Page 1

№ 11/25 листопада 2016 року

Анатолій Бондаренко: «ЗВІТУЮ ЗА РІК РОБОТИ»

Мовою цифр на 81000 м2 доріг проведено ямковий ремонт на 67500 м2 доріг здійснено капіталь ний ремонт на 7500 км доріг ведеться повна реконс трукція 69 "євродворів" облаштували в місті 17 питних фонтанчиків з'явилося в найлюдяніших місцях Фонтан сухого типу побудували в До лині троянд 482 лічильники тепла встановлено в будинках 29 лавок встановили уздовж пішохід ної алеї бульвару Шевченка 4 нові сквери з'явилися в Черкасах 694 світильники встановили в процесі реконструкції і будівництва мереж зовнішнього освітлення міста 23 нових тролейбуси з'явилося в Чер касах за цей рік 27,9 мільйонів гривень влада виділила на утримання тролейбусного парку 63 нові зупинки з'явилися в Черкасах 9 нових світлофорів встановлено на до рогах міста Проведено капітальний ремонт Пала цу одружень Розпочато капітальний ремонт Бу динку трауру

Сказати, що рік на посаді міського голови Анатолія Бондаренка пролетів непомітно, не можливо. Здається, в Черкасах немає жодного жителя, котрий би не побачив і не відчув реальних змін у нашому місті. Бо відбуваються вони просто на очах. Щось виходить, щось хотілося б зробити краще. Але одне можна сказати впевнено. Тих обіцянок, які давав Ана@ толій Бондаренко рік тому своїм виборцям, нинішній голова Черкас дотримався. "ДОРОГИ – ЦЕ МОЯ ФІШКА. І МОЯ СЛАБКІСТЬ" Скрізь, де я працював, то будував дороги. Навіть говорили за спиною, що якщо прийшов Бондаренко – зна чить буде будувати дороги. По таб лиці Кабінету міністрів на одного жи теля Черкаси мають найбільше квад ратних метрів заасфальтованого в цьому році покриття, так що ми но мер один в Україні. Цифри говрять самі за себе. Питання якості – це дру ге питання. І нею ніколи не можна бути задоволеним повністю. На од них ділянках я задоволений якістю роботи, на інших – ні. Мене, як буді вельника, ніколи не влаштовували темпи робіт. Завжди хочеться швид ше, але варто пам'ятати і про якість. Зараз, коли часом буваю в магазині або в інших публічних місцях, часто чую подяку від людей. Насамперед – за дороги. Це приємно, це надихає на подальшу роботу.

"90% УСПІХУ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ СПРАВИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КЕРІВНИКА" Я належу до досить авторитарних керівників. 90% успіху тієї чи іншої справи залежить від керівника. Мій дід, Герой соціалістичної праці, вчив нас працювати зранку до пізнього ве чора. Якщо ти сам віддаєшся роботі, сам показуєш приклад своїм підлег лим, сам дотримуєшся етики держав ного службовця, сам дотримуєшся здорового способу життя, то тоді і під леглі на тебе рівняються. Я ж від під леглих нічого захмарного не вимагаю, а лише чіткого виконання своїх поса дових обов'язків. І контролювати тре ба все особисто, це надзвичайно сти мулює підлеглих і підвищує якість роботи. Я готовий був до роботи на по саді міського голови, бо вже мав дос від на керівній посаді. Маю серйозну підготовлену команду. Можу постави ти собі і команді оцінку задовільно, вважаю це нормальним.

"МІСЬКИЙ ГОЛОВА ОБРАНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ БУТИ КОРИСНИМ ДЛЯ ГРОМАДИ" Перемогою вважаю отримання від "Азоту" 15 тролейбусів і отримання преференцій на 100 мільйонів гри вень. Тепер містом курсує 23 нових тролейбуси, а це за рік найбільше се ред усіх обласних центрів України. На наступний рік будемо намагатись придбати тролейбуси великої міс ткості, тобто "гармошки", бо вони більш економічно вигідні. А пара лельно треба запустити свої кому нальні автобуси, можливо, електробу си чи на газу. Нам вдалося реаніму вати тролейбусний парк, виплатити борги по зарплатах, підприємство по чало заробляти більше, і навіть вит рати на запасні частини вони забез печують самі. У нашої команди є ба гато задумів, які лише в процесі фор мування. Наприклад, я мрію, щоб центральною частиною міста їздив лише електротранспорт.

92 земельні ділянки виділено учасни кам АТО 15141 м 2 скопакетів встановлено у школах і садочках роботу 7 групових осередків відновили після ремонту 288 учасників АТО та їхніх родин от римали пільги на оплату житловоко мунальних послуг 50352 черкащан отримали субсидії 20 провідних спортсменів щомісяця отримують стипендії 8 мільйонів гривень виділили з бюдже ту для підтримки ОСББ 60 пішохідних переходів на 14 вулицях були додатково освітлені 1350 дерев було висаджено протягом року на вулицях Черкас 8 мільйонів гривень виділено на реалі зацію медичних програм 800 категорійних дітей оздоровилися влітку коштом міського бюджету.


2

Комфортне місто

25 листопада 2016 року

Житлово@комунальна сфера За рік відремонтували рекордну кількість черкаських доріг Зробити місто комфортним для пересування пішоходів та водіїв. Таке завдання поставила перед собою міська влада і впро довж року зробила вагомі кроки у цьому напрямку. У Черкасах одночасно оновлюють асфальтне покриття доріг і невеликих ву лиць та провулків. За доручен ням мера Анатолія Бондаренка ремонт черкаських доріг став од ним із пріоритетів у діяльності міської влади. За показниками ремонту міських доріг місто Черкаси у декілька разів перевиконала державні норми. Загалом 2016 року було відремонтовано близь ко 200 тис. квадратних метрів дорожнього покриття, тоді як у

минулому році – 50 тисяч квад ратних метрів. Дороги почали робити навіть там, де їх ніколи не було. Наприк лад, вулиці Героїв Дніпра, Оборон на, Сурикова. Також реконструк ція доріг (а це не тільки асфальту вання, але й ремонт і прокладання зливової каналізації, облаштуван ня бордюрів) цього річ були зроб лені на таких важливих автошля хах, як Чорновола, Благовісна. Під час робіт використовуються новіт ні технології із застосуванням ар муючого волокна і щебеневомас тичного асфальтобетону. Крім того, багато черкаських автошляхів були капітально від ремонтовані. Серед них такі: вул. Смілянська (від 30 років Перемо

