Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Escola Mare de DÊu del Portal

BATEA

CURS 2012-2013


ÍNDEX INTRODUCCIÓ...........................................................................................................2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.............................................................................2 DRETS I DEURES......................................................................................................5 RÈGIM DISCIPLINARI...............................................................................................6 Mesures sancionadores...........................................................................................8 RECURSOS MATERIALS........................................................................................10 FUNCIONAMENT DEL CENTRE..............................................................................11 RECURSOS PERSONALS ...................................................................................... 16 AVALUACIONS .........................................................................................................20 DISPOSICONS FINALS............................................................................................21 ANNEXOS ................................................................................................................ 22

2


INTRODUCCIÓ Les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) formen un document prescriptiu que ha de recollir els acords i decisions relatius al funcionament intern del centre per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats al PEC i a la PGA (programació anual). L’organització general del centre i la confecció d’aquestes NOF es basen en els següents referents normatius que han de comptar amb l’aprovació del Consell Escolar: •

la LOE (2/2006),

la LEC (12/2009),

decret 279/2006 sobre drets i deures de l’alumnat,

decret d’autonomia de centres 102/2010,

decret de direccions 155/2010

resolucions de 16 de juny 2011 per a l’organització i funcionament de centres públics.

Les NOF afecten a tota la comunitat educativa; per tant, tots els seus estaments han de participar en la seva elaboració fent les modificacions i aportacions pertinents. Garanteix els drets que la legislació dóna a cada sector i estructura normes funcionals, pedagògiques i administratives per portar a terme el procés educatiu i, al mateix temps, poder disposar de mecanismes adequats per modificar i canviar el que calgui.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA La nostra comunitat educativa està formada per òrgans de govern col·legiats i unipersonals. Òrgans col·legiats de govern: Claustre i Consell Escolar. Consell Escolar El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’IE i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Les competències, la composició, el procediment d’elecció dels membres, el funcionament i les comissions específiques del Consell Escolar vénen regulats pels articles 33, 34, 35, 36 i 37 del ROC (Decret 198/1996 del 12 de juny). El Consell Escolar s’ha de reunir quan ho demani un terç de la seva composició. La composició del Consell Escolar és: 

Directora / Presidenta

2 caps d’Estudis

Representant de l’Ajuntament

Tres docents elegits pel Claustre 3


Tres pares/mares designats per l’AMPA

Un/a alumne de segon cicle de Secundària

Secretari (actua amb veu i sense vot).

Membre del PAS

El Consell Escolar es reuneix un cop al trimestre i preceptivament a l’inici i final de curs. Els acords es prendran per consens, però si no s’aconseguís caldria l’aporvació de 2/3 dels assistents al Consell. En el si del Consell Escolar, existeixen la comissió econòmica i la de convivència. Comissió Econòmica: •

Directora

Secretari

Un/a mestre/a

Un/a pare/mare

Representant de l’Ajuntament

El pressupost anual és aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de gener de l’any corresponent. Comissió Convivència •

Directora

Cap d’Estudis de Secundària

Secretari

Un/a mestre

Dos pares/mares

Claustre El Claustre és l’òrgan propi de participació dels docents en la gestió i la planificació educatives de l’IE. Està integrat per la totalitat dels professors que hi presten serveis i és presidit per la directora. El Claustre es reuneix mensualment amb caràcter ordinari i obligatori. Les decisions es prendran per consens, però si no s’aconsegueix caldrà l’aprovació de 2/3 dels assistents. Òrgans de coordinació •

Coordinadores d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Coordinador d’Informàtica

Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals

Coordinadora LIC

Coordinador Pla Català d’esports. 4


Coordinadora de Biblioteca.

Coordinadora d’Activitats i Serveis.

Coordinadora projecte ARCE

Coordinador del programa EME (cooperatives escolars)

Òrgans unipersonals Són el secretari, la coordinadora pedagògica, els dos caps d’estudis i la directora. Les seves funcions queden explicitades al PEC. Comissions Cada comissió recollirà al final de la reunió els acords al seu quadern d’actes. Per tal d’aconseguir un millor aprofitament de recursos, existeixen les comissions següents: 1. COMISSIÓ de COORDINACIÓ INTERCICLES (3-16): formada per les coordinadores de les 3 etapes (EI, EP i ESO) i presidida per la coordinadora pedagògica. Es reuneix setmanalment. Objectius: •

Establir una línia de centre a nivell metodològic potenciant el treball competencial

Treballar conjuntament escola i institut per establir criteris d’avaluació comuns.

2. CONSELL DE DIRECCIÓ: format per l’equip directiu i les coordinadores d’etapa. Es reuneix trimestralment. Objectius: •

Unificar criteris en la presa de decisions sobre temes avaluatius, curriculars, metodològics...

Definir el Pla de Formació de centre.

Fer el seguiment i avaluar el funcionament de la resta de comissions

3. COMISSIÓ DE FESTES: formada pels mestres especialistes i presidida pel secretari. Es reuneix quinzenalment. Objectius: •

Planificar i organitzar tots els actes festius que se celebren al centre.

Vetllar per les decoracions acurades dels passadissos.

Donar a conèixer els acords presos a la resta del Claustre.

4. CICLES: els tutors/es de cada cicle es reuneixen setmanalment per programar la tasca docent de cada curs. 5. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. La CAD està constituïda per: ●L'equip directiu (directora, cap d'estudis de Secundària i coordinadora pedagògica). ● La mestra d'Educació Especial. 5


● Les professionals dels Serveis Educatius (psicopedagoga i treballadora social) ● Les coordinadores d’etapa. La Comissió d'Atenció a la Diversitat es reunirà un cop al mes. Són funcions de la CAD: •

Determinar criteris d’atenció a la diversitat d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Planificar els recursos del centre per atendre la diversitat: suports, desdoblaments, SEP...

