Page 1

№ 1/15 лютого 2017 року

Із настанням весни у Черкасах стартував ремонт доріг

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦЬ: 9 Героїв Дніпра, 9 сержанта Жужоми, 9 Толстого, 9 Надпільна, 9 Корольова, 9 Менделєєва, 9 Молоткова, 9 Сумгаїтська, 9 Сурікова, 9 Галана, 9 Олени Теліги, 9 Благовісна, 9 Гагаріна, 9 Чорновола, 9 Хрещатик, 9 Смілянська, 9 бульвар Шевченка.

Щойно розтанув перший сніг, у Черкасах відновили ре монт автошляхів. Адже місь кий голова неодноразово наго лошував, що саме якісні доро ги є пріоритетом для влади. У цьому році в бюджет закладені кошти як на реконструкцію і ка пітальний ремонт доріг, так і на поточний і ямковий ремонт. Триває укладання тротуарної плитки на бульварі Шевченка. А комунальне підприємство "ЧЕЛУАШ" виконує ямковий та аварійний ремонт доріг. На разі комунальники ліквідували ямковість на двох аварійних ді лянках неподалік обласної лі карні та на перехресті вулиць Симиренківської (колишня –

Рябоконя) та Гетьмана Сагай дачного (колишня – Ватутіна). Працюють комунальники та кож на шляхопроводі проспек ту Хіміків, Сумгаїтській, Вер гая (маршала Батицького). Варто зазначити, що нещо давно наше місто змогло закупи ти власну комунальну спецтех ніку для ремонту та належного утримання доріг. Новенькі ав тогрейдер і каток, трактор і мі нінавантажувач тепер працю ватимуть на вулицях Черкас. – Ця техніка виїде на роботу, як тільки буде завершено всі технічні процедури. На черзі – дві нові комбіновані дорожні ма шини МАЗ і 9 тракторів, – по відомив міський голова Анато лій Бондаренко.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛИЦЬ:

9 Крилова, 9 Митницька, 9 Небесної сотні, 9 Героїв Чорнобиля, 9 Кавказька, 9 Оборонна, 9 НечуйЛевицького, 9 Різдвяна, 9 Смілянська, 9 Хоменка, 9 Чайковського та ін.


Новини з міської ради

15 лютого 2017 року

Черкаси2017: у планах –

9 Дороги

212 млн грн. Така рекордна су ма у 2017 році запланована на ре конструкцію і капітальний ремонт об'єктів дорожньотранспортної мережі. Значна частина цих кош тів буде спрямована на ремонт ву лиць, таких, як бульв. Шевченка, вул.Різдвяна, Героїв Дніпра, Мо лоткова, Сурікова, Толстого, Над пільна, Сумгаїтська, Корольова, Благовісна, Чорновола, Оборонна, Гагаріна, Смілянська та інших. Крім того, передбачено відремон тувати міжквартальні та внутрі шньо квартальні проїзди та тро туари. На ці потреби спрямовуєть ся близько 23 млн грн. Зокрема, тротуари мають відремонтувати на вул. Самійла Кішки, Смілянсь кій, Різдвяній, Гагаріна та ін.

9 Безпека та комфорт На вулицях Черкас увечері має посвітлішати. Адже для забезпе чення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій жит лових будинків у бюджеті запла новано 24,8 млн грн. Для облаш тування системи відеоспостере ження в Черкасах, що є складовою напрямку "комфорт і безпечне міс то", у бюджеті передбачають 246 тис. грн, ще 3 млн 920 тис. грн – як матеріальний резерв для ліквіда ції наслідків надзвичайних ситуа цій, для покращення стану безпе ки руху (а це – встановлення світ лофорів та зупинок) – 700 тис. грн.

9 Здоров’я

Головним напрямком фінансу вання галузі охорони здоров'я у Черкасах у 2017 році стане поліп шення матеріальнотехнічної ба зи закладів охорони здоров'я. 28 млн грн виділяється на придбан ня обладнання для таких закла дів. Майже 18 млн грн планують спрямувати на капітальний ре монт та реконструкцію приміщень лікарень та поліклінік. Капіталь но відремонтувати та реконстру ювати цього річ планують також прилеглі до лікувальних закладів території (з розміщенням спортив них майданчиків). На це передба чено 1,8 млн грн.


