Page 1

NOVEMBER 2013 - NR 3

Mission Insight

Mission Focus Afrika dichtbij

Zaaien op goede grond “we hebben echt onze draai gevonden”

Verschuivingen Mission Insight

Oproep voor de Filippijnen! Zie achterpagina

Verschuivingen In dit nummer

Afrika Brazilië Bolivia

A


INHOUD

Afrika dichtbij

Mission-Focus Somaliers; Er zijn er in ons land zo’n dertigduizend. En de combinatie van hun zwarte huidskleur, de vaak kleurrijke sluiers van de vrouwen en de kenmerkende gelaatstrekken, maken hen tot een opvallende verschijning. Maar wat weten wij van deze bevolkingsgroep?

pagina 4

Zaaien op goede grond

“we hebben echt onze draai gevonden”

Mission-Interview Simon en Renske Schaaij hadden 30 jaar lang een eigen bedrijf en gingen naar ZuidAfrika om daar zaken te doen. Dat is er niet van gekomen. Maar wat zijn ze dan wel gaan doen?

pagina 6

Verschuivingen

Mission-Insight Na een serie artikelen over de bijbelse grondslag en principes van zending beginnen we nu aan een serie over actuele thema’s in 21ste eeuw zending.

pagina 10 En verder: 8 Van de penningmeester 9 Verjaardagen, Agenda, Gaan en Komen 12 Mission en Gemeente 13 Mogen wij ons even voorstellen... 13 Cultuur Column 14 Mission in Actie: Fam. Klein Wolterink 16 Ednilson en Nathalie de Souza Oliveira 17 Tamara Murris 18 Cor en Ruth Schippers-Obasi 19 Theo en Jinke de Jong 20 Chris Onderstal 21 Richard en Pita Zevenbergen 22 Short Updates Bijlage: Gebedskalender

2 | MISSION INSIGHT


VAN HET BESTUUR | door Louise Ho

Colofon Uitgave van VPE Zending v/h Opdracht tot Wereld Zending Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen augustus 2013, nummer 2 Verschijnt 3x per jaar.

Verschuivingen Alles rondom ons is in beweging. Dit is ook een feit in wereldwijde zending.

Bestuur: Peter Sleebos, voorzitter Peter Grim, penningmeester Louise Ho-van den Berg, zendingscoördinator Redactie: Peter Sleebos Louise Ho – van den Berg Klaas Kruizinga Joke Tan Eindredactie: Louise Ho - van den Berg Vormgeving: SENSUM, Almere Druk: Drukkerij de Bunschoter B.V. Adreswijzigingen graag doorgeven aan: administratie@wereldzending.nl Correspondentie s.v.p. richten aan VPE-Z secretariaat, p/a Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen Tel: 033-2986622, b.g.g. 036-5375688 Email: secretariaat@wereldzending.nl Stichting VPE Zending is lid van de - Evangelische Zendingsalliantie (EZA) - Nederlandse Zendingsraad - Assemblies of God World Missions - Pentecostal European Mission VPE Zending (voorheen OWZ) is opgericht in februari 1936 en is in 2011 officieel zendingsafdeling van de VPE geworden. De stichting stelt zich onder meer ten doel: Het verlenen van medewerking aan Nederlandse zendelingen in de verkondiging van het evangelie op bijbelse grondslag, evenals het bevorderen van dienstverlening op medisch en sociaal gebied. Giften Giften voor het werk zijn welkom op bankrekening: ING: 185985 (BIC: INGBNL2A IBAN: NL53INGB0000185985) ABN: 44.78.01.708 (BIC: ABNANL2A IBAN: NL61ABNA0447801708) t.n.v. VPE Zending/OWZ te Driebergen Graag de naam van de zendeling vermelden Legaten Als u ons werk testamentair wilt steunen, is een akte van de notaris nodig. Stichting VPE Zending/OWZ is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 41222109.

Veelkleurigheid en verscheidenheid in zending kwamen in het vorige nummer van Mission Insight naar voren. In dit nummer zult u in verschillende artikelen en verslagen het begrip verschuivingen tegenkomen. Zo’n verschuiving komt bijvoorbeeld door globale migraties. Daardoor vinden we mensen ver verwijderd van hun geboorteland. Ze worden onze buren, wonen bij ons in onze wijk en hun kinderen gaan naar school met onze kinderen. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor het delen van het Goede Nieuws. Een tweede verschuiving betreft de zendelingen: de meesten komen niet meer uit de westerse landen. Op de velden betekent dat dat we leren met elkaar samen te werken op de basis van gelijkheid, met respect en geduld. We hebben elkaar nodig. Een derde verschuiving is dat de grootste toename van christenen plaats vindt op het zuidelijk halfrond en vandaar gaan ze uit naar alle uithoeken van de wereld. Zij beleven God soms anders dan wij en geven daar vaak anders uitdrukking aan, misschien uitbundiger en radicaler.

“mee verschuiven naar Gods wil” Bovenstaande vraagt van ons ook een verschuiving in ons denken en voelen. Als leden van datzelfde Lichaam, zijn we geroepen naast elkaar te staan en samen op te trekken. Hoe doen we dat in de praktijk, hoe geven we daar stem, handen en voeten aan? Een andere verschuiving is te zien op het gebied van communicatie: die vindt nu voor een groot gedeelte digitaal plaats en niet meer op papier. Dat is één van de redenen voor het Mission Insight lezersonderzoek. Nu alvast dank ik u hartelijk dat u dat wilt invullen, digitaal of op papier (bel even 085 - 4881400). Het is te vinden op onze website www.wereldzending.nl. Ons doel is om u op inspirerende wijze te blijven betrekken bij zending en onze zendelingen, op tenminste twee manieren: én met een gedrukt blad én digitaal. Met het invullen van het onderzoek helpt u ons om nodige aanpassingen in beeld te krijgen en door te voeren op de meest kosteneffective wijze. Tenslotte: wij willen mee verschuiven naar Gods wil en wijze van doen. Hij weet het beste wat vandaag de dag mogelijk is en hoe daar vruchtbaar mee bezig te zijn. We mogen nog meer missionair betrokken en actief zijn, zichtbaar in deze uitdagende wereld.

Louise Ho - van den Berg zendingscoördinator

Meerwaarde van samenwerking en uitgezonden worden met VPE Zending De afdeling VPE Zending wil dienend groeien naar een sterke zendingsbeweging binnen en vanuit de nationale VPE beweging met dezelfde kernwaarden: Betrokkenheid, Balans, Betrouwbaarheid en Gebed (Biddend) VPE Zending wil dicht bij het DNA van de nationale beweging staan met nadruk op eenheid en samenwerking tussen alle afdelingen, netwerken en samenwerkingsverbanden. VPE Zending streeft naar een duidelijke identiteit als Pinkster-/Charismatische Zending. Kleinere zendingsstichtingen met diezelfde identiteit kunnen deel worden van het VPE Zending samenwerkingsverband.

MISSION INSIGHT | 3


Tot de bevolkingsgoepen die niet of nauwelijks bereikt zijn met het Evangelie, de huidige focus van de artikelen in deze rubriek, behoren ook groepen die Somalië als thuisland hebben. Dat God deze mensen “vanuit het einde der aarde” nu ook dichtbij brengt, wordt zo duidelijk uit het hiernavolgende artikel* (*met toestemming overgenomen uit het infobulletin van Evangelie en moslims, nummer 110, maart 2013. www.evangelie-moslims.nl )

Afrika dichtbij Een zaak van lange adem Grote kans dat u in uw woonplaats weleens Somaliërs tegenkomt. Er zijn er in ons land zo’n dertigduizend. En de combinatie van hun zwarte huidskleur, de vaak kleurrijke sluiers van de vrouwen en de kenmerkende gelaatstrekken, maken hen tot een opvallende verschijning. Hoewel zij zich concentreren in de grote steden van Noord-Brabant, Den Haag en Rotterdam, wonen Somaliërs tot in de kleinste dorpjes toe. De kans is minder groot dat u ook contact met hen hebt. Veel Somaliërs zijn werkloos. Jongeren belanden relatief vaak in de criminaliteit. Vaker dan andere vluchtelingengroepen hebben Somaliërs de neiging zich te concentreren in bepaalde wijken. Zij zijn bovendien sterk gericht op de eigen groep. Belangrijke oorzaak daarvan is hun slechte startpositie in de Nederlandse samenleving. En die heeft 4 4 | MISSION INSIGHT

weer alles te maken met de reden waarom zij naar Nederland zijn gevlucht. Aanhoudend geweld Sinds het begin van de jaren ’90 is er in Somalië aanhoudend geweld. Stammenstrijd, krijgsheren, en de laatste jaren vooral de islamitische terreurbeweging Al Shabaab (die nu gelukkig weer terrein verliest), beheersten ruim twee decennia lang het maatschappelijke leven. Veel Somaliërs zijn dan ook getraumatiseerd. De centrale regering heeft jarenlang over slechts enkele vierkante kilometers zeggenschap gehad. Daarbuiten was het, zeker in de hoofdstad Mogadishu, levensgevaarlijk. Een paar jaar geleden vertelde een Somalische jongen mij dat er in Somalië elke dag 20 mensen omkomen. Hij pakte zijn rekenmachine en rekende mij voor hoeveel mensen dat per jaar zijn: maar liefst 7300. Goed onderwijs is er al die jaren nauwelijks mogelijk geweest,


MISSION FOCUS | door Louise Ho

Daardoor verhuizen zij veel en gemakkelijk. Sinds begin dit jaar is het gebruik van qat in Nederland verboden. Veel Somalische mannen en ook wel vrouwen kauwen op de bladeren van het plantje. Een gewoonte die diep in de cultuur geworteld is. Het geeft hen tijdelijk veel energie. Op de lange termijn leidt het echter tot slapeloosheid, hartkloppingen, stemmingswisselingen en dergelijke. Bovendien zijn de plantjes stevig aan de prijs, wat kan leiden tot financiële problemen in het gezin. dus velen zijn niet- of laagopgeleid. Het merendeel van de Somalische vluchtelingen bestaat uit jonge mannen. Opklimmen in een ingewikkelde samenleving als de onze is voor hen geen sinecure. Wat oorlog met mensen kan doen In mijn contacten met Somaliers merk ik verschil tussen de eerste grotere groep vluchtelingen uit het begin van de jaren ’90 en de mensen die de laatste jaren binnenkomen. De eerste groep bestaat vaak nog uit hoogopgeleide en opvallend open mensen. Zij zijn vaak succesvol in onze maatschappij. Veel mensen uit de laatste groep zijn beschadigd en wantrouwend. Wat oorlog met mensen kan doen… Somaliërs komen uit de ‘Hoorn van Afrika’. In het noorden liggen Somaliland en Djibouti. Somaliland is al jaren relatief rustig, maar wordt internationaal niet erkend. Djibouti is vrij stabiel. Vluchtelingen uit deze landen worden in principe niet meer in Nederland toegelaten. Veel mensen uit het zuiden daarentegen hebben de nodige gruwelen meegemaakt. Naast de drie genoemde gebieden wonen er ook veel Somaliërs in het oosten van Ethiopië en het noorden van Kenia. In tegenstelling tot veel andere landen in Afrika spreken vrijwel alle Somaliërs één taal: Somalisch. Verhuislustig Veel Somaliërs verhuizen naar Engeland. Vorig jaar maakte ik het zelf mee: een Somalische vriend kreeg zijn paspoort en binnen een maand woonde hij in Birmingham! Wat hen in Engeland trekt? Onder andere de grote Somalische gemeenschap. Bovendien zou het in Engeland gemakkelijker zijn een zaak te beginnen, zonder allerlei ingewikkelde regelgeving. Wat ook meespeelt is de nomadische achtergrond van de Somaliërs.