Establir els procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats educatives i per formular els plans individualitzats que corresponguin.

Determinar els trets bàsics de les formes organitzatives i criteris metodològics per atendre la diversitat.

Compartir problemes que sorgeixen i consensuar vies de resolució.

Avaluar trimestralment el que es fa i cercar progressos i dificultats.

6. COMISSIÓ SOCIAL està constituïda per •

L’equip directiu (directora, cap d’estudis de Primària i secretari).

La mestra d'Educació Especial.

Les professionals dels Serveis Educatius (psicopedagoga i treballadora social)

L’assistent social del Consell Comarcal

La comissió social es reuneix trimestralment. Són funcions seves: •

Intervenir en la prevenció de l’absentisme escolar i el risc social al centre.

Estudiar casos d’alumnes amb famílies amb problemes socioeconòmics.

DRETS I DEURES Decret 279/2006 sobre Drets i Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius. Article 34 sobre Mesures correctores a. Amonestació oral. b. Compareixença immediata davant de la directora o el/la responsable de l’activitat. c. Privació del temps d’esbarjo. d. Amonestació escrita. 6


e. Realització de tasques educadores, en horari no lectiu, i/o reparació econòmica de danys causats al material. Actuacions en cas d’absentisme de l’alumnat El centre treballarà per prevenir l’absentisme escolar, i en cas que es doni es diagnosticarà i s’actuarà seguint el següent procediment: Si un alumne no assisteix un dia a l’escola sense previ avís ni justificació, arribada l’hora del pati, el tutor trucarà a la família per assabentar-se de la situació i recordar-los les obligacions que tenen. Si així no es rectifica el comportament, la direcció comunicarà la situació a serveis socials. Actuacions en cas de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida Quan es produeixi un retard de 15 minuts a la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari, es procurarà contactar amb la família. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família, i transcorreguda una hora, es comunicarà telefònicament la situació a la policia local. La reiteració freqüent, en la mesura en què comporta una manca d’assumpció de les responsabilitats de custòdia de menors, serà tractada de manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer terme, la direcció ha de comunicar la situació a serveis socials.

RÈGIM DISCIPLINARI Aquestes NOF garanteixin la correcta realització de les activitats acadèmiques, el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa i l’ús correcte de les dependències i instal·lacions del centre. El Claustre i el Consell Escolar vetllaran pel compliment efectiu de les mesures correctores i de les sancions. Normes de convivència a tenir en compte per part de la comunitat educativa Per un bon funcionament de l’IE cal tenir en compte les següents normes de convivència, que seran de compliment obligatori per tots els membres de la comunitat. • El xandall de l’escola és obligatori a Educació Primària i molt recomanable a Infantil i ESO. Cal que tots els/les alumnes portin el xandall de l’escola en les sortides que es duguin a terme al llarg del curs. El seu ús és obligat a les sessions d’Educació Física. • La bata de l’escola és obligatòria per als nens i nenes d’Infantil, Cicle Inicial i Mitjà. • Cal que els alumnes atenguin amb diligència els senyals acústics o musicals per entrar a les aules i formar files. • Cal respectar els horaris del centre. També cal començar i acabar classes puntualment. 7


• Cal assistir a classe amb el material necessari, que s’haurà de mantenir en les millors condicions possibles. • Els alumnes realitzaran i presentaran amb puntualitat els deures i altres treballs. • Les faltes d’assistència dels alumnes han d’ésser justificades pels pares o tutors oralment o per escrit. Els mestres s’interessaran per les faltes d’assistència i procuraran esbrinarne les causes i s’anotarà a la graella mensual de registre d’assistència. A final de curs, s’anotaran a l’expedient de cada alumne. • Si algun professor/a després d’haver intentat diverses estratègies per solucionar conflictes d’aula, treu de classe un alumne per mal comportament, cal fer-ho durant el menor temps possible i sempre sota la seva directa vigilància. El professor/a que hagi tingut conflicte amb un alumne/a se’n responsabilitzarà personalment. • Quan un grup-classe de l’escola hagi de canviar d’aula, ho farà acompanyat del mestre/a. • No es pot jugar a pilota dins del recinte escolar, només a l’esbarjo. • A les hores de pati, no es pot romandre per dintre del centre, sinó és amb el permís exprés del docent responsable. • Els alumnes no s’han d’enfilar a les cistelles, porteries de futbol ni a la reixa del pati. • A partir de les 13 i les 17h no podrà restar cap alumne/a dins el recinte escolar llevat d’aquells que facin alguna activitat extraescolar i estiguin sota la supervisió i responsabilitat de l’encarregat/a de l’esmentada activitat. • Un cop tancada la porta exterior a les 9:05 i a les 15:05, a fi de no alterar la tasca acadèmica que es duu a terme a les aules, si un/a alumne/a arriba amb retard per la raó que sigui o us cal portar alguna cosa al/a la vostre/a fill/a, lliureu l’alumne o l’objecte a la conserge. En cap cas, s’entrarà a l’aula. •

És obligatori adreçar-se amb RESPECTE i EDUCACIÓ a tots els companys/es, professors/es i altre personal del centre.

Queda totalment prohibit córrer pels passadissos del centre ni a les aules.

A l’institut, queda prohibit menjar, mastegar xiclet o beure en qualsevol espai que no sigui el pati.