ги до виїзду з міста), вул. Остафія Дашковича (від пров. Хрещатик до вул. Байди Вишневецького), вул. Дахнівська Січ, вул. Сергія Амбро са (від вул. Чехова до вул. Кобзарсь кої), вул.Пастерівська (від пров. Мо лоткова до вул. Молоткова), вул. Коб зарська (від вул. Гоголя до вул. Бла говісної), вул. Юрія Ільєнка (від бул. Шевченка до вул. Гоголя) та інші. Розпочато капітальний ремонт цен тральної дороги Черкас – бульвару Шевченка. Окрім цього, протягом року ре монтувалися провулки, тротуари, міжквартальні проїзди, виконано ямковий ремонт низки черкаських вулиць. Пішохідну алею на бульва рі Шевченка прикрасила нова тро туарна плитка.

Двори у Черкасах набувають європейського вигляду У Черкасах активно втілюють у життя програму "Євродвір", із якою Анатолій Бондаренко йшов на вибо ри. Благоустрій із облаштування прибудинкових територій тротуар ною плиткою проведено вже в 7 де сятках черкаських дворів. Відновлювати покриття почали з найбільш занедбаних дворів. При цьому враховували пропозиції гро мадськості і депутатів міської ради. Тротуарна плитка коштує стільки ж, скільки й асфальт. Проте вона наба гато зручніша з практичної точки зо ру. У разі необхідності її можна розіб рати, виконати ремонт, приміром, ка налізації, а потім покласти на місце.

У черкаських будинках встановлюють лічильники тепла У Черкасах активно запроваджу ються енергозберігаючі технології. Міська влада вирішила забезпечити 100% обліку теплової енергії по спо живачах КПТМ "Черкаситеплокому ненерго". На це в бюджеті передба чили видатки в сумі 5,8 млн грн. На сьогодні рішенням виконавчо го комітету затверджено перелік об' єктів на капітальний ремонт (вста новлення лічильників теплової енер гії) в житлових будинках, як внески в статутний капітал КПТМ "Черка ситеплокомуненерго" та проводять ся роботи із встановлення. Обладна ти всіх споживачів приладами облі ку теплової енергії КПТМ "Черкаси теплокомуненерго" планує до кінця 2016 року.

Більше тисячі вуличних ліхтарів було оновлено, замінено та встановлено Жителі Черкас традиційно нарікали на не достатнє освітлення вулиць у темну пору до би. До вирішення цієї проблеми міська влада

застосувала комплексний підхід. Чимало робіт уже виконано – прове дена реконструкція мереж із засто суванням енергозберігаючих техно логій, замінені ліхтарі на світлоді одні, проводиться робота із освітлен ня прибудинкових територій. Окрім того, вперше було освітле но 60 пішохідних переходів. Це знач но зменшило ризики травматизму, поліпшило пересування вулицями ввечері та вночі як пішоходів, так і водіїв. Загалом таке додаткове освітлен ня на пішохідних переходах встано вили на 14 вулицях Черкас.

Міська влада надала вагому фінансову підтримку ОСББ Влада Черкас стимулює містян до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У 2016 році де путати Черкаської міської ради виділили понад 8.0 млн грн на заходи Програми. Це вдвічі більше проти минулого ро ку. У 2015 році було виділено з бюджету 4,1 млн грн для підтримки 39 ОСББ. У поточному році вже 47 ОСББ скорис талось фінансовою підтримкою за умовами Програми, на розгляді – ще 25 заявок. Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси перед бачає, що капітальні ремонти житлових будинків викону ються на умовах співфінансування: частково  коштом спів власників будинку, частково – за кошти бюджету. Співфінансування першого звернення від ЖБК або ОСББ у цьому році збільшено до 70%, такі ж умови співфінансування: 70% – місто, 30% – ОСББ, ЖБК, – для виконання капремонтів ліфтів. Протягом 2016 року у місті з'явились 123 нових ОСББ. Станом на 01.10.2016 їх уже – 269. Для порівняння, протягом 2015 року у місті було створено 14 нових ОСББ. Програмою також передбачена компенсація частини (50%) відсотків, сплачених ОСББ державним банкам за кредитами, виданими їм для виконання енергоощадних заходів у будинках.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ «Азот»: «Анатолій Бондаренко – по суті, єдиний з усіх міських голів останніх років, хто найбільше переймається проблемами городян» – Спільно із міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком ми знайшли по розуміння стосовно багатьох важливих для розвитку міста питань, що не вирі шувалися роками. Укладена угода про співпрацю і партнерство – це не просто прописані обов'язки, а конкретні дії обох сторін для поліпшення інфраструктури міста й покращення життя черкащан. Це реальна співпраця, яка ґрунтується на партнерських умовах. Наше підприємство є містоутворюю чим, виконує соціальне навантаження в

місті. Попереду у нас чимало спільних із міською владою проектів. Зокрема, це ре алізація пріоритетних для м. Черкаси со ціальних проектів, мистецьких, культур них, спортивних та інших заходів. Як со ціально відповідальне підприємство, ми будемо продовжувати співпрацювати з містом та підтримувати його фінансово. "АЗОТ" OSTCHEM завжди готовий до конс труктивного діалогу і виконання зобов'я зань, які ми беремо на себе. Партнерство між "Азотом" і міською владою стало можливим завдяки глибо

кому розумінню того, що місто без "Азо ту" як і "Азот" без міста не можуть повно цінно функціонувати і розвиватись. Будуючи свій діалог на взаємодовірі і взаємоповазі, ми досягли позитивних ре зультатів, які, я сподіваюсь, будуть прим ножуватись. Принаймні, таке бажання є у мене, цього прагне і міський голова Ана толій Бондаренко, який, посуті, єдиний з усіх міських голові останніх років, най більше переймається проблемами горо дян і робить багато корисних справ для них.


