – 2. nadstropje, pisarna 214 d Uradne ure: po predhodnem dogovoru Telefon: (01) 300 16 12 E-po{ta: marija.verbic@guest.arnes.si Pomo~nica ravnateljice: mag. Silva Kastelic – 2. nadstropje, pisarna 213 c Uradne ure: po predhodnem dogovoru Telefon: (01) 300 16 13 E-po{ta: silva.kastelic@guest.arnes.si Pomo~nica ravnateljice: Branka Langerholc, mag. – 3. nadstropje, pisarna 338 Uradne ure: po predhodnem dogovoru Telefon: (01) 300 16 45 E-po{ta: branka.langerholc@guest.arnes.si Svetovalna služba: Maja Klan~i~ – svetovanje za vpise, izpise, prepise, ponavljanje, {tipendije 3. nadstropje, pisarna 339 Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru Telefon: (01) 300 16 16 E-po{ta: maja.klancic@guest.arnes.si Svetovalna služba: Katarina Gradi{ar – svetovanje za dijake, u~itelje in star{e, karierno na~rtovanje, mediacija, pomo~ dijakom tujcem – 3. nadstropje, pisarna 314 Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru Telefon: (01) 300 16 32 E-po{ta: katarina.gradisar@guest.arnes.si Svetovalna služba: Barbara Sluga – svetovanje za dijake s posebnimi potrebami in nadarjene dijake, pedago{ke pogodbe, interesne dejavnosti – 3. nadstropje, pisarna 319 Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru Tel.: (01) 300 16 26 E-po{ta: barbara.sluga1@guest.arnes.si Organizatorica prakti~nega pouka: Tatjana Koritnik – 2. nadstropje, pisarna 213 d Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 12.00 Telefon: (01) 300 16 24 E-po{ta: tatjana.koritnik@guest.arnes.si Tajnica {olske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaklju~ni izpit: Vera Ore{nik 2. nadstropje, pisarna 211 Uradne ure: sreda od 9.30 do 11.00 obvestila v vitrini za POM in ZI – 2. nadstropje Telefon: (01) 300 16 34 E-po{ta: vera.oresnik@guest.arnes.si Knjižnica: Vesna Založnik, Barbara Kos – 3. nadstropje, pisarna 317 Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8.00 do 14.00, torek in ~etrtek od 10.00 do 17.00, petek od 8.00 do 12.00 Telefon: (01) 300 16 19 E-po{ta: vesna.zaloznik@guest.arnes.si; barbara.kos@guest.arnes.si Ra~unovodstvo: Darja Marinko – 2. nadstropje, pisarna 216 Uradne ure: vsak dan od od 8.00 do 9.00 Telefon: (01) 300 16 17 E-po{ta: darja.marinko@guest.arnes.si –6–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

URNIK ZVONJENJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ura ura ura ura ura ura ura

DOPOLDNE 7.30–8.15 8.20–9.05 9.10–9.55 10.00–10.45 10.50–11.35 11.40–12.25 12.30–13.15

8. ura 9. ura 10. ura 11. ura 12. ura 13. ura 14. ura

POPOLDNE 13.20–14.05 14.10–14.55 15.00–15.45 15.50–16.35 16.40–17.25 17.30–18.15 18.20–19.05

Namesto glavnega odmora ima vsak razred v ~asu pouka eno uro v urniku prosto za malico. Prakti~ni pouk v zdravstvenih in socialnih zavodih se za~enja ob 7.00.

ORGANI ŠOLE IN PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE Marija Verbi~ Silva Kastelic Branka Langerholc Nikica Grkman Maja Klan~i~ Katarina Gradi{ar Barbara Sluga Vera Ore{nik Tatjana Koritnik Elizabeta Pikovnik Vesna Založnik Barbara Kos Darja Ciber Eva Maslo Darja Marinko Liljana Petri~ Aleksandra Vujisi} Matej Bra~ko Andrej Pregl Slorest Sintal d.o.o. Valina d.o.o. Beta servis s.p.

ravnateljica pomo~nica ravnateljice pomo~nica ravnateljice predsednica sveta {ole svetovalna služba (vpisi, izpisi, prepisi, ponavljanje, {tipendije) svetovalna služba (svetovanje dijakom, u~iteljem in star{em, karierno na~rtovanje, mediacija, pomo~ dijakom tujcem) svetovalna služba (dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki, pedago{ke pogodbe, organizatorica interesnih dejavnosti) tajnica {olske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaklju~ni izpit, organizatorica informacijske tehnologije organizatorica prakti~nega pouka organizator izrednega izobraževanja knjižni~arka, skrbnica u~beni{kega sklada knjižni~arka, skrbnica u~beni{kega sklada poslovna sekretarka tajnica izrednega izobraževanja ra~unovodkinja administratorka knjigovodkinja vzdrževalec vzdrževalec {olska prehrana varovanje {ole ~i{~enje {ole fotokopiranje –7–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

U^ITELJSKI ZBOR PRIIMEK IN IME BEG LAUKO, ALENKA BEKŠ, JULIJANA BEVEC, POLONCA BOLTIN, UROŠ BR^KALIJA, JELKA ^EH, BRANKO DEMŠAR, SIMONA DOLINAR, MARJANA DRETNIK, LOVRO EGART, SABINA FILIPI^, IDA FINK, ALOJZIJA FLERIN, ŠPELA FUNDA, IRENA GAŠPERLIN, TANJA GIULIATTI, TANJA GOMBOC, MAJA GORJAN, LU^KA GRADIŠAR, KATARINA GRKMAN, NIKICA HROVAT AHAC, TATJANA JAKŠA, JANJA JAN^AR, JANA ALENKA JENKO, KAROLINA JESENOVEC, LIDIJA KASTELIC, SILVA KLAN^I^, MAJA

POU^UJE PREDMET nem{~ina, sloven{~ina za tujce zdravstvena nega, vzgoja za zdravje, etika in komunikacija angle{~ina, strokovna angle{~ina fizika zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, vzgoja za zdravje zdrava prehrana, gospodinjstvo, varovanje zdravja in okolja, dietetika, prakti~ni pouk angle{~ina anatomija in fiziologija matematika zdravstvena nega otroka in mladostnika, prakti~ni pouk zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, etika in komunikacija zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, prakti~ni pouk laborantka zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, prakti~ni pouk zdravstvena nega, prakti~ni pouk, temeljne življenjske aktivnosti sloven{~ina zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, prakti~ni pouk {olska svetovalna služba, nega in oskrba, skrb za starostnika, zdravstvena nega zdravstvena nega, paliativna zdravstvena nega, prakti~ni pouk zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, vzgoja za zdravje umetnost angle{~ina psihiatri~na zdravstvena nega, etika in komunikacija, varovanje zdravja in okolja, prakti~ni pouk sloven{~ina, poslovna komunikacija pomo~nica ravnateljice, sloven{~ina, poslovna komunikacija {olska svetovalna služba, psihologija –8–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

PRIIMEK IN IME

POU^UJE PREDMET

fizika sloven{~ina prva pomo~ pri po{kodbah in nenadnih obolenjih, terapija v sodobnem ~asu, klini~ni modul zgodovina, geografija, družboslovje KO^EVAR, ZDENKA zdravstvena nega, prakti~ni pouk KOGOVŠEK, DANIJELA nega in oskrba, skrb za starostnika, nega nog starostnika, KOZINA, DAMIJANA prakti~ni pouk informatika KOŽELJ, ANDREJA zdravstvena nega, kakovost v zdravstveni negi, temeljne KRALJ, NEVENKA življenjske aktivnosti, prakti~ni pouk, družina in otrok LANGERHOLC, BRANKA pomo~nica ravnateljice, organizatorica prakti~nega pouka, etika in komunikacija, zdravstvena nega v gerontolo{ki dejavnosti {portna vzgoja LAVRI^, ALEŠ zdravstvena nega, etika in komunikacija LOVREC, KSENIJA zdravstvena nega, paliativna zdravstvena nega, MATI^, LUCIJA prakti~ni pouk MAUKO DIMOVSKI, JASMINA {portna vzgoja zdravstvena terminologija MEDIJA, NEVENKA sloven{~ina, poslovna komunikacija MEJA^ PETEK, LUCIJA nega nog starostnika, nega nog MOHAR, PJERINA anatomija in fiziologija MOZETI^, TANJA matematika, strokovna matematika MURSA, MOJCA tajnica {olske maturitetne komisije za poklicno maturo in OREŠNIK, VERA zaklju~ni izpit, informatika, organizatorica informacijske tehnologije kemija, naravoslovje OSOJNIK, NATAŠA PAVLINA SKAZA, NATAŠA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, anatomija in fiziologija, osnove anatomije in fiziologije, naravoslovje sloven{~ina PERŠI^, KATJA organizatorica izrednega izobraževanja, prakti~ni pouk, PIKOVNIK, ELIZABETA zdravstvena nega v psihiatri~ni dejavnosti zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, prakti~ni PIVK ZAJEC, VLASTA pouk {portna vzgoja PLEVNIK, JASNA matematika, strokovna matematika POTO^NIK, MATEJA laborantka PUST, MARIJA KLAN^NIK, NINA KOBLAR ^EH, TATJANA KOCIJAN^I^, SNEŽANA

–9–


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 POU^UJE PREDMET

PRIIMEK IN IME RIBI^, ROMANA SEDEJ, MATEJA SERAŽIN, NADJA SIRK, MARTA SLABANJA, STANKA SLUGA, BARBARA SORŠAK, ALEKSANDRA SPINDLER, NATAŠA ŠIFRAR, JURIJ ŠKRABEC, MARTINA ŠTUHEC, TANJA ŠUŠNICA ILC, VESNA TARMAN ŠMIT, IDA

TEKAVEC, TAMARA TREVEN, MAJDA URH, BARBARA VOGRINC, MATEJ ZABUKOVEC, MOJCA ZALAZNIK, IRENA ŽNIDARŠI^, DARJA

{portna vzgoja zdravstvena nega, prakti~ni pouk sloven{~ina, poslovna komunikacija zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, vzgoja za zdravje informatika {olska svetovalna služba, {portna vzgoja zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, kakovost v zdravstveni negi sloven{~ina {portna vzgoja zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, zdravstvena nega v gerontolo{ki dejavnosti, prakti~ni pouk zgodovina, družboslovje angle{~ina, strokovna angle{~ina biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, anatomija in fiziologija, osnove anatomije in fiziologije, naravoslovje matematika, strokovna matematika biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, naravoslovje angle{~ina {portna vzgoja zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, prakti~ni pouk matematika, strokovna matematika zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, zdravstvena nega v gerontolo{ki dejavnosti, nega in oskrba, prakti~ni pouk

– 10 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI ZAKLJU^EK NADOMESTNI NAZIV IZOBRAŽEVANJA RAZREDNIK PROGRAMA Zdravstvena nega/ZN Poklicna matura/PM 1. a Nata{a Pavlina Skaza Simona Dem{ar PM Nata{a Spindler 1. b Mojca Mursa ZN PM Mojca Zabukovec 1. c Katja Per{i~ ZN PM Majda Treven 1. d Maja Klan~i~ ZN PM Stanka Slabanja 1. e Ida Tarman Šmit ZN PM Tanja Štuhec 1. f Darja Žnidar{i~ ZN PM Marta Sirk 1. g Nadja Seražin ZN PM 1. h Jasmina M. Dimovski Tatjana Koritnik ZN Zaklju~ni izpit/ZI Karolina Jenko 1. k Damjana Kozina Bolni~ar negovalec/BN PM Nina Klan~nik 2. a Tanja Ahac Hrovat ZN PM Lovro Dretnik 2. b Polona Bevec ZN PM Ale{ Lavri~ 2. c Nevenka Kralj ZN PM Nevenka Medija 2. d Vlasta Pivk Zajec ZN PM Branko ^eh 2. e Marjana Dolinar ZN PM 2. f Aleksandra Sor{ak Ksenija Lovrec ZN PM Martina Škrabec 2. g Vesna Šu{nica Ilc ZN PM Uro{ Boltin 2. h Tanja Giuliatti ZN ZI Alenka Jan~ar 2. k Zdenka Ko~evar BN PM Tatjana Koblar ^eh: 3. a Nata{a Osojnik ZN nado. Maja Gomboc PM Romana Ribi~ 3. b Tanja Mozeti~ ZN PM Sabina Egart 3. c Alojzija Fink ZN PM Lucija Mati} 3. d Jasna Plevnik ZN PM Barbara Urh 3. e Špela Flerin ZN PM Mateja Sedej 3. f Tanja Ga{perlin ZN PM 3. g Lucija Meja~ Petek Mateja Poto~nik ZN PM Nikica Grkman 3. h Jurij Šifrar ZN ZI Pjerina Mohar 3. k Katarina Gradi{ar BN PM Danijela Kogov{ek 4. a Julijana Bek{ ZN PM Ida Filipi~ 4. b Silva Kastelic ZN PM Lucija Meja~ Petek 4. c Mateja Poto~nik ZN PM Snežana Kocijan~i~ 4. d Matej Vogrinc ZN PM Jelka Br~kalija 4. e Tamara Tekavec ZN PM Irena Zalaznik 4. f Janja Jak{a ZN PM Lidija Jesenovec 4. g Lu~ka Gorjan ZN

RAZ.

RAZREDNIK

– 11 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

GOVORILNE URE U^ITELJEV ZA DIJAKE

U^ITELJ

prog. enota/ modul

prostor

dan

od – do

Skupne govorilne ure za star{e:  22. november 2012,  22. marec 2013,  9. maj 2013. – 12 –

ZA STARŠE dan

od – do


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

INTERESNE DEJAVNOSTI Del predmetnika so interesne dejavnosti, ki obsegajo 105 ur v 1. in 2. letniku programa zdravstvena nega ter 1. letniku programa bolni~ar-negovalec, 30 ur v 2. letniku programa bolni~ar-negovalec, 92 ur v 3. letniku programa zdravstvena nega, 25 ur v 3. letniku programa bolni~ar-negovalec ter 50 ur v 4. letniku programa zdravstvena nege. Od ostalih predmetov se razlikujejo po na~inu izvajanja. Dijakom nudijo možnost pridobivanja znanj, ki zadovoljujejo njihove individualne želje v skladu z njihovo razvojno stopnjo ter njihovimi vrednotami in cilji. V nižjih letnikih so aktivnosti usmerjene v splo{ne ve{~ine in znanja, pomembna za razvoj dijakove osebnosti, v vi{jih pa so bolj strokovno usmerjene. Delimo jih na:  obvezni del: {portni dnevi, gledali{ke, filmske predstave, likovne razstave ipd.,  vsebine, povezane s programom: spoznavanje poklicnega podro~ja, zdravstvena vzgoja ipd.,  vsebine, povezane s prosto izbiro: abonmaji, glasbena {ola, {portni treningi, tekmovanja, prostovoljno socialno delo, tabori ipd. O terminih posameznih dejavnosti so dijaki obve{~eni tekom {olskega leta. Šola dijakom ponuja tudi pla~ljive dejavnosti, pri ~emer so posamezne dejavnosti izbirne, tako da dijaki lahko sami izberejo dejavnost glede na svoj interes in ceno dejavnosti. Šola si pridržuje pravico, da dijaka, ki nima poravnanih teko~ih finan~nih obveznosti, sama razporedi na nepla~ljivo ali najcenej{o varianto izbirne dejavnosti.

