Page 1

 

1

                                                 

ΤΟ ΜΕΓΑΛ ΑΛΥΤΕ ΕΡΟ ΔΩΡΟ Δ Ο ΓΙΑ Α ΣΕΝ ΝΑ


ΜΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Σ 1:18-25

ΛΟ ΟΥΚΑΣ 1:26-28

     

Όπως τα ζώα ζ χτίζουυν τις φωλιιές τους γιαα να ΄ρθουνν τα μικρά τους, τ έτσι κκαι ο Θεός προετοιμάάζει για μαςς ένα ξεχωρριστό μέροςς.

   

ΠΡΟΣΕ ΕΥΧΗ ΣΟ ΟΥ

Στον Θεό Θ για ναα σε βοηθθήσει να καταλάάβεις τονν Λόγο Του. Τ

     

 

Στον Αδάάμ και στηνν Εύα

Στον Αβρραάμ

Στον Δαββίδ

 

Π Διααθήκη ο Θεόός μιλούσεε Από την Παλαιά στους προοφήτες του για τον ερχχομό του Γιου Γ του εδώ στην σ γη, τοον ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. Μπορούμμε να βρούμμε υπέροχεςς ιστορίες προετοιμαασίας του Θεού Θ για τονν ερχομό τοου Γιού του.

Ο ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ


Ο Θεεός έστειλε τον άγγελόό του τον Γ Γαβριήλ ,ναα φέρει ένα μήνυμα μ στηην Μαρία την τ μητέραα του Ιησού και καθώ ώς ήρθε τηςς είπε …

   

ΜΑΘ ΘΑΙΝΩ ΤΗ ΗΝ

 

ΑΓΑΠ ΠΗ ΣΟΥ ΜΕΣ ΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗ ΓΡΑΦ ΦΗ ΜΟΥ

     

ΕΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΖΕ

ΜΕ ΧΑΡΑ Χ

ΟΛΗ Η Η

ΨΥΧΗ ΧΗ ΜΟΥ

Πνεύμα Π τοου κααι, θαα είναι

θάρρθει επάν άνω σου, και θα σε σ επισκιάάσει γι’ αυτό α πουυ θα απ πό σένα θ ονομααστεί θα Λ ΛΟΥΚΑΣ Σ 1:35

 

 

Η Μαρία ήτααν μια νέα γυναίκα γ ποου αγαπούσσε τον Θεεό, και περίμ ίμενε τον Μεσσία. Μ Ο Θεός Θ γνώριιζε την καρρδιά της κααι τον σεβασσμό που είχ χε στον Θεόό. Έτσι ο Θεεός την διάάλεξε για ναα γίνει η μητέρα του Ιηησού.

       


ΠΡΟΦ ΦΗΤΗΣ =

Ήτανν ένα πρόσω ωπο στο οπ ποίο ο Θεόςς μιλούύσε απευθείίας.   Μετάά αυτό το άτομοο έλεγε στους άλλουυς τι ο Θεόςς ήθελεε

Ο άντρρας που θαα παντρευότταν την Μαρίαα λεγόταν Ιωσήφ. Ι

Ο Ιωσσήφ όταν έμμαθε ότι η Μ Μαρία θα κάνει παιδί π που δεν δ θα ήτανν δικό του φοβήθθηκε.

 

Ο Θεόςς όμως έστεειλε έναν άγ άγγελο ότανν κοιμότταν και τουυ είπε……

 

       

       

Ζωγγράφισε τηνν

Εικόόνα.


ΒΑ ΑΛΕ ΤΑ ΣΩΣ ΣΤΑ ΓΡΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝ ΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Ε ΤΑ ΣΥ ΥΜΒΟΛΑ

   

•••=Ν

       

Χωρίς την Χ Γ Γραφή δε θα θ μ μπορούσαμ ε ν ξέρουμεε να π πραγματικά ά τ είναι σωσστό τι κ τι είναι και λ λάθος.

     

   

     

Ιωσφ,, ιέ τυ Δβίδ, μ _______ ________________________________ φβθθίς •• πρρλβίς τ  Μ ρίμ _______ __________________________________ τ υννικ συ πιδ,  υττ πυ _______ __________________________________ •••• θκ, μσ τς ί••ιι π _______ _________________________________ ι Π••ύμ κ ι θ πκκλσις _______ __________________________________ τ •••μ τυ Ισυ Ι πιδδ, υτς _______ __________________________________ θ σώσσι τ•• λ  τυ π τις _______ _________________________________ μρττίς τυς _______ ____________

=Η  =Γ  =Ο

= Α  =Ε

ΜΑΤΘΑ ΑΙΟΣ 1:20β-21


Ότταν λέμε «οο Ιησούς είνναι ο Κύριοος μου» ενννοούμε ότιι έχουμε δώ ώσει τους εααυτούς μαας σ’ Αυτόνν, Τον αγγαπάμε καιι Τον εμμπιστευόμααστε.

