Page 1

1 maart t/m 31 oktober 2012

EXPOSITIE ONZE NEDERLANDSE VRIEND

A. den Doolaard (schrijver en journalist verliefd op Macedonië)

CULTUREEL CENTRUM “CULTURA 365” ul. Car Samoil 34, Ohrid, Macedonië

1 ìàðò - 31 îêòîìâðè 2012

ÈÇËÎÆÁÀ ÍÀØÈÎÒ ÕÎËÀÍÄÑÊÈ ÏÐÈ£ÀÒÅË

À. äåí Äîëàðä (ïèñàòåë è íîâèíàð çàšóáåí âî Ìàêåäîíè¼à)

ÊÓËÒÓÐÅÍ ÖÅÍÒÀÐ „ÊÓËÒÓÐÀ 365“ A..den Doolaard in 1928; tekening van Jan Franken Pzn. (1896-1977) À..äåí Äîëàðä âî 1928; öðòåæ íà £àí Ôðàíêåí Ïèòåðçîí (1896 - 1977); Collectie Letterkundig Museum, Den Haag

Óë. „Öàð Ñàìîèë“ 34, Îõðèä, Ìàêåäîíè¼à


Overigens is het de moeite waard uit Parijs naar de Balkan te komen, enkel om Ochrid te zien. Wat een prachtige ligging tegen die steile heuvel op! En het stadje, welk een verrukkelijke mengeling van gebruiken en eeuwen… Îñâåí òîà, âðåäè îä Ïàðèç äà ñå äî¼äå íà Áàëêàíîò, ñàìî çà äà ñå âèäè Îõðèä. Êàêâà ïðåêðàñíà ìåñòîïîëîæáà âðç ñòðìíèîò ðèä! È ãðàò÷åòî, êàêâà ëè ïðåêðàñíà ìåøàâèíà îä îáè÷àè è âåêîâè... (A. den Doolaard, De bruiloft der zeven zigeuners. Em. Querido`s Uitgverij, Amsterdam, 1939)


Ik ben een Nederlander, die al zwervende, Macedonië diep ging liefhebben zoals ik het nu nog liefheb boven alle andere landen, waar ik doorheentrok. £àñ ñóì åäåí Õîëàíƒàíåö, êî¼ ïðè ñêèòàœåòî Ìàêåäîíè¼à ¼à èìà çàñàêàíî äëàáîêî, êàêî øòî ñè óøòå ¼à šóáàì ïîâåå îä ñèòå äðóãè çåì¼è íèç êîè ïîìèíàâ. (A. den Doolaard, Oriënt-Express. Em. Querido's uitgeverij, Amsterdam, 1940)

De Renaissance is uit een onbekend Macedonisch brein hier ter wereld gekomen! Ðåíåñàíñàòà âî ñâåòîò å äî¼äåíà îâäå îä íåêî¼ íåïîçíàò ìàêåäîíñêè ìîçîê. (A. den Doolaard, De bruiloft der zeven zigeuners. Querido's uitgeverij, Amsterdam, 1939)


ÎÕÐÈÄ (ÑÒÀÐ ÃÐÀÄ)

OHRID (OUDE STAD)

Ñâ. Ñîôè¼à Sint-Sophiakerk Àðõåîëîøêè ìóçå¼ Àrcheologische museum

Ñâ. Íèêîëà Ãåðàêîìè¼à Sint-Nicolaaskerk (Gerakomia)

CULTURA 365

Ñâ. Áîãîðîäèöà Áîëíè÷êà Moeder van God kerk (Bolnitsjka) Ñâ. Íèêîëà Áîëíè÷êè Sint-Nicolaaskerk (Bolnitsjki)

ÏËÎØÒÀÄ PLEIN © 2012 Ì. £óçìåñêè / M. Juzmeski

A den Doolaard Expositie 2012  

Invitation to an exhibition dedicated to A den Doolaard, the Dutch writer and journalist who fell in love with Macedonia.

A den Doolaard Expositie 2012  

Invitation to an exhibition dedicated to A den Doolaard, the Dutch writer and journalist who fell in love with Macedonia.

Advertisement