Page 1

Dansen op

de muziek van de toekomst

MissieNederland als dansvloer


beweging in het netwerk Gelijkwaardig leiderschap op de agenda Jeugdnetwerk INNOV8 presenteert podcast Het netwerk INNOV8 beweegt de kerk om het evangelie door te geven aan de komende generaties. Wat is daar eigenlijk voor nodig? Welke ontwikkelingen zijn er in het christelijk jeugdwerk (en welke zijn er nog nodig)? Waar staan we anno 2019? Relatiemanager Martine Versteeg (Kerk & Jeugd) gaat in iedere podcast in gesprek met profes-

Het netwerk Vrouwentheologen krijgt een nieuwe naam en vorm. Daarmee wordt de thematiek en de structuur van het netwerk verbreed. De missie van het nieuwe netwerk Gelijkwaardig leiderschap is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Laura Dijkhuizen, initiator van het netwerk: “Dit betreft niet alleen gender, maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast het creëren van bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.” Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast wordt er samengewerkt met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk.

sionals uit het brede jeugdnetwerk van MissieNederland. De eerste aflevering is inmiddels beschikbaar en te vinden via www.missienederland.nl/innov8podcast

Kerkproeverij stimuleert een cultuur van uitnodiging in de gemeente In het laatste weekend van september vindt opnieuw een editie van de landelijke Kerkproeverij plaats. Het doel is dat er een cultuur van uitnodiging ontstaat in lokale geloofsgemeenschappen. Gemeenteleden worden uitgedaagd om iemand uit de persoonlijke kring uit te nodigen om mee te gaan naar een samenkomst. Bestel de speciale editie van IDEAZ over deze actie via www.missienederland.nl/kerkproeverij

Bekijk alle MissieNederland-activiteiten op www.missienederland.nl

COL OFON

Dit publieksverslag is een uitgave van MissieNederland en is een aanvulling op het periodieke praktijkblad IDEAZ.

MISSIENEDERLAND

MissieNederland is een breed missionair netwerk van christelijke organisaties, kerkgenootschappen, plaatselijke gemeenten en vele betrokken individuen. Samen bewegen we de kerk om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. MissieNederland is de Nederlandse vertegenwoordiger van de Evangelische (Zendings)alliantie.

ADRESWIJZIGINGEN OF STOPZETTEN POST Stuur een e-mail met daarin de huidige gegevens en de gewenste wijziging naar administratie@missienederland.nl

GIFT GEVEN

Wil je het werk van MissieNederland ondersteunen met een gift? Dat kan! Maak een bedrag over op NL26 INGB 0000 0044 02. Je helpt ons door hierbij de code Gift 2019 te vermelden. Ook kun je het machtigingsformulier invullen op www.missienederland.nl/geven Fotografie: Unsplash (Austin Distel, Arian Lumi), Carpe Diem Vormgeving: Maarten Benjamin


Goed nieuws brengt je in beweging Misschien ken je het wel: je ontvangt goed nieuws en je kunt niet wachten om het te delen met een ander. Het maakt misschien zelfs dat je even een vreugdedansje doet in de woonkamer, misschien zelfs op je werkplek. Of als je niet zo van het dansen bent: een vreugdesprongetje wellicht. Wat het ook is: goed nieuws brengt je in beweging. Je kunt niet stil blijven zitten.

Als kerk hebben we het beste nieuws ooit. Dit nieuws is al

staan óf juist te hard gaan werken. Dan is het niet het goede

heel wat jaartjes oud en toch brengt het vandaag nog steeds

nieuws wat ons beweegt, maar een overlevingsdrang.

mensen in beweging. Het brengt jou en mij in beweging. Het laat ons als het ware dansen op de muziek van de toekomst:

Ik verlang ernaar dat we ook in Nederland weer massaal

Gods nieuwe wereld (Zijn koninkrijk) breekt al door in het

onder de indruk raken van het evangelie. Dat we in

hier en nu. En wij mogen daarin meedoen. En dat door wat

afhankelijkheid van hem aan de slag gaan met Jezus’ missie.

