Page 1


ÍNDEX DE LES PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES

Participació Ciutadana Hisenda Habitatge, Urbanisme Medi Ambient Salut Ocupació Educació, Cultura, Esport Festes i Identitat Comunicació i Noves Tecnologies Gent Menuda Gent Gran Joventut Dona Diversitat Afectivosexual Discapacitat Immigració Cooperació i Solidaritat Llibertat, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Protecció Civil


INTRODUCCIÓ

El Programa de Govern per a la ciutat de Mislata amb què EUPV es presentà a les Eleccions Locals de 2003 -i que nosaltres consideràvem un Programa Màxim- ha esdevingut la base de propostes on altres partits han entrat a sac a hores d'ara per a salvar les mancances i deficiències pròpies. Tenim l'honor de constatar la quasi plena vigència del nostre Programa, atés que moltes propostes ara del PP y del PSOE han segut reivindicades des de fa anys per EUPV i en solitari. Almenys, ja no se'ns podrà titllar d'utopia. Mercé a això, mantenim el Programa de Govern del 2003, actualitzat i corregit en alguns aspectes que aconsellen el pas del temps i l'evolució de la ciutat. I l'oferim a la ciutadania amb la concreció de 250 propostes per al Mandat Corporatiu del 2007 al 2011.

INTRODUCCIÓN El Programa de Gobierno para la ciudad de Mislata con que EUPV se presentó en las Elecciones Locales de 2003 -y que nosotros considerábamos un Programa Máximo- ha pasado a ser la base de propuestas donde otros partidos han entrado a saco en estos momentos para salvar las faltas y deficiencias propias. Tenemos el honor de constatar la casi plena vigencia de nuestro Programa, dado que muchas propuestas, ahora del PP y del PSOE, han sido reivindicadas desde hace años por EUPV y en solitario. Al menos, ya no se nos podrá tildar de utopía. Gracias a eso, mantenemos el Programa de Gobierno de 2003, actualizado y corregido en algunos aspectos que aconsejan el paso del tiempo y la evolución de la ciudad. Y lo ofrecemos a la ciudadanía con la concreción de 250 propuestas para el Mandato Corporativo de 2007 a 2011.


PARTICIPACIÓ CIUTADANA Desplegament de la Ponència de Regidoria de Participació Ciutadana en coherència amb els mecanismes adés descrits. Carta de Participació Ciutadana. Elaboració de Pressupostos Participatius segons les recomanacions i l’exl’experiència dels Fòrums de Porto Alegre. Potenciació de l'Agenda Local 21 en matèria de participació ciutadana. Desenrotllament de competències efectives de les Regidories de Districte. Plens municipals Itinerants: Realització de Plens al Centre Cívic de l'avinguda de la Pau. Modificació del Reglament Orgànic Municipal, tot adequant-lo als mecanismes establerts a la Carta de Participació Ciutadana. Regeneració de la política institucional: creació del Grup de No Adscrits/es per a qui abandone el seu Grup Municipal, respectant així la dignitat del Grup Mixt, alhora que la voluntat popular expressada en les urnes. Revisió i actualització del Reglament Orgànic Municipal d’Honors i Distincions. Creació i/o democratització dels Consells Sectorials de participació ciutadana municipals o locals (majors, jóvens, dona, mediambiental, MMCC...) amb presència real dels agents socials ara no presents. Recuperació de la figura del/a Defensor/a de la Ciutadania, tot dotantla de mitjans tècnics i humans. Augment de les competències de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, afegint la Defensa de la ciutadania consumerista: OMIC + D. Promoció de totes les vies de participació democràtica directa: Iniciatives Populars Municipals i Referèndums Municipals amb un mínim del 2% censal. Exercici efectiu i diàfan de la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració Pública Municipal.


HISENDA Principi d'austeritat i contenció de la despesa pública. Transparència en la gestió i la contractació. Auditoria externa econòmicofinancera i de legalitat a l’inici del mandat corporatiu. Municipalització dels servicis de recaptació i nòmines Adaptació del Pla de Finançament Local d'Inversions als pressupostos participatius. Reivindicació davant de la FVMP de la modificació de la Llei d'Hisendes Locals per a un finançament equilibrat de les tres Administracions (33% - 33% - 33%).