3

Ошатне місто 25 листопада 2016 року

Благоустрій міста До Дня міста відкрили оновлений Палац одружень

У соснівському парку встановили трипільську альтанку У парку "Сосновий бір" з'явилася ще одна родзин ка – там сконструювали альтанку в трипільському стилі з питним фонтаном. Над нею працювали шість митців у рамках фестива лю "Дивосвіт. Камінь. Де рево та метал". Майструва ли альтанку близько півто ра місяці. Автором ідеї є скульптор Роман Турець кий. Саму ж альтанку виго товили з дуба та прикраше ні орнаментами зі старода вньою символікою. Її підби рали скульптори разом з іс ториками, щоб якнайкра ще відтворити епоху три пільців та наповнити свій

витвір сакральним зміс том. Над створенням род зинки в парку разом із ав тором працювали Олек

сандр Турецький, Олена Додатко, Микола Дзеціна, Владислав Димйон та Дмитро Бур'ян.

У місті з’явилися питні фонтанчики Історична будівля Палацу одружень на День міста відкрила свої двері після реконструкції, яка тривала упродовж майже всього літа. Символічну стрічку на вході в оновлене приміщення перері зали міський голова Анатолій Бондарен ко, очільник області Юрій Ткаченко та заступник міністра юстиції України Сер гій Петухов. Вони ж і вручили свідоцтва про шлюб кільком парам, що побралися цього дня.

Улітку у Черкасах встановили 17 питних фонтанчиків, які змонтували у най більш людних місцях. Питні фонтанчики користувалися вели ким попитом у літню спеку. Виконані вони з безпечних матеріа лів та зручні у вико ристанні. На зиму конструк ції тимчасово демон тували. Вони віднов лять свою роботу на весні.

Нагадаємо, ця архітектурна пам'ятка була зведена 1892 року черкаським інже нером, грабаремпідрядником Щерби ною. У різні періоди в будівлі, серед іншо го, розміщувалися партійні та радянські органи влади, будинок піонерів, тут пра цював і відомий поет та журналіст Василь Симоненко. Із 1970 року в цьому приміщенні діє міський Палац одружень.

Місто стає зеленим і ошатним Цьогоріч наше місто ак тивно озеленювали. Було висаджено 1350 дерев та 6790 кущів, облаштовано 2,6 га газонів. 2016 року вперше облаштовано компо зиції з зелених насаджень: 45 квіткових композицій та 22 композиції з декоратив них дерев та кущів. Також озеленення проведено на те риторії парків Європейсь кий, Сосновий бір, скверів Пам'ять, Героїв Чорнобиля та території скверу на пло щі 700річчя міста. Крім того, в місті з'яви лися додаткові елементи благоустрою. У 2016 році було придбано та встановле но на території міста 30 бе

У Черкасах «виростають» нові парки і сквери 2015 року у Черкасах було створено парк Європейський по вул. Сержанта Жу жоми площею 6,4 га. 2016 року створено чотири сквери. Це сквер Героїв Чорнобиля по вул. Ярославсь кій; сквер Весна по вул. Пастерівській; сквер Молодіжний на розі вул. В'ячесла ва Чорновола та вул. Чіковані; сквер ім. Василя Симоненка по вул. Верхня Горова. тонних лавок з урнами, 26 бетонних кашпо, 217 бетон них урн, 7 металевих урн "Принц", 80 металевих урн

"Дельта". 2015 року прид бано 450 шт. бетонних урн та передано комунальним підприємствам міста.

Наразі підготовлено проект рішення міської ради про створення 3х нових скверів: сквер Сонячний по вул. Акаде міка Корольова в районі будинків № 24 та № 32 на земельній ділянці КП "Черка сиінвестбуд"; сквер ім. Гетьмана Сагай дачного по вул. Гетьмана Сагайдачного; сквер Митницький по вул. Богдана Хмельницького.

Черкаси стають містом фонтанів

У Черкасах ремонтують Будинок трауру У Будинку трауру, що на бульварі Шевченка, тривають ремонтні роботи.

Тут запланували замінити аварійний дах, вікна та двері, оновити фасад при

міщення, а ще – залу, де проходить церемонія про щання з померлими. Від часу останнього ре монту в цій будів лі минуло понад 30 років. Загалом на капі тальний ремонт Будинку трауру в бюджеті передба чили понад міль йон гривень. Усі роботи виконують ся з урахуванням необхідності збере ження автентич ності будівлі – Бу динок трауру є пам'яткою архі тектури Черкас.

Улітку в Долині троянд запрацював новий фонтан "сухого" типу. Його будівниц тво тривало близько двох місяців. Такий водограй унікальний тим, що він не міс тить басейну з водою, натомість має вигляд відкритого майданчика вздовж якого між струменями води можуть ходити всі охочі. Окрім цього, цьогоріч відремонтува ли і запустили водограї біля скверу "Соборний" та у парку "Сосновий бір".


4

Розумне місто

25 листопада 2016 року

Освітня галузь На утримання дошкільнят і учнів міська влада виділила понад 9 млн грн Із метою впорядкування фі@ нансово@господарської ді@ яльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних зак@ ладів, припинення практики збору коштів з батьків у місь@ кому бюджеті на 2016 рік пе@ редбачили видатки для за@ безпечення поточного ремон@ ту та утримання загальноос@ вітніх та дошкільних нав@ чальних закладів. А саме: з міського бюджету виділено 200 грн на одного вихован@ ця дошкільного навчально@

го закладу та 300 грн на од@ ного учня загальноосвітньої школи, що загалом стано@ вить понад 9 млн гривень. Крім того, видано розпоряд ження міського голови "Про впорядкування фінансовогос подарської діяльності загаль ноосвітніх та дошкільних нав чальних закладів міста", яким забороняється збір коштів із батьків для забезпечення ви датків з поточного ремонту і утримання загальноосвітніх та

дошкільних навчальних закла дів, а також зобов'язано керів ників закладів: розміщувати на сайтах та в загальнодоступних місцях у навчальних закладах інформації про надходження та використан ня бюджетних коштів на утри мання та розвиток матеріально технічної бази закладів; забезпечити звітування не менше 2 разів на рік керівників закладів перед радами закладів та громадськістю про викорис тання цих коштів.

Якість харчування у дитсадках покращилася Харчування вихованців дит садків має бути кращим. Так ви рішила міська влада Черкас. Із цією метою вартість харчуван ня дітей у ДНЗ підвищили вдві чі. При цьому розмір батьківсь кої плати залишився мінімаль ним, на рівні 60% (законодавс твом визначені розміри від 60% до 100%). Коштом бюджету хар чуються у дитсадках дітисиро ти та діти, позбавлені батьківсь кого піклування; діти із малоза безпечених сімей; діти, які за раховані у дошкільні навчальні заклади спеціального та санатор ного типу; дітипереселенці та ді ти учасників АТО.