Jezus voor ons gedaan heeft en nog steeds doet.

Dat wijk en wereld het leven-gevende evangelie ontdekken. Daar ga ik in de komende periode voor bidden. Daar ga ik

Laatst had ik ook zo’n moment waarop ik opnieuw werd

me – samen met het MissieNederland-netwerk – hard voor

geraakt door dit goede nieuws. Ik zag hoe mensenlevens

maken.

veranderd waren door de kracht van het evangelie. In Manchester bezocht ik een kerk die dit nieuws verder brengt en praktisch maakt. Ze leven de missie van Jezus

Doe je mee?

volop uit. Het maakte dat ik zomaar weer mee kon gaan in de uitbundigheid van die betreffende gemeente. Hun geloof en vastberadenheid stonden in contrast met wat ik soms in Nederland bemerk. Dagelijkse beslommeringen en ontmoedigende statistieken over de kerk maken dat we stil

Jan Wolsheimer Directeur MissieNederland jan@missienederland.nl


MissieNederland als dansvloer Een netwerk dat de kerk beweegt om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Dat is MissieNederland. Maar wat doet een netwerkorganisatie eigenlijk? Om dat uit te leggen nemen we je graag mee in de metafoor van de dansvloer.

Aanmoedigen

Delen

om te gaan dansen. Dat is precies wat

rijke netwerk aan organisaties, kerkgenootschap-

MissieNederland doet. We moedigen gemeenten

pen, gemeenten en persoonlijk deelnemers. Deze

aan om in beweging te komen rondom thema’s

geoefende danspartners helpen de lokale kerk

die raken aan de missie van de kerk. Dat kunnen

met trainingen, praktische tools en goede voor-

onderwerpen zijn die actueel zijn in de samen-

beelden. Want soms wil je gewoon even afkijken

leving, maar ook thema’s die we opnieuw door-

bij hoe een ander het doet en je leert natuurlijk

denken: wat betekent het eigenlijk om missionair

het liefst van de beste. Juist door samen te werken

te zijn? Hoe geven we het evangelie door aan de

en te leren, kunnen we als kerk optimaal in bewe-

volgende generaties? Hoe zit dat eigenlijk met

ging komen.

Soms moet je een beetje aangemoedigd worden

We delen expertise en voorbeelden vanuit ons

roeping?

Zorgen

Signaleren

voeren. Het is namelijk niet bij elk onderwerp

reflecteren en op adem te komen, is het niet wen-

even gemakkelijk om met je overtuigingen én

selijk dat de beweging stagneert. We signaleren

emoties tevoorschijn te komen. Dat kan best wel

waar de missionaire beweging een nieuwe impuls

kwetsbaar zijn. Omdat wij als beheerder van de

nodig heeft en anticiperen daarop. Met veel pas-

dansvloer niet zozeer zelf een mening hoeven

sie agenderen we missionaire thema’s die ‘een

te hebben, kunnen we die ruimte voor een open

dans’ waard zijn. Zo blijft de kerk in beweging om

gesprek ook bieden. We werken actief aan het

de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld.

We zorgen voor een veilige plek om het gesprek te

weghalen van belemmeringen om in beweging te komen. De ervaringen die we in dit proces opdoen delen we, zodat deelnemers vervolgens ook zelf voor zo’n veilige plek kunnen zorgen.

Hoewel het soms goed is om even stil te staan, te


Weg met zending?

Van tegenover naar naaste POLARISATIE RAAKT OOK DE KERK

(G)een plek voor zending in de kerk Is er nog plek voor zending in de kerk? Raken we het zicht op global missi-

Hét grote vraagstuk in onze samenleving (en niet alleen de onze) is op dit

ons niet kwijt door onze lokale focus? Hoe werkt dat eigenlijk: zending in de

moment misschien wel: hoe gaan we om met polarisatie? Mensen zijn voor

21e eeuw?

of tegen vluchtelingen, voor of tegen Zwarte Piet, voor of tegen hoofddoeken op straat en voor of tegen de Nashvilleverklaring.

