Page 1

MEI 2014 - NR 1

Mission Insight

Mission Focus

Wie zijn ‘de onbereikten’?

Een pot vol zegeningen “helpen uit de armoede te stappen”

Zending in omgekeerde richting Mission Insight

Vernieuwing In dit nummer

Azië Australië Rusland

A


INHOUD

Wie zijn “de onbereikten”?

Mission-Focus Wanneer spreken we van onbereikt? We gaan hier dieper op in in Mission-Focus.

pagina 4

Een pot vol zegeningen

“helpen uit de armoede te stappen”

Mission-Interview Het eerste volle jaar dat Hans en Annemarie Colenbrander op de Filippijnen waren, zetten ze een potje in de kamer. Met hun drie kinderen Nina (11), Eva (9) en Pepijn (6)) spraken ze af er elke keer een briefje in te doen als ze eens iets hadden meegemaakt dat een zegen was.

pagina 6

Zending in omgekeerde richting

door Thea de Jong

Mission-Insight In het vorige artikel was te lezen dat het zwaartepunt van het christendom in de afgelopen drie decennia is verplaatst van het noordelijke naar het zuidelijke halfrond, waar nu meer christenen zijn. Dit heeft het uiterlijk van het christendom veranderd.

pagina 10 En verder: 8 Van de penningmeester 9 Verjaardagen, Agenda, Komen en Gaan 13 Mogen wij ons even voorstellen... 14 Mission in Actie: Freek en Mina van der Speck 15 Henny en Liaquat Massih Qaiser 16 Tito en Lenie Aguhayon 18 Marcel, Lola en Joëlle de Jong 19 Karoen Poot 20 Ariana Lammers 22 Short Updates Bijlage: Gebedskalender en lezersonderzoek

2 | MISSION INSIGHT


VAN HET BESTUUR | door Louise Ho

Colofon Uitgave van VPE Zending v/h Opdracht tot Wereld Zending Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen Mei 2014, nummer 1 Verschijnt 3x per jaar. Bestuur: Peter Sleebos, voorzitter Peter Grim, penningmeester Louise Ho-van den Berg, zendingscoördinator Redactie: Peter Sleebos Louise Ho – van den Berg Klaas Kruizinga Joke Tan Eindredactie: Louise Ho - van den Berg Vormgeving: SENSUM, Almere Druk: Drukkerij de Bunschoter B.V. Adreswijzigingen graag doorgeven aan: administratie@wereldzending.nl Correspondentie s.v.p. richten aan VPE-Z secretariaat, p/a Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen Tel: 033-2986622, b.g.g. 036-5375688 Email: secretariaat@wereldzending.nl Stichting VPE Zending is lid van de - Evangelische Zendingsalliantie (EZA) - Nederlandse Zendingsraad - Assemblies of God World Missions - Pentecostal European Mission VPE Zending (voorheen OWZ) is opgericht in februari 1936 en is in 2011 officieel zendingsafdeling van de VPE geworden. De stichting stelt zich onder meer ten doel: Het verlenen van medewerking aan Nederlandse zendelingen in de verkondiging van het evangelie, evenals het bevorderen van dienstverlening op medisch en sociaal gebied. Giften Giften voor het werk zijn welkom op bankrekening: ING IBAN: NL53INGB0000185985 BIC: INGBNL2A ABN IBAN: NL61ABNA0447801708 BIC: ABNANL2A t.n.v. VPE Zending/OWZ te Driebergen Graag de naam van de zendeling vermelden Legaten Als u ons werk testamentair wilt steunen, is een akte van de notaris nodig. Stichting VPE Zending/OWZ is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 41222109.

Vernieuwing Nadat we in Mission Insight de thema’s ‘veelkleurigheid’ ‘verscheidenheid’ en ‘verschuivingen’ in de de 21ste eeuw zending hebben belicht en geïllustreerd, ligt de focus van dit nummer op ‘vernieuwing’. Iemand zei recent: “We leven niet in de tijd van veranderingen, maar we leven in een andere tijd.” Dat is een werkelijkheid die we ook in de zending tegenkomen. Dat vraagt allereerst om een nieuwe visie en passie, niet wat betreft aard, maar wat betreft intensiteit. We kunnen zo bekend zijn met en gewend zijn aan ‘zending’, aan de nood in de wereld, aan rampen die plaatsvinden en mensen die een God-loze eeuwigheid ingaan, dat we het bijna niet meer aankunnen of willen. Onze pogingen lijken zo’n kleine druppel op een gloeiende plaat. We hebben al zolang gebeden, ons ingezet, gegeven. Welk verschil heeft het gemaakt? Als we het nieuws van onze zendelingen lezen en in ons opnemen wordt die vraag duidelijk beantwoord. Het verniewt ons perspectief, verscherpt onze visie en wakkert onze passie aan. Bovenstaande nieuwe visie en passie geeft ook de energie voor een nieuwe betrokkenheid. We willen participeren in wat Hij aan het doen is in de wereld, dichtbij en veraf. De Heilige Geest is altijd creatief en relevant en leidt naar nieuwe mogelijkheden in Zijn werk. Sommige zendelingen zijn een nieuwe fase in hun werk ingegaan, zoals Theo en Jinke de Jong in Zuid-Afrika en Hans en Annemarie Colenbrander in de Filippijnen. Ook is er een nieuw zendingsechtpaar, Chistiaan en Nathalie Tan, dat later dit jaar naar Aruba gaat. Anderen gaan met nieuwe kracht en vastberadenheid dagelijks verder met de hen toevertrouwde taken. In dit nummer werken we ook de nieuwe focus op “onbereikte groepen” en “omgekeerde zending” (“reverse mission”) verder uit. Hoe meer zendingsgerelateerde inzichten we hebben, hoe betekenisvoller ons aandeel in het uitvoeren van de Grote Opdracht zal zijn. Hoewel er nieuwe trends en benaderingen zijn, verliezen we de oorspronkelijke focus “ga dan heen en maak discipelen van alle naties” nooit uit het oog. Er is nog een weg te gaan. Laten we ‘samen gaan’ voor deze Wereld.

Louise Ho - van den Berg zendingscoördinator

Graag willen we het volgende onder uw aandacht brengen Ten eerste: De OWZ/VPE Zendings nieuwe website is gelanceerd! www.vpezending.nl. Daar is Mission Insight ook op heel leesbare wijze te vinden. Deze website geeft de zendelingen ook de mogelijkheid om zelf recente en relevante informative te plaatsen onder het kopje: ”short updates”. Zo kunt u ook veel beter op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Ten tweede: Het lezersonderzoek betreffende het zendingsblad Mission Insight, voorheen onder de naam Opdracht, zal nog tot eind mei worden verlengd. Er zijn twee mogelijkheden om deze survey in te vullen en terug te sturen: Invullen op de website www. vpe-zending.nl. Of het bij dit blad

ingesloten tweezijdig bedrukte blaadje met dit lezersonderzoek in te vullen en in de ongefrankeerde envelop te verzenden. Uw terugkoppeling is erg waardevol en belangrijk. Hartelijk dank vast. Tenslotte: Financiële uitdagingen beïnvloeden veel zendingswerk en zendelingen. Het bestuur houdt zich ook bezig met verantwoord rentmeesterschap van wat God ons toevertrouwt en de nodige ondersteuning van de zendelingen. Dit betekent onder andere een vermindering van het aantal Mission Insight uitgaven per jaar. Gelukkig wordt dit gecompenseerd door vermeerderde communicatie via de website.

MISSION INSIGHT | 3


Wie zijn ‘de onbe Paulus had vele passies, maar een van zijn belangrijkste doelen is geschreven aan de gemeente in Rome: ‘Maar ik heb er een eer in gesteld het (evangelie) niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was.’ (Rom.15:20)

Een zaak van lange adem We kunnen spreken van ‘onbereikt’ als het evangelie nog geen voet aan de grond heeft gekregen of als mensen het nog nooit gehoord hebben. Maar de term wordt veel gebruikt en verliest daardoor misschien gemakkelijk iets van z’n inhoud. Er is een nieuw woord: ‘unengaged’ – ‘niet betrokken’. Dit woord helpt ons om beter te begrijpen wie werkelijk de onbereikten zijn. Wat betekent ‘unengaged’ of ‘niet betrokken’? In het Engels betekent ‘to engage in a 4 | MISSION INSIGHT

task’ dat je voor een bepaalde periode betrokken bent bij een bepaald werk. Dus de ‘unengaged, de ‘niet betrokken’ groepen zijn die mensen waar GEEN kerk, organisatie of individu aanwezig is om hen te bereiken met het evangelie d.m.v. een lange termijn aanpak. Zelfs wanneer een kortverband team een bevolkingsgroep bezoekt en het evangelie vertelt, dan kunnen we er nog niet van spreken dat deze bevolkingsgroep bereikt is. Als een gemeente een bevolkingsgroep adopteert en een plan maakt, maar er is terplekke geen christen aanwezig die

dat plan kan uitwerken, dan is deze bevolkingsgroep nog steeds niet bereikt! Van bereikt-zijn is pas sprake als er terplekke voor langere termijn letterlijk ‘voeten aan de grond’ zijn, met een doelgericht plan om het evangelie uit te dragen. Is het te meten? Het cijfer dat onderzoekers en zendingsorganisaties hanteren om te bepalen of een bevolkingsgroep ‘bereikt’ is, is als 2% van de bevolking gelooft. Een groep zendingsstrategen telde 533


MISSION FOCUS | door E. de Leeuw*

bevolkingsgroepen met ieder minstens 25.000 mensen die onbereikt zijn. Maar er zijn ook kleinere bevolkingsgroepen die wachten tot zij doelgroep worden voor evangelieverkondiging! In onze provincie in China alleen al zijn er 10 tot 20 onbereikte bevolkingsgroepen. In Handelingen 14 lezen we dat de bevolking van Ikonium zo’n onbereikte bevolkingsgroep was. Paulus en Silas spraken met hen, maar omdat zij Grieks spraken kwam de boodschap niet echt over. God deed een genezingswonder door Paulus, maar de mensen legden dat verkeerd uit. Paulus trok daarop verder. Er was iemand anders nodig om deze onbereikte bevolkingsgroep uiteindelijk tot een bereikte groep te maken. En als er wel al christenen aanwezig zijn? We noemen een bevolkingsgroep ‘semionbereikt’ als er al wel christenen en kerken zijn, er organisaties werken, maar het aantal lokale christenen is te weinig om het Goede Nieuws aan hun eigen mensen te brengen. Dit betekent dat buitenlandse zendingswerkers een taak hebben om hen te helpen het evangelie naar hun hele bevolkingsgroep te brengen.

binnen. Tien jaar later was er een sterke lokale, door Chinezen geleide kerk in de steden. Pogingen van de regering om de verspreiding te stoppen, liepen op niets uit. De huidige raming van het aantal christenen in China ligt op 60-70 miljoen. De Chinezen zijn definitief een bereikte bevolkingsgroep, die in staat is zijn eigen onderwijs en opbouw te verzorgen.