HABITATGE

Moratòria i revisió dels PAIs actuals amb augment de la ratio de vivendes socials de protecció pública. Actualització del cens de vivendes desocupades. Aplicació de gravamen o coeficient corrector dissuasori en l’IBI. 1500 habitatges en règim de lloguer per a jóvens, dones amb càrregues familiars i persones amb discapacitat. Ampliació i posta en marxa del Parc Municipal de Vivendes. Assignació immediata del lloguer social de les que ara mateix manté l’Ajuntament desocupades.


URBANISME Recuperació, rehabilitació del patrimoni arquitectònic amb especial incidència al Barri de la Moreria. Moratòria urbanística: Revisió de PAIs. Major dotació de vivendes protegides i d’equipament dotacional. Paralització del PAI de Payà per raons d’anacronisme, seguretat i contaminació. Compliment estricte de les normatives mediambientals i de seguretat de la fàbrica Payà. Inici de conversacions amb Payà a fi d'establir un conveni a partir de la reclasificació del sòl industrial per a l'eixida de les seues instal—lacions de Mislata. Remodelació del cementeri: Servici d'incineració i nou disseny per a el millor aprofitament del subsòl. Inversió en sòl en zona delimitada per carrer València, la Creu, avinguda Blasco Ibáñez fins al riu per a la construcció d’un pàrking de 450 places sobre cota zero i de gestió municipal (Aparcaments intel—ligents). Unió de la zona nord de Mislata amb el barri de Campanar pel camí del Molí del Sol, tot aprofitant la Ronda Nord.


MEDI AMBIENT Auditoria Mediambiental. Diagnosi Agenda 21. Racionalització i optimització de recursos materials, humans i de gestió de l'empresa pública NEMASA. Pla Especial Verd. Escola-taller permanent de jardineria per a jóvens, adults i gent gran. Adequació del Pla de Seguretat del nou zoo de la ciutat de València que tinga en compte Mislata. Ordenança Municipal sobre antenes de telefonia mòbil. Ordenança Municipal contra la crueltat cap als animals. Pla Municipal sobre Reducció, Reciclatge i Reutilització de residus. Instal—lacions públiques per a l'ús d'energies netes alternatives. Panells solars en el Parc de la Canaleta. Mesures contra el balafiament energètic per malbaratament lumínic. Informatització i renovació de l'enllumenat públic. Campanyes municipals de sensibilització ciutadana per a l’estalvi energètic domèstic i d’educació al reciclatge domèstic des de l’OMICD, d’acord am les directives europees. Carrers de circulació lenta compartides entre cotxes i bicicletes.


SALUT Centre de Planificació Familiar. Centre d'Especialitats. Creació d’una Unitat de Conductes Addictives d’acord amb la Llei. Atenció a les diverses ludopaties. Consell Municipal de Salut. Campanya de prevenció de SIDA i altres ETS. Revisió, concreció i actualització del Pla de Drogodependències Municipal. Campanyes i activitats de prevenció de l'abús de l'alcohol i altres drogues dures. Inclusió immediata en el Mapa Acústic de l'espai aeri (contaminació acústica i seguretat aèria). Actuació davant de Foment i Aena. Ordenança Municipal sobre instal—lació d'aparats d'aire condicionat en façanes, noves construccions amb espai en terrasses i compliment de les mateixes en edificis públics. Ordenança Municipal de contaminació per radiacions electromagnètiques no ionitzants (telefonia mòbil, instal—lacions elèctriques).


OCUPACIÓ Pla d'Ocupació Local. Creació del Consell Econòmic i Social. No privatització de cap servici municipal i assumpció progressiva de la gestió directa d'aquells amb caràcter públic que siguen prestats de manera permanent per empreses privades. Orientació dels fons estructurals i de cohesió europeus cap a projectes de desenvolupament local. Inclusió de clàusules de seguretat laboral en els plecs de condicions en l'adjudicació d'obres i serveis públics. Rebuig de la utilització d'agències privades de contractació i de les empreses de treball temporal. Programes de formació i ocupació per a persones amb discapacitat. Desenvolupament i promoció d’Escoles-Taller d’oficis tradicionals i no contaminants en plantes baixes de La Moreria. Recolzament de la formació professional en col—laboració amb ACEM que garantesca la incorporació laboral efectiva de l'alumnat. Nou Catàleg de Llocs de Treball a l’Ajuntament que dignifique les condicions laborals del funcionariat alhora que millore la qualitat del servici cap a la ciutadania.


