Page 1

ABOUT MOV Mi s s i o nOneV o i c e , I nc . ™i sc o mp r i s e do f V e t e r a nsa ndEnt e r t a i nme nt Pr o f e s s i o na l swi t ho v e r 50y e a r sc o mb i ne de x p e r i e nc e p r o d uc i ngt e l e v i s i o na ndl i v ee v e nt sf o r t hemi l i t a r ya ndt hep r i v a t es e c t o r . T heMOVt e a ms t r i v e st og i v eb a c kt ot ho s et ha t s a c r i f i c es omuc ha swewo r ki na s s o c i a t i o nwi t ht heUni t e dSt a t e sA r me d F o r c e s , a ndt hep r i v a t es e c t o r , t od e l i v e r s e r v i c e s , q ua l i t ye nt e r t a i nme nt , e v e nt sa ndo p p o r t uni t i e sf o r a c t i v ed ut yp e r s o nne l , V e t e r a n’ sa ndt he i r f a mi l i e s . T heMi s s i o nOneV o i c e( MOV ) i ni t i a t i v ep r o d uc e se v e nt sa t mi l i t a r yi ns t a l l a t i o nsa nds e l e c t v e nue sp r o v i d i ngha nd so no p p o r t uni t i e sf o r s e r v i c eme mb e r sa ndv e t e r a nsa l i k e . T he s ee v e nt sp r o v i d ee mp l o y me nt , at he r a p e ut i co ut l e t f o r mi l i t a r yt a l e nt a nda c ha nc ef o r i nd us t r yp r o f e s s i o na l st od i s c o v e r a ndwo r kwi t ht he m. Ov e r t hel a s t s i xy e a r MOVf o und e r sha swo r k e dwi t ht hemi l i t a r yt op r o v i d ep r e mi uma c c e s st oe nt e r t a i nme nt t ot het r o o p sa nd t he i r f a mi l i e so nv a r i o usmi l i t a r yi ns t a l l a t i o nsa c r o s st hec o unt r y . Ma n yma j o r e nt e r t a i nme nt a r t i s t sf r o ma l l g e nr e sha v eb r o ug ht t he i r t a l e nt st oMOVe v e nt s , a ndma n ymo r ea r ec o mmi t t i ngt op a r t i c i p a t i o ni nt hi sa ma z i ngmo v e me nt whi c ha l l o wst he mt ob e s e e na nde x p r e s st he i r g r a t i t ud ef o r t het i r e l e s sc o mmi t me nt o f o ur t r o o p s . Byma k i ngmi l i t a r yp e r s o nne l a ndc o ns ume r sf e e l l i k eV I PsMOVhe l p st of o s t e r b r a nde v a ng e l i s ma ndi ns p i r e st he mt os up p o r t t hec a us ea ndt heb r a nd s . F r o me a r l yo ns a l et i c k e t s , t op r e f e r r e ds e a t i ng , t oMOVs p e c i a l e v e nt s , MOVs up p o r t e r sg e t ab e hi nd t hev e l v e t r o p ef e e l noma t t e r wha t t he i r p a s s i o n: f i l m, f a s hi o n, t he a t e r , s p o r t so r mus i c . T o g e t he r , a s“ OneV o i c e ”t hee nt e r t a i nme nt c o mmuni t y , me d i aa ndb r a ndp a r t ne r sa l i k ec o met o g e t he r t ob r i d g et heg a pb e t we e nt hemi l i t a r yc o mmuni t ya ndt hec o mmuni t i e st he ys e r v e . A s“ OneV o i c e ”i t i so ur g o a l t os up p o r t , a ndp a yt r i b ut et oo ur mi l i t a r y , o ur v e t e r a nsa ndt he i r f a mi l i e sb r i ng i nga wa r e ne s st ot hei s s ue st he yf a c e . MOVCo nc e r t sf o r aCa us eb e ne f i t sb r i nga wa r e ne s st os e l e c t c ha r i t i e st ha t r e c e i v eap o r t i o no f t hep r o c e e d st oc o nt i nuet he i r c a us e s . T hep r o c e e d sb e ne f i t y o ut ho r g a ni z a t i o nsa ndc ha r i t i e st ha t a d d r e s st hei ns ur mo unt a b l ei s s ue sf a c i ngs e r v i c eme mb e r s a ndt he i r f a mi l i e ss uc ha s , ho me l e s s ne s s , PT SD( Po s t T r a uma t i cSt r e s sDi s o r d e r ) , T BI , s ui c i d e , a ndune mp l o y me nt a st he yt r a ns i t i o nb a c ki nt oo ur c o mmuni t i e s , c i v i l i a nl i f eo r s o c i e t y . T heMOVmo d e l c r e a t e sas e a ml e s sc r o s smul t i me d i ama r k e t i nga p p r o a c ht ha t e na b l e sab r a ndt ot a r g e t a ndr e a c hmul t i p l ed e mo g r a p hi cg r o up ss t i mul a t i ngb r a nde x p o s ur ea ndg r o wt ha mo ngt hemi l i t a r ya ndt hec o mmuni t i e st he ys e r v e .