Het was Christus zelf die door hem heen werkte! Maar niet iedere groep in een bereikt land is bereikt! De grootste bevolkingsgroep van China zijn de Han-Chinezen. Er zijn andere bevolkingsgroepen in China die werkelijk niet zouden weten wat een Han-Chinees bedoelt, als die hun dorp binnenkomt en hen in mooi vloeiend Mandarijn over ‘Yesu’ (de Chinese naam voor Jezus) vertelt. De mensen van deze bevolkingsgroepen mogen misschien een beetje steenkolen-Mandarijn spreken, maar ze zouden het moeilijk vinden om

bereikten’? Mekong is een van de gebieden waar OMF werkt onder zowel onbereikte groepen als semi-onbereikte groepen in China, Thailand, Laos en andere landen. ‘s Werelds grootste bevolkingsgroep zijn de Chinezen. De Protestante zending begon al begin 19e eeuw, maar toen in de jaren ‘70 van de vorige eeuw alle kerken moesten sluiten door de culturele revolutie, werden de Chinezen nog steeds gezien als semi-onbereikt. Geweldig om te zien dat in de jaren ‘80 een vurige, lijdende en toegewijde kerk zich als een lopend vuur verspreidde door centraal China en andere plattelandsgebieden! De steden waren echter net een brandwerend scherm. In 1990 waren de steden nog grotendeels onbereikt. China was echter wijd open voor overzeese zakenmensen, speciaal vanuit de Chinese diaspora. Zij en leerkrachten Engels en Westerse beroepskrachten stroomden de steden en universiteiten

diepere zaken in het Mandarijn te bespreken. Zij zijn dus onbereikt… Veel Han-Chinezen, hoewel toegewijd en in staat het evangelie met andere Han-Chinezen te kunnen delen, hebben training nodig om andere bevolkingsgroepen – met ieder hun eigen cultuur - met het evangelie te kunnen bereiken. Steeds meer wordt dit een belangrijke nieuwe rol voor ervaren buitenlandse zendingswerkers: het trainen van Han-Chinezen om het evangelie te brengen aan mensen die niet hun standaarden, normen en waarden hebben of hun taal spreken. Wie zijn deze onbereikte bevolkingsgroepen? Enkele voorbeelden: a. De Bulang, waarvan er 30.000 in de bergen leven. De meesten zijn arm, er is geen onderwijs of basisgezondheidszorg. Zij voelen zich minderwaardig en

deinzen terug voor de cultuur van de meerderheidsbevolking. Voor zover bekend zijn slechts vier mensen christen. Er zijn mensen nodig die bereid zijn onder de Bulang te wonen en hen lief te hebben. Er is één team bekend dat deze groep wil bereiken. b. De Hmong So kunnen onder de onbereikte bevolkingsgroepen worden gerekend. Er is één kerk met 60 mensen onder deze bergstam van 300.000 mensen. c. De Dai, waar we zelf onder gewerkt hebben met ongeveer 300 christenen op een bevolking van 300.000 mensen. Wie uit Nederland zullen gaan naar de overgebleven onbereikte en semionbereikte bevolkingsgroepen? Welke volwassen gemeenten en christenen willen helpen om dit mogelijk te maken? Wie zijn degenen die de armen gaan dienen?

Een bemoedigende waarheid die Paulus ook noemt aan de gemeente in Rome is dat het niet Paulus’ eigen talenten zijn die iets voor elkaar hebben gekregen. Het was Christus zelf die door hem heen werkte! Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe… (Rom.15:18). Dat zou ons allemaal tot gebed moeten leiden. Een bevolkingsgroep bereiken zoals Paulus demonstreerde, is niet alleen een overdreven focus op het bereiken van de onbereikten zo snel als mogelijk. Het houdt ook in het volledige onderricht, volwassen kerken erin betrekken en doorgaan met de fysieke nood te leningen. Meer informatie kijk op: www.joshuaproject.net www.peoplegroups.org www.unreached.org www.imb.org/globalresearch *schuilnaam MISSION INSIGHT | 5


Annemarie in de medische kliniek. ‘Mensen worden weer gezond en kunnen zo weer voor hun gezin zorgen.’

Een pot vol zegeningen Helpen uit de armoede te stappen Het eerste volle jaar dat Hans en Annemarie Colenbrander op de Filippijnen waren, zetten ze een potje in de kamer. Met hun drie kinderen Nina (11), Eva (9) en Pepijn (6)) spraken ze af er elke keer een briefje in te doen als ze eens iets hadden meegemaakt dat een zegen was. Op oudejaarsavond 2013 zaten er al veel briefjes in hun zegeningenpotje! Bemoedigend! Zeker na een jaar waarin ze soms het gevoel hadden weinig te hebben gepresteerd, omdat de meeste tijd nodig was voor taalstudie en wennen aan al het nieuwe. Wat doen jullie op de Filippijnen? Vorig jaar kwamen de Filippijnen volop in het nieuws toen tyfoon Yolanda toesloeg. Dit land in Zuid-Oost Azië wordt vaker door stormen getroffen. Ook kent het grote verschillen tussen arm en rijk. Een kleine elite leeft in overvloed, terwijl een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Ze hebben gebrek aan voedsel, schoon water, medische zorg, betaald werk en scholing voor de kinderen. Hans en Annemarie: ‘We zijn mede 6 | MISSION INSIGHT

uitgezonden door VPE Zending, maar werken bij de Filippijnse tak van voor OMF International, Bukang Liwayway (Hoop voor de armen). Eind 2012 kwamen we hier omdat we ons geroepen voelden onder de armen in de sloppenwijken te werken. Om hen te helpen de vicieuze cirkel van materiële armoede te doorbreken (door onderwijs, medische zorg, voorlichting, watervoorziening, etc.) maar ook om de geestelijke armoede aan te pakken door Jezus met hen te delen.

Denk aan de woorden van Wes Stafford (voormalig internationaal directeur van Compassion): ‘Wanneer je begrijpt dat de wortel van armoede een vernietigende denkwijze is die zegt: “ik ben niet belangrijk. Er is niets bijzonders aan mij. Waarom zou ik durven hopen? Wie geeft er om me?’, dan ben je midden in het evangelie terecht gekomen.’ Als we mensen kunnen vertellen en laten zien dat God van hen houdt, zodat ze gaan inzien dat ze er in Gods ogen wél toe


MISSION INTERVIEW | door Joke Tan doen, dan zetten ze een eerste stap uit de armoede. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen.’ Eerste stappen uit de armoede Hans: ‘Ik draai mee met een scholingsprogramma. Onderwijs is een belangrijk wapen om uit de armoede te komen. Ik geef ook trainingen aan kinderwerkers en werk mee in het ‘Missional Business Center’ (www.mbc4you.org). Het MBC geeft trainingen aan mensen uit de sloppenwijken zodat ze hun eigen bedrijfje kunnen beginnen en zo in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We helpen hen een lening te krijgen bij een Micro financieringsorganisatie en geven vervolgens twee jaar coaching in het draaiend en gezond houden van hun bedrijfje. Annemarie: ‘Ik werk als verpleegkundige mee in een tuberculoseprogramma in een medische kliniek in de sloppenwijken. Veel mensen zijn geïnfecteerd met tuberculose. We diagnostiseren de zieken en zorgen dat ze in aanmerking komen voor de gratis medicijnen van de overheid. Ook help ik mee in een babyhuis voor verwaarloosde en in de steek gelaten kinderen.’

Vlaggenparade op de Faith school. Nina, Eva en Pepijn dragen de Nederlandse vlag.