VARNOSTNI NA^RT ZA DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE Za varnost pri izvedbi {olskih dejavnosti izven {ole ({portni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, strokovna ekskurzija, tabor …) so odgovorni: vodstvo {ole, organizator dejavnosti, u~itelji spremljevalci in/ali drugi spremljevalci, razredniki, drugi soodgovorni. Vodstvo {ole zagotovi in odredi:  naro~ilo za potreben prevoz na osnovi izdelanega programa,  odredi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora,  {tevilo spremljevalcev odredi glede na naravo dejavnosti, težavnost in zahtevnost, pri ~emer je v skupini najve~ 15 dijakov, za smu~anje in plavanje pa najve~ 12 dijakov. Organizator dejavnosti pred izvedbo zagotovi vsa potrebna soglasja za izvedbo na~rtovane dejavnosti. Zagotovi potrebne vodi~e in jih predhodno seznani s predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v na~rt dejavnosti. Organizator dejavnosti pripravi varnostni na~rt z naslednjo vsebino:  podrobni opis relacije s ~asom odhoda in predvidenega prihoda,  podro~ja s smotrom in na~rtom varnostnih ukrepov,  poimenski seznam udeleženih dijakov in dolo~enega spremljevalca; sezname dijakov razdeli spremljevalcem najmanj dan pred na~rtovano dejavnostjo,  v primeru posebnosti posamezne dejavnosti (npr. plavanje, rafting, smu~anje itd.), pri kateri se dijake preda usposobljenim in{truktorjem in u~itelj spremljevalec ni ves ~as prisoten ob skupini, organizator/-ji dejavnosti dopolni/-jo varnostni na~rt z natan~nimi navodili spremljevalcem in/ali dijakom. Organizator dejavnosti z navodili za varno vožnjo in izvedbo dejavnosti pisno seznani spremljevalce. – 13 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 U~itelj spremljevalec in/ali drug spremljevalec  prejme dan pred odhodom od organizatorja dejavnosti mapo, v kateri so zbrana vsa navodila za izvajanje dejavnosti, seznam dijakov in varnostna navodila,  neposredno pred odhodom preveri prisotnost dijakov pri vseh organiziranih dejavnostih in jim posreduje varnostna navodila,  spremljevalec je dolžan, ne glede na to, ~e pri dejavnosti sodeluje aktivno ali ne, ves ~as spremljati in nadzorovati svojo skupino dijakov,  spremljevalci morajo dejavnost spremljati tako, da imajo kontrolo nad vso skupino,  med vožnjo in hojo so spremljevalci razporejeni tako, da se skupina za~ne in kon~a s spremljevalcem,  spremljevalec ne sme zapu{~ati skupine do konca dejavnosti,  pri opravljanju sprotnih dolžnosti (nabava kart, kosilo ipd.), ko mora spremljevalec zapustiti skupino, za zavarovanje svoje skupine zadolži enega od ostalih spremljevalcev,  v primeru posamezne dejavnosti (npr. plavanje, rafting, smu~anje itd.), pri kateri se dijake preda usposobljenim in{truktorjem in spremljevalec ni ves ~as prisoten ob skupini, upo{teva navodila organizatorja dejavnosti, kje se v ~asu dejavnosti zadržuje,  vsako oddaljevanje dijakov in spremljevalcev od skupine mora nastati z dogovorom organizatorja dejavnosti,  spremljevalec je za dijaka zadolžen od trenutka, ko se pridruži skupini, do tedaj, ko jo zapusti. V primeru, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, odgovornost zanj sprejemajo star{i, kar izjavijo v pro{nji za kasnej{i prihod oz. pred~asen odhod od skupine, ki jo star{i oddajo razredniku, razrednik pa o odobritvi pro{nje najmanj dan pred dejavnostjo obvesti spremljevalca,  v primeru nezgode ali kakr{nih koli zapletov v zvezi z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo spremljevalec pokli~e vodstvo {ole na tel: 01 300 16 11, 01 300 16 12, 01 300 16 13 ali na GSM: 031 360 631. Star{e oziroma skrbnike bo o nezgodi obvestilo vodstvo {ole,  v kolikor dijak ne upo{teva {olskih pravil in navodil spremljevalcev, je spremljevalec o tem dolžan obvestiti razrednika dijaka oz. vodstvo {ole in {ola bo zoper kr{itelja ukrepala v skladu s {olskimi pravili,  ~e spremljevalec presodi, da dijak zaradi neupo{tevanja pravil in navodil onemogo~a varno opravljanje dejavnosti, ima pravico poklicati dijakove star{e in zahtevati, da pridejo po dijaka. Razredniki  najmanj dan pred na~rtovano aktivnostjo seznanijo dijake s Šolskimi pravili o vedenju dijakov, u~iteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih, kjer so zapisane pravice in dolžnosti dijakov ter pravice in dolžnosti u~iteljev spremljevalcev in ukrepanje ob kr{itvah, ter z dolo~ili Šolskih pravil o hi{nem redu, ki veljajo tudi na izven{olskih dejavnostih,  presodijo o upravi~enosti pro{enj star{ev, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, preveri pri organizatorju dejavnosti, ali je to sploh mogo~e ter v primeru odobritve pro{nje o tem seznani spremljevalca, v vsakem primeru pa dijaka. Prevoz na dejavnost Pogoje za vozilo in voznika dolo~a Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok. – 14 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013  ^e {ola organizira dejavnost s prevozom, lastni oz. samostojni prevozi niso dovoljeni.  Na avtobusu ali katerem koli drugem prevoznem sredstvu, s katerim potujejo (v nadaljevanju avtobus), dijaki sedijo na svojih sedežih in med vožnjo ne vstajajo.  Ob prihodu na cilj iz avtobusa najprej izstopi spremljevalec, preveri, ~e je varno, in nato izstopijo dijaki.  Med organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki upo{tevajo navodila spremljevalcev in ne zapu{~ajo skupine.  Po kon~ani organizirani obliki vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki vstopijo na avtobus, spremljevalec preveri prisotnost in da navodila vozniku za odhod.  Ob prihodu na mesto odhoda spremljevalec pregleda avtobus zaradi nastanka morebitne {kode, ki bi jo povzro~ili dijaki med prevozom, v kolikor so po tleh odpadki, jih dijaki pospravijo, {ele nato varno zapustijo avtobus.  Dijaki gredo na organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti iz mesta, ki je dolo~eno za vse dijake, in se vra~ajo na isto mesto nazaj.  V kolikor se dijak želi skupini pridružiti na poti ali prej zapustiti skupino, morajo star{i oddati razredniku pisno pro{njo na predpisanem obrazcu vsaj dan pred odhodom. Razrednik pri organizatorju dejavnosti preveri, ali je glede na na~rt dejavnosti mogo~e, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, in ~e pro{njo star{ev odobri, s tem pisno dan pred odhodom seznani spremljevalca. Soodgovorni pri izvedbi dejavnosti so tudi  star{i oz. skrbniki dijaka (primerna obleka, oprema, opozorilo na zdravstvene in druge posebnosti dijaka). Star{i so v primeru, da jih spremljevalec obvesti, da njihov otrok zaradi neupo{tevanja pravil in navodil onemogo~a varno opravljanje dejavnosti, dolžni priti po dijaka,  prevozniki (brezhibna oprema, primerna vožnja),  oskrbniki domov, kjer dijaki prebivajo (bivalni pogoji, hrana, pomo~) ter  re{evalne službe, ~e so potrebne.

PROGRAMSKI U^ITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci, ki pou~ujejo in sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Strokovni aktivi · aktiv u~iteljev strokovnih programskih enot, · aktiv u~iteljev sloven{~ine, · aktiv u~iteljev tujih jezikov, · aktiv u~iteljev naravoslovja, · aktiv u~iteljev matematike, fizike in informatike, · aktiv u~iteljev {portne vzgoje, · aktiv u~iteljev družboslovja.

– 15 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Dijakom in star{em najve~krat nudimo pomo~ v zvezi z naslednjimi podro~ji: PREHAJANJE MED PROGRAMI IN ŠOLAMI:  blaženje težav na prehodu iz osnovne v srednjo {olo,  preusmeritev v drug program, {olo,  ponavljanje, izpisi, prepisi,  pomo~ pri izbolj{evanju medsebojnih odnosov in vzdu{ja v razredu,  svetovanje v zvezi z izbiro poklica in nadaljnjim izobraževanjem. U^NO PODRO^JE:  u~na neuspe{nost,  tehnike in na~ini u~enja,  neizpolnjevanje {olskih obveznosti,  izostajanje od pouka,  vodenje pedago{kih pogodb,  pomo~ dijakom s posebnimi potrebami,  delo z nadarjenimi,  {tipendiranje,  pomo~ dijakom tujcem. OSEBNE IN SOCIALNE STISKE:  vedenjske težave,  potrtost, depresivnost, avtoagresivno vedenje,  motnje hranjenja, druge odvisnosti,  težave z vrstniki,  težave v družini. V ta namen se povezujemo z mnogimi zunanjimi institucijami (centri za socialno delo, Klini~ni oddelek za mentalno zdravje, Svetovalni center za otroke, mladostnike in star{e, policija, Zavod RS za zaposlovanje, …). PREVENTIVNE AKTIVNOSTI  izvajanje preventivnih delavnic na temo komunikacije in strpnosti,  organiziranje delavnic zunanjih izvajalcev,  skrb za dobro po~utje dijakov z razli~nimi dejavnostmi (dobrodelni december, …). V primeru težav na prehodu iz osnovne v srednjo {olo, preusmeritev v drug program ali {olo, ponavljanja, izpisa in prepisa, vpisa in sprejema novincev in {tipendij se obrnite na go. Majo Klan~i~. V primeru osebne in socialne stiske (individualni razgovori in svetovanje za dijake in star{e), re{evanja konfliktov s pomo~jo mediacije, pomo~i pri izbolj{evanju medsebojnih odnosov in vzdu{ja v razredu, svetovanja v zvezi z izbiro poklica in fakultete in pomo~i dijakom tujcem se obrnite na go. Katarino Gradi{ar. – 16 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Delo z dijaki s posebnimi potrebami in pedago{ke pogodbe ter interesne dejavnosti ureja ga. Barbara Sluga. SKUPNOST DIJAKOV Na {oli je organizirana dija{ka skupnost, ki deluje v skladu s svojimi pravili. Predsedstvo sestavljajo predsedniki razrednih skupnosti, ožje predsedstvo pa izvoljeni ~lani izmed predsednikov letnikov. Vodi jo predsednik dija{ke skupnosti {ole (DSŠ). Dija{ki skupnosti pomagata dve mentorici, ga. Tanja Štuhec in ga. Snežana Kocijan~i~. ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica je osrednji {tudijski in informacijski prostor {ole in je namenjena tako dijakom kot profesorjem. Knjižni~ni fond obsega 13. 000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Dijaki lahko izbirajo med razli~no leposlovno literaturo, literaturo za seminarske naloge, knjigami za doma~e branje, elektronskimi mediji in videokasetami. Profesorjem pa je na voljo obsežna zbirka strokovne literature z vseh podro~ij {olskega programa. V knjižnici imamo ~italnico, kjer lahko prelistate zadnje {tevilke ve~ kot 20-ih strokovnih in poljudnih revij ter ~asopisov. V ~italnici lahko tudi uporabljate bogato referen~no – ~italni{ko zbirko. Ve~ informacij pa lahko dobite tudi na internetnem omrežju, do katerega lahko dostopite preko ra~unalnikov, ki so namenjeni uporabnikom. Pri iskanju zahtevnej{ih informacij vam je na voljo pomo~ knjižni~arke. Knjižnica je polnopravni ~lan Knjižni~noinformacijskega sistema Slovenije (KISS), tako da informacije o na{em knjižni~nem gradivu zlahka preverite v vzajemnem bibliografskem katalogu (COBISS). Obdelava in izposoja gradiva potekata avtomatizirano - ra~unalni{ko. Knjižnica sledi novostim na knjižnem trgu in mese~no bogati svojo zbirko. U^BENIŠKI SKLAD Ob podpori Ministrstva RS za {olstvo in {port smo v {olskem letu 1998/1999 na {oli ustanovili u~beni{ki sklad, v katerega so vklju~eni vsi letniki obeh programov. Dijaki 1. letnika prejmejo komplet u~benikov ob vpisu ali prvi teden v septembru, dijaki 2., 3. in 4. letnika pa u~benike prejmejo konec pouka ob vra~ilu u~beni{kega kompleta prej{njega {olskega leta ali prvi teden v septembru. U~benike si dijaki izposodijo do konca pouka oz. po potrebi lahko tudi do konca {olskega leta. Vi{ina izposojevalnine kompleta u~benikov zna{a 1/3 maloprodajne cene. Znesek izposojevalnine se pla~a preko položnic (dijaki 1. letnika jo prejmejo naknadno, po prejemu u~benikov). Uporabniki u~beni{kega sklada so v skladu s 5. ~lenom Pravilnika o u~beni{kih skladih dolžni pla~ati od{kodnino, ~e vrnejo po{kodovan u~benik oz. ~e ga sploh ne vrnejo. PREVENTIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO Preventivni program obsega:  preventivne zdravstvene preglede v 1. in 3. letniku srednje {ole,  namenske preventivne preglede, ~e se ob sistematskem pregledu ugotovijo odstopanja – 17 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 od normale in je potrebno spremljanje stanja pogosteje kot na dve leti,  cepljenje po republi{kem programu, in sicer: cepljenje proti tetanusu v 3. letniku srednje {ole, cepljenje proti hepatitisu B za tiste dijake, ki {e niso bili cepljeni, za zamudnike in nove dijake manjkajo~a cepljenja,  programirano zdravstvenovzgojno dejavnost,  preventivne zobozdravstvene preglede v 1. in 3. letniku srednje {ole. V okviru {olskega dispanzerja deluje tudi posvetovalnica za mlade, kjer se lahko oglasite dijaki in va{i prijatelji z vpra{anji ali težavami. Prisluhnili vam bodo, vam pomagali ali skupaj z vami poiskali ustrezno pomo~. Na vsak pregled je potrebno prinesti potrjeno zdravstveno kartico in cepilno knjižico. Zdravnica za na{o {olo je Danijela Lapanja-Kastelic, dr. med., spec. {olske medicine, tel.: 472-38-23, Zdravstveni dom Ljubljana, Šolski dispanzer, Metelkova 9, Ljubljana. Zobozdravstvena služba za na{o {olo: za 1. in 2. letnike bo kurativna in preventivna vzgojna dejavnost organizirana na Osnovni {oli Poljane, Zemljemerska ulica 7, Ljubljana. V primeru zobozdravstvenih težav ~im prej pokli~ite na tel: 01/43-47-081. Za 3. in 4. letnike bo kurativno in preventivno vzgojno dejavnost opravljala Zora Pelicari}, dr. stom., na Osnovni {oli Vodmat, Potr~eva 1, Ljubljana, tel: 01/54-43-234. Podro~je preventivnega zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva na {oli ureja Tatjana Koritnik, organizatorica prakti~nega izobraževanja.

SPLOŠNE INFORMACIJE Redni pouk Pouk splo{noizobraževalnih programskih enot in strokovnih modulov poteka v {olskih u~ilnicah, vaje in prakti~ni pouk na {oli pa v specialnih u~ilnicah. Pri laboratorijskih vajah iz biologije, kemije, fizike ter anatomije in fiziologije morajo biti dijaki za{~iteni z belo haljo, ki si jo priskrbijo sami. Ostala za{~itna sredstva priskrbi {ola. Pri prakti~nem pouku v {oli morajo dijaki nositi za{~itno delovno obleko in obutev, ki jo nato uporabljajo tudi pri prakti~nem pouku v zdravstvenih in socialnih ustanovah. Za{~itno obleko si dijaki priskrbijo sami – {ola dolo~i kroj. Opozorilo Dijaki so dolžni upo{tevati varnostna pravila in navodila u~iteljev ter skrbno in pod strokovnim vodstvom opravljati predpisane posege ter dosledno upo{tevati izjavo o varnosti z oceno tveganja. Zaradi ve~jega {tevila oddelkov, kot je kapaciteta {ole, poteka pouk dopoldne in popoldne. Šolska vrata so odprta vsak delovni dan od 6.30 do 20.00 ure. Prakti~no izobraževanje Prakti~ni pouk (PRA) poteka za dijake 1. in 2. letnika programa ZN in 1. letnika programa BN v {oli, za dijake 2. in 3. letnika programa BN ter 3. in 4. letnika programa ZN pa je prakti~ni pouk organiziran v razli~nih zdravstvenih in socialnih ustanovah v Ljubljani, kjer – 18 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 dijaki neposredno ob bolni{ki postelji ter sre~anju s pacientom povezujejo strokovnoteoreti~no znanje s prakti~nim usposabljanjem. Prakti~ni pouk vodijo u~iteljice prakti~nega pouka. Dijak lahko opravlja prakti~ni pouk v zdravstvenih in socialnih ustanovah le v primeru, da se je udeležil sistemati~nih zdravstvenih pregledov in za{~itnih cepljenj (proti hepatitisu B in tetanusu). Pred za~etkom pouka dobijo dijaki natan~na navodila o poteku prakti~nega izobraževanja, o osebni urejenosti, spo{tovanju poklicnih skrivnosti, obna{anju v ustanovi, upo{tevanju Kodeksa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pripomo~kih in o kriterijih ocenjevanja. Posebno pozornost namenimo upo{tevanju navodil varstva pri delu in osebne za{~ite. Pri opravljanju prakti~nega pouka je obvezna delovna obleka (kroj je predpisan) in primerno obuvalo. Prakti~ni pouk se izvaja izklju~no po urniku, izjeme odobri ravnateljica s pedago{ko pogodbo. Prisotnost na prakti~nem pouku je obvezna. Ob neupo{tevanju navodil se dijaka odstrani s prakti~nega pouka, dijaki so klicani na razgovor, po potrebi {ola obvesti tudi star{e. Primanjkljaj s predmetnikom predpisanih ur prakti~nega pouka na koncu {olskega leta je razlog za nezaklju~eno oceno tega predmeta. V primeru resnih zdravstvenih težav, ki bi dijaku onemogo~ale prisotnost pri prakti~nem pouku (npr. hospitalizacija, kroni~ne bolezni, po{kodbe …) naj se dijak oziroma star{i takoj ob pojavu na{tetih težav oglasijo pri pomo~nici ravnateljice Branki Langerholc. Nanjo se lahko obrnete tudi v primeru kakr{nihkoli drugih nejasnosti v zvezi s prakti~nim poukom. Prakti~no usposabljanje z delom (PUD) V okviru prakti~nega izobraževanja dijaki 2. in 3. letnika programa BN ter 3. in 4. letnika programa ZN opravljajo tudi prakti~no usposabljanje z delom, ki poteka pri delodajalcih v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. Njihovi mentorji so zaposleni v zavodu. V tem ~asu dijaki ne obiskujejo pouka, ampak so vklju~eni v delovni proces pri delodajalcih. Šola s posameznim zavodom sklene kolektivno pogodbo o izvajanju prakti~nega usposabljanja. Izpiti Navodila v zvezi s prijavami k poklicni maturi in zaklju~nemu izpitu bodo objavljena v vitrini za poklicno maturo in zaklju~ni izpit pred zbornico. Podrobna navodila o poteku poklicne mature in zaklju~nega izpita bo podala tajnica {olske maturitetne komisije ga. Vera Ore{nik. Ostali izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni, diferencialni): navodila in razporede pripravlja pomo~nica ravnateljice Silva Kastelic v skladu s {olskim koledarjem in Šolskimi pravili o ocenjevanju znanja. Opozorilo Na življenje in delo v {oli delujejo {tevilni zunanji dejavniki, zato moramo kljub na~rtovanemu {olskemu koledarju pogosto posamezne že dolo~ene termine premikati, vklju~evati nove, v~asih tudi kaj ~rtati. Potrudili se bomo, da boste o spremembah in novostih pravo~asno obve{~eni, prosimo pa, da boste spremembe sprejeli z razumevanjem. – 19 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Posredovanje informacij dijakom Dijaki dobivajo potrebne informacije na ve~ na~inov, odvisno od želene hitrosti obve{~anja oz. pomembnosti sporo~ila:  na {olski spletni strani,  na LCD-zaslonu v pritli~ju in 2. nadstropju {ole,  na oglasnih deskah,  preko pisnih okrožnic,  preko pisnih in ustnih sporo~il razrednikov ali dežurnih u~iteljev oz. drugih strokovnih sodelavcev,  preko {olskega radia,  na sestankih dija{ke skupnosti,  preko elektronske po{te. Pred informiranjem mora biti z vsebino sporo~il seznanjeno vodstvo {ole, ki daje soglasje za njihovo objavo. Posredovanje informacij star{em Na {oli se zavedamo pomembnosti pravo~asnega informiranja star{ev oz. njihovih zakonitih zastopnikov ter vzgojiteljev v dija{kih domovih. Ob dobri in pravo~asni informaciji pri~akujemo ustrezno ukrepanje, reagiranje, predvsem pa dobro sodelovanje. Star{e in ostale poobla{~ene obve{~amo:  svet {ole – predstavniki sveta star{ev,  svet star{ev – predstavniki star{ev vseh oddelkov {ole,  roditeljski sestanki – za vse star{e oddelka,  obiski star{ev na govorilnih urah,  informativno gradivo – publikacija {ole,  predpisana gradiva – obvestila star{em o uspehu, letna spri~evala,  spletna stran {ole in sodelovanje s star{i preko elektronske po{te. Govorilne ure Na {oli so naslednje govorilne ure (GU):  skupne GU za star{e 3-krat letno,  individualne GU za star{e pri u~e~ih u~iteljih 1-krat tedensko,  GU za dijake 1-krat tedensko. Postopek re{evanja nastalih težav V prepri~anju, da je mogo~e vsako stisko re{iti, ~e tako želijo vsi udeleženi, prosimo:  da se za nejasnosti in probleme pri posameznem predmetu najprej pogovorite z u~e~im u~iteljem,  razredno problematiko re{uje razrednik, ~e je potrebno s predstavniki star{ev in vodstvom {ole,  nere{ene probleme oz. pripombe na delo {ole kot institucije naslavljajte na ravnateljico {ole. V vsakem primeru boste povabljeni na pogovor oziroma bomo v pogovor vklju~ili vse, ki so za re{itev problema potrebni,  nere{ene spore med posameznimi udeleženci izobraževanja bomo po potrebi re{evali s {olsko mediacijo. – 20 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Fotokopiranje Za potrebe {ole je na {oli odprta fotokopirnica, v kateri u~itelji fotokopirajo gradivo za pisno preverjanje in ocenjevanje znanja. Stro{ke pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja krije {ola. Stro{ke za fotokopiranje gradiva, ki ga uporabljate pri pouku, in gradiva za zasebno rabo pa poravnate sami v fotokopirnici po navodilih, ki jih boste prejeli na za~etku {olskega leta. Fotokopirnica je odprta vsak dan od 7.30 do 16.30 ure, ob petkih pa od 7.30 do 14.00 ure. Maturantski ples V mesecu aprilu ali maju je organiziran maturantski ples za zaklju~ne letnike. Šola skupaj s predstavniki dijakov posameznih oddelkov zbira ponudnike in sprejme odlo~itev o plesni {oli in organizatorju maturantskega plesa. Poravnavanje finan~nih obveznosti Na {oli nimamo gotovinskega poslovanja. Finan~ne obveznosti poravnavajo star{i preko položnic, s katerimi prejmejo tudi specifikacijo za vrste stro{kov. Preko položnic poravnavate naslednje stro{ke:  vstopnice za gledali{ke predstave, razstave,  ekskurzije, {portne dneve,  interesne dejavnosti,  drugo (po predhodnem obvestilu). Poravnavanje finan~nih obveznosti ureja ga. Aleksandra Vujisi~ (pisarna {t. 322). Za stro{ke taborov in ve~dnevnih ekskurzij bomo izstavili položnice pred odhodom dijakov. Šolska prehrana Šolsko prehrano na {oli organizira zunanje podjetje Slorest d.o.o. Restavracija je odprta od 8. do 17. ure. Dijaki ste dolžni poskrbeti, da je jedilnica urejena. Imejte spo{tljiv odnos do delavcev v {olski restavraciji. V {olski restavraciji za red skrbita dežurna dijaka prvih in tretjih letnikov. Med prostimi urami za razdelitev toplih obrokov sta v restavraciji prisotna tudi po dva dežurna u~itelja. Dijakom so v restavraciji ponujeni razli~ni prigrizki ter topli in hladni napitki, lahko pa se tudi naro~ite na hladno ali toplo malico. V skladu s 141. ~lenom Zakona za uravnoteženje javnih financ se s 1. septembrom 2012 ukinja splo{na subvencija za malico dijakov, tako da je cena malice 2,42 EUR, lahko pa na pristojnem centru za socialno delo (CSD) zaprosite za subvencijo za brezpla~no malico, ~e povpre~ni mese~ni dohodek družine na osebo ne presega 42 % povpre~ne pla~e. Dijakom, ki se naro~ijo na malico, pripada malica za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s {olskim koledarjem. Dijak se na malico naro~i z obrazcem, ki ga dobi v {oli, malicati pa za~ne naslednji dan po oddaji obrazca. Upo{teva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani star{ev. Prijava na malico se lahko kadarkoli pisno prekli~e. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. – 21 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Posamezni obrok {olske prehrane se lahko odjavi od 8. do 9. ure posameznega dne za naslednji delovni dan. Star{i oziroma dijaki odjavijo {olsko malico na naslednje na~ine: a. preko spletne strani ponudnika s svojim geslom, b. osebno po telefonu na tel. {t. 01-300-16-54 med 8. in 9. uro. Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek ter dnevi, za katere se malica odjavlja. Odjava se upo{teva prvi naslednji dan pouka. ^e dijaka po datumu, do katerega je odpovedal malico, {e ne bo k pouku, so star{i oziroma dijak dolžni podalj{ati rok odjave na zgoraj navedeni na~in. ^e star{i oziroma dijak, ki je naro~en na malico, ni odjavil malice do 9. ure, pla~ajo star{i polno ceno malice kljub odsotnosti dijaka. Šolski sklad Na podlagi 48. ~lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. list RS {t. 36/08) in v skladu s 135. ~lenom ZOFVI je svet Srednje zdravstvene {ole Ljubljana na svoji seji dne 19. 6. 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi {olskega sklada. Pravila delovanja {olskega sklada so zapisana v sprejetem pravilniku. Zavarovanje Zavarovalnice bodo svoje ponudbe predstavile v avli {ole. Zavarovanje boste dijaki urejali neposredno preko predstavnikov zavarovalnic. Odgovorno ravnanje z odpadki na SZŠ Ljubljana Na {oli odpadke ustrezno lo~ujemo. S tem var~ujemo z energijo, naravnimi viri in prostorom na odlagali{~ih in varujemo okolje. Na {oli lo~ujemo odpadke:  v jedilnici in pri avtomatih v vhodni avli embalažo (plastenke in plo~evinke),  na hodnikih papir in embalažo (plastenke in plo~evinke),  pred WC-ji so poleg navadnih ko{ev {e kontejnerji, namenjeni uporabljenim papirnatim brisa~am,  v vhodni avli je na vidnem mestu ozna~ena tudi posoda za odslužene baterije. Bodite pozorni na nalepke na ko{ih, kaj spada vanje in kaj ne. Da bo lo~eno zbiranje odpadkov res doseglo namen, vas prosimo: embalažo stisnite, da zavzame manj prostora (najprej odstranite pokrov~ek, stisnite, nato pa pokrov~ek privijte nazaj, da embalaža ohrani stisnjeno obliko). V kontejner za papir nikakor ne me~ite tetrapakov, z ostanki hrane prepojenega papirja, ovitkov od ~okolade, povo{~enega ali plastificiranega papirja, celofana ali uporabljenih papirnatih brisa~. Garderobne omarice Dijaki lahko svojo garderobo hranite v garderobnih omaricah v pritli~ju {ole. Praviloma ima vsak dijak svojo omarico, izjemoma lahko tudi po dva dijaka eno. Dijaki za odpiranje omarice prejmete {ifro, ki si jo zapomnite in je ne posredujte nikomur. Pri zapiranju omarice pazite, da med vrati ni ni~esar, saj se sicer omarica zlahka odpre. Vlome v omarice je kljub varnostniku nemogo~e povsem prepre~iti, zato v nobenem primeru v omaricah ne hranite vrednej{ih stvari, saj vam {ola primeru vloma ne more povrniti {kode. – 22 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