Wonderlijke denkbeelden Het moslim- zijn is voor de meeste Somaliërs vanzelfsprekend. En inderdaad: naar schatting is maar liefst 99,9 % van de Somaliërs moslim. Daarmee behoren zij tot één van de minst met het Evangelie bereikte volkeren in Afrika. In Somalië zending bedrijven is vrijwel onmogelijk. De weinige Somalische christenen die er zijn lopen levensgevaar. Elk jaar weer worden er Somalische christenen onthoofd of op een andere wijze vermoord. Veel Somaliërs in Nederland gaan niet naar de moskee, en velen van hen hebben weinig kennis van de koran. Over het christendom bestaan wonderlijke denkbeelden. Ik herinner me dat ik een Somaliër vertelde dat christenen niet in drie, maar in één God geloven. De man viel letterlijk bijna van zijn stoel van verbazing. Een zaak van lange adem En precies daar liggen kansen voor christenen in Nederland. Zij kunnen door hun liefde en dienstbetoon laten zien dat christenen anders zijn dan Somaliërs altijd hebben gedacht. Daarbij is een lange adem wel nodig. Bij velen moet er eerst een flinke hoeveelheid weerstand en wantrouwen worden overwonnen. Maar wie bereid is een weg met hen te gaan, mag wonderen verwachten. Het aantal Somalische christenen groeit. Langzaam, maar wel gestaag. En de moslims weten dit. Nog geen vijf jaar geleden ontkende vrijwel iedere Somaliër het bestaan van Somalische christenen. Nu gebeurt dit nog maar zelden. Veel Somalische christenen zijn actief op internet. Vaak onder een schuilnaam. Maar soms ook met hun echte naam. En dat roept verzet op, én maakt indruk. Onder andere hierdoor is er in Nederland een Somalische ‘ schuilkerk’ ontstaan, die één keer per maand samenkomt. Daarnaast is er een ‘skypekerk’ en een ‘paltalkkerk’, en

die zijn wereldwijd. Want van één ding zijn de Somalische christenen overtuigd. Eén van de broeders vertrouwde het mij eens toe: ‘Somalië heeft Jezus nodig’. Een medewerker van Stichting Gave (Wilt u persoonlijk contact met deze medewerker, stuur dan een email naar de servicedesk van Gave, servicedesk@gave.nl)

Wat doet Stichting Gave? Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te delen. Zie www.gave.nl

Gebedsreis naar de Hoorn van Afrika Een medewerker van Stichting Gave organiseert een reis naar de Hoorn van Afrika. Deze reis is bedoeld voor gebed voor het Somalische volk, kennismaking met de cultuur en christelijke werkers. De reis is enig in zijn soort. In december 2013 vindt de eerste reis plaats. De bedoeling is dat deze jaarlijks terugkeert. Voor meer info: servicedesk@gave.nl

Literatuurtips: Vluchtelingengroepen in Nederland, Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten, Edith Dourleijn en Jaco Dagevos (red.), Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, februari 2011. ISBN: 978 90 377 0526 3 De boeken van en Ayaan Hirsi Ali geven een goede inkijk in de Somalische wereld. Vooral aan te raden: Ayaan Hirsi Ali, Mijn vrijheid, De autobiografie, Amsterdam 2006, ISBN 978 90 457 0145 5 Ayaan Hirsi Ali, Nomade, Amsterdam 2010, ISBN 978 90 457 0386 2 Hebt u contact met Somaliërs, of wilt u het gaan leggen? Een leuk cadeautje is het Somalischtalige boekje “Welkom in Nederland”, te bestellen via: info@soo-dhowow.nl. Zie ook de bijbehorende tweetalige website: www.soo-dhowow.nl. MISSION INSIGHT | 5


Renske bij de kas

Zaaien op goede “We hebben echt onze draai gevonden” Simon en Renske Schaaij hadden 30 jaar lang een eigen bedrijf en gingen naar Zuid-Afrika om daar zaken te doen. Dat is er niet van gekomen. Ze zagen zoveel armoede en geestelijke leegte dat ze daar met Gods hulp wat aan wilden doen. Dat varieert van soepkeukens tot trainingen en gevangenenbezoek. Ondanks een zware tijd door ziekte en werken onder druk en tegenstand, hebben ze na 10 jaar een concept dat goed draait.

6 | MISSION INSIGHT

Simon en Renske

Op welke manier helpen jullie? “Op dit moment geven wij cursussen in organische landbouw, watermanagement en kleinschalige bedrijfsvoering. We zijn dus veel op het veld en in de kassen aan het werk, in een streek met overweldigend natuurschoon en een subtropisch klimaat. Praktisch onderwijs is een effectieve manier om mensen te helpen hun levensstandaard te verbeteren, materieel en geestelijk. We werken samen met Zama Agricultural Academy. Zij hadden wel de subsidie maar niet de vaardigheden. Wij boden onze hulp aan tegen een onkostenvergoeding. Goedkoop dus!” Letterlijk en geestelijk zaaien dus? “Al ons werk doen we met Bijbelse normen en waarden als basis. Mensen moeten weten over de liefde van Christus en de onverdiende genade die God wil geven aan iedereen die het wil aanvaarden. In het lesmateriaal gebruiken wij de


MISSION INTERVIEW | door Joke Tan

gelijkenis van de zaaier en na de cursus houden we een Bijbeldag. Als deelnemers het willen, kunnen ze daaraan meedoen. Ze horen over de hoop en verwachting dat God onze Voorziener is. Na afloop krijgen ze een certificaat en een Bijbel.” Doen jullie dat al vanaf het begin zo? “Training is een van de dingen die we doen, maar andere projecten pakken we ook op. We hebben bijvoorbeeld een soepkeukenproject gestart en dat konden we na verloop van tijd overdragen aan de Methodistenkerk. Inmiddels hebben we een nieuw soepproject ergens anders gestart. Kennis en middelen overdragen gaat het beste in samenwerking en schaalverkleining. Leg de lat niet te hoog. Houd een project klein, zodat je snel kunt bijsturen en het op termijn uit handen kunt geven. Ook in de gevangenis willen wij trainingen geven. We hopen daarmee terugkeer naar de

grond criminaliteit tegen te gaan. De bewakers gaven aan dat de sfeer veranderde nadat wij daar geweest waren.” Welke reacties krijg je van de mensen in Kwazulu Natal? “Zulu’s zijn erg beleefd en wij krijgen dus veel complimenten! Onlangs kregen we zelfs hoog bezoek! Koningin Thandi van Kwazulu Natal kwam langs. Ze is zeer geinteresseerd in onze projecten en wil ons introduceren bij ministers en instanties. Haar specialiteit is armoedebestrijding. De organische verbouw en trainingen

passen daar goed bij, dus kan dit ons mogelijkheden geven.” Hoe gaat het met jullie persoonlijk? “We hebben best wel een zware tijd achter de rug. Naast dat Simon ernstig ziek is geweest, hebben we veel druk en tegenstand ervaren in de bediening. Gelukkig is hij helemaal hersteld van endeldarmkanker. De rust en vrede van God was erg belangrijk daarbij, plus de steun van zijn gezin en familie, goede geestelijke vrienden die tijd en bemoediging gaven, plus de gebeden van gemeenteleden en kennissen in Drachten en Scottburgh. Bij het pionieren waren er veel probleemen te overwinnen, van hijack tot het ondermijnen van ons werk. Mede door de lokale samenwerking zijn we in rustiger vaarwater gekomen.“ Zijn er nog andere zegeningen te tellen? “Het is bijzonder dat wij met onze zoon Simon jr mogen samenwerken in Gods Koninkrijk. Naast zijn bedrijf in Zuid-Afrika helpt hij mee door les te geven en cursisten te begeleiden. Ook geeft hij Bijbelstudie in de gevangenis en als wij er niet zijn, regelt hij lopende zaken. We zijn blij dat wij andere organisaties kunnen helpen met het concept dat wij hier hebben ontwikkeld. Aan Dorcas Sudan hebben we het trainingsprogramma gestuurd, plus 5 kassen om te beginnen met verbouwen van producten. Stichting Mothers Zuid-Afrika werkt ook met ons materiaal. Heerlijk is het dat we nu ook aan gevangenen mogen doorgeven dat zij met

Elizabeth, het oude vrouwtje in het midden maakt deze spaarvarkens zelf en verkoopt ze voor 50 rand (is 4 euro). Renskje en Simon jr staan bij haar. We hebben er een paar gekocht en via Facebook proberen we meer te slijten. Een mooi voorbeeld van kleinschalig ondernemerschap.

Verkoop van groe nte bij de auto. H ier ruilen we groente voor broo d, cosmetica of sc hoenen. God een relatie kunnen hebben en dat zij daardoor tot Zijn doel wil komen met hun leven. Hij wil hen graag zegenen en uitkomst bieden in hun hopeloos lijkende situatie. Goed nieuws zeg maar!” Waar kunnen in Nederland voor bidden? “Op dit moment is Simons vader erg ziek. Tijdens onze tijd in Nederland konden we hem regelmatig bezoeken, maar nu moeten we op afstand horen hoe het met hem is. Hij is 81 jaar. Bid svp voor Simons vader en moeder: voor herstel en een rustige levensavond.” Contactpersoon | Bas Stout • IJsselstraat 21, Alblasserdam • (078 6912732) • mail: bja.stout@versatel.nl MISSION INSIGHT MISSION - interview INSIGHT | 77


MISSION INFORMATIE & AGENDA

Van de penningmeester Geachte lezers en trouwe gevers, Hartelijk dank voor uw trouw ook dit jaar weer. Geweldig om te zien dat u de zendelingen blijft ondersteunen, zodat zij hun taak dichtbij of veraf kunnen blijven doen. Laten we ons best blijven doen zodat zij in het veld weinig merken van de tijd waar wij hier door heen gaan! We willen hier aangeven wat er het eerste halfjaar is binnengekomen aan giften ten opzichte van de eerste helft van het vorige jaar. Giften 2013 Voor zendelingen 214.891 Voor projecten 30.099 Algemeen 8.097

2012 230.722 41.860 12.204

253.087

284.786

Totaal

Toelichting: Vorig jaar hebben Henk en Hermien de Graaf afscheid genomen , en Frederic Severin heeft eerder dit jaar zijn bediening in de Fillipijnen beëindigd. Hierdoor zijn de giften voor hen afgenomen of gestopt. Wel zullen we de middelen die er zijn voor dit project Bij de projecten geldt dat er vorig jaar een bouwproject voor Nigeria liep, wat hier een belangrijk verschil maakt. Ook kwam er vorig jaar meer binnen voor Charibiz. De terugloop van de Algemene giften beperkt de organisatie direct in haar dienen aan de zendelingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld minder vakantiegeld aan de zendelingen geven.

Moslim Bediening Gods koninkrijk zichtbaar, tastbaar en hoorbaar maken

Medical Mission Ministry International (MMMI)

zoekt mensen met durf!

Kortverband zendingsreizen om te dienen onder de allerarmsten. “Ja, maar ik ben te druk als arts, verpleegkundige, medisch student, fysiotherapeut”. Je kunt toch je vakantie gebruiken? Koppel je passie voor God en mensen met je professionele gaven en ervaring en maak een wereld van verschil!

Ga naar www.medadventure.com voor meer informatie en agenda over reizen en landen. De zendingsschool - een paar voorbereidende zaterdagen - zul je als zeer waardevol ervaren voor de zendingsreizen dit jaar en de komende jaren.