Uitdagingen ‘Het jaar van de taalstudie was uitdagend. Het Tagalog is gramaticaal een behoorlijk ingewikkelde taal. Spontane communicatie is nog steeds lastig en dat frustreert weleens. Plus, je doet een jaar lang niet veel meer dan leren en studeren, in een nieuw land zonder je familie en vrienden, of zonder werk waarin je van betekenis bent voor anderen, of iets kan presteren. Dat alles valt weg en je moet jezelf dan een beetje “hervinden”. Nu we intensief samenwerken met Filippino’s lopen we tegen cultuurverschillen aan. Arbeidsethos, communicatie, afspraken... het heeft allemaal een heel andere inhoud en betekenis en vraagt veel tijd en geduld om het te leren begrijpen en er op de juiste manier mee om te gaan.’ Noem een paar zegeningen uit jullie ‘potje’ ‘We hadden verwacht dat het emigreren zwaarder zou zijn dan het werkelijk was. Dat is een grote zegen! Met onze kinderen gaat het goed. Ze genieten op hun school (Faith Academy, een school voor zendingskinderen) en voelen zich hier thuis. In het tuberculoseprogramma zien we geweldig resultaat. Mensen die een dodelijke ziekte hebben worden weer gezond en kunnen zo weer voor hun gezin zorgen. Hans heeft in april op de kleuterscholen van Bukang Liwayway een klein praatje gehouden op hun “Afstudeerdag”. Het is geweldig te zien dat er dit jaar weer zoveel kinderen zijn geholpen om een goede start te maken op een kleuterschool die hen ook de liefde van Jezus laat zien. In Matteüs 18:14 staat: “Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren

Het Missional Bus

iness Center

gaat.” We hopen en bidden dat in dat ene jaar op de christelijke kleuterschool een fundament gelegd wordt in de harten van de kinderen, waar Gods Geest in en aan kan blijven werken.’ Automatische piloot ‘Hier kunnen we net zo makkelijk als ‘thuis’ in Nederland op de automatische piloot leven’, vertellen Hans en Annemarie. ‘Ik bedoel dat je van alles doet, zonder bewust bezig te zijn met het helpen uitbreiden en uitdragen van het Koninkrijk van God in woord en daad. Net als in je Nederlandse dagelijks leven moet je op Jezus en het zachte aandringen van Gods Geest gericht blijven. Ook op het zendingsveld is er een dreigende comfortzone. Wij hebben het allemaal nodig, waar ook op de aardbol, om dicht bij Jezus te blijven. En daar waar God ons plaatst te leven en handelen vanuit Zijn Geest die in ons werkt.’ Gebed blijft essentieel We willen de lezers bedanken voor hun gebed en steun. Dit fundament van zending is onmisbaar. We willen benadrukken dat hun gebed de essentiële schakel is in ons zendingswerk. ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Ef. 3:20-21 Contactpersoon | Addy Baksteen • Willem Deeslaan 25, 7003 CV Doetinchem • tel: 0314-642088 • email: addy.baksteen@ upcmail.nl

Hans bij evangelisatie met poppenkast

MISSION INSIGHT MISSION - interview INSIGHT | 77


MISSION INFORMATIE & AGENDA

Happy y... a d h t r i B

mei 6 6 15 15 18 24 29

Arend Deelen Pita Zevenbergen Rogier van den Hoed Ruth Schippers-Obasi Jasper Tims Ewoud Deelen Eva van Wessem-Lindemann

juni 2 Benjamin Abu 11 Ramona van den Hoed-Bakker 11 Albert van Zoggel

juli 10 Eliel de Leeuw 29 Christoph Zevenbergen

augustus 30 Lois de Leeuw Van harte gefeliciteerd en Gods zegen komend jaar.

Waard om te weten Meer relevante informatie te vinden op:

Nieuwe VPE-Z website

Kernwaarden Liefde, geloof en relevante kennis

Activiteiten gebed/voorbede, toerusting en ontmoeting Voor meer informatie of meedoen: www.vpe.nl • www.globalinitiativeinfo.com mb@vpe.nl • www.wereldzending.nl 88 | MISSION INSIGHT

op www.mkfocus.nl

www.vpe-zending.nl

 Opwekking:

Zendingsbeurs

Met Charibiz, Simon Schaaij, Zuid Afrika 6-9 juni ,2014, www.opwekking.nl

 Membercare informatie te vinden op www.membercare.nl

MMMI (Medical Mission Ministry

MCAN (Masters Commission:

 Opwekking: Kleurrijk Getuigen Intercultureel programma 7 juni, 2014, www.opwekking.nl

 Mission Centre

Veel zendingsinformatie en vacatures www.missioncentre.nl

International) www.medadventure.com Kortverband reizen voor 2014.

Discipleship and Missions Training), www.mcan.nl

Van de penningmeester Geachte lezers en trouwe gevers, Hartelijk dank voor uw trouwe steun over het afgelopen jaar. Het is bemoedigend te zien dat steeds nieuwe zendelingen het ondanks de financiële crisis en de economische tegenwind toch aandurven om in geloof uit te gaan. Zo goed om te weten dat u hen vanuit datzelfde geloof blijft steunen! Hieronder willen we aangeven wat er het afgelopen jaar is binnengekomen ten opzichte van 2012.

Moslim Bediening 30 dagen gebed Gods koninkrijk zichtbaar, tastbaar en hoorbaar maken

 MK (mission kids) informatie te vinden

voor Moslims

Op 28 juni 2014 beginnen wereldwijd ruim 1,6 miljard moslims aan de vastenmaand ramadan. Diezelfde dag zullen naar schatting miljoenen christenen wereldwijd een maand van gebed voor moslims starten. Dit jaar is het twintigste jaar dat er wereldwijd wordt gebeden voor een doorbraak van het Evangelie onder de moslim volken van de wereld. Hierboven ziet u de cover van het boekje voor 2014. U kunt dit gratis downloaden op www.30dagen.nl.

Giften

2013

2012

Voor zendelingen 454.209 Voor projecten 77.821 Algemeen 16.085

496.330 56.475 22.406

564.157

593.750

Totaal

Toelichting financiën: In 2013 zijn vanwege het afscheid van enkele zendelingen de giften afgenomen. Voor de nieuwe zendelingen geldt, dat er ook geld via andere kanalen stroomt. Daarnaast zien we dat er bij een aantal zendelingen een vermindering van inkomsten is waar te nemen. Uiteraard hebben wij en de thuisfrontcommissies hier alle aandacht voor. We vragen in alle vrijmoedigheid aan al onze donateurs en lezers van ons blad ook onze organisatie met een klein maandelijks bedrag te willen steunen. Dat is hard nodig, opdat wij onze groeiende groep zendelingen zo goed mogelijk kunnen faciliteren, kunnen blijven voldoen aan de eisen die de overheid aan ANBI-organisaties stelt, maar ook om onze broeders en zusters in de gemeenten op te roepen na te denken over zending en zich hiervoor in te zetten. Daarvoor hebben we ons vernieuwde blad en de website, en er komt nog meer... Nogmaals hartelijk dank voor uw steun! Uw bijdragen zijn kostbare investeringen in de zending, maar ook in een schat in de hemel! Peter Grim Penningmeester


MISSION INFORMATIE & AGENDA

In memoriam br. Jacob Versteeg 28 oktober 1914 – 12 juli 2013 Erevoorzitter VPE-Z – OWZ - Kleine Kracht

Ariana en Vladimir gaan op 20 juni trouwen!

In het afgelopen jaar 2013 werd br. Jacob Versteeg thuisgehaald door de Heer. Broeder Versteeg werd tijdens zijn leven op vele terreinen door God gebruikt, waarvan ik twee aspecten wil belichten. De vruchten hiervan mogen we zien tot op de dag van vandaag en wij zijn daar heel dankbaar voor. Bestuurder Broederschap van Pinkstergemeente (nu Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) Br. Versteeg was een van de motiverende leiders die meegewerkt heeft aan de herstructurering van de Broederschap in 1965. Dit was nodig als voorbereiding op de hulp van de Assemblies of God USA om een Bijbelschool te beginnen in Nederland. Deze investering van tijd, energie en geloof met een kleine groep van zo’n 30 Pinkstergemeenten en voorgangers, heeft de basis gelegd voor wat nu de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten is, met 170 aangesloten gemeenten en 300 voorgangers, evangelisten en zendelingen. Bestuurder Zendingsvereniging ‘Kleine Kracht’ (nu VPE-Zending) Een ander aspect dat een hoge prioriteit kreeg in zijn leven was de zending. Onze broeder blies nieuw leven in de Zendingsvereniging ‘Kleine Kracht’. Deze zendingsvereniging werd in 1936 opgericht door br. Vetter voor het zendingswerk in Venezuela. Later werd ook br. Klaver die in China ging werken ondersteund. Na het overlijden van haar man kreeg br. Versteeg van zr. Vetter een zendingsspaarbusje met daarop de tekst ‘God heeft de blijmoedige gever lief’. Het bleef een tijdje opgeborgen in een rommelkast, totdat hij het op een later tijdstip weer tevoorschijn haalde. De Heer sprak het volgende tot hem: “Zet dat werk voort”. Hij riep toen zo’n 20 mensen bij elkaar en op 13 april 1958 werd de vereniging geboren die onder

dezelfde naam ‘Kleine Kracht’ doorging. Naast buitenlandse zending richtte de vereniging zich ook op binnenlandse zending. Evangelisten en pioniers werden ondersteund zoals de brs. Woud van Beek, Veenema en Henk Sleebos. Later kwamen daar ook Wim en Fanny Molenkamp bij, die als zendelingen naar Japan vertrokken. Deze laatsten gingen zonder enige zekerheid van salaris op weg, in het vertrouwen dat God voor hen zou zorgen. De Heer stelde niet teleur en deed wonderen. Door de tijd heen veranderde de naam van de vereniging ‘Kleine Kracht’, via ‘Opdracht tot Wereldzending’ naar de huidige noemer ‘VPEZending’. Het aantal zendelingen dat uitgezonden werd, bleef stijgen. VPE-Zending heeft vandaag 46 zendelingen op alle continenten van de wereld, maar helpt ook nog steeds pioniers in Nederland. Als Pinksterbeweging en ook als VPE-Zending staan we op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan, ook op de schouders van onze br. Jacob Versteeg. Straks zullen we met hem rondom Gods troon staan en het geweldige zendingslied met elkaar zingen dat opgeschreven staat in Openbaring hoofdstuk 5. ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Aan hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ Openb. 5:9,10 Alle eer aan Jezus Christus. Peter Sleebos Voorzitter VPE-Zending

Van harte geluk gewenst en Gods zegen Ariana en Vladimir!

Komen en Gaan Ariana Lammers, Rusland Vertrokken uit Nederland 21 april, 2014 Contact: jan.posthuma@yahoo.com Simon en Renskje Schaaij, Zuid-Afrika, in Nederland April tot eind augustus, 2014 Contact Simon zelf: 0619231615 charibiz@gmail.com Albert en Dianne van Zoggel, Australie, in Nederland 18 mei tot en met 2 juli, 2014 Contact: Kees en Ineke de Vries. k.de.vries@gasunie.nl

De beste vertolkers van Gods passie.... Zendelingen in Nederland met verlof zijn enthousiast om in een dienst iets te delen als korte presentatie in een zondagsdienst, of de kinderdienst. Ook van harte bereid voor een gesprek met voorganger, oudstenraad of zendingscommissie. Zendelingen zijn de beste vertolkers van Gods passie voor de wereld en dragen bij aan zendingsbewustzijn en –participatie van de gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u ook bellen met Louise Ho tel. 06 485 550 23. MISSION INSIGHT | 9


Zending in omgekeerde richting In het vorige artikel was te lezen dat het zwaartepunt van het christendom in de afgelopen drie decennia is verplaatst van het noordelijke naar het zuidelijke halfrond, waar nu meer christenen zijn. Dit heeft het uiterlijk van het christendom veranderd.

