Page 2

2

Комфортне місто

25 листопада 2016 року

Житлово@комунальна сфера За рік відремонтували рекордну кількість черкаських доріг Зробити місто комфортним для пересування пішоходів та водіїв. Таке завдання поставила перед собою міська влада і впро довж року зробила вагомі кроки у цьому напрямку. У Черкасах одночасно оновлюють асфальтне покриття доріг і невеликих ву лиць та провулків. За доручен ням мера Анатолія Бондаренка ремонт черкаських доріг став од ним із пріоритетів у діяльності міської влади. За показниками ремонту міських доріг місто Черкаси у декілька разів перевиконала державні норми. Загалом 2016 року було відремонтовано близь ко 200 тис. квадратних метрів дорожнього покриття, тоді як у

минулому році – 50 тисяч квад ратних метрів. Дороги почали робити навіть там, де їх ніколи не було. Наприк лад, вулиці Героїв Дніпра, Оборон на, Сурикова. Також реконструк ція доріг (а це не тільки асфальту вання, але й ремонт і прокладання зливової каналізації, облаштуван ня бордюрів) цього річ були зроб лені на таких важливих автошля хах, як Чорновола, Благовісна. Під час робіт використовуються новіт ні технології із застосуванням ар муючого волокна і щебеневомас тичного асфальтобетону. Крім того, багато черкаських автошляхів були капітально від ремонтовані. Серед них такі: вул. Смілянська (від 30 років Перемо

ги до виїзду з міста), вул. Остафія Дашковича (від пров. Хрещатик до вул. Байди Вишневецького), вул. Дахнівська Січ, вул. Сергія Амбро са (від вул. Чехова до вул. Кобзарсь кої), вул.Пастерівська (від пров. Мо лоткова до вул. Молоткова), вул. Коб зарська (від вул. Гоголя до вул. Бла говісної), вул. Юрія Ільєнка (від бул. Шевченка до вул. Гоголя) та інші. Розпочато капітальний ремонт цен тральної дороги Черкас – бульвару Шевченка. Окрім цього, протягом року ре монтувалися провулки, тротуари, міжквартальні проїзди, виконано ямковий ремонт низки черкаських вулиць. Пішохідну алею на бульва рі Шевченка прикрасила нова тро туарна плитка.

Двори у Черкасах набувають європейського вигляду У Черкасах активно втілюють у життя програму "Євродвір", із якою Анатолій Бондаренко йшов на вибо ри. Благоустрій із облаштування прибудинкових територій тротуар ною плиткою проведено вже в 7 де сятках черкаських дворів. Відновлювати покриття почали з найбільш занедбаних дворів. При цьому враховували пропозиції гро мадськості і депутатів міської ради. Тротуарна плитка коштує стільки ж, скільки й асфальт. Проте вона наба гато зручніша з практичної точки зо ру. У разі необхідності її можна розіб рати, виконати ремонт, приміром, ка налізації, а потім покласти на місце.

У черкаських будинках встановлюють лічильники тепла У Черкасах активно запроваджу ються енергозберігаючі технології. Міська влада вирішила забезпечити 100% обліку теплової енергії по спо живачах КПТМ "Черкаситеплокому ненерго". На це в бюджеті передба чили видатки в сумі 5,8 млн грн. На сьогодні рішенням виконавчо го комітету затверджено перелік об' єктів на капітальний ремонт (вста новлення лічильників теплової енер гії) в житлових будинках, як внески в статутний капітал КПТМ "Черка ситеплокомуненерго" та проводять ся роботи із встановлення. Обладна ти всіх споживачів приладами облі ку теплової енергії КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" планує до кінця 2016 року.

Більше тисячі вуличних ліхтарів було оновлено, замінено та встановлено Жителі Черкас традиційно нарікали на не достатнє освітлення вулиць у темну пору до би. До вирішення цієї проблеми міська влада

застосувала комплексний підхід. Чимало робіт уже виконано – прове дена реконструкція мереж із засто суванням енергозберігаючих техно логій, замінені ліхтарі на світлоді одні, проводиться робота із освітлен ня прибудинкових територій. Окрім того, вперше було освітле но 60 пішохідних переходів. Це знач но зменшило ризики травматизму, поліпшило пересування вулицями ввечері та вночі як пішоходів, так і водіїв. Загалом таке додаткове освітлен ня на пішохідних переходах встано вили на 14 вулицях Черкас.

Міська влада надала вагому фінансову підтримку ОСББ Влада Черкас стимулює містян до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У 2016 році де путати Черкаської міської ради виділили понад 8.0 млн грн на заходи Програми. Це вдвічі більше проти минулого ро ку. У 2015 році було виділено з бюджету 4,1 млн грн для підтримки 39 ОСББ. У поточному році вже 47 ОСББ скорис талось фінансовою підтримкою за умовами Програми, на розгляді – ще 25 заявок. Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси перед бачає, що капітальні ремонти житлових будинків викону ються на умовах співфінансування: частково  коштом спів власників будинку, частково – за кошти бюджету. Співфінансування першого звернення від ЖБК або ОСББ у цьому році збільшено до 70%, такі ж умови співфінансування: 70% – місто, 30% – ОСББ, ЖБК, – для виконання капремонтів ліфтів. Протягом 2016 року у місті з'явились 123 нових ОСББ. Станом на 01.10.2016 їх уже – 269. Для порівняння, протягом 2015 року у місті було створено 14 нових ОСББ. Програмою також передбачена компенсація частини (50%) відсотків, сплачених ОСББ державним банкам за кредитами, виданими їм для виконання енергоощадних заходів у будинках.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ «Азот»: «Анатолій Бондаренко – по суті, єдиний з усіх міських голів останніх років, хто найбільше переймається проблемами городян» – Спільно із міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком ми знайшли по розуміння стосовно багатьох важливих для розвитку міста питань, що не вирі шувалися роками. Укладена угода про співпрацю і партнерство – це не просто прописані обов'язки, а конкретні дії обох сторін для поліпшення інфраструктури міста й покращення життя черкащан. Це реальна співпраця, яка ґрунтується на партнерських умовах. Наше підприємство є містоутворюю чим, виконує соціальне навантаження в

місті. Попереду у нас чимало спільних із міською владою проектів. Зокрема, це ре алізація пріоритетних для м. Черкаси со ціальних проектів, мистецьких, культур них, спортивних та інших заходів. Як со ціально відповідальне підприємство, ми будемо продовжувати співпрацювати з містом та підтримувати його фінансово. "АЗОТ" OSTCHEM завжди готовий до конс труктивного діалогу і виконання зобов'я зань, які ми беремо на себе. Партнерство між "Азотом" і міською владою стало можливим завдяки глибо

кому розумінню того, що місто без "Азо ту" як і "Азот" без міста не можуть повно цінно функціонувати і розвиватись. Будуючи свій діалог на взаємодовірі і взаємоповазі, ми досягли позитивних ре зультатів, які, я сподіваюсь, будуть прим ножуватись. Принаймні, таке бажання є у мене, цього прагне і міський голова Ана толій Бондаренко, який, посуті, єдиний з усіх міських голові останніх років, най більше переймається проблемами горо дян і робить багато корисних справ для них.

Інформаційний вісник Черкаської міської ради "Місто" №11 за 2016 рік  

Газета "Місто" №11, 2016 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you