Relevant voor Nu! Rust Toe en Reik Uit. VPE Moslim Bediening studieavonden: Een zeer informatieve avond in uw gemeente of in kleine groep over hoe je ‘er kunt zijn’ en iets kunt betekenen voor mensen met een moslimachtergrond in je eigen leef, woon- en werkomgeving. We willen dat graag bij u doen. Een email of telefoontje is het begin: mb@ vpe.nl of 06 48 555 023 (Melvin en Louise Ho).

RELEVANT VOOR NU! Institute of Islamic Studies (IIS) Cursus I

IIS Cursus II

Perspectief op Islam (grondige inleiding en basis)

Christelijke Bediening in Moslim Contexts (vervolg op de cursus Perspectief)

Twee cursussen (die in het Engels gegeven worden) die je toerusten om met vertrouwen en relevante kennis Gods liefde te kunnen delen met mensen van de islamitsche wereld/omgeving.

20 januari - 31 januari, 2014

Kernwaarden

Elke morgen 9:30-12:30 Locatie: Regenboogkerk, Kometensingel 58, 1033BW Amsterdam

Liefde, geloof en relevante kennis

Activiteiten gebed/voorbede, toerusting en ontmoeting Voor meer informatie of meedoen: www.vpe.nl • www.globalinitiativeinfo.com mb@vpe.nl • www.wereldzending.nl 88 | MISSION INSIGHT

Contact

Informatie en registratie: Melvin Ho (melvin.ho@agmd.org) of Jessica Davis (jessica@mcan.nl) of mb@vpe.nl. Tel.: 036-537 56 88 of 06-485 550 23 www.vpe.nl/bedieningen/mb; www.wereldzending.nl; www.mcan.nl

Kosten

Kosten € 50,00 per cursus. Geen ECTS. Wel HBO niveau. Tekstboek te koop op locatie.

The Institute of Islamic Studies (IIS) is sponsored by VPE Moslim Bediening, Masters Commission (MCAN), Global Initiative (Assemblies of God, USA) en Frontiers.


MISSION INFORMATIE & AGENDA

Waard om te weten

Komen en Gaan

Meer relevante informatie te vinden op:

Marco en Sanne Klein Wolterink (Bolivia) in Nederland: 21 dec. tot 4 febr. Contact: tpdriedonks@gmail.com

 Mission-Net congress,

eind 2013, www.mission-net.org

 Eerstvolgende TFC dag,

Eliel en Lois de Leeuw (Azië) nog in Nederland tot voorjaar 2014. Contact: Fivesongs@ psmail.net

 MK (mission kids) informatie te vinden

Simon en Renskje Schaaij Nederland: april tot en met juni 2014. Contact: Marieke.schaaij@zonnet.nl

8 maart, 2014 www.eza.nl

op www.mkfocus.nl

 Membercare informatie te vinden op

Richard Bijl werkt nu samen met de stichtng “Samen op de Bres”, i.p.v. met VPE Zending. We wensen Richard en zijn familie Gods zegen en een vruchtbare bediening toe.

www.membercare.nl

MMMI (Medical Mission Ministry International) www.medadventure.com Kortverband reizen voor 2014.

MCAN (Masters Commission: Discipleship and Missions Training), www.mcan.nl

De beste vertolkers van Gods passie.... Zendelingen in Nederland met verlof zijn enthousiast om in een dienst iets te delen als korte presentatie in een zondagsdienst, of de kinderdienst. Ook van harte bereid voor een gesprek met voorganger, oudstenraad of zendingscommissie. Zendelingen zijn de beste vertolkers van Gods passie voor de wereld en dragen bij aan zendingsbewustzijn en –participatie van de gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u ook bellen met Louise Ho tel. 06 485 550 23.

y p p a H . . . y a d Birth

december 3 6 10 11 12 17 24

Mina van der Speck Ednilson de Souza Oliveira Bonita Masih Qaiser Laurent Menninga Rebekka Kattenberg - van Soest Titus van der Speck Ronie Deelen

januari 8 12 19 22 22 26

Jacoline van der Kraan Freek van der Speck Sophia Abu Jade de Leeuw Christelle Menninga Martin Tims

februari 8 Nathalie de Souza Oliveira-Oosthoek 13 14 16 21

Menno Menninga Julian de Leeuw Richard Masih Qaiser Sebastiaan van Wessem

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen komend jaar.

Op 8 maart 2014 organiseert de EA-EZA in samenwerking met Membercare Nederland, de jaarlijkse dag voor thuisfrontcommissies onder het thema: ‘Ver-Binden’. Deze dag biedt zowel nieuwe als bestaande thuisfrontcommissies van zendingswerkers een schat aan nuttige informatie. De dag is tevens geschikt voor kandidaat zendingswerkers die bezig zijn een TFC samen te stellen, leden van zendingscommissies en andere geïnteresseerden in zending en zendingswerkers. De EZA verwacht weer honderden deelnemers aan de TFC-dag. Naast tijd voor ontmoeting, is er een plenaire bijeenkomst aan het begin van de dag met een inspirerende spreker over het thema ‘Ver-Binden’ Daarnaast wordt er een tiental workshops gehouden. Deze zijn verdeeld onder twee hoofdthema’s, zogenaamde ‘tracks’: ‘De levensloop van de TFC’ en ‘Ver-Binden…’. Er zijn workshops gepland over onder andere: Ver-Binden door Social Media, Ver-Binden met de achterban (fondswerving), een ‘basis workshop’ en een seminar ‘teambuilding’. Tevens worden er seminars worden aangeboden over

de Zendingswerker en Single, zendingswerker en zijn huwelijk en zendingswerker in een crosscultureel huwelijk. Iedere bezoeker kan drie seminars uitkiezen. Tevens is er een ‘kennisplein’ waar de bezoekers informatie kunnen krijgen over allerlei relevante onderwerpen voor en over TFC’s en zendingswerkers. Daar zijn onder meer MemberCare Nederland en MKfocus Nederland vertegenwoordigd. De dag wordt gehouden in het Christelijk College Groevenbeek aan de Paul Krugerweg 44-50 in Ermelo en begint om 10.00 uur (de ontvangst is vanaf 9.15 uur). Voor meer informatie en aanmelden: www.eza.nl (registreren mogelijk vanaf januari.)

MISSION INSIGHT | 9


Verschuivingen Na een serie artikelen over de bijbelse grondslag en principes van zending beginnen we nu aan een serie over actuele thema’s in 21ste eeuw zending. Als richtlijn voor en uitwerking van deze thema’s zullen we gebruikmaken van het werk Door de wereld gaat het Woord, geschreven door Evert van de Poll. Bij het nadenken over deze thema’s komen een aantal begrippen naar voren waar wat nadere uitleg over gegeven wordt. Dan wordt het ook duidelijker wat de verbanden met en relevantie voor hedendaagse missionaire gemeenten met betrekking tot zending dichtbij en verder weg. Om een goed raamwerk te schetsen eerst iets over de *mondialisering van de zending. De missionaire praktijk van vandaag heeft steeds meer weg van één 10 | MISSION INSIGHT

globaal zendingveld: een World Wide Web van netwerken, uitwisselingen en partnerschappen. Dit is uiteraard voor een deel het gevolg van de mondialisering op politiek, economisch en cultureel gebied. Afstanden worden geringer, reizen wordt gemakkelijker en goedkoper. Informatie over wat er overall op de wereld gebeurt, is direct beschikbaar, in overdaad en via indringende beelden. Landen en volken raken nauwer bij elkaar betrokken, nationale economieën met elkaar verweven, verschillende culturen met elkaar verstrikt. Grenzen verliezen veel van hun onoverkomelijkheid, als ze al niet de facto vervallen. Daardoor is veel meer contact, uitwisseling en samenwerking mogelijk tussen kerken en christelijke organisaties in verschillende regio’s van de wereld. Het gevolg is een mondiale vervlechting van het zendingswerk. Naast deze algemene factor zijn er ook


MISSION INSIGHT | door Louise Ho

Als grenzen en afstanden vervagen door globale tendenzen, heeft dat ook gevolgen voor zending. (bewerkt door JLH)

factoren in het spel die specifiek met ontwikkelingen binnen het christendom te maken hebben. Om te beginnen is er het groeiende aandeel van de niet-westerse landen. In numeriek opzicht is het zwaartepunt van het christendom in de afgelopen drie decennia verplaatst van het noordelijke naar het zuidelijke halfrond. Verreweg de meeste christenen van ongeacht welke hoofdstroming in het christendom, bevinden zich nu in Patijns-Amerika, Afrika beneden de Sahara, Oceanië en Oost-Azië. In de volksmond heet dit nog vaak de derde wereld, maar die term is verouderd sinds de ineenstorting van het communistische blok (de ‘tweede’ wereld). In plaats daarvan spreekt met van de ontwikkelingslanden, maar sommige daarvan zijn al uitgegroeid tot ware economische grootmachten. In de missiologie noemt men alle niet-westerse ;amdem samen de tweederde wereld. Andere termen zijn demeederheidswereld (majority world) – in de dubbele betekenis van de meerderheid van christenen en de meerderheid van de wereldbevolking – en het mondiale zuiden ó(global south). Het Christendom heeft een

gelaatsverandering ondergaan. Het heeft niet langer een westers gezicht, maar vertoont de kleuren van alle talen en culturen op de aarde. Dat zie je vooral op grote zendingscongressen, met hun bonte verzameling van afgevaardigden uit alle windstreken”. Het gevolg van deze verandering is dat het oude onderscheid in de zending tussen ‘basis’ en ‘veld’ al lang niet meer opgaat. In vrijwel alle landen van de wereld zijn er gemeenten die getuigen van Christus en mensen uitzenden naar andere landen, en tegelijkertijd zendelingen van buitenaf die gekomen zijn om er te evangeliseren, gemeenten te stichten en alle soorten van hulpwerk te verrichten. Wat is het aandeel in zending van de tweederde wereld? “Vanaf haar begin in het midden van de achttiende eeuw is de protestants Evangelische wending lange tijd een beweging van eenrichtingsverkeer geweest, van het Westen naar de rest van de wereld – from the west to the rest. Aanvankelijk lag het zwaartepunt in Groot-Brittanië. In de loop van de twintigste eeuw hebben de Verenigde Staten de leidersrol overgenomen. Al vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leverden zij de meeste werkers en de meeste Financiële middelen. Na deze ‘grote twee’ treffen we op de ranglijst van zendende landen een aantal