10 | MISSION INSIGHT

Daarnaast zijn veel niet-westerse kerken volop betrokken bij de zending. Uit deze landen komen meer zendingswerkers dan uit de westerse, mede door de reguliere migratiestromen. Deze zendelingen komen daarmee in landen terecht die voor westerse christenen moeilijk bereikbaar zijn. De zendelingen uit het zuiden gaan vaak naar bevolkingsgroepen in hun eigen land die nog weinig beëvangeliseerd zijn. Ook vertrekken ze naar andere landen in de “tweederde” wereld. Denk hierbij aan de Koreanen in Oezbekistan en de Brazilianen in Angola. Steeds vaker gaan ze ook naar landen in Europa en NoordAmerika. Dit is zending in omgekeerde richting. Zo worden er vanuit de Verenigde Staten niet alleen het grootste aantal fulltime zendelingen naar andere landen


MISSION INSIGHT | door Thea de Jong

uitgezonden, maar werken er ruim 30.000 buitenlanders in de VS in de zending. Zij komen vooral uit Midden- en ZuidAmerika en vinden in de VS een belangrijk zendingsveld met het snelgroeiende aantal Spaanssprekende en Aziatische inwoners. Ook is de verarmde massa aan de zelfkant van de samenleving een grote reden voor zendelingen om af te reizen naar de VS. In Europa richten Afrikaanse evangelisten zich op hun landgenoten die om werk en veiligheid in onze grote steden belanden. Daarnaast richten ze zich op autochtone Europeanen, die daar natuurlijk wel aan moeten wennen. Zending is dus een multi-directionele beweging geworden: niet langer vooral van noord naar zuid, maar uit alle delen van de wereld naar alle andere delen van de wereld. De scheiding tussen zending ver weg en evangelisatie dicht bij huis is verouderd. Zending is net zo nodig onder de migranten met een andere cultuur in onze eigen Europese steden, als onder volken die nog niet met het Evangelie zijn bereikt in andere werelddelen. Verbreding Een andere ontwikkeling is verbreding. Het zendingswerk lijkt niet langer voorbehouden aan ‘specialisten’ die hiervoor opgeleid zijn. Denk aan de vele korte zendingsprojecten van enkele maanden tot hooguit vier jaar, zoals zendingsreizen en stages. Maar ook zijn er steeds meer migranten uit het zuidelijk halfrond die hun dagelijks werk combineren met evangelisatie. Dit wordt vaak toegejuicht, omdat de communicatie van het Evangelie een zaak is van de Kerk in haar geheel en een veel groter aantal christenen op deze manier een actieve bijdrage daaraan leveren. De keerzijde is echter dat er wordt gekort op theologische vorming, taalstudie en toerusting op het gebied van transculturele bekendmaking van het Evangelie. Hierdoor zeggen critici dat er slechts communicatie mogelijk is met een kleine rand van de plaatselijke bevolking. Naast deze projectmatige zendingstrajecten blijven trouwe zendelingen dus ook nodig ter aanvulling. Veralgemenisering Niet alleen het aantal mensen, maar ook de taken die onder zending vallen zijn door de jaren heen verbreed.

Kerntaak van de zending is van oudsher de boodschap bekendmaken van de enige ware God en wat Hij door zijn Zoon voor de mensheid heeft gedaan. Uitbreiding van het kerkgenootschap dan wel stichting van nieuwe gemeenten was hiermee verbonden, want nieuwe gelovigen moeten geïncorporeerd worden in de Kerk van Christus. Uiteraard met ondersteunende activiteiten zoals Bijbelvertaling, praktische hulpverlening aan mensen in moeilijke omstandigheden en alfabetisering.

Europese instellingen. Het probleem is niet zozeer de financiering, maar de verdeling van beschikbare posten. Je laat toch niet zomaar een Braziliaan voorgaan als er nog veel theologen uit eigen land passend werk zoeken? Ook ontstaan er spanningen tussen oude en nieuwe organisaties, tussen westerse als niet-westerse zendelingen. Het ideale plaatje is een Ghanese zendeling die een brug slaat naar Ghanezen in Amsterdam, waarbij hij gesteund wordt door de plaatselijke kerken. Tegelijkertijd is er een Amsterdamse

Tegenwoordig strekt ‘zending’ zich uit tot theologisch onderwijs, pastoraat en toerusting in bestaande kerken, plus een heel scala aan sociale activiteiten zoals voedselhulp, landbouwprojecten, vluchtelingenhulp, hulpverlening aan verslaafden en prostituees, etc. Kortom: bijna alles wat maar tot opbouw van kerk en samenleving dient. Het werkterrein van de zending is dus enorm verbreed. Spanningen Door de mondialisering, maar ook door de verbreding en veralgemenisering ontstaan er merkwaardige situaties. Zo zijn er in de ‘tweederde’ wereld bijbelscholen en theologische instituten gevormd om te voorzien in de behoefte aan goed opgeleide voorgangers. Deze streven naar een zo optimaal mogelijk academisch niveau, als het even kan gelijkwaardig aan dat van Amerikaanse en Europese faculteiten, zodat studenten niet voor een hogere opleiding naar het Westen moeten.

“Het werkterrein van de zending is dus enorm verbreed.” Het is dus begrijpelijk dat er gepleit wordt voor wederzijdse assistentie, waarbij rijke kerken in het Westen professoren naar faculteiten in arme landen zenden. De vraag is hoe lang dit nodig is, omdat het aantal gedoctoreerde theologen uit de tweederde wereld ondertussen indrukwekkend is. Tijd om de rollen om te draaien? In theorie zegt iedere missioloog amen. Toch zien we in verhouding nog maar weinig Afrikaanse en Aziatische docenten aan Amerikaanse en

jeugdwerker zich richt op verslaafden in Rio de Janeiro, in samenwerking met enkele plaatselijke gemeenten. Dit ideale plaatje ontstaat helaas niet vaak. Dit komt deels doordat kerken in het Westen wel veel structuren hebben om mensen uit te zenden, maar weinig structuren om bijvoorbeeld Koreanen en Nigerianen te ontvangen. Terwijl ‘wij’ het heel gewoon vinden dat ‘onze’ blanke zendeling in Congo een gemeente opricht en leidt, zullen we niet zo gauw een Congolese predikant beroepen voor een multi-etnische gemeente in Den Haag. Kennelijk voelen westerlingen zich qua cultuur en ontwikkeling over het algemeen nog altijd superieur aan mensen uit andere delen van de wereld. Ook qua theologische doordenking, psychologisch inzicht in de problemen van moderne mensen, organisatie van de gemeente en zo meer. Op die terreinen zullen ze niet zo snel iets aannemen van Afrikanen of Latino’s. Ook hier blijkt dat het land (dus ook Nederland!) waar zendelingen of theologen naartoe gestuurd worden zichzelf minder hulpbehoevend vinden MISSION INSIGHT | 11


MISSION INSIGHT | door Thea de Jong

dan ze in de ogen van de ‘ander’ zijn. Ook dat is een interessant effect van de verschuiving van het zwaartepunt in het christendom en in de zending: de plaatjes van vroeger kloppen niet meer. Bijstellen is nodig, maar ook lastig. Hieruit blijkt dat het één ding is de mondialisering van de zending toe te juichen als het werk van de Geest, maar iets anders om er de consequenties uit te trekken. De mondialisering van de zending drukt ons met de neus op culturele

verschillen, om niet te zeggen spanningen, en op vooroordelen over en weer. Aan ons de uitdaging daarmee om te gaan vanuit dezelfde liefde van Christus die ook de drijfveer van de zending is. Artikel inhoudelijk, met toestemming, sterk gebaseerd op het boek ‘Door de wereld gaat het woord’, Actuele thema´s in de mondiale zending, door Evert van de Poll, Uitgeverij Medema-Heerenveen, 2013.

Meerwaarde van samenwerking en uitgezonden worden met VPE Zending De afdeling VPE Zending wil dienend groeien naar een sterke zendingsbeweging binnen en vanuit de nationale VPE beweging met dezelfde kernwaarden: Betrokkenheid, Balans, Betrouwbaarheid en Gebed (Biddend) VPE Zending wil dicht bij het DNA van de nationale beweging staan met nadruk op eenheid en samenwerking tussen alle afdelingen, netwerken en samenwerkingsverbanden. VPE Zending streeft naar een duidelijke identiteit als Pinkster-/Charismatische Zending. Kleinere zendingsstichtingen met diezelfde identiteit kunnen deel worden van het VPE Zending samenwerkingsverband.

12 | MISSION INSIGHT


Mogen wij ons even voorstellen?

slechts 5-10% (wellicht vergelijkbaar met Nederland) een levend geloof in Jezus Christus. Het eerste jaar zullen we lokale kerken dienen, contacten leggen, en ‘op straat’ zijn voor persoonlijke evangelisatie. Na een tijd ‘onder de radar’ bouwen aan een lanceringsteam hopen we met een knalstart te beginnen met zondagdiensten. De gemeenteopbouw in Zutphen ging door Gods genade gepaard met veel bekeringen, verschillende soorten van wonderen, en bijzondere leiding van Gods Geest. Leef! Zutphen bestaat nu voor de helft uit bekeerlingen van de afgelopen jaren. We verwachten op Aruba dat Hij dit alles weer zal doen als bevestiging van Zijn Woord!

