Page 1

Komentar

Je­le­na Jo­va­no­vić

Kli­ma­ti­zo­va­ni pros­to­ri mi­nu­log le­ta bi­li su psi­ho­fi­zički mi­lje i zdrav­stve­na po­tre­ba mno­gih, ali šta se sve u nji­ma de­ša­va­lo i za čim se građani Srbi­je o­kreću dok se­de sa mi­šem u ru­ci?

Na­še Web na­vike Z

a po­dat­ke o to­me ka­ko su (ako su) van­re­dni kli­mat­ski u­slo­vi ko­je smo is­pra­ti­li uti­ca­li na pro­tok In­ter­net sa­o­ braćaja mo­raćemo da sačeka­mo da se o­hla­de bro­jači. Za sa­da se vi­di da glo­bal­na Mre­ža, čak i ka­da se sve ci­fre pos­tro­je i upo­re­de, ne os­ku­de­va u srpskim fir­ma­ma i sur­fe­ri­ma. Za pro­me­ nu, stva­ri sto­je bo­lje ne­go što smo na­vi­kli.

(Ne) pi­sme­ni?

Ko­li­ko pre­dra­su­da ima­mo i za­što nas bi­je zao glas da smo kom­pju­ter­ski ne­pi­sme­ni? Čini se da ne­dos­ta­tak o­bje­di­nje­nih is­tra­ ži­va­nja o upo­tre­bi In­ter­ne­ta di­ljem zem­lje da­je po­gre­šnu sli­ku o na­vi­ka­ma Srba – u za­vi­snos­ti od pro­vaj­de­ra va­ri­ra i broj onih ko­ ji su on‑line, te po­da­tak da na se­lu sur­fu­je sva­ka se­dma kuća, u po­ ređenju sa 80% grad­skih sta­nov­ni­ka ko­ji su sva­ko­dnev­no na Mre­ ži, u stva­ri za­vi­si od to­ga ko­me su ko­ri­sni­ci po­klo­ni­li po­ve­re­nje. Ka­ko god da stva­ri sto­je, sa ne­dos­tat­kom ho­lis­tičkog uvi­da ko­ji bi

Bi­ti ge­ek (sve­je­dno, guy ili chick) ni­je stvar pres­ti­ža, već kom­pas za kan­ce­la­rij­ sko pre­živ­lja­va­nje. Ni­ko vi­še ne že­li da bu­de me­di­o­kri­tet – svet to sve ma­nje trpi

ko ko mo­že da pri­go­vo­ri ka­ko smo ne­za­in­te­re­so­va­ni. I­zne­nađenje mo­že bi­ti i to da je stra­ni­ca SFRJ ta­kođe u sa­mom vrhu po­sećenos­ ti na do­maćem In­ter­ne­tu, o­dmah iza kor­po­ra­tiv­ne pre­zen­ta­ci­je kom­pa­ni­je Microsoft. Po­sle ni­kad nepre­ža­lje­ne pro­šlos­ti, na lis­ti že­lja građana Srbi­je su ko­mu­ni­ka­ci­je; opi­si i pre­gled po­nu­de mo­ bil­nih te­le­fo­na uvek su vruća te­ma za pre­tra­gu, a Mobilnisvet.com je u to­me pre­dvo­dnik. Što se dnev­nih no­vi­na tiče, pre­dnjači Web i­zda­nje „Bli­ca“, a u ne­po­sre­dnom kom­ši­lu­ku po bro­ju po­se­ta su fo­rum za IT pro­fe­si­ onal­ce Elite Security i Urbae.com, por­tal za dej­ting, dru­že­nje, tra­že­ nje po­sla, o­gla­se i što­god još. Sle­di in­ti­ma po­de­lje­na sa audi­to­ri­ju­ mom erot­sko‑špi­jun­skih as­pi­ra­ci­ja na a­dre­si ko­ju ovom pri­li­kom nećemo re­kla­mi­ra­ti, a pris­ti­že je omi­lje­ni „sport“ Srbi­je u tran­zi­ci­ ji – trgo­vi­na na ve­li­ko i ma­lo (ako bi još mo­glo bes­pla­tno...) kroz „Ha­lo o­gla­se“. U po­vor­ci in­te­re­san­tnih saj­to­va na­la­ze se i nadlanu. com i Mondo, pre­zen­ta­ci­je sa in­for­ma­ci­ja­ma sa ra­znih stra­na, na­ me­nje­nih prak­tično sva­ko­me, ali prven­stve­no ko­ri­sni­ci­ma u­slu­ga Te­le­ko­ma Srbi­ja. Tu su i pričaoni­ce Serbian Cafe (serbiancafe.com) i BeogradCafe (bgdcafe.com), a svo­je mes­to na lis­ti su na­šli i fo­ru­ mi Burek.co.yu i Mycity.co.yu. Među naj­po­sećeni­ji­ma se na­šla i Web pre­zen­ta­ci­ja je­dnog mul­ti­kon­fe­si­onal­nog gra­da. U pi­ta­nju je Subotica.com, Web sajt ko­ji priv­lači dos­ta po­se­ti­la­ca, iako vrlo ma­lo lin­ko­va vo­di ka njoj (sve­ga 19). Tu neg­de su i kor­po­ra­tiv­ne pre­zen­ta­ci­je Te­le­ko­ma i Te­ le­no­ra, te stra­ni­ca za pre­tra­gu no­vin­skih čla­na­ka Naslovi.net.