Het christendom heeft een gelaatsverandering ondergaan. Europese landen aan. De Angelsaksische landen , ook van buiten Europa, en hun theologen spelen een toonaangvende rol, zozeer zelfs dat andere wereldtalen en culturen erdoor worden overstemd. Sinds de jaren tachtig zien we een toenemende belangstelling voor zending wereldwijd, en een steeds grotere participatie van jonge kerken in de ‘opkomende landen’. Van een westerse beweging van Noord naar zuid, is de zending veranderd in een mondiale, multicilturele en multinationale beweging. De niet-westerse kerken zijn niet alleen volop betrokken bij de mondiale zending, hun aandel daarin wordt

steeds belangrijker. Men spreekt van de ‘internationalisering van het zendingspersoneel’. Een aantal ‘opkomende landen’ wordt daarbij steeds belangrijker zoals bijvoorbeeld Zuid Korea, Brazilië, Nigeria, de Filippijnen, India and China (inderdaad dat moeilijk toegankelijke’ land). Volgens onderzoekers, die deze ontwikkelingen van nabij volgen, is het totaal aantal zendingswerkers uit de tweederde wereld op dit moment al hoger dan dat van alle westerse landen bij elkaar genomen. Naast dit aantal officieel bekende zendingswerkers , zijn ere en groot aantal ‘onbekende’ officieuze ‘zuidelijke’ evangelisten/zendelingen in ander landen. Zij vormen een onderdeel van de migratiestromen naar het MiddenOosten, Noord-Amerika, Europa en Australië. Enerzijds hebben zij de zelfde beweegredenen als alle migranten: een situatie van arnode, vervolging of oorlog ontvluchten, of gewoon werk zoeken. Tegelijkertijd voelen ze zich in het land van aankomst het Evangelie te verbreiden. Doordat zij veelal ongeschoold werk verrichten, vaak in een parallelle economie, staan zij in direct contact met bevolkingsgroepen van allerlei culturen waar de nationale jerjen maar moeilijk mee in contact weten te komen. Bovendien komen zij landen binnen die voor westerse christenen moeilijk toegankelijke zijn , waar de deur voor officieel zendingswerk op slot zit. Denk bijvoorbeeld aan de landen rond de Perzische Golf, aan alle olierijke islamitische landen in feite. De diaspora van arme landen houdt een geweldig potentieel in voor de zending wereldwijd. Wel moeten we erbij zeggen dat dit een andere manier van werken inhoudt dan die van de traditionele westerse zending*. Dit alles heeft geleid tot “zending in omgekeerde richting” een begrip dat we in ons volgende artikel van deze serie verder zullen belichten. We zullen dan ook ingaan op de gevolgen hiervan voor en de cruciale participatie van nationale gemeenten en zendingsorganisaties bij het uitvoeren van de grote opdracht in onze tijd en context. Door de wereld gaat het woord, Actuele thema’s in de mondiale zending, door Evert van de Poll, Uitgeverij medema-Heerenveen, 2013. MISSION INSIGHT | 11


MISSION EN GEMEENTE | door Piloot Reinier Kwantes

Missionary Aviation Fellowship (MAF) maakt hulp en zending mogelijk! Hand in hand lopen we verder… Dit voelt raar, te raar! Hier kan ik niet aan wennen. Ik ben in een dorpje van de Masai stam in Tanzania waar ik een medisch team heb gebracht. Een leider van het dorp, een man, laat me het dorp zien. We kennen elkaar 15 minuten en dat is voor hem blijkbaar genoeg om mijn hand vast te pakken en hand in hand verder te lopen. Ik zie stof en koeien. Veel stof en veel koeien. We drinken thee (of wat er voor door moet gaan) en chapati, een soort pannenkoek. De man wil mij nog even zijn huis laten zien. Hij neemt me mee de bush in naar zijn ‘boma’, een cirkel van doorntakken die om de huisjes van zijn familie en het vee staat. Hij vertelt me dat hij één vrouw heeft en drie kinderen. Zijn familie ontvangt me erg hartelijk. Na een poosje gaan we weer terug naar het dorp. Primitief Ik kan het haast niet geloven. Een paar jongens van de Hadzabe stam laten me hun ‘hutjes’ zien; een ‘koepeltent-achtig’ bouwwerk dat gemaakt is van takken en droog gras. Ik mag in een hutje kijken en op m’n knieën kruip ik bij eentje naar binnen. Daar zit een oud vrouwtje op een vuurtje te koken in een ruimte van nog geen 2×2 meter! De Hadza’s zijn een kleine stam die leven in de bush van het jagen met pijl en boog. Zij spreken een soort ‘klik’ taal en slapen alleen tijdens het 12 | MISSION INSIGHT

regenseizoen in zo’n hutje. De rest van de tijd slapen ze in de open lucht bij het vuur. Het is één van de weinige stammen op deze wereld die nog zo primitief leven. Dit zijn de stammen waar MAF ooit voor is opgericht. Met de vliegtuigen zijn deze stammen, die zó afgelegen en geïsoleerd leven bereikbaar voor het Evangelie van Jezus Christus! Vliegtuig als ambulance Vlakbij het vliegtuig zitten een aantal vrouwen onder een boom in de schaduw. Er ligt ook een ziek meisje van een jaar of 10. Het meisje heeft ontzettend veel pijn en kan niet meer lopen. Vaak proberen de mensen het probleem eerst op te lossen met ‘traditionele’ geneesmethodes en gaan daarna pas naar een dokter. Hierdoor gaan zieke mensen vaak pas heel laat naar een dokter en is door de kwakzalverij meer schade dan goeds gedaan. Maar in dit soort gebieden is goede medische hulp niet beschikbaar. De mensen zijn afhankelijk van de medische teams die MAF naar hen toe brengt. In sommige gevallen is het nodig om de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen, maar dat is vaak uren en uren, soms dagen lopen. Ik heb nog ruimte over in het vliegtuig en we besluiten om het meisje met haar moeder mee te nemen naar het ziekenhuis. Ik moet haar het

vliegtuig in tillen, het is schokkend om te zien hoeveel pijn ze heeft. Na een vlucht van 20 minuten landen we en kan het meisje snel naar het ziekenhuis gebracht worden. Even iets meer over ons: Reinier en Dagmar Kwantes-Wielheesen zijn samen met hun dochter Emma en zoon Olav door MAF Nederland als pilotengezin uitgezonden naar Dar es Salaam, Tanzania vanuit een VPE gemeente: de Evangelische Gemeente in Roosendaal. Van jongs af aan was het Reinier zijn droom om F-16 vlieger te worden. Die droom is uitgekomen. Daarnaast leek het hem ook een geweldige uitdaging om zich in te zetten als piloot voor MAF. Ook bij Dagmar is op jonge leeftijd het verlangen gekomen om zich in te zetten voor mensen in nood. (www. kwantesonair.nl )

Meer informatie over het werken als piloot of vliegtuigtechnicus voor MAF of ondersteuning van MAF kun je vinden op www.maf.nl

Piloot Reinier Kwantes (Uit een VPE gemeente in Roosendaal)


Mogen wij ons even voorstellen?

RUUTLUCCOLUMN Huis en haard verlaten om het goede nieuws te brengen in een ander land, of een zendeling van een andere cultuur komt hier in aanraking met onze gewoonten, kan soms verwarrende, bizarre, humoristische en schokkende momenten opleveren.

Een zomer in Zuid-Afrika Mooie natuur, grote bergen, grote golven, rijke blanke mensen in auto’s, arme donkere mensen zonder auto op straat.... Dit is wat mij het eerste opviel in Zuid Afrika.

Marco en Sanne Klein Wolterink-Prakken Wij wonen en werken met onze dochters Marisa (12) en Liesje (3) in Santa Cruz, Bolivia. Marco had in de jaren daarvoor een jaar in Kenia gewerkt als technische hulp voor zendelingen en Sanne groeide als zendingskind op in Perú. In mei 2000 zijn we als zendelingen door de Evangelische Gemeente ‘De Lichtstad’ te Eindhoven uitgezonden om in een kindertehuis in Bolivia te gaan werken. Na 6 jaar hebben we dit overgedragen aan Bolivianen. Daarna zijn we een sociaal bedrijf ‘Adoklein’ gestart met als doel kansarme gezinnen uit de armoede te helpen, door hen een stabiele baan en opleidingsmogelijkheden te geven, waardoor hun verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen kan groeien. Marco runt het bedrijf en is coach voor de werknemers. Daarnaast ondersteunen we kinderdagverblijven. Sanne geeft trainingen aan de schoolleiding en de ouders met betrekking tot lesgeven, opvoeding en hygiëne. Door het onderwijs voor de kinderen te richten op creativiteit, het nemen van initiatief en het oplossen van problemen, worden de kansen van deze kinderen groter. We hopen dat door de ondersteuning door middel van werk en opvoeding er stabiele gezinnen ontstaan die bijdragen aan de opbouw van de Boliviaanse samenleving. Bovendien geeft de dagelijkse coaching ons de kans om Gods woord heel praktisch bij de mensen te brengen. We zijn blij dat we nu als zendelingen bij VPE-Z aangesloten kunnen zijn en wensen u Gods zegen en nabijheid toe. Meer informatie en onze nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.vriendenvanadoklein.nl

Ik was met een groep christelijke jongeren naar Zuid-Afrika gegaan. Daar gingen wij projecten bezoeken en meehelpen met evangeliseren. De eerste plek waar we naar toe gingen was ‘Immanuel Ministries’ in Knisna. De mensen die daar werken hebben mij enorm geïnspireerd. Zij evangeliseerden en hielpen de mensen daar met zoveel enthousiasme en wijsheid. Alleen al een kinderliedje werd al in volle overtuiging mee gedanst en gezongen, waardoor de kinderen van de townships ook enthousiast werden en vrolijk meededen. De medewerkers van Immanuel Ministries verzorgden daar de kerkdiensten, en deelden een aantal keer in de week eten uit aan de arme mensen. Ik heb ook Theo en Jinke de Jong mogen ontmoeten. Naast alle anderen behoren ook zij tot deze bijzondere groep mensen.

“Zij evangeliseerden en hielpen de mensen daar met zoveel enthousiasme en wijsheid.” De tweede plek was in Jeffereys Bay daar was een soort school voor jongeren die niet meer naar school konden, het Joshua Project. Die kinderen hadden geen of bijna geen onderdak. Bij het Joshua project kunnen zij praktische dingen leren, waardoor ze later toch op zoek kunden gaan naar een baan, zoals bijvoorbeeld automonteur. Naast de praktische dingen leren zij ook over God. Wat een prachtig werk. Wat mij ook opgevallen is is dat alle Afrikanen ZO gigantisch lief en dankbaar zijn. Als je een sketch voor ze opvoert komen ze op het einde je knuffelen om je te bedanken. Ik vind dat zo mooi. Wat wij daar ook deden op het Joshua Project was in kleine groepjes samen komen, na de dienst, om met elkaar door te praten. Maar een teamgenoot van mij, Danielle, en ik die een groepje leidden, kregen niets uit de jongens. Zij zaten alleen te lachen en met elkaar te praten, en liepen uiteindelijk ook weg. Danielle en ik hadden het gevoel dat de jongens niets hadden opgevangen van de preek of het gesprek wat wij met ze probeerde te hebben. Ik vroeg me zelfs af of het nog wel zin had om door te gaan met ze. Op de laatste dag dat wij in Jeffereys Bay waren deden we een uitnodiging voor degene die hun hart aan Jezus wilden geven, dat zij hun pet of muts afdeden en naar voren komen om te knielen. Wij waren enorm blij verrast dat de jongens die ogenschijnlijk niets hadden opgepikt ALLEMAAL naar voren kwamen en met tranen in hun ogen. En hun hart aan Jezus hebben gegeven. Het was een prachtig emotioneel en onverwacht moment.

Lindsay Anderiesen


MISSION IN AKTIE

Nieuws update van de zendelingen op het veld in Afrika, Brazilië en Bolivia. Wilt u graag de nieuwsbrief ontvangen van een zendeling? Neem dan contact op met de contactpersoon.

door: Tamara Murris, Zuid-Afrika

Volop activiteit in het dorp! Het nieuwe dorp is af! Er wonen alleen nog geen kinderen, aangezien we nog steeds op de overheid wachten op de toezegging dat we ook kinderbijslag zullen krijgen op de 25 extra kinderen die we mogen aannemen… We hopen nog steeds om tegen het eind van het jaar 1 of 2 huizen te hebben geopend en voor meer kinderen te mogen zorgen. Nieuwe gebouwen Op dit moment zijn we bezig met het bouwen van een schoolgebouw om vanaf komend schooljaar alle scholing in te geven i.p.v. in allemaal verschillende gebouwen. Er zullen behalve vier leslokalen ook een bibliotheek en staf kamer e.d. in komen. Het gebouw wordt naast het sportveld gebouwd zodat alle sportfaciliteiten binnen handbereik zijn.