ŠOLSKI KOLEDAR SEPTEMBER DATUM

DOGODEK

1. sob 2. ned 3. pon

ZA^ETEK POUKA

4. tor

1. URNIK: 4. 9. do 23. 11.

5. sre 6. ~et 7. pet 8. sob 9. ned 10. pon 11. tor

RODITELJSKI SESTANKI – 1. LETNIKI IN 2. LETNIKI

12. sre

RODITELJSKI SESTANKI – 1. LETNIKI IN 3. LETNIKI

13. ~et

RODITELJSKI SESTANKI – 4. LETNIKI

14. pet 15. sob

SODELOVANJE Z RKS – OBMO^NO ZDRUŽENJE LJUBLJANA

16. ned 17. pon 18. tor 19. sre 20. ~et 21. pet 22. sob 23. ned 24. pon 25. tor

1. SEJA SVETA STARŠEV

26. sre

PEDAGOŠKA KONFERENCA

27. ~et

1. SEJA SVETA ŠOLE

28. pet 29. sob

DELOVNA SOBOTA; NADOMEŠ^ANJE 24. 12. 2012

30. ned *SESTANEK STR. KOLEGIJA PLANIRAMO 1 X MESE^NO.

– 23 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OKTOBER DATUM

DOGODEK

1. pon

PUD – 4. E, 4. F: 1. 10. do 26. 10.

2. tor

1. ŠPORTNI DAN ZA DIJAKE 1. IN 3. LETNIKOV*

3. sre

1. ŠPORTNI DAN ZA DIJAKE 2. IN 4. LETNIKOV*

4. ~et 5. pet

DAN ŠOLE

6. sob 7. ned 8. pon 9. tor 10. sre 11. ~et 12. pet 13. sob 14. ned 15. pon 16. tor 17. sre 18. ~et 19. pet 20. sob 21. ned 22. pon 23. tor 24. sre

PEDAGOŠKA KONFERENCA

25. ~et 26. pet 27. sob 28. ned 29. pon

JESENSKE PO^ITNICE

30. tor

JESENSKE PO^ITNICE

31. sre

DAN REFORMACIJE

* Šola lahko temin {portnih dni spremeni glede na vremenske razmere ali organizacijo. – 24 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

NOVEMBER DATUM

DOGODEK

1. ~et

DAN SPOMINA NA MRTVE

2. pet

JESENSKE PO^ITNICE

3. sob 4. ned 5. pon

PUD – 4. G: 5. 11. do 30. 11.

6. tor 7. sre 8. ~et 9. pet 10. sob 11. ned 12. pon 13. tor 14. sre 15. ~et 16. pet 17. sob 18. ned 19. pon 20. tor 21. sre 22. ~et

1. SKUPNE GOVORILNE URE

23. pet 24. sob 25. ned 26. pon

2. URNIK: 26. 11. do 11. 1.; PUD – 3. A, 3. B: 26. 11. do 21. 12.

27. tor 28. sre 29. ~et 30. pet – 25 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

DECEMBER DATUM

DOGODEK

1. sob 2. ned 3. pon 4. tor 5. sre 6. ~et

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K PM

7. pet

PREDNOVOLETNO SRE^ANJE S SODELAVCI ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ZAVODOV

8. sob 9. ned 10. pon 11. tor 12. sre 13. ~et 14. pet 15. sob 16. ned 17. pon 18. tor

PREDNOVOLETNO SRE^ANJE ZA OTROKE ZAPOSLENIH

19. sre

PREDNOVOLETNO SRE^ANJE ZA DIJAŠKO SKUPNOST

20. ~et

PREDNOVOLETNO SRE^ANJE S SODELAVCI

21. pet

POUK IN PROSLAVA

22. sob 23. ned 24. pon

POUKA PROSTO (nadome{~anje 29. 9. 2012)

25. tor

BOŽI^

26. sre

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

27. ~et

NOVOLETNE PO^ITNICE

28. pet

NOVOLETNE PO^ITNICE

29. sob 30. ned 31. pon

NOVOLETNE PO^ITNICE – 26 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

JANUAR DATUM

1. tor

DOGODEK NOVO LETO

2. sre 3. ~et

PRED^ASNI IZPITNI ROK POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV ZA 3. LETNIK BN

4. pet

PRED^ASNI IZPITNI ROK POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV ZA 3. LETNIK BN

5. sob 6. ned 7. pon

PUD – 3. K: 7. 1. do 18. 5.

8. tor 9. sre

PUD – 4. A, 4. B: 9. 1. do 5. 2.

10. ~et 11. pet 12. sob 13. ned 14. pon

3. URNIK: 14. 1. do 14. 2.

15. tor 16. sre 17. ~et 18. pet

ZAKLJU^EK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

19. sob 20. ned 21. pon

KONFERENCA DIJAŠKE SKUPNOSTI; TEDEN, REZERVIRAN ZA 2. ROD. SESTANEK

22. tor

TEDEN, REZERVIRAN ZA 2. RODITELJSKI SESTANEK

23. sre

1. OCENJEVALNA KONFERENCA; TEDEN, REZERVIRAN ZA 2. ROD. SESTANEK

24. ~et

TEDEN, REZERVIRAN ZA 2. RODITELJSKI SESTANEK

25. pet

ZADNJI ROK ZA NAKNADNO PRIJAVO K PM IZ UPRAVI^ENIH RAZLOGOV

26. sob 27. ned 28. pon

2. SEJA SVETA STARŠEV

29. tor

ZIMSKI ŠPORTNI DAN - 3. LETNIK*

30. sre

ZIMSKI ŠPORTNI DAN - 1. IN 2. LETNIK*

31. ~et

ZADNJI ROK ZA PISNO ODJAVO OD PM

* Šola lahko temin {portnih dni spremeni glede na vremenske razmere ali organizacijo. – 27 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

DATUM

FEBRUAR DOGODEK

1. pet 2. sob 3. ned 4. pon

PM: SLOVENŠ^INA – PISNO

5. tor

PM: MATEMATIKA, ANGLEŠ^INA, NEMŠ^INA – PISNO

6. sre

PM: ZDRAVSTVENA NEGA – PISNO

7. ~et 8. pet

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

9. sob 10. ned 11. pon

ZI: SLOVENŠ^INA – PISNO

12. tor 13. sre

PEDAGOŠKA KONFERENCA

14. ~et 15. pet

INFORMATIVNI DAN

16. sob

INFORMATIVNI DAN

17. ned 18. pon

4. URNIK: 18. 2. do 29. 3.

19. tor 20. sre 21. ~et 22. pet

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI ZI

23. sob 24. ned 25. pon

ZIMSKE PO^ITNICE

26. tor

ZIMSKE PO^ITNICE

27. sre

ZIMSKE PO^ITNICE

28. ~et

ZIMSKE PO^ITNICE

ZIMSKI IZPITNI ROK PM IN ZI: 4. – 22. 2. 2013 – 28 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

MAREC DOGODEK

DATUM

1. pet

ZIMSKE PO^ITNICE

2. sob 3. ned 4. pon 5. tor

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM PUD – 3. C, 3. D, 3. E, 4. C, 4. D: 4. 3. do 29. 3.

6. sre 7. ~et 8. pet 9. sob 10. ned 11. pon 12. tor 13. sre

PEDAGOŠKA KONFERENCA

14. ~et 15. pet 16. sob 17. ned 18. pon 19. tor 20. sre 21. ~et

2. SKUPNE GOVORILNE URE

22. pet 23. sob 24. ned 25. pon 26. tor 27. sre 28. ~et 29. pet 30. sob 31. ned – 29 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

APRIL DATUM

DOGODEK

1. pon

VELIKONO^NI PONEDELJEK

2. tor

5. URNIK: 2. 4. do 14. 6.; ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K PM

3. sre 4. ~et 5. pet

TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL V NOVI GORICI

6. sob

DELOVNA SOBOTA; NADOMEŠ^ANJE 3. 5. 2013

7. ned 8. pon 9. tor 10. sre 11. ~et 12. pet 13. sob 14. ned 15. pon 16. tor 17. sre

PEDAGOŠKA KONFERENCA

18. ~et 19. pet 20. sob 21. ned 22. pon 23. tor 24. sre 25. ~et 26. pet 27. sob

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

28. ned 29. pon

PRVOMAJSKE PO^ITNICE

30. tor

PRVOMAJSKE PO^ITNICE – 30 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

MAJ DATUM

DOGODEK

1. sre

PRAZNIK DELA

2. ~et

PRAZNIK DELA

3. pet

POUKA PROSTO (nadome{~anje 6. 4. 2013)

4. sob 5. ned 6. pon

PUD – 2. K: 6. 5. do 21. 6.

7. tor 8. sre 9. ~et

3. SKUPNE GOVORILNE URE

10. pet 11. sob 12. ned 13. pon 14. tor 15. sre 16. ~et 17. pet 18. sob 19. ned

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER

20. pon

NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 4. L. ZN IN 3. L. BN; PUD – 3. F, 3. G, 3. H: 20. 5. do 14. 6.

21. tor

NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 4. L. ZN IN 3. L. BN

22. sre

ZADNJI ROK ZA NAKNADNO PRIJAVO K PM IZ UPRAVI^ENIH RAZLOGOV

23. ~et 24. pet 25. sob

ZAKLJU^EK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN ZAKLJU^EK POUKA ZA ZAKLJU^NE LETNIKE; KONFERENCA ZA ZAKLJU^NE LETNIKE

26. ned

30. ~et

NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 4. L. ZN IN 3. L. BN; RAZDELITEV SPRI^EVAL ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA PM IN ZI NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 4. L. ZN IN 3. L. BN; ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA PM IN ZI; ZADNJI ROK ZA PISNO ODJAVO OD PM ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA PM IN ZI IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCEN – ZAKLJU^NI LETNIKI ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA PM IN ZI

31. pet

ORGANIZIRANE PRIPRAVE NA PM IN ZI

27. pon 28. tor 29. sre

– 31 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

JUNIJ DATUM

1. sob

DOGODEK ZA^ETEK PM; PM: ANGLEŠ^INA – PISNO

2. ned 3. pon 4. tor

ZA^ETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V SPI – ZAKLJU^NI LETNIK PM: SLOVENŠ^INA – PISNO 3. SEJA SVETA STARŠEV

5. sre 6. ~et 7. pet 8. sob

PM: MATEMATIKA – PISNO

9. ned 10. pon

ZI: SLOVENŠ^INA – PISNO; PM: NEMŠ^INA – PISNO

11. tor 12. sre

PM: ZDRAVSTVENA NEGA – PISNO

13. ~et 14. pet 15. sob 16. ned 17. pon

IND; NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 3. L. ZN IN 2. L. BN

18. tor

IND; NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 3. L. ZN IN 2. L. BN

19. sre

IND; NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 3. L. ZN IN 2. L. BN

20. ~et

IND; NADOMEŠ^ANJE PRA ZA 3. L. ZN IN 2. L. BN

21. pet

ZAKLJU^EK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE ZAKLJU^NA KONFERENCA ZA OSTALE LETNIKE

22. sob 23. ned 24. pon

RAZDELITEV SPRI^EVAL IN PROSLAVA

25. tor

DAN DRŽAVNOSTI

26. sre 27. ~et 28. pet

PRIPRAVE NA IZPITE

29. sob 30. ned SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM IN ZI: 1.–24. 6. 2013; ZA^ETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV: 14. 6. 2013

– 32 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

JULIJ DATUM

DOGODEK

1. pon

SPOMLAD. IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

2. tor

SPOMLAD. IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

3. sre

SPOMLAD. IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

4. ~et

SPOMLAD. IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

5. pet

ZAKLJU^NA KONFERENCA; PODELITEV SPRI^EVAL PO SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU

6. sob 7. ned 8. pon

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM

9. tor

ZA^ETEK KOLEKTIV. DOPUSTA; ZADNJI ROK ZA PRIJAVO K PM ZA JESENSKI ROK

10. sre

URADNE URE OD 8. DO 12.