T he r ea r ea p p r o x i ma t e l y22mi l l i o nv e t e r a nsa ndc l o s et o3mi l l i o nme na ndwo me ni na c t i v ed ut ymi l i t a r yt ha t s e r v eo urCo unt r y .Byt hes umme ro f 20 14o v e r2mi l l i o nv e t e r a nswhos e r v e do v e r s e a ss i nc e9/ 11/ 200 1a r e s c he d ul e dt or e t ur nho me .Wi l l y o ub eap a r t o f s up p o r t i ngo urs e r v i c eme mb e r s ?


THE I NI TI ATI VES A RT I ST SF ORT ROOPS

T heMOVA r t i s t sf o r T r o o p si ni t i a t i v ef e a t ur e sc e l e b r i t i e sa ndupa ndc o mi nga r t i s t sa l i k et ha t p a r t i c i p a t ea sMOVA mb a s s a d o r s a ndp a r t i c i p a t ei nMi s s i o nOneV o i c ee v e nt sa ndf und r a i s e r st og i v eb a c kt ot r o o p sa ndt he i r f a mi l i e swo r l dwi d e .

HI PHOPF ORHEROES

Hi pHo pf o r He r o e si sac o a l i t i o no f Hi pHo pa r t i s t sc o mi ngt o g e t he r i ns up p o r t s up p o r t o f t r o o p sa ndt he i r f a mi l i e sv i aMOV e v e nt s , c o nc e r t sa ndme e t a ng r e e t s .

V OI CESOFA MERI CA

V OI CESOFA MERI CA V o i c e so f A me r i c as ho wc a s e st hea ma z i ngt a l e nt so f e me r g i ngv e t e r a na ndmi l i t a r ymus i c a l a r t i s t s . T hr o ug ht he i r a we i ns p i r i ng mus i c a l p e r f o r ma nc e s , mi l i t a r ya r t i s t si ns p i r e st hea ud i e nc ea nde c hot hehi s t o r yo f mus i ca ndi t sb e ne f i t st oo ur a r me df o r c e s . A r me dwi t hac o l l a b o r a t i o nswi t he nt e r t a i nme nt i nd us t r yl e v e l t e a mo f c e l e b r i t i e s , o t he r v e t e r a nsa ndmi l i t a r ya r t i s t s , V o i c e so f A me r i c ap r o v i d e samus i c a l r e f l e c t i o no f as e r v i c eme mb e r sr e s i l i e nc ef o r wha t c o nt i nue st oma k eA me r i c ag r e a t .

MI SSI ONONEV OI CECOMMUNI T YP A RT NERSHI PS

Mi s s i o nOneV o i c eCo mmuni t yPa r t ne r s hi p sb r i d g et heg a pb e t we e no ur s e r v i c eme mb e r sa ndt hec o mmuni t i e st he ys e r v e .MOV e v e nt ss e r v ea sa ni d e a l wa yf o r t het woc o mmuni t i e st ob o ndt hr o ug ht heuni v e r s a l l a ng ua g eo f mus i ca ndt hea r t s . Wea r e p l e a s e dt owo r kwi t ho t he r o r g a ni z a t i o nst ha t s up p o r t o ur s e r v i c eme mb e r a ndt he i r f a mi l i e se v e r ywa yt he yc a n.

THE OPPORTUNI TY Mi s s i o nOneV o i c e , I nc . T Ma ndi t sno np r o f i t p a r t ne r Ho no r Our A me r i c a nHe r o e s , i sc o mp r i s e do f Ent e r t a i nme nt Pr o f e s s i o na l s a ndV e t e r a nst ha t s t r i v e st og i v eb a c kt ot ho s et ha t s a c r i f i c es omuc h. Wewo r ki na s s o c i a t i o nwi t ht heUni t e dSt a t e sA r me d F o r c e s , a ndt hep r i v a t es e c t o r , t od e l i v e r s e r v i c e s , q ua l i t ye nt e r t a i nme nt , e v e nt sa ndo p p o r t uni t i e sf o r o ur t r o o p s , v e t e r a nsa nd t he i r f a mi l i e s . Ma k i ngmi l i t a r yp e r s o nne l a ndc o ns ume r sf e e l l i k eV I Pshe l p sf o s t e r b r a nde v a ng e l i s ma ndi ns p i r e st he mt os up p o r t t hec a us e a ndt heb r a nd s . F r o me a r l yo ns a l et i c k e t s , t op r e f e r r e ds e a t i ng , t oMOVs p e c i a l e v e nt s , MOVs up p o r t e r sg e t ab e hi ndt hev e l v e t r o p ef e e l noma t t e r wha t t he i r p a s s i o ni s : mus i c , f i l m, f a s hi o n, t he a t e r , o r s p o r t s .

Ra i s eY o urBr a ndAwa r e ne s sWhi l eSup p o r t i nga ndHo no r i ngOurHe r o e so f Ame r i c a ! Pa r t ne r s hi pCo nt a c t : Al y c i aL e r e r , F o und e r|e ma i l : a l e r e r @mi s s i o no ne v o i c e . o r g

w w w . m i s s i o n o n e v o i c e . o r g

Mov EPK 2014  
Mov EPK 2014  
Advertisement