Page 1

Fridsstj채rnan

Julnummer av En V채g 2011


Fridsstjärnan

JULNUMMER AV EN VÄG 2011

4 Hon bodde på gatan

8 ”Många vill ta in stillheten inför julen”

10 Linda fick frid då hon mötte Gud 14 Julen börjar med sång 16 Läsvärda julklappar 18 Mari bestämde sig för att inte tro på Gud 22 Helad från cancer 25 Jul i uniform 24 Jul i fjärran länder 26 Helad efter tio år i rullstol 28 Ett befriat liv 32 ”Barnen är mitt allt” PÄRMBILD: CHRISTOPHER GULL / BAKSIDAN: SARA BONDEGÅRD / STUDIO-SARA

EnVäg

FOTO: SARA BONDEGÅRD / STUDIO-SARA

MISSIONSKYRKAN I FINL AND

Årgång 101/ISSN 0785-6954 Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 17 Utgivare: Missionskyrkan i Finland

självständiga församlingar som finns på olika

Adress: Torngatan 4, 10600 Ekenäs

orter i Svenskfinland.

Tel: 050 36 20 602 (Håkan Björklund)

Församlingarna vill ge rum för livsvikti-

bete på många håll i världen. Huvudkontoret finns i Ekenäs, medan biståndsavdelningen med kontor finns i Helsingfors. Mer information om Missionskyrkan i

Konto: Aktia 405510-2257071

ga frågor och visa att Jesus Kristus kan möta

IBAN: FI5740551020257071

den längtan av hopp, tro och kärlek som vi

Finland finns på www.missionskyrkan.fi. Här

BIC: HELSFIHH

alla bär på.

hittar du också kontaktuppgifter till alla en-

Utöver det dagliga församlingsarbetet

www.missionskyrkan.fi

bedriver MKF missions- och biståndsar-

skilda församlingar. Du är alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Ansvarig utgivare: Håkan Björklund Redaktion:

VILL DU LÄRA KÄNNA GUD?

Jessica Taipale, chefredaktör Tel: 044 76 42 612 E-post: jessica.taipale@gmail.com

En relation med Gud får du genom tron på

eller red@envag.fi

Jesus som gav sitt liv för dina och mina synder. Här är ett förslag till bön som du kan be

Prenumerationer & annonser: Jessica Taipale

om du vill få gemenskap med Gud:

Grafisk form: Jessica Taipale

Jesus, jag tror att du dog för mina felsteg och synder, att du uppväcktes från de döda för att jag skulle få evigt liv. Nu ber jag dig att komma in i mitt liv och jag bekänner dig som min Herre. Tack för att du har kommit in i mitt liv och att jag nu är ett Guds barn genom tron

Tryckeri: KTMP

En Väg 2011 – Prenumerationspriser

Helår

Halvår

Finland

45€

25€

Övriga Norden

55€

31€

Övriga länder

55€

35€

på dig. Tack för att alla löften i Guds ord nu gäller mig. Amen. Om du har bett denna bön och vill ha hjälp med att komma vidare i tron, får du gärna ta kontakt med någon av våra församlingar, så kan vi hjälpa dig att hitta en kristen gemenskap. Kontaktuppgifter till våra församlingar finns på www.missionskyrkan.fi. Du kan också kontakta MKF:s huvudkontor. (Kontaktuppgifter i spalten invid).

VÄLKOMMEN TILL TENERIFFA! FMF äger en lägenhet i Puero de la Cruz på Teneriffa. Lägenheten är ca 50 m2 stor och är belägen i lägenhetshotellet Masaru med en underbar trädgård,

Lösnummer: 4€ (dubbelnummer 7€) Annonspris : 1€/mm Familjeannonser: 8€/st

2 – Fridsstjärnan 2011

två pooler, restauranger, internet och olika idrottsmöjligheter. För priser och bokning, kontakta Håkan Björklund på tel: 050 36 20 602 eller e-post: hakan.bjorklund@missionskyrkan.fi.


Befriad från allt som tynger arför firar vi jul? För dig och mig är

V

för lagiskhet, vilket alltid leder till en förskjut-

svaret troligen rätt självklart. Vi firar jul

ning bort från Guds gåva, från närheten till

till minne av Jesu födelse. Men är detta

Jesus. I stället placeras vi själva och våra gär-

svar verkligen så självklart för alla idag? Och

ningar i centrum. Gärningarna för att tillfreds-

är det någonting som är relevant för nutids-

ställa både Gud och människor tröttar ut oss

människan?

och förtar all glädje. Frälsningen blir då en

Under 1800-talet infördes i vårt land se-

tung börda, i stället för ett glädjefyllt liv. Det

den med julklappar. Man ”klappade” då på

är därför som många förknippar kristendom

grannens dörr och kastade in något skämt-

med hårda krav och ständiga skuldkänslor.

samt genom dörren. (Därifrån ordet ”jul-

Låt oss denna jul fokusera på det faktum

klapp”.) Det är först långt senare, då vi fått

att Jesus Kristus i stället är den som befriar

det bättre ställt, som vi börjat ge riktiga pre-

oss från allt som tynger. På att han verkligen

senter till varandra.

är Guds gåva, som vi med glädje får ta emot.

Jesus är Guds ”julklapp” till oss. Gud

Han vill befria, förlåta, göra helt och friskt,

”klappar” på vårt hjärtas dörr och vill ge

visa på utvägar, ta bort känslan av ensamhet

oss, ”inte något skämtsamt”, utan ett verk-

och utanförskap. Ja, kort sagt; Han vill ge oss

ligt, överflödande liv. Han ger oss Jesus Kris-

allt vad vi behöver här och nu och till sist ett

tus som gåva och den gåvan är vår dyrbaras-

evigt liv i himlen. En riktigt God jul och ett (avslappnat), väl-

te skatt. Det finns så mycket av prestationstänkan-

signat nytt år!

de nedärvt i oss. Vi tror ibland att vårt värde bestäms utifrån vad vi lyckas prestera. Den

TEXT: HÅKAN BJÖRKLUND

kristna tron hotas hela tiden av olika uttryck

Skribenten är MKF:s samfundsledare.

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Jesaja 9:2-3

Fridsstjärnan 2011 – 3


Hon bodde på

gatan En iskall vinternatt vaknar Sirpa Forsström i trappuppgången där hon tillbringar natten. Hon är förvirrad och drogpåverkad, men får en plötslig ingivelse att ropa till Gud. Om han verkligen finns, då måste han hjälpa henne. Annars kommer hon snart att dö. TEXT & FOTO: JESSICA TAIPALE

J

med honom. Fängelsevistelserna blev allt

ag träffar Sirpa Forsström i Eke-

– Jag hade testat droger någon enstaka

näs. Här har hon bott de senas-

gång innan, men fick ingen kick av dem. Fak-

fler, Sirpa vräktes från sina bostäder gång ef-

te åren tillsammans med sin man

tiskt så hade jag tyckt att effekten var riktigt

ter gång och livet på gatan var mer eller min-

Jonny. Vägen hit har varit lång

hemsk och inte alls något för mig.

dre hennes vardag. Själv ville Sirpa sluta med

och krokig. Sirpa vet vad det innebär att vara en av samhällets

Förhållandet tog slut. Det gjorde däremot inte användningen av drogerna.

utstötta. Hon har varit hemlös, bott på ga-

Till en början tog Sirpa bara amfetamin.

tan, avtjänat långa fängelsestraff, missbrukat

– Men med tiden testade jag allt mer. He-

drogerna, allra mest för sina barns skull, men Jonny nästan tvingade henne att fortsätta. – Barnen flyttade runt ganska mycket. Ibland bodde de på barnhem, ibland hos sin

tunga droger och upplevt alla kvinnors mar-

roin, morfin, hasch… ja, jag har egentligen

pappa och ibland hos mig. Vissa gånger kun-

dröm – att bli fråntagen sina barn.

testat allt förutom LSD. Men amfetaminet

de barnen plötsligt försvinna, och då visa-

blev liksom ”min grej”, det var det jag använ-

de det sig att myndigheterna utan varsel ta-

de i huvudsak.

git hand om dem utan att jag fick veta var de

Idag har det gått tio år sedan den kalla natten i trappuppgången. Av Sirpas tunga bakgrund syns inte ett spår. Snarare ser snart

Livet blev ett kaos, drogerna en tillflykt.

femtioåriga Sirpa snäppet ungdomligare ut

Snart drog Sirpa på sig en sju år lång fängel-

än många i samma ålder.

sedom. – Jag hade otur den gången och åkte fast

fanns. Det var alldeles fruktansvärt. Ropade till Gud Så kom den där natten i trappuppgången vintern 2001.

Ville fly från förhållandet

för Finlands största narkotikatillslag. På grän-

Sirpa är född och uppvuxen i Helsingfors.

sen mellan Norge och Finland hittade tullen

Som adertonåring födde hon sitt första barn

5,1 kilo amfetamin i bilen jag åkte med – nå-

och jag var alldeles förvirrad. Plötsligt kom

och några år senare var det dags för nästa.

got som jag själv faktiskt inte visste om. Jag

jag mig för att ropa till Gud. Om han fanns så

Hon gifte sig med barnens pappa, men för-

blev oskyldigt dömd och avtjänade mitt straff

måste han rädda mig, annars skulle jag dö.

hållandet var dåligt.

under fem år, varav sju månader i isolerings-

– Äktenskapet var inte alls lyckligt, berät-

cell.

– Mitt i natten vaknade jag. Det var iskallt

Den desperata bönen ändrade ingenting. Under de följande månaderna fortsatte livet som förut, ända tills Sirpa åkte fast igen.

tar Sirpa. Min man gjorde sitt bästa för att

– Idag ser jag det som Guds ledning att

trycka ner både mig och kvinnor överlag. Han

Ville sluta för barnens skull

berättade gärna hur dålig jag var och vad jag

Då Sirpa blev fri ville hon ha ett jobb. Något

inte kunde. Då jag väntade vårt andra barn

som inte visade sig vara särskilt lätt att få, då

började han slå mig. Jag ville inget annat än

hon enligt lag var tvungen att upplysa arbets-

missbruk och fick snart plats på ett behand-

fly från förhållandet.

givarna om sin bakgrund.

lingshem med kristen grund.

Sirpa hade hört sin man säga att om han

– Just då använde jag själv inte så myck-

jag åkte in den där gången. Sirpa önskade få rehabilitering för sitt

– På behandlingshemmet fick jag höra om

någon gång kom på henne med att använ-

et droger, men började sälja dem i stället för

Gud och om tron, men jag förstod nog inte

da droger, så skulle han lämna henne. Sir-

pengarnas skull.

riktigt vad de menade. Däremot fanns där en

pa såg en öppen dörr. Som en väg ut från det

1992 träffade Sirpa blivande maken Jon-

kvinna som nyligen kommit till tro, som det

destruktiva förhållandet började hon använ-

ny, som också var en kriminell narkotikamiss-

talades väldigt mycket om. Då jag fick höra

da narkotika.

brukare. Sirpa fortsatte sin livsstil tillsammans

om henne och hennes förändring, så tänkte

4 – Fridsstjärnan 2011


Fridsstjärnan 2011 – 5


Exakt vad framtiden för med sig vet jag inte, det vet ju ingen. Men jag ber om Guds ledning i allt jag gör. Gud har varit så god mot mig, han leder mig också vidare!

jag att det kanske fanns något i den där tron

på frestelser som Jonny inte klarade av att stå

ring med Gud började på riktigt. Det var där

trots allt.

emot. Vi åkte tillbaka till hemmet och berätta

som jag förstod att jag faktiskt var frälst, att

vad som hänt, men personalen tog bekännel-

jag var en kristen. Jag lärde mig släppa allt

sen på fel sätt. Jag skulle ha fått fortsätta be-

och i stället sätta min förtröstan på Gud. Vi

handlingen, men inte Jonny.

hade ju ingenting, och därför fick vi gång ef-

Påsken 2001 följde Sirpa med på gudstjänst till en församling. – Där erbjöd de förbön åt dem som ville möta Gud. En massa människor gick fram och

Sirpa var övertygad om att det var tillsam-

ter gång uppleva hur Gud försörjde oss, gjor-

det gjorde jag också. En gammal tant kom

mans med Jonny hon ville leva det nya livet.

de mirakler och visade vägen vidare. Efter en

småningom till mig och undrade vad jag vil-

Därför sade hon upp sin plats på behand-

tid hade vi fått troende vänner, en fast bostad

le. Det visste jag inte riktigt, men jag minns

lingshemmet.

och hittat en församling vi trivdes i.

att jag sa att jag ville ha det som jag såg att

– Jag ville inte fortsätta ensam, vi skulle ju

Ju längre tiden gick, desto djupare blev

de troende hade inom sig. Tanten förstod inte

göra det tillsammans. Samtidigt var jag för-

Sirpas längtan efter att lära sig mer om tron

riktigt, men bad för mig med några korta ord

stås fruktansvärt orolig över vad som skulle

och om Gud.

och plötsligt var hon försvunnen. Där stod jag

hända nu. Vi hade ju ingenstans att ta vägen.