11. ~et 12. pet 13. sob 14. ned 15. pon 16. tor 17. sre

URADNE URE OD 8. DO 12.

18. ~et 19. pet 20. sob 21. ned 22. pon 23. tor 24. sre

URADNE URE OD 8. DO 12.

25. ~et 26. pet 27. sob 28. ned 29. pon 30. tor 31. sre – 33 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

AVGUST DATUM

DOGODEK

1. ~et 2. pet 3. sob 4. ned 5. pon 6. tor 7. sre

URADNE URE OD 8. DO 12.

8. ~et 9. pet 10. sob 11. ned 12. pon 13. tor 14. sre

ZADNJI ROK ZA NAKNADNO PRIJAVO K PM IZ UPRAVI^ENIH RAZLOGOV

15. ~et 16. pet

ZAKLJU^EK KOLEKTIVNEGA DOPUSTA

17. sob 18. ned 19. pon

JESENSKI IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

20. tor

JESENSKI IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV ZADNJI ROK ZA ODJAVO OD PM JESENSKI IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV

21. sre 22. ~et 23. pet 24. sob

JESENSKI IZPITNI ROK POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV KONFERENCA PO IZPITIH; DELITEV SPRI^EVAL PO IZPITIH SESTANKI Z RAZREDNIKI; SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV ZA^ETEK PM; PM: SLOVENŠ^INA – PISNO

25. ned 26. pon

PM: MATEMATIKA – PISNO

27. tor 28. sre 29. ~et

PM: ANGLEŠ^INA, NEMŠ^INA – PISNO

30. pet

ZAKLJU^NA IN UVODNA KONFERENCA

31. sob

PM: ZDRAVSTVENA NEGA – PISNO

USTNI IZPITI PM IN ZI: 24. 8. – 3. 9.; SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM NA PM: 9. 9. 2013

– 34 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o {olskem redu v srednjih {olah (Uradni list RS {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska cesta 61, Ljubljana, dne 1. 8. 2011 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA O HIŠNEM REDU 1. ~len (vsebina {olskih pravil o hi{nem redu)

3. ~len (vstop v u~ilnice)

S temi {olskimi pravili se dolo~a hi{ni red Srednje zdravstvene {ole Ljubljana (v nadaljevanju: {ola), ki z namenom zagotavljanja kakovostnega vzgojnoizobraževalnega dela na {oli ureja temeljna razmerja in odnose za uspe{no sobivanje dijakov ter pedago{kih in drugih delavcev na {oli. Pravila dolo~ajo pravice, odgovornosti, dolžnosti in prepovedi za dijake v ~asu organiziranega izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), ki se v skladu z letnim delovnim na~rtom {ole izvaja v {oli, na {olskih povr{inah ali drugje, na~in uveljavljanja pravic, izpolnjevanja obveznosti in dolžnosti. Šolska pravila veljajo za dijake {ole, pedago{ke in druge delavce {ole (v nadaljevanju: delavci {ole) in star{e oziroma zakonite zastopnike (v nadaljevanju: star{i). Pravice in dolžnosti dijakov izhajajo iz statusa dijaka in so enake za mladoletne in polnoletne dijake.

Dijaki vstopajo v u~ilnice skupaj z u~itelji. Vstop v u~ilnice je mogo~ samo v copatih. Obla~ila in ~evlje dijaki odložijo v svojo garderobno omarico. Dijaki v garderobnih omaricah ne pu{~ajo vrednej{ih stvari, saj {ola v primeru morebitnih vlomov v omarico in kraj ne vra~a vrednosti odtujenih stvari.

2. ~len (prihod, vstop v prostore {ole in nadzor nad vstopom v {olo) Dijaki in delavci {ole, ki pridejo v {olo s kolesi ali motornimi kolesi, le-te pustijo pred {olo na za to dolo~enem mestu. Šola ne odgovarja za morebitne po{kodbe ali krajo koles oziroma motornih koles. Dijakom in delavcem {ole je prepovedano parkirati avtomobile na zelenici pred {olo, na požarni poti do {ole ter plo~nikih v bližini {ole, razen na posebej dolo~enih prostorih, namenjenih za javno parkiranje. Delavci {ole lahko parkirajo avtomobile na parkiri{~u, ki je namenjen za delavce {ole. Vstop v prostore {ole je mogo~ pri glavnem vhodu {ole. Ob vhodu v {olske prostore je v ~asu pouka organizirano dežurstvo dijakov in varovanje varnostne službe, v skladu s pogodbo. Dijaki in delavci {ole lahko vstopajo v {olo vsak delovni dan od 6.30 do 20.00 ure, ob sobotah in nedeljah pa izjemoma, v skladu s {olskim koledarjem in letnim delovnim na~rtom. Ostali obiskovalci {ole se morajo ob prihodu in odhodu javiti dežurnemu dijaku ali varnostniku, kjer prejmejo obiskovalni listek in priponko »obiskovalec«, ki ju pred odhodom vrnejo. Vinjenim osebam in osebam, ki bi povzro~ale nemir, vstop v prostore {ole ni dovoljen. Dežurni dijak oziroma varnostnik morata o tem obvestiti dežurnega u~itelja.

4. ~len (dežurstvo u~iteljev) Dežurstvo u~iteljev je organizirano v ~asu pouka in drugih {olskih dejavnosti od 7.30 do 19. ure oz. do konca organizirane dejavnosti in v {olski jedilnici v ~asu malice za dijake. Seznam dežurnih u~iteljev pripravi vodstvo {ole za teko~i mesec. Dežurstvo u~iteljev se vodi v dežurni knjigi u~iteljev, ki jo dežurni u~itelj prevzame v zbornici oz. v jedilnici. Po kon~anem dežurstvu dežurni u~itelj vrne dežurno knjigo v zbornico oz. v jedilnico. Dolžnosti dežurnega u~itelja so, da:  kontrolira prisotnost in delo dežurnih dijakov,  skrbi za nadomestno dežurstvo, ~e je dijak, ki je predviden za dežurstvo, odstoten,  nadzira red in disciplino v vseh {olskih prostorih in okolici {ole,  opozarja na red in disciplino ter ob kr{itvah ustrezno ukrepa,  zapi{e vse kr{itve oziroma nespo{tovanja hi{nega reda v dežurno knjigo,  v primeru, ko je ogrožena varnost dijakov, delavcev {ole in ostalih obiskovalcev ali premoženja {ole, ustrezno ukrepa (pokli~e policijo, gasilce oziroma druge strokovne službe). Navodila za ukrepanje ob nezgodah visijo na vidnem mestu v zbornici, kjer je tudi oprema za prvo pomo~. 5. ~len (dežurstvo dijakov v recepciji {ole) Dežurstvo v recepciji {ole je dijakova obveznost. Dežurni dijak je opro{~en pouka, razen napovedanega ocenjevanja znanja. V primeru napovedanega ocenjevanja znanja dežurni dijak za uro napovedanega ocenjevanja zapusti dežurstvo in se po kon~anem ocenjevanju vrne na dežuranje. Dežurstvo dijakov v recepciji traja dopoldne od 7.30 do 13.15. ure, popoldne pa od 13.15 do 19.00. Ure se lahko tudi spremenijo v skladu z urnikom, o ~emer so dijaki obve{~eni, ko prejmejo razpored dežuranja za svoj razred. Razpored dežurnih dijakov pripravi vodstvo {ole za teko~i mesec. Razpored prejme razrednik, ki razporedi dijake svojega razreda na dežuranje in uredi morebitne zamenjave, o katerih obvesti vodstvo {ole. V primeru, da je dežurni dijak na

– 35 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 dan dežurstva odsoten, razred o tem obvesti dežurni u~itelj, manjkajo~ega dijaka pa nadomesti zadnji dijak po abecedi iz istega razreda. Dežurni dijak nosi haljo za dežurstva, ki jo pred dežuranjem prejme pri ga. Tatjani Koritnik v pisarni 213 d, po kon~anem dežuranju pa jo vrne na isto mesto ali jo v primeru odsotnosti ga. Koritnikove obesi na stojalo pred upravo {ole. Na vidnem mestu ima pripeto dija{ko izkaznico. Dežurni dijak o dežurstvu napi{e poro~ilo na obrazec, ki ga prejme in odda v upravi {ole. Zadrževanje ostalih dijakov in drugih obiskovalcev {ole pri dežurnem dijaku ni dovoljeno. V primeru, da dežurnega dijaka pri izpolnjevanju njegovih nalog ovira drug dijak ali druga oseba, mora o tem takoj obvestiti dežurnega u~itelja, varnostnika ali vodstvo {ole. Dolžnosti dežurnega dijaka so, da:  vljudno sprejme vsakega obiskovalca, mu nudi ustrezne informacije in izro~i obiskovalni listek ter priponko »obiskovalec«, ki ju obiskovalec ob odhodu vrne, dijak pa ju vloži v dežurno mapo,  opozori na obiskovalce, ki ne upo{tevajo {olskih pravil o hi{nem redu in drugih navodil vodstva {ole, dežurnega u~itelja ali varnostnika,  preda najdene predmete dežurnemu u~itelju,  po razrednih nosi okrožnice v skladu z navodili u~iteljev,  se vede skladno s pravili lepega vedenja. 6. ~len (dežurstvo dijakov v {olski restavraciji) Dežurstvo {olski restavraciji je dijakova obveznost. Dežurni dijak je opro{~en pouka, razen napovedanega ocenjevanja znanja. V primeru napovedanega ocenjevanja znanja dežurni dijak za uro napovedanega ocenjevanja zapusti dežurstvo in se po kon~anem ocenjevanju vrne na dežuranje. Dežurstvo dijakov v {olski restavraciji traja od 9.30 do 14.00 ure. Razpored dežurnih dijakov pripravi vodstvo {ole za teko~i mesec. Razpored prejme razrednik, ki razporedi dijake svojega razreda na dežuranje in uredi morebitne zamenjave, o katerih obvesti vodstvo {ole. V primeru, da je dežurni dijak na dan dežurstva odsoten, razred o tem obvesti dežurni u~itelj, manjkajo~ega dijaka pa nadomesti zadnji dijak po abecedi iz istega razreda. Dežurni dijak v restavraciji prejme za{~itno haljo, ki jo nosi v ~asu dežurstva. Zadrževanje ostalih dijakov in drugih obiskovalcev {ole pri dežurnem dijaku ni dovoljeno. V primeru, da dežurnega dijaka pri izpolnjevanju njegovih nalog ovira drug dijak ali druga oseba, mora o tem takoj obvestiti dežurnega u~itelja, varnostnika ali vodstvo {ole. Dolžnosti dežurnega dijaka so, da:  pomaga uslužbencem restavracije pri delitvi obrokov,  skrbi, da je prostor ~ist in prezra~en,  pomaga pri pospravljanju odloženih pladnjev,  opozori uporabnike restavracije na upo{tevanje pravil vedenja v {olski restavraciji,  opozori dežurnega u~itelja na dijake, ki pravil vedenja ne upo{tevajo.

7. ~len (dežurstvo dijakov v razredu) Za red v razredu skrbita dva dijaka reditelja. Posamezno rediteljstvo traja en teden. V primeru, da dežurni dijak ne opravlja svojih dolžnosti, mu lahko razrednik podalj{a rediteljstvo. Razpored dežurstev v razredu pripravi razrednik. Ob morebitni odsotnosti posameznega dijaka reditelja razrednik za reditelja imenuje nadomestnega dijaka. Dolžnosti dijaka reditelja so, da:  pred za~etkom pouka preveri stanje inventarja ter ~isto~e in o odstopanjih obvesti u~itelja,  javlja odsotnost dijakov in skrbi za urejenost u~ilnice,  v primeru, da u~itelja 10 minut po zvonjenju ni v razred, obvesti dežurnega u~itelja ali vodstvo {ole o odsotnosti u~itelja. 8. ~len (varnostna služba) Šola ima organizirano varnostno službo tako, da je vsak delovni dan na {oli prisoten varnostnik. Delovni ~as varnostnika se v za~etku {olskega leta dolo~i s pogodbo in je objavljen v dežurni knjigi. Naloge varnostne službe oziroma dežurnega varnostnika so, da:  nadzira spo{tovanje teh pravil, discipline in varovanje {olske lastnine s strani dijakov, delavcev {ole in najemnikov posameznih prostorov {ole,  v ~asu svoje izmene opravi ve~ obhodov {olskih prostorov in {olske okolice,  med obhodi preverja red in ~isto~o ter stanje inventarja in drugih naprav,  sprejema prijave dežurnih dijakov, dijakov rediteljev in dežurnih u~iteljev o kr{enju {olskih pravil o hi{nem redu in o tem seznani vodstvo {ole,  deluje v skladu s pravili, ki izhajajo iz naslova njegovega delovnega mesta,  na podlagi dija{ke izkaznice identificira dijake ob vstopu v {olo in opozori dijake, ~e priponke nimajo na vidnem mestu, ko se odpravijo v razrede. 9. ~len (identifikacija dijakov) Identifikacija dijakov se ugotavlja z dija{ko izkaznico, ki jo morajo dijaki imeti pri sebi ves ~as pouka. ^e dijak izkaznice nima, se to {teje kot lažja kr{itev {olskih pravil, za katero je predviden ustrezen vzgojni ukrep. Dija{ka izkaznica je {olska javna listina in je obvezna za vse dijake. Dijak svoje dija{ke izkaznice ne sme dati ali posoditi drugi osebi ali uporabiti tuje dija{ke izkaznice kot svojo. V primeru izgube dija{ke izkaznice mora dijak o tem obvestiti ga. Vero Ore{nik (pisarna 211) in dija{ko izkaznico v skladu s predpisi preklicati. 10. ~len (obiskovanje pouka) Pouk poteka od 7.30 do 19.05. Za~etek in konec {olskih ur ozna~uje {olski zvonec. Pouk poteka v razli~nih u~ilnicah, pri menjavi u~ilnic in hoji po stopni{~u se mora upo{tevati »pravilo desnega«.

– 36 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Vse u~ilnice morajo biti med odmori zaklenjene. Za redno zaklepanje u~ilnic so odgovorni u~itelji. Zapu{~anje u~ilnic med poukom in zadrževanje na hodniku ter zapu{~anje {olskih povr{in v ~asu organiziranega izobraževalnega dela in med odmori dijakom ni dovoljeno. Dijaki so dolžni obiskovati pouk in druge {olske dejavnosti v skladu s predmetnikom izobraževalnega programa, {olskim koledarjem, letnim delovnim na~rtom {ole in drugimi predpisi. Dijaki morajo prihajati v {olo pravo~asno, da se lahko pripravijo na pouk. Zamujanje pouka ni dovoljeno, razen izjemoma, skladno s temi pravili. 11. ~len (odgovornost za red in ~isto~o v u~ilnicah) Dijaki odgovarjajo za red in ~isto~o ter za opremo v u~ilnicah. Opremo je prepovedano prena{ati iz prostora v prostor. Prena{anje {olskih u~nih pripomo~kov iz razreda v razred je dovoljeno samo po nalogu u~itelja. Po kon~ani {olski uri so dijaki dolžni pospraviti u~ilnico. Pospravljanje nadzira u~itelj, ki u~ilnico tudi zadnji zapusti in jo vedno zaklene. Kadar dijak ali skupina dijakov namerno po{koduje predmete oziroma inventar {ole ali povzro~i {kodo na stavbi, se o tem napravi zapisnik ter se izvede ustrezen postopek v skladu s Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov. 12. ~len (u~ni pripomo~ki in delovna obleka) Dijaki morajo imeti pri pouku ustrezne u~ne pripomo~ke (knjige, zvezke, delovne zvezke in drugo) skladno s predmetnikom izobraževalnega programa in zahtevami u~itelja. Pri vajah naravoslovnih predmetov, zdravstvene nege in prve pomo~i, pomo~i in oskrbe, gospodinjstvu, hranoslovju in dietetiki, zdravi prehrani in dietetiki ter pri prakti~nem pouku so dijaki dolžni nositi ustrezno delovno obleko in obutev. Dijaka, ki pri prakti~nem pouku v socialnih ali zdravstvenih zavodih nima ustrezne delovne obleke in obutve, po{lje u~e~i u~itelj k organizatorici prakti~nega pouka na {olo in o tem napravi uradni zaznamek v dnevnik {olskega dela ter dijaku za ~as trajanja tega prakti~nega pouka dodeli ustrezno nalogo. Dijak mora odsotnost od prakti~nega pouka nadomestiti v ~asu nadome{~anja prakti~nega pouka, skladno s {olskim koledarjem in organizacijo {ole. Dijaku, ki pri pouku nima u~nih pripomo~kov ali delovne obleke pri vajah, se lahko izre~e vzgojni ukrep v skladu s Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov. 13. ~len ({portna vzgoja) V prostore {ole, ki so namenjeni pouku {portne vzgoje, smejo v ~asu pouka {portne vzgoje dijaki in u~itelji samo v primerni {portni opremi. Dijaku, ki pri pouku {portne vzgoje nima primerne {portne opreme, se lahko izre~e vzgojni ukrep v skladu s Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov.