Christian & Nathalie Tan Met onze drie kinderen Jeremy (9), Soraya (7) en Alejandro (7 maanden) wonen we in Zutphen. Na 8 jaar voorgangerschap bij de gemeente Leef! Zutphen hebben we duidelijk Gods stem verstaan om onze boel te pakken en te verhuizen naar Aruba om daar een nieuwe gemeente te beginnen. Onze gemeente in Zutphen dragen we over aan het oudstenteam aangevuld met Peter en Corrie Sleebos. Gods leiding was niet te ontkennen en ondubbelzinnig duidelijk. Augustus van dit jaar maken we de grote sprong.

Aruba is een eiland met 120.000 inwoners waarvan de grote meerderheid weliswaar Papiaments thuis spreekt, maar ook de Nederlandse taal goed beheerst. Ondanks de grote pinksteropwekking in het nabije Latijns-Amerika, heeft er op Aruba

Voor dit alles hebben we gebed en giften nodig van mensen die samen met ons in dit geloofsavontuur willen stappen. We laten ons salaris in Zutphen los; we willen graag dat dat geld lokaal beschikbaar blijft. Een maandelijkse bijdrage van welk bedrag dan ook voor de komende jaren zou geweldig zijn, maar ook een eenmalige gift is uiteraard welkom. Giften lopen via VPE Zending, IBAN-nr: NL53 INGB 0000 185985 t.n.v. Christian & Nathalie Tan

Meer informatie, ons roepingsverhaal, meer details over waar giften precies voor gebruikt worden en recent nieuws is regelmatig te vinden op Christians blog: christiantan.wordpress.com – en www. vpe-zending.nl

MISSION INSIGHT | 13


MISSION IN AKTIE

Nieuws update van de zendelingen op het veld in Azië, Australië en Rusland. Wilt u graag de nieuwsbrief ontvangen van een zendeling? Neem dan contact op met de contactpersoon.

door: Freek en Mina van der Speck, Bangladesh

Verbonden met Jezus en mensen Joh. 15:4: “Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.” Er zijn veel lijnen die lopen naar mensen, projecten, kerken, enz. in ons leven. Al die contacten worden geleid en gevoed door de verbinding die wij hebben met Jezus (Joh.15:4). Dit maakt het opwindend en spannend, want God is aan het werk in al die contacten waarmee onze dagen worden gevuld. God legt contacten Eén zo’n lijn in ons leven hier verbindt ons met een jonge dame die net is toegelaten tot een universiteit. Dat is op zich zelf al een wonder, want duizenden studenten missen de boot. Er is geen plaats. Angela komt uit een arme familie. Ze heeft een broer die zwaar invalide is. Zij, als oudere zus, zal later voor hem moeten zorgen. Dit maakt het erg moeilijk voor haar om een echtgenoot te vinden. Wie wil een vrouw met een invalide broer?

De adressen van alle zendelingen zijn te vinden op www.wereldzending.nl. 14 | MISSION INSIGHT

Gelukkig hebben wij ook contacten met jullie. Eén zo’n contact zet zich nu in om de opleiding van Angela mogelijk te maken. Hierdoor staat ze straks sterker in het leven. Wij geloven dat God deze contacten legt. Wij met jullie en jullie door ons heen

Opdragen van een kind

Vrouw slaat stenen kapot

naar zoveel mensen die jullie hier tot zegen zijn. God is aan het werk. Freek en Mina van der Speck


Met deze opdracht vertrokken Liaquat en ik 33 jaar geleden naar Pakistan. We hadden net onze opleiding aan de Bijbelschool voleindigd. Direct na ons huwelijk vertrokken we met de opdracht om Christus te verkondigen in dit land waar christenen slechts 2½ % van de bevolking vormden en als minderheid tot het armste deel behoren en worden verdrukt vanwege hun geloof. In de loop van de jaren werden we geconfronteerd met veel tegenstand tegenover het geloof in Christus. Kerken werden op verscheidene plaatsen vernield en christenen omgebracht. door: Henny en Liaquat Massih Qaiser, Pakistan

Verkondigen in Gods Kracht en genade Krachtige onderwijs We hebben echter ook de kracht en de genade van God mogen zien. Jaarlijks gemiddeld 25 tot 30 studenten die van het Bijbelcollege afstuderen en over het gehele land uittrekken, nieuwe gemeenten stichten, waarbij de laatste jaren ook steeds meer schooltjes door de gemeenten worden geopend om de kinderen te onderwijzen vanuit het christelijk geloof. Het werk door en onder vrouwen in de gemeenten ontwikkelde zich krachtig en over het hele land worden regelmatig in het jaar seminars en bijeenkomsten georganiseerd, waarin afgestudeerde studenten zowel als het Vrouwen Team deel aan nemen en waarvoor veel belangstelling is. Waar vroeger de kinderen in de diensten bij hun ouders bleven zitten en weinig begrepen van de diensten, heeft het zondagsschoolwerk zich ontwikkeld en is zijn er opleidingen voor zondagsschoolwerkers. Vanuit Lahore trekken mannelijke en vrouwelijke werkers uit om gemeenten te versterken van allerlei kerkelijke denominaties. De gemeente in Lahore groeit krachtig en we zijn dan ook ontzettend dankbaar, dat God ons dagelijks de genade en kracht geeft om de boodschap van Christus in Pakistan te verkondigen. Dit verheelt echter niet dat er ook tegenstand is, die vaak onverwachts toeslaat en wij vragen dan ook vrijmoedig om jullie gebed voor onze bediening en voor alle mannen en vrouwen, die hier

met toewijding en volharding zich in de meest moeilijke omstandigheden inzetten voor Gods werk. Rastaschool Een heel mooi voorbeeld voor het werk onder de kinderen is de actie voor de Rastaschool van pastor Chand, die werkt in het gebied van de steenfabrieken (bakstenen ovens), waar veel arme mensen vaak als slaven werken. Op 29 november vond de opening plaats van het nieuwe schoolgebouw van de Rastaschool voor kinderen van de arbeidersgezinnen. De financiering van het gebouw was mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van de Zweedse pastor Stanley Sjoberg, die in Zweden een actie voerde onder de Zweedse gelovigen. Het is verbazingwekkend hoe dat in korte tijd het benodigde geld bijeenkwam. De school ziet er prachtig uit en we bidden dat de Heer het personeel en de kinderen zegent en in alle verdere benodigdheden zal voorzien. In onze laatste nieuwsbrief deden we een oproep voor de actie voor nieuwe schooluniformen voor de kinderen. De kosten voor een uniform zijn € 15,-- en door enkele spontane giften konden zo 30 kinderen worden voorzien van een uniform. U begrijpt wel dat de overige 130 kinderen met verlangen uitzien naar hun uniform. In Pakistan is het gewoon dat de kinderen op de scholen een eigen schooluniform dragen.

Pakistaans Bijbelgenootschap In december 2013 vierden we op feestelijke wijze het 150-jarig bestaan van het Pakistaanse Bijbelgenootschap. Liaquat is hier ook al geruime tijd mee verbonden en werd vorig jaar met algemene stemmen tot landelijk voorzitter benoemd. Heel bijzonder is, dat er door de regering een flink bedrag werd gereserveerd voor de uitgave van een postzegel als herdenking van het werk van het Bijbelgenootschap. Bij de herdenkingsdienst waren als eregasten aanwezig het hoofd van de landelijke Postafdeling en de bisschop van Lahore. Waardering werd uitgesproken voor het werk van het Bijbelgenootschap en bemoediging om de broederschap en vrede in het land te bevorderen. Liaquat kon dit van harte beamen en dankte voor de gedenkwaardige uitgifte van de postzegel, die zo een getuigenis is voor het belang van de Bijbel. Elk jaar heeft het Pakistaan Bijbelgenootschap een speciale dag voor promotie van de Bijbel. Deze keer werd speciaal voor de kinderen het boek uitgegeven: ‘Wat is de Bijbel?’ Het was een speciale dag met gasten uit de verschillende kerkelijke denominaties en veel kinderen van scholen en kerken. Contactpersoon | K. van Balen • Tel. 010-4852221 • E-mail: kl.balen@planet.nl

MISSION INSIGHT | 15


Sunshine Corner, Tito en Lenie Aguhayon, Filippijnen

Sunshine Corner bood snel hulp na tyfoon Filippijnen Verwoest huisje in een buitenwijk van Bogo

Op dit moment zijn er in Cebu City op de Filippijnen 48 kinderen ondergebracht in het ‘kinderdorp’ Sunshine Corner, in leeftijd variërend van 5 tot 23 jaar. Ze hebben het er allemaal heerlijk naar hun zin. Vroeger woonden de meesten dag en nacht op straat. Nu maken ze deel uit van een gezin. Met een vader en moeder die zelf twee à drie eigen kinderen hebben en dan nog eens zo’n twaalf kinderen erbij. Een huis vol herrie zouden wij misschien verwachten, maar de herrie ontbreekt hier totaal. Er is harmonie en die valt direct op als je vanuit het stadsgewoel Sunshine Corner binnenkomt. Doordeweeks gaan de kinderen allemaal naar school of volgen -als ze wat ouder zijn- een beroepsopleiding. Zo is Mercy Grace (20) nog maar kort geleden afgestudeerd op de Bijbelschool, met op zak ook nog eens een diploma als onderwijzeres. “Ik heb het er altijd heerlijk gehad,” zegt ze. Maar in haar prille jeugd zag het daar niet naar uit. Emotioneel verwaarloosd in een gebroken gezin, met alle narigheid die daarbij hoort. En zie daar de jonge, frisse meid die een christelijke opvoeding heeft gehad en met een betaalde baan en een gevoel voor eigenwaarde het leven op de Filippijnen aankan. Heel wat werk Zo gaat het al jaren. Maar er is wel heel wat werk voor verzet. Met Gods hulp en de onmisbare ondersteuning van 16 | MISSION INSIGHT

duizenden christenen is in circa dertig jaar tijd op dit Filippijnse eiland Cebu een werk van de grond gekomen, in een land dat eigenlijk geen antwoord heeft op tienduizenden straatkinderen. Want waar en hoe breng je die onder als je er geen geld voor hebt? Alle hulp voor Sunshine Corner moet uit Nederland komen en die komt er ook, geleid door Dik en Paula van der Sluijs in Hoogland bij Amersfoort. Met hulp ook nog eens van bijvoorbeeld EO-Metterdaad, de Wilde Ganzen en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking is een kleine twintig jaar geleden aan de rand van de miljoenenstad Cebu City een kinderdorp gekomen waar kinderen zich helemaal thuis voelen. Ondersteuning Als deel van het ‘thuisfront’ hebben mijn vrouw en ik jarenlang een meisje gesponsord dat als 7-, 8-jarige bij Sunshine Corner binnenkwam. We zijn nu twintig jaar verder en wat is er inmiddels van LynLyn (want zo heet ze) geworden? Een jonge vrouw, blakend van gezondheid, vertelt honderduit over wat ze meemaakt