– Jonny hade samma längtan och vi sökte

Följande morgon blev Sirpa väckt av Jon-

till ett bibelinstitut som vi båda blev antagna

och undrade om det här var allt? Var jag en kristen nu? Gud visade sig i Lappland

ny, som berättade att Gud sagt åt honom att

till. Jag gick på en missionsinriktad linje, med-

de skulle åka till Lappland.

an Jonny studerade teologi. Den vägen kom

– Jag tyckte det var helt galet! Inte kän-

Någon större förändring märkte Sirpa inte

de vi ju någon i Lappland, vad i hela världen

av. Hon ifrågasatte sin frälsning, men började

skulle vi göra där?

vi in i de uppgifter vi jobbar med nu. Idag är Sirpa pastorsfru i Missionskyrkan i Ekenäs, och nyligen utexaminerad närvår-

läsa Bibeln ibland. Jonny hade mirakulöst nog

Ändå följde Sirpa med.

dare. Hon har numera regelbunden kontakt

kommit till tro i fängelset vid ungefär samma

– Där satt jag på tåget med en man, fyra

med båda sina barn och hon ägnar sig åt för-

tidpunkt, så de bestämde sig för att söka ge-

sopsäckar och en kattunge. Glad var jag inte!

– Det var ett mirakel att vi fick gå på re-

samlingsplantering i Gambia – bland annat. Framtiden lägger Sirpa i Guds händer.

mensam rehabilitering. Ett helt nytt liv

– Exakt vad framtiden för med sig vet jag

habilitering tillsammans, precis så som vi vil-

Lappland visade sig snart vara den rätta plat-

inte, det vet ju ingen. Men jag ber om Guds

le ha det. Tyvärr blev ju vården inte så lång

sen för Sirpa.

ledning i allt jag gör. Gud har varit så god mot

den gången. Den första permissionen bjöd

6 – Fridsstjärnan 2011

– Det var egentligen där som min vand-

mig, han leder mig också vidare!


”Den där är viktig” T

ill lillajul plockar vi fram vår lilla plas-

kiga och slitna ut och bytte brännarna på

tjulgran och pyntar den med ett och

dem också. När jag satte i kontakten den här

annat. Framför allt med ljus.

gången lyste alla ljus med ett jämnt sken.

När vi satte kontakten i väggen märkte vi

Så är det med oss också. Vi är viktiga även

att tre ljus inte lyste. Jag skruvade på en av

om vi är trasiga för tillfället. Men de som står

dem och alla ljusen slocknade.

oss nära hamnar att bära en större börda och

Min yngste son förklarade för mig:

anstränger sin själ och sin kropp extra myck-

– De är viktiga.

et om vi går sönder och inte klarar av att göra

Han menade de ljus som inte lyste. De tra-

det som är vår uppgift. Det gäller kropp och

siga ljusen var väldigt viktiga. Om man tog

själ. Det gäller i familjen, på jobbet och i för-

bort dem slocknade alla ljus.

samlingen.

Det blev en predikan för mig. Vi lät ljusen lysa. De lyste och lyste väldigt

För övrigt tror jag att både familjen och alla våra jobb och fritidsintressen har med

starkt tills allting plötsligt slocknade. Efter en

församlingen att göra. För visst är församling-

stund lyste allting igen.

en där Kristi kropp är närvarande och verk-

Det som hände var att de fungerande ljusen fick jobba extra mycket. Därför blev de

sam. En byggnad eller en matrikel i sig är väl inte en församling?

överhettade och slocknade. När de svalnat

Vi är delar i samma kropp. Stöd det ben

slog de på igen. Vi hade en blinkande lilla-

som haltar så det inte går ur led. Förakta inte

julgran. Jag drog ur sladden och köpte nya

det som är svagt och vacklande. Kärlek är det

brännare.

bästa stödförband ett haltande ben kan vara

När jag skruvade ur de som var trasiga sa min son igen.

omsluten av medan det läks. När vi blir trötta och går sönder av någon

– De är viktiga.

anledning behöver vi vila och bli hela. Men

Jag bytte de tre slocknade lamporna och

vare sig vi är trasiga eller hela är vi viktiga. Vi

satte i sladden. Ingenting hände. Vad nu då? Hade jag köpt fel brännare? Nej. Det var rätt brännare. Men de ljus

behöver varandra. Framför allt hör vi ihop och är delar i samma ljusserie.

som hade lyst extra starkt, för att kompensera de trasiga, hade överansträngt sig och ta-

TEXT: SIV NYLUND

git skada. Jag hittade två ljus som såg lite sol-

FOTO: SARA BONDEGÅRD / STUDIO-SARA

Fridsstjärnan 2011 – 7


”Många vill ta in stillheten inför julen” Kring jul samlas fler människor än vanligt i kyrkorna runtom i landet. Kaplan Siv Jern tror att många upplever att de behöver höra julens budskap och ta in lugnet inför helgen. TEXT: CATARINA OLIN

E

n Väg möter Siv Jern som är präst

inom den evangeliska lutherska kyr-

FOTO: PRIVAT

Har du något särskilt minne från en barn-

ter satt på och han sparkade ner för backarna

domsjul?

och skrattade högt.

kan, och arbetar som kaplan i Sundom ka-

– Vi hade en speciell familjejul 1971. Den ju-

pellförsamling.

len hade vi en man från Japan på besök som

Varför tror du människor gärna kommer till

heter Tatsuya. Vi hade som hastigast träf-

kyrkan just kring jul?

Siv, hur ser en typisk julafton ut i ditt hem?

fat honom i maj samma år då han var på be-

– Jag tror att många känner att de behöver få

– Vi tar det ganska lugnt på julaftonsmorgon.

sök här i trakten. Sedan åkte han runt i Eu-

höra julens budskap, sjunga de kända sång-

Risgrynsgröt brukar vi äta runt klockan elva,

ropa hela sommaren och hösten, men några

erna och ta in lugnet och stillheten inför ju-

för klockan tolv är det klockringning vid Ger-

dagar före jul kom han plötsligt till Vasa igen

len.

by bystuga. Då rings julfriden in och där vill vi

och fick då bo hos oss. För honom var den

vara med hela familjen. En kort andakt med

kristna julen någonting nytt och annorlunda.

Har kyrkan någon form av socialt arbete

julevangeliet hålls inne i bystugan och så bju-

Men han var med på allt som vi gjorde. Ma-

kring jul?

der byalaget på glögg och pepparkakor. Ef-

ten skiljer sig ju en hel del från det som äts i

– Före jul gör diakonin många hembesök. Vi

ter det är det i allmänhet dags för mig att

Japan och knäckebröd var en helt ny bekant-

delar ut många bidrag inför julen och ordnar

åka in till centrum för att hålla julböner. Ofta

skap för honom, det tyckte han om. Vi sjöng

julfest i Trefaldighetskyrkan i Vasa, som är öp-

kommer hela familjen till någon av julböner-

julsånger tillsammans och läste julevangeliet

pen för alla som vill delta. På julafton ordnas

na och när jag är hemma igen vid 18.30-tiden

som vi brukade. Sent på kvällen for vi ut på

också en julfest för dem som vill fira jul och

äter vi julmiddag, delar ut julklappar, sjunger

en tur med sparkstöttingarna och han tyck-

äta julmat tillsammans med andra. Den avslu-

lite och låter julfriden infinna sig på allvar.

te det var jätteroligt att köra spark. Min sys-

tas med julbönen i Trefaldighetskyrkan.

8 – Fridsstjärnan 2011


Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Lukas 2:10

FOTO: SARA BONDEGÅRD / STUDIO-SARA

Fridsstjärnan 2011 – 9


LINDA FICK FRID DÅ HON MÖTTE GUD Då alla egna krafter tog slut gav Linda Jönn sitt liv till Gud: ”Gud, om du finns, ger jag hela mitt liv i dina händer”. Det här hände i november 2005. Jag träffade Linda i oktober 2011, för att få höra vad Gud har gjort i hennes liv. TEXT & FOTO: JOHANNA LEVÄLAHTI

V

i träffas i Vasa missionskyrka, där Linda Jönn är aktiv med-

men besöken väckte något hos henne. Under samma tid deltog Lindas mamma

lem. Gemenskapen i försam-

Gitta i Aglow, en kristen kvinnogrupp. Ibland

lingen har gett henne nya

bad hon Linda följa med på gruppens möten.

vänner och hon uppskattar att

– Jag trodde fortfarande inte, men for

tillsammans med andra troen-

med och gick också fram till förbön. Trots att

de få lyssna till undervisning, lovsjunga och

jag inte trodde på förbönens makt upplevde

be. Linda jämför det kristna livet med den

jag också här värme och trygghet.

olympiska facklan, som färdas runt hela jor-

Tommy Hellstens bok Ju mindre du gör desto mera får du gjort var också en källa till ro för Linda. Boken beskrev ett djupt liv med en känsla av mening. Det väckte Lindas längtan efter ett djupt och meningsfullt liv. Linda återkom till boken då hon behövde frid i sitt liv. – Jag har läst boken upp mot tjugo gånger! Andra böcker jag läste kring kökspsykologi och självhjälp var visserligen intressanta, men gav ingen frid.

den. – Facklan färdas genom olika omständigheter, den färdas genom berg och dalar och tar inte alltid den snabbaste vägen. Genom allt är det viktiga att facklan hålls brinnande. Så är det också med vår tro, det viktiga är att den hålls levande. Den helige Ande finns i våra liv. Ibland lyser lågan starkare, ibland svagare, men den brinner. Gud kallade Linda har inte alltid varit kristen. Som ung

Att inte passa in

vuxen kom hon i kontakt med tron främst ge-

Samtidigt som Linda längtade efter Gud

nom några personer och en bok. Linda upp-

hade hon också ett motstånd inom sig. Un-

levde frid och värme speciellt kring sin mormor

der tiden i lågstadiet blev Linda mobbad.