Queda prohibit l’ús de qualsevol aparell tecnològic (mòbil, mp3...) en tot el recinte, pati inclòs. L’aparell requisat romandrà a consergeria fins que la direcció ho cregui necessari.

Queda prohibit sortir de l’aula entre classe i classe, només amb el permís excepcional del professor/a i per alguna urgència.

El temps per anar al lavabo és l’hora del pati; s’ha d’aprofitar aquesta franja horària perquè no s’hi anirà ni abans ni després. Tampoc es deixarà anar al lavabo en grup. Els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial queden exempts d’aquesta norma. 8


Queda prohibit llençar res al terra. Hi ha papereres a les aules, als passadissos i al pati.

Cal tenir cura del material (ordinadors, llibres, llibretes, estoig, etc).

Queda totalment prohibit fumar en qualsevol espai del centre.

Els alumnes que, intencionadament, causin danys a les instal·lacions o material del centre o en sostreguin han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui en termes que determina la legislació (art. 38 LEC) Són faltes greument perjudicials per a la convivència les conductes següents (art.37.1 LEC): a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. b) L’alteració greu del desenvolupament normal de les activitats, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o sostracció de documents acadèmics i la suplantació de personalitat en la vida escolar. c) La possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut. d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. L’ INCOMPLIMENT D’AQUESTES NORMES SERÀ SANCIONAT AMB UNA FALTA LLEU O GREU SEGONS CORRESPONGUI.

MESURES SANCIONADORES DE SECUNDÀRIA L’alumne, en acumular 3 incidències lleus, en compleix una de greu, que té les mesures sancionadores següents: -

1a sanció greu (3 lleus): una setmana sense esbarjo.

-

2a sanció greu (6 lleus): una setmana fent tasques socials en horari d’esbarjo.

-

3a sanció greu (9 lleus) : l’alumne/a es queda sense sortides extraescolars ni activitats complementàries.

-

4a sanció greu (12 lleus) : l’alumne ha de seguir les classes en una aula de Primària durant una setmana, amb un horari d’estudi i de tasques establert per l’equip docent de Secundària (de 9 a 13 hores i de 15 a 16:30 hores). A les 8:30 el professor/a de guàrdia, li assignarà les tasques diàries. A les 16:30, el professor/a li revisarà les tasques realitzades durant el dia. De 13 a 14h. romandrà amb el professor/a de guàrdia de Secundària. Se li assignarà un tutor/a de Primària.

-

5a sanció greu (15 lleus): l’alumne ha de complir tasques socials al centre en horari no lectiu. Dimecres i divendres de 15 a 17h. El període serà de 2 setmanes. 9


-

EXPEDIENT DISCIPLINARI

Responsables de l’aplicació de les mesures disciplinàries Els docents tenen la funció d’aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. Al tutor/a li correspon vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en totes les activitats del centre. Al Consell Escolar li correspon intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. Correspon a la directora garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents. Té la facultat d’intervenció directa per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. La direcció ha de comunicar ala Mossos d’Esquadra qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa, sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes. Procediment en la correcció de faltes greus. Instrucció de l’expedient disciplinari (1) Incoació de l’expedient. La instrucció de l’expedient correspon a la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets i la responsabilitat de l’alumne, i es proposa la sanció així com les activitats d’utilitat social per al centre i l’import de reparació dels danys que eventualment hagin quedat afectats. (2) Tràmits d’informació. De la incoació de l’expedient, la direcció n’informa l’alumnat afectat i també els progenitors. S’ha d’escoltar l’alumnat i els progenitors, i se’ls ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix o hi puguin formular al·legacions. El termini per a realitzar el tràmit de vista de l’expedient és de 5 dies lectius i el termini per a formular-hi al·legacions és de 5 dies lectius més. (3) Suspensió provisional d’assistència a classe. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumne/a o de la resta, en incoar un expedient la direcció pot aplicar una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 3 dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20, que ha de constar en la resolució que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. (4) Recursos i reclamacions. Un cop resolt l’expedient, i a instàncies dels pares, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici de la presentació de les reclamacions pertinents davant els serveis territorials. En qualsevol cas, la direcció ha d’informar periòdicament el Consell Escolar dels expedients resolts. (5) Pèrdua del dret a assistir temporalment al centre. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de la sanció que comporta la pèrdua del dret a assistir al centre es procurarà 10


l’acord dels pares o tutors. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. (6) Reconeixement de la falta comesa i acceptació de la sanció per part de l’alumne. Quan l’alumne/a i la família, reconeixen de manera immediata la comissió de fets i accepten la sanció, la direcció aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i del seu pare, mare o tutor/a legal.

RECURSOS MATERIALS Utilització dels espais Són espais comuns tots aquells que poden ser utilitzats per tots els alumnes per a la realització de diferents activitats. Les persones que realitzen qualsevol activitat extraescolar a l’Institut Escola caldrà que disposin d’un permís d’ús per utilitzar les dependències escolars. Aquest permís es demanarà a l’Ajuntament i es donarà el consentiment des de la direcció. Són espais comuns: 1. El pati: Serà utilitzat per tots els alumnes. També s’utilitzarà per fer totes aquelles activitats que el Claustre consideri oportunes. 2. Els lavabos: cal deixar-los nets com els hem trobat. 3. Les aules: Els horaris d’inici de curs vetllaran per la distribució equitativa dels espais. La biblioteca i l’aula d’informàtica tindran un horari específic consensuat i equilibrat. Quota de material complementari La quota de material complementari i de plàstica serveix per comprar conjuntament i, per tant, abaratir costos, tot facilitant la feina a les famílies i poder disposar del material en tot moment per les activitats dels alumnes d’acord amb la programació, tenint en compte que aquesta sempre és oberta i flexible. Aquesta quota es pagarà en un termini a través de l’AMPA i l’import és 20€. S’estudiarà la manera de resoldre cada cas per tal de facilitar el pagament. Aquesta quota es revisarà a final de curs i s’aprovarà en Consell Escolar. Llibres de text i material didàctic imprès Cap a final de curs els/les mestres hauran de donar a la direcció del centre una relació dels llibres de text i material didàctic que els/les alumnes utilitzaran durant el curs següent. Posteriorment una còpia d’aquesta llista es lliurarà a l’AMPA i una altra còpia s’exposarà abans del 30 de juny al tauler d’anuncis de l’Institut Escola.