Za {portno vzgojo se morajo dijaki preoble~i v garderobi. Med poukom {portne vzgoje morajo biti garderobe zaklenjene. Dijaki so dolžni skrbeti za red in ~isto~o v garderobah in telovadnici v ~asu pouka, za kar so odgovorni u~itelji {portne vzgoje. Po kon~ani {olski uri so dijaki dolžni pospraviti telovadnico in garderobe. Pospravljanje nadzira u~itelj {portne vzgoje. 14. ~len (evidentiranje o odsotnosti) Odsotnost dijaka se vpi{e v dnevnik {olskega dela. Odsotnost vpi{e u~itelj, ki uro vodi, ali u~itelj, ki je dolžan ugotoviti prisotnost dijaka pri pouku. Preostale odsotnosti vpi{e v dnevnik razrednik. 15. ~len (obve{~anje o odsotnosti) Star{i, ob njihovem soglasju pa tudi {portne, kulturne in druge organizacije ali {ole, so dolžni razrednika obvestiti o vzroku dijakove odsotnosti na prvi razrednikovi govorilni uri po prvem dnevu izostanka dijaka od pouka, in sicer osebno, telefonsko, pisno ali po e-po{ti, skladno z dogovorom med star{i in razrednikom. Dijake in star{e o terminu govorilnih ur seznani razrednik na razredni uri oz. roditeljskem sestanku, razpored govorilnih ur pa je objavljen na spletnih straneh {ole. Razrednik star{e o odsotnosti dijaka obve{~a preko aplikacije Obve{~evalec {ola v elektronskem dnevniku. V kolikor star{i ne podajo pisnega dovoljenja za prejemanje obvestil preko te aplikacije, razrednik ni dolžan na drug na~in vzpostavljati stika z njimi. V roku petih delovnih dni po prihodu dijaka v {olo morajo star{i odsotnost pisno opravi~iti. Pisna opravi~ila razrednik preveri na razrednih urah in odsotnost dijaka opravi~i ali ne opravi~i na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravi~ilu. Kadar je dijak odsoten zaradi bolezni ve~ kot pet {olskih dni skupaj, lahko razrednik zahteva potrdilo osebnega zdravnika. Potrdilo mora biti izdano na predpisanem obrazcu in opremljeno z žigom in podpisom zdravnika. Dijake, ki stanujejo v dija{kih domovih, opravi~uje njihov vzgojitelj po postopku, dolo~enem v tem ~lenu. 16. ~len (opravi~ena odsotnost) Odsotnost dijaka od pouka izjemoma dovoli u~itelj za uro, ki jo vodi. Odsotnost mora biti naknadno pisno opravi~ena, skladno s postopkom, dolo~enim s temi pravili. Na podlagi pisne vloge star{ev ali {portne, kulturne oziroma druge organizacije ali {ole in ob pisnem soglasju star{ev lahko razrednik dijaku dovoli odsotnost od pouka za najve~ tri dni. Odsotnost, dalj{o od treh dni, dovoli ravnatelj in o tem obvesti razrednika. Za odsotnost iz prej{njega odstavka tega ~lena in za vsako odsotnost, ki se lahko predvidi vnaprej (zdravni{ki pregledi, obisk prireditev, potovanja ipd.) so star{i in dijaki dolžni razredniku predložiti pro{njo najmanj tri dni pred napovedanim izostankom. Naknadno opravi~enega izostanka za predvidljivo odsotnost razrednik ne opravi~i.

– 37 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Razrednik in ravnatelj le izjemoma dovolita odsotnost od pouka, ki je opredeljena v drugem odstavku tega ~lena, zadnja dva tedna pred koncem ocenjevalnega obdobja ali na dan napovedanega ocenjevanja znanja. 17. ~len (neopravi~ena odsotnost) ^e razrednik v petih delovnih dneh po prihodu dijaka v {olo ne prejme pisnega opravi~ila o odsotnosti, je odsotnost neopravi~ena. Razrednik lahko upo{teva opravi~ilo, ki ga dijak iz upravi~enih razlogov predloži po izteku roka iz prej{njega odstavka. ^e razrednik podvomi v verodostojnost opravi~ila, to preveri pri podpisniku oziroma izdajatelju opravi~ila. Razrednik ima pravico, da izostanka ne opravi~i, ~e dvomi v resni~nost navedb v opravi~ilu ali presodi, da je navedeni razlog za izostanek neopravi~ljiv. V tem primeru s svojo odlo~itvijo seznani dijaka in podpisnika oz. izdajatelja opravi~ila. 18. ~len (utemeljeni razlogi za zamujanje ali pred~asno odhajanje od pouka) Star{i lahko pisno zaprosijo vodstvo {ole, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali pred~asno odhajanje od pouka, ki pa ne sme biti dalj{e od 10 minut. ^e vodstvo {ole pro{njo star{ev odobri, zamujanje ali pred~asno odhajanje od pouka razrednik evidentira v dnevniku. Pred~asen odhod od pouka, ki ni bil vnaprej napovedan v skladu s 16. ~lenom tega pravilnika, je dovoljen samo v izjemnih primerih. Odhod dovoli u~e~i u~itelj samo od svoje ure. Odhod od ve~ ur lahko dovoli samo razrednik. V primeru, da se dijak slabo po~uti, lahko za pred~asen odhod zaprosi razrednika ali v primeru njegove odsotnosti dežurnega u~itelja ali v primeru njegove odsotnosti oz. drugih obveznosti vodstvo {ole (v tem vrstnem redu). Razrednik, dežurni u~itelj oz. vodstvo {ole presodi, ali dijak ni ve~ sposoben ostati v {oli, in v tem primeru pokli~e njegove star{e ter dijaku v njihovem spremstvu dovoli zapustiti pouk. V nobenem primeru dijak ne sme oditi od pouka sam ali v spremstvu drugega dijaka. V primeru, da star{i niso dosegljivi, razrednik ali dežurni u~itelj po potrebi pokli~e re{evalno službo. Pred~asen odhod od pouka brez dovoljenja razrednika, dežurnega u~itelja ali vodstva {ole, je neopravi~en. 19. ~len (delna ali celotna oprostitev sodelovanja pri dolo~enih oblikah pouka) ^e dijak iz zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri dolo~enih oblikah pouka, mora o tem razredniku predložiti potrdilo z napotki zdravnika. Razrednik v sodelovanju s {olsko svetovalno službo predlaga ravnatelju, da se dijaku s pedago{ko pogodbo lahko prilagodi izvedba pouka, ~e bi s tem prispevali k njegovemu bolj{emu uspehu. Enako velja za dijaka, ki

se udeleži {portnih in kulturnih dejavnosti, prihaja iz tuje države in v drugih utemeljenih primerih. O sklenitvi pedago{ke pogodbe odlo~i ravnatelj, po predhodno pridobljenem mnenju oddel~nega u~iteljskega zbora in svetovalne službe. S pedago{ko pogodbo, ki jo sklenejo ravnatelj, star{i in dijak, se glede izvedbe pouka dolo~ijo:  pravice in obveznosti dijaka in {ole,  na~in in roki za ocenjevanje znanja dijaka,  obdobje, za katero se pedago{ka pogodba sklene,  razlogi za mirovanje oziroma prenehanje pedago{ke pogodbe. Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti opro{~en sodelovanja pri pouku posameznega predmeta, lahko {ola v tem ~asu vklju~i v drugo dejavnost. Dijaka, ki ni v celoti opro{~en sodelovanja pri dolo~enem predmetu, u~itelj na podlagi navodila zdravnika individualno usmerja v dejavnosti, ki ne ogrožajo njegovega zdravja. Razrednik v predpisani dokumentaciji evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddel~ni u~iteljski zbor oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk. Ravnatelj v dogovoru z razrednikom dolo~i na~in pomo~i dijaku, ki je bil iz zdravstvenih razlogov dalj ~asa odsoten od pouka. Dijak, ki je odsoten od pouka, nikakor ne sme priti samo na ocenjevanje znanja, razen v primeru dežurstva ali ~e to izjemo dovoli razrednik ali ~e je s pedago{ko pogodbo sklenjeno druga~e. ^e dijak na dan ocenjevanja ni prisoten pri vseh urah, mu u~itelj ne dovoli pisati ali odgovarjati. ^e dijak brez dovoljenja odide od pouka po ocenjevanju znanja ali ~e u~itelj naknadno ugotovi, da dijak na dan ocenjevanja ni bil prisoten pri pouku v celoti, se lahko po presoji u~itelja ocena razveljavi. 20. ~len (izpis iz {ole) Mladoletni dijak se lahko izpi{e iz {ole na podlagi soglasja star{ev. O nameravanem izpisu polnoletnega dijaka {ola obvesti star{e. Šola dijaku, ki se izpi{e, izda izpisnico. Na izpisnici mora biti razviden datum izpisa in podpis star{ev. Izpisnico podpi{e ravnatelj {ole. Z dnem izpisa iz {ole dijaku preneha status dijaka. 21. ~len (protest dijakov) ^e dija{ka organizacija, v katero je v~lanjena ve~ kot tretjina vseh dijakov v državi, organizira prekinitev pouka ali drugo obliko protesta (v nadaljnjem besedilu: protest), o protestu pisno obvesti ravnatelja najmanj pet delovnih dni pred protestom. O nameravani udeležbi na protestu, dijak predhodno obvesti razrednika. Dija{ka organizacija je dolžna, najkasneje v petih delovnih dneh od dneva protesta, {oli posredovati poimenski seznam s podpisi dijakov, udeležencev protesta. ^e {ola ne prejme seznama v roku iz prej{njega odstavka je odsotnost dijakov, udeležencev protesta, neopravi~ena.

– 38 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Šola ni odgovorna za zagotavljanje varnosti dijakov, ki se udeležijo protesta.

Okrožnice po {olskem radiu mora odobriti vodstvo {ole in morajo biti v tiskani obliki.

22. ~len (prepovedi)

25. ~len (sodelovanje s star{i)

V {olskih prostorih, njeni neposredni okolici in povsod, kjer poteka kakr{nakoli organizirana oblika izobraževalnega dela ({portni dnevi, ekskurzije, kulturne prireditve, prakti~ni pouk, interesne dejavnosti), je prepovedano:  psihi~no in fizi~no nasilje,  kajenje,  uživanje alkohola in drugih drog,  prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog,  prina{anje, posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog,  prina{anje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi in varnost premoženja,  uporaba mobilnega telefona,  uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, razen v primeru, da to dovoli u~itelj za potrebe pouka,  vožnja z dvigalom, razen ~e ima dijak pisno dovoljenje pomo~nice ravnateljice ali dežurnega u~itelja,  obna{anje v nasprotju z dolo~ili tega pravilnika, s {olskimi pravili in navodili delavcev {ole. Dijaku se v primeru kr{itev navedenih prepovedi iz tega ~lena lahko izre~e ustrezni vzgojni ukrep. Opitega dijaka oziroma dijaka pod vplivom drog se po{lje domov v spremstvu star{ev. V tem primeru se tak izostanek dijaka od pouka evidentira kot neopravi~ena ura.

Star{i s {olo sodelujejo na:  roditeljskih sestankih, ki so dolo~eni s {olskim koledarjem,  skupnih govorilnih urah, ki so dolo~ene s {olskim koledarjem,  individualnih govorilnih urah u~e~ega u~itelja in razrednika enkrat tedensko,  po predhodnem vabilu ali dogovoru,  preko sveta {ole – predstavniki sveta star{ev,  preko sveta star{ev – predstavniki star{ev vseh oddelkov {ole,  z informativnim gradivom – publikacija {ole,  s predpisanimi gradivi – obvestila star{em o uspehu, letna spri~evala,  preko spletne strani {ole in sodelovanja s star{i preko elektronske po{te. 26. ~len (finan~ne obveznosti dijakov)

Dijakom in pedago{kim ter drugim delavcem {ole je v {oli na voljo hladna in topla malica ter razli~ni brezalkoholni napitki. Vsak je dolžan odpadke pospraviti za seboj. Vsi uporabniki jedilnice so odgovorni za red in ~isto~o ter za opremo v jedilnici.

Dijaki so dolžni poravnati finan~ne obveznosti do {ole s položnicami. Položnice morajo biti poravnane do roka, ki ga dolo~i {ola. Finan~ne obveznosti obsegajo predvsem:  vstopnice za prireditve,  gledali{ke predstave, razstave, druge kulturne prireditve,  ekskurzije, {portne dneve,  stro{ke za papir za {olske naloge, kontrolne naloge, delovne liste, obrazce, fotokopiranje,  prispevke za interesne dejavnosti,  u~beni{ki sklad,  {olsko prehrano. V primeru, da dijak nima poravnanih finan~nih obveznosti, si {ola pridržuje pravico, da dijaka na izbirni interesni dejavnosti razporedi na brezpla~no ali najcenej{o dejavnost.

24. ~len (informiranje dijakov)

27. ~len (seznanitev z dolo~ili hi{nega reda)

Informiranje dijakov se izvaja na ve~ na~inov, odvisno od želene hitrosti obve{~anja oz. pomembnosti sporo~ila: na {olski spletni strani, na LCD-zaslonu v pritli~ju {ole, na oglasnih deskah, preko pisnih okrožnic, preko pisnih in ustnih sporo~il razrednikov ali dežurnih u~iteljev oz. drugih strokovnih sodelavcev, preko {olskega radia, na sestankih dija{ke skupnosti, preko elektronske po{te, s {olsko publikacijo. Navodila o delu v razredu dijakom posredujejo razredniki. Razredniki so dolžni dijake obvestiti o navodilih vodstva {ole in drugih služb. Navodila o delu pri posameznem predmetu ali drugih {olskih dejavnosti posreduje dijakom u~itelj izvajalec. Brez soglasja vodstva {ole ni dovoljeno ogla{evanje in lepljenje obvestil na oglasno desko. Na vsakem obvestilu, plakatu oziroma drugi pisni obliki ogla{evanja mora biti žig {ole.

Vsi delavci {ole, varnostna služba, dijaki in star{i ter najemniki prostorov so se dolžni seznaniti z dolo~ili hi{nega reda in jih spo{tovati oziroma se po njih ravnati.

23. ~len ({olska prehrana)

28. ~len (nespo{tovanje dolo~il hi{nega reda) V primeru nespo{tovanja oziroma kr{enja dolo~il {olskih pravil o hi{nem redu se ukrepa v skladu s predpisi. 29. ~len (uveljavitev {olskih pravil o hi{nem redu) Ta {olska pravila za~nejo veljati 1. 9. 2011.

– 39 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o {olskem redu v srednjih {olah (Uradni list RS, {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA O IZREKANJU VZGOJNIH UKREPOV 1. ~len (vsebina {olskih pravil) S temi pravili se dolo~ajo dejanja dijakov, ki se obravnavajo kot kr{itve, in postopek izrekanja vzgojnih ukrepov za posamezne kr{itve. Pravice in dolžnosti dijaka izhajajo iz statusa dijaka in so enake za mladoletne in polnoletne dijake. 2. ~len (lažje kr{itve) Dejanja dijakov, ki se {tejejo za lažje kr{itve, so:  neprimeren odnos do pouka,  neprimeren odnos do dijakov, delavcev {ole in drugih,  neprimeren odnos do {olskega ali drugega premoženja,  kajenje,  uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z dolo~ili {olskih pravil,  neupo{tevanje {olskih pravil ocenjevanja,  do 10 ur neopravi~ene odsotnost od pouka. 3. ~len (težje kr{itve) Dejanja dijakov, ki se {tejejo za težje kr{itve, so:  ponavljajo~e se lažje kr{itve, za katere je bil dijaku izre~en opomin,  uživanje alkohola,  samovoljna prisvojitev tuje stvari,  ponarejanje,  žaljiv odnos do dijakov, delavcev {ole in drugih,  posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,  neupo{tevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,  namerno po{kodovanje {olskega ali drugega premoženja,  do 20 ur neopravi~ene odsotnost od pouka. 4. ~len (najtežje kr{itve) Dejanja dijakov, ki se {tejejo za najtežje kr{itve, so:  ponavljajo~e se istovrstne težje kr{itve, za katere je bil dijaku izre~en ukor,  psihi~no ali fizi~no nasilje,  uživanje oziroma prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog,  posedovanje, ponujanje in prodajanje alkohola ali drugih drog,  ponarejanje ali uni~evanje {olske dokumentacije,  samovoljna prisvojitev tuje stvari ve~je vrednosti,  posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,  neupo{tevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko povzro~ilo težjo telesno

po{kodbo ali ve~jo materialno {kodo,  namerno uni~evanje {olskega ali drugega premoženja,  neopravi~ena odsotnost, ki zna{a 35 ur v {olskem letu. 5. ~len (za~asna prepoved prisotnosti pri pouku) Dijaku se lahko prepove prisotnost pri uri oz. pouku dolo~enega dne zaradi  neprimernega odnosa do dijakov, delavcev {ole in drugih ljudi,  neprimernega odnosa do {olskega ali drugega premoženja,  posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali  neupo{tevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Dijaku prisotnost pri pouku prepove u~e~i u~itelj, ki dijaka za dolo~en ~as po{lje iz razreda. Dijak je v takem primeru dolžan svoje stvari pustiti v razredu in po~akati pred razredom, dokler mu u~itelj ne dovoli nadaljnje prisostvovanje pri pouku. U~itelj dijaka vpi{e v za to namenjeno rubriko v dnevniku. U~itelj lahko dijaka za ~as prepovedi prisotnosti pri pouku vklju~i v drugo obliko dela oziroma mu dodeli dolo~eno nalogo. V kolikor u~itelj presodi, da dijak ogroža svojo varnost ali varnost koga drugega, spremi dijaka k ravnatelju oziroma od njega poobla{~eni osebi (v nadaljevanju ravnatelj). Ravnatelj opravi ustni razgovor z dijakom in o razgovoru vodi zapisnik ter nato odlo~i, da  dijak nadaljuje s poukom ali  dijaka za ~as prepovedi prisotnosti pri pouku vklju~i v drugo obliko dela oziroma mu dodeli dolo~eno nalogo ali  se o za~asni prepovedi prisotnosti pri pouku obvesti star{e dijaka oziroma glede na okoli{~ine primera predstavnike drugih ustreznih služb (policija, re{evalci) ter se dijaka v spremstvu star{ev oziroma drugih ustreznih služb po{lje iz {ole. Ravnatelj o svoji odlo~itvi obvesti razrednika, v primeru tretje alinee pa tudi {olsko svetovalno službo, ki po potrebi sodeluje pri postopku obravnave dijaka. ^e je dijaku prepovedana prisotnost pri pouku, so ure neopravi~ene. Dijaku se poleg za~asne prepovedi prisotnosti pri pouku praviloma izre~e tudi ustrezni vzgojni ali alternativni ukrep. 6. ~len (vrste vzgojnih ukrepov) Vzgojni ukrepi so:  opomin razrednika,  ukor razrednika,  ukor oddel~nega u~iteljskega zbora,  ukor u~iteljskega zbora,