Dit is het nieuwe huisje! als ik met een groepje onder wie Dik en Paula van der Sluijs in Sunshine Corner op bezoek ben. Zo kan ik inmiddels legio voorbeelden geven. Het ‘geheim’ achter het succes van Sunshine Corner is misschien wel de gezinsformule van de vier huizen die er staan. En waarbij je bijvoorbeeld niet moet denken aan vijftig kinderen die in een groot kinderhuis overnachten op een reuzenslaapzaal. Tyfoon En dan was daar een aantal maanden geleden plotseling die allesverwoestende tyfoon Haiyan, met veel schade in en rond Bogo helemaal in het noorden van dit langwerpige eiland Cebu. Op een seintje van Dik van der Sluijs hebben ze in Sunshine Corner daarna geen moment meer stilgezeten: “We zijn op maandag 11 november gestart met een speciale actie en op dinsdag was er al zoveel geld binnen dat ze in Cebu op woensdag al inkopen gingen doen. Er werden ruim 700 voedselpakketten gemaakt. Sommige teamleden hebben de hele nacht doorgewerkt en gingen


daarna donderdagmorgen vroeg op weg naar Bogo. De actie liep zo goed dat dit eenmaal per week herhaald kon worden. Het is ongeveer drie à vier uur rijden naar Bogo, maar ze gingen onvermoeibaar door. Er zijn in totaal 2.650 pakketten uitgedeeld in tien wijken van Bogo, waarvan 500 door twee andere christelijke organisaties.” Geen elektriciteit In het rampgebied was enkele maanden geen elektriciteit. Met het geld voor de noodhulp is begin december een zware generator in Bogo (een flinke stad met 700.000 inwoners) geplaatst voor levering van elektriciteit en stromend water in een wijk voor ongeveer 500 huisgezinnen. “Het was nog moeilijk om er een te kopen, alles was uitverkocht,” vertelt Dik, “toen is er een gloednieuwe uit het min of meer dichtbije Japan gekomen, die met groot ceremonieel door de burgemeester van Bogo en onderdanen in ontvangst werd genomen. Ze maakten er een groot feest van. Tito en Lenie Aguhayon, die samen de directie vormen van Sunshine Corner, moesten hierbij aanwezig zijn en een papier tekenen voor de overdracht. De mensen waren heel gelukkig dat ze weer schoon drinkwater konden krijgen.” Bogo De stad Bogo zal nog maanden nodig hebben voordat alles weer bij het oude is. Dik en Paula vertellen dat de actie voor noodhulp in Nederland ruim € 60.000 heeft opgeleverd. Met dat geld zijn we na dat de voedselhulp afgelopen was, direct twaalf huisjes gaan herbouwen van mensen die bijna alles kwijt waren. “We hebben een wijk van Bogo geadopteerd, dat wil zeggen: We blijven helpen zolang er geld is voor de herbouw. In Bogo zijn ruim 900 huizen totaal verwoest. Dus is er nog heel veel werk te doen.” Op een flink stuk grond van de gemeente Bogo in het zuiden van de stad wordt een nieuwe wijk gebouwd. Deze heet Yolanda City (Dit is de naam van de tyfoon daar). Er zijn voor rekening van Sunshine Corner tien splinternieuwe huisjes in aanbouw. Alle mensen die zo’n nieuw huisje krijgen

Avondsluiting in meisjeshuis

hebben beloofd dat ze zelf 200 uur zullen meehelpen met de bouw van alle huisjes. Hier praten we ook met Dema, een vrouw van 65. Tijdens de tyfoon is haar echtgenoot door een herseninfarct gedeeltelijk verlamd geraakt. Hun huis is verwoest en hij slaapt vlakbij de zee in een tentje op een plek waar niet gebouwd mag worden. “Een van tien nieuwe huisjes is misschien voor hen beiden,” zegt ze vol verwachting maar onzeker. Een jonge vrouw raakte tijdens de tyfoon ook haar hutje kwijt, maar zit nu in de deuropening van een gloednieuw huisje op tien meter ervandaan. En met op schoot haar baby die een week na de tyfoon geboren werd. “Ja, dit was nu typisch een noodgeval,” aldus Lenie, “en daarom is zij direct geholpen.”

Na doopdienst mochten de kinderen zwemmen

Hartelijke groet, Jaap de Wit

Contactpersoon | Dik en Paula van der Sluijs • E-mail: dikvandersluijs@kpnmail.nl

10 huisjes worden er door S.C. gebouwd in de nieuwe wijk Yolanda Village

MISSION INSIGHT | 17


Familie De Jong

door: Marcel, Lola en Joëlle de Jong, Papua, Indonesië

Voor verveling, geen tijd! Al sinds oktober waren we actief op zoek naar een nieuw huis, aangezien we uiterlijk 31 december jl. de huidige woning dienden te verlaten. Na een enorme worsteling hebben we 17 januari jl. uiteindelijk via de voorganger van onze gemeente een nieuwe huurhuis gevonden! Diens oudere zus is daarvan de eigenaresse. Dit, terwijl we al besloten hadden naar onze (schoon)ouders in Entrop terug te gaan, omdat we niets geschikts hadden kunnen vinden. We zijn er ontzettend blij mee, ook al staat de omgeving(Pos 7) bekend om dronkenschap en criminaliteit. We hebben al diverse dronkaards ontmoet. Maar Gods bescherming is geweldig en het wonen in deze omgeving vormt ook juist weer een uitdaging en buitenkans. Want Vader heeft in ons het verlangen gelegd om onze naasten in contact te brengen met Zijn reddende en bevrijdende Liefde. Alles opnieuw in beweging Dochterlief Joëlle is na aanvankelijke tegenzin 14 januari jl. weer naar (internationale) school en is weer in haar ritme. Bij haar ouders duurde dat langer, met name vanwege de tijd en energie 18 | MISSION INSIGHT

vretende huizenjacht en verhuizing. Lola’s Masterstudie ‘Missiologie’ was erg intensief de afgelopen twee weken met extra colleges van twee docenten waaronder een Duitser (Rainer Scheunemann). Die kennen we al 17 jaar en met hem zijn we erg goed bevriend geraakt. Ook is Engelse les weer begonnen. Er draaien aan (nieuwe) huis inmiddels twee groepjes(1 beginners en 1 gevorderden). Via Rainer zit er de komende maand nog meer intensief dienen aan te komen voor ons gezin. Er draait een zgn. SAM(avond-bijbelschool) in een ons zeer bekende grote GKI(Prot. Volkskerk van Papua) gemeente en voor ‘Theol. O.T.’ was er nog een docent nodig. Ook het dienstwerk aan de STT(theol.hogeschool) ‘Levinus Rumaseb’ van het CAMA/CMA kerkgenootschap is weer in volle gang. Tussendoor is Lola ook nog af en toe te vinden op het P3W-vrouwencentrum (van diezelfde GKI kerken) met ‘nazorg’ aan

deelnemers van cursussen voor ‘naaien/ ontwerpen’- en ‘sierraden maken’. Veilig in Jezus armen Ondertussen zijn we 22 februari jl. als gezin ook nog eens door Vader uit een ramp gered die zich in Jayapura voltrokken heeft. We waren 21-24e februari een lang weekend bij onze (schoon)ouders in Entrop. Die bewuste zaterdag waren Marcel en Joëlle naar de ‘Jayapura Mal’, o.a. om een leuke 3D-film te zien. Later kwam Lola en vertelde dat het buiten heel hard regent. Na eerst nog snel wat boodschappen gedaan te hebben en we naar motor c.q. OV gingen zagen we dat het zelfs voor tropisch Papua om serieuze regen ging! Lola dus met OV-taxi’s naar huis en Marcel&Joëlle snel op de motor. Onderweg vroeg Marcel zich af of we nog wel thuis zouden komen, want onderweg is een erg laaggelegen stuk dat altijd overstroomt bij hevige regenval... en dit was hevig!! Maar gaandeweg verminderde de regen en even later stapten we veilig het huis binnen. Lola was nog onderweg, maar kwam gelukkig ca. 20 min. later ook veilig aan. Prijs de Heer!! Even later bleek dat we geen moment later hadden moeten vertrekken, want kort nadat we allemaal thuis waren, werd de regen opeens veel erger en even later bleek het lage gedeelte al overstroomd te zijn! Pas achteraf beseften we dat een leuk familie-uitje bijna fataal had kunnen worden; De volgende dagen zagen we nog veel water en dikke modderdekens die achtergebleven waren in de stad. We hoorden en zagen via een


Nieuw huis!

door: Karoen Poot, Thailand

Nieuws van All Nations Tijd geleden h e

t gevolg

Nationaal TV station dat er al ca. 17 doden geborgen waren en er nog veel mensen vermist werden. Er mag dus met recht van een ramp in Jayapura gesproken worden. We zijn heel erg dankbaar dat Vader ons er veilig midden uit heeft gehaald! Tenslotte Inmiddels is duidelijk dat zowel door Lola’s studie als ook door gebrek aan voldoende financiële armslag we dit jaar niet op verlof naar Nederland kunnen. Dat was voor ons allen- maar m.n. voor Joëlle een behoorlijke teleurstelling. We zullen dus in Papua ‘overzomeren’ maar het lijkt in ieder geval voor de ouders weinig/geen vakantiepret te worden, want er liggen naast Lola’s studie voor die periode ook andere activiteiten op ons te wachten. We zullen ons dus in geen geval gaan vervelen, maar dat hoort dan ook bij investeren in de (zowel aardse- als hemelse/Koninkrijks) toekomst! Met een hartelijke groet vanuit Sentani, Papua, Indonesië Marcel, Lola en Joëlle de Jong