11


Els llibres de text no poden ser substituïts per uns altres abans de transcórrer un període mínim de quatre cursos. Els caps d’estudis i la coordinadora pedagògica vetllaran per la tria consensuada dels llibres. S’informarà el Claustre i el Consell Escolar dels llibres escollits. El centre participa en el Programa de reutilització de llibres de text, que implica directament a l’AMPA. Les claus de l’escola Al despatx hi haurà una còpia de les claus de les diferents aules i espais tancats. Si algun mestre/a per la raó que sigui, necessita una d’aquestes claus cal que la demani a la conserge. Cada mestre/a disposarà de les claus del portal, del recinte escolar, de l’aula, de la sala de fotocòpies i d’aquelles que per desenvolupar la seva feina en tingui necessitat. En cas de pèrdua de les claus cada mestre/a es farà responsable de reposar-les. Telèfon En hores de classe, a menys que es tracti d’un cas urgent, no s’avisarà els docents que rebin trucades. Queda prohibit utilitzar el mòbil mentre s’està impartint classe. Els alumnes no poden utilitzar el telèfon del centre a menys que sigui imprescindible i amb el consentiment del tutor/a. S’abonarà l’import de les trucades personals a final de mes i segons les tarifes establertes.

FUNCIONAMENT DEL CENTRE Horari escolar L’Institut Escola obre les portes a les 8 i a les 14:55 i les tanca un cop tots els alumnes estiguin dins. Per sortir del centre, durant l’horari escolar, caldrà presentar una autorització escrita dels pares al tutor/a o bé fer la petició verbal el mateix pare, mare o tutor legal. Cada mestre/a vetllarà per la puntualitat i l’assistència dels seus alumnes i portarà el control dels retards i absències en una graella mensual. A final de curs, s’anotaran les faltes d’assistència a l’expedient de cada alumne/a. Sortides escolars Les sortides s’hauran d’incloure en la programació general anual (PGA) i seran aprovades pel Consell Escolar abans del 15 d’octubre de cada curs. Es consideren activitats curriculars i podran ser avaluades. El tutor vetllarà per la màxima assistència del seu grup-classe. Es farà una sola autorització a començament de curs per a les sortides pel poble. La relació alumnes-docent per a sortides d’1 dia és: Educació Infantil (10/1) 12


Cicle Inicial i Mitjà (15/1) Cicle Superior i ESO (20/1) En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions proposades són: Educació Infantil (8/1) Cicle Inicial i Mitjà (12/1) Cicle Superior i ESO (18/1) Excepcionalment el Consell Escolar, justificant-ho adequadament i valorant les implicacions, podrà per una activitat concreta acordar el canvi d’aquesta relació. En tot cas, no es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants. Les sortides es realitzaran quan hi participin com a mínim la meitat dels alumnes més un. En cas de no presentar l’autorització signada, l’alumne es quedarà al centre a la classe immediatament inferior o superior. Si és una excursió que implica tota l’escola, l’alumne o alumnes afectats, previ avís a la família, s’hauran de quedar a casa. A les sortides, els alumnes es posaran el xandall escolar. Per beure és aconsellable que duguin aigua i per dinar, un entrepà. Si un alumne cau malalt i no pot anar d’excursió, s’estudiarà quin import de les activitats programades se li pot retornar. En tot cas, l’import de l’autobús no es retornarà mai. Entrades i sortides Les entrades i sortides es faran pel carrer del Cós, donat que hi està la conserge. Els pares i mares deixaran que els nens/es entrin sols a l’escola i els esperaran, a l’hora de sortir, a la porta exterior. Els dies de pluja podran entrar fins l’aula. Un cop soni la música, els alumnes de l’escola faran fileres davant la porta fins que els/les mestres els facin entrar. L’agenda servirà per a la comunicació família/escola. Els alumnes que vinguin amb bicicleta la poden deixar a l’aparcament del pati. Deures És bo que els alumnes agafin l’hàbit de fer deures a casa una estona cada dia. Per aquest motiu, creiem convenient especificar les franges horàries que corresponen a cada edat. Cal remarcar que les hores d’estudi no hi estan incloses perquè cada alumne/a té el seu ritme de treball que cal respectar. EDUCACIÓ INFANTIL Es manarà una o dues feines per fer durant el cap de setmana. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

