Page 1

Europass автобиография Лична информация Фамилия(и) / Собствено име(на)

Михнева Мария

Адрес(и)

"Сава Силов" 100, ет. 2, ап. 4, 6000 Стара Загора (България)

Мобилен

0895441296

E-mail Националност Дата на раждане Пол

maria_mihneva@abv.bg българин 06/10/1981 Жена

Професионален опит Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя

Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя

Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя

09/2001 - 12/2001 продавач - фактурист Отговаря за фактуриране, окомплектоване, проследяване и обратна информация за издадените първични документи от фирмата Платеник ЕООД 6000 Стара Загора (България) 01/2002 - 12/2003 оператор на компютър в склад за строителни материали работа със складова програма, работа с база данни за предлаганите от фирмата материали Допекс - П. Петров ЕТ 6000 Стара Загора (България) 03/2004 - 12/2008 продавач-консултант Подпомага клиентите в техния избор на предлаганите от фирмата стоки (дрехи и конфекция). Издава касои бонове и фактури при нужда. Дисвет ЕООД 6000 Стара Загора (България)

Образование и обучение Дати

09/1995 - 05/2000

Основни предмети/застъпени професионални умения

химия, биология, математика, френски език

Име и вид на обучаващата или образователната организация

ПМГ "Гео Милев" (професионална гимназия) 6000 Стара Загора (България)

Лични умения и компетенции Чужд (и) език (езици) Самооценка Страница 1 / 2 - Автобиография на Михнева Мария

Разбиране За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628

Говорене

Писане


Слушане

Европейско ниво (*)

английски френски

B1

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно Самостоятелно ниво на B1 ниво на B1 ниво на B1 ниво на B1 ниво на владеене владеене владеене владеене владеене

Основно ниво на Основно ниво на Основно ниво на Основно ниво на Основно ниво на A2 A2 A2 A1 владеене владеене владеене владеене владеене (*) Единни европейски критерии за познания по езици A2

Социални умения и компетенции

Комуникативна личност, ориентирана към работа с клиенти, отлични умения за работа в екип и под напрежение, готовност за справяне с крайни срокове.

Организационни умения и компетенции

Добри организационни умения, способност за подреждане на приоритетите в работния процес.

Технически умения и компетенции Компютърни умения и компетенции Свидетелство за управление на МПС

Страница 2 / 2 - Автобиография на Михнева Мария

Умения за работа с офис техника Компютърна грамнотност, MS Office, Интернет, Adobe Photoshop B

За повече информация http://europass.cedefop.europa.eu © Европейски Общности, 2003 20060628

CV Maria  
CV Maria  

Cv maria angelova