De adressen van alle zendelingen zijn te vinden op www.wereldzending.nl. 14 | MISSION INSIGHT

Wanneer het schoolgebouw af is, zal ik waarschijnlijk verhuizen naar het huis waar de Senior Home School les in kreeg en daar dan ook de speltherapie kamer maken zodat dat ook meer centraal tussen de twee dorpen is i.p.v. in het nieuwe

dorp, waar het nu tijdelijk in 1 van de nieuwe huizen is opgezet. Verder zijn we ook met de bouw van een nieuw kantoorgebouw begonnen aangezien we uit onze kleine office aan het groeien zijn. Er is te weinig privacy voor gevoelige gesprekken met stafleden of met maatschappelijk werkers enz. en dat zal in het nieuwe gebouw allemaal veel beter gescheiden zijn. Een hoop veranderingen dus in het dorp! Veel vooruitgang en verbetering om nog beter voor de kinderen kunnen zorgen :-) Contactpersoon | Els Murris-Beekhuizen • Tel. 020-6410961 • E-mail: emurris@online.nl en tcmurris@online.nl


Familie Klein Wolte

rink

door: Marco, Sanne, Marisa en Liesje Klein Wolterink, Bolivia

“Leer ons, Here, uw weg, opdat we in uw waarheid wandelen. Verenig ons hart om uw naam te vrezen” Psalm 86:11 Onze trouwtekst is voor ons elke dag waarheid. Wij willen de mensen met wie Elk kinderdagverblijf draait op zichzelf, we werken leren wandelen met God. We willen hen leren Christus te volgen in de kleinste dingen van alle dag. In Bolivia is het onderwijssysteem gericht op geheugen, het ouderwetse ‘stampwerk’. Daardoor hebben de mensen niet geleerd de theorie te linken aan de praktijk. Dit heeft niet alleen consequenties op de werkvloer, maar ook in de kerken: de preek blijft vaak theorie en wordt niet in het alledaagse leven toegepast. Hierin zie wij een taak. Wij zijn een sociaal bedrijf ‘Adoklein’ begonnen om kansarme gezinnen zowel economisch, geestelijk en praktisch tot hulp te zijn. Het is een plek waar de mannen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren ontdekken. Ze krijgen opleidingsmogelijkheden om verder te groeien. Zo kunnen ze – samen met hun gezin - uit de armoede komen. Ook leren we mensen op tijd te komen, met geld om te gaan en verantwoordelijk te zijn voor hun daden. Wij maken en verkopen LED-lampen voor zwembaden. Wij hebben nu drie mensen die fulltime voor dit bedrijf werken en drie freelancers die op projectbasis betrokken zijn. Het afgelopen jaar hebben we een stageplek kunnen bieden aan studerende jongens uit twee kinderhuizen, zodat zij

stappen kunnen zetten in de maatschappij en zelfstandig leren functioneren. In de afgelopen 6 jaar is één van onze werknemers zelfstandig ondernemer geworden en hij heeft nu zelf twee medewerkers in dienst. Ik (Sanne) ben onderwijscoach op vier christelijke kinderdagverblijven. We bereiken 250 kinderen met goed Bijbels onderwijs, gezond eten en een veilige en stimulerende omgeving om op te groeien. Ik geef advies aan de organisatie van elk kinderdagverblijf, train twintig leidsters in lesgeven en klassemanagement en geef opvoedingscursussen aan de ouders. Door te werken met kinderen, krijgen we grote kansen om de mensen over God te vertellen en zo levens en gezinnen te helpen veranderen.

maar door onderling contact te leggen, leren ze veel van elkaar. Zo organiseer ik stagedagen voor hen, waarbij ze bij elkaar op bezoek gaan. Binnenkort staat een ontbijt op de planning, waar de directrices hun ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf dit jaar is een Boliviaanse psychologe nauw betrokken bij de kinderdagverblijven en ondersteunt ze met cursussen en oudercounseling, wat een heel goede aanvulling is. Op beide fronten – zowel werk als opvoeding - is het ondersteunen van kansarme gezinnen voor ons een strategische keuze om zo stabiele gezinnen te vormen waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en leren bij te dragen aan de opbouw van de Boliviaanse samenleving. Tevens zijn we actief in de kerk waar we al acht jaar naartoe gaan. Het is een kerk van met ongeveer 50 leden. Sanne is leidster van het zangteam en Marco is diaken. Samen met de oudsten van de gemeente zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een meerjarenplan voor de gemeente, met als doel als gemeente te groeien. Marco, Sanne, Marisa en Liesje Klein Wolterink Contactpersoon | tpdriedonks@gmail.com

MISSION INSIGHT | 15


december dit jaar. We sturen nu de jongens regelmatig een weekend naar hun moeder en maken dan een rapport over wat ze vertellen. We maken ons grote zorgen omdat er bij hun thuis niet veel te doen is (geen kabeltv / geen internet, enz.) dat ze weer de straat op zullen gaan. Maar uiteindelijk zal het de rechter zijn die beslist.

door: Ednilson en Nathalie de Souza Oliveira, Brazilië

Als een Herder die zijn schapen leidt... Het is ruim 1,5 jaar geleden dat wij een counselingcursus volgden hier bij Jeugd met een Opdracht Recife. In deze periode hebben we veel geleerd. Een van de dingen die geprofetiseerd werd over onze levens was: “God wil jullie gebruiken om een Herder te zijn voor kinderen / mensen die pijn gedaan zijn.” Ik (Nathalie) had alleen nooit verwacht dat God ons (mij) zou gebruiken om een “Herder” te zijn voor tienerjongens! Toen we hier gingen werken zei ik meteen: “ik wil best de administratieve kant op me nemen maar ik ga niet direct met de jongens werken.. Ik heb niks met tienerjongens, ik weet niet hoe ik daar mee om moet gaan.” God heeft alles omgedraaid..Ik heb de jongens leren kennen en ik pak elke mogelijkheid aan om ze te bemoedigen, toe te spreken en complimentjes te geven. Ze hebben mijn leven veranderd en zijn een stukje van onze familie. Mijn dochters kennen alle jongens en spelen en communiceren met iedereen. Sara (4) corrigeert de jongens regelmatig als ze iets doen wat Sara van ons niet mag en ze luisteren nog ook ☺ Komen en gaan Alle jongens die hier komen wonen gaan door een proefperiode op een andere locatie. Dit duurt twaalf dagen. Daar moeten ze zich houden aan regels, bedtijden, zelf kleren wassen en schoonmaken. Dit is erg moeilijk voor jongens die ZONDER enige regels leven en ook geen respect hebben voor anderen. Op dit moment zijn er drie jongens in de proefperiode (er waren er zes maar drie zijn al weggegaan) en we hopen ze vrijdag 16 | MISSION INSIGHT

(4 oktober) in ons huis te ontvangen waar ze komen wonen! Ook hebben we afscheid moeten nemen van Joaime die net 18 jaar is geworden. Joaime is een jong die geen verantwoording neemt voor wat hij doet.. Alles is iemand anders schuld of “hij is nou eenmaal zo...” ook vindt hij dat hij niet hoeft te werken en vindt het normaal dat hij alles maar voorgeschoteld krijgt. Nu is het tijd dat hij gaat groeien en moeten we hem in het diepe gooien en hopen dat hij de juiste kant op zwemt. Messias en Lucas Messias en Lucas zijn twee broertjes die hier wonen. Messias woont hier al ruim vier jaar en Lucas ruim een jaar. Hun moeder kan niet voor hen zorgen. We hebben al jaren contact met hun moeder en brengen regelmatig visites aan haar huis en tegenwoordig lijkt het iets beter met haar te gaan. Nu heeft hun moeder de rechter gevraagd of de jongens weer bij haar mogen komen wonen en hij kan geen “nee” zeggen omdat volgens de wet een kind maar twee jaar in een opvanghuis mag blijven en daarna terug moet naar familie of voor adoptie. De rechter heeft nu besloten dat wij eraan moeten werken om hen terug te plaatsen in

Arlan Arlan heeft in Huize Hoop gewoond en is naar het stafwerkershuis vertrokken toen hij 18 werd. Nu woont hij weer hier in huis maar dan als medewerker. Arlan heeft ons meerdere keren opgezocht om te praten. Eerst alleen met Ednilson, maar nu ook regelmatig met ons samen. Hij heeft veel moeite met discipline. Zijn kamer is altijd een troep en kleren worden nauwelijks gewassen, ook spijbelt hij veel van school. Ik heb hem hierop aangesproken en samen met hem een lijst gemaakt met welk klusje hij op welke dag doet. Nu vraag ik hem altijd op deze dagen of het gedaan is. Ik en Ednilson besloten dat het goed zou zijn als ik dit zou doen omdat hij veel respect voor mij heeft en weet dat ik achter hem aan ga! We zijn blij dat we hem zo mogen helpen in het volwassen worden. Ons gezin Ja, ook ons gezin is veranderd! Vijf maanden geleden werd onze zoon en broertje (Jonathan) geboren!! Gelukkig ging alles goed en kwam mijn moeder een maand helpen.. Ik ben bevallen in een openbaar ziekenhuis wat een hele beleving was! Iedereen bevalt in een openbaar ziekenhuis zonder pijnbestrijding.. Gelukkig had ik op het einde pas echt pijn.. Iedereen was verbaasd dat het zo snel ging. Ik lag met drie andere meisjes (onder de 18) samen te bevallen! Heel apart! De meisjes zijn erg blij met hun broertje en helpen mama heel goed. Jonathan is erg groot en sterk voor zijn leeftijd. Hij wil altijd graag zijn zussen in de gaten houden. Half oktober gaan we een weekend naar het strand als gezin (aangeboden gekregen van een pastoor). We zijn erg blij dat we in zijn huisje mogen zodat we kunnen uitrusten! Leiders zijn betekent dat we eigenlijk nooit echt vrij hebben. Drie dagen later komen mijn zusje en haar verloofde bij ons op bezoek! Ook hier zien we allemaal erg naar uit. Liefs van Ednilson, Nathalie, Sara, Joana en Jonathan Contactpersoon | Martin en Riette van Zanten • E-mail: mvzanten@versatel.nl • Tel: 0252412048


bevolking), om profijt te kunnen trekken van de Franse koloniale instelling. Wij geloven dat deze beide bevolkingsgroepen een onverwaterd evangelie nodig hebben, omdat Jezus Christus de Enige is die hen kan bevrijden van hun geestelijke en sociale gebondenheden. We willen niet op eigen houtje werken, maar hand in hand met de plaatselijke christenen. De vaak heel kleine evangelische gemeentes in Senegal en omstreken zijn beïnvloed door het feit dat ze een minderheidsgroep vormen in Senegal. Bijbels onderwijs is nodig zodat de Senegalese christenen meer geloofsvertrouwen en visie gaan krijgen om hun familieleden, vrienden en buren met het evangelie te bereiken. Een heel positief punt betreffende Senegal is het feit dat er godsdienstvrijheid is, ook al is het overgrote deel van de bevolking moslim. De overheid bemoeit zich niet met godsdienstige aangelegenheden. Daardoor kunnen wij daar openlijk als zendelingen heen gaan. Voorlopig maak ik vanaf Madeira zendingsreizen naar Senegal, maar we hopen dat we binnenkort op een permanente basis terug kunnen gaan naar Senegal.