13


Cicle Inicial: una fitxa de lectura diària. S’elaborarà el diari de classe rotatorialment i durant el cap de setmana es llegirà un llibre de lectura. Cicle Mitjà: 30-45 minuts de feina cada dia. Cicle Superior: una hora de deures al dia aproximadament. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Dilluns, dimarts i dijous es procurarà que els alumnes tinguin els deures fets en una hora. Els dimecres en dues hores i els divendres dins a tres hores aproximadament. L’esbarjo El pati és un espai comú on conviuen alumnes de diferents edats. Per evitar conflictes es fa imprescindible el respecte i la tolerància entre tots els alumnes. L’horari del pati es concretarà al Pla Anual de cada curs, evitant que coincideixin els alumnes de Primària i els de Secundària. El parc Infantil, situat a l’entrada de l’escola, és reservat per als alumnes de P3, P4 i P5. La pista està reservada als alumnes de Primària i ESO, respectant uns torns. S’han de respectar els arbres del pati així com el mobiliari. Es podrà anar a buscar la pilota a fora sempre que el docent doni permís. Es respectaran els torns de neteja del pati. Relacions família- escola A l'inici de cada curs escolar, cada tutor/a convocarà una reunió de pares on informarà del Pla Anual i donarà unes directrius del funcionament del curs. Se seguirà un guió establert. El tutor/a s’entrevistarà amb els pares de cada alumne almenys un cop al llarg del curs i a final de curs per lliurar l’informe final. Es podran fer altres reunions si alguna de les dues parts ho creu convenient. El mestre avisarà amb temps els pares. Si són ells els que sol·liciten l’entrevista, caldrà que avisin prèviament per tal que puguin ser atesos amb correcció. La implicació de les famílies és imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració de l’alumne. Cada família ha de signar la carta de compromís educatiu (veure annex 2) durant la reunió d’inici de curs amb el tutor/a. En aquest sentit, la carta és una eina que facilita la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. Els pares tenen l’obligació de fer un seguiment diari de l’agenda del seu fill/a. Justificacions Si un alumne/a ha de sortir del recinte escolar en hores de classe, serà indispensable que els pares ho justifiquin oralment o per escrit al tutor/a. 14


L’assistència de l’alumne al centre és obligatòria. Qualsevol falta d’assistència es justificarà el més aviat possible, de paraula, per escrit o per telèfon. En cas de retard o faltes d’assistència injustificades reiterades, s’avisarà als pares. Cal portar un justificant del metge per abstenir-se de fer les classes d’Educació Física durant períodes llargs. Si és un fet puntual, amb el justificant del pare/mare, n’hi ha prou. Celebracions Si algú vol celebrar l’aniversari es poden portar coques, entrepans, productes casolans... i, per beure, preferiblement aigua. En cap cas, es portaran llaminadures. No es poden repartir invitacions a festes dins el recinte escolar. S’avisarà amb antelació al tutor/a de l’alumne/a sobre la data de la celebració. Se’n parlarà a la reunió de pares d’inici de curs. Activitats complementàries Les activitats que el nostre Institut Escola realitza anualment són: •

La Castanyada

Nadal

Esquiada (cada 2 anys)

Dia de la Pau

Dia de l’Arbre (AMPA)

Mostra de Teatre Comarcal

Teatre en anglès

Sortides Coneix la Terra Alta

Trobada de corals de Primària

Certamen de lectura en veu alta

Setmana cultural

Pasqua

Sant Jordi

Revista escolar Vallmajor

Festa de fi de curs

Aquestes activitats formen part de la PGA i, per tant, són avaluables i de participació obligatòria. Accidents Quan un alumne/a prengui mal i calgui fer una cura fora del centre, es procedirà: 15


1. S’avisarà als pares o tutors legals perquè ells mateixos el portin a fer la cura. 2. Si no es pot localitzar els pares, preferiblement el tutor portarà l'alumne a fer la cura. 3. Si el dany fos molt greu s’avisaria una ambulància i es telefonaria immediatament als pares. Si no es poguessin localitzar, preferiblement el tutor/a acompanyarà l'alumne. Medicaments i farmaciola El docent no donarà cap medicament a l’alumne, només en casos excepcionals i amb la recepta del metge que indiqui què han de prendre i l’autorització del pare, mare o tutor legal. Així mateix, els pares, mares o tutors legals signaran un document (Annex) pel qual eximeixen al professor/a de qualsevol perjudici que es pugui derivar de la mala praxi (involuntària) en l’administració del medicament prescrit. Els medicaments de la farmaciola només s’utilitzaran per a fins estrictament sanitaris. Prop de la farmaciola hi haurà les instruccions bàsiques de primers auxilis. El secretari revisarà periòdicament el contingut de la farmaciola i vigilarà la data caducitat. Pla d’emergència En cas de sinistre, es tindran en compte les següents instruccions: Per indicar un senyal d’alarma, sonarà el timbre d’emergència que és clarament diferenciat de l’altre i s’emetrà de manera insistent. De seguida que s’hagi escoltat l’alarma, els alumnes sortiran de les aules per les portes assignades. Els mestres dinamitzaran la sortida de manera ordenada i ràpida. Cada tutor/a es responsabilitzarà de no deixar cap alumne/a endarrerit i se situaran tots al fons del pati. Queixes Quan els pares no estan d’acord amb aspectes de funcionament del centre, tenen dret a presentar queixes. Primer, cal dirigir-se al mestre/a en concret. De no solucionar-se el problema, i si la gravetat d’aquest ho requereix, es demanarà una entrevista amb direcció. La directora ha de traslladar la queixa al professor/a afectat i, directament, o per mitjà d’altres òrgans de govern, obtenir informació sobre els fets exposats. Obtinguda la informació i escoltat l’interessat/da, la directora ha de prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar a la persona que ha presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada, fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció del centre. Concursos, publicitat i informacions No s’exposarà o distribuirà publicitat d’entitats privades o lucratives dins del recinte escolar. 16


