Page 1

Fængselsmissionen i Rumænien: Missions tur til Fængslerne i Aiud og Arad / 1. Februar – 7. Februar 2009 Prisonmission in Romania: Mission trip to Aiud Prison and Arad Prison / 1. February – 7. February 2009

Mission romania 01/MARTS/2009

+ Missions tur til Fængslerne i Aiud og Arad / 1. Februar – 7. Februar 2009

+ Mission trip to Aiud Prison and Arad Prison / 1. February – 7. February 2009


Team:

Steve Dulwich / Olav Nørgaard / Lars Schmidt / Jens Peder Pedersen / Midtfor: Cosmin / In the middle: Cosmin


Denne missionstur var ret vigtig

This was a very important mission

fordi det var den første til fængs-

trip as it was the first time to go

lerne efter Thorkils blev kaldt hjem

back into the prisons since Thorkil

til Herren. Mange fra fængselsperso-

went to be with the Lord. Many of

nalet gav udtryk for at de værdsatte

the prison staff expressed their ap-

Thorkils liv og tjeneste meget højt,

preciation of Thorkil’s life and

og de bad os kondolere Thorkils hu-

ministry in the prisons and asked

stru, Sonja og hele familien. Den

us to give condolences to Thorkil’s

ortodokse præst ved fængslet i Aiud

wife, Sonja, and all of Thorkil’s

talte om hvordan Thorkils liv kunne

family. The Orthodox priest in Aiud

ses i lyset af Mat. 25, hvor Jesus

prison spoke of how Thorkil’s life

siger: Jeg var I fængsel og I be-

could be seen in Matthew 25 when

søgte mig”, Den ortodokse præst I

Jesus said “I was in prison and you

Arad ønskede at vi skulle vide, at

came to visit me”, and the Ortho-

han blev så bedrøvet da han hørte om

dox priest in Arad wanted us to know

Thorkils død, at han overvejede at

that he was so sad when he heard

køre til Danmark i sin egen bil for

about Thorkil’s death that he con-

at vise hvor højt han satte Thorkil.

sidered driving to Denmark in his own car to show his appreciation for

» De ansatte ved fængslet I Aiud var ængstelige for om fængselsmissionen ville fortsætte efter Thorkils død, men vi meddelte helt klart at den tjeneste Thorkil begyndte og ledede I mange år ikke stopper, og at danske teams fortsat vil komme som før. «

Thorkil.

» The staff in Aiud were concerned that the prison ministry might not continue after Thorkil’s death, but we sent a clear message that the ministry which Thorkil led for so many years will not stop and Danish teams will continue to come as they did before. «

Første dag vi kom til fængslet i Aiud Var Cosmins broder Voicu med.

The first day we went into Aiud pris-

Voicu døde næsten for 2 år siden da

on, Cosmin’s brother Voicu came with

han var i USA. På et tidspunkt un-

us. Voicu nearly died two years ago

derskrev man et papir, som gav til-

when he was in the US. At one time

ladelse til at lade ham dø. På et

a paper allowing him to die was

tidspunkt efter en operation opbe-

signed, and after one operation part


Sandu and Florina, et Rumænsk ægtepar var med I fængslet I Aiud for at synge / A Romanian couple, Sandu and Florina, came into Aiud prison with us to sing

Fanger / Prisoners


varede man en del af hans hjerneskal

of his cranium was kept in a freezer

nedfrosset i 2 måneder.

for two months.

» Lægen fortalte Cosmin, at hans

» The doctor told Cosmin that his

broder aldrig ville komme til at gå eller tale igen. Gud havde dog en anden plan for Voicu. Mange af fangerne har

brother would never walk again, and would never be able to talk. But God had other plans for Voicu. Many of

bedt for Voicu efter operationen, og da fangerne nu så ham stod de op og klappede. Voicu er et levende mirakel.

the prisoners have been praying for Voicu since his operation, and when the prisoners saw him at the meet-

Voicu har et stort hjerte for fængsels-

ing they stood and clapped. Voicu is a

tjenesten, og vi tror at Herren helt vil genoprette, så han kan hjælpe Cosmin i ledelsen af denne. «

living miracle. Voicu has a great heart for the prison ministry, and we believe the Lord will restore him completely so that he can help Cosmin in leading the

I alt holdt vi 11 møder med fangerne. I hvert eneste møde var der et

prison ministry. «

stort gensvar. Mange af fangerne var chokerede og bedrøvede

når de hørte

We held 11 meetings altogether among

om Thorkil. I 2 af møderne foreslog

the prisoners. In every meeting we

de at holde et minuts stilhed for at

had a great response. Many prison-

mindes Thorkil.