Відповідно до рішення Чер каської міської ради розмір пре мій учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних зак ладів міста Черкаси – перемож цям Міжнародних та Всеукра їнських олімпіад, конкурсів і турнірів, було збільшено втричі. Відтак, розмір премій учням

– За 22 роки роботи директором школи тако го фінансування галузі освіти у Черкасах я не пам’ятаю. Завдяки тому, що для забезпечення поточного ремонту та утримання шкіл міська ра да виділила по 300 гривень на одного учня, нав чальні заклади були забезпечені коштами для придбання парт, дощок, санітарногігієнічних за собів, будівельних матеріалів, крейди, меблів, на очності та ін. Крім того, значні кошти були виді лені на ремонтні роботи. Із бюджету розвитку ви ділено значні кошти для ремонту покрівель, спортивних залів, спорудження спортивних майданчиків та ін. Окремо ГО «Асоціація керівників шкіл міста Черкаси» хоче подякувати депутатам, які дослухалися до нашої пропозиції і збіль шили поріг суми на закупівлі за системою «Прозорро», що значно полегшить господарську діяльність шкіл.

Багато навчальних закладів Черкас нарешті побачили ремонти

Премії талановитим учням збільшено втричі Майбутнє Черкас залежить від розумних, здорових та та@ лановитих дітей. Так вважає міський голова Анатолій Бондаренко. Тож було вирі@ шено збільшити матеріальну винагороду для школярів, які мають високі досягнення.

Тетяна Скорик, голова громадської організації «Асоціація керівників шкіл міста Черкаси»: "Керівництво міста з розумінням ставиться до проблем освіти і, як правило, допомагає їх вирішувати"

– переможцям Міжнарод них та Всеукраїнських олім піад, конкурсів і турнірів те пер становить: за І місце – 1200 грн; за ІІ місце – 900 грн; за ІІІ місце – 600 грн. У 2016 році на премію вання учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Черкаси – пе реможців Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педаго гічних та науковопедагогіч них працівників, які підго тували цих переможців, про фінансовано з міського бюд жету 114480,00 грн.

У міському будинку культури зробили ремонт У оновленій актовій залі відтепер проводитиме заходи колектив Черкаського міського будинку культури імені І. Кулика. На капіталь/ ний ремонт приміщення з міського бюд/ жету спряму/ вали 1 млн 200 грн. Окрім ре/ монту актової зали, для неї були придбані і нові крісла для сидіння, на які витратили 550 тис. грн. Також для міського будинку культури імені І. Кулика придбали й нову музичну апаратуру, коштувала вона близько 900 тис. грн.

Школярів забезпечили безкоштовним харчуванням Відповідно до Програми орга нізації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 111 кла сів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності міста Черкаси на 20162018 роки, за рахунок коштів міського бюд жету здійснюється безкоштовне харчування: учнів 14 класів; учнів 511 класів із родин, які опинилися в складних матері альних умовах та не отримують допомогу відповідно до Закону Ук раїни "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям", а також із неповних та неблагополучних сімей; учнів 511 класів із малоза безпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону Ук раїни "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; учнів 511 класів, батьки яких є учасниками АТО або заги нули під час АТО; учнів 511 класів загально освітніх навчальних закладів, які переміщуються з тимчасово оку пованої території України та райо нів проведення АТО на територію м.Черкаси (фінансування здій снюється з обласного та частково з міського бюджетів).

Протягом року з міського бюджету була виділена коло сальна сума коштів на ремонт закладів освіти Черкас. За ці гроші у багатьох школах та дит садках капітально відремонтува ли покрівлю, замінили вікна, утеплили фасади, облаштували пандуси, відремонтували спор тзали і санвузли, капітально від ремонтували каналізацію, елек

тро та тепломережі. У деяких навчальних закладах роботи ще тривають. Крім того, вперше було виді лено кошти на капітальний ре монт прилеглої території – 2,34 млн грн. Роботи виконані біля ДНЗ №10, Центру дитячої та юнацької творчості, ЗОШ № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

У дитячих садочках відкривають додаткові групи

Проблема браку вільних місць у дошкільних навчальних закла дах Черкас давно актуальна. Аби вирішити її, міська влада прийня ла рішення відкрити 7 додаткових груп у найпроблемніших мікро районах Черкас. Із 24 жовтня 2016 року вже відкрито додаткову групу в ДНЗ№90, що на "Митниці". Відкриття ще 6 додаткових груп у дитячих са дочках заплановано на 2017 рік. Нині проведено капітальний ре монт у ДНЗ № 1,37,38 (2 групи), 41,73. На даний час вони оснащу ються твердим та м'яким інвентарем.


5

Здорове місто 25 листопада 2016 року

Медицина і соціальна сфера У лікарнях і поліклініках зроблено ремонти Протягом 2016 року реалізовуються всі заходи щодо поліпшення санітар нотехнічного стану закла дів охорони здоров'я, в ме жах Програми соціально економічного і культурно го розвитку міста на 2016 рік, зокрема завершено ро боти з капітального ремон ту будівель у 5ти закла дах, на завершальному етапі роботи у 8ми закла дах. Загальна сума прове дених ремонтів становить 4 млн 361 тис. грн. Зокрема, у лікувальних закладах Черкас були зроблені такі покращення: у Третій поліклініці вста новлено ІТП, у Третій лі карні замінили вікна на металопластикові, у Пер шій дитячій поліклініці полагоджено дах. У інфек ційній лікарні відремонту вали цоколь, рампу та пан

Більше 8 мільйонів виділено на реалізацію медичних програм За рахунок коштів міського бюджету в місті реалізуються 7 цільових медичних програм: забезпечення діагностики невідкладних станів на комп’ютерному томографі – 907 тис. грн; розвиток паліативної допомоги у м.Черкаси – 358 тис. грн; забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Черкаси – 630 тис. грн; забезпечення лікувальним харчуванням тяжкохворих та дітей, хворих на фенілкетонурію, – 1 млн 223 тис. грн; забезпечення замісною ферментотерапією хворих на муковісцидоз та біологічною терапією препаратами вибору дітей, хворих на ЮРА, – 512 тис. грн;

дус. У Першій лікарні за кошти бюджету утеплили фасад, а у Першій полік лініці – відремонтовано тепломережі та вести

бюль. Також були відре монтовані двері та пожеж на сигналізація у відділен ні паліативної допомоги Другої міської лікарні.