EDUCACIÓ

Gratuïtat de llibres de text per a la etapa de l’ensenyament obligatori. Ampliació d'horaris d'obertura de centres escolars per a activitats esportives i culturals. Beques i reconeixement de mèrits anuals en trams educatives i de fi de carrera. Gala del Mèrit en els estudis. Exigència davant de Conselleria de l'eliminació dels barracons escolars. Atenció a l'educació especial als col—legis públics de Mislata. Ampliació del Gabinet Psicopedagògic Municipal adaptant-lo a les necessitats actuals. Ampliació de l'oferta formativa de l'Escola de Persones Adultes. Educació a distància en l'Escola de Persones Adultes. Extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes a Mislata. Inclusió d’unitats didàctiques al voltant d’aspectes de història, cultura i condicions de vida d'altres col—lectius i ètnies en el sistema educatiu a tots els nivells a través del Consell Escolar Municipal.


CULTURA Constitució de Consell Municipal de Cultura. Fira del Llibre a Mislata, amb edicions temàtiques. Fèria del Libre d’Ocasió. Creació d’una Sala de Cinema “Josep L’Escrivà”. Programació de cinefòrums de cicles temàtics (negre, històric, d’aventures, musical...). Creació de la figura del Mediador/a Cultural. Homenatge a les persones afusellades pel franquisme amb monòlit i placa en cementeri així com als alcaldes republicans de Mislata. Revisió del carrerer municipal amb eliminació de rètols que fan apologia del feixisme. Exposició del Cartellisme de l’Escola Valenciana. Homenatge in memoriam a Manuel Monleón. Actualització del catàleg dels fons artístics municipals. Creació de la Pinacoteca Municipal i ubicació dels fons patrimonials actuals. Recuperació de la Biblioteca d'Autors/es Jóvens de Mislata. Programació de presentacions, lectures i Taller Municipal de les Lletres. Centre Instructiu Musical: recolzament decidit a les escoles de música i figures de la música valenciana. Fons documental del Mestre Ramon Ivars. Extensió del Conservatori. Beques de estudi, perfeccionament, estada i compra d’instruments. Aules de Extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes. Compliment efectiu del protocol de donació i revitalització de la Sala d’Investigació i Lectura cinèfila “Josep l'Escrivà” a la Biblioteca Municipal.


Catalogació/Recuperació de tots els béns immobles d'Interés Cultural Local. Recuperació i rehabilitació efectives del Pou del Quint i harmonització del seu entorn. Instal—lació del Museu Etnogràfic i un recorregut educatiu cultural pels retalls d’horta limítrof. Recuperació dels Quaderns d'Història Local. Celebració d'efemèrides sociohistòriques i culturals: exposicions i comissariats. Dotació de recursos humans i econòmics per a l’obertura de la Biblioteca Municipal del carrer Major les 24 hores. Escola Municipal de Dansa que combine balls i danses de la diversitat multicultural present a Mislata amb les nostres tradicions ( valenciana, andalusa, manxega... amb els balls i coreografies russos, armenis, àrabs, hispanoamericans o llatins...)


ESPORT Redefinició del Consell Municipal d’Esports àmpliament representatiu de la participació esportiva ciutadana Creació de l'Institut Municipal d'Esport. Major ratio en equipaments socioculturals i esportius aprofitant moratòria i revisió dels PAÍS en marxa. Especial incidència en el Polígon T. Millora de les instal—lacions esportives als Col—legis Públics. Recuperació i acabament de la piscina municipal del parc de Capçalera. Recuperació d'esports autòctons valencians. Construcció d'un trinquet valencià. Recolzament a l'esport adaptat EDA. Escola i Programa Municipal de l’Esport Adaptat. Recolzament de l'esport de base. Lligues municipals escolars. Preus públics de rendibilitat social en el lloguer de les diverses instal—lacions esportives municipals. Ampliació i racionalització d'horaris d'ús de les instal—lacions esportives municipals tot reservant franja horària per a la pràctica lliure de l'esport per a la ciutadania. Convocatòria dels Jocs Esportius Adaptats Municipals