Aangezien we vrij nieuw zijn bij VPE Zending, willen we hier graag een kleine introductie geven van onszelf en van ons werk. Beste Mission Insight vrienden, Wij zijn zendelingen in het WestAfrikaanse land Senegal. Mijn vrouw Sietske is Nederlandse, maar ze woonde als kind in Suriname, waar haar ouders zendelingen waren. Ikzelf ben Portugees, maar ik ben geboren en getogen in Congo, waar mijn ouders een bedrijf hadden. Ik leerde de Heer Jezus kennen in Kinshasa op 19 jarige leeftijd en ben daar gedoopt in een ‘Assemblies of God’ gemeente. Enige jaren later ben ik gaan studeren aan een theologische school in Portugal, omdat ik me ervan bewust was dat de Heer me riep voor de zending. Enkele jaren daarna ontmoette ik Sietske in Noord-Afrika waar ik met YWAM werktte en zij met OM. Sindsdien zijn we al ruim 20 jaar zendelingen in verschillende islamistische landen. Twee en een half jaar daarvan waren we in Senegal, waar we in Dakar, de hoofdstad, woonden. Momenteel zijn we gevestigd op het Portugese eiland Madeira, waarschijnlijk tot ongeveer januari 2014. Onze beide kinderen studeren nu in La Rochelle, Frankrijk. We zijn sinds anderhalf jaar aangesloten bij de VPE Zending en daar zijn we heel blij om. Wanneer we straks met z’n tweeën terug gaan naar Senegal, zullen we samenwerken met een kleine gemeente in Saint-Louis,

dicht bij de grens met Mauretanië, en ons inzetten voor gemeentestichting in het noorden van het land. De mensen in deze regio zijn moslims van verschillende ethnische achtergronden en ze praktiseren ook animisme. De imams (moslim priesters) hebben de bevolking letterlijk in hun macht en gebruiken daar veel tovenarij voor, dus demonische bezetenheid is een veelvoorkomend probleem. De meeste gezinnen staan een zoon af aan deze marabouts, ook al weten ze dat deze kinderen uitgebuit en mishandeld zullen worden als bedelaars in een ander deel van het land of in een buurland. Deze mensen hebben meer dan sociale projecten nodig, al is dat ook belangrijk. Bovenal hebben ze het Evangelie van Jezus nodig om hen vrij te zetten van allerlei gebondenheden. In dit deel van Afrika zie je weinig mensen tot de Heer komen, maar dit geestelijk donkere en beklemmende gebied is nog amper uitgedaagd door het Evangelie. Dit gebied werd ooit gekoloniseerd door het seculiere Frankrijk, een land dat zelf geen begrip heeft van het evangelie. De Senegalese bevolking zag destijds in de Islam een middel om zich te verzetten tegen de koloniale meesters, wat de Islam alleen maar meer macht gaf. Dan zijn er ook Senegalezen die ervoor kozen Rooms Katholiek te worden (zo’n 5% van de

Onze voornaamste gebedsonderwerpen zijn: duurzame ondersteuning zodat we kunnen teruggaan naar Senegal. Ook graag gebed voor alle papieren die nodig zijn om daar straks een permanente verblijfsvergunning te krijgen. De Senegalese autoriteiten hebben de procedures kortgeleden moeilijker gemaakt om visa’s te krijgen, zowel om het land in als uit te gaan. De naam die we deze bediening hebben gegeven is: Mission West Africa. U kunt onze website bekijken:www.facebook. com/sen.missions waar u kunt lezen wat we doen. U kunt daar o.a. lezen over mijn zendingsreis in juni 2013 en u vindt daar enkele foto’s en video’s van wat we doen in Senegal en ook in gemeentes in Nederland en Portugal. Neem a.u.b. contact met ons op via dit email adres: mwa.missions@gmail.com als u onze nieuwsbrief zou willen ontvangen. Hartelijke groeten in Christus, Aurelio en Sietske da Costa

Contactpersoon | M. en E. van Keulen, mariovankeulen@xs4all.nl MISSION INSIGHT | 17


Ihiei door: Cor en Ruth Schippers-Obasi, Love Cares, Nigeria

De kapsters Ihie, Inori Wij zijn blij dat het werk zijn doorgang mag vinden. Even een terugblik naar Ihie en Inori. “Hoe gaat het met hen?,” was mijn vraag aan onze werkers. Misschien weet u nog het verhaal over Ihie en Inori, de twee kapsters. Ik wil u

Inori

hen weer onder uw aandacht brengen. Ihie Ihie is een ongehuwde moeder van twee kinderen. Ze werd verwenst door haar ouders, zelfs de kleinkinderen werden verwenst want deze waren een foutje en werden met de nek aangekeken door mededorpelingen als zijnde de openbare meid die alle mannen al heeft gehad. Haar eerste kind werd door incest verwekt. Na twee jaar wilde iemand haar trouwen zo dacht ze, want hij zei immers: “ik weet dat je vruchtbaar bent.” Hij had zelfs een deel van de bruidsschat al betaald, trouwplannen waren al gemaakt toen ze zwanger bleek te zijn. Hij liet haar zitten met de reden dat het kind misschien niet van hem is. Er waren met hem misschien ook wel andere mannen. Ze was immers een openbare vrouw en was door familie gewaarschuwd. Hij nam de benen. Daar zit je dan met twee kinderen. Op de foto ziet u hoe treurig en uitzichtloos haar leven was, daar ziet u haar met haar dochtertje van drie en de baby slaapt binnen. Ze was goed in het haar doen op de traditionele manier. Daar wilde ze iets mee gaan doen daarom ze heeft twee jaar lang een kappers scholing ondergaan. Foto 2: in 2010 opende Love cares voor haar en Inori een kappers trial -shop in de Onyike, Ihie staat achter en is 18 | MISSION INSIGHT

haar aan het inrollen, Inori is haren aan het zetten en staat voorop de foto De shop ging erg goed, de concurrentie was wel hoog maar dat is niet erg omdat je dan ook beter je best doet. Helaas zit er een relatie of een goede man vinden voor Ihie er niet bij, omdat haar naam al verdoezeld is en dat blijft haar achtervolgen. Ze verlangt er zo naar om geliefd te worden en om ook dat mee te mogen maken. Na overleg met de medewerkers van Love Cares is ze begin van dit jaar naar de grote stad vertrokken met haar kinderen. Voor Love Cares een extra zorg, hoe zal het gaan ?? Zal ze sterk genoeg zijn en de vele verleidingen kunnen weerstaan of zal ze met een derde zwangerschap thuiskomen. of blijf ze staande in haar geloof in de Heer? Ook Love cares moet haar dochters leren los laten en voor hen bidden en we houden telefonisch contact en ze zegt het goed te maken. Ze heeft werk kunnen vinden bij een kappersshop en de kids doen het ook goed en zitten op school. Inori Hoe gaat het dan nu met Inori? Dat vraagt u zich nu af. Ja, eigenlijk goed kan ik zeggen. Ze heeft een lieve man gevonden en is getrouwd. Hij accepteerde haar dochtertje en hij is van plan om zijn vrouw binnenkort mee te nemen naar de stad

waar hij werkt als telefonist bij een grote fabriek. Logisch dat hij zijn vrouwtje bij zich wil hebben. Love cares is blij en verdrietig tegelijk, omdat we nu waarschijnlijk onze kappersshop moeten sluiten als we geen huurder kunnen vinden.. Maar onze meisjes doen het goed en daar gaat het om. Wij hadden dit niet kunnen doen zonder uw steun en gebeden. Bid voor Ihie ze dreigt verbitterd te raken en voor haar soortgenoten die stil lijden onder bedrog, misbruik en fouten van vroeger. Dat ze rust en vergeving mogen vinden bij God en als het kan een man mogen ontvangen naar Gods wil. Dit is een groot verdriet in Afrika, het stigma dat je krijgt, jammer genoeg ook wel eens binnen kerken. Namens Love Cares youth Ministry Nigeria Thank you, for your love and God Bless you. Wij wensen jullie fijne en Gezegende feestdagen Cor en Ruth Schippes-Abu

Contactpersoon | Jobke Koningswoud • Tel. 0187-600660


door Theo en Jinke de Jong, Zuid-Afrika

Een nieuw seizoen In Nederland is de herfst op komst, bij ons in Zuid-Afrika kunnen we genieten van de lente. Niet alleen qua jaargetijde beginnen we aan een nieuw seizoen, maar ook qua werk. We zijn nu voornamelijk werkzaam in Oupad, één van de achterstandswijken van Knysna. De afgelopen twee maanden heeft God ons duidelijk gemaakt dat we onze werkzaamheden moeten uitbreiden naar de kinderen en jeugd van andere wijken en dorpen in en rondom Knysna. Focus op kinder- en jeugdwerk Na te hebben gebeden en gevast, werd voor ons duidelijk dat dit een nieuwe stap wordt in ons avontuur met de Heer. We kregen o.a. een bevestiging door onderstaande Bijbeltekst Jes. 43:18-19: “Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.”

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij Immanuel Ministries gaan we begin volgend jaar aan het werk bij een andere stichting. De afgelopen twee jaren zijn goed geweest voor onze vorming, ons denken over zending, om ervaring op te doen in de gewoonten van Zuid-Afrika, et cetera. Verder is deze tijd erg goed geweest om nieuwe contacten te leggen. Nu is het tijd om volledig de focus op het kinder- en jeugdwerk te hebben, niet alleen in Oupad, maar ook in andere gebieden rondom Knysna. Het plan is om op regelmatige basis diverse wijken en dorpen te bezoeken. We willen dan thematische kinder- en jeugdclubs houden met een feestelijk karakter. Dit willen we doen samen met de lokale bevolking, kerken en Youth for Christ. Tijdens zo’n club willen we naast de Bijbelse boodschap ook maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Verder hopen we dat we op scholen de mogelijkheid krijgen om de kinderen en jeugd te onderwijzen. We willen ze Bijbelse normen en waarden bijbrengen

Familie De J

ong

met betrekking tot de maatschappelijke problemen die spelen bij de kinderen en de jeugd. Hierbij doelen we onder anderen op tienerzwangerschappen, agressie en dranken drugsmisbruik. Vanaf januari gaan we werken onder de vlag van The Rock Church Knysna. Dit was al onze thuisgemeente. Vanaf januari mogen we onze bediening bij hen uit gaan voeren. We gaan op vrijwillige basis werken, net zoals bij Immanuel Ministries. The Rock Church wil werkzaam zijn in de achterstandswijken en dorpen rondom Knysna. Dit sluit aan bij de visie die wij hebben. We zijn enthousiast over de mogelijkheid om met The Rock te werken en zijn blij dat we de kans krijgen om meer kinderen en jeugd te bereiken in andere wijken en dorpen. Vriendelijke groet, Theo en Jinke, Dooitze en Ruben de Jong

Contactpersoon | vacant MISSION INSIGHT | 19


Door: Chris Onderstal, Malawi

Vanuit Malawi De start van 6000 kg maismeel inkoop voor de kwetsbare gezinnen in ons dorp

In Nederland is de herfst ingetreden en in Malawi het droge- en warme seizoen. Afgelopen weekend was het 48 graden in het warme zuiden. De hoge temperaturen maken de leef- en werkomstandigheden een stukje zwaarder. Veel water drinken, je huid bedekken en op het heetst van de dag uit de zon blijven is het beste advies om op te volgen. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt op Ahava. We konden o.a. de rest van de ruim 400 meter omheining plaatsen en wat een zegen dat is nu we geen geiten, koeien, pluimvee en mensen op het project hebben. Inmiddels is de bouw hervat en wordt er gewerkt om de tweede fase van de kliniek af te ronden. Een hongersnood dreigt Zorgen zijn er ook nu het meer en meer duidelijk gaat worden dat er een hongersnood in Malawi zal gaan komen. Hevige regenval en het verloren gaan van de oogst is de grootste oorzaak van dit probleem. De prijzen voor een zak maïs van 50 kg zijn het driedubbele geworden van wat men hier normaal voor betaalt. In ons dorp Lauji 1 is nu al veel honger, maar het hoogtepunt zal in januari en februari zijn. Ahava wil in deze maanden de meest kwetsbare gezinnen helpen met maïsmeel. Voor 10 euro per maand helpt u een gezin met 3 kinderen voor een maand met eten.