– 40 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013  pogojna izklju~itev,  izklju~itev. 7. ~len (stopnjevanje vzgojnih ukrepov) Vzgojni ukrepi iz 6. ~lena teh pravil se praviloma stopnjujejo. Opomin razrednika se dijaku izre~e za lažje kr{itve. Ukor razrednika in ukor oddel~nega u~iteljskega zbora se dijaku izre~eta za težje kr{itve. Ukor u~iteljskega zbora se dijaku izre~e za najtežje kr{itve. Pogojna izklju~itev in izklju~itev se dijaku lahko izre~e za najtežje kr{itve, dolo~ene v 4. ~lenu tega pravilnika. V primeru pogojne izklju~itve dijak obiskuje pouk. ^e stori v ~asu pogojne izklju~itve težjo ali najtežjo kr{itev, se mu lahko izre~e izklju~itev. 8. ~len (alternativni ukrepi) O alternativnem ukrepu odlo~i razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega izobraževalnega programa, o katerem odlo~i u~iteljski zbor. Alternativni ukrepi so:  pobotanje oziroma poravnava,  poprava {kodljivih posledic ravnanja,  opravljanje dobrih del,  premestitev v drug oddelek (v nadaljnjem besedilu: premestitev). Alternativni ukrep se lahko dijaku dolo~i ve~krat. Pristojni organ, po posvetovanju s svetovalno službo pisno dolo~i na~in izvr{evanja alternativnega ukrepa, trajanje, kraj in rok za izvr{itev ukrepa, ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa. Alternativni ukrep se izvr{uje tako, da je dijaku omogo~eno obiskovanje pouka. Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in star{e. ^e dijak z dolo~enim alternativnim ukrepom ne sogla{a ali ga ne izvr{i na dolo~en na~in in v dolo~enem roku, mu pristojni organ izre~e vzgojni ukrep. Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvr{en. 9. ~len (uvedba in vodenje postopka ugotavljanja kr{itve) Postopek ugotavljanja kr{itve se uvede in vodi v {oli, v katero je dijak vpisan v ~asu storjene kr{itve. Predlog za uvedbo postopka zaradi kr{itev lahko da delavec {ole, star{i, dijak oziroma tisti, ki ve za kr{itelja Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kr{itve je pristojen razrednik. Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kr{itve, za katero je predvidena pogojna izklju~itev ali izklju~itev je pristojen ravnatelj. Z uvedbo postopka je potrebno za~eti v {olskem letu v katerem je bila kr{itev storjena, najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko se je izvedelo za kr{itev in dijaka, ki je kr{itev storil. V primeru najtežje kr{itve, ki bi imela za posledico izklju~itev, se postopek lahko uvede in vodi kadarkoli

v ~asu izobraževanja dijaka. Razrednik in ravnatelj vodita o svoji dejavnosti v postopku izrekanja vzgojnega ukrepa (pogovori z dijakom in s star{i, s {olsko svetovalno službo, telefonski pogovori, pisna obvestila star{em, pristojnim institucijam in podobno) pisno dokumentacijo v skladu s pravili o {olski dokumentaciji v srednje{olskem izobraževanju. ^e razrednik oziroma ravnatelj po prou~itvi vseh okoli{~in oceni, da dijak potrebuje pomo~ oziroma svetovanje, lahko odlo~i, da se dijaku vzgojni ukrep ne izre~e. 10. ~len (razgovor in zagovor) Pred ukrepanjem razrednik opravi razgovor z dijakom, na željo dijaka pa se razgovor opravi z ravnateljem. V primeru najtežje kr{itve se razgovor z dijakom opravi v prisotnosti star{ev in razrednika z vodstvom {ole (ravnatelj ali pomo~nik). ^e dijak pred ukrepanjem uveljavlja pravico do zagovora, se zagovor, ob prisotnosti razrednika in star{ev, opravi pred ravnateljem. ^e s star{i ni bilo mogo~e vzpostaviti stik ali, ~e so prisotnost odklonili, ravnatelj lahko opravi zagovor dijaka brez prisotnosti star{ev. V tem primeru lahko, na predlog dijaka, zagovoru prisostvuje strokovni delavec. 11. ~len (okoli{~ine, ki se upo{tevajo pri izbiri ukrepa) Pri izbiri ukrepa {ola upo{teva težo kr{itve, odgovornost dijaka za kr{itev, osebnostno zrelost dijaka, nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoli{~ine, v katerih je bilo dejanje storjeno, druge okoli{~ine, pomembne za ukrepanje, postopnost pri ukrepanju in možne posledice ukrepanja. ^e ravnatelj, po prou~itvi vseh okoli{~in, oceni, da dijak potrebuje pomo~ oziroma svetovanje, lahko odlo~i, da se postopek ukrepanja zoper dijaka ustavi. 12. ~len (odlo~anje o vzgojnem ukrepu) O alternativnem ukrepu odlo~i razrednik, razen v primeru premestitve v drug oddelek istega izobraževalnega programa, o katerem odlo~i u~iteljski zbor. O opominu in ukoru razrednika odlo~i razrednik. O ukoru oddel~nega u~iteljskega zbora odlo~i oddel~ni u~iteljski zbor {ole z ve~ino glasov vseh prisotnih ~lanov. O ukoru u~iteljskega zbora odlo~i u~iteljski zbor {ole z ve~ino glasov vseh prisotnih ~lanov. O pogojni izklju~itvi in izklju~itvi odlo~i u~iteljski zbor {ole s tajnim glasovanjem in z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov. 13. ~len (aktivnosti pred izrekom izklju~itve) Pred izrekom izklju~itve je potrebno pridobiti:  mnenje razrednika,  mnenje {olske svetovalne službe,  mnenje oddel~ne skupnosti dijakov,  druga mnenja, ~e je potrebno.

– 41 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 V primeru izklju~itve nudi {ola dijaku pomo~ pri vklju~itvi v drugo {olo oziroma pri nadaljevanju izobraževanja, ~e dijak za pomo~ zaprosi. 14. ~len (zadržanje izreka ukrepa) Ravnatelj lahko zaradi kr{itve vodenja postopka ali drugih utemeljenih razlogov zadrži izrek kateregakoli vzgojnega ukrepa. Ravnatelj v tem primeru dolo~i rok za odpravo kr{itev vodenja postopka oziroma odlo~i, da se postopek ponovi ali ustavi. 15. ~len (izrek vzgojnega ukrepa) Vzgojni ukrep se dijaku izre~e v obliki sklepa, razen izklju~itve, ki se dijaku izre~e v obliki odlo~be (v nadaljnjem besedilu: akt o izreku vzgojnega ukrepa). Akt o izreku vzgojnega ukrepa mora biti obrazložen in vsebovati mora pouk o pravnem varstvu. Akt o izreku vzgojnega ukrepa se vro~i dijaku in star{em najkasneje v osmih dneh po izreku vzgojnega ukrepa. Dijaku, ki je storil najtežjo kr{itev, zaradi katere bo izklju~en, se lahko prepove obiskovanje pouka že pred dokon~nostjo odlo~be o izklju~itvi. O prepovedi obiskovanja pouka pred vro~itvijo odlo~be o izklju~itvi, odlo~i ravnatelj s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, lahko pa ga dijak ali star{i izpodbijajo v pritožbi zoper odlo~bo o izklju~itvi. O prepovedi obiskovanja pouka z dnem vro~itve odlo~be o izklju~itvi odlo~i u~iteljski zbor. V tem primeru se prepoved obiskovanja pouka dolo~i v odlo~bi o izklju~itvi.

u~iteljskega zbora in pogojne izklju~itve pritožbeni komisiji oziroma komisiji za varstvo pravic, zoper akt o izreku izklju~itve pa svetu {ole. Pritožbo iz prej{njega odstavka je potrebno vložiti v osmih dneh po prejemu akta o izreku vzgojnega ukrepa. 19. ~len (odlo~anje o pritožbi) O pritožbi je potrebno odlo~iti v petnajstih dneh po prejemu pritožbe tako, da se:  pritožbi ugodi,  pritožbi ugodi in odlo~i, da se postopek ukrepanja ponovi in o ukrepu ponovno odlo~i,  pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odlo~itev ravnatelja, pritožbene komisije oziroma komisije za varstvo pravic in sveta {ole je dokon~na. 20. ~len (sprememba ukrepa) ^e se po ukrepanju ugotovi, da je bila v postopku ukrepanja storjena napaka, ali da je bil ukrep izre~en ali dolo~en neutemeljeno, je {ola dolžna napako ~im prej, najkasneje pa v desetih delovnih dneh od ugotovitve, popraviti oziroma ukrep spremeniti ali odpraviti ter o tem pisno obvestiti dijaka, star{e pa priporo~eno s povratnico. 21. ~len (sodno varstvo) Zoper odlo~itev sveta {ole se lahko sproži upravni spor. 22. ~len (od{kodninska odgovornost)

16. ~len (veljavnost vzgojnega ukrepa in izbris ukrepa) Vzgojni ukrepi veljajo eno leto, razen izklju~itve, ki se praviloma izre~e do konca {olskega leta, najve~ pa {e za naslednje {olsko leto. ^e se med trajanjem ukrepa, razen izklju~itve, ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, ki je ukrep izrekel, odlo~i o izbrisu ukrepa in o tem obvesti dijaka in star{e.

Dijak je v skladu s predpisi o od{kodninski odgovornosti odgovoren za {kodo, ki jo povzro~i v {oli. 23. ~len (seznanitev z dolo~ili {olskih pravil) Vsi delavci {ole, dijaki in star{i so se dolžni seznaniti s temi pravili. 24. ~len (uveljavitev {olskih pravil o izrekanju vzgojnih ukrepov)

17. ~len (skraj{ani postopek izklju~itve) ^e dijak od za~etka {olskega leta ne obiskuje pouka oziroma ga preneha obiskovati, star{i pa o odsotnosti dijaka ne obvestijo {ole v skladu s Šolskimi pravili o hi{nem redu, {ola o tem obvesti star{e priporo~eno s povratnico, jih seznani s posledicami odsotnosti in jim dolo~i osemdnevni rok za odgovor. ^e {ola v osmih dneh ne prejme odgovora star{ev, izda dijaku odlo~bo o izklju~itvi brez vodenja postopka ugotavljanja kr{itve.

Ta pravila za~nejo veljati 1. 10. 2010.

18. ~len (pritožba) Zoper akt o izreku opomina, ukora razrednika in ukora oddel~nega u~iteljskega zbora se dijak ali star{i lahko pisno pritožijo ravnatelju, zoper akt o izreku ukora

– 42 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o {olskem redu v srednji {olah (Uradni list RS, {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA O POHVALAH, NAGRADAH IN DRUGIH PRIZNANJIH 1. ~len (vsebina pravil) Ta pravila dolo~ajo merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in priznanj dijakom Srednje zdravstvene {ole Ljubljana (v nadaljevanju: {ola). 2. ~len (vrste priznanj) Dijak lahko za uspe{no delo v {oli in zunaj nje prejme:  pohvalo,  pisno priznanje,  knjižno nagrado,  nagradni izlet. 3. ~len (predlagatelj priznanja) Pohvalo, pisno priznanje in nagradni izlet, ki ga {ola podeli dijaku, lahko predlaga:  u~itelj,  mentor dejavnosti,  drug strokovni delavec {ole,  razrednik,  oddel~ni u~iteljski zbor,  ravnatelj,  celotni u~iteljski zbor,  oddel~na skupnost dijakov ali {olska dija{ka skupnost. 4. ~len (pohvala) Pohvala je lahko ustna ali pisna. Dijak je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno pohvalo izre~e u~itelj, mentor dejavnosti, razrednik ali ravnatelj javno v oddelku. Izre~eno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poro~ilu za ocenjevalno obdobje. Dijaku se podeli pisna pohvala za odli~en uspeh v {oli. Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spri~eval za odli~en u~ni uspeh. 5. ~len (pisno priznanje) Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za:  pozitiven vzgled v oddelku,  uspe{no vodenje ene ali ve~ aktivnosti v {oli,  doseganje pomembnih rezultatov na {olskih {portnih ali drugih tekmovanjih in sre~anjih dijakov iz razli~nih podro~ij znanja,  pomo~ so{olcem oziroma drugim dijakom na razli~nih podro~jih,  sodelovanje pri prostovoljnem socialnem delu,  izjemen napredek pri osebnem dozorevanju in uspehu v {oli,  dobro opravljanje funkcije v oddel~ni skupnosti,  pomo~ u~itelju pri re{evanju problematike v oddelku,  dosežek, ki uveljavlja {olo na razli~nih podro~jih oziroma prispeva k ugledu {ole,

 iz drugega razloga, ki ga razrednik, mentor dejavnosti, drug strokovni delavec {ole, oddel~ni u~iteljski zbor oziroma oddel~na dija{ka skupnost ocenijo kot primeren razlog za izrek pisnega priznanja. O podelitvi pisnega priznanja dijaku odlo~a razrednik, kadar ga predlaga sam, ali u~itelj, mentor dejavnosti, drug strokovni delavec {ole, oddel~ni u~iteljski zbor ali oddel~na skupnost dijakov. V tem primeru podeli pisno priznanje razrednik. O podelitvi pisnega priznanja dijaku odlo~a ravnatelj, kadar ga predlaga sam, celotni u~iteljski zbor ali {olska skupnost dijakov. V tem primeru podeli pisno priznanje ravnatelj. Pisno priznanje se podeli dijaku ob Svetovnem dnevu medicinskih sester – 12. maja, oziroma izjemoma tudi med {olskim letom. 6. ~len (knjižna nagrada) Knjižna nagrada se podeli dijaku za pridobljeno {tevilo to~k (20, 21, 22, 23) pri poklicni maturi oziroma za odli~en uspeh pri zaklju~nem izpitu. Knjižno nagrado podeli dijaku ravnatelj ob podelitvi spri~eval o poklicni maturi oziroma zaklju~nem izpitu. 7. ~len (nagradni izlet) Nagradni izlet se lahko podeli dijaku za:  izjemen prispevek k ugledu {ole,  uspe{no delo v uredni{kem odboru {olskega glasila,  posebej prizadevno ali u~inkovito delo v {olski dija{ki skupnosti,  uspe{no vodenje {olske dija{ke skupnosti,  pomo~ so{olcem ali drugim dijakom v vseh letih {olanja,  iz drugega razloga, ki ga celotni u~iteljski zbor oziroma {olska dija{ka skupnost ocenijo kot primeren razlog za izrek nagradnega izleta. O podelitvi nagradnega izleta odlo~a ravnatelj. Nagradni izlet se praviloma organizira ob koncu pouka. 8. ~len (podelitev cvetja) Vsi dijaki, ki zaklju~ijo {olanje, na slavnostni podelitvi diplom prejmejo cvetje. 9. ~len (evidenca priznanj) Vsakoleten seznam dijakov, ki so prejeli pisno pohvalo, pisno priznanje, knjižno nagrado ali nagradni izlet, je sestavni del {olske kronike. 10. ~len (uveljavitev pravil) Ta pravila za~nejo veljati 1. 10. 2010.

– 43 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o {olskem redu v srednji {olah (Uradni list RS, {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 1. 8. 2012 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV 1. ~len (pravica do varnosti)

rokavice, halja). V laboratorijih in specialnih u~ilnicah je prepovedano jesti in piti.

Dijaki in delavci {ole imajo pravico do dela in delovnega okolja, ki jim zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Dolžni so spo{tovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo so dolžni opravljati s tolik{no pazljivostjo, da s tem varujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. O vpra{anjih varnosti in zdravja pri delu se morajo medsebojno obve{~ati in ravnati v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sta sestavni del uvajanja v delo in stalnega strokovnega usposabljanja. 2. ~len (varnost dijakov pri pouku naravoslovnih predmetov) U~itelj ali laborant mora dijake pravo~asno ustrezno pou~iti o nevarnostih, ki so zna~ilne za pouk ali laboratorijske vaje (npr.: jedke ali strupene kemikalije, onesnažen zrak, kužnine, pove~ana temperatura, elektri~na napetost, nevarna svetloba, krhka steklovina, nevarnost po{kodb z ostrimi in koni~astimi orodji ter drugimi predmeti, nevarnost eksplozije, nevarnost mehanskih po{kodb pri padcih predmetov, nevarnost požara itd.) in o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, nepazljivem, neodgovornem ali malomarnem delu. U~itelji in laboranti morajo biti temeljito pripravljeni na pouk. Upo{tevati morajo varnostna navodila, ki so podana v u~benikih in priro~nikih. Pred u~no uro morajo preveriti, ali je z rekviziti, ki jih nameravajo uporabiti, vse v redu. Posebno skrbno je treba nadzirati lahko vnetljive snovi in oksidante, da bi prepre~ili požar. Pri delu, kjer nastajajo zdravju {kodljivi plini, mora biti zagotovljeno ustrezno zra~enje. Pri vajah iz mikrobiologije je treba paziti, da se mikrokulture ne prenesejo na pohi{tvo, obleko ali tla. Prepovedati je treba dotikanje kolonij in suspenzij živih mikrobov. V primeru, da pride kužnina v stik s kožo, je treba obvestiti u~itelja ali laboranta, ki mora ukrepati po predpisanih navodilih. Kontaminiran material je treba odložiti v posebne, temu namenjene odlagalnike. Po kon~anem delu je treba obvezno pospraviti in razkužiti delovno povr{ino. Pred za~etkom in po koncu vaj si je potrebno skrbno umiti roke in jih, ~e je potrebno, tudi razkužiti. Vse nevarne kemikalije, kužnine, nevarni rekviziti in naprave morajo biti varno shranjeni v zaklenjenih prostorih ali omarah. Dijakom je lahko dovoljen in omogo~en dostop do njih samo pod nadzorom u~itelja ali laboranta. U~itelji, laboranti in dijaki morajo pri delu, kjer je pove~ana nevarnost, obvezno uporabljati osebno varovalno opremo (npr.: za{~itna o~ala, za{~itne

3. ~len (varnost dijakov pri prakti~nem pouku zdravstvene nege in pri prakti~nem usposabljanju z delom v socialnih in zdravstvenih ustanovah) U~itelji in dijaki morajo pri prakti~nem izobraževanju upo{tevati tudi varnostne predpise tiste organizacije, v kateri poteka prakti~ni pouk oziroma prakti~no usposabljanje z delom. Pri prakti~nem pouku so u~itelji prakti~nega pouka dolžni zagotoviti, da so dijaki z omenjenimi predpisi seznanjeni. Dolžni so zagotoviti, da so dijaki pri prakti~nem pouku urejeni, da uporabljajo ustrezno obleko, obutev in predpisana za{~itna sredstva. Za urejenost in za{~itna sredstva na prakti~nem usposabljanju z delom je odgovoren delodajalec. U~itelji prakti~nega pouka ves ~as spremljajo in nadzorujejo delo dijakov. Z medicinskotehni~nimi pripomo~ki smejo dijaki rokovati le v prisotnosti u~itelja ali v prisotnosti osebe, usposobljene za delo s temi pripomo~ki. Pri prakti~nem usposabljanju z delom socialna in zdravstvena ustanova, kjer dijaki opravljajo prakti~no usposabljanje z delom, izvede izobraževanje dijakov o zna~ilnostih in ukrepih v zvezi z varstvom pri delu. Dijaki se na prakti~nem usposabljanju z delom ravnajo po navodilih delodajalca. Dijaki, ki sodelujejo pri prakti~nem pouku in na prakti~nem usposabljanju z delom, morajo biti cepljeni proti hepatitisu B. Dijaki morajo biti pri obeh oblikah prakti~nega izobraževanja nezgodno zavarovani. Brez vednosti u~itelja oziroma mentorja dijaki ne smejo zapu{~ati oddelka, kjer opravljajo prakti~ni pouk oziroma prakti~no usposabljanje z delom. 4. ~len (varnost dijakov v telovadnici in na {olskem igri{~u) V telovadnici mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi pri{lo do nezgode. Vsako okvaro orodja med {olskim letom je treba javiti hi{niku, med tem pa se tak{nega telovadnega orodja ne sme uporabljati. Igri{~e pri {oli in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene. Dijaki morajo biti pri pouku {portne vzgoje oble~eni tako, da njihova obleka (pre{iroke majice, neustrezni drse~i copati, nespeti lasje ipd.) ne more povzro~iti nezgode. U~itelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo tako, da varujejo sami ali s pomo~jo dijakov. V telovadnici in na igri{~u dijaki ne smejo biti brez nadzora.