L’Institut Escola podrà participar en concursos i activitats lliures i no discriminatòries, avalades per entitats benèfiques, els ST, l’AMPA, l'Ajuntament o el Consell Comarcal. El Claustre es reserva la decisió de participar en altres concursos que cregui convenient. Els venedors de material pedagògic que ho sol·licitin amb antelació podran presentar els seus productes als docents al lloc, el dia i l’hora que es decideixi en Claustre. Els altres venedors no podran entrar al centre. La informació individual que l’Institut Escola guarda als arxius i a les bases de dades queda restringida a l’ús intern del personal. Només el pare/mare o tutor legal podrà tenir accés a la informació personal dels seus fills/es. La informació estadística només podrà ser facilitada al Departament d’Ensenyament. Les activitats que els/les mestres facin en nom del centre hauran de tenir l’aprovació prèvia del Consell Escolar. Totes les circulars que s’envien a les famílies han de tenir el vistiplau de direcció. Protecció de dades i de la imatge La direcció demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o vídeos on apareguin els seus fills i filles. Aquest document és signat per les famílies a l’inici de la seva escolarització, qualsevol canvi es realitza abans de començar el nou curs escolar. Model annex 2 Els alumnes menors de 14 anys necessiten una autorització dels pares per donar-se d’alta en l’ús de serveis d’internet. Model annex 3 Amb alumnes de 14 o més anys, s’informarà a les famílies de quins serveis es faran servir i s’advertirà que la responsabilitat per possibles mals usos és de l’usuari. En el nostre centre, el correu xtec és d’ús preferent en l’entorn professional dels docents. Cal atendre la bústia personal com a mínim cada dos dies. Llei 28/2005 de mesures sanitàries contra el tabaquisme Segons la Llei 28/2011, de mesures sanitàries contra el tabaquisme no és permès fumar dins el recinte escolar, patis ni exteriors.

RECURSOS PERSONALS Organització escolar L’horari dels docents formarà part de la programació general anual (PGA). Els docents tindran l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i mitja.

17


Horari setmanal dels mestres d’Infantil i Primària •

Docència: 25 hores.

Activitat d’horari fix: 5 hores no lectives de permanència al centre. Aquestes hores es programaran a principi de cada curs i es dedicaran a entrevistes amb els pares, claustres, avaluacions, coordinacions, comissions, elaboració de projectes...

Altres activitats relacionades amb la docència: 7’5 hores. Entre aquestes activitats, cal entendre-hi la preparació de classes, correccions, formació, reunions pedagògiques..., que no han de ser necessàriament en el centre ni cal que tinguin horari fix.

Horari setmanal dels professors de Secundària •

Docència: 20h lectives

Activitats complementàries d’horari fix: 7 hores de guàrdies i altres vigilàncies, reunions de cicle, entrevistes amb pares, comissions...

Activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a horari fix: 3 hores de reunions d’avaluació, claustre, Consell Escolar, activitats de tutoria...

Altres activitats relacionades amb la docència: 7’5h. Entre aquestes activitats, cal entendre-hi preparació de classes, correccions, formació, reunions pedagògiques..., que no han de ser necessàriament en el centre ni cal que tinguin horari fix.

Les reduccions horàries que sol·licitin els docents es faran d’acord amb el Pla Marc d’Ensenyament proporcionalment en els diferents tipus d’horari, procurant que dins les necessitats de funcionament del Centre, sigui el més compacte possible. Tutories Tots els/les mestres que formen part del Claustre poden exercir les funcions de tutor/a. La TUTORIA i ORIENTACIÓ formen part de la funció docent. Els tutors/es han de: 

Atendre les necessitats educatives dels alumnes i les seves possibles adaptacions (PI).

Vetllar per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques

Vetllar per la coordinació de tots els docents que incideixen en un mateix alumne.

Mantenir ordenats els arxius personals de l’alumne/a.

Garantir la realització d’entrvistes i reunions amb les famílies.

Planificar les excursions i sortides del curs.

Avisar a la família en casos de retards o faltes d’assistència i en cas d’urgència.

Respectar i fer respectar les normes de les NOF.

18


Criteris d’assignació dels mestres als diferents Cicles, cursos i àrees del Centre Pel que fa a l’assignació dels mestres als diferents cicles i cursos, serà l’equip directiu que decidirà després d’haver escoltat el Claustre. Quan la plantilla permeti disposar de més hores lectives al desenvolupament del Currículum, aquestes es dedicaran a : o Tractament de la diversitat, agrupaments flexibles, reforç, ampliació d’àrees, SEP... o Atencions individualitzades, desdoblaments, atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. o Substitucions d’absències de curta durada. o Activitats de formació. o Activitats dels òrgans unipersonals de govern i tasques de coordinació. Educació Religiosa L’ensenyament de la Religió té caràcter optatiu per als alumnes i obligatori per als centres. L’alumne que no agafi l’opció de Religió, farà en horari simultani Ensenyaments Alternatius. S’ha de triar l’opció per la formació Religiosa o Ensenyaments Alternatius, abans de començar l’etapa o en inscriure’s al Centre. Els pares poden rectificar l’opció escollida cada curs i ho hauran de comunicar a la direcció durant el darrer trimestre del curs anterior. EAP L’escola ofereix un servei d’atenció psicopedagògica (EAP) que, juntament amb el tutor/a i l’equip directiu atendrà aquells casos que sobrepassin a l’acció tutorial, previ estudi i priorització des de la CAD. Per als alumnes amb problemes d’aprenentatge i/o de personalitat, hi haurà un seguiment més sistemàtic per part de la família, l’EAP, el tutor/a i la mestra d’EE. Des de l’EAP es donarà suport al centre en els diferents àmbits d’intervenció educativa. En el Pla Anual, s’establirà el pla de treball: objectius que es pretenen assolir, activitats a desenvolupar, calendari de reunions, alumnes que rebran atenció, distribució de dies i hores de dedicació a cada alumne/a (en funció de la disponibilitat del professorat)... En la memòria anual, s’avaluarà el procés seguit. Exercici del dret de vaga En cas de vaga, la directora omplirà l’aplicatiu corresponent. Les absències per dret de vaga comporten la deducció dels havers. Les persones interessades a fer vaga han d’informar a direcció amb antelació per tal de poder garantir serveis mínims i poder avisar a les famílies.