Maj-Britt. Hos henne kunde hon slappna av,

Hon kände att hon inte passade in. Känslan

släppa oron och vara sig själv. Då Linda hade

av att vara udda var mycket smärtsam och

det jobbigt åkte hon därför gärna till mormor,

jobbig. I gymnasiet tyckte Linda att hon bör-

för att få del av hennes lugn. Ibland följde Linda

jade passa in och att hon hade lärt sig den

också med till kyrkan. Hon trodde inte på Gud

sociala koden. Att bli troende skulle innebä-

10 – Fridsstjärnan 2011


Fridsstjärnan 2011 – 11


VEM? Namn:

Linda Jönn

Familj:

make och två barn (2 och 4 år)

Ålder:

31 år

Bor:

Vasa centrum

Arbetar: egenföretagare i familjeföretag Intressen: läser mycket och familjens labrador

ra att igen vara annorlunda. Rädslan för att

Frid, mening och spänning

liga sig själv, ha spännande hobbyer, skapa

ännu en gång vara udda var stark och väckte

Dagen därpå blev Linda intagen på sjukhus,

”inredningstidnings-hemmet”, göra karriär,

ett inre motstånd mot att bli en kristen.

en sjukhusvistelse som varade i fem veckor.

vara lycklig, resa, unna sig upplevelser och så

Hela tiden var Linda glad, kände att Gud bar

vidare. Sedan suckar man över all stress och

kamp, sin längtan och sitt motstånd, som att

henne och gav henne frid. Lindas sjukdom vi-

glömmer bort att det faktiskt är självvalt.

stå vid kanten av en ravin.

sade sig vara ovanligt aggressiv och man för-

Linda talar ofta i bilder. Hon beskriver sin

Idag har Linda lärt sig att man inte behö-

beredde Linda på operation. En sista möjlig-

ver hinna med allt. Det bästa finns kvar. Him-

sidan, där Gud fanns, men visste inte och vå-

het före operationen var en ny medicin, som

len väntar och hon får vara glad och tacksam

gade därför inte hoppa över ravinen. Då var

ännu inte hunnit provas ut ordentligt. Medici-

över nuet. Nu behöver hon hinna med det

det bättre att ha hoppet om Gud, för tänk om

nen hjälpte och Linda behövde inte opereras.

som är viktigast just nu.

Gud inte fanns och det jag hoppades på bara

Så småningom kunde hon återvända hem

var en illusion.

och till sitt arbete.

Tid för förändring

Hon säger att just friden är den största skill-

Då bollarna blir för många, tappar jonglö-

I maj 2005 blev Linda sjuk och hon under-

naden, jämfört med ett liv utan Gud.

ren dem och får börja om från början. Det är

– Jag hoppades att det var bättre på andra

Att tro på Gud ger Linda frid och mening.

söktes. I augusti stod det klart att hon drab-

– Innan jag blev kristen måste jag bygga

– Cirkusjonglören börjar med en, två och tre bollar. Då han hittat rytmen står en medhjälpare och kastar in flera bollar efter hand.

viktigt för oss att veta vilka bollar, vilka sa-

bats av ulcerös kolit, kronisk tjocktarmskatarr.

upp och prestera mitt människovärde. Idag

ker i vårt liv, som är de viktigaste. Då vi tap-

Läkaren ordinerade medicinering och Lin-

förstår jag att jag har fått mitt värde i och

par greppet om våra ”livsbollar”, behöver vi

da litade på att medicineringen skulle funge-

med att jag är skapad av Gud.

veta vilka vi skall börja på nytt med. Sen då vi

ra och att livet skulle fortsätta som förr. Trots

Livet fick också en mening då Skaparen

medicineringen blev Linda sämre – men hon

har tänkt något med Linda och hennes liv.

fortsatte leva som om allt var bra. På arbe-

hittat takten med de fundamentala bollarna, kan vi ta emot flera.

Linda beskriver livet med Jesus som spän-

tet fick hon nya arbetsuppgifter, vilket var

nande. Som barn tänkte Linda sig att Jesus

Livlinan håller!

ansvarsfullt och stressigt, och hon tränade

var ”from som ett sovande lamm” och länge

När man är sjuk och ser en livlina framför sig

upp till fem gånger i veckan.

var det så hon tänkte sig spänningshalten i

har man inget annat val än att greppa den.

kristendomen. Nu då hon lärt känna Jesus,

När man blir frisk börjar man ifrågasätta om

tills febern började stiga i oktober. Då blev

har hon genom Bibeln upptäckt vilken färg-

livlinan håller. Linda skyggar inte för svåra frå-

jag sjukskriven i två veckor, men trodde att

stark person Jesus är. För lärjungarna i Bibeln

gor kring sin tro. Hon säger att det är viktigt

jag skulle vara tillbaka på jobbet igen i slutet

var det inte alltid så enkelt eller tryggt, utan

för henne att tron är intellektuellt hållbar.

av veckan.

det hände mycket kring Jesus. Det är också

– Jag förnekade att jag blev sämre ända

– Om man inte litar på Bibeln, är det ock-

spännande att se Guds verk i både eget och

så svårt att ta till sig Bibelns löften, konstate-

vara hemma, utan sökte sig till sin mormor

andras liv och att få uppleva svar på bön.

rar Linda.

för att få del av hennes frid. Till natten gav

Linda hänvisar till Bibeln och att ”anden

Lindas mormor henne en skiva med gam-

blåser vart den vill” .

Under sjukledigheten orkade Linda inte

la andliga sånger. Linda hade hög feber, yrade och sov dåligt. Den natten insåg Linda hur

– Det är spännande att få vara med och se vad Gud har för planer.

sjuk hon var. Hennes egna krafter var slut, hon orkade inte mera. Där och då, hemma

Cirkusjonglören

hos sin mormor, bad hon: ”Gud om du finns,

Linda betonar att hon som kristen inte be-

ger jag hela mitt liv i dina händer”.

höver ha bråttom.

– Jag översköljdes av frid. Jag hade vågat hoppet över ravinen och fylldes av glädje!

12 – Fridsstjärnan 2011

– Människor idag har så bråttom. Vid sidan av familjelivet skall man hinna förverk-

Nu är det sex år sedan Gud blev en verklighet i Lindas liv och Linda har erfarit att tron håller i livets olika skiftningar.


Fridsstjärnan 2011 – 13


J

Julen börjar ulen börjar med sång. Sången är

ett kännetecken på kristen gemenskap.

Fornkyrkan i Rom på 300-talet jublade i

påskliturgin över att sångerna hade kommit

tillbaka till jorden när syndernas förlåtelse

steg upp ur graven. Den kristna sången började re-

dan på julnatten. Den tändes hos några herdar på nattskift. Sången bärs av tre huvudteman: Kyrie elaison, halleluja och maranatha. Den är ett rop om förbarmande, ett lovsångsrop och en enträgen bön om att Jesus skall komma och slutgiltigt ta över det herradöme som är hans. Jag vill ge ett litet bidrag till den stora kristna sångskatten, men först ropa ut ett trefaldigt Hosianna, som fångar upp de tre tonerna.

Hosianna, välsignad vare han som kom! De senaste vintrarna har många hus i Norden drabbats av strömavbrott. Stormar eller hård köld i kombination med ordentliga snömängder har gjort att husen varit kalla, innehållet i frysboxar har tinat och hus varit försänkta i mörker. Vi har sett vad ett liv utan värme och ström kan innebära. Hur skulle livet se ut i Norden om det inte blivit jul? Det är svårt att veta. Men julen och budskapet om Jesus från Nasaret kom med en helt ny syn på diakoni, sjuka, barn, kvinnor och livets värde överhuvudtaget. Livet utan Jesus första ankomst är som ett hem utan värme och ljus. Vi skulle inte veta hur Gud är. Vi skulle inte ha upplevt hans djupa kärlek. Kärleken skulle inte ha något ansikte. Vi skulle inte ha någon visshet om förlåtelse. Vi skulle inte ha gemenskap med vår Skapare och vi skulle inte ha något hopp efter döden. Ja, tron, hoppet och kärleken skulle vara diffusa begrepp. Under advent sjunger vi: Välsignad vare han som kom och förbarmade sig över oss. Vi behöver adventstonen som en förberedelse inför firandet av julens mysterium och paradoxen att Gud den högste blir den minste. Välsignad vare han som kom ...

14 – Fridsstjärnan 2011

Hosianna, välsignad vare han som kommer! Med en otrolig djärvhet har den kyrkliga traditionen kopplat samman texten som handlar om när Jesus rider in i Jerusalem med början av ett nytt kyrkoår. Jag har suttit på en åsna och ridit ner från Olivberget mot Jerusalem och märkte att mina fötter nästan nuddade marken. Den som rider på en åsna gör nog inte anspråk på någon upphöjd ställning! Jesus val av fortskaffningsmedel säger mycket om honom. Hans val är en illustration av hur han vill komma in i våra liv, församlingens liv och kyrkans liv. Med ödmjukhet och respekt för individens integritet, inte med våld. Adventspsalmerna och texterna uppmanar oss att göra porten hög och dörren bred så att ”ärans konung kan dra därin”. Han vill komma nu, i dag, genom sin helige Ande. Vi sjunger i mässans liturgi: ”Välsignad vare han som kommer i Herrens namn”, också då när brödet bryts och vinet delas. Därför ber vi om Anden: ”Kom du helige Ande”. Låt undret ske också idag att blinda börjar se, halta börja gå, det ”spetälska” bli renat, ja, det döda uppstår. Välsignad vare han som kommer ... Hosianna, välsignad vare han som skall komma! Tillvaron kan verka skrämmande ibland. Skall ondskan, mörkret få sista ordet? Adventropet proklamerar det heliga trotset mot allt ont. Tillvaron utmynnar inte i ett kaos, i ett helvete. Det är tack och lov varken din eller min själviskhet eller hänsynslösa diktatorer som får sista ordet. Med ödmjukhet, tacksamhet och frimodighet bekänner den kristna kyrkan: ”Han skall komma för att döma levande och döda”. Vi lever i de yttersta tiderna. Ropet ”Jesus kommer snart” ljuder, vi brister ut med församlingen i alla tider: Maranatha, kom Herre Jesus! TEXT: BORIS SALO / FOTO: JENNIFER GRANQVIST


ar med sång

Fridsstjärnan 2011 – 15


Läsvärda

Fridsstjärnan tipsar paket för stor och liten. Böck direkt från förlagens h välsorterade kristna

! n r e d l å s i g a d i För barn

Den stora röda traktorn

Författaren skriver i sitt efterord: ”Tänk om

Alla i den lilla byn älskar den stora röda trak-

våra barn fick chansen att börja lita på den helige Ande i unga år och inte behöva vänta till tonåren. Förhoppningsvis kan den här berättelsen hjälpa dig till meningsfulla samtal med dina barn.”

torn, men ingen vet riktigt vad den kan göra – ända tills bonden David hittar en gammal bok på en dammig vind. Boken visar på att Gud har ett speciellt syfte för alla människor!

Halvhjärtade Herbert

För barn 4-7 år.

Att göra allt till hälften har fungerat jättebra –

Författare: Francis Chan

ända tills nu. När Halvhjärtade Herbert säger

Förlag: Livets Ords förlag

en halvsanning så rasar alltsammans. Boken

Bestseller-bok!

Himlen finns på riktigt

”Kommer du ihåg sjukhuset, Colton?” frågade Sonja. ”Ja, mamma, jag kommer ihåg”, sa han. ”Det var där som änglarna sjöng för mig.”

vill hjälpa de minsta att upptäcka den helige Ande, att upptäcka vikten av ärlighet och att

Treåriga Volton Burpo överlevde mirakulöst

göra sitt bästa för Gud i allt de gör.

en allvarlig bukhinneinflammation. En tid se-

Tidningen Junia En julklapp som varar ett helt år! Junia är ett livsstilsmagasin som vill glädja och uppmuntra, ge hopp och inspiration och också ge redskapen som får livet och tron på Gud att växa. En tidsskrift som vill stimule-

För henne!

nare framträdde en berättelse som föräldrarna inte var beredda på, då Colton beskrev sin resa till himlen och tillbaka. Historien är återberättad av Coltons far, men med Coltons unika och enkla språk ger boken en glimt av den värld som väntar oss, där som Colton säger: ”Ingen är sjuk och ingen har glasögon”. En liten pojkes häpnadsväckande berät-

ra det andliga och kroppsliga välbefinnandet,

telse om sitt besök i himlen. Etta på New York

och som berör livsstil, relationer och tro. För

Times Bestseller-lista.

kvinnor från 20 år och uppåt. Författare: Todd Burpo och Lynn Vincent www.junia.se

16 – Fridsstjärnan 2011

Förlag: Gospel Media www.gospelmedia.se


a julklappar

an tipsar om hårda en. Böckerna kan du handla agens hemsidor eller i kristna bokhandlar.