 

                     

Ο Ιωσήφ Ι φρόντιζε να μηην λείψει τί τίποτα στηην Μαρία και κ στο μωρρό. Ο Ιησούύς μεγγάλωσε στοον σπίτι τουυ Ιωσήφ κααι όλοι πίσστευαν ότι ο Ιησούς ήτταν γιός τουυ Ιωσήφ. Θαα δούμε πολ λλές φορές να αποκαλλούν τον Ιησσού «γιο τουυ Ιωσήφ» ή «ο γιος του μαρραγκού».

Ο Ιωσήήφ έκανε ακριβώς α ότιι του είπε ο άγγγελος να κάάνει. Αυτόςς και η Μαρρία πανντρεύτηκανν και έζησααν μαζί.

Ο Ιησούς μπ πορεί ν έρθει στηην να κ καρδία σου Μ ΜΟΝΟ αν εσύ ε τον εμμπιστευτείςς.


Ο Ιωσήφ Ι ήτανν έναας άνθρωποος αιος και  δίκα υπάάκουος προος τον  Θεό ό. Θ τον διάάλεξε  Ο Θεός γιαα να αναθρέέψει  με σωστό σ τρόπ πο τονν γιό Του, τον το   Ιησσού. Ι  Ο Ιωσήφ αγααπούσε τόσσο  πολ λύ τον Θεό που πρώ ώτα είχε τηην   πνεευματική οντίδα της  φρο οικοογένειας τοου και μεττά την υλικκή.  Κά άθε χρόνο πήγγαινε με τηην  οικο ογένεια τουυ στηην Ιερουσαλλήμ   γιαα τις θρηησκευτικές   γιορρτές. κ  Ήτταν ένας καλός φυσσικός πατέέρας α τον Ιησούύ.  για

Βρες τις κρυμμένες λέξεις    

ΘΕΟΣ Θ ΙΩ ΩΣΗΦ ΜΑΡΙΑ Μ ΕΜΜΑΝΟΥ Ε ΥΗΛ

Ε  Α Α  Β  Δ  Γ  Α Α  Β  Ρ  Ι  Η Η  Λ    Κ  Μ Μ  Ι  Η  Δ  Κ  Ζ  Δ  Θ  Ζ  Μ  Δ  Α Α  Ω Ψ Λ  Θ Θ  Α  Η Γ  Μ  Α   Ζ  Θ Θ  Σ  Ε  Ν  Ε  Ο  Β  Ε  Α  Η    Η  Β  Η  Κ  Γ  Ο  Λ  Δ  Κ  Ρ  Δ    Χ  Φ  Τ  Ε  Σ  Ν  Ο Ε  Ι   Φ    Α  Χ Γ   Λ Λ  Π  Σ  Ρ  Τ  Π  Α  Σ  Α  Β    Ε  Μ Μ Μ Α Ν  Ο  Υ  Η  Λ  Ζ  Ε 

     

  


Ο Ιησούς είχε μητέραα όπως όλοοι μας αλλ λά δεν είχ χε πατέρα εδώ στην γ . Ο Θεόός ήταν ο Πατέρας γη Π Τουυ. Ο Ιωσήφ βοοήθησε τη Μαρία Μ να μεγαλώσεει τον Υιό του το Θεού κααι πάντα τοον α αγαπούσε σ δικό του παιδί.. σαν

               

ΚΑ ΑΙ ΕΣΥ Υ ΕΧΕΙΣ Σ ΕΝΑΝ Ν ΑΛΗ ΗΘΙΝΟ ΠΑΤΕΡΑ ΡΑ ΣΤΟΝ Ν ΟΥ ΥΡΑΝΟ.

   

           

Ζωγράφισεε Ζ τ εικόνα την


ΓΡΑ ΑΨΕ ΤΙΣ Τ ΑΠΑ ΑΝΤΗΣ ΣΕΙΣ

         

 Ο Θεεός έστειλε τον άγγελλο του για να ν μιλήσει σε σ μια κοπέέλα που ονομαζόόταν;______________ ____  Ο άγγγελος του Θεού λεγόταν;_____ ________________

 Η Μαρία Μ θα οννόμαζε τον γιό γ της;___ ___________

Η Μααρία ήταν ________ _ ______ με τον Ιωσήφ φ.

 Η Μαρία Μ θα απ ποκτούσε παιδί π από τοο _________________

Που θα ερχόταν επ πάνω της.