19


Baixes El centre disposa d’un sistema de control d’assistència i puntualitat dels docents i PAS. En cas de malaltia de curta durada inferior a quatre dies, el mestre/a ha de justificar la seva absència a la directora amb la màxima urgència (telèfon, avís personal o d’un familiar, o tramesa, no obligatòria, del comunicat mèdic). En cas de malaltia de més de tres dies, a partir del segon dia i cada 15 dies s’ha de presentar el comunicat mèdic als ST. Si es preveu que la malaltia ha de durar més de tres dies, és aconsellable que es presenti la baixa com més aviat millor per tal que ST puguin enviar un substitut/a el més aviat possible. En incorporar-se al centre, l’interessa’t haurà d’omplir el full de faltes d’assistència del professorat. Les baixes inferiors a quatre dies hauran d’ésser ateses amb els mestres de la mateixa plantilla i estan previstes a l’organització horària del centre. A l’hora de cobrir les substitucions, es mirarà el docent que està fent disposició/guàrdia o reforços. Personal d’administració i serveis (PAS) El personal del PAS està integrat per la conserge a jornada completa i l’administratiu compartit amb la ZER Terra Alta Nord. Funcions de la conserge: •

Realitzar comandes de material, comprovació d’albarans...

Vigilar les instal·lacions del centre

Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre

Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre

Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars

Donar suport al funcionament del centre i també a l’equip directiu

Atendre els alumnes

Funcions de l’administratiu: •

Gestionar els processos de preinscripció i matriculació telemàticament

Gestionar els documents acadèmics: historials acadèmics, expedients, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...

Atendre la correspondència: registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig...

Administrar assumptes propis del centre

Elaborar llistes i relacions amb el SAGA

Atendre telefònica i personalment els assumptes propis de la secretaria del centre

Rebre i comunicar avisos i incidències del personal (baixes, permisos...)

Controlar els documents comptables 20


AMPA La directora i el president de l’AMPA es reuniran mensualment per tractar temes del centre. L’AMPA participarà anualment en la revista escolar Vallmajor. La comissió de festes comptarà amb el suport de l’AMPA per aquelles activitats complementàries que afectin tota la comunitat educativa. L’AMPA participarà en l’elaboració de la PGA i de la memòria anual. El centre afavorirà les actuacions i iniciatives de l’AMPA i té habilitada una aula per a les seves reunions.

AVALUACIONS A EDUCACIÓ INFANTIL es donaran dos informes: el primer a finals de febrer i l’altre al juny. A EDUCACIÓ PRIMÀRIA es donaran tres informes dels resultats de les avaluacions obtingudes en el trimestre corresponent i un altre a final de cicle. En els documents oficials, els resultats de l’avaluació de primària s’han d’expressar en: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S) i insuficient (I).

La decisió que l’alumne estigui un any més en un curs l’ha de prendre la comissió d’avaluació i només la pot adoptar una vegada al llarg de l’etapa. Aquesta decisió s’ha de prendre valorant l’assoliment dels objectius, l’opinió de les famílies i les repercussions positives i negatives que pugui tenir cada una de les opcions. Si es creu convenient que un alumne repeteixi un curs, és preferible que ho faci al final de cicle. Els alumnes que promocionen de cicle sense haver assolit els objectius, hauran d’ésser avaluats contínuament dels objectius de cicles anteriors. A l’inici del curs, l’alumne ha de lliurar les activitats de reforç de l’estiu al tutor/a corresponent per tal que es tingui en compte per l’avaluació inicial. A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA se’n donaran quatre, individualment a cada família. Les qualificacions que cal usar en tots els documents d’avaluació oficials són: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Aquestes qualificacions han d’anar acompanyades d’una qualificació numèrica entera: Insuficient: 1, 2, 3 o 4, Suficient: 5, Bé: 6, Notable: 7 o 8, Excel·lent: 9 o 10

En finalitzar cadascun dels cursos, l’equip docent, en la sessió d’avaluació final de curs, ha d’adoptar les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne, tenint en compte la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques i l’assoliment dels objectius en les diferents matèries. 21


L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor serà diriment. Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs, excepcionalment, de manera raonada i escoltat el professorat, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació en cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços de l’equip docent. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa. L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinaris fins als divuit anys complerts en l’any natural en què finalitza el curs. En el 4t curs, l’equip docent ha de decidir sobre l’acreditació de l’etapa. L’alumnat que hagi assolit les competències bàsiques i objectius de l’etapa obté el títol de graduat/da en ESO. A l’alumnat que no obtingui el títol de graduat/da en ESO se li ha d’expedir un certificat d’escolaritat, on han de constar els anys d’escolarització, matèries cursades i qualificacions. El centre ha d’organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa. S’hi poden presentar, en els 2 anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb màxim de 5 matèries pendents d’avaluació positiva. Proves d’avaluació •

Prova de competències bàsiques 6è i 4t d’ESO

Proves d’avaluació diagnòstica 5è i 3r d’ESO que preveu la LOE.