– 44 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 5. ~len (varnost dijakov na ekskurzijah, {portnih dnevih, taborih) Organizator (ekskurzije, {portnega dne ali tabora) izdela varnostni na~rt in v njem predvidi morebitne nevarnosti in ukrepe za prepre~evanje nezgod. Na~rt lahko izdela na osnovi delnih na~rtov, ki jih pripravijo posamezni u~itelji ali vodniki. Pred za~etkom dejavnosti mora na~rt odobriti ravnateljica. Varnostni na~rt je objavljen v {olski publikaciji in knjižici za zaposlene, ki ju dijaki in zaposleni prejmejo na za~etku {olskega leta in zajema natan~na navodila in naloge zaposlenih za zagotavljanje varnosti dijakov pri izven{olskih dejavnostih. Organizator dejavnosti pred vsako dejavnostjo varnostni na~rt smiselno dopolni. Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, dijakom in star{em dijakov posredovati ustrezna navodila. 6. ~len (drugi ukrepi za zagotavljanje ve~je stopnje varnosti v {oli) Šola mora zagotoviti redno vzdrževanje strojev in opreme. Zunanji izvajalci oz. serviserji ter vzdrževalci v {oli morajo pri svojem delu upo{tevati pravila varstva pri delu in požarne varnosti. V primeru ve~jih pomanjkljivosti in nevarnosti morajo o njih obvestiti ravnatelja in poobla{~eno podjetje za VPD. 7. ~len (obve{~anje o okvarah) Vzdrževalec opreme, hi{nik in vsak zaposleni je dolžan ravnateljici sporo~iti vse pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost v {oli. To je {e zlasti pomembno v primerih, ~e je pri{lo do po{kodbe elektro instalacij, naprav, strojev, opreme, igral, po{kodovanje delov stavbe, stekla ali do uni~enja oznak za smeri izhoda v sili, navodil za varno delo in drugih oznak, ki vplivajo na varnost. Dijaki so dolžni o omenjenih pomanjkljivostih obvestiti dežurne oziroma u~e~e u~itelje. 8. ~len (uveljavitev pravil) Ta pravila za~nejo veljati 1. 9. 2012.

– 45 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o {olskem redu v srednji {olah (Uradni list RS, {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, U^ITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH 1. ~len (vsebina pravil) S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo pravice in dolžnosti dijakov, u~iteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnostih ter dolo~a na~in za ukrepanje ob kr{itvah. 2. ~len (zagotovitev varnosti) Kadar {ola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne interesne dejavnosti, je dolžna poskrbeti za vse, kar zagotavlja varnost vseh udeležencev. Organizator dejavnosti pripravi varnostni na~rt. Šola je dolžna dijake in njihove star{e seznaniti s pravili vedenja na organiziranih dejavnostih. 3. ~len (pravice dijaka) Pravice dijaka so:  da se udeležuje strokovnih ekskurzij in drugih vzgojnoizobraževalnih interesnih dejavnosti,  da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojnoizobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena varnost,  da u~itelji in spremljevalci spo{tujejo njegovo osebnost in dostojanstvo,  da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih vzgojnoizobraževalnih interesnih dejavnostih pridobiva kvalitetne informacije, ki raz{irijo njegovo znanje,  da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine strokovnih ekskurzij in drugih vzgojnoizobraževalnih interesnih dejavnosti. 4. ~len (pravice u~itelja in spremljevalca) Pravice u~itelja in spremljevalca so:  da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojnoizobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena varnost,  da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorjem interesnih dejavnosti in vodjo strokovne ekskurzije (ali druge oblike vzgojno-izobraževalne dejavnosti) pri oblikovanju vsebine, na~rtovanju in pripravi posameznih dejavnosti in pri analiziranju uspe{nosti ob zaklju~ku,  pravica do nadomestila za ~as odsotnosti v skladu s kolektivno pogodbo in {olskimi akti,  pravica, da drugi u~itelji, spremljevalci in dijaki spo{tujejo njegovo osebnost, dostojanstvo. 5. ~len (dolžnosti dijaka) Dolžnosti dijaka so:  spo{tovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splo{no sprejetimi civilizacijskimi normami,  spo{tovanje pravic drugih dijakov, u~iteljev in spremljevalcev,

 aktivno sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin (v skladu z dogovori z vodji posameznih dejavnosti, u~itelji ali spremljevalci) pred odhodom na ekskurzijo (ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti), med njo pri oblikovanju zaklju~nega poro~ila ter analiziranju uspe{nosti izvedbe,  da ves ~as trajanja strokovne ekskurzije in drugih vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnosti upo{teva navodila u~iteljev in spremljevalcev,  da brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine,  da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih dijakov, u~iteljev in spremljevalcev ter drugih ljudi,  da skrbi za ohranjanje ugleda {ole,  da na ekskurzijo ali drugo vzgojno-izobraževalno interesno dejavnost ne jemlje alkoholnih pija~ in drugih nedovoljenih drog, ne pije alkoholnih pija~, ne jemlje nobenih drugih drog ter jih v ~asu trajanja strokovne ekskurzije ali katere druge oblike vzgojno -izobraževalne interesne dejavnosti tudi ne kupuje,  da pazi na inventar in ~isto~o v prevoznih sredstvih (avtobus, vlak, letalo, ladja …) , restavracijah, domovih in drugih preno~i{~ih,  da upo{teva prepovedi, dolo~ene s {olskimi pravili,  da upo{teva hi{ni red preno~i{~a. 6. ~len (dolžnosti u~itelja in spremljevalca) Dolžnosti u~itelja in spremljevalca so:  v skladu z letnim delovnim na~rtom vsebinsko pripravi vse potrebno za izvedbo strokovne ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobraževalne interesne dejavnosti,  organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne interesne dejavnosti v skladu z zastavljenimi cilji,  izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobraževalne interesne dejavnosti ter analizira uspe{nost in oblikuje zaklju~no poro~ilo oz. pri tem sodeluje z vodjo dejavnosti ali z ravnateljico,  v primeru kr{itev ukrepa v skladu z dolo~ili tega pravilnika. 7. ~len (ukrepanje ob kr{itvah) V primeru, ko dijak ne spo{tuje ali ne upo{teva v navedene dolžnosti, je {ola dolžna ukrepati v skladu s Šolskimi pravili o hi{nem redu in Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov. ^e u~itelj spremljevalec na sami dejavnosti presodi, da dijak zaradi neupo{tevanja pravil in navodil onemogo~a varno opravljanje dejavnosti, o tem obvesti star{e, ki so dolžni priti po dijaka, kasneje pa {ola ukrepa v skladu s {olskimi pravili. 8. ~len (uveljavitev pravil) Ta pravila za~enjajo veljati 1. 10. 2010.

– 46 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 Na podlagi Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednji {olah (Uradni list RS, {t. 60/2010) je ravnateljica Srednje zdravstvene {ole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 1. 8. 2012 sprejela

ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA I. SPLOŠNE DOLO^BE 1. ~len (vsebina) S temi pravilni se ureja ocenjevanje znanja, spretnosti in ve{~in (v nadaljnjem besedilu: znanje), opravljanje izpitov ter napredovanje in ponavljanje letnika za dijake in udeležence izrednega izobraževanja, razen ~e ni ob posameznem ~lenu za udeležence izrednega izobraževanja dolo~eno druga~e.

 spo{tuje pravice dijakov, njihovo osebno integriteto in razli~nost. U~itelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje u~nih ciljev, ki so predmet ocenjevanja znanja. Preverjanje se izvaja praviloma po obravnavi u~ne snovi, vendar najpozneje pred pisnim ocenjevanjem znanja. V izrednem izobraževanju se organizira poskusno opravljanje izpitov, s ~imer se udeležencu izrednega izobraževanja omogo~i, da preveri in spozna najmanj obseg in zahtevnost izpita ter primere izpitnih vpra{anj. II. SPLOŠNO O OCENJEVANJU ZNANJA

2. ~len (prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami) Izvajanje dolo~b tega pravilnika se lahko za dijake s posebnimi potrebami prilagodi, ~e je to odlo~eno v odlo~bi o usmeritvi dijaka oziroma v ustreznih aktih, v katerih je dolo~en na~in prilagoditve ocenjevanja znanja. 3. ~len (javnost ocenjevanja znanja) U~itelj zagotavlja javnost ocenjevanja znanja tako, da dijake ob za~etku izvajanja programske enote v {olskem letu seznani z:  u~nimi cilji,  obsegom u~ne vsebine,  oblikami in na~ini ocenjevanja znanja,  merili za ocenjevanje znanja,  minimalnimi standardi znanja pri posameznem vsebinskem sklopu in  dovoljenimi pripomo~ki. Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani u~itelj dijake najpozneje pet delovnih dni po sprejetju na~rta ocenjevanja znanja, ki se dolo~i posebej za 1. in za 2. ocenjevalno obdobje. Na pisnem izdelku je navedeno {tevilo to~k (v nadaljnjem besedilu: to~kovnik) za posamezno nalogo in meje za ocene. U~itelj obvesti dijaka o pridobljenih ocenah pri predmetu oziroma programski enoti javno pri pouku v oddelku oziroma skupini in mu omogo~i vpogled v ocenjen pisni izdelek. ^e se rezultati ocenjevanja znanja objavijo na drug javno dostopen na~in, se osebno ime dijaka nadomesti z ustrezno {ifro. Udeleženca izrednega izobraževanja se ob za~etku izobraževanja v {olskem letu seznani najmanj z obsegom u~ne vsebine, na~inom in roki ocenjevanja znanja ter obve{~anja o rezultatih. 4. ~len (na~ela preverjanja in ocenjevanja znanja) U~itelj pri ocenjevanju znanja:  upo{teva izobraževalni program,  uporablja razli~ne oblike in na~ine ocenjevanja znanja,

5. ~len (ocenjevanje znanja) Znanje pri pouku oziroma izpitu praviloma ocenjuje u~itelj, ki pou~uje programsko enoto. Ravnatelj {ole ali vodja izrednega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) lahko iz utemeljenih razlogov imenuje za ocenjevanje znanja drugega u~itelja, ki izpolnjuje pogoje za pou~evanje te programske enote. Izpolnjevanje drugih obveznosti po izobraževalnem programu ugotavlja razrednik, v izrednem izobraževanju pa odgovorna oseba za izredno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: razrednik). Izpolnjevanje obveznosti dijaka pri prakti~nem usposabljanju z delom pri delodajalcu ugotavlja delodajalec v skladu z u~no pogodbo in o tem obve{~a {olo. 6. ~len (minimalni standard znanja) Minimalni standard znanja predstavlja stopnjo znanja, spretnosti, ve{~ine ali kakovost dosežka, potrebnega za pozitivno oceno oziroma za zadovoljivo sledenje pouku pri posameznem predmetu oziroma programski enoti. Minimalni standard znanja pri posamezni programski enoti dolo~i strokovni aktiv oziroma u~itelj v skladu s katalogom znanj oziroma u~nim na~rtom. 7. ~len (merila ocenjevanja znanja) Strokovni aktiv {ole (v nadaljnjem besedilu: strokovni aktiv) na za~etku {olskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja. Merila ocenjevanja znanja za programsko enoto se dolo~ijo na podlagi kataloga znanja oziroma u~nega na~rta. 8. ~len (oblike in na~ini ocenjevanja znanja) Oblike in na~ine ocenjevanja znanja pri posamezni

– 47 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 programski enoti dolo~i strokovni aktiv oziroma u~itelj v skladu s katalogom znanj oziroma u~nim na~rtom. 9. ~len (osebni izobraževalni na~rt za udeleženca izrednega izobraževanja) V izrednem izobraževanju se oblikuje osebni izobraževalni na~rt za vsakega udeleženca. Pripravi ga razrednik v sodelovanju z udeležencem izrednega izobraževanja. Osebni izobraževalni na~rt vsebuje najmanj podatke o predhodno pridobljenem in priznanem formalnem in neformalnem znanju ter predviden na~in in ~asovni potek izobraževanja, opredelitev vsebin, na~inov in rokov preverjanja in ocenjevanja znanja, ki so dolo~eni z u~nim na~rtom oziroma katalogom znanja. III. PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 10. ~len (na~rt ocenjevanja znanja) Roki za pisno ocenjevanje znanja pri programski enoti (v nadaljnjem besedilu: na~rt ocenjevanja znanja) se dolo~ijo najpozneje {tirinajst dni po za~etku ocenjevalnega obdobja. U~e~i u~itelj oddelek oziroma skupino seznani z na~rtom ocenjevanja znanja in rok za pisno ocenjevanje vpi{e v dnevnik dela v za to namenjeno rubriko. 11. ~len (druga pravila ocenjevanja znanja) Ustno ocenjevanje znanja pri programski enoti se izvede najmanj enkrat v {olskem letu, razen ~e je z u~nim na~rtom oziroma katalogom znanj dolo~eno druga~e. Dijak lahko pi{e za oceno najve~ tri pisne izdelke na teden in enega na dan. Pisanje pisnih izdelkov za oceno {tirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno. ^e dijak ponavlja pisni izdelek zaradi obveznega ponavljanja pisnega izdelka oziroma ga pi{e na lastno željo, u~itelj ni dolžan upo{tevati pravila iz drugega in tretjega odstavka tega ~lena. ^e dijak pi{e pisni izdelek na lastno željo, zapi{e soglasje na pisni izdelek. U~itelj analizira rezultate ocenjevanja znanja skupaj z dijaki, v oddelku, skupini ali individualno. Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, u~itelj dolo~i na~in in najmanj en datum ocenjevanja znanja. Dolo~be tega ~lena se ne uporabljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 12. ~len (obvezno ponavljanje pisnega izdelka) ^e je pri pisnem ocenjevanju negativno ocenjenih ve~ kot 50 % pisnih izdelkov, se pisanje enkrat ponovi, vpi{eta pa se obe oceni. Ponovnega ocenjevanja se morajo udeležiti dijaki, ki pri prvem ocenjevanju niso dosegli pozitivne ocene, ostali pa le na lastno željo.

IV. OCENE IN UGOTOVITVE 13. ~len (ocene) Znanje dijakov se ocenjuje s {tevil~nimi oziroma opisnimi ocenami. Znanje dijaka se oceni s {tevil~no oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odli~no (5). Izpolnitev obveznosti pri prakti~nem usposabljanju z delom pri delodajalcu in interesnih dejavnostih se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« in: »ni opravil«. Števil~ne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne. Za udeleženca izrednega izobraževanja se uporabljajo le pozitivne ocene. ^e udeleženec izrednega izobraževanja pri ocenjevanju znanja ne doseže pozitivne ocene, se to evidentira. 14. ~len (ugotovitve) ^e je dijak iz zdravstvenih razlogov v celoti opro{~en sodelovanja pri programski enoti, se njegovo znanje iz te programske enote ne ocenjuje. To se v ustrezni dokumentaciji in ob koncu pouka evidentira z besedo »opro{~en (opr)«. Ob koncu pouka v {olskem letu se uspeh dijaka, ki ni ocenjen, v ustrezni dokumentaciji evidentira z ugotovitvijo: »ni ocenjen (noc)«. Za udeleženca izrednega izobraževanja se ne uporabljajo dolo~be prvega in drugega odstavka tega ~lena. Za udeleženca izrednega izobraževanja se {portna vzgoja ne izvaja in ne ocenjuje. V ustrezni dokumentaciji se to evidentira z besedo »opro{~en«. 15. ~len (seznanitev z oceno) Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov u~itelj oceni dijakovo znanje takoj po kon~anem izpra{evanju. Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov u~itelj dijaka oceni najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje dolo~i drug rok. Po ocenitvi pisnih izdelkov u~itelj omogo~i dijaku vpogled v pisni izdelek. U~itelj izro~i dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oziroma najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih u~itelj ustrezno ozna~i napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene. Dijak, njegovi star{i oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma poobla{~eni vzgojitelj v dija{kem domu (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) lahko v ~asu do izro~itve pisnih izdelkov, pisno zahteva vpogled v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka. Dolo~be prej{njega odstavka se ne uporabljajo za udeležence izrednega izobraževanja.