FESTES I IDENTITAT Creació del Consell Municipal de Festes amb participació veïnal per a optimitzar els recursos, gestió, pressupost i subvencions. Creació de la Regidoria de Planificació Sociolingüística i Cultural del Valencià a Mislata. Departament Municipal d’Assessoria i Capacitació Lingüística. Pla Municipal de Valencianització tant per al funcionariat de l’Ajuntament com per a la resta de la població. Bonificació municipal a les llicències d’obertura d’empreses per la retolació de façanes i rètols en valencià. Recuperació i foment de la cultura autòctona valenciana. Recolzament al Cant d'Estil, Grup de Danses de Mislata, castellets, muixeranga... Promoció i recolzament de la música de valència i en valencià. Creació del Casal Jaume I a Mislata. Convocatòria anual dels Primers Premis Jaume I a la personalitat o entitat de Mislata destacada en la defensa dels trets d`identitat valenciana. Saló del Còmic Valencià. Escultures a cel obert d'autoria valenciana a La Canaleta. Trobades d'Escoles en Valencià a Mislata. Institucionalització municipal de les Diades Nacionals (9 octubre i 25 abril), així com del 14 d’Abril i de l’1 de Maig. Recuperació de l'escut històric de la ciutat de Mislata. Premi municipal al millor Llibret de Falles en valencià. Secció especialitzada de llibres valencians a la Biblioteca Municipal. Presentacions reglades d’autors i autores valencians/anes en la mateixa. Creació de l'Escola Municipal de Tabalet i Dolçaina. Recolzament especial a les activitats socioculturals que configuren la nostra identitat comarcal de l'Horta.


COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

Creació de l’Empresa Pública per al subministrament del servici d’Internet. Pàgina Web de l'ajuntament adaptada i accessible en aplicació de la Llei 34/2002 de Servicis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Participació en televisió TDT comarcal en valencià. Consell Municipal de Mitjans de Comunicació. Mecanismes de participació local en televisió comarcal Consorci TDT. Àmplia oferta de programes educatius en els mitjans de comunicació municipals: valencià, idiomes, història i cultura de Mislata, educació d'adults i infantil… Carrerer visual de Mislata. Valencianització dels mitjans de comunicació municipals. Implantació de Software lliure en l’administració local i foment del mateix. Aprofitament dels mitjans de comunicació social municipal per a difondre en l’àmbit de la cooperació internacional els valors de solidaritat, cooperació, pacifisme, respecte, interculturalitat.


GENT MENUDA Creació de la Regidoria de la Gent Menuda. Reivindicació de Jardí de Fades al xalet Alcón. Xarxa de Guarderies Municipals. Servici Municipal de Cangurs en horari extraescolar adaptat a la dona treballadora. Escolarització de 0 a 3 anys. Campanyes de sensibilització i prevenció de la violència i explotació infantil. Compliment de les directives europees en la instal—lació de parcs infantils de Mislata.


GENT GRAN Democratització de l’Àrea de Benestar Social: desplegament del Consell de Benestar Social. Modificació del Consell Municipal de la Tercera Edat, tot donant participació als agents socials. Transparència en la gestió dels Servicis Socials Municipals per tal d’evitar el caràcter subsidiari i electoralista. Programes específics d'Atenció Domiciliària per a majors. Menjador social i càtering domiciliari. Quota d’habitatge social en lloguer per a la gent gran. Vivendes tutelades. Creació de servici d'estada diürna i Centre de Dia. Residència per a majors. Reserva de sòl dotacional per a una segona residència de majors al Polígon T. Funcionament adequat del servici de telealarma. Potenciar l'activitat lúdica, física i esportiva per a la gent gran.


JÓVENS Elaboració del Pla Integral de Joventut que recullga la integració efectiva de la joventut immigrant. Democratització i compliment efectiu dels Estatus del Consell de la Joventut. Millora del funcionament del mateix. Escola Municipal de Rock amb sales d'assaig, audició i gravació. Despenalització policial i social del consum del cannabis. Subvenció del transport escolar universitari. Promoció de l'ocupació juvenil. Promoció d'autoocupació amb projectes de cooperatives, empreses jóvens, per mitjà de cursos de formació i orientació cap als nous jaciments d'ocupació. Recuperació de l'Educador/a de carrer. Ampliació de l'horari de la Biblioteca Municipal, Agències de Lectura i Centres Juvenils per a adaptar-los a la demanda de la joventut. Aula de Diversitat Sexual Programa Dona Jove. Recolzament de la pràctica del Skate: millora de la il—luminació del skatepark. Canvi del sòl, per un llis, apropiat, que evite fregadures, raspades i ferides. Ampliació de l'horari dels caps de setmana (diumenges de vesprada). Recolçament a l’Skate com a esport federat. Gala Municipal de l’Skate.