Helpt u mee? U kunt uw donatie storten op ABN/AMRO 57.46.67.431 op naam van SOWBM (Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi) te Leiderdorp onder vermelding van: ‘Voedselhulp Lauji 1’.

Iedere euro is er 1!! 20 | MISSION INSIGHT

Geborgen in Zijn Hand Maar God zegt in Zijn woord: `Werp al uw zorgen op Mij, want Ik zorg voor u.` Daar mogen we op vertrouwen want Zijn belofte houdt altijd stand. We mogen ons geborgen weten in Zijn Hand en dit geldt voor jullie in Nederland en voor ons hier in Malawi. Voor de mensen waar mijn hart en bewogenheid zo naar uit gaan, de velen die hem alleen in naam kennen, wat een voorrecht dat we Hem bekend mogen maken. Ik wil jullie allen bedanken voor jullie gebeden, jullie betrokkenheid en financiële ondersteuning zodat we hier een zegen voor de mensen mogen en kunnen zijn. In woord en daad zoals de Heere Jezus ons is voorgegaan.

De kliniek krijgt vorm

Kijk voor meer informatie op www.ahavamalawi.com en dan weblog Chris. In Hem verbonden, Chris Onderstal Contactpersoon | Ben Fisser • Tel. 07105764672 • fisserleiden@wanadoo.nl

Het ouderen project, maismeel een deken en gebed


Door: Richard en Pita Zevenbergen, Brazilië

Verslag van een ervaring in wereldwijde samenwerking:

het wereldzendingscongres van de World Assemblies of God Fellowship in Cancún, Mexico van 3 tot 7 juni 2013. Wat een voorrecht om deel te mogen nemen aan dit wereldzendingscongres. Begin 2013 raadden Louise Ho en Ruben Flach me aan biddend te overwegen naar dit congres te gaan. En het werd een feit! Ik wist niet wat ik moest verwachten en was ook nooit eerder in Mexico geweest. Hoewel het financieel een hele uitdaging was, voorzag God. Hij is getrouw. Als enige Nederlandse deelnemer voelde ik een speciale verantwoordelijkheid. Tijdens de openingsdienst werden de bezoekers uit alle landen voorgesteld. Toen ze Nederland’’ riepen, had ik bijna geen lef om op te staan. Toch voelde ik een bepaalde trots dat ik mijn land in die hele grote zaal mocht vertegenwoordigen. Tot mijn verbazing kreeg ik een groot applaus, als enige uit ons land temidden van duizenden deelnemers uit meer dan zeventig verschillende landen. God is wereldwijd iets heel erg groots aan het doen! De zendingsleiderssessies Tijdens zendingsleiderssessies werden thema’s als teamwork en netwerken opbouwen besproken. Alles gaat beter als meerdere mensen samen Gods werk doen, dit geldt ook voor nationale bewegingen. Om dit te realiseren moeten we internationale netwerken opbouwen. Greg Mundis, leider van de zendings-afdeling van de Assemblies of God in de VS, had twee betekenisvolle citaten voor zendelingen: “Zending en lijden gaat altijd samen. Als je succes hebt op het zendingsveld zonder lijden, dan betekent dat dat iemand anders vóór jou al heeft geleden. Als je geen succes hebt op het zendingsveld maar wel lijdt, ben jij aan het lijden voor iemand anders die later succes gaat hebben.” en: “Wij onthouden de zendeling die de held is. Maar wij vergeten dat er een heel team van medewerkers achter de zendeling stond. Paulus, de grootste zendingsheld van de kerkgeschiedenis, had tenminste negentig medewerkers, voor zover we kunnen nagaan. Wat een enorme samenwerking.” Het tweede thema ging over het bereiken van het juiste evenwicht, een gezonde verhouding, tussen het aantal kerkelijke gemeenten in een nationale beweging en het aantal zendelingen die vanuit dat land zijn uitgezonden. Brad Walz, de voorzitter van de World Assemblies of God Fellowship Mission Commission noemt dit het berei-

ken van de critical mass’’. Voor hem is dat voor elke 10 gemeenten tenminste één zendeling (10:1). Voor Brazilië met 123.449 kerken is die verhouding nu 166:1. Een een 10:1 verhouding zou in dat land direct 11.602 nieuwe zendelingen genereren. Vandaar dus de urgentie Brazilië wakker te maken”’, niet alleen om een zendíngsland, maar nog meer een zendénd land te worden. De Nederlandse VPE -Zending is daar al bij betrokken door ons, de familie Zevenbergen, in Brazilië te laten dienen, waarbij we ons primair richten op het mobiliseren en toerusten van Brazilianen voor zendingswerk in Europa, een essentiële, uitdagende en vaak overweldigende taak. Met dank constateerden we dat God de Assemblies of God gebruikt zoals door het volgende wordt geïllustreerd: In het jaar 2000 waren er wereldwijd bijna 28 miljoen AG kerkleden. Sinds die tijd zijn er per jaar ongeveer 3 miljoen bijgekomen. Dat betekent een toename van ongeveer 58 duizend per week, 8 duizend per dag en 350 per uur, 5,7 per minuut en 1 nieuwe gelovige per 10,5 seconden ergens in de wereld. De AG World Fellowship groeit harder dan ooit tevoren, maar deze groei is voornamelijk in Latijns-Amerika en in Afrika, met enkele landen in Azië en Oost-Europa. De meeste landen en grote gedeelten van de wereld zijn nog amper bereikt met het evangelie, of kennen bijna geen groei. De grote gebieden waar het evangelie nagenoeg nog niet is verkondigd, liggen binnen het bekende 10/40 raam: de wereld van de moslims, boeddhisten en hindoes, plus communistisch China en Noord-Korea. Het is van groot belang om zendelingen op te leiden en uit te sturen naar deze gebieden. Persoonlijk Deelname aan het wereldcongres zending van de AG World Fellowship was een hele grote zegen. Voor de zendingschool in Brazilië zijn samenwerkingsverbanden met andere scholen opgezet. Relaties zijn gelegd met andere leiders van de studentenbediening XA in Zuid-Amerika. Korte samenvatting van ons werk in Brazilië De voorbereidingen om de zendingschool in de nieuwe locatie opnieuw te starten,

verlopen moeizaam. Bid voor een doorbraak voor met name de verbouwing van de school. Daarnaast zijn we nu sinds een jaar bezig met een internationale Engelstalige kerk in Joinville, Brazilië, genaamd English Worship. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina English Worship International Church Joinville. Het werk met de studentenbediening Chi Alpha, waar Richard de landelijke vice-voorzitter van is, breidt sterk uit. Hij reist heel Brazilië door om deze bediening op verschillende universiteiten te ondersteunen. De specialiteit van Richard is om jongeren te motiveren om met hun toekomstige baan overal ter wereld ´tentenmaker -zendelingen te worden in de samenleving . In januari zullen we voor Chi Alpha het grote nationale zomerkamp houden waar studenten van heel Brazilië naartoe komen. Bekende internationale Engelstalige sprekers van Chi Alpha zullen spreken. Nederlandse studenten met een passie om effectieve christelijke leiders te worden en met hun opleiding meer voor God te kunnen doen, zijn hierbij ook uitgenodigd. Locatie: Joinville, Brazilië, 13-19 januari 2014. Contact en informatie: razevenbergen@ yahoo.com.br of via Facebook: richard zevenbergen. Als gezin zijn we gezond en gelukkig hier in Brazilië. Richard en Pita en de kinderen.

Contactpersoon | Mervin de Ruiter, Tel. 06-14658811 • mervinderuiter@wanadoo.nl MISSION INSIGHT | 21


MISSION SHORT UPDATES Vol verwachting uitkijken naar de toekomst Jes. 42:9: “De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.” Wat gaat er in mijn leven veranderen? Tijdens het komende half jaar zal ik vooral in Nederland en België zijn, maar daarna hoop ik terug te keren naar Rusland. In welke hoedanigheid weet ik nog niet en precies waar is ook nog niet zeker. Maar ik voel een sterke roeping voor Rusland en ik heb een groot verlangen om juist in dit land discipelen te maken, mensen die Jezus met hart en ziel volgen. Een aantal jaren geleden heeft God me visie gegeven voor mensen die herstel nodig hebben in hun leven en ik ben aan het bidden hoe ik meer gestalte kan geven aan die visie. Op dit moment zijn er nog best veel onduidelijkheden, maar zoals het vers in Jesaja 42:9 zegt, God verkondigt nieuwe dingen en voordat ze ontkiemen, maakt Hij ze bekend. Ik kijk met verwachting uit naar de toekomst! Ariana Lammers, Rusland voor meer: www.wereldzending.nl

God doet grote dingen in Spanje! Prijs de Heer voor het toenemende aantal mensen dat om de evangelische lectuur vragen. Aart is druk bezig geweest om de bestellingen samen te stellen, wat soms wel dozen tot 35 kilo tot gevolg heeft. Hij heeft de opslag 25 km. van ons huis, en verzendt de pakketten vandaar. Dit heeft soms prachtige gevolgen. Een pastor in Barcelona gebruikte het materiaal voor straatevangelisatie en in één weekend hebben 90 personen de Heer aangenomen. In Galicia, aan de andere kant van Spanje, gebruiken andere evangelisten grote hoeveelheden en ook in het zuiden wordt veel materiaal verspreid in dorpen waar geen evangelische kerken zijn. De afgelopen weken hebben we drie dorpen in Guadalajara bezocht en hebben we veel geëvangeliseerd, vooral ’s avonds. Tot nu toe is het hier nog steeds warm. Aart en Ronie Deelen, Spanje voor meer: www.wereldzending.nl

In de gevangenis: We zijn nog druk bezig in de gevangenis, er komen wekelijks zo’n 25 tot 30 tot de Heer. We gaan in de cellen, en hebben ook gezamenlijke bijeenkomsten met hen. Hier een verhaaltje van twee van de gevangenen. Karno zit in de gevangenis wegens verkrachting en moet nog heel lang zitten, maar nu volgt hij God heel intens en leeft heel dicht bij Jezus en is erg verandert. Hij is er elke keer wanneer er een kerk meeting is, en hij helpt ons met vertalen wanneer we in de verschillende cellen te gaan om het evangelie te brengen. We kunnen wel “pasar Cebuano” maar hebben nog wel een vertaler nodig met les geven. Brian en Mirte Longridge, Filippijnen voor meer: www.wereldzending.nl, www.leprosyphilippines.blogspot.com