Spänning! Den vita tigern

Tony Anthony är trefaldig världsmästare inom Kung Fu. Mäktig, självsäker och fruktad. En lovande karriär inom säkerhetsbranschen har precis påbörjats och Tony reser världen runt för att beskydda några av världens rikas-

För både honom och henne!

Hemligheten med en kvinnas hjärta

Ett vilt hjärta

Detta är boken för kvinnan som vill leva livet

erövra sitt maskulina hjärta. Styrkan och vild-

fullt ut och vara den ”kvinnliga kvinnan.”

heten i mannen är gudagivna egenskaper,

”De drömmar du hade som liten flicka

och den längtan du fortfarande bär som kvinna talar om det liv Gud har skapat dig att leva.” Ditt hjärta är mer värdefullt än någonting annat! Författare: John och Staci Eldredge Förlag: Livets Ords förlag www.livetsord.se

te och mäktigaste människor. Men snart förvandlas den ”upplyste lärlingen” till en blodtörstig och våldsam man. Den här sanna berättelsen är mer tem-

Tidningen En Väg

pofylld än de flesta fiktiva romaner, och bju-

Livsberättelser, undervisning, reportage, mis-

der på en häpnadsväckande resa från mör-

sion och information från MKF. Allt i ett paket

ker till ljus.

som passar både gammal och ung!

”I det mest kompakta mörker i Nicosi-

En helårsprenumeration innehåller tio num-

as centralfängelse kunde allt ha varit förlorat, om det inte hade varit för besöket av en främling...”

mer av tidningen, varav två är dubbelnummer.

Den här boken utmanar vår tids män att åter-

som mannen bör få möjlighet att leva ut. Författare: John Eldredge Förlag: Livets Ords förlag www.livetsord.se

Trevlig läsning! LIV MITT I TIDEN OM TRO OCH NUMMER 1/2011

OM TRO OCH LIV MITT I TIDEN

NUMMER 2/2011

www.missionskyrkan.fi Författare: Tony Anthony och Angela Litlle Förlag: Gospel Media www.gospelmedia.se

Tema: l Helande & mirake Är kraftgärningar Helar Gud idag? ber? vi Svarar Gud då

fortfarande

aktuella?

Margit Nygård, , SIDAN 4 Möt stjärnförsäljare Fridsstjärnans pension. som går i välförtjänt SIDAN 8 Magnus mot väggen.

Lindberg ställs

SIDORNA 11-23

Tema: Money, money , money

Pengar – goda eller onda? SIDORNA 10-23

SIDAN 4 Möt Tage Nylund som brinner för att hjälpa de fattiga Baltikum. i SIDAN 8 Roger Andersson ställs mot väggen.

Fridsstjärnan 2011 – 17


18 – Fridsstjärnan 2011


Mari bestämde sig för att inte

tro

Svåra omständigheter i livet gjorde att Mari Wiklund tog ett aktivt beslut att inte tro på Gud. Varför skulle han finnas då det hände så mycket svårt? Flera år senare, mitt i ett köpcentrum, fick hon ett budskap från Gud som förändrade allt. TEXT & FOTO: JESSICA TAIPALE

S

om en frisk fläkt kommer Mari

stora mått. Redan som tolvåring drack hon

Wiklund, 35, in i lokalen där vi

sig regelbundet rejält berusad.

stämt träff. Full av iver och in-

– Samtidigt visste jag att det där livet inte

spiration sätter sig den ung-

var något som jag ville föra vidare till mina

domliga trebarnsmamman i sof-

framtida barn. Redan i de nedre tonåren be-

fan för att berätta sitt livs historia. En historia

stämde jag mig för att mina barn aldrig skulle

som inte började särskilt bra, men som Mari

få se sin mamma vara full.

idag ändå känner att hon har nytta av då hon hjälper andra i liknande situationer. – Jag vill visa att man alltid har möjlighet

Bestämde sig för att inte tro Som ung kände Mari en viss dragning till

att välja sin väg, säger Mari och tänker tillba-

Gud. Hon hade släktingar som var troende,

ka på det som varit förr.

och visste därför en del om vad tron gick ut

Mari växte upp i Stockholm med finska

på. Därför var det med en lite annan utgångs-

föräldrar. Som trettonåring flyttade famil-

punkt, jämfört med de flesta andra tonåring-

jen till Kemijärvi i norra Finland. Det var inte

ar, som Mari gick i skriftskolan.

bara flytten till Finland som blev traumatisk

– Men i skriban bestämde jag mig faktiskt

för Mari, uppväxten var svår också på många

för att inte tro på det som berättades där. Allt

andra sätt.

det som hänt mig under uppväxten skulle

– Jag fick se saker som ett barn absolut

inte ha hänt om det fanns en gud, tänkte jag.

inte ska behöva se. Alkohol, skilsmässor och

Samtidigt var jag inte hundra procent ateist

misshandel var en naturlig del av mitt liv då

– jag hade bara tagit ett aktivt beslut om att

jag växte upp.

inte ha med det där att göra. Punkt slut.

Själv blev Mari också ett problembarn av

Ändå kunde Mari inte riktigt låta bli att

Fridsstjärnan 2011 – 19


” Jag är kristen, men inte syndfri för den skull.

– Till slut gav jag upp och jag bara insåg att ”jag tror”. Jag förstod att jag inte behövde kämpa emot mer… det var en sådan otrolig lättnad! Växer i tron Den första tiden som troende kände sig Mari ganska ensam i sin tro. Hon sökte sig till en bibelgrupp, men förstod inte så mycket av det som sades där. – Ibland tyckte jag att det inte hände något, att min tro inte utvecklades. Jag försökte läsa Bibeln, men jag förstod absolut ingenting – och jag menar verkligen ingenting. Jag var frustrerad över det här och jag tyckte det kändes som om jag befann mig i en öken. Men så en dag, efter flera års ökenvandring, hände plötsligt något. – Jag försökte läsa Bibeln igen, trots alla mina misslyckade försök. Men så plötsligt hoppade texten rakt ut och jag förstod precis vad som menades! Något nytt öppnades upp för mig. I samband med att Mari flyttade till Ekenäs kom hon dessutom i kontakt med några kristna personer, som kom att bli goda vänner till familjen. – Våra vänner riktigt ”adopterade” oss som sina. Med dem kan vi diskutera trosfrågor och vi får stöd från dem. Jag växer i tron tillsammans med dem, och nu märker jag att jag sakta men säkert börjar ge vidare åt andra av det jag själv har fått genom tron. Jag märker hur Gud helar mina inre sår och hur han leder mig i vardagen. Kristen, men inte syndfri

lämna funderingarna på tron helt och hållet.

riktning mot henne och Mari förstod att nå-

Sedan augusti jobbar Mari som ungdomsle-

Med sin moster, som är varmt troende, förde

got oväntat var på gång.

dare i Ekenäs lutherska församling. Genom

hon hårda diskussioner emellanåt. – Visst funderade jag ibland om det ändå

– Jag visste inte riktigt vart jag skulle titta eller ta vägen. Men då mannen kom fram till

sin egen bakgrund känner hon att hon har något att ge de unga. – Då man själv inte haft en ljusröd barn-

var hon som hade rätt. Tänk om Gud fanns,

mig, så sa han: ”Gud kallar på dig”! Jag sva-

trots allt? Men sedan skippade jag det där

rade honom: ”Jag vet, men jag kan bara inte

dom ser man ungdomar från ett annat per-

varje gång igen– tills tankarna dök upp på

tro!”.

spektiv. Det handlar om att ge ungdomarna alternativ och visa dem att alla kan välja sin

nytt. Inre kamp bröt ut

egen väg. Jag dömer aldrig en människa ut-

Oväntat budskap från Gud

Efter händelsen i köpcentret förstod Mari att

ifrån hennes yttre beteende, människan i sig

Under många år kämpade Mari med sina fun-

det inte varit en fantasi då hon tidigare känt att

själv är värdefull.

deringar på Gud. Hon ville inte ha något med

Gud kallade på henne. Nu visste hon att det var

Gud att göra, han fanns ju inte ens, men ändå

på riktigt.

kände hon hela tiden en inre dragning åt det hållet. Vändpunkten kom oväntat en dag då den

Samtidigt var Mari rädd att säga ja till Gud. Mest rädd var hon för omgivningens reaktioner. – Det blev en sådan väldig kamp i mitt inre,

Mari har fått positiv respons från de unga hon möter i jobbet. Ibland får hon också frågor som handlar om hennes tro. – Det händer att ungdomarna undrar om jag faktiskt är en kristen… de tycker att jag inte

då 25-åriga Mari besökte ett köpcenter utan-

så jag vet faktiskt inte hur jag skall beskriva den

ser ut som en sådan. Men det är ju inte utse-

för Tammerfors. En gospelkör råkade uppträ-

så att man förstår. Det var liksom en inre oro, en

ende eller beteende det handlar om, det är

da i centret och Mari, som alltid gillat gospel,

oerhörd frustration. Jag funderade hela tiden

det inre som räknas. Och så brukar jag säga

stannade för att lyssna. Under tiden som hon

på vad andra skulle säga om jag blev kristen…–

att jag visserligen är kristen, men inte syndfri

stod där kände hon att någon iakttog henne.

skulle de tro att jag är en dåre? Och ju mer Gud

för den skull! Alla gör vi våra misstag!

– Jag upptäckte att en man i kören hela tiden stod och stirrade på mig. Inte på ett sexuellt eller sjukligt sätt, utan mer som att han ville mig något. Mitt i sången, klev den för Mari helt okända mannen ner från scenen. Han rörde sig i

20 – Fridsstjärnan 2011

drog i mig, desto längre knuffade jag bort honom. Mari brottades med sina frågor under fle-

För Mari, som en gång bestämde sig för att inte tro, är tron idag väldigt viktig. – Tron på Gud är verkligen jätteviktig för

ra års tid. Till slut kom hon till en punkt då hon

mig. Den är min överlevnad och tack vare den

insåg att det inte var lönt att kämpa emot mer.

klarar jag alla upp- och nerförsbackar. Jag har

Hon kapitulerade för Gud.

alltid någon att vända mig till som vill hjälpa.