ΛΟΥΚΑΣ 1:2 26‐38 

     

       

Ο ΘΕΟ ΟΣ ΕΧΕΙΙ ΕΝΑ ΣΧΕ ΕΔΙΟ ΚΑΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν ΔΙΚΗ ΣΟΥ Σ ΖΩΗ.


 Η Μαρία θα θ παντρευυόταν τον _________ _ _______

 Ο άγγελοςς μίλησε σττον Ιωσήφ μέσα μ σε _____________

ΤΤο όνομα Εμμανουήλ Ε λ σημαίνειι __________________

Ο Ο Ιωσήφ υπ πάκουσε σττο Θεό και παντρεύτηηκε τη Μαρρία:

•ΝΑΙ

•ΟΧΙ

Μ ΜΑΤΘΑΙΟ 1:18‐25 

                             

Χρω ωμάτισε με κόόκκινο χρώμα μόνο εκεί που π έχει τελλεία, και βρεςς την κ κρυμμένη λέξξη.


ΚΟΙΤΑ…ΕΝΑ Α ΓΑΤΑΚΙ  ΣΤΟ ΔΕΝΤΡ ΡΟ.  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙΙ ΒΟΗΘΕΙΑ.  

                                           

ΝΑ Α ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ  ΜΠ ΠΑΜΠΑ ΓΙΑ ΝΑ  ΜΑ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 

ΜΠΑΜΠΑ,ΕΝΑ Μ ΓΑ ΑΤΑΚΙ ΕΙΝΑΙ  ΕΠ ΠΑΝΩ ΣΤΟ  ΔΕΝΤΡΟ…ΜΠΟΡ ΡΕΙΣ  ΝΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕΕΙΣ: 

ΒΕΒΑΙΑ.


Υπάάρχει κάτι από το οποίο ο όλοι οι ο άνθρωπ ποι πρέπει να σωθθούν, όπως αυτό το γατάκι έπ πρεπε κάποοιος να το σσώσει.

Η Γραφή το τ ονομάζειι ΑΜΑΡΤΙΑ ΙΑ.

Η αμαρτία είίναι όταν δεεν υπακούμμε σε αυτά που λέει ο Λ Λόγος του Θεούύ.

                       

Η Γραφή Γ λέει::                                                                                                                                                                                                                                                    

Όλοι αμάρτησ Ό σαν, και στερ ρούνται τη  δόξα του Θεο ού.  ΡΩ ΩΜΑΙΟΥΣ 3:2 23   

Όλοοι έχουμε αμαρτία αμ μπρροστά στα μάτια μ του Θεού. Θ Ο ΙΗ ΗΣΟΥΣ ήρθε ή για ναα μας σώσει από τις αμμαρτίες μαςς και να τις πάρει μακρριά μας. ΔΕΝ Ν ΜΠΟΡΟ ΟΥΜΕ ΜΟ ΟΝΟΙ ΜΑ ΑΣ ΝΑ ΣΩ ΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ Σ ΑΜΑΡΤΙΙΕΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ν

         

ΠΙΣΤΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Ν ΙΗΣΟΥ ΜΠΟΡ ΡΟΥΜΕ


 Παραδέξου Π ό έχεις κάάνει αμαρτί ότι τία.

 Πίστεψε Π ότι ο Ιησούς πέθανε π γιαα τις αμαρττίες σου.

 Παρακάλεσέ Π έ Τον να σε σ σώσει απ πό τις αμαρττίες σου. Π Πες

         

Κύριε Ιησού Χρισστέ ,πιστεύύω ότι είσαι Ο Θεός καιι πέθανες γγια τις αμαρττίες μου επ πειδή με αγάάπησες πολύ. Σου ζητάω ζ να με μ συγχωρέέσεις από τιις αμαρτίες μου και ναα με σώσειςς .

       

Ο ΤΗΝ ΩΡ ΡΑ ΠΟΥ ΈΚΑΝΕΣ Έ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ Τ ΠΡΟ ΟΣΕΥΧΗ ΜΕ Μ ΑΠΟ ΟΛΗ Η ΣΟΥ ΤΗ ΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΙΑ Ο ΙΗΣΟ ΟΥΣ ΣΕ ΕΧΕΙ Ε ΣΩΣ ΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΗ ΗΚΕΙΣ ΣΤΤΗΝ ΟΙΚΟ ΟΓΕΝΕΙΑ Α ΤΟΥ.

      Συνέχεια α στο   επόμενο τεύ ύχος.     


iCHILD  

Περιοδικό για τα παιδία Δημοτικού. Ηλεκτρονική έκδοση της Εκκλησίας της Αγάπης του Θεού. Τεύχος 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you