Запроваджується медична інформаційна система у поліклініках міста У перспективі черкащани зможуть записуватися на прийом лікарів через ін тернет – у зручний для себе час. Окрім того, у Черкасах планується створення об'єднаної лабораторії із можливістю оцифрування результатів аналізів. Усе це – у рамках впровадження медичної ін формаційної системи у поліклініках міс та. Сьогодні у всіх поліклініках Черкас (включно із трьома поліклініками місь кої дитячої лікарні) триває підготовка до впровадження медичної інформаційної системи, у рамках чого відбувається пе рехід на електронні картки пацієнта та ряд інших корисних нововведень, – кон статував директор департаменту охоро@ ни здоров'я Черкаської міської ради Олег Стадник. – У кожному закладі вже створено робочі групи, готуються графі ки навчання медичного персоналу, впро ваджуються локальні інтернетмережі. Через тендер придбано програмний про

репродуктивне здоров’я – 1 млн 904 тис. грн; забезпечення інвалідів та дітейінвалідів технічними засобами – 2 млн 728 тис. грн. Загалом на реалізацію цих програм із міського бюджету ви ділено 8 млн 262 тис. грн.

Перший день лікування невідкладних хворих оплачується з бюджету

дукт, серверне обладнання та 80 комп'ю терів. Враховуючи придбані торік 70 комп'ютерів, цього досить для забезпе чення усіх поліклінік міста, де обладнан ня використовуватимуть 290 лікарів (1 комп'ютер розраховано на 2 робочих міс ця). Таким чином, планується, що із по чатку наступного року усі поліклініки міста буде інформатизовано і у всіх них з'являться електронні картки пацієнта.

Уперше виділені ділянки для учасників АТО Черкаською міською радою прийнято рішен ня "Про затвердження проекту землеустрою що до впорядкування території для містобудівних потреб для житлової та громадської забудови в м. Черкаси в районі вул. Грибної та вул. Онопрі єнка". Цим рішенням затверджено проект зем леустрою щодо впорядкування території для міс тобудівних потреб та окремих земельних діля нок (кількістю 92 ділянок) в її складі. Ці земель ні ділянки передбачені для передачі їх учасни кам АТО. Також Черкаською міською радою прийнято рішення "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо впорядкування тери торій для містобудівних потреб в районі вул. Че хова та вул. Анатолія Лупиноса (Радянської)" та подано заявку на проведення відповідних кон курсних торгів для визначення виконавця дано го виду робіт та подальшої передачі зазначеної території для учасників АТО.

Для пацієнтів Черкаських місь@ ких лікарень, які потрапили до ме@ дичного закладу у невідкладному стані, перший день лікування у цьому році став абсолют@ но безкоштовним. З міського бюдже@ ту міста на це ви@ ділили 4 млн 700 тис. грн. Більша частина цих кош@ тів вже викорис@ тана. Таку практи@ ку планується про@ довжити і в нас@ тупному році.

Турбота про учасників АТО • Кожному пораненому виплаче но грошову допомогу в 5 тис. грн. • Надана допомога на ремонт жит ла для сімей загиблих учасників АТО. • Діти АТОвців безкоштовно хар чуються в школах і садочках. • Надане приміщення під центр комунікації учасників бойових дій на Сході. • Встановлено 11 меморіальних дощок для вшанування пам'яті загиб лих воїнів. • 12 вулиць та провулків названі на честь полеглих АТОвців. • Відкрито пам'ятник легендарно му прикордоннику Ігорю Момоту. • Виділено 90 земельних ділянок для воїнів АТО.


6

Спортивне місто

25 листопада 2016 року

Спорт і культура Біля черкаських шкіл облаштовують спортивні майданчики Уперше міська влада виділила кошти на реконструкцію спортмай данчиків біля навчальних закладів Черкас. На це в бюджеті передба чили 5,6 млн грн. Біля закладів освіти облаштову ють футбольні поля зі штучним покриттям, зводять огорожу. Нині роботи виконані у СШ № 28, ЗОШ № 32, 34, 12, ДНЗ №76. Нагадаємо, із ініціативою будів ництва футбольних полів зі штуч ним покриттям, які були б доступ ні пересічним жителям міста, вис тупив міський голова Черкас Ана@ толій Бондаренко.

Футбольний клуб "Черкаський Дніпро" за підтримки міської влади вийшов у лідери, провів футбольний форум і відкрив академію футболу

Провідні спортсмени отримають стипендію Щоб заохотити та стимулювати чер каських спортсменів на національних та міжнародних змаганнях, цього річ міська рада ухвалила рішення про призначення їм стипендій міської ради та міського го лови. Відтак, тепер присуджується 20 щомі

сячних стипендій для провідних спорт сменів містаЧеркаси, з них 3 стипендії для спортсменівінвалідів, у розмірі 2000 гривень кожна. Виплати стипендій для провідних спортсменів міста здійснюються впер ше.

На пляжі облаштували спортивний майданчик Можливість тренувати ся на свіжому повітрі тепер є в кожного черкащанина. Міська влада на узбережжі Дніпра облаштувала сучас ний CrossFitмайданчик. Відкриття майданчику ознаменували проведен ням чемпіонату області з функціонального багато борства. Участь у змаган нях узяли спортсмени з різних українських міст.

Занедбаний "Мир" перетворюється на дитячий спорткомплекс Приміщення коли шнього кінотеатру "Мир" реконструюють і перетво рюють у кілька спортивних залів. Із початку буде від ремонтовано покрівлю, опісля – систему опалення, а вже потім – проведено внутрішні роботи. На реконструкцію спря мують близько шести міль йонів гривень. Чотири ви ділили з державного бюд жету, ще два спрямувало місто. Завершити роботи планують до кінця року.