– 48 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 16. ~len (dolo~anje kon~ne ocene) Kon~no oceno pri programski enoti dolo~i u~itelj, ki dijaka pri programski enoti pou~uje. ^e programsko enoto pou~ujeta dva ali ve~ u~iteljev, ti vnaprej dolo~ijo razmerja za oceno med posameznimi deli programske enote. Kon~no oceno dolo~ijo skupaj. ^e se o kon~ni oceni ne sporazumejo, jo na predlog ravnatelja potrdi u~iteljski zbor. 17. ~len (splo{ni uspeh) Oddel~ni u~iteljski zbor, v izrednem izobraževanju pa strokovni aktiv, potrdi na predlog razrednika splo{ni uspeh dijaku po tem, ko ta uspe{no opravi vse obveznosti, dolo~ene z u~nim na~rtom oziroma katalogom znanj. Splo{ni uspeh se dolo~i kot: odli~en, prav dober, dober in zadosten. Dijak doseže:  odli~en splo{ni uspeh, ~e je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno odli~no (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4),  prav dober u~ni uspeh, ~e je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno prav dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3),  dober u~ni uspeh, ~e je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno dobro (3), pri ostalih pa z oceno zadostno (2),  zadosten u~ni uspeh, ~e je pri ve~ kot polovici predmetov ocenjen z oceno zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno. Izjemoma se lahko dolo~i odli~en uspeh tudi dijaku, ki je pri ve~ kot polovici predmetov ocenjen z oceno odli~no, pri ostalih pa z oceno prav dobro in pri enem predmetu z oceno dobro, ali prav dober uspeh dijaku, ki je pri ve~ kot polovici predmetov ocenjen s prav dobro ali odli~no oceno, pri ostalih pa z oceno dobro in pri le enem predmetu z oceno zadostno (dvig splo{nega u~nega uspeha). Pri tem se upo{tevajo naslednja merila:  dijak se odlikuje s pozitivno naravnanostjo do {ole kot ustanove in do {olskega dela ter do so{olcev in zaposlenih {ole,  dijak je izkazal znanje in napredek, prizadevnost, delavnost in samostojnost v vzgojno-izobraževalnem procesu ter pozitiven odnos do izpolnjevanja obveznosti,  dijaku ni bil v teko~em {olskem letu izre~en noben klasi~en ali alternativni vzgojni ukrep,  dijak ima v teko~em {olskem letu najve~ 9 neopravi~enih ur,  dijak se je posebej izkazal na vsaj enem od na{tetih podro~ij: – izjemen prispevek k ugledu {ole, – dosežek, ki uveljavlja {olo na razli~nih podro~jih na državnem nivoju, – zlato ali srebrno priznanje na tekmovanju na državni ravni, – uspe{no vodenje ene ali ve~ aktivnosti na {oli, – izstopajo~e sodelovanje v vsaj dveh dejavnostih {ole (gledali{ka, likovna, {portna dejavnost,

socialno delo, {olski radio, {olski ~asopis, {olske prireditve itd.), kjer je dijak s svojim delom promoviral {olo, – posebna pohvala delodajalca na prakti~nem pouku ali prakti~nem usposabljanju pri delodajalcu, – izjemno vestno obiskovanje pouka – na drugem podro~ju, ki se ga oceni kot primeren razlog za dvig splo{nega u~nega uspeha. Dvig splo{nega u~nega uspeha ni avtomatska pravica, ki bi izhajala iz izpolnjevanja kriterijev, pa~ pa o tem odlo~i razredni u~iteljski zbor, v izrednem izobraževanju pa strokovni aktiv, z ve~ino glasov na podlagi predloga razrednika, u~itelja, ki dijaka pou~uje, ali ravnatelja. 18. ~len (listine o uspehu) Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja izda {ola dijakom v pisni obliki prepis ocen, ugotovitev in opravljenih obveznosti. Ko dijak uspe{no izpolni vse obveznosti za posamezen letnik, dolo~ene z u~nim na~rtom oziroma katalogom znanj, se mu izda letno spri~evalo. Dijaku, ki ni izpolnil vseh obveznosti iz prej{njega odstavka, se na koncu pouka oziroma po opravljanju izpitov izda obvestilo o uspehu. Dijak dobi spri~evalo, obvestilo o uspehu oziroma prepis ocen oziroma ugotovitev in opravljenih obveznosti v {oli. Dijaku, ki je prekinil izobraževanje, {ola na njegovo zahtevo izda obvestilo o opravljenih obveznostih. Udeleženec izrednega izobraževanja ob zaklju~ku {olskega leta lahko prejme: obvestilo o uspehu za opravljene obveznosti v {olskem letu v skladu z osebnim izobraževalnim na~rtom ali letno spri~evalo za opravljene obveznosti za posamezen letnik, v skladu s katalogi znanj oziroma u~nim na~rtom. V. NA^INI IN ROKI IZPOLNJEVANJA NEIZPOLNJENIH OBVEZNOSTI 19. ~len (popravljanje nezadostnih ocen) V kolikor ima dijak v ocenjevalnem obdobju eno nezadostno oceno, ima pravico, da se mu v istem ocenjevalnem obdobju {e enkrat dolo~i ocenjevanje iz iste snovi. U~itelj to evidentira v posebno rubriko v redovalnici. ^e dijak ponovno ne doseže pozitivne ocene ali se napovedanega ocenjevanja znanja ne udeleži, je v ocenjevalnem obdobju ocenjen nezadostno (nzd). ^e ima dijak v ocenjevalnem obdobju ve~ kot eno nezadostno oceno, je v ocenjevalnem obdobju ocenjen nezadostno (nzd). Dolo~be tega ~lena ne veljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 20. ~len (neudeležba pri ocenjevanju znanja) V kolikor se dijak napovedanega ocenjevanja znanja ne udeleži, mu u~itelj dolo~i ponovni rok ocenjevanja. ^e se dijak ponovnega ocenjevanja ne udeleži, lahko

– 49 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 po presoji u~e~ega u~itelja nima ve~ možnosti za ocenjevanje in je v ocenjevalnem obdobju neocenjen (noc). Dijak, ki je odsoten od pouka, nikakor ne sme priti samo na ocenjevanje znanja, razen v primeru dežurstva ali ~e to izjemo dovoli razrednik ali ~e je s pedago{ko pogodbo sklenjeno druga~e. ^e dijak na dan ocenjevanja ni prisoten pri vseh urah, mu u~itelj ne dovoli pisati ali odgovarjati. ^e dijak brez dovoljenja odide od pouka po ocenjevanju znanja ali ~e u~itelj naknadno ugotovi, da dijak na dan ocenjevanja ni bil prisoten pri pouku v celoti, se lahko po presoji u~itelja ocena razveljavi. Dolo~be tega ~lena ne veljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 21. ~len (popravljanje nezadostnih ocen po prvem ocenjevalnem obdobju) Dijaka, ki je bil v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjen nezadostno ali ni bil ocenjen, se iz vsebinskih sklopov, pri katerih ni dobil pozitivne ocene, v drugem ocenjevalnem obdobju {e enkrat oceni. Rok za ponovno ocenjevanje dolo~i u~itelj v dogovoru z dijakom. ^e dijak pri ponovnem ocenjevanju ne doseže pozitivne ocene ali se napovedanega ocenjevanja znanja ne udeleži, ima nezadostno ali neocenjeno zaklju~eno oceno iz programske enote. Dolo~be tega ~lena ne veljajo za udeležence izrednega izobraževanja. VI. NAPREDOVANJE IN PONAVLJANJE 22. ~len (napredovanje v vi{ji letnik) Dijak napreduje v vi{ji letnik, ~e je pozitivno ocenjen pri vseh programskih enotah in je izpolnil vse obveznosti, dolo~ene z izobraževalnim programom. Dijak, ki do konca pouka ne pridobi pozitivnih ocen ali ne opravi vseh obveznosti, lahko do konca {olskega leta opravlja izpite in druge obveznosti po dolo~ilih teh pravil. Druge obveznosti dijak izpolni na na~in in v rokih, ki jih dolo~i ravnatelj. Dolo~be tega ~lena ne veljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 23. ~len (ponavljanje) Dijak, ki ne opravi vseh obveznosti, ne napreduje v naslednji letnik oziroma lahko letnik ponavlja. ^e dijak letnik ponavlja, opravlja vse obveznosti iz tega letnika, pri ~emer se ga ponovno ocenjuje pri vseh programskih enotah. Pri ugotavljanju splo{nega uspeha v letniku se upo{tevajo ocene oziroma ugotovitve, pridobljene v teko~em {olskem letu. Dijak lahko ponavlja enkrat v ~asu izobraževanja v istem izobraževalnem programu. Dolo~be tega ~lena se ne uporabljajo za udeležence izrednega izobraževanja.

VII. IZPITI 24. ~len (splo{no o izpitih) Dijak lahko na {oli opravlja predmetne, dopolnilne in popravne izpite. Ustni del izpita se opravlja v skladu z izpitnim redom pred {olsko izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj med u~itelji {ole. Šolska izpitna komisija ima predsednika, izpra{evalca in {e vsaj enega ~lana. Izpra{evalec mora biti u~itelj programske enote, iz katere dijak opravlja izpit. Vsaj dva ~lana komisije sta praviloma u~itelja programske enote iz katere dijak opravlja izpit. Udeleženec izrednega izobraževanja lahko, poleg izpitov iz prvega odstavka tega ~lena opravlja tudi delne in kon~ne izpite, ki jih opravlja pri u~itelju izbrane programske enote. 25. ~len (predmetni izpit) Predmetni izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:  hitreje napreduje,  izbolj{uje kon~no oceno predmeta oziroma programske enote,  se želi vpisati v drug izobraževalni program. Dijak lahko po uspe{no opravljenem predzadnjem oziroma zaklju~nem letniku enkrat izbolj{uje oceno enega ali ve~ predmetov oziroma programskih enot posameznega letnika, in sicer:  v predzadnjem letniku od konca pouka do zaklju~ka teko~ega {olskega leta oziroma do vklju~itve v zadnji letnik izobraževanja,  v zaklju~nem letniku od konca pouka do za~etka opravljanja zaklju~ka izobraževanja. Pri dolo~itvi kon~ne ocene predmeta oziroma programske enote se upo{teva bolj{a ocena. Za udeleženca izrednega izobraževanja se prvi in tretji odstavek tega ~lena ne uporabljata. 26. ~len (dopolnilni izpit) Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaklju~ka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen. Dopolnilni izpit lahko opravlja dijak do za~etka opravljanja zaklju~ka izobraževanja. Dolo~be tega ~lena se ne uporabljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 27. ~len (popravni izpit) Popravni izpit opravlja dijak iz programske enote, kjer ima ob zaklju~ku pouka nezadostno oceno. Dijak ima pravico opravljati popravne izpite samo v primeru, da je bil ob koncu pouka nezadostno ocenjen iz najve~ treh programskih enot. Kadar pouk predmeta oziroma programske enote ne traja do konca pouka v {olskem letu, lahko dijak opravlja popravni izpit pred koncem pouka v roku, ki ga dolo~i ravnatelj. V tem primeru se {teje, da je izkoristil

– 50 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 spomladanski izpitni rok. Ta dolo~ba se ne uporablja za prakti~no usposabljanje z delom pri delodajalcu. Dolo~be tega ~lena se ne uporabljajo za udeležence izrednega izobraževanja. 28. ~len (delni in kon~ni izpit za udeležence izrednega izobraževanja) Pri delnem in kon~nem izpitu znanje udeležencev izrednega izobraževanja ocenjuje u~itelj izbrane programske enote. Z delnim izpitom se ocenjuje znanje po vsebinsko zaokroženih delih programske enote. S kon~nim izpitom se ocenjuje znanje po zaklju~enih vsebinskih sklopih iz programske enote v posameznem programu. Kdor uspe{no opravi vse delne izpite iz posamezne programske enote, je s tem opravil obveznosti dolo~ene programske enote. V izrednem izobraževanju se tretje in nadaljnje opravljane kon~nega izpita opravlja pred {olsko izpitno komisijo. 29. ~len (omejitve) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja najve~ dva izpita. Na isti dan lahko dijak opravlja najve~ izpit ali dele izpita iz enega predmeta. Izpitni rok za prakti~ni pouk se zaradi organizacije prakti~nega pouka organizira individualno za posameznega kandidata, pri ~emer se izpit, opravljan od konca pouka do 1. 8., {teje v spomladanski izpitni rok, izpit, opravljan od 1. do 31. 8. pa v jesenski izpitni rok. Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom. Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita. Za udeležence izrednega izobraževanja se uporablja dolo~ba prej{njega odstavka, pri ~emer velja, da lahko udeleženec izrednega izobraževanja opravlja izpite ve~krat, tudi izven rokov, ki so dolo~eni v {olskem koledarju, vendar v skladu z letnim delovnim na~rtom {ole. O tem odlo~i ravnatelj {ole. 30. ~len (priprava izpitnega gradiva) Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. ^e {ola nima strokovnega aktiva, izpitno gradivo pripravi izpra{evalec oziroma ocenjevalec (v nadaljevanju: ocenjevalec). Vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec izro~i izpitno gradivo pomo~niku ravnatelja najpozneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo se varuje hrani v ognjevarni omari in ga nadzorni u~itelj ali ~lan izpitne komisije na dan izpita prevzame od pomo~nika ravnatelja. 31. ~len (potek izpitov) Pisni izpit nadzoruje nadzorni u~itelj in popravi ocenjevalec, praviloma u~itelj, ki je dijaka u~il.

Ustni izpiti in zagovori se opravljajo pred {olsko izpitno komisijo. Izpitni nastop, izdelavo prakti~nega izdelka oziroma opravljanje storitve in vaj spremlja mentor, ki za {olsko izpitno komisijo pripravi strokovno mnenje. Pri ustnem delu izpita in zagovoru izpra{uje izpra{evalec. Šolska izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpra{evalca. ^e se izpit opravlja po delih, predsednik {olske izpitne komisije dijaka obvesti o kon~ni oceni takoj po kon~anem zadnjem delu izpita. Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov ve~, kot je dijakov v skupini, ki opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni listki z vpra{anji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vpra{anj. Na pisno zahtevo udeleženca izrednega izobraževanja oziroma na predlog razrednika ali ocenjevalca, se pred {olsko izpitno komisijo opravlja tudi delni oziroma kon~ni izpit. 32. ~len (trajanje) Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in najve~ 90 minut. Izpitni nastop traja najve~ 45 minut (ena pedago{ka ura). Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja najve~ {est pedago{kih ur. Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja najve~ 20 minut. Dijak ima po dodelitvi vpra{anja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita. VIII. KRŠITVE PRI OCENJEVANJU ZNANJA 33. ~len (kr{itve) ^e pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja u~itelj ugotovi, da (je) dijak uporablja(l) nedovoljena sredstva (prepisovanje, pri{epetavanje, uporaba nedovoljenih pripomo~kov ipd.), ga oceni z nezadostno oceno. Dijaki, ki so zaradi navedenih kr{itev pravil ocenjeni nezadostno, se ne upo{tevajo pri izra~unu za ponovitev ocenjevanja. Udeležencu izrednega izobraževanja se iz razlogov, dolo~enih v prej{njem odstavku, prekine ocenjevanje oziroma izpit in se ga ne oceni. U~itelj evidentira kr{itve iz prej{njih dveh odstavkov v ustrezni {olski dokumentaciji. 34. ~len (odpravljanje napak pri ocenjevanju) Na predlog razrednika, ravnatelja, ali na pisni ugovor dijaka oziroma star{ev lahko u~itelj sam najkasneje v dveh dneh po predlogu odpravi napako, povezano z ocenjevanjem, ter to pisno evidentira v ustrezen dokument. O tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nana{a. V primeru, da u~itelj napake ne odpravi, dijak ali star{i pa se z oceno ali ugotovitvijo ne strinjajo, lahko v treh dneh po vpisu ocene v {olsko dokumentacijo pri

– 51 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 ravnatelju {ole pisno zahtevajo popravo ocene oz. ponovno ocenjevanje. Ravnatelj na podlagi dokazil, ki jih predložijo dijak ali njegovi star{i, ter po predhodnem razgovoru z u~e~im u~iteljem, v osmih dneh po prejemu pisne pritožbe odlo~i, da:  se ocena razveljavi in na podlagi dokazil dolo~i drugo oceno ali  se ocena razveljavi in dijaka ponovno oceni u~e~i u~itelj ali  se ocena razveljavi in dijaka ponovno oceni u~e~i u~itelj pred komisijo, v kateri je vsaj en ~lan u~itelj, ki pou~uje isto programsko enoto ali  se ocena razveljavi in dijaka ponovno oceni u~itelj, ki pou~uje isto programsko enoto ali  pritožbo zavrne kot neutemeljeno, s ~imer se potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev. Dijaka, ki se ga ponovno ocenjuje, se pisno seznani z datumom, ~asom, krajem ter na~inom in obsegom ocenjevanja znanja najmanj tri dni pred dnevom ponovnega ocenjevanja. Odlo~itev ravnatelja je dokon~na. Z odlo~itvijo se dijaka ali njegove star{e pisno seznani v treh dneh po sprejeti odlo~itvi.

X. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE 37. ~len (uveljavitev pravilnika) Ta pravila za~nejo veljati 1. septembra 2012.

IX. UGOVOR ZOPER OCENO OZIROMA UGOTOVITEV 35. ~len (odlo~anje ravnatelja) Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oziroma ugotovitvijo v spri~evalu ali v obvestilu o uspehu vloži zoper njo pisni ugovor. Ravnatelj mora v treh dneh od prejema ugovora ugotoviti njegovo utemeljenost. ^e ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne. ^e je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva ugotovitve utemeljenosti ugovora imenovati tri~lansko komisijo. Sklep ravnatelja iz drugega odstavka tega ~lena je dokon~en. 36. ~len (odlo~anje komisije) Komisija iz prej{njega ~lena s sklepom odlo~i o ugovoru v treh dneh od njenega imenovanja. ^e komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev. Sklep komisije se dijaku izro~i v treh dneh po sprejeti odlo~itvi. ^e komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko dolo~i novo oceno oziroma spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije ali s ponovnim ocenjevanjem znanja dijaka. ^e je dijaka treba ponovno oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, ~as, kraj in na~in ter obseg ponovnega ocenjevanja znanja, s ~imer mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega ocenjevanja znanja. Odlo~itev komisije je dokon~na.

– 52 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

Udeležba na govorilnih urah za dijake Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU:

Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: – 53 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

Udeležba na govorilnih urah za dijake Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU:

Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: – 54 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

Udeležba na govorilnih urah za dijake Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU:

Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: Datum: Predmet/od-do: U~itelj na GU: U~itelj pri RU: – 55 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OPRAVI^ILA Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika: – 56 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OPRAVI^ILA Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika: – 57 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OPRAVI^ILA Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika: – 58 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OPRAVI^ILA Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika: – 59 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OPRAVI^ILA Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika:

Datum izostanka: Vzrok izostanka: Podpis star{ev:

Podpis razrednika: – 60 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

OSEBNA REDOVALNICA

Prog. enota

1. konferenca

2. konferenca

Zaklj. oc.

Popravljanje nezadostnih ocen Prog. enota

datum

datum

– 61 –

datum

datum


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 62 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 63 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 64 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 65 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 66 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 67 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 68 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 69 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 70 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013 datum

BELE@KE

– 71 –


Publikacija Srednje zdravstvene {ole Ljubljana za {olsko leto 2012/2013

IZJAVA

Dijak/-inja_____________________________ iz _________razreda IME IN PRIIMEK DIJAKA/-INJE

RAZRED

izjavljam, da sem seznanjen/-a s Šolskimi pravili o hi{nem redu, Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov, Šolskimi pravili za zagotavljanje varnosti in zdravja dijakov, Šolskimi pravili o pohvalah, nagradah in drugih priznanjih, Šolskimi pravili o vedenju dijakov, u~iteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah, Pravili o {olski prehrani, Šolskimi pravili o ocenjevanju znanja in da bom ravnal/-a v skladu z njimi.

V ________________________________, dne __________________

Podpis dijaka/-inje:________________________________________

Podpis star{ev:___________________________________________

Podpisano izjavo s strani dijaka/-inje in star{ev do 15. 9. 2012 vrnete svojemu razredniku. – 72 –

Bilten za dijake  

Vse, kar morajo dijaki SZŠLj vedeti v šol. letu 2012/13.

Bilten za dijake  

Vse, kar morajo dijaki SZŠLj vedeti v šol. letu 2012/13.

Advertisement