Har du tid med julen? O

m jag föreslår att du ännu i år bokar

tid vi tar för det som är betydelsefullt för oss.

in ett evenemang som ger dig stress,

Det vi värderar högt sätter vi pengar och en-

fysiskt påfrestande arbete, möjligt-

ergi på. Också om det kommer olämpligt,

vis konflikter i familjen, skulder och alldeles

innebär mer jobb än vad som är rimligt och

säkert överätande... tackar du då glatt ja eller

påverkar oss på oförutsägbara sätt. Om man

hittar du en kreativ orsak till att det inte går

tänker på saken, är vi rätt utsatta. Den som vill

att få in tillställningen i din fullspäckade ka-

veta vad vi värderar mest behöver bara se på

lender?

vad vi spenderar vår tid, våra resurser och vår

De flesta av oss tar oss tid att fira jul trots

energi. Jag undrar vad tio i topp på den listan

att vi är medvetna om att det krävs en viss in-

skulle vara och hur svårt det skulle bli att för-

vestering för att uppehålla traditionerna. Hur

klara det, för sig själv.

kan det komma sig? Är det bara av gammal

Hur pusslar vi ihop det här? Vad är vikti-

vana och envishet? Också om det går att be-

gast med julen? Vad kan vi lära oss av ett li-

visa att vi är oresonliga vanedjur, så kan man

tet barn? Små barn är ganska opretentiö-

påstå att vi tar oss tid att fira jul, eftersom den

sa egentligen. De gör entré under påfallande

har någon sorts betydelse för oss. Den bety-

avklädda omständigheter. De verkar inte bry

delsen verkar uppväga en hel del extra arbete

sig om mycket annat än samvaron med de

utan större besvär.

närmaste. Maten har naturligtvis en central plats,

Det är lite som att ha småbarn. Det ger

men de tar näringsmässigt sunda beslut. Nå-

mycket jobb. Det innebär onekligen en del

gon kan påstå att det kommer sig av brist på

otrevliga uppgifter och allehanda bekym-

valmöjligheter, men har du någonsin sett en

mer. Det är mer krävande än man förutsåg då

baby beklaga sig över menyn? Visst kan barn

man gav sig in i det. Det påverkar inte bara

vara krävande ibland men deras krav står i

hela ens liv utan förorsakar en förändring av

samklang med deras verkliga behov och på-

ens person. Vem har inte hört talas om mons-

verkas inte av konsumtion. De erkänner be-

termamman? Eller sett hur rationella, sakli-

hovet av hjälp och tar emot den utan cere-

ga män blir jollrande pappor? Det är ganska

monier. Deras uppmärksamhet är helt och

generande rent ut sagt. Och trots det verkar

intensivt riktad på dem som de umgås med.

många av oss inte bara villigt ta oss an syss-

Kommunikationen är öppen och rak. Utan att

lan och alla de ekonomiska, fysiska och psy-

låta sig stoppas av sina brister bjuder de på

kiska belastningar som ingår i paketet, utan

sig själva. Och när de gjort något som behö-

också göra det med största tänkbara entu-

ver ”städas upp” så gör de ingen hemlighet

siasm och se det som en av våra huvudsakli-

av det heller.

ga uppgifter i livet. Fråga en småbarnsförälder, efter att hon/han har fått några timmars

På vilket sätt kan du låta ett litet barn påverka din och din familjs jul?

sömn, så får du se. Det verkar faktiskt finnas ett samband här. Jag menar mellan julen och småbarn och den

TEXT: ANNA KORKMAN LOPES FOTO: SARA BONDEGÅRD / STUDIO-SARA

Fridsstjärnan 2011 – 21


VEM? Namn: Andrew Ehrenzeller Ålder: 31 Familj: nygift! Bor: i Fort Lauderdale, Florida Arbetar med: ”Då jag inte är ute och turnerar så älskar jag att tillbringa tid med ungdomar. Jag har en lovsångsskola, undervisar i musik, lärjungaskap, lovsångsledning.” På fritiden: ”Jag brukar vara DJ på födelsedagsfester...” Hemsida: www.andrewehrenzeller.com

22 – Fridsstjärnan 2011


Helad från cancer För tre år sedan låg den amerikanske musikern Andrew Ehrenzeller sjuk i cancer. Gud visade honom att han måste ge upp sina egna försök och lita på Honom. Idag är Andrew fullständigt helad och vill förmedla det han fått till andra människor. TEXT: ELNA ROMBERG

Ä

FOTO: PRESSBILD

nda sedan han var mycket liten har

spela i olika band. Det här ledde i sin tur till att han bör-

Andrew Ehrenzeller, 31, älskat musik.

jade studera musik på heltid och han tog en examen i

Det tog sig uttryck i att han satt i köket

musikteori och komposition. Andrew säger att han äls-

och trummade på sin mammas kast-

kar den teoretiska sidan av musik och njuter av att läsa

ruller och dansade omkring i vardags-

noter. Då han gick i college var det något i hans inre

rummet då hon lyssnade på musik

som klickade och han förstod att den musikaliska gåva

medan hon städade. Så småningom fick han ett eget

Herren hade gett honom var avsedd för att förhärli-

trumset och hans musikaliska resa började.

ga Gud.

– Då jag ser tillbaka på mitt liv, ser jag hur Gud haft sin

– Jag insåg att det var min kallelse att vara en psal-

hand med hela vägen. Jag har haft förmånen att få växa

mist som David och Asaf. Jag kunde sitta och gråta

upp i en kristen familj. Mina föräldrar sjöng i körer och

medan jag sjöng ”Jag älskar dig Jesus” – en enkel sång,

lovsångsteam som de reste runt med, så jag har vuxit upp

men Gud rörde vid mig och mina tårar var en respons

i en atmosfär av musik och lovsång, berättar Andrew.

på den Helige Andes beröring.

Då Andrew var sju år och familjen nyligen flyttat från Florida till Virginia, gick Andrew en kväll fram till sin mam-

En oförklarlig sjukdom och Guds löfte

ma, ryckte henne i ärmen och sade att han ville ge sitt

Året var 2008 och Andrew reste runt och spelade och

hjärta till Jesus.

ledde lovsång på olika platser. Han började få svåra

– Vi knäböjde vid min säng och jag bad en sjuårig poj-

fall av migrän som bara inte gick om, trots att han tog

kes bön om att Jesus skulle bli Herre över mitt liv. Antag-

medicin. Läkarna kunde inte hitta något fel på honom,

ligen förstod jag inte hela vidden av min bön, men Gud

men migränen blev bara värre och värre. Han gick på

hörde den och hedrade den. Sedan den dagen har jag

nya undersökningar och man fann något slags svull-

vandrat med Jesus!

nad på hans hjärna. De trodde det var någon sjukdom,

Andrew säger att hans liv från den dagen varit en

så de gav honom mera piller och skickade hem honom.

trosvandring. Trots att han inte alltid förstått det, ser

Inga piller hjälpte och Andrew kunde inte göra annat

han nu hur Gud lett honom steg för steg genom hela li-

än ligga i sängen med ett isomslag på huvudet. Un-

vet och låtit rätt saker falla på rätt plats i rätt tid.

der de två följande månaderna tog man sex ryggmärg-

I Virginia fick han många nya vänner som liksom

sprov av honom. Han var helt hjälplös, kunde inte göra

han älskade musik och han började sjunga i kör och

något själv och han kastade upp tio gånger om dagen.

Fridsstjärnan 2011 – 23


Jag upplevde att en hand lades på min mage. Jag grät i den starka Gudsnärvaron och jag hörde en röst som sade: ”Jag tar bort det från dig!”

En kväll låg han i sängen och grät och ro-

Under sjukdomstiden då Andrew inte kun-

och sjunga ut bibelord. Att helt enkelt öva att komma in i och vara i Guds närvaro.

pade till Gud. Då kände han hur Guds närva-

de göra annat än ligga i sängen med slutna

ro fyllde hela rummet där han låg – det var en

ögon – han kunde inte ens läsa Bibeln – upp-

närvaro som var tjock som rök, som den be-

levde han hur Gud gång på gång påminde

blir helt tagna av atmosfären. Vi kan hålla på

skrivs i Jesajas sjätte kapitel.

honom om sin kärlek till honom.

hur länge som helst. Och det är inte svårt!

– Jag upplevde att en hand lades på min

– Gud visade mig inte en mängd skriftstäl-

– Ofta kommer folk till dessa tillfällen och

Det är något Gud önskar för var och en.

mage. Jag grät i den starka Gudsnärvaron

len om helande, utan han bara påminde mig

Andrew menar att det handlar om att

och jag hörde en röst som sade: ”Jag tar bort

igen och igen om att hans kärlek till mig ald-

komma in i en omgivning där det här funge-

det från dig!” Jag började be och tacka Gud

rig sviker.

rar, för det är något man lär sig genom att se

för att han skulle ta bort vad det än var jag

Gud visade Andrew att det var okej att

det fungera och bli inspirerad.

hade. Till slut somnade jag och då jag vakna-

misslyckas, att han inte behövde kämpa och

– Att ha gemenskap med Gud och vandra

de på morgonen fortsatte jag att tacka och

övervinna det här på egen hand, att han var

i gemenskap med den Helige Ande kan man

prisa Gud.

lika älskad ändå. Andrew fylldes av en frid

göra var som helst, på banken, i butiken el-

som övergick allt förstånd (Fil. 4).

ler på picknick. Då vi lever i denna gemenskap och i en attityd av tillbedjan var vi än är,

Tumören som försvann En vecka senare hade Andrew tid hos läkaren,

Vill ge det han fått vidare

så blir också den synliga tjänst vi har mer sta-

som berättade att man hittat en cancercell i

Sedan Andrew blev helad från sin sjukdom har

bil och kraftfull.

hans ryggradsvätska och att han hade can-

han hunnit besöka många länder, bland andra

cer på hjärnan. Andrew säger att han började

Finland, Sverige och Norge, där han lett lovsång

baraste han hade. Vi blir mer lik Jesus då vi

skratta då han hörde detta.

och sjungit på olika evenemang. Sommaren 2010

överlåter våra hjärtan till honom. Och det är

turnerade han i Finland tillsammans med Caro-

alltid där kampen finns. Kampen är alltid om

la Häggqvist.

våra hjärtan…

– Vi gjorde vad varje gudfruktig familj skulle göra – vi gick ut på restaurang och firade. Gud hade ju lovat att ta bort det!

– Gud gav oss Jesus, som var det dyr-

Andrew älskar människor och älskar att dela

Nästa steg var att utreda hur man skul-

med sig av det han fått – både då det gäller mu-

Gudsinspirerad musik

le börja behandla sjukdomen, om man skulle

sik och tillbedjan. Ofta ger Gud honom profetiska

Andrew säger att de sånger han skriver är

inleda strålbehandling. Under hela tiden bad

sånger som han sjunger över människorna i för-

hans hjärtas respons på Guds kärlek till ho-

Andrew och hans familj och de upplevde att

samlingen.

nom. Ibland kommer sångerna bara till ho-

han inte skulle behöva genomgå biopsi (väv-

– Gud vill att vi skall vara en profetisk försam-

nom och ibland jobbar han på dem under en längre tid.

nadsprov). Han säger att han inte kände att

ling! Ju mer profetisk församlingen är desto mer

hans tro var speciellt stark, men att han visste

kommer den att påverka samhället runtomkring

att Gud var trofast. Morgonen då han skulle

sig och vara som en väckarklocka som pekar på

tarr började jag sjunga ut ljud som flöt runt i

till sjukhuset för att genomgå biopsin ringde

Jesus.

mitt huvud. Ljuden formades till en fras och

– Igår då jag satt på min säng med min gi-

fraserna till en melodi som blev en sång. Jag

de från sjukhuset och sade att han inte behövde komma. Istället skickade de honom på

En atmosfär av Gudsnärvaro

satt där och spelade i kanske en timme och

en magnetkameraundersökning – detta var i

Andrew betonar att vi inte skall försöka för

Herren mötte mig. Jag försökte inte ens skriva

slutet av 2008. Tre onkologer var på plats och

mycket – det handlar om att fokusera på Je-

en sång, men han gav mig de ord jag behöv-

de stod stumma av häpnad då de konstatera-

sus. När man är i en atmosfär där den He-

de sjunga till honom. Den mest inspirerade

de att ingenting fanns kvar av tumören!

lige Ande är verksam, så smittar den at-

musiken kommer oftast på det sättet.