22 листопада в Палаці культури "Дружба Народів" відбувся Ій Форум прихильників команди майстрів "Чер каський Дніпро" за участю Студії "Квар тал 95". Колектив подарував присутнім позитивні емоції та гарний настрій. Фо рум складався з двох частин. У першій вболівальники разом із командою та ке рівництвом клубу пригадали найважли віші миттєвості та досягнення "Черкась кого Дніпра". А в другій частині заходу на всіх присутніх чекав повноцінний концерт у виконанні Студії "Квартал 95". Володимир Лашкул, президент корпорації "Міжнародне фізкультурно спортивне об'єднання "Футбольний

клуб "Черкаський Дніпро": "Ми пода рували нашим вболівальникам свято закриття календарного сезону. 19 лис топада ми зіграємо останню гру проти чернігівської "Десни" на виїзді, а вже за три дні зібрали усіх, кому не байду жий футбол, згадали, як ми провели 2016 рік. Хочу аби наші фанати йшли на зимову перерву в гарному настрої з "теплим" очікуванням весни та момен ту коли ми вийдемо на поле з новими силами та амбіціями". Крім того, 22 листопада у селі Біло зір’я було урочисто відкрито навчаль нооздоровчий комплекс Білозірської сільської академії футболу "ЗоряЧер каський Дніпро" для дітей та юнацтва Черкаської області з кімнатами гурто житку для вихованців академії, спор тивною залою, роздягальнями, конфе ренцзалом, тренерською кімнатою та іншими приміщення.

У Черкасах активно взялися за ремонт закладів культури

У Черкасах відкрили оновлену арт@студію в дитячій школі мистецтв У дитячій школі мистецтв після ре монту відкрили оновлений клас для за нять образотворчим мистецтвом із назвою "Художній світ дитячих мрій". Відтепер майже півтори сотні черкащан від 6 до 16 років займатимуться в світлому й прос торому приміщенні. Його ремонт тривав близько року. На це з міського бюджету витратили майже мільйон гривень. Ремонтних робіт у цьому класі не ба

Футбольний клуб "Черкаський Дніп ро", почесним президентом якого є місь кий голова Анатолій Бондаренко, вирі шив вразити любителів футболу і гумо ру, зібравши їх в одному місці.

чили давно – капітально його не оновлю вали від часу будівництва приміщення школи. Нині їй близько 40 років. Зага лом же це найбільший позашкільний навчальний заклад естетичного вихован ня в області – у ній займається 740 учнів. Крім артстудії цього року замінили ава рійний дах в одному з корпусів та підло гу в театральному класі, облаштували два мансардні вікна.

Назва закладу

Виконані роботи

Бібліотекафілія №2 для дітей вул. Сумгаїтська 24/1 Дитяча школа мистецтв 2го корпусу по пров. Гастелло,3 Черкаська дитяча музична школа №1 ім. М. В. Лисенка Черкаський міський Будинок культури ім. І. Кулика Черкаський міський Будинок культури ім. І. Кулика Дитяча музична школа №3

Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Капітальний ремонт покрівлі Капітальний ремонт приміщень Капітальний ремонт будівлі (актова зала) Капітальний ремонт приміщень (санвузли) Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) Капітальний ремонт приміщень Капітальний ремонт будівлі

Музична школа №5 Дитяча центральна бібліотека по вул. Шевченка 390, в м. Черкаси

Витрачено коштів

276 324 458 424 540 454 598 906 154 415 148 828 318414 345 286


7

Зручне місто 25 листопада 2016 року

Розвиток транспорту У електротранспорту Черкас відкрилось нове дихання Уперше за багато років у Чер касах суттєво оновився рухомий склад КП "Черкасиелектрот ранс". У нашому місті з'явилося 23 нових тролейбуси. 8 із них було придбано за ра хунок міського бюджету, 15 от римано як подарунок місту від ПАТ "АЗОТ". Також збільшено кількість тролейбусів у вихідні дні на мар шрутах №1, 7, 10 з однієї до трьох одиниць. Крім цього, тролейбу си тепер ходитимуть довше. Час роботи на маршрутах №1, 7, 10 збільшено до 21.00 год. Також цього річ було впровад жено тролейбусний маршрут № 12 "Вантажний річковий порт – вулиця Руставі", що забезпечи ло під'їзд мешканців із централь ної частини міста до міських кла довищ № 15. Кількість рейсів

тролейбусного маршруту № 1А у мікрорайон "Д" до вулиці Паца єва було збільшено з 12 до 32. Тролейбусний маршрут №14 "Аеропорт – вулиця Руставі" бу ло продовжено до мікрорайону "Лісовий". На 73 тролейбуси було вста новлено GPSтрекери та впровад жено мобільний додаток "Ma paMagic", що дає змогу відслід ковувати тролейбуси в реально му часі та дізнатися час приїзду його на зупинку. Найближчим часом у Черка сах має з'явитися ще одна тро лейбусна лінія. Розпочато роботи із виготовлення проектнокошто рисної документації на будівниц тво тролейбусної лінії по вул. Гетьмана Сагайдачного між вул. В'ячеслава Чорновола та вул. Па цаєва.

У тролейбусників покращились умови праці 900 одиниць одягу для воді їв, слюсарів та кондукторів вру чили працівникам тролейбусно го підприємства. Їх за власний кошт пошив і подарував нашому КП завод "Азот". Це ще один приклад плідної співпраці між міською владою і "Азотом". Міському бюджету таке пок ращення умов праці робітників комунального підприємства обій шлося б у щонайменше мільйон гривень. Натомість завдяки спів праці з потужним партнером міс то може спрямувати ці кошти на більш нагальні потреби.

У Черкасах оновлюються зупинки Очікувати на прибуття тран спорту стало зручніше. Тепер ані дощ, ані сніг черкаським пасажи рам не страшні. У місті встано вили 63 нових зупинки. Крім того, нові зупинки об ладнали інформативними таб личками, на яких зображено наз ву зупинки і герб міста. Завдяки цьому нові зупинки набувають ще більшої привабливості, зруч ності, стають посправжньому єв ропейськими.

Транспортний рух стає безпечнішим Міська влада Черкас дбає про безпеку руху. Із цією метою особ ливо небезпечні перехрестя міс та комунальники облаштовують світлофорами. Протягом року нові світлофо ри з'явилися на таких перехрес тях: бульв. Шевченка – вул. Гру шевського; вул. Надпільної – вул. Грушевського; вул. Надпільна – вул. Смілянської; вул. Благовіс ної – вул. О.Дашковича; вул. Припортової – вул. Волкова; вул. Добровольська – вул. Надпільна; вул. Хрещатик – вул. О. Дашко вича; вул. Благовісна – вул. Б. Хмельницького; вул. Благовісна – вул. Кривалівська.