Новини з міської ради

15 лютого 2017 року

– рекордна кількість робіт

9Освіта

Значні кошти з бюджету Черкас у 2017 році будуть спрямовані на по ліпшення матеріальнотехнічної бази закладів освіти. Зокрема, май же 27 млн грн витратять на покра щення інфраструктури навчально виховних закладів, закладів куль тури, спортивнооздоровчих закла дів і комплексів. Так, планується відремонтувати актову залу ЦДЮТ і придбати нові крісла, відремонту вати фасад Дитячої школи мистецтв, капітально відремонтувати фойє міського будинку культури ім.І.Ку лика, музичні школи 13,5 та прид бати для них нові інструменти та ін. Понад 62 млн грн спрямують на ремонти та придбання обладнання для дитячих садочків. 87 млн грн планують витратити на ремонт чер каських шкіл.

9Житловокомунальний сектор 23,5 млн грн планується спря мувати на поліпшення якості пос луг з утримання житлових будин ків. Серед іншого, на співфінансу вання для ОСББ буде виділено 6,8 млн грн, на капітальний ремонт ліфтів – 4,5 млн. Також 12,3 млн грн підуть на капітальний ремонт та реконструкцію житлових будин ків та гуртожитків. Зокрема, будуть відремонтовані дахи, внутрішньо будинкові системи опалення, сис теми гарячого і холодного водопос тачання і водовідведення, електро мереж та фасадів. Окрім того, 12,5 млн грн витратять на капітальний ремонт і облаштування прибудин кових територій (серед іншого, й на дитячі та спортивні майданчики).

9Благоустрій

На реконструкцію та упорядкування те риторій міста передбачено 14,6 млн грн. За ці кошти заплановано втілити кілька цікавих проектів. Зокрема, встановити "Лаву зако ханих із ліхтарем" та стелу "Я люблю Чер каси". Також запланована реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та інших локальних конфліктах в єдиному меморіаль ному комплексі по бульвару Шевченка, ре конструкція вхідної групи парку "Сосновий бір" із боку вул. Пальохи. Коштом "Громадсь кого бюджету" буде втілено проект утриман ня та реконструкції паркупам'ятки садово паркового мистецтва місцевого значення "Спортивний" у районі вулиці Олексія Пан ченка (Ярослава Галана) мікрорайону "Лісо вий".


Депутати звітують

15 лютого 2017 року

Черкаськими парками опікуватиметься Олександр Радуцький

Згідно з розпорядженням міського голови до обов'язків секре таря Черкаської міської ради Олександра Радуцького включе но спрямування та контроль роботи комунального підприємс тва "Дирекція парків". Саме Олександр Романович з 2007 по 2014 роки очолював комунальне підприємство. – У моєму житті черкаські парки завжди будуть займати особ ливе місце, адже вболіваю за їхній розвиток всією душею. Тому дякую міському голові Анатолію Бондаренку, який довірив мені допомагати втілювати проекти комунального підприємства "Ди рекція парків". Тим більше, що я в минулому сім років успішно його очолював і маю відповідний досвід. Навесні цього року під приємство очолила молода та амбітна команда, яка за півроку зумі ла переконати результатами своєї роботи у тому, що вибір у її бік був зроблений не даремно, – прокоментував секретар міської ради. На цей рік вже заплановано реалізувати у парках та скверах чимало проектів та цікавинок, які мають порадувати містян.