Contactpersoon | vacant

Mijn excuses dat ik alweer even niets van mij heb laten horen. Mijn studie aan de All Nations Bijbelschool gaat heel goed. Ik leer er heel veel geniet er ook van. De studie zal nog zeker tot december 2014 duren. De laatste termijn was een heel druk met veel deadlines: ik moest vier werkstukken inleveren. Over mijn studie Ik volgde een module over het Nieuwe Testament, Oude Testament, culturele antropologie en creatieve vaardigheden. De werkstukken gaan over Jezus´ ontmoetingen met de armen, uitschot, en sociaal verstotenen in de maatschappij en het effect dat dit op zending heeft in de wereld vandaag. Verder moest ik een introductie schrijven over het boek Genesis en een Bijbelstudie maken over Noah en de grote Vloed. Met het vak creatieve vaardigheiden doe ik een project over mensenhandel en drugsverslaving. Elke week moeten we ook een praktische bediening uitvoeren. Het team waar ik in zit, is het team van Luton. We doen aan evangelisatie onder de moslims in Luton. Hier wonen veel Pakistaanse mensen. We hebben goede contacten momenteel met Pakistaanse mensen in winkels en restaurants. Er zijn heel interessante gesprekken waarin we veel lectuur hebben gegeven. Afgelopen Kerst hadden we ook een goede samenkomst onder de Thai. We hopen ook met Pasen weer een ontmoeting te organiseren.

Maart 2014 Momenteel hebben we een maand pauze. Mocht U mij willen uitnodigen voor een spreekbeurt dan kunt u gewoon contact met me opnemen. Ik ben heel dankbaar voor uw ondersteuning en gebed. Verbonden in Zijn Grote liefde! Karoen Poot Contactpersoon | Frans Lit, Tel. 040-2443068 • fransinelit@chello.nl België: Carina Jaeken, Tel. 011-232768 • carina_cardinaels@hotmail.com karoenpoot@gmail.com

MISSION INSIGHT | 19


Tanya en Vladimir

Bouw van Mercy = House Vladimir en Ariana

door: Ariana Lammers, Rusland

Veel veranderingen Matth. 25:40: “En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Opgeknapt huisje

Sinds de laatste keer dat ik voor Missions Insight een artikel heb geschreven, is er veel gebeurd in de Russische Kaukasus. Het team dat er was, is uitgevlogen naar andere bestemmingen om daar in de praktijk te brengen wat ze in Armavir geleerd hebben. Het centrum van Zhivaya Voda (Living Waters) is nu in gebruik als opvangcentrum voor dak- en thuislozen. God voorziet iedere keer Twee voormalige teamleden (Tanya en haar man Vladimir) die in onze wijk wonen, hebben een klein huisje ter beschikking gekregen dat ze willen gaan gebruiken als een eerste opvangplaats voor mensen die van de straat komen. Als blijkt dat ze echt hun leven willen veranderen, worden ze overgeplaatst naar het centrum. Het kleine huisje verkeerde echter in een erbarmelijke staat en er wordt hard gewerkt om het bewoonbaar te maken. Op het moment wordt iedereen dus opgevangen in het centrum. Financieel is het voor de nieuwe

20 | MISSION INSIGHT

teamleden niet altijd gemakkelijk, maar God voorziet iedere keer weer. Niet zo lang geleden kregen ze 80 kilo bananen! Wat een feest! We gaan trouwen! Ikzelf ben zes maanden op verlof in Nederland en België, waar ik afwisselend probeer uit te rusten en me inzet voor Cherut, een organisatie in Antwerpen die uitreikt naar prostituees. Ook in mijn leven verandert er veel, ik ga namelijk trouwen! Vorig jaar ontmoette ik een Russische man met wie het goed klikte en niet lang daarna sprak God tot ons allebei over onze relatie en een toekomst samen. Zijn naam is Vladimir Shehonin. In juni gaan we trouwen en we zullen samen betrokken blijven bij het werk van Zhivaya Voda. Sponsors gevraagd voor ons nieuwe huis Een van onze doelen dit jaar is het afbouwen van ons nieuwe huis. Nu het

huidige centrum in gebruik is als House of Mercy, willen wij het nieuwe huis gaan gebruiken als een House of Restoration and Destiny. Een plek waar we mensen herstel willen bieden en hen willen helpen hun roeping in Jezus te vinden. Er moeten nog heel veel details ingevuld worden, maar dit zijn de grote lijnen. We zoeken nog sponsors die financieel mee willen helpen om het huis af te bouwen. Misschien is dat iets voor u, of kent u iemand in uw omgeving die hierin geïnteresseerd is? Neemt u dan alstublieft contact met mij op! Alvast bedankt, ook namens de vele gebroken mensen in het prachtige Rusland.

Contactpersoon | Jan Posthuma • jan.posthuma@yahoo.com


advertentie

Iets

voor

u?

15 dagen zending en vakantie vanaf â‚Ź799,incl. verblijf en trips op basis van gift. excl vliegticket

Zendings/bemoedigingsreis voor jongeren,volwassenen en senioren. Kleine groepen 4 tot 6 personen Zuid Afrika We stellen in overleg met u als gast een vakantie samen waarbij ook ons werk bezocht wordt. U kunt dan als gastmedewerker meehelpen en getuige zijn van ons werk in de soepkeuken en de gevangenis samenkomsten. We kunnen ook evangelisatie bijeenkomsten in Kwazulu Natal of Lesotho organiseren.

Daarnaast zijn er gezellige momenten op top locaties zoals bij de Indische oceaan of trips in de echte Zulu omgeving. We gaan hiken in de bergen naar een adembenemende waterval of heerlijk shoppen in moderne bijna Amerikaanse winkelcentra. Verder heerlijk eten in betaalbare restaurants en nog veel meer!

Boekingen kunnen het hele jaar door. (io)

Zending en vakantie in Zuid Afrika is vakantie anders!

Info:www.charibiz.nl Email: charibiz@gmail.com Tel: 0619231615 ZA:+27728024200 Like ons op: www.facebook.com/zendingsreis MISSION INSIGHT | 21


MISSION SHORT UPDATES Update Da Costa Met het naderen van het lente seizoen wordt het tijd onze update te schrijven voor Mission Insight. Wij zijn nog steeds op het prachtige eiland Madeira, weliswaar niet op vakantie, maar we zijn bezig ons huis klaar te maken, zodat anderen hier op vakantie kunnen komen. Dit huis moet namelijk dienen als een bron van inkomsten voor ons zendingswerk in Senegal. Een paar dagen geleden kregen we de vergunning om het huis te mogen gebruiken, wat een grote gebedsverhoring is, want dit document stelt ons in staat om vervolgens de vergunning aan te vragen om het huis te mogen verhuren aan toeristen. De hele procedure zal naar verwachting afgerond zijn in mei. Fam. Da Costa

Update Kattenberg-vSoest Het tyfoonseizoen is begonnen. Dat Afgelopen december heeft Jazzy zijn eerste kerst gevierd in opvanghuis Elandsstraat! De jongeren vonden dat fantastisch en Jazzy genoot van alle aandacht. Voordat we aan de maaltijd begonnen, heb ik beschuit met muisjes uitgedeeld en vroeg, of ze wisten waarom ik dat deed. Éen van de meiden riep gelijk: “Ik weet het, dat is vanwege de geboorte van Jezus!”. De sfeer was heel gezellig en ontspannen, maar helaas heeft dat niet de hele avond geduurd. Een jongen kwam binnen die niet bij ons woonde en begon stennis te schoppen om gestolen geld van zijn vriendin (wel een bewoonster). Het liep zo hoog op dat we op het punt stonden de politie te bellen. Gelukkig ging hij weg en liep het verder niet uit de hand. Dit is ook onderdeel van jongerenwerk. Je krijgt te maken met agressie en onvoorspelbaarheid doordat bepaalde jongeren kampen met borderline, psychoses, schizofrenie etc. Het zijn vaak gevolgen van de emotionele schade die zij hebben opgelopen in hun opvoeding. Het is belangrijk om de symptomen op tijd te herkennen zodat je preventief kan werken. Christiaan, Rebekka en Jazzy Kattenberg

“Building a future today, on The Solid Rock” Na de eerste twee jaar in Zuid-Afrika gewerkt te hebben voor een andere stichting zijn we vanaf januari begonnen met een nieuwe bediening in en rondom de plaats Knysna, Zuid-Afrika. We zijn actief in het kinder- en jeugdwerk bij The Rock Church in Knysna en we doen School Ministry op de Primary School en de High School in Knysna. Naast bovenstaande activiteiten richten we ons op de kinderen en jeugd van Karatara, een dorpje zo’n 40 kilometer van Knysna. Woorden van Leven spreken De naam Karatara betekent in de oorspronkelijk inheemse taal: “diepe duisternis”. Verder is er in de buurt is een water wat de naam Mara(= bitterheid) draagt. In de omgeving heeft Karatara een slechte naam als het gaat om alcohol- en seksueel misbruik binnen families. Als je googled kom je tegen dat er “agterlyke mense” (= Afrikaans voor achtergestelde mensen) wonen. Fam. De Jong (Zuid-Afrika)

