Page 1

ÁÀØËÀר ÌÈØÀ \ÄÈÇÀÉÍÅÐ\

òåë: 89043864856 mail: bashmic@mail.ru http://freelance.ru/users/bashmic/

1985 ã.- ðîäèëñÿ â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì; 2006 ã.- áàêàëàâð êàôåäðû ïðîì. äèçàéíà ÓÃÀÕÀ; 2008 ã.- âûïóñêíèê êàôåäðû ãðàô. äèçàéíà ÓÃÀÕÀ; 2008 ã.- ñîòðóäíèê îòäåëà òåëåäèçàéíà ÎÒÂ...


Ñòèëü òâ-ïðîãðàììû

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ñì. âèäåî

http://freelance.ru/users/bashmic/


2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

http://freelance.ru/users/bashmic/

1


Ñòèëü òâ-ïðîãðàììû

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ñì. âèäåî

http://freelance.ru/users/bashmic/


//ÏÐÎÌÎ

3.

Ñòèëü, àíèìàöèÿ: 1. óòðåííèé ðîëèê 2. èìèäæåâûé ðîëèê 3. íîâîãîäíèé ðîëèê

1.

2.

ñì. âèäåî

http://freelance.ru/users/bashmic/


ñòèëü àíèìàöèÿ äåêîðàöèè

ñì. âèäåî http://freelance.ru/users/bashmic/


//ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

ñòèëü àíèìàöèÿ

ñì. âèäåî http://freelance.ru/users/bashmic/

13

16


ñì. âèäåî

http://freelance.ru/users/bashmic/


1

2

3

4

5

6

id open

7

8

//ÂÑÅ Î ÆÕÊ 16

ñì. âèäåî

http://freelance.ru/users/bashmic/


1

2

3

4

5

6

4

8

ñòèëü, àíèìàöèÿ

12 1

2

3

4

5

6

16

ñì. âèäåî http://freelance.ru/users/bashmic/

bashlatchev_portfolio  
bashlatchev_portfolio  

стиль, телевизионная упаковка