Vanuit Haarlem- bouwen aan een cultuur van missionair discipelschap Nieuwe fase, nieuwe kansen betekent ook veel veranderingen en loslaten. En daar zitten wij als gezin op dit moment midden in. Ons verlangen is om een zegen te zijn voor anderen: Blessed to be a Blessing. Wij willen in ons dagelijks leven als gezin een verschil maken in het leven van mensen die Jezus nog niet kennen of Hem beter willen leren kennen. En wanneer je zoiets uitspreekt en ook als gebed geeft aan God, dan mag je verwachten dat Hij er wat mee doet en dat doet Hij! Extra ondersteuning gewenst Er zijn echter ook nog veel dingen die moeten gebeuren om dit mogelijk te maken. Op dit moment is er nog geen vervanging van mijn rol als projectcoördinator van Sonrise. Inmiddels zijn we als team begonnen het kernteam verder uit te breiden. Het belangrijkste op dit moment is onze financiën. Dit moet op orde komen. Inmiddels ben ik per 1 oktober voor 16 uur p.w. werkeloos en zal een drie maanden uitkering krijgen waarschijnlijk, maar daarna houdt het op. En dat legt veel druk op de ketel. Dat zou concreet betekenen als er niet meer giftgevers komen of een andere oplossing komt, ik een baan zal moeten zoeken en ik dus niet de gewenste drie dagen voor mijn missionair werk in Haarlem kan doen. Zoals je leest zit er veel in het vat. Ramona van den Hoed Blijf bidden en op de hoogte via www. ramonavandenhoed.nl of mijn facebook. voor meer: www.wereldzending.nl

22 | MISSION INSIGHT

Tyfoonseizoen in Manila, overstromingen Het tyfoonseizoen is begonnen. Dat hebben we ook goed kunnen merken. Er is in een heel korte tijd enorm veel regen gevallen. Op sommige dagen viel er in 24 uur zoveel regen, zoals er normaal in één maand valt. En soms regent het dagenlang aan een stuk door. Jullie hebben misschien de beelden op het journaal gezien vorige week. Veel huizen en wegen kwamen onder water te staan. De halve stad stond onder water. Gelukkig stroomt het water behoorlijk snel weg als de regen eenmaal is afgelopen (een kwestie van enkele uren). Ons huis is gelukkig droog gebleven! Vanuit een droog huis hadden we niet helemaal door hoe erg de overstromingen waren, totdat we probeerden om boodschappen te gaan doen. Op het eerste stuk weg stond het water bijna kniehoog (wat onze auto bijna niet aankon), maar daarna werden we teruggestuurd, omdat het water verderop tot borsthoogte kwam. Gelukkig konden we nog weer thuis komen! Veel mensen (vooral arme mensen) raken door de overstromingen elk jaar weer opnieuw hun huis en spullen kwijt en moeten helemaal opnieuw beginnen. Onvoorstelbaar! Gelukkig wordt er ook door veel organisaties hulp geboden. De kinderen hebben door de overstromingen een aantal extra vrije dagen gehad (wat ze niet erg vonden). Hans en Annemarie Colenbrander, Filippijnen voor meer: www.wereldzending.nl

Update vanuit Indonesië Veel veranderingen de laatste tijd op Papua: nieuwe gouverneur, nieuw beleid. Het wordt er bepaald niet beter op. Lola heeft een nieuwe studie opgepakt(Master ‘Missiologie’). Joëlle is druk met school en volleybal(extracurriculair). Marcel is begonnen met het geven van Engelse les aan middelbare school en aan huis en met de distributie van basale voedingsmiddelen aan hulpbehoevende scholieren & studenten die vanuit het binnenland hier aan de kust komen studeren en met veel te veel personen noodgedwongen in houten hutten wonen. M.&L . de Jong, Papua, Indonesië voor meer: www.wereldzending.nl/; http://papuaagape.webklik.nl/page/ homepage


Update vanuit Thailand Vanaf september zal ik voor ongeveer acht maanden gaan studeren. De mogelijkheid bestaat ook om verder te studeren op mijn vorige bijbelschool (Cornerstone MTC), daarvan heb ik een twee jarig diploma in interculturele studies gedaan. ‘All Nations’ is een internationale Bijbelschool, net iets ten noorden van Londen. Wanneer ik in Engeland ben, heb ik ook de mogelijkheid om een aantal Thaise celgroepen te gaan bezoeken. Er zijn ook twee lange vakanties in december en april, waardoor ik dan in Nederland ben! Karoen Poot, Thailand voor meer: www.wereldzending.nl

Goed nieuws vanuit Frankrijk, het goede nieuws voor Frankrijk We hebben goed nieuws vanuit Frankrijk: de grond is minder hard dan we aanvankelijk dachten. De mensen zijn veel opener voor het evangelie dan we dachten. We zijn dan ook wel behoorlijk veranderd in de benadering van de mensen en mochten met verschillende mensen bidden en telkens komen er mensen naar ons toe om te vragen wat er in ons leeft... We zijn veel minder krampachtig met evangeliseren bezig en het is veel meer een levensstijl of levenshouding geworden. We houden van de mensen of ze nou geïnterresseerd zijn in het evangelie of niet. We hebben al verschillende atheïsten gehad die ons om gebed vroegen en laatst was er zelfs een atheïst die voor mooi weer had gebeden en het was mooi weer ondanks de slechte weersvoorspellingen! Hij zei dat ik moest bidden voor mooi weer en ik zei dat hij dat ook wel kon doen. Hij vroeg hoe dat moest, waarop ik zei: gewoon vragen en je eindigt met in Jezus naam amen. En dat heeft hij gedaan. Hij en zijn vrouw vinden nu vaker een aanleiding om even langs te wippen.... Anje en Menno Menninga, Frankrijk voor meer: www.wereldzending.nl

Sunshinecorner Het was een heftig gebeuren toen Bohol, het eiland naast Cebu werd getroffen door een aardbeving van 7.3 op de schaal van Richter. De enorme schok trof ook Cebu en er zijn meerdere gebouwen verzakt en ingestort. Gelukkig was er niets beschadigd in Sunshine Valley. Wij, als groep van zeven personen, kwamen enkele uren later aan op het eiland Mactan en onze S.C. bus bracht ons naar het project. Daar was iedereen aanwezig omdat de scholen gesloten waren wegens inspectie voor instortingsgevaar. We hebben dan ook de hele twee weken met de kinderen kunnen spelen. En dat was erg leuk. Haren vlechten, nagels lakken, basket ballen, slipper spelletjes, en een kringspel wat eindeloos kon door gaan. De Hollandse avond die wij mochten verzorgen, was een groot succes. Eerst een spel van de blinde bedelaar Barthimeüs en daarna een geslaagd poppenspel over Jozef. Na de pauze werd er met waterballonnen gegooid en u begrijpt dat dat een prachtig sluitstuk was. Het afscheid is altijd moeilijk. Er werden briefjes gegeven aan de groep. Sommige kinderen kruipen weg, omdat afscheid voor hen zo moeilijk is. Er wordt altijd voor ons gezongen en gebeden voor we de bus instappen om naar het vliegveld te gaan en dat raakt je diep. Na een lange reis kwamen we weer veilig in Nederland aan. Paula van de Sluijs Sunshine Corner, Tito en Lenie Aguhayon, Filippijnen voor meer: www.wereldzending.nl, www.sunshinecorner.nl

Aanval op Pakistaanse christenen: 1 Oktober 2013: Het is een heel kritische tijd voor de kerk in Pakistan: Ik schrijf jullie één week na een afschuwelijke zelf moord aanval op de All Saints Kerk in Peshawar. Afgelopen Zondag, op 22 September, kwamen 2 militante extremisten de binnenplaats op van deze kerk en bliezen zichzelf op terwijl de kerkgangers de kerk uitkwamen. Veel doden en slachtoffers Het is een grote Anglicaanse kerk, en er waren honderden mensen. Tussen de 150 tot 200 onschuldige christenen kwamen om op afschuwelijke wijze, waaronder veel vrouwen en kinderen van de Zondagschool. Ongeveer 200 zijn gewond en velen zwaar. Hele gezinnen hebben hun vader, moeder, en/of kinderen verloren. Sommige hele gezinnen kwamen om. Van bijna elk gezin zijn wel 3 of 4 leden gedood. Van het 12-delige koor, zijn er slechts 2 over en van die 2 is er een gewond. Sommige kinderen hebben hun ouders verloren en zijn nu wees. De meesten zijn van heel arme gezinnen. Vele gezinnen hebben geen broodwinner meer. Een groot aantal van de kinderen hebben gebroken armen, benen en inwendige verwondingen. Sommigen zullen niet zonder ademhalingstoestel kunnen leven. Een heel groot aantal van de zondagschool kinderen zijn gedood…. Stelt u zich voor, dat de meerderheid van uw zondagschool in een dag gedood wordt! Wat een pijn en leed! Liaquat en Henny Qaiser, Pakistan voor meer: www.wereldzending.nl; www.christusinpakistan.nl

Integratie Ik ben een ‘duizendpoot’, een ‘bezige bij’, de ‘Martha’ van de familie. Het is moeilijk voor mij om te stoppen en even ‘Maria’ te zijn, aan de voeten van de Here Jezus. Toch is het juist dáár dat ik iedere keer weer merk dat God mij leidt door zijn Heilige Geest. Terwijl ik in gemeenschap ben met mijn hemelse Vader, mag ik al mijn ideeën en zorgen opzij zetten en ontdekken wat Hìj belangrijk vindt. Zo vertrok ik in 1980 naar Italië en niet naar China. Zo onderbrak ik mijn universitaire talenstudie en begon me in te zetten in de communicatie van het Evangelie via de Tvprogramma’s. Zo voel ik me in deze laatste periode door God geleid om me in te zetten voor de buitenlanders om me heen (zonder mijn andere taken tekort te doen). Jacoline van der Kraan, Italië voor meer: www.wereldzending.nl MISSION INSIGHT | 23


Machtigingskaart

Bedankt voor uw steun!

Hierbij machtig ik VPE Zending/OWZ een bedrag van € ……………. van mijn rekening af te schrijven t.b.v. ________________________ eenmalig / per maand / kwartaal / half jaar / jaar *) omcirkelen wat van toepassing is Ingangsdatum:……………………………… (met blokletters invullen a.u.b.)

Naam rekeninghouder: ___________________________________ (max. 20 tekens)

Adres: ________________________________________________ Postcode: _______________ Woonplaats: ___________________ Telefoon: ____________________Email: ____________________ Rekeningnummer: ___________________ Datum: ___________________Handtekening:_________________ U ontvangt 3x per jaar het blad Mission Insight. Stuur de kaart naar VPE Zending/OWZ, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen Advertenties

KAN IK TASTBAAR RESULTAAT ZIEN VAN MIJN GIFT AAN DE ZENDING?

CONVOY OF HOPE EUROPE

www.adoptacommunity.eu

Oproep voor de Filippijnen Tot gebed: • Voor de vermisten en gewonden. • Voorziening van eerste behoeften. • Voor de kinderen die ouder(s) hebben verloren. • Wijsheid en inzicht voor alle hulpverlening • Dat temidden van alle nood en pijn Gods liefde en kracht ervaren zullen worden. Tot geven: De gebieden van twee van de zendelingen van VPE zijn ernstig getroffen. VPE Zending werkt ook nauw samen met Convoy of Hope en de Assemblies of God kerken in de Filippijnen. U kunt uw giften voor hulp overmaken aan: NL53INGB0000185985 of NL61ABNA0447801708 t.n.v. VPE Zending/OWZ te Driebergen. O.v.v. Filippijnen. Fondsen zullen verantwoord gebruikt worden op de juiste locaties.

Mission 03 2013 online  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you