– Vi åkte därifrån lovprisande! För att vara

mosfären av sig och drar folk till sig. Det

– Men, forsätter Andrew, det är inte all-

på den säkra sidan lät jag mig undersökas av

Andrew brukar göra med sina team är att

tid på samma sätt. För tillfället jobbar jag på

ytterligare en läkare. Han sade samma sak:

träffas och inte ha så mycket på agendan –

en sång som jag arbetat med i över tio år och

Vi vet inte vad som hänt, men det finns inget

inte en mängd sånger som skall övas, utan

den har förändrat sig en del under åren som

där, allt är borta!

bara börja jamma tillsammans och spela

gått…

24 – Fridsstjärnan 2011


Jul i uniform Jonas Taipale är brandman på räddningsverket i Västra Nyland. En ledig jul är för Jonas en sällan skådad lyx. TEXT & FOTO: JESSICA TAIPALE

Julbus med dottern förra julen, då Jonas fick möjlighet att vara hemma från jobbet några timmar.

J

Hur ser en julafton på jobbet ut?

Förra året var det en vänlig kollega som byt-

lands räddningsverk. Han arbetar i ett rullan-

– På julafton har vi inte så mycket obligato-

te några timmar med mig på julafton, så att

de system, med arbete ett dygn och tre ledi-

riskt program, utan vi sköter bara de alarm vi

jag fick gå hem under några timmar och äta

ga dygn därefter. Systemet medför att Jonas

får. Övningar, serviceunderhåll och brandsy-

julmat och vara med min familj. Det var upp-

ofta arbetar under jul och andra högtider.

ner har vi inte då. Annars är det ungefär som

skattat.

Och då han väl gått på jobb kommer han inte

vanligt. Vi kommer till stationen, kollar att allt

hem förrän dagen därpå...

är i skick så att vi är klara för utryckningar, se-

Har ni många alarm under julhelgen?

dan äter vi kanske lite julmat och choklad

– Olyckor händer givetvis alla dagar under

Jonas, är det vanligt att du arbetar under ju-

däremellan. Vi brukar få någon slags julmat

året. Men under julen tänds extra många ljus

len?

till stationen, men inte motsvarar det ju jul-

och både trafiken och alkoholbruket ökar.

– Jag har arbetat som brandman snart nio

bordet där hemma!

Trafikolyckor och bränder är tyvärr ganska

onas Taipale är brandman på Västra Ny-

vanliga då.

år, och under de åren har jag vad jag minns jobbat varje jul. På själva julafton har jag va-

Vad är tråkigast med att arbeta under julen?

rit på jobb fyra gånger, och däremellan jul-

– Att inte få se när dottern öppnar julklap-

Har du några säkerhetstips till julfirarna?

dagar och -annandagar. Men i år kommer

parna, det känns trist. Jag vet att hon är led-

– Kontrollera alltid att ljusen är släckta förrän

jag faktiskt hem från jobbet på julaftonsmor-

sen för att jag inte är där. Dessutom älskar jag

du går ut eller du går och lägger dig! Använd

gon, vilket betyder att jag är ledig hela ju-

god mat, och julen är ju stora ätarhögtiden,

alkohol i måttliga mängder och rör dig för-

len... det ska blir riktigt skönt! Frun och dot-

så det är ju synd att jobba då! Julbordet är i

siktigt i trafiken! Se upp med kombinationen

tern blir glada!

mitt tycke en av höjdpunkterna under julen!

facklor och barn, då kan olyckor lätt hända.

Fridsstjärnan 2011 – 25


Jul i fjärra

Missionskyrkan i Finla omfattande bistånds- oc världen över. Här berät utlandsarbetare om h

Jul i Numbulwar… FAMILJEN MARIA OCH FABIO ZUGLIAN

NUMBULWAR, ARNHEMLAND, AUSTRALIEN

God Ju

ING

Nu firar vi vår fjärde jul i mellanöst

känns det i hjärtat att vara långt b

barn, barnbarn, släkt och vänner –

er! Inte är julen på samma sätt här

ma. Man får leta efter butiker med

der och inte ens dagarna före julaf man att det ska bli jul. Men det är skönt att slippa all julstress.

I fjol på lillajul fick barnen i vår Att skumpa omkring i en fyrhjulsdriven bil i

kan på julafton. Någon har hämtat ett stort

team baka pepparkakor med min

bushen på jakt efter något som liknar en jul-

träd och klätt det med ballonger. Barn leker

Det var uppskattat. Sedan bjöd vi

gran. Pepparkakor som smälter av värmen

vilda lekar i sanden runtomkring i väntan på

stora och små, på gröt och kaffe m

trots att luftkonditioneringen surrar för fullt.

att få öppna paketen som föräldrarna hämtat,

parkakor. Jag tror att teamet blir so

Hemgjord saltning av julskinkan genom att

medan de vuxna sjunger kända julsånger på

miljeersättning.”

injicera den råa skinkan med saltlösning. Jul-

wubuy. Sanden klibbar vid svettig hud, trots

klappar som köps på internet ett par måna-

att solen gått ner för länge sedan. Aborigi-

tionella församlingen och firade ju

der i förväg för att hinna fram i tid. Utifrån

nernas julfirande är drastiskt annorlunda. Just

folk från tio olika nationer. Det var

ingen press, ingen julskyltning, ingen kom-

inga förberedelser, säkert ingen stress.

julsånger, körsång med Stilla natt

mersialism. Det börjar bli jul hos familjen Zuglian i Numbulwar. Julbönen börjar närhelst tillräckligt med folk har samlats på sandplanen utanför kyr-

26 – Fridsstjärnan 2011

Kanske avsaknaden av en del ”kulisser” faktiskt hjälper oss att minnas julen för det som den verkligen handlar om – att Gud själv föddes som människa.

På julaftonsdagen gick vi till de

och koreanska, etiopisk lovsångsd ditionell trumma, med mera.


ran länder

an i Finland bedriver ett ånds- och missionsarbete är berättar några av våra are om hur de firar jul.

od Jul från Amman

Jul med fattiga riddare

FAMILJEN ANNA KORKMAN LOPES OCH MARCELO LOPES RIO DE JANEIRO, BRASILIEN

INGVOR OCH TURE HUHTAMÄKI MELLANÖSTERN

I mitten av december börjar... sommarlovet! Hela månaden är det julprogram i församlingen. Vi firar jul i mina (Annas) föräldrars hus i Araruama, en liten stad vid en salt insjö, med Marcelos mamma och moster och de av min familj som råkar vara i landet. Marcelos mamma lagar fattiga ridda-

jul i mellanöstern. Visst

Kvällen firade vi traditionellt tillsammans

re, det hör till julen här. Jag och barnen bakar

t vara långt borta från

med två ensamstående kvinnor. Den ena av-

pepparkakor. Vi sätter ihop plastgranen som

och vänner – vi saknar

dem har inte fått träffa sin familj och sina

börjar se lite väderbiten ut. Marcelo gör sitt

amma sätt här som hem-

små barn på flera år. Julbordet var enkelt;

bästa för att reda ut ljusslingan. Barnen häng-

r butiker med julprydna-

fylld kyckling, rökt skivad kalkon, rödbets-

er upp prydnaderna på de lägsta grenarna

arna före julafton märker

sallad och morotslåda. Stjärnan lyste i fönst-

och jag går och flyttar upp dem. Tvättkorgen

ret och på balkongen en liten tuja med julljus.

fungerar som bakgrund till vår julkrubba med

lstress.

Sen fick alla varsin julklapp. Tillsammans titta-

handdockor uppsatta på plastflaskor. Man får

k barnen i vårt finska

de vi på filmen Födelsen och tackade för den

inte andas på dem för då faller de.

kor med min assistans.

största gåva som vi fått.

ul. Men det är verkligen

Sedan bjöd vi alla, både

öt och kaffe med pepteamet blir som en ”fa-

n gick vi till den interna-

Juldekorationer skapar stämning för oss,

På julaftonsmorgon äter vi julgröten. Alla barnen rynkar på näsan och vill ha fattiga rid-

men kan irritiera andra här i trakten. Det be-

dare i stället. Men det får de inte... förrän se-

ror också på i vilken stadsdel man bor. I år

nare på förmiddagen då farmor Neyda smy-

tror jag vi kan ha prydnaderna utan att det

ger det till dem i köket.

stör så många.

n och firade julfest med

Om julen var bara ljus, glitter och julmat

ioner. Det var arabiska

Vi står i köket, det är cirka 35 grader varmt, medan barnen är i simbassängen. Här

skulle den bli ganska innehållslös. Vi har upp-

har man för vana att invänta midnatt innan

med Stilla natt på spanska

levt en otrolig glädje i att bjuda hem någon

man äter julmiddagen, men vi äter vid åtta-

pisk lovsångsdans till tra-

som inte har någon att fira jul med. Få se vem

tiden på kvällen. Efter julevangeliet och mid-

ed mera.

vi får som gäst den här julaftonen?

dagen sköter barnen presentutdelningen. De äldre läser på paketen och den minste får springa av och an och dela ut dem. De leker tills de stupar på soffan och vi andra äter efterrätt och pratar... God Jul!

Fridsstjärnan 2011 – 27


Ett befriat liv Då Oskar Sjöberg mötte ”flickan på baren”, visste han inte att mötet var början på ett nytt liv. Den bittra och besvikna Oskar fick snart lära känna Gud, och upplevde hur Guds ljus förvandlade hans inre. TEXT: OSKAR SJÖBERG

D

FOTO: PRIVAT

å jag tänker tillbaka på

dagen och att slippa ta ansvar för de saker jag

het. Jag förstod inte själv att många av pro-

min barndom inser jag att

gjorde eller hade gjort.

blemen som fanns berodde enbart på mig

Jag gjorde bort mig fatalt då jag, efter åter

själv, trots att hon försökte säga det åt mig.

blev mobbad både i sko-

en våt kväll på krogen, vaknade upp med min

Då hon meddelade att hon inte längre ville

lan och på fritiden. Hemma

dåvarande bästa väns sambo. Jag levde med

leva med mig kände jag mig mycket sviken.

var det dessutom tidvis väl-

dåligt samvete i många år för den sakens

den var ganska trasig. Jag

Min uppväxt hade format mig till en käns-

digt oroligt, då en av mina föräldrar hade ett

skull, trots att min vän förlät mig en tid senare.

lolös individ. Jag tyckte att det bara var svaga

öppet förhållande med en tredje part under

Efter den händelsen blev mitt självdestrukti-

människor som visade känslor och jag skröt

en längre tid. Min far var då inte särskilt bra

va beteende, som gick ut på att skada sig själv

med att jag inte hade gråtit på nio år. Jag

på att visa känslor, och som barn förväntades

genom att såra andra, ännu värre.

tyckte jag var väldigt tuff då jag gjorde mitt

man nog inte heller att visa känslor.