Alat­ke za dru­ženje

se update‑ovao sa sva­kom po­res­kom olak­ši­com na IT o­pre­mu, su­ deći po de­san­tu na In­ter­net lo­ka­ci­je ovog le­ta, i­zgle­da da Srbi­ja ipak ne os­ku­de­va kom­pju­ter­ski pi­sme­nim lju­di­ma. Da­kle, ni­je tačno da nam je „mi­šo­klik­ta­nje“ naj­sla­bi­ja ka­ri­ka. Is­ti­na, ovom se spor­tu naj­pre o­kreću oni ko­je je nu­žda na­te­ra­la, tj. oni ko­ji pre­tra­žu­ju Mre­žu u po­tra­zi za po­slom. Ot­kud to? Ka­da se po stra­ni os­ta­ve po­se­te glo­bal­nim pre­tra­ži­vačima i ser­vi­si­ma ko­ ji su na svim me­ri­di­ja­ni­ma u vrhu (Google, MySpace, YouTube...), por­tal Infostud.com, pro­fi­li­san za stručnja­ke u po­tra­zi za po­slom i stu­den­te u po­tra­zi za prvim ra­dnim is­kus­tvom i pri­li­ka­ma za usav­ rša­va­nje, po po­sećenos­ti je prva od lo­ka­ci­ja tog ti­pa, ako ve­ru­je­te rej­ting lis­ti Alexa (ma­lo ko joj ve­ru­je, ali dru­ge ne­ma). Da li, dok tra­ju le­tnje vrućine i op­sa­da kli­ma­ti­zo­va­nih pros­ to­ri­ja, se­deća po­za pod­stiče ra­do­zna­lost i že­lju za pro­me­na­ma vi­ še ne­go inače ili nam je stvar­no sta­lo do bo­ljeg ra­dnog mes­ta, čak i on­da ka­da je i šef na o­dmo­ru? Bi­lo ka­ko bi­lo, o­gla­si za po­sao su naj­po­sećeni­ja tačka srpske Mre­že. Pa, da kre­ne­mo s vrha...

Pogled s vrha

Što se tiče stra­ni­ca ko­ji ne za­hte­va­ju pro­ak­tiv­nost po­se­ti­la­ca, i­zgle­da da je i na­šim građani­ma naj­mi­li­ja kom­bi­na­ci­ja in­for­mi­sa­ nja i za­ba­ve, u je­dnom cu­gu. Su­deći po to­me da je na prvom mes­ tu po po­sećenos­ti me­dij­ski por­tal B92, a iza nje­ga Krsta­ri­ca, ret­

12

PC

oktobar 2007

Ovo­ga le­ta pri­mećen je i ta­las eli­ti­zma sa mi­šem u ru­ci; on‑line alat­ke za dru­že­nje pos­ta­ju sve po­pu­lar­ni­je. Čak su se i slu­ žbe­ni­ci u jav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma pri­ključili po­kre­tu ta­ko­zva­nog so­ uša­laj­zin­ga! Ne go­vo­ri­mo ov­de o plat­for­ma­ma za in­tim­ne sas­tan­ ke (to je os­ta­lo u ve­se­lim de­ve­des­tim), ni­ti o fo­ru­mi­ma po­do­bnim šlaj­fo­va­nju dok še­fa ne­ma na vi­di­ku (ma­da je i to ljud­ski­je od po­ ročno‑za­pa­dnjačkog on‑line šo­pin­ga u pa­uzi za ručak). Cilj pos­ta­ je sres­ti sta­re pri­ja­te­lje, no­ve ko­le­ge (mo­žda čak i one sa ko­ji­ma prak­ti­ku­je­te sva­ko­dnev­ni lift‑ha­iku), po­ten­ci­jal­ne sa­ra­dni­ke i, za­ što da ne, bu­duće po­slo­dav­ce. Ako ni­šta dru­go, in­spi­ra­ci­je za pro­duk­tiv­nost i pro­fe­si­ona­li­ zam ne manj­ka na a­dre­sa­ma Xing.com i Linkedin.com. Ove dve po­ slov­no ori­jen­ti­sa­ne stra­ni­ce (na ža­lost ili na sreću, ne do­maće) ni­ su je­dna dru­goj kon­ku­ren­ci­ja. Nji­hov prin­cip ra­da se o­dvi­ja po sis­ te­mu pi­ta­nja i od­go­vo­ra u ma­nje ili vi­še za­tvo­re­nim gru­pa­ma, a u za­vi­snos­ti od am­bi­ci­je i kon­di­ci­je na nji­ma je mo­guće naći sve, od naj­du­že sni­ma­nih re­kla­ma (Honda, na­rav­no) do de­set pra­vi­la o tran­sfor­ma­ci­onom li­der­stvu... Bi­ti geek (sve­je­dno, guy ili chick) ni­je stvar pres­ti­ža, već kom­ pas za kan­ce­la­rij­sko pre­živ­lja­va­nje. Ni­ko vi­še ne že­li da bu­de me­ di­o­kri­tet – ovaj (sve rav­ni­ji) svet to sve ma­nje trpi. Ka­da se spus­ ti smog ovih da­na, je­sen i ki­šu­ri­na neće pas­ti na Xing Business Accelerator, pa vi vi­di­te da li ćete vi­še i­zla­zi­ti na­po­lje ili ljud­ski, iz fo­te­lje, po­kre­nu­ti svoj duh u cyber o­kru­že­nju! p

Web and our habits, article for PC press magazine  

Artcle (in Serbian) published in PC press magazine, www.pcpress.co.yu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you