Tijdens een studiedag in februari kwamen zo’n 150 mensen naar Veenendaal om zich te bezinnen op deze vragen. Samen met de

We denken in tegenstellingen: het wij-zij denken zit ‘tussen de oren’. Tijdens

Nederlandse Zendingsraad organiseerde relatiemanager Annemieke van

het nieuwjaarsevent van MissieNederland stonden we hier uitgebreid bij stil.

den Berg deze dag: “In de vele gesprekken die ik heb met zendingsorgani-

Hoe kunnen we als kerk hierin van betekenis zijn? Kunnen we een verbin-

saties kom ik een verlegenheid tegen met de veranderende context. Zowel

dende factor zijn? Jan Wolsheimer: “Als netwerkorganisatie hoeven wij niet zo

in Nederland als wereldwijd. Tegelijkertijd proef ik een gedrevenheid om

nodig een mening te hebben. Dat maakt het relatief gemakkelijk om samen

nog zoveel meer bereik te hebben met het evangelie. We zijn nog lang niet

te werken. Maar hoe doe je dat als kerk? Kun je dan ook in verbinding met

‘klaar’ met de missie. Ik geloof dat we als kerken en organisaties samen een

elkaar blijven als je het niet met elkaar eens bent? In een samenleving die

verandering door hebben te maken, waarbij het delen van het evangelie

polariseert, kunnen we juist op die manier licht zijn. Toch vraagt het van ons

dichtbij én ver weg weer helemaal bij elkaar wordt gebracht. De studiedag

dat we ons bekeren. Dat we niet meer tegenover de ander gaan staan, maar

Weg met zending? was een stap op weg in die gezamenlijke bezinning, maar

naast. We hebben het nodig dat we eerst eens oprecht naar elkaar gaan

er is nog een hele weg te gaan.Daar gaan we zeker mee aan de slag!”

luisteren. Dat we ons oordeel uitstellen en dieper doorpraten over wat er nu eigenlijk echt onder onze overtuigingen zit.“

WEG ME T Z E N D I N G ?

(G)een plek voor zending in de kerk

BRUGGENBOUWER

PUSHER

PUSHER JOINER

JOINER

THE SILENT


MissieNederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld Dat deden we óók in 2018


“Maar liefst 18 kerken doen mee” Kerken bidden samen voor wijk en wereld

Je zou hem een ambassadeur van de Week van Gebed kunnen noemen: Ton Nap, voorganger van de ABC Kerk in Delft. Ieder jaar staat standaard de Week van Gebed volledig gereserveerd in zijn agenda. “Als er toch een vergadering is ingepland, zeg ik: ‘ik kom na half 9, want ik wil eerst naar de gebedsbijeenkomst.’” “Iedere dag is er een bijeenkomst in een andere wijk van Delft. De twee a drie gemeenten in die wijk, verzorgen samen deze bijeenkomst. Dat maakt dat

recht door zee

Week van Gebed voor de eenheid 2018: bidden voor gerechtigheid en de wereld In 2018 stond de Week van Gebed in het teken van

elke avond anders is, niet alleen qua locatie, maar

slavernij. Het thema ‘Recht door zee’ refereerde

ook qua vorm. In totaal zijn er achttien kerken/wijk-

naar Gods hand in de bevrijding van zijn volk uit de

gemeenten, betrokken. Op zaterdagavond is er een

slavernij in Egypte. Hij leidde hen recht door zee.

Engelstalige viering. De week wordt afgesloten met

Het thema was aanleiding om niet alleen te bid-

een gezamenlijke vesper.”

den voor eenheid, maar ook voor een einde aan onrecht. Om dit thema dichterbij te brengen, deelden diverse organisaties uit het MissieNederlandnetwerk hun verhalen en gebedspunten. Diverse jeugdwerkorganisaties ontwikkelden samen ook kinder- en tienermateriaal voor de gebedsweek. Naar schatting doen jaarlijks 200.000 mensen mee aan de gebedsweek.