ers were shocked and sad when they heard about Thorkil. In two of the

Sandu and Florina, et Rumænsk ægte-

meetings they asked if we could have

par var med I fængslet I Aiud for at

a minute silence in remembrance of

synge. Et dejligt par og deres sang

Thorkil.

bliver altid meget værdsat. To unge piger fra Cluj læste digte. Fangerne

A Romanian couple, Sandu and Flo-

nyder at høre digte oplæst, ligele-

rina, came into Aiud prison with us

des er poesi en god måde at præsen-

to sing. They are a lovely couple

tere evangeliet på. I Arad var det

and their singing is always greatly

en gruppe på 4 unge sammen med os,

appreciated. Two young ladies from

som sang. Nogle af grupperne blev

Cluj read poems. The prisoners enjoy


opfordret til at læse fra det nye

listening to poems, and poetry is

testamente ved det næste danske be-

a good way of presenting the gos-

søg i marts. Det bliver interessant

pel message. In Arad a group of four

at høre hvor mange der vil læse det.

young ladies came with us and sang. We plan next time to have a projec-

De kvindelige fanger havde hørt om

tor so the prisoners can see the

Thorkils død før vi ankom. Thorkil

words and join in with the singing.

var som en fader for dem, og mange

Some of the groups were given the

af kvinderne havde tårer i øjnene

challenge to read the New Testament

under mødet. En af de ældre kvinder

by the time the next Danish team

fortalte om det chok det havde været

comes at the end of March. It will

da de hørte det. De var meget tak-

be interesting to hear how many have

nemmelige for alt hvad Thorkil havde

managed to do it.

gjort for dem. Alle var bedrøvede på grund af det med Thorkil, men meget

The women prisoners heard about

taknemmelige

Thorkil’s death before we came.

for at vi vil fortsæt-

te med fængselsmissionen.

Thorkil was like a father to them

and many of the women had tears in

En ung kvinde ved navn Maria bad os

their eyes during our meeting. One

at sige til Sonja, at de beder for

of the older women spoke of their

hende og hele familie. Maria har

shock when they heard of Thorkil’s

været I Aiud i tre et halvt år. Hun

death, and their appreciation for

kom til fængslet som en naiv 17 år

all that Thorkil has done for them.

gammel pige. Hun var beskyldt for at

Everyone was sad about Thorkil, but

have myrdet sine to børn. Senere har

so thankful that we will continue

hun givet sit liv til Jesus gennem

the prison ministry.

fængsels-missionen og skriver regelmæssigt sammen med kontoret i Cluj.

A young lady, Maria, asked us to

Nu er det imidlertid kommet frem at

tell Sonja that they are praying for

det ikke var Maria der dræbte bør-

her and her family. Maria has been

nene. Hun dækkede over sin kæreste.

in Aiud for three and a half years.

Det er dejligt at betragte Maria ved

She came to Aiud prison as a naïve

møderne, og se hvordan herren virker

17 year old accused of murdering her

i hendes liv.

two children. She has since given her life to Jesus through the minis-

Vi bemærkede at en ung sigøjner-

try of Rescue, and corresponds regu-

pige, Claudia, var I stor nød under

larly with the office in Cluj. It has

mødet. Hun holdt sig på panden og så

now come to light that Maria did not

ud til at være plaget. Senere hørte

kill her children but was covering


En gruppe unge sangere fra Arat / A group of young singers from Arat

En ung kvinde ved navn Maria bad os at sige til Sonja, at de beder for hende og hele familie / A young lady, Maria, asked us to tell Sonja that they are praying for her and her family


En ung sigøjnerpige i stor nød: Claudia / A young Gypsy girl in great distress: Claudia

Fanger / Prisoners


vi, at hun skulle have været indlagt

up for her boyfriend. It is wonder-

på fængsels-hospitalet, men der var

ful to see Maria in the meetings and

ikke plads. Hun ødelægger ting om-

to see how the Lord is working in

kring sig herunder hendes eget tøj.

her life.

Vi bad for individuelt alle kvinderne ved mødet herunder også Clau-

We noticed that a young Gypsy girl,

dia, men hun behøver udfrielse. Vi

Claudia, was in great distress dur-

fortsætter med at bede for Claudia

ing the meeting. She was holding her

indtil hun ved Guds kraft er fuld-

forehead and appeared to be torment-

stændig fri. Der vil blive bedt og

ed. Later we heard that she should

fastet på hendes vegne.

be in a prison hospital but there is no room. She destroys things and

Planen er at kvinderne snart skal flyttes fra fængslet i Aiud til fængslet i Cluj. Vi må fortsat holde møder for

even cuts up her own clothes. We

kvinderne, hvorfor der vil blive arrangeret således at teams fra Danmark fortsat kan besøge dette fængsel i fremtiden.