Jag hade en del förhållanden, främst kor-

bästa för att inte visa några känslor och jag

ta och fysiska sådana, ofta under påverkan

mobbade dem som gjorde det. Jag hade bli-

mobbningen som ledde till det dåliga själv-

av alkohol. I dessa förhållanden misslyckades

vit en bitter och känslolös människa som upp-

förtroendet som på olika sätt präglat mitt liv,

jag mest totalt och jag sårade dem jag kör-

levde att världen behandlat mig fel. Inte för-

och som jag ännu idag kan se spår av. Jag

de över.

stod jag då ännu heller att problemen fanns

Idag förstår jag att det antagligen var

hos mig. Som tröst hade jag en hund som jag

anar också att det var miljön där hemma som var orsaken till min obefintliga respekt för det

JAG GIFTE MIG MED min nuvarande exfru efter

väl behandlade okej... hunden älskar ju husse

andra könet och min totala brist på empati

åtta års sällskapande. Vi skilde oss ett år se-

hur han än behandlar den.

för andra människor.

nare. Efter skilsmässan fick jag veta att dagen då vi gifte oss, tvekade min blivande hustru vid

2006 PÅ HÖSTEN, EN relativt kort tid efter att

I DE ÖVRE TONÅREN sårade jag många män-

dörren. Jag visade henne sällan några positiva

min exfru och jag flyttat från varandra, träf-

niskor, mestadels då jag var påverkad av al-

känslor, jag kunde ju inte ens säga ordet ”äls-

fade jag en flicka på en bar i Helsingfors. Jag

kohol. Alkoholen blev ett slags sätt att fly var-

kar” eller visa ömhet – och det var ju en svag-

var singel, men flickan var tretton år yngre

28 – Fridsstjärnan 2011


Fridsstjärnan 2011 – 29


Det kändes som om jag började lätta från marken, så stor var upplevelsen av att bördorna lämnade mig. Det kändes som om ljuset som omgav mig, äntligen hittade in i mig. Oskar Sjöberg

än jag så jag tyckte åldersskillnaden var för

i samhället, rent konkret genom att till exempel

ker till henne. Jag började se det härliga med

stor för att det skulle kunna bli något. Där-

bara prata med dem. Det här berörde mig och

att kunna visa känslor mot andra människor –

för var det nog ganska oskyldigt då vi sat-

öppnade mina ögon för det fina hon hade.

och att kunna ta emot dem obehindrat.

Jag började förstå att hon hade något

I något skede började jag även besöka

ter att ha talat om väder och vind en stund

verkligt speciellt inom sig och började fråga

hennes församling och blev väldigt berörd av

kom vi in på vårt förflutna med ex och föräld-

henne många saker om tron. Men då jag för-

människorna och sångerna. Jag oroade mig i

rar, och vi upptäckte att vi hade mycket ge-

stod vad det innebar att vara troende, blev

onödan för att jag skulle bli tvingad till något

mensamt. Jag hade hört av mina kompisar att

jag osäker på om jag ville lämna ifrån mig det

jag inte ville göra... jag fick vara mig själv och

flickan var troende, men förstod nog inte vad

gamla livet. Jag började ifrågasätta många

behövde inte göra något alls om jag inte ville.

det var frågan om. I mina ögon betydde det

saker i Bibeln, och ifrågasatte också de krist-

Jag stod bland de andra och lyssnade på tex-

ungefär att man drack läsk i stället för alko-

na som fanns i vår närhet – samtidigt som jag

terna som de sjöng. Jag bad för mig själv: ”Je-

hol. Jag vet inte om det var av ärligt intresse,

frenetiskt läste Bibeln. Som ett försök till att

sus, hjälp mig!”. Det var här jag började mär-

eller om jag ville ställa in mig hos henne, men

inte behöva tro på Jesus försökte jag ersätta

ka att det fanns hopp för mig, jag började se

jag bad henne förklara för mig vad tron be-

Honom med människorna i runt mig. Jag in-

ljus i horisonten, ett fint ljus.

tydde för henne. Hon hade ju helt tydligt nå-

såg småningom att människor inte är perfek-

got som jag inte hade, något som verkligen

ta, oberoende om de är kristna eller ej, utan

Nuförtiden saknar jag ibland det barnsliga

väckte mitt intresse. Några dagar senare träf-

den enda som kunde leva upp till det som

sätt som jag då bara sög i mig av det som un-

fades vi igen och gick på en träff, utan att rik-

står i Bibeln är Jesus. Jesus bemötte männis-

dervisades. Jag märkte att ju mer jag lyssna-

tigt förstå vad som höll på att hända. Jag vil-

kor väl då han var bland oss på jorden, och

de på undervisning, desto mer växte jag i min

le egentligen inte ha en så ung och oerfaren

han bemöter mig lika väl just nu.

tro. Och då jag började vackla märkte jag att

te oss ner vid ett bord och började prata. Ef-

det hjälpte att lyssna på bra undervisning.

flicka, och hon ville verkligen inte ha en bitter icketroende karl.

Även predikan betydde mycket för mig.

JAG SÅG VÄLDIGT MYCKET upp till hennes syn

på relationer och förhållanden, speciellt an-

I DECEMBER 2006 HADE jag öppnats upp en

JAG BLEV VÄLDIGT FÖRTJUST i hennes yttre,

gående parförhållanden. Hon uppmanade

aning för vad som skulle komma, jag hade

men det som också väckte mitt intresse var

mig att läsa Höga visan i Bibeln för att för-

en frisk barnslig uppfattning om det här med

hennes trofasthet mot sin tro. Hon förklara-

stå vad hon menade, och visst var det en ny

att vara kristen. På juldagen blev min kära lil-

de för mig vad hennes tro innebar på ett dju-

upplevelse för mig. Jag började öva mig på

la hund överkörd, vilket ledde till att jag blev

pare plan. Hon visade omsorg om de utstötta

att säga uppmuntrande och romantiska sa-

väldigt besviken på Gud. Jag kunde inte för-

30 – Fridsstjärnan 2011


liv fått kämpa mest ensam.

stå varför detta hade skett. Jag blev både bit-

alltså min tro på Jesus och kärleken genom

ter och inåtvänd, men gick ändå både troget

honom. Det kändes som om jag började lät-

och ångestfyllt på gudstjänsterna. Efter en

ta från marken, så stor var upplevelsen av att

baren gav jag upp och överlät mig åt Jesus.

gudstjänst frågade ett par personer i försam-

bördorna lämnade mig, Min hjärna kändes

Vi var på en ”Jesus-helg” i Borgå som en för-

lingen om de fick be för mig. Jag tänkte börja

tom på bitterhet och samvetsfrågor för för-

samling i Helsingfors ordnade. Jag hade åkt

gråta och fly, men gick ändå med på det. Un-

sta gången på mycket länge. Det kändes som

dit motvilligt och de första dagarna stred mitt

der den bönen fick jag känna på Guds kraft

om ljuset som omgav mig, äntligen hittade

gamla jag emot väldigt mycket. Men mina

för första gången. Fastän jag inte ville det,

in i mig och mina allra mörkaste vrår. Jag njöt

vänner på träffen gav inte upp, utan bad för

började jag skaka helt okontrollerat. Jag hade

av att få titta på världen med öppna och kla-

mig och uppmuntrade mig, så sista dagen

ju sett sådant hända andra och ville nog verk-

ra ögon.

brast det och jag började skratta. Den dagen

ligen inte syssla med sådant. Efter den dagen

Tidigare hade jag kunnat vara väldigt

Över ett år efter att jag träffade flickan på

började jag le igen, skratta igen och senare även gråta igen.

visste jag att Gud finns. Det kändes som att

avundsjuk på människor och haft en bitter at-

han visade åt mig att han verkligen finns där

tityd mot dem, vilket ofta gjorde att jag så-

med mig, och att jag inte behöver oroa mig

rade människor omkring mig mer eller min-

NU, FYRA ÅR SENARE, HAR jag ett härligt liv. Jag

och betvivla.

dre medvetet. Nu kunde jag se på människor

har en fin hustru, flickan jag träffade på ba-

med friska ögon och jag kunde inte sluta äls-

ren, och två fina barn som jag älskar – och jag

sak som kärlek. Då jag läste i Nya Testamen-

ka människor runt mig... jag var drabbad av

älskar att visa åt dem att jag älskar dem. Jag

tet om Jesu liv, förstod jag att genom förlåtel-

kärlek.

fortsätter min vandring med Jesus och vårt

Jag började förstå att det fanns en sådan

sen kommer kärleken. Jag förstod att om jag kan förlåta och låta

förhållande blir djupare, fastän livet i sig har NÄR JAG FICK MIN tro vet jag inte riktigt. Mitt

både uppförsbackar och nedförsbackar med

mig bli förlåten, kan jag bli befriad från det

gamla jag kämpade länge emot, fastän jag

sig. Jag har kunnat förlåta de människor som

förflutnas bördor. Om jag kan bli befriad från

trodde. Jag ville ju egentligen ha kvar en del

jag upplevt att gjort mig illa och jag har kun-

mina bördor, kan jag låta mig bli älskad och

av mitt gamla jag, antagligen för att jag var

nat förlåta mig själv för saker som jag burit

därmed kan jag älska.

rädd för att bli en religiös typ och för att jag

på. Med Jesus hjälp kan jag alltid förlåta och

skulle bli tvungen att berätta åt mina släkting-

låta mig bli förlåten, och tack vare det kan jag

DETTA KUNDE INGEN MÄNNISKA på jorden ha

ar och gamla vänner om min nya livssyn. Jag

alltid gå vidare med lätta steg.

gjort för mig. Endast någonting så stort att

var också oerhört rädd för att ge över kontrol-

det inte kunde omkullkastas kunde göra det,

len över mitt liv åt Gud, jag hade ju hela mitt

Fridsstjärnan 2011 – 31


”Barnen är mitt allt”

J

I välfärdslandet Finland finns också en annan sida av tillvaron, som många finländare knappt känner till. En Väg har träffat Mirja, som är en av de lågavlönade kvinnor som hankar sig fram på stöd av olika slag. För de fattiga i Finland blir julen ofta en extra stor utgift som gör att skulderna växer ännu mer. TEXT: JEANETTE LJUNGARS

FOTO: ARKIV

ag träffar Mirja* som är ensamstående mamma till tre barn

i åldrarna 7, 9 och 13. Pappan till de två äldsta barnen försvann under Mirjas andra graviditet och har inte kontakt med

barnen. Inte heller pappan till det yngsta barnet finns med i bilden.

I Mirjas barndomshem tyckte man att kvinnorna skulle vara hemma

med barnen, medan männen skulle arbeta och försörja sin familj. Där-

för betalade Mirjas föräldrar endast sonens studier. – Själv började jag arbeta genast efter grundskolan, berättar Mirja.

Jag skötte barn, jobbade på fabrik och med en del andra småarbeten. Då Mirja var runt 30 fick hon sitt första barn. Det andra barnet kom

till världen några år senare. Mirja valde då att stanna hemma i fem år. – Jag kände att det var viktigt att ta hand om barnen, och här hem-

ma har jag alltid trivts. Barnen är prioritet nummer ett! Barnen måste få mat Men det är inte lätt att leva ensam med tre barn. – Jag upplever att socialen inte riktigt har velat hjälpa. De till och med grälade på mig när jag var gravid med mitt tredje barn. Därför har jag försökt att klara mig själv i stället, med enbart bostadsbidrag. Till och med hösten 2012 arbetar Mirja på Röda Korsets lopptorg, där hon förtjänar nio euro per dag. På lopptorget trivs hon mycket bra. – Där skulle jag gärna vilja stanna, men Röda Korset har ju inga fasta anställda. Med lön, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd inräknat blir Mirjas totala inkomster 1500 euro per månad. 800 euro går direkt till hyran. Därutöver kommer telefon- och andra räkningar som skall betalas. Dessutom behöver ett av barnen medicinsk vård och mediciner, vilket är dyrt. Den största utgiften är ändå maten. – Där har jag aldrig sparat in. Barnen behöver få mat på bordet varje dag. Genom Sisters* får jag dessutom hämta en matkasse per månad, vilket är en hjälp jag är glad över att få.

32 – Fridsstjärnan 2011

Personerna på bilden omnämns inte i texten.