Proves ACL (Cicle Inicial i Mitjà)

DISPOSICIONS FINALS Aquestes NOF entren en vigor un cop aprovades pel Consell Escolar i se’n trametrà una còpia als ST. Aquest document pot ser modificat, ampliat o revisat. Al primer Claustre del 22


curs es farà una sessió per informar-ne i per estudiar la seva validesa. Poden sol·licitar-ne modificacions totals o parcials els membres del Consell Escolar i del Claustre.

23


ANNEX 1 CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS Descripció del procés Per a l’administració de qualsevol medicament es necessita: 1. La prescripció farmacològica escrita pel facultatiu metge que la dispensa. 2. Les instruccions de com administrar-la. Escrites i signades pel metge. 3. Posar-ho en coneixement de la persona que donarà el fàrmac. 4. La confirmació que les instruccions han estat compreses per qui l’administrarà. Risc general / Risc específic L’administració de qualsevol fàrmac està sotmès a uns riscos generals. El més greu és el xoc anafilàctic, com a conseqüència d’una reacció al·lèrgica. I també poden produir-se diferents efectes secundaris propis del fàrmac administrat. Tots ells especificats en el prospecte del medicament. En el cas d’urgència s’avisarà als pares, es procurarà assistència mèdica immediata i, si cal, trasllat de l’infant al centre de salut més proper.

Autorització Jo ........................................................................... com a pare/mare/tutor/a amb DNI.......................... dono a continuació la informació sobre el tractament farmacològic que s’ha d’administrar al nen/a ......................................................................................... i conscientment autoritzo al seu/seva tutor/a ..............................................................., o persona que el/la substitueixi, que porti a terme aquest procés; i l’eximeixo de qualsevol responsabilitat derivada de l’administració del medicament. Tractament farmacològic Nom medicament:.................................................................................................................. Dosis:................................................................................................................................... Horari administració:.............................................................................................................. Signatura Batea, a ....... d ............................. de ................

24


ANNEX 2 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU Les persones sotasignades, Mª del Mar Isern Meix, directora de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal i __________ (pare, mare, tutor/a) de l'alumne/a ___________________, reunits amb data ___________, conscients que l'educació d'infants i joves implica l'acció conjunta de la família i de l'escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els compromisos següents:

Per part del centre: 1.

Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne/a.

2.

Respectar conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne/a.

3.

Informar la família del Projecte Educatiu (PEC) i de les Normes d'Organització i funcionament (NOF).

4.

Informar la família i l'alumne/a dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i explicar-los els resultats de les avaluacions amb informes.

5.

Potenciar l'educació inclusiva de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

6.

Mantenir comunicació regular amb la família, establint una reunió general d'inici de curs, una entrevista individual durant el curs i el lliurament personalitzat de l'informe final (mes de juny).

7.

Comunicar a la família les inassistències injustificades de l'alumne/a i qualsevol altra circumstància rellevant.

8.

Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista que formuli la família.

Per part de la família: •

Respectar el caràcter propi del centre i contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar.

Compartir amb el centre l'educació del fill/a i afavorir les complicitats que són necessàries.

Instar el fill/a a respectar i complir les normes específiques de funcionament del centre, per poder desenvolupar les classes amb normalitat. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada dels conflictes.

Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure d'estudi i d'assistència regular i puntual a les activitats lectives i perquè faci els deures encomanats.

Ajudar el fill/a a organitzar les hores d'estudi a casa.

Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies o suggeriments en relació a la formació del seu fill/a.

Atendre les peticions d'entrevista que formuli el tutor/a.

Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos.

Revisar conjuntament amb el centre el compliment dels compromisos de la carta i, si s'escau, el contingut quan es canviï d'etapa. I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. La directora del centre

La família (pare, mare o tutor/a)

Batea, ___ de ______________ de 2012 25


26


ANNEX 3 AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

L’Institut Escola Mare de Déu del Portal disposa a internet d’un blog on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.

S’hi

poden

publicar

imatges

en

les

quals

apareguin,

individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i siguin clarament identificables. Nom i cognoms de l’alumne: Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal:

Amb DNI _______________ i ____________autoritzem que la imatge del nostre fill/a ___________________________ pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries o extraescolars organitzades pel centre docent i publicades al blog del centre. Signatura,

Batea, __ de _____________ de 201_

27


ANNEX 4 AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS ALUMNES MENORS DE 14 ANYS: ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A L’AULA. INSTITUT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PORTAL

43012113

Nom i cognoms de l’alumne: __________________________________________________ Data de naixement. ______________________

Curs: __________________________

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: ____________________________________ DNI / NIE / Passaport: _________________________ Autoritzo que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i serveis d’Internet que cregui convenient per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. Batea, ___ de ____________ de 20__

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne:

28


ANNEX 5 DECLARACIÓ SOBRE L’OPCIÓ PER REBRE L’ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ Declaració sobre l’opció per a la formació religiosa o els ensenyaments alternatius per a l’alumnat que canvia d’etapa. Nom i cognoms de l’alumne/a: ____________________________________________________________ Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal: ________________________________________________ DNI o passaport del pare, mare o tutor/a: ____________________________________________________ Ensenyament de la religió: 

NO

Us informem que l’opció marcada és vàlida per a tota l’etapa, sense perjudici de la seva possible modificació, que s’ha de comunicar al centre, per escrit, durant el darrer trimestre del curs anterior. Batea, __ de ______________ de 20__ Signatura del pare, mare o tutor/a legal

29

NOF  

NORMES ORGANITZACIÓ FUNCIONAMENT INSTITUT ESCOLA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you