На утримання тролейбусного парку виділили 27,9 млн грн Безкоштовний проїзд для пільговиків у черкаському транспорті вдалося забезпечити завдяки коштам міського бюджету. Із цією метою комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" ви ділили 27,9 млн грн. Загалом субвенція на перевезення пільгових категорій грома дян має надходити з державного бюджету, але цього не відбува ється. Якщо б міська влада не виділила цих коштів, у Черкасах міг статися соціальний колапс.

Учні та студенти їздять у тролейбусах безкоштовно Яскравий приклад турботи місцевої влади про підростаюче поко ління – запровадження безкоштовного проїзду у тролейбусах для учнів та студен тів. Ця ініціатива міського голови Анатолія Бонда ренка була успіш но реалізована у Черкасах. Відтак згідно з рішенням Чер каської міської ради встановлено безоплатний про їзд у міському електротранспор ті для учнів про фесійнотехнічних навчальних закладів та студентів вищих навчаль них закладів ІІV рівнів акредитації денної форми навчання, а також учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Підставою для надання безоплатного проїзду є наявність у пасажира учнівського/студентсь кого квітка.

Валерій МИРОНЕНКО, член громадської ради при КП "Черкасиелектротранс": "Із приходом до влади Анатолія Бондаренка та його команди у Черкасах стали відчутні зміни у різних сферах життя міста, зокрема, і в транспорті" – Якщо раніше тролейбусне управління переживало занепад, то за сприяння нового мера ситуація почала сер йозно покращуватися. Почали запускати мар шрути, оновили частину рухомого складу, про водиться навчання для водіїв тролейбусів. Хоті лося б, щоб така політика міської влади прово дилася і надалі. Адже потрібно розвивати еко логічний транспорт у Черкасах, працювати в цьому напрямку ще є над чим. А міському голо ві хочу висловити велику вдячність, подобаєть ся, що він іде на діалог, прислухається до людей, колектив КП задоволений, люди вчасно отримують зарплатню. Підприємство почало працювати ефективніше, і це помічають пасажири.


8

Сторінка депутата

25 листопада 2016 року

Олександр РАДУЦЬКИЙ:

«За 2016 рік у Черкасах було виконано стільки, скільки не виконувалося за всі роки незалежності» Від співпраці міського голови та депутатського корпусу багато в чому залежить кількість і якість прийнятих рішень, направлених на розвиток міста й громади. Минулі роки стали яскравим прикладом, коли неузгодженість позицій очільника Черкас та секретаря міської ради слугували причиною постійних суперечок у стінах міської ради, що призводило до не надто активного роз@ витку міста. Зараз ситуація кардинально змінилася на краще, переконує секретар міської ради Олександр РАДУЦЬКИЙ. ПРО СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА... З Анатолієм Бондаренком у нас співпадають думки щодо го ловних напрямків розвитку міс та – це поперше, а подруге, ми не настільки одержимі політи кою і не готові заради своїх полі тичних амбіцій полишити роз вивати рідне місто. Потретє, пе ред другим туром виборів ми до мовилися, що я його підтриму ватиму. А коли я вже став депу татом міської ради, у нас відбу лася серйозна розмова, під час якої я йому сказав: "Поки ви бу дете міським головою, я буду вас захищати як самого себе". Тому в нас один до одного є повна дові ра, яка, зрештою, перетворюєть ся в плідну співпрацю, направле ну на розвиток міста. Я можу із стовідсотковою впевненістю ска зати, що за 2016 рік у Черкасах було виконано стільки, скільки не виконувалося за всі роки неза лежності. Це і відремонтовані до роги, школи, садочки… Ніколи до цього на дітей так цілеспря мовано не виділялися гроші, не було безкоштовного проїзду для

школярів і студентів у тролейбу сах. Нам навіть вдалося осуши ти "озера", які виникали після кожного дощу. Залишилося тіль ки вирішити цю проблему в ра йоні п'ятої поліклініки, що ми і збираємося зробити до кінця цьо го року.

коли вони пройдуть експертизу, ми на них закладемо кошти на наступний рік. Із масштабних проектів – це льодовий палац, про який ми вже дуже багато гово римо, це, повторюся, об'їзні до роги і це завершення транспор тної реформи.

ПРО ЗРОБЛЕНЕ ЗА РІК... Найголовніше, за цей рік ми повернули довіру черкасців, під приємців та інвесторів до міської влади. Ми почали створювати реальні умови, щоб інвестиції пішли в місто. Зокрема ми роз почали з ремонту й реконструк ції доріг. Як приклад, вулиця Оборонна, яка проходить біля по лігону, який, згідно Генплану, буде забудовуватися у великі мікрорайони. Коли ми там капі тально відремонтуємо дороги, ми запропонуємо інвесторам зайти на цей будівельний ринок, щоб вкладати в наше місто кош ти. Але хочу відзначити, що все, що ми не зробили цього року, ми завершимо у наступному. Нара зі ми вже розробили проекти, і

ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ... Нам оцінку дав прем'єрмі ністр України Володимир Грой сман, назвавши черкаський бюд

«

Нам оцінку дав пре@ м'єр@міністр України Володимир Гройсман, назвавши черкаський бюд@ жет одним із найвдаліших прикладів децентралізації». жет одним із найвдаліших прик ладів децентралізації. А що сто сується найбільш невдалого рі шення, то я вважаю те, що ми не підтримали відставку Сергія Ода рича. Коли ми йому відмовили майже рік тому, то я думав, що він всетаки відвідуватиме сесії,

Черкаська міська рада – найпрогресивніша в Україні Злагоджена та ефективна робота міського голови, секретаря та депутатського корпусу дала свої резуль@ тати, і за впровадження у свою роботу кращих прак@ тик прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування Черкаська міська рада от@ римала диплом. Його міському голові Черкас Анато@ лію Бондаренку вручили на сесії міськради 31 берез@ ня представники коаліції "Прозорі ради". Вони повідомили, що роботу Черкаської міської ра ди громадські активісти моніторили та оцінювали одра зу у двох вимірах. Порівнювали роботу рад 7го та 8го скликання та оцінювали у порівнянні з іншими радами України. За оцінками коаліції "Прозорі ради" міська рада стала найпрогресивнішою з 56 рад, чию роботу було проаналізовано. Запорукою таких результатів міський голова Чер кас Анатолій Бондаренко вважає випрацюваний госпо дарський підхід міської влади і депутатського корпусу. – Ми об'єдналися у так звану "Коаліцію задля роз витку Черкас", в основі діяльності якої є реалізація со

ціальних проектів. Як господарники, ми працюємо над покращенням життя кожного черкасця і вже сьо годні є відчутні результати, – говорить Анатолій Бон даренко.

