Page 1

คอมพิวเตอร์ สังคม

1.ทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ อย่างสะดวก ได้ทุกทีทุกเวลา 2.ประหยัดพลังงานมากขึน 3.มีการท่องโลกอินเตอร์เน็ตง่ายขึน

เศรษฐกิจ

1.สินเปรองทรัพยากรมากในการผลิต 2.ใช้พลังงานไฟฟาเปนจํานวนมหาศาล ในการใช้แต่ละครัง 3.มีปญหาการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต 4.การซ่อมแซมใช้เวลาทีนาน

Profile for Love Baku

Com is so awesome  

Com is so awesome  

Advertisement