”En rykande färsk bok är lyx!” Hur ser fattigdomen i Finland ut idag? En väg har frågat Birgitta Åsvik hur hon ser på fattigdomen i Finland idag. Birgitta har arbetat sex år inom diakonin i Vasa svenska församling och träffar många medmänniskor vars pengar helt enkelt inte räcker till. INTERVJU: JOHANNA LEVÄLAHTI FOTO: PRIVAT

Vem kan räknas som fattig i Finland? – Den som inte har råd att åka från Vasa till Åland på sin sons bröllop eller till Helsingfors på sin älskade farfars begravning. Den som inte har råd att ordna födelsedagskalas för sina 4-12 åriga barn, i Julen extra utgift

den åldern är kompiskalas viktiga. Alla som lever på grunddelen av

Julen har Mirja alltid försökt fira traditionsenligt. Familjen äter jul-

pension, arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning eller utkomst-

middag och får besök av jultomten. Men att hyra en tomte kostar

stöd. Månadsinkomsten är då i snitt 500€/mån för ensamstående.

tjugo euro, vilket är en extrautgift som Mirja inte har råd med. Där-

Vi har människor ibland oss som fysiskt går hungriga och som lever

för betalar hennes mamma tomten. Till jul får Mirja också hjälp från

i psykisk press på grund av rädsla för att vräkas från bostaden.

församlingar i trakten, vilket ger henne möjlighet att duka upp ett ordentligt julbord.

Har andelen fattiga förändrats? Vad kan vara orsak till det?

Mirja vill givetvis ge julklappar åt barnen.

– Andelen fattiga har definitivt ökat. En orsak är att bidragens in-

– Barnen har inte så stora krav, men jag försöker alltid att köpa

dexhöjning inte följer med den allmänna kostnadsnivån. En klient

några julklappar till dem. Men för att kunna göra det blir jag tvung-

berättade just att han fått en hel euro mer per månad! Låginkomst-

en att lämna andra räkningar obetalda. Det brukar ta flera månader

tagare ser inte heller många euro mer på kontot när den avtalsen-

innan jag hunnit ikapp med ekonomin igen efter jul.

liga förhöjningen är cirka 2 procent. Bidragen kommer från olika

Ofta blir Mirja tvungen att ta snabblån, vilket ju blir ännu dyrare i slutändan. Skulderna växer.

myndigheter. Långa behandlingstider och justeringar i beslut kan innebära avbrott i utbetalningen, vilket ytterligare försvårar mänskans situation.

Pengar är inte allt Det som Mirja saknat mest under åren är möjligheten att åka nå-

Hur kan diakonin hjälpa? Görs det speciella insatser kring julen?

gonstans med barnen på sommarlovet. För tillfället kämpar hon

– Diakonin skall hjälpa där nöden är störst och ingen annan hjälper.

också med eftisavgift.

Nationellt finns kyrkans diakonifond. Lokalt har vi i Vasa medel för

– Mitt yngsta barn går två timmar per dag på eftis. Jag vill inte

akuta behov och riktlinjer för hur de ges. Vi har möjlighet att lind-

låta flickan gå hem efter skolan, som hon gjorde i höstas. Då blev

ra den värsta nöden och ge en guldkant i julfirandet, främst genom

hon trakasserad av några pojkar, och sedan dess vågar hon inte gå

mat och julklappar som vi förmedlar. Själv har jag sett den sorgliga

hem ensam igen. Själv är jag på jobbet fyra dagar i veckan, så jag

likheten med de julkorgar som herrgårdsfruarna förde till de fattiga

kan inte hämta henne före tidigast halv tre på eftermiddagarna.

statarfamiljerna för drygt hundra år sedan. Gåvorna tas tacksamt

Trots den tunga ekonomiska bördan ser Mirja ljust på tillvaron.

emot, men systemet är fel.

Det finns annat som är viktigare än pengar. – Det viktigaste för mig är den fina gemenskap vi har inom familjen. Tack vare den har jag aldrig känt mig ensam.

Vad kan jag göra? – Påtala missförhållanden till beslutsfattare, lokalt och nationellt. Känner du någon fattig, bjud hem honom eller henne på middag.

*Mirja heter egentligen något annat.

Ta med personen på en utflykt, han eller hon gör inte längre utflyk-

* Sisters International är en kristen kvinnoförening som bland annat vill ge

ter än dit lokalbussen, cykeln eller fötterna når. Ge en rykande färsk

kvinnor vänskap, uppmuntran, undervisning och tillväxt. Föreningen vill

bok eller CD, tidningsprenumeration – det är lyx!

också ge hjälp åt utsatta kvinnor, till exempel genom matutdelning.

Fridsstjärnan 2011 – 33


PRENUMERERA PÅ Livsberättelser, undervisning, reportage, mission och information. Allt i ett paket som passar büde gammal och ung!

LIV MITT I TIDEN OM TRO OCH NUMMER 1/2011

Bli prenumerant redan idag!

OM TRO OCH LIV MITT I TIDEN

NUMMER 2/2011

Tema: kel Helande & mira

Du som beställer en ny prenumeration pü En Väg inom

gar Är kraftgärnin Helar Gud idag? ber? vi Svarar Gud dü

fortfarande

aktuella?

Margit Nygürd, SIDAN 4 MÜt stjärnfÜrsäljare, Fridsstjärnans t pension. som gür i välfÜrtjän SIDAN 8 Magnus mot väggen.

Lindberg ställs

SIDORNA 11-23

Tema: Money, mon ey, money

december, betalar endast 45 euro fĂśr ett helt ĂĽr (norm.

SIDAN 4 MÜt Tage Nylund som brinner fÜr att hjälpa de fattiga Baltikum. i

Studio-Sara Pengar – goda eller onda? SIDORNA 10-23

50 euro)! Priset inkluderar tio nummer av En Väg,

SIDAN 8 Roger Andersson ställs mot väggen.

varav tvü är dubbelnummer.

LIFESTYLE FOTOGRAFERING • LIFESTYLE VALOKUVAUS www.studio-sara.ďŹ // 040-8219201 // sara@studio-sara.ďŹ

-HVXVEHUlWWHOVHQÀNWLRQ²HOOHUYHUNOLJKHW"

Kan man ta berättelsen om Jesus pü allvar? Boris Salo tacklar i sin bok de sü alltid aktuella frügorna om trovärdigheten i de nytestamentliga evangelierna. �En av den bästa apologetiska bÜcker jag läst!� Carl-Erik Sahlberg. �Boken fÜrtjänar att ha sin plats i varje svensk bokhylla!� Tidningen Dagen. Boris Salo, -HVXVEHUlWWHOVHQÀNWLRQHOOHUYHUNOLJKHW, 2010. ISBN 978-952-56-7-10-9, inbunden, 22₏

Boken kan med fÜrdel läses jämsides med

Boris Salo, Berättarglädje. En vandring genom Markusevangeliet, 2010, ISBN 978-952-5607-13-0, häftad, 15₏

! s p i t s pp Julkla ATT BYGGA ETT HEM TILLSAMMANS Münga ser fram emot att gifta sig! Vigsel, brÜllop och äktenskap är fÜrenat med münga drÜmmar, fÜrväntningar men ocksü frügeställningar. Det som är viktigt i livet behÜver vi fÜrbereda oss infÜr. Det gäller ocksü äktenskapet. FÜr elfte üret i rad ordnar PedersÜre prosteri i samarbete med Svenska

0LQQHQDVWUlGJnUG'LNWHURP.lUOHNRFK7UR

studiecentralen en prepkurs infÜr äktenskap. Kursen brukar ha deltagare frün olika samfund och olika delar av Svenskfinland.

Att skriva har fĂśr Paul Salo blivit en naturlig del att bearbeta livet med dess frĂĽgor och utmaningar. Livssamtalet infĂśr en Ăśppen himmel har alltmera utmynnat i diktens form. Dikterna lockas fram ut ensamhet, saknad, tro och himmelskt hopp.

Minnenas trädgürd

Jordnära dikter som ärligt speglar känsla och liv. �Jag vill att dikterna skall fÜrmedla blommors doft, ge framtidstro och att läsaren skall fÜrnimma kärlekens vingslag och fÜrdjupas i tankar om livet.�

Minnenas trädgürd

Kursen riktar sig till par som har planer pĂĽ att gifta sig och par som nyligen har gift sig.

�Jag vill att dikterna skall vara jordnära och spegla en enkel människas ärliga känsla och liv. Jag hoppas att de ska fÜrmedla blommors doft, ge framtidstro och att läsaren skall fÜrnimma kärlekens vingslag och fÜrdjupas i tankar om livet.�

Kursplats: är Merilä lägergürd vid PÜrkenäs 6-8 januari 2012. Kursledare är Vivian &

Paul Salo, Minnenas trädgürd. Dikter om kärlek och Tro, 2011. ISBN 978-952-5667-20-8, inbunden, 15₏

Boris Salo,Ăśvriga medv. bl.a. Sara & TorbjĂśrn

Diktboken är en fristüende fortsättning pü Minnen av Kärlek. Dagboksanteckningar under ett sorgeür (ViBoSa, 2010).

Sandell, Tanja& Mathias Forsblom. Paul Salo

Diktboken är en fristüende fortsättning pü Pauls bok, Minnen av Kärlek, Dagboksanteckningar under ett sorgeür, 2011. ISBN 978-952-5607-19-2, häftad, 15 ₏.

Dikter om kärlek och tro

ISBN 978-952-5607-20-8

9 789525 607208

ViBoSa

ViBoSa

ZZZYLERVDĂ€ 7HO050-468 9678

34 – Fridsstjärnan 2011

Anmälan till Jakobstads svenska Paul Salo

fÜrsamlings fÜrsamlingskansli 0403 100 410, jsv@evl.fi. Mer info frün boris.salo@evl.fi. Tips! Prepkursen kan vara en trevlig fÜrlovningspresent eller julklapp med mervärde!

M


edge 28.12-2.1 -everyday a God experience

Midvinterveckan 2011

i Närpes e iv w! o L h s `n alk

h s egen t s re V:

F

V

—M

Debbie-Ann Bax Port Macquarie, Australien

Mer info och anmälan:

www.fmu.nu/mvv

mvv

Stefan Löv, Olle Rosenqvist Esse

Kvevlax

Arrangör: Föreningen Missionskyrkans Ungdom

”Midvinterveckan för mig betyder att få spendera 5 dagar runt nyår med Gud, vänner och galet program. Jag har varit på mvv vid tre tillfällen nu och varje gång jag har åkt hem efteråt har jag kunnat konstatera två saker: 1- Nu har det blivit ett nytt år och 2- Nu har Gud gjort någonting nytt i mitt liv.” Edit Koskinen

”Midvinterveckan har verkligen betytt massor för mig. Speciellt när jag ser att den har gjort en skillnad i mitt liv. Varje år är de lika upplyftande, starka, lärorika, inspirerande och roliga. Min senaste erfarenhet av konferensen är att det Gud lärde mig där fortfarande håller. Alla mina midvinterveckor har gett mig många betydande delar för mitt andliga liv och utveckling. Det är en plats där Gud har utrymme att hela och upprätta, inspirera och sända. Det är i alla fall min upplevelse.” Sofie Nylund

Var med och stöd deltagarna på Midvinterveckan Varje nyår samlas 200-300 ungdomar till Midvinterveckan som ordnas av Föreningen Missionskyrkans Ungdom r.f. Varje deltagare kostar FMU ca 65 € för bl.a. mat, logi och hyra. Vi vill att alla ska ha möjlighet att komma oberoende av sin ekonomi, och därför har vi ingen fast lägeravgift. Eftersom ungdomar i allmänhet inte har så mycket pengar ger vi dig nu en möjlighet att sponsra deltagarna. Det kan du göra genom en inbetalning till FMU:s konto 405525-1252. Skriv “mvv-stöd” i meddelandefältet, så vet vi vad det ska användas till. Tack för ditt stöd, både ekonomiskt och i dina böner! Mikael Rönn, ordförande FMUs styrelse

Fridsstjärnan 2011 – 35


En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas alla läsare! Redaktionen

36 – Fridsstjärnan 2011

Fridsstjärnan  

Julnumret av En Väg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you