JE UG D S T R E ND 2018

Waar een netwerk sterk in is…

Jeugdtrends krijgen via MissieNederland een breder publiek

‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor ‘woord van het jaar’, maar termen die in de Jeugdtrends 2018 naar voren kwamen. Deze jeugdtrends werden in 2018 voor het eerst gepresenteerd tijdens het nieuwjaarsevent van MissieNederland. De Jeugdtrends werden al enkele jaren op initiatief van NGK Jeugdwerk opgesteld in samenwerking met het jeugdnetwerk. Maar hoe breng je deze trends nu bij de lokale kerk, die de trends in kunnen zetten om de volgende generaties te bereiken met het evangelie? Daar kon MissieNederland in het afgelopen jaar een grote rol in spelen. Hanne de Vries presenteerde een inspirerende bijeenkomst, waarop zo’n 75 mensen uit verschillende kerken en organisaties afkwamen. Bovendien kregen 3.000 betrokkenen en 2.000 lezers van IDEAZ de jeugdtrends op hun deurmat en werden de trends toegelicht op Groot Nieuws Radio en sociale media. Het gaf voldoende inspiratie om ook in 2019 weer te participeren en de presentatie van de jeugdtrends te verzorgen.

Week van Gebed voor de eenheid 21-28 januari 2018 Exodus 15:1-21 WvG poster.indd 1

21-06-17 10:46


Veerkracht voor thuisfrontteams en missionair werkers

Directeur gezocht gevonden

Iedere zendingsorganisatie kent ze wel thuisfrontteams en zendingscommissies. En met maar liefst 80 zendingsorganisaties in één netwerk, kun je je voorstellen dat er dus vele thuisfrontteams zijn. De toerusting van die teams doen we samen als deelnemers van het MissieNederland-netwerk.

Per 1 december 2018 heeft MissieNederland een nieuwe directeur: Jan Wolsheimer. Onder zijn leiding gaan we met het missionaire netwerk een volgende fase in.

Tijdens de jaarlijkse toerustingsdag voor

Lilian en vader van Martijn, Hannah en Yaël.

Jan Wolsheimer was jarenlang voorganger van CAMA Parousia Woerden, een evangelische kerk. Daarnaast ontwikkelde hij diverse missionaire initiatieven in Woerden en Amsterdam. Ook is hij bestuurslid van CAMA Zending en het wijkplatform in zijn woonwijk. Jan (49) is getrouwd met

thuisfrontteams kwamen ook in 2018 weer ruim 130 mensen uit diverse teams bij elkaar in Zwolle. Op het

MissieNederland is voor Wolsheimer ‘geen onbekende

programma staan steevast onderwerpen als (creatieve

club’. Eerder was hij al betrokken bij verschillende acti-

vormen voor) voorbede, fondsenwerving, communicatie

viteiten van de missionaire organisatie en dacht hij mee

en de relatie tussen de werker en het thuisfrontteam.

rondom de fusie van de Evangelische Alliantie (EA) en

Ook was er veel ruimte voor ontmoeting.

Evangelische Zendingsalliantie (EZA). Uit deze twee organisaties is MissieNederland ontstaan. Tot 2017 werd de organisatie geleid door een collegiale directie, bestaande uit Jan Wessels en Adri Veldwijk. Beiden gaven eerder leiding aan de gefuseerde organisaties. Vanaf nu gaat MissieNederland verder met één nieuwe directeur.

visie van Jan Meer horen over de blad om en dit Wolsheimer? Draai pagina 3! sla hem open op


Jaarrekening

2018 in cijfers

Activiteiten: € 171.696 (34%)

Overige kosten: € 96.209 (18%)

Deelnemersbijdrage: € 221.903 (43%)

Inkomsten 2018

Kosten 2018

-26% (€ 179.948) t.o.v. vorig jaar

-26% (€ 193.834) t.o.v. vorig jaar

Totaal: € 510.014

Netwerk in cijfers:

9

DEELNEMENDE KERKGENOOTSCHAPPEN

Totaal: € 539.273

161 Activiteiten: € 123.412 (23%) Fondsenwerving: € 116.415 (23%)

Personeelslasten: € 319.652 (59%)

