Page 1

18 BiznisAkcija

Utorak, 30. oktobar 2007.

Britanski konsultanti u Srbiji Kompanije ”Arup”, ”EC Haris”, ”Mejs” i ”Skot Vilson” predstavile srpskoj javnosti projekte infrastrukture, transporta, gra|evinarstva i nekretnina

Britanski konsalting menad`eri u~estvovali su u izgradnji monumentalnih objekata {irom sveta

Atinski metro

Savograd

Olga \uri}-Peri} ka`e da ARUP kompanija radi 3D analizu objekata NEMANJA PAN^I]

Kompanija ”EC Haris” u Srbiji posluje od 2001. godine po~ev{i sa samo tri zaposlena, da bi danas izrasla u profesionalni tim diplomiranih in`enjera gra|evine, ma{instva, elektrotehnike i arhitekture. Pru`a usluge iz oblasti gra|evinskog menad`menta i konsaltinga, kao i nadzora nad kreditima investicionih fondova i banaka. Dosada{nji klijenti firme ”EC Haris” su BAT, ”JT interne{enel”, ambasada

vanja. Osnovana 1989. godine, a u Srbiji posluje od 2004. godine sa klijentima kao {to su ”Filip Moris” (DIN), ”Delta holding” i konzorcijum ”Delta M” i ”Hipo grupe” (Univerzitetsko naselje ”Belvil” u Novom Beogradu).

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici dr`avnih institucija i lokalnih samouprava

- Aktuelni projekti su Delta siti u bloku 67 u Novom Beogradu, prvi {oping centar po uzoru na zapadnja~ke, ~ije je otvaranje zakazano za 1. novembar. Ovo je na neki na~in pilot-projekat u oblasti prometa nekretnina, i pokazalo se kao slo`en zadatak menad`ovanje zakupaca prostora. Kompanija ”Mejs” upravlja i projektom izgradnje Luke Tivat. ”Port of Montenegro” prostira}e se na preko 250.000 kvadratnih metara i ima}e marinu sa 800 vezova i potpunim servisom, hotelima, kancelarijama... Tako|e, zadu`eni smo za projekt menad`ment modernog, a opet i adekvatnog poslovnog centra gde je nekada bila kafana ”Tri lista duvana” - istakao je Branislav Simovi}, direktor.

Renomirana me|unarodna konsultanstska grupacija u oblasti transporta, infrastrukture i nekretnina ”Skot Vilson” do sada je bila uklju~ena u izgradnju deonice puta Novi Sad-Beograd i mosta Be{ka za Javno preduze}e Putevi Srbije, kao i na beogradskoj obilaznici. Kompanija je osnovana 1954. godine posluju}i kao partner, a zatim kao privatno preduze}e, da bi od marta pro{le godine bila uspe{no prisutna na londonskoj berzi, ujedno na 80 lokacija u Evropi, Africi, na Bliskom istoku i u azijsko-pacifi~kom regionu. - Ono po ~emu smo u Srbiji poznati jeste sektor saobra}aja. Dosad smo u~estvovali u izgradnji drumova u [paniji i Gr~koj, izgradnji pruga velikih brzina u Holandiji i izgradnji atinskog metroa i sanaciji aerodroma ”Ohrid”. Na{ akcenat je na `ivotnoj sredini i proceni {tetnih uticaja, kao i na prirodnim resursima obnovljive energije, centrale sa gasnim turbinama i tako dalje, i budu}i da imamo {iroko iskustvo, mo`emo da uti~emo na prilago|avanje zakona i inovativnost u investiranju naveo je Martin Ed`. NEMANJA PAN^I]

U

rezidenciji britanskog ambasadora Stivena Vordsvorta nedavno su predstavljene ~etiri vode}e britanske konsultantske ku}e koje su aktuelne projekte prikazale doma}oj javnosti, poslovnim ljudima, zvani~nicima dr`avnih institucija i lokalnih samouprava. U fokusu su bili infrastruktura, transport, gra|evinarstvo i nekretnine. Kompanija ”Arup d.o.o” je firma dizajnera i in`enjera osnovana u Srbiji pre tri meseca a sa radom je po~ela pre dva meseca. Posluje u 37 zemalja sa oko 9.000 zaposlenih, a anga`ovana je na izgradnji poslovno-stambenih zgrada u Panami i Kazanju u Rusiji, kao i na projektu studije izvodljivosti ulaganja u nekretnine u Poljskoj. - Pored toga, mi radimo na odr`ivom dizajniranju objekata, kao na projektima koji uklju~uju geotermalno grejanje, {to je i mnogo jeftinije i bezopasno po okolinu. Tako|e, radimo 3D analizu zgrada, kao {to su Toranj slobode u Njujorku i Internacionalni finansijski centar u Hongkongu, zgrada CCTV-a u Kini i internacionalni grad u Seulu za 55.000 stanovnika koji }e biti sertifikovan od strane LEED-a, ameri~ke Organizacije ekolo{kih zgrada - istakla je Olga \uri}-Peri}, predsednik UO. Ova kompanija je u vlasni{tvu ”Arup end partners interne{enel ltd”.

Kraljevine Holandije, a klju~ni projekat je izgradnja GTC centra, Atrijuma i Erport sitija u Novom Beogradu , kao i Savograda, ~ija je izgradnja u toku.. - ”EC Haris” je imenovan za menad`era projekta dve moderne poslovne zgrade u bloku 20 u Novom Beogradu, na povr{ini od oko 20.000 metara kvadratnih, sa deset spratova i dva podzemna nivoa. Vrednost investicije je oko 40 miliona evra. Pru`amo usluge menad`menta programa, projekata i izgradnje, kontrole i optimalizacije tro{kova, kao i menad`menta i procene rizika i uticaja na poslovni kontinuitet, a sve lokalne probleme re{avamo uz podr{ku internacionalnog tima - rekao je Sa{a Trajkovi}, direktor ”EC Harisa” za Srbiju. Kompanija ”Mejs” (MACE) je najve}i evropski nezavisni konsultant u gra|evinskom menad`mentu sa fokusom na definisanje projekata, dizajna i implementacije procesa, od identifikacije potreba preko izvo|enja, do zavr{ne faze i usluga odr`a-

NEMANJA PAN^I]

B Jelena Jovanovi} jelena.jovanovic@biznisnovine.com

ARUP posluje u 37 zemalja sa oko 9.000 zaposlenih, a anga`ovana je na izgradnji poslovno -stambenih zgrada u Panami i Kazanju u Rusiji

article: Construction, UK consulting  

UK enbassy trade department event, Autumn 2007, UK construction ih Serbia - opportunities and projects