братиме участь у життєдіяльнос ті міста, але мене просто дивує його зневага до своїх виборців. За всі каденції такої невідвідуванос ті не було в жодного депутата. То му я жалкую, що ми тоді не під тримали його заяву про складан ня депутатських повноважень. І якщо він ще раз це зробить, то я вже проситиму депутатів за це проголосувати. ПРО РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ... Візьмемо до прикладу такі ко мунальні підприємства як "Ди рекція парків" та зоопарк. Вони самі заробляють, розвиваються, але ж ми прекрасно розуміємо, що вони не можуть самоокуповувати ся. На балансі "Дирекції парків" знаходиться більше 200 гектарів парків та скверів міста, по нормам ДБН на кожен гектар має бути по дві людини, які б прибирали ці те риторії. Тобто, в ідеалі, в "Дирек ції парів" має працювати 400 лю дей. Зрозуміло, що ми цього не мо жемо собі дозволити. Але ми все одно розвиваємо інфраструктуру цього підприємства. Тільки цього року ми закупили туди новий трак тор, у планах – придбати дробиль ну машину, встановити колесо ог ляду – повернути місту цю родзин ку, і далі облагороджувати місця відпочинку. Що стосується ЧЕЛУАШу, то в цьому році ми закупимо техні ки на 8 мільйонів гривень, що дасть змогу йому самостійно ви конувати роботи. А наші КП "Водоканал" та КП "Теплокомуненерго" є без пере більшення одними з найкращих в Україні. А "Теплокомуненерго" єдине підприємство, яке має лі міти на газ в Україні. ПРО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ... У нашого міста є проблема, пов'зана з тим, що тепло в домів ки черкасців постачає два під приємства, одне з яких є приват ним за рахунок того, що вони

орендують у держави ТЕЦ, одне комунальне. І в цьому випадку, наявність двох надавачів послуг я не розглядаю як конкуренцію. Бо всі жителі, які мешкають у нас у 5 та 9поверхівках стика лися з такою ситуацією, коли ледь теплі батареї. Вони зверта ються в СУБ, там кажуть, що в них все нормально і переадресо вують на ТЕЦ, а вони в свою чер гу кажуть, що вони не при чому, тому що котли знаходяться на ба лансі "Теплокомуненерго". Тоб то, на мою думку, система має бути в одних руках. А вже може бути декілька фірм, які ці пос луги будуть продавати. Я вва жаю, що обслуговувати місто має "Теплокомуненерго". Тоді у нас і тарифи будуть нижчі, й мере жі не будуть рватися. Але ми цю проблему самостійно не виріши мо, це має вирішитися на рівні держави. Що стосується каналізаційної мережі Черкас, яка відверто зас таріла, то це питання вже вирі шується за рахунок тих 12 міль йонів доларів, які ми взяли в кре дит. У цьому році вже мають пройти тендери. І наші каналіза ційні мережі в тих місцях, де во ни постійно проривають, а це ву лиця Чигиринська, район Літа ка (де вже зараз відбуваються ро боти), будуть відновлюватися. Це не буде проблемою для нашого міста. Це, скажімо так, наймас штабніші плани. ПРО ПЛАНИ НА НАЙБЛИЖЧУ ПЕРСПЕКТИВУ... На Митниці ми плануємо по чистити канали, зробити об'їзні дороги, і зараз ведуться перемо вини щодо нашого аеропорту. Як що область не впорається із тим, що вони запланували, то ми бу демо просити, щоб вони переда ли нам його на баланс. І тоді бу демо працювати над тим, щоб Черкаси стали логістичним цен тром України. "За матеріалами сайту "Вичерпно"

ОГОЛОШЕННЯ ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! Надання консультацій та видача адресних карток особи (поквартальних карток) відділом реєстрації місця проживання управління з пи тань державної реєстрації департаменту органі заційного забезпечення Черкаської міської ра ди здійснюється щоденно у робочі дні з 800 до

Комунальне підприємство "Муніципальне інформаційне агентство"Черкаси" Черкаської міської ради.

1300 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (будівля колишньої тютюнової фабрики, вхід з боку вулиці Остафія Дашковича), другий по верх, віконце №10. У СОСНІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ МІСТА ЧЕРКАСИ розглядатиметься спра

Свідоцтво про державну реєстрацію А01 №136688 Інформаційний вісник Черкаської міської ради "Місто" Свідоцтво про державну реєстрацію ЧС№732Р від 08.12.2011. Адреса редакції: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, к. 30,

ЕmаіІ: misto_ck@i.ua Директор: Інна Дудоладова Випусковий редактор: Світлана Пічугіна Відділ реклами: (0472) 328428, 328486 Спеціалісти з реклами: Ліна Грамм, Наталія Щедріна.

ва щодо перейменування провулку Тельмана У провадженні Соснівського районного суду м. Черкаси перебуває справа №712/9022/16а за адміністративним позовом Назаренко Галини Анатоліївни до міського голови міста Черкаси Бондаренка Анатолія Васильовича про визнання протиправним та скасування розпорядження від Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність і достовірність викладених фактів несуть відповідальність автори (рекламодавці). Рукописи та фотознімки не поверта/ ються і не рецензуються.

22.02.2016 №29р "Про перейменування об'єк тів топоніміки міста Черкаси" в частині перей менування провулку Тельмана в місті Черкаси. Судове засідання призначене на 29 листопа да 2016 року о 9-00 і відбудеться в Соснівському районному суді міста Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316.

Редакція зберігає за собою право скорочувати й редагувати тексти. Не замовлені редакцією матеріали гонораром не оплачуються. При передруку в інших виданнях посилання на "МІСТО" обов'язкове.

Кольороподіл, фотовивід та друк виконані: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед», 21034 м. Вінниця, вул. Чехова, 12/А Тел.: (0432) 55/63/97, 55/63/98. Замовлення №

Інформаційний вісник Черкаської міської ради "Місто" №11 за 2016 рік  

Газета "Місто" №11, 2016 рік

Advertisement