DEELNEMENDE ORGANISATIES -8


Toelichting bij de cijfers We zien dat de inkomsten van MissieNederland opnieuw zijn gedaald. Niet alleen door het wegvallen van onze werkzaamheden voor EO-Metterdaad, maar ook door de lagere deelnemersbijdrage en fondsenwerving. Geheel onverwacht komt dit niet en de operationele kosten zijn fors lager om een beoogd positief resultaat te halen. Dit is helaas niet gelukt. Door het

Nieuwe deelnemers:

wegvallen (in 2019) van de ‘organisatie zendingsexpo tijdens Opwekking’, wordt MissieNederland opnieuw geconfronteerd met reorganisatiekosten. Door deze eenmalige kosten is een negatief resultaat ontstaan. Dit verlies wordt aangevuld vanuit de reserves en structureel is MissieNederland

230

financieel gezond. Het blijft belangrijk om de kosten in 2019 in lijn te houden met de inkomsten. Het aantal fte daalt van 6,5 in 2017 naar 4,4 in 2018 en 4 in

DEELNEMENDE

2019. Het ziekteverzuim is laag en gedaald van 2,9 naar 1,5%.

GEMEENTEN +3

In 2019 wordt een nieuw strategisch beleid opgesteld als gevolg van de aanstelling van de nieuwe directeur. MissieNederland zal in dit strategisch plan

413

PERSOONLIJKE DEELNEMERS -17

sterk inspelen op de veranderende tijd waarin kerken en organisaties opereren. In Nederland verlaten volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 267 mensen

Leer het netwerk kennen op missienederland.nl/netwerk

per dag de kerk. Vanzelfsprekend heeft dit groot effect op de positionering van kerken en organisaties. Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe plannen. Adri Veldwjik Senior relatiemanager adri@missienederland.nl

Lees de volledige jaarrekening op www.missienederland.nl/transparantie


Dankzij onderzoek het evangelie beter doorgeven aan de volgende generaties Re-search & Re-act verbindt onderzoeken aan de lokale kerk “Onderzoeken horen niet in een bureaula te verdwijnen,”

Nog één keer met z’n allen

vertelt relatiemanager Martine Versteeg. “In het werkveld jeugd wordt er veel onderzoek gedaan. Hierin komen vaak

Hoewel Opwekking zelf op een nieuwe manier invulling blijft geven

interessante conclusies uit voor de praktijk. Conclusies die de kerk kunnen helpen beter het evangelie door te geven. Maar vaak vinden die hun weg niet naar de praktijk.” “Daarom organiseren we sinds enkele jaren Re-search & Re-act, een studiedag waarop verschillende onderzoeken worden gepresenteerd aan werkers in de kerk. Door ook écht in gesprek te gaan over de toepassing van de onderzoeken, blijft het niet bij interessante conclusies, maar kunnen de onderzoeken de kerk ook echt in beweging brengen. En dat is precies wat we willen.”

aan de jaarlijkse zendingsbeurs op Opwekking, kwam er voor

20 18

MissieNederland een einde aan tientallen jaren MissionExpo. In 2018 was het voor organisator Egbert Bramer dan ook een bijzondere editie. Tijdens de laatste openingsbijeenkomst – iedere ochtend starten de exposerende organisaties de dag gezamenlijk – werd Egbert in het zonnetje gezet door zowel de standhouders, collega’s als door het bestuur van stichting Opwekking. “Laat hen (ons) allen één zijn”, gaf Egbert mee als laatste woorden, wijzend naar het gebed van Jezus in Johannes 17. Vanwege financiële redenen heeft Opwekking besloten om voortaan zelf de zendingsbeurs te organiseren. Op andere gebieden blijven MissieNederland en Opwekking met veel passie samenwerken.

Profile for MissieNederland

MissieNederland als dansvloer. Jaarverslag 2018  

MissieNederland beweegt de kerk. Dat deden we in 2018, maar willen we nóg meer doen in de toekomst.

MissieNederland als dansvloer. Jaarverslag 2018  

MissieNederland beweegt de kerk. Dat deden we in 2018, maar willen we nóg meer doen in de toekomst.

Advertisement