DONA Regidoria de la Dona amb pressupost adequat per a desplegar vertaderes polítiques de gènere: assignació del 5% del pressupost municipal per a polítiques específiques per a dones. Transversalitat: Elaboració i desenrotllament programes amb perspectiva de gènere des de totes les àrees de govern municipals. Creació del Consell Local de Dona com a òrgan assessor de totes les àrees de govern i que done contingut real al Pla Municipal d'Igualtat. Àmplia perspectiva de gènere per a la Casa de la Dona. Creació de fons bibliogràfics i de documentació en la Casa de la Dona amb la Història de les Dones i del Feminisme. Recuperació de la Història de les Dones del municipi. Creació del Fòrum i Observatori de la Dona. Creació de l'oficina INFODONA d'Informació i Assessorament per a la Dona. Estudi socioeconòmic i laboral al voltant de les dones de Mislata. Regulació de formes paritàries de contractació funcionarial i laboral per a aquells llocs en què hi ha escassa o nul—la representació de dones. Desenvolupar una política municipal que impedesca la discriminació de la dona en el treball i afavoresca la inserció de les dones aturades en el mercat laboral com Formació Professional, orientació per a l'ocupació, alfabetització de dones adultes etc. Inclusió de la perspectiva de gènere en els contractes amb persones i empreses alienes a l'Administració Municipal, així com en la planificació de programes públics i en les condicions de subvenció. Potenciació de millors servicis i prestacions socials en l'Ajuntament que permeten una real conciliació de la vida familiar i laboral. Ampliació dels servicis de proximitat que faciliten l'emancipació de la dona: Sol—licitar i exigir la creació d'escoles infantils i menjadors escolars, especialment per a xiquets de 0 a 3 anys, en nombre suficient, qualitat fiable, preu adequat, horaris compatibles i amb proximitat al domicili. Pla Integral Municipal contra la violència de gènere en coordinació amb altres administracions.


Creació de dispositius d'urgència per a aquelles dones víctimes de violència en coordinació amb altres ajuntaments i presentació de l'Ajuntament com a acusació particular. Creació de Cases d'Acollida de gestió municipal. Reclamació del jutjat específic per a violència de gènere. Discriminació positiva en l'adjudicació de vivendes socials destinades a dones amb càrregues familiars no compartides, víctimes de violència amb escassos recursos econòmics. Potenciació del Parc Municipal de Vivendes de lloguer, tot aplicant semblants criteris. Desenvolupament de programes destinats a l'atenció de dones en situació de marginació i exclusió social. Exercici d'activitats escolars complementàries amb plantejaments no sexistes ni discriminatoris. Programes d'Integració i d'Atenció Específica per a Dones Migrants. Programes destinats a potenciar activitats artístiques, culturals i d'investigació de les dones. Per un model sanitari amb atenció específica i integral a la Dona: Centre d'Atenció Primària capaç de captar, informar i realitzar campanyes divulgatives/preventives dels problemes de salut que afecten de manera especial a les dones: fibromiàlgia, prevenció de càncer de mama, etc. Programes d'oci i participació per a dones jubilades. Suport institucional a l'associacionisme de dones i foment d'organitzacions amb perspectiva de gènere. Impuls des dels Consells Escolars i el Consell Escolar Municipal Unitats Didàctiques elaborades arran del Programa Municipal d’Igualtat. Feminització de la ciutat: Defensa de la ciutat de Mislata com a espai compartit i habitable, lliure d'espais marginats. Actuacions urbanístiques encaminades a corregir l'existència de llocs amb problemes d'accessibilitat o seguretat (recòndits, mal il—luminats, etc.). Programes de cooperació internacional encaminats a generar dinàmiques d'apoderament de la dona. Cura de la imatge de la dona en l'espai públic: eliminació del llenguatge sexista i dels models estereotipats en la pràctica municipal, alhora que anuncis o publicitat en espais públics gestionats per l'Ajuntament. Dona, Cultura i Mitjans de Comunicació: Publicació periòdica al voltant de la dona en Mislata.


DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL

Pla Municipal de prevenció de conductes de discriminació per identitat de gènere i orientació afectivosexual a les escoles a través del Consell Escolar Municipal. Observatori específic d'identitat de gènere. Campanyes de sensibilització i educació ciutadana per la no discriminació per identitat de gènere i orientació afectivosexual Dotació de fons bibliogràfics a la Biblioteca Municipal relacionats amb els temes de diversitat afectivosexual.