for Claudia until she is completely

Det sidste møde var med en gruppe

be moved from the prison in Aiud to the prison in Cluj. We must continue having the meetings with the women, and so it will be necessary to make arrangements for the Danish teams to visit this prison in the future.

såkaldt farlige fanger. Kun 4 af disse mænd havde set Thorkil. Vi forkyndte evangeliet og alle rejste sig da tilbudet om frelse blev givet. Vi spurgte så om de ønskede personlig forbøn, hvor vi ville lægge hænderne på deres skuldre, og beder Herren hjælpe, velsigne dem og

prayed for all the women individually during the meeting, including Claudia, but she is in need of deliverance. We shall continue praying set free by the power of God. Prayer and fasting will be made on her behalf.

It is planned that the women will soon

fylde dem med fred og glæde. Det ønskede de alle og nogle af dem havde

The final meeting was with a group

tårer i øjnene.

classed as dangerous prisoners. Only 4 out of the 25 men at the meeting


Det er stort vidnesbyrd om Rescue,

åbne døre ind til fængslerne, og

at disse mænd, der bliver betegnet

vi må bygge videre på dette grund-

som farlige, fik lov til at komme til

lag. Fængslerne giver os en vældig

et møde. Men disse mænd er ikke far-

mulighed for evangeliet, Evangeliets

lige når de møder Jesu kærlighed og

lys skinner klarest på disse mørke

evangeliet forkyndes med kraft. De

steder. Vi tager ikke denne mulig-

behøver alle Jesus og når de modta-

hed for givet, for vi ved ikke hvor

ger det nye liv i Kristus, bliver de

længe muligheden eksisterer, men vi

mægtige for Gud.

må arbejde mens muligheden er til stede, så mænd og kvinder kan blive

Rescue har nu bevæget sig ind I en

løftet fra dybet af deres fortviv-

ny tid. Thorkil er blevet brugt af

lelse til det nye livs højder i Je-

Gud på en vidunderlig made til at

sus Kristus.


had seen Thorkil. We shared the gos-

We have now moved into a new time in

pel and all of them stood for sal-

the ministry of Rescue. Thorkil has

vation. We then asked if they would

been wonderfully used of the Lord to

like a personal prayer, where we put

open the door into the prisons, and

our hands on their shoulder and pray

we must build on the foundation that

that the Lord will bless them and

he laid. The prisons present a great

help them, and fill them with peace

door of opportunity for the gospel

and joy. Every one of the men wanted

as the light of the gospel shines

us to do this. Some of the men had

brightest in the darkest place. We

tears in their eyes.

do not take this opportunity for granted, and we do not know how long

It is a great testimony to the min-

we will have this opportunity, but

istry of Rescue that these men who

we must work while we have oppor-

were described as dangerous were al-

tunity so that men and women can be

lowed to come to a meeting. But they

lifted from the depths of despair to

are not dangerous men when the love

the heights of new life in Jesus.

of Jesus is present and the power of the gospel is preached. They are men who need Jesus and when they receive new life in Christ, they become mighty men for God.


www.flyvendeoktober.dk

Telefon/Phone +45 51905519

Gitte Lindeborg

Design

Romania.

Telefon/Phone +45 41610277

arbejde i Rumænien.

Finn Ravn Hansen

All the amounts received are used entirely to prison mission work in

son work in Romania:

Alle de indkomne beløb anvendes ubeskåret til fængselsmissionens

of the Board behind the pri-

under the tax law §8a.

rumæniensarbejdet / Chairman

gens §8a.

Formand for bestyrelsen bag

knowledgment at the end of the year. This amount is deductible

Telefon/Phone +45 21491513

er omme. Beløbet er fradragsberettiget i henhold til skattelovgivnin-

DK–6000 Kolding

administrator is Apostolic Church in Kolding, who will forwardi ac-

Ingridsvej 29

streres af Apostolsk Kirke i Kolding, der fremsender kvittering når året

Olav Nørgaard

Reg 1569 account: 0005323452, remember to mark the payment with: Prison Mission. The account

tour leader:

Reg. 1569 konto: 0005323452, husk at mærke indbetalingen med: Fængselsmission. Kontoen admini-

prison work in Romania and

Support You can support the work in the prisons in Rumania by sending an amount to the following account:

leder / Coordinator of the

bejdet i Rumæniens og tur-

Koordinator for fængselsar-

www.rescue-mission.dk

Rescue-Mission

Støt arbejdet Du kan støtte arbejdet i de Rumænske fængsler ved at indsætte et beløb på følgende konto:

Mission Romania 01 ­ 2009  
Mission Romania 01 ­ 2009  

A magazine about prison mission in romania.

Advertisement