Update Jacoline vd Kraan Omdat de kinderen geen andere mogelijkheden hebben, heb ik alle aspecten van de eredienst in de zondagsschool verwerkt. Nog steeds begin ik met Bijbelstudie, maar nu ingekort tot een uurtje. Momenteel behandelen we ‘het werk van de Heilige Geest’ en ontdekken we samen in Gods Woord hoe de Heilige Geest zijn werk doet in de mensen. We behandelen onderwerpen als zonde, vergeving vragen, bekering, wedergeboorte. Het was Nati van 15 die me gevraagd had om een studie over ‘redding van je ziel’. Eerst dacht ik, dat de andere kinderen te klein zouden zijn voor dit onderwerp, maar ik heb me vergist. Bovendien geef ik alle ruimte voor vragen en je staat versteld van de diepgang. Aan de Bijbelschooldirecteur heb ik gevraagd, of hij me elke week een student kon sturen om zijn getuigenis te geven. Dus na mijn studie luisteren we naar zijn verhaal. Hoe hij God heeft leren kennen en zijn leven aan Hem heeft toevertrouwd. Dat is dan de praktijkervaring na de leerstellige Bijbelstudie. Jacoline van de Kraan

Update Fam. Deelen Hij is goed en het is een voorrecht om Hem te kennen en Hem te dienen. Hij is de Heer der Heren en de Koning der koningen. Enige broeders hebben een maandelijkse gebedsdienst georganiseerd op een groot plein in Madrid. Het was goed om daar te zijn en de vele gelovigen uit verschillende kerken daar aan te treffen. Aart is druk bezig geweest om introductiepakketten samen te stellen voor een  internationale campagne die in juli in 52 grote steden zal worden gehouden. De presentatie werd op 25 januari gehouden. Verder zijn we druk geweest met het uitdelen van kalenders  in de buurt. We prijzen de Heer voor de respons hierop. Bidt dat de Heer een opening geeft bij deze mensen en Zijn woord hen bij God zal brengen, want sommigen zijn bang van God. Fam. Deelen

Update Fam. Menninga In 2014 hebben we weer het ART & JAZZ festival bij ons in het dorp en bij ons op de boerderij. Ook hadden we maaltijden, evenementen en concerten bij ons thuis en ook dit jaar staan ze weer gepland. We willen graag weer uitdelen aan anderen wat we van de Heer hebben ontvangen. We zijn met een huisgroep gestart naast het twee keer samenkomen per maand bij ons thuis. We hebben zendelingen werkzaam in China, in Zwitserland en in Rusland bij ons thuis gehad, voorgangers uit Australië, Nederland en Indonesië… Het is echt een voorrecht om gastvrijheid te mogen beoefenen met onze B&B. Ook hebben veel mensen gehad die in heel andere filosofieën en religies zitten en toch vaak de atmosfeer bij ons heel bijzonder vinden. Familie Menninga

Bouw van schoolgebouw vordert goed Nog steeds aan het wachten op een nieuw visum. Duurt erg lang... Hopelijk krijg ik snel nieuws dat ik het op kan halen. Het schoolgebouw is bijna af en we hopen het in juni/juli te kunnen openen. De bouw van de nieuwe office gaat ook goed. Momenteel word het dak erop gezet. In dorp 2 hebben we één huis open en we hopen snel een tweede huis te kunnen openen. Ik ben momenteel bezig met het overdragen van het financiële werk aan een collega, zodat ik me meer kan richten op de spel therapie e.d. Tamara Murris

22 | MISSION INSIGHT


MISSION SHORT UPDATES Update Chris Onderstal Sinds 25 februari woon ik op Ahava. Een grote omschakeling in temperatuur en omstandigheden ten opzichte van de afgelopen vier jaar toen ik in Blantyre woonde. Half december werd de kliniek en bijgebouwen opgeleverd. Begin januari hebben we alle (medische) spullen die in opslag stonden verhuisd naar Ahava. Hierna ging ik voor vijf weken naar Nederland voor familie bezoek en een broodnodige ‘break.’ Weer terug in Malawi is het nu mijn taak om alles te sorteren, op te ruimen of voor alles een goede bestemming te vinden. Over een maand is het vier jaar geleden dat we dit stuk grond kregen wat Ahava Ministries is geworden. Met grote dankbaarheid kan ik zeggen: ‘Dank U Heer voor Uw voorziening, Uw leiding, Uw trouw. Voor Uw plan en voor al die mensen die een keuze gemaakt hebben om deelgenoot te willen zijn in dit geweldige plan van U!’. Chris Onderstal

Update Fam. Tims We hebben sinds een paar weken een ander huis, een prachtig huis net buiten Tirana. Onze vorige huisbaas wilde zijn huis gaan verbouwen dus had hij gevraagd, of wij dat huis wilde verlaten. We hebben toen alles in moeten pakken -wat verzamelen we veel zeg- en zijn toen het nieuwe huis ingetrokken. Het huis is gebouwd op 1800 m2 heeft twee verdiepingen is helemaal vrijstaand. We wonen op de bovenste verdieping. Jasper heeft een paar weken beneden een kamer gehad. Beneden wordt alleen gebruikt door de eigenaar, die in New York woont, gedurende twee weken in de zomer. We mogen de tuin naar eigen inzicht gebruiken. (dieren, groenten of wat we maar willen) het heeft een dakterras van 144 m2.Het is echt een geweldig huis, echt een zegen van de Heer.

Gebed is de sleutel Het lijkt her op dat we een doorbraak hebben in het gevangeniswerk. Door steekpartijen was het werk stil komen te liggen. Via het hoofdkantoor in Westville moesten we een volledig nieuwe aanvraag doen. We hebben een plan voorgesteld waarin we ook trainingen in organische verbouw willen gaan geven. Verder gaan we werken met een rehabilitatie/ evangelisatieprogramma waarin vergeving en lifeskills centraal komen te staan. Ze waren zo enthousiast hierover dat ze vroegen dit niet alleen in Umzinto te doen maar ook in Westville. Hier zitten 15.000 gevangenen.  Waar één deur gesloten wordt, opent God er twee. We vragen gebed voor al ons werk, want naast veel zegen ervaren we ook veel aanval! Het is een geestelijke strijd en gebed is de sleutel.  

Update Klein Wolterink Na een goede verlofperiode, zijn we sinds begin februari weer veilig terug in Bolivia. Ons dagelijks leven is weer in volle gang. Afgelopen week heeft Sanne twee cursussen kunnen geven aan de nieuwe leidsters van de kinderdagverblijven. Er is altijd veel verloop, omdat mensen doorgaans niet hebben geleerd om door te zetten bij tegenslagen. Dus als zich in het werk moeilijkheden voordoen, dan is ‘vertrekken’ een voor de hand liggender optie dan ‘het probleem oplossen’. Helaas zijn er daardoor nog maar drie leidsters van vorig jaar overgebleven. De rest van het team is allemaal nieuw en gaat dit werk voor het eerst doen. Een hele uitdaging voor ons allen. Ondanks de vele regen zijn ze allemaal op de cursussen gekomen en zijn ze goed gemotiveerd. De sfeer is goed en we hebben er zin in.

Fam. Schaaij Marco, Sanne, Marisa en Liesje Klein Wolterink “Haarlem - een cultuur van (missionair) discipelschap” Een visionaire titel boven deze nieuwsbrief. En met reden! Dit is mijn droom. Ik wil dat het Koninkrijk van God weer meer zichtbaar wordt op aarde, en dus ook in Haarlem. Dat vraagt om een verandering: om in ons dagelijks leven, in ons hart, in de manier van kerk zijn, in ons denken, in onze culturen, onze blik echt naar buiten te richten. Voelen wij daadwerkelijk die passie, het hart van God onze Vader, de onvoorwaardelijke liefde en de vernieuwing die God ons wil geven, maar juist ook aan diegenen die Jezus nog niet hebben ontmoet? God gebruikt ons als vertegenwoordigers van Zijn Koninkrijk voor de stad, de plek waar we wonen en leven. Mijn hoop en gebed is dat iedereen in het dagelijks leven een plek maakt om zijn leven te delen en de kansen te benutten die God ons geeft. Om een aanstekelijk christen te zijn.

Update Fam. Zevenbergen Beste broeders en zusters in Christus, God is goed. Toen we werden uitgezonden naar het zendingsveld werd over ons geprofeteerd, dat we door drie diepe dalen zouden gaan, maar daarna gegrond en bevestigd zouden worden in de bediening. Nu, na bijna negen jaar op het zendingsveld, ervaren we dat we aan het wortel schieten zijn. Het afgelopen jaar heeft ons geleid naar de verhuizing naar het terrein waar we de zendingsschool als internaat zullen voortzetten. We voelen er ons goed thuis en zien er naar uit om nieuwe zendelingen te trainen. Familie Zevenbergen

Meer informatie over deze zendelingen kunt u vinden op onze nieuwe website! www.vpe-zending.nl

Ramona van de Hoed

Familie Tims

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat u het lezersonderzoek kan invullen en opsturen tot eind mei! U kunt het lezersonderzoek vinden als bijlage bij dit blad maar u kunt het ook online invullen op onze vernieuwde website! Kijk op www.vpe-zending.nl. Alvast hartelijk dank! MISSION INSIGHT | 23


Machtigingskaart

Bedankt voor uw steun!

Hierbij machtig ik VPE Zending/OWZ een bedrag van € ……………. van mijn rekening af te schrijven t.b.v. ________________________ eenmalig / per maand / kwartaal / half jaar / jaar *) omcirkelen wat van toepassing is Ingangsdatum:……………………………… (met blokletters invullen a.u.b.)

Naam rekeninghouder: ___________________________________ (max. 20 tekens)

Adres: ________________________________________________ Postcode: _______________ Woonplaats: ___________________ Telefoon: ____________________Email: ____________________ Rekeningnummer: ___________________ Datum: ___________________Handtekening:_________________ U ontvangt 3x per jaar het blad Mission Insight. Stuur de kaart naar VPE Zending/OWZ, Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen Advertenties

KAN IK TASTBAAR RESULTAAT ZIEN VAN MIJN GIFT AAN DE ZENDING?

CONVOY OF HOPE EUROPE

www.adoptacommunity.eu

Mission 01 2014  

Mission Insight zendingsblad VPE-Zending nr: 01-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you