ACCESSIBILITAT Creació del lloc de treball de Tècnic/a d'Accessibilitat. Oficina d'Atenció Municipal a la ciutadania amb criteris d'accessibilitat: línia Braille d'ordinador i intèrpret de llengua de signes. Cursos de promoció per al funcionariat. Revisió pregona del programa Mislata sense Barreres: Transport adaptat. Eliminació de barreres físiques i sensorials. Consell Local de les Discapacitats. Targeta de persona amb discapacitat conveniada amb la Generalitat. Bonus de transport ampliat a la persona acompanyant. Vivendes tutelades per a persones amb discapacitat. Servici d'Atenció Domiciliària específic per a persones amb discapacitat. Centre de dia per a persones discapacitades. Observatori Permanent de la Discapacitat. Centre Especial d'Ocupació de gestió municipal. Centre Social de la persona amb discapacitat psíquica. Conveni amb EMT per a circulació d'autobusos adaptats a Mislata. Eliminació de barreres físiques en parades d'autobús. Programes específics d'oci i temps lliure per a discapacitats acompanyat de programes de formació específics per a formadors i voluntaris. Campaments d'estiu (d’integració/grans discapacitats) i viatges culturals. Programes de respir familiar de cap de setmana i períodes vacacionals. Línia d'accés Braille, fonoteca i videoteca subtitulada en la Biblioteca Municipal.


IMMIGRACIÓ Pla d'Estrangeria Municipal, amb participació activa de la població migrant. Observatori Permanent de la Immigració. Pla d'Integració Escolar per a la Immigració en el Consell Municipal Escolar. Guia Municipal de la Persona Immigrant. Accés universal als servicis municipals de les persones empadronades.


COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Desplegament de la Regidoria de Cooperació tot potenciant la transversalitat en les altres àrees de govern. Creació de la plaça de tècnic/a en Cooperació Internacional. 1% del pressupost municipal per a cooperació internacional. Augment de la partida pressupostària destinada als moviments socials amb activa presència local (Càritas, Creu Roja, AHUIM...) a través de convenis i programes de col—laboració. Compliment institucional efectiu dels Agermanaments de Mislata amb Tifariti i La Llisa. Conveni municipal amb el CAR. Fira del Comerç Just i exigència a ACEM de l’Etiqueta Justa. Adhesió a la Xarxa de Comerç Responsable. Campanyes estables de recollida de dotació i equipament escolar, ajuda sanitària o alimentària: lliurament periòdic de “contenidors solidaris”.


LLIBERTAT, SEGURETAT CIUTADANA, TRÀNSIT I PROTECCIÓ CIVIL Creació del Consell Local de Seguretat Ciutadana tot superant la Junta de Seguretat Local. Actualització del Pla de Seguretat Municipal: coordinació en situacions d’emergència, catàstrofes o calamitats públiques i d’intervenció ràpida (ambulàncies, policia, bombers...). Pla Local de Seguretat Vial. Creació del Parc Infantil de Trànsit a La Canaleta.. Reforçament i aprofundiment de la formació de la Policia Local en matèria de drets humans (DDHH) i tractament de les diverses minories. Foment en la plantilla de la Policia Local d’actituds de nova sensibilitat davant del consum personal del cannabis. Noves directrius des de la Ponència de Seguretat Ciutadana a la Policia Local per a redefinir les seues funcions amb criteris de proximitat i tracte de servici a la ciutadania. Ordenança Municipal reguladora de l’actuació de la grua amb criteris de rendibilitat social i seguretat per damunt de l’econòmic. Patrulla Ecològica amb l’objectiu del compliment de les diverses Ordenances Municipals referents al medi ambient. Transport intraurbà municipal adaptat que enllace les diferents zones de la població tot incloent en el seu recorregut l’Avinguda de la Pau i el Cementeri Municipal. Potenciar el transport públic tot conveniant amb l’EMT la millora del traçat de línies, ubicació de parades i freqüència de pas. Potenciar els circuits de vianants: ampliació de voreres i espais de circulació restringida o lenta. Elaboració del mapa de zones de vianants amb la restricció justificada del pas de vehicles, amb la participació tant de la Policia Local, Departament d’Urbanisme com del veïnat afectat.


Actualització del Reglament que desplega els Estatuts del Voluntariat de Protecció Civil. Reglament d’Honors i Distincions a l’Agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil. Millora del mitjans informàtics per al voluntariat de base i cursos de formació per al voluntariat (primers auxilis, transmissions...). Dotació del material necessari i renovació de vehicles.


250 propostes per a recuperar MISLATA

recuperar Mislata per l’esquerra només comptant amb nosaltres

és possible

Programa electoral Esquerra Unida 2007  

Programa electoral de Esquerra Unida de las Elecciones Locales 2007