Завдяки міській владі в кардіоцентрі з'явився перший в області тридміл Нещодавно у Чер каському обласно му кардіохірургіч ному центрі відбула ся важлива подія. За словами лікарів, та й самих пацієнтів, про апарат, який міська влада прид бала і вручила цен тру, тут мріяли дав но. Це "Тридміл" або діагностична бі гова доріжка, яка дозволяє зробити якісне, точне і все бічне обстеження кардіохворих, зокрема й тих, що перенесли інфаркт. Зручність використання тако го апарату полягає в тому, що па цієнт просто йде біговою доріж кою, а лікар на комп'ютері відра зу бачить його тиск і кардіогра му. Крім того, апарат ідеально розрахований на індивідуальний підхід до кожного хворого, тобто враховує вік, стать, вагу та тип на вантаження. На відміну від велот ренажера, яким в кардіоцентрі користуються давно, "Тридміл" дає більш точні показники, збері гає запис усіх результатів обсте ження і суттєво полегшує і приш видшує роботу лікарям. За прогнозами працівників кардіоцентру, за допомогою цієї

Комунальне підприємство "Муніципальне інформаційне агентство"Черкаси" Черкаської міської ради.

діагностичної бігової доріжки можна обстежити до 3000 пацієн тів за рік. – Це перший і поки єдиний діагностичний апарат такого ти пу в області. І ми раді, що його придбали. Адже з 5600 пацієнтів обласного кардіохірургічного центру 40% – це жителі Черкас. Намагатимемося й надалі надава ти підтримку центру, який, ска жу відверто, на сьогодні демонс трує дуже гарні показники робо ти. Якщо смертність від інфаркту по Україні становить 14%, то у нас, на щастя, всього 2,7%. І най головніше в цьому питанні – саме точна діагностика і своєчасна ме дична допомога, – зауважує місь кий голова Анатолій Бондаренко.

Свідоцтво про державну реєстрацію А01 №136688 Інформаційний вісник Черкаської міської ради "Місто" Свідоцтво про державну реєстрацію ЧС№732Р від 08.12.2011. Адреса редакції: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, к. 30,

Міська влада Черкас організувала допомогу жителям Авдіївки Департаментами Черкаської міської ради за до рученням міського голови Анатолія Бондарен ка в оперативному режимі розпочався збір до помоги для потреб жителів міста Авдіївка, які через бойові дії опинились у скрутному стано вищі. Впродовж доби вдалось зібрати більше 300 кі лограм речей першої необхідності та продуктів. Це, зокрема, теплий одяг, ковдри, разовий посуд, чай, кава, сірники, свічки, продукти харчування тривалого зберігання та предмети гігієни. На заклик про допомогу відгукнулись колекти ви КП "ЧЕЛУАШ", КП ТМ "Черкаситеплокомуне нерго", КП "Придніпровська СУБ", КП "Дирекція парків", КЗ "Черкаська міська дитяча лікарня", ЗОШ №12, КСН "Богданівський", ЗОШ №32, Те риторіальний центр соціальної допомоги Соснівсь кого району, ДНЗ №2, Департамент економіки та розвитку, КНП "Черкаська міська інфекційна лі карня Черкаської міської ради", ДНЗ №78, ДНЗ №57, ДНЗ №34, ЗОШ №15, ДНЗ №43, ДНЗ №59, ДНЗ № 60, ДНЗ №65, ДНЗ №76, КУ "ЧМКАРС", КЗ "Черкаська обласна лікарня" Черкаської облас ної ради, ЗОШ №21, КЗ "Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка Черкаської міської ра ди", ДНЗ №45, КЗ "Черкаський міський полого

вий будинок "Центр матері та дитини", департа мент фінансової політики, ДНЗ №63, департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ра ди, ЦНАП, ДНЗ №86, КП "Дитяча музична школа №1" ЧМР, ЗОШ №17 та ДНЗ №29, департамент со ціальної політики Черкаської міської ради та де партамент житловокомунального комплексу Чер каської міської ради. Усі зібрані речі та продукти харчування вже пе редані до координаторів з Черкаської облдержадмі ністрації, які акумулювали допомогу з усіх регіо нів Черкащини, аби вже сьогодні централізовано відправити вантаж усього необхідного до Авдіївки.

У ЧЕРКАСАХ ВІДЗНАЧИЛИ ЛАУРЕАТІВ СПОРТИВНОГО РОКУ2016 У Черкасах назвали імена ла уреатів спортивного року 2016. Церемонію їх нагород ження дипломами та кубка ми провели вчора, 31 січня, в будинку культури ім. І. Ку лика. Загалом відзначили понад сотні атлетів, їхніх тренерів та тих людей, котрі підтримують та розвивають спорт у місті. Із цією подією їх привітали міський голова Анатолій Бондаренко, його заступник Ігор Коломоєць, народний депутат України Олег Петренко та очільники профільних департаментів. У минулому, 2016 році, Чер каси, як ніколи, можуть похизу ватися здобутками в царині спор ту, констатував мер міста Анато лій Бондаренко. Завдяки пере могам на всеукраїнських та між народних змаганнях про наше місто знають у світі. За його сло вами, торік у Черкасах відбуло ся 108 міських та ще 25 змагань всеукраїнського рівня. – Саме завдяки здобуткам на ших спортсменів гімн України неодноразово почула вся світова спільнота. Чого тільки вартий наш Сергій Куліш, який із ХХХІ Олімпійських ігор в РіодеЖа нейро привіз в Україну срібну медаль. А Богдан Кулинич, кот рий на Паралімпійських іграх разом із футбольною командою здобув золото, чи Василь Коваль чук, який отримав золоту медаль із кульової стрільби, – наголосив Анатолій Васильович. – Щодня наші атлети своєю витривалістю, силою духу та наполегливістю піднімають наше місто та краї ну! За його словами, минулого року в обласному центрі закла ли гарний початок для розвитку

ЕmаіІ: misto_ck@i.ua Директор: Інна Дудоладова Випусковий редактор: Світлана Пічугіна Відділ реклами: (0472) 328428, 328486 Спеціалісти з реклами: Ліна Грамм, Наталія Щедріна.

цієї галузі. Зокрема, це й реконс трукція приміщення колишньо го кінотеатру "Мир" під спортив ну залу, облаштування запасного футбольного поля на Центрально му стадіоні, будівництво спортив них майданчиків біля шкіл та за купівля інвентарю.

«

Ми й надалі продов жимо взятий курс, – запевнив Анатолій Бонда ренко. – Здорова нація – це сильна нація» Розпочали церемонію наго родження лауреатів із вручення сертифікатів на стипендії Чер каської міської ради та міського голови за високі результати в змаганнях національного та між нарогодного рівня, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлім пійських іграх. Грошову премію в розмірі 2 000 гривень отриму ватиме впродовж року 20 кращих спортсменів. Їх раніше визнача ла спеціальна комісія. Директорам вісьмох дитячо юнацьких спортивних шкіл міс та на святі вручили сертифікати на комп'ютерну техніку. Ще чо тири школи отримали сертифіка

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність і достовірність викладених фактів несуть відповідальність автори (рекламодавці). Рукописи та фотознімки не поверта/ ються і не рецензуються.

ти для закупівлі спортивного ін вентар віднародного депутата Олега Петренка. Загалом же "лауреатів спор тивного року2016" визначали в кількох категоріях. А це – тре нер та спортсмен року з олім пійських видів спорту, тренер та спортсмен року з неолімпійсь ких видів спорту, команда року з ігрових видів спорту, "відда ність справі" (у цій номінації від значили вчителів фізичної куль тури в загальноосвітніх школах та викладачів вишів), "спортив ний організатор року", "спортив на журналістика", "разом із олім пійцями", "сильні духом" та "спортсмен – ветеран року". – Підбиття в такому форматі підсумків спортивного року для Черкас стало вже доброю тради цією, – розповів директор депар таменту освіти та гуманітарної по літики Ігор Волошин. – Нашому місту є ким і чим пишатися. Цьо го року, на відміну від попередніх, ми вирішили відзначити тренерів і спортсменів кожного виду спор ту, який пропагується в Черкасах. А це понад тридцять відділень у дитячоюнацьких спортивних школах нашого міста.

Редакція зберігає за собою право скорочувати й редагувати тексти. Не замовлені редакцією матеріали гонораром не оплачуються. При передруку в інших виданнях посилання на "МІСТО" обов'язкове.

Кольороподіл, фотовивід та друк виконані: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12/А Тел.: (0432) 55/63/97, 55/63/98. Замовлення №

"Місто" №1, 15 лютого 2017 року  

Інформаційний вісник Черкаської міської ради "Місто" №1 від 15 лютого 2017 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you