Page 1

THE HANDY GUIDE TO DEBT & BENEFITS Nechells


GUIDE TO DEBT & BENEFITS DEBT How you can manage your money and prevent yourself from getting into debt 1. You must pay your essential

priority

costs first, which are:

Mortgage or rent Secured loans (if­you­have­a­property) Council Tax Gas, electricity, water and telephone bills TV Licence Travel to work or school by bus or car Child care and/or school meals Court fines Your food, toiletries etc

2. Write down how much money comes into your household (Wages­and any­Benefits) each week or month.

3. Then write down how much money you need to pay for your essential priority costs to see how much money you have left each week or month.

4. DO NOT buy anything (ev­­en­if­they­

are­on­sale) that you do not have the money for or you do not really need.

5. DO NOT borrow any money unless

you know that you are able to pay it back after you have paid all your essential priority costs.

6. Shop around for a better and cheaper deal.

If you are in debt: 1. DO NOT ignore the problem – it won’t go away.

2. If you have any problem in paying your

rent or mortgage, contact your mortgage lender or the council as soon as you can to prevent it from getting worse.

3. DO NOT be threatened or bullied into

making promises which you cannot fulfil.

4. DO NOT borrow more money to

pay off your debts, especially by taking on more credit or charge cards with higher interest rates.

If you are in debt contact us as soon as you can. We can help you to set up an affordable payment plan with your creditors. We explore and explain to you any other options that are applicable to your circumstance in sorting out your debts.


Please note that all our help and advice services to you are free of charge.

WELFARE BENEFIT You may be entitled to claim the following benefits: 1. Job Seeker’s Allowance if you are fit and

7. Carer’s Allowance, if you are

2. Child Benefit, Child Tax Credit if you

8. Income Support, if you are a

3. Employment Support Allowance if

9. Housing Benefit, if you have to

available for work, if you have lost your job or have been made redundant. are looking after a child.

you are suffering from illness and not fit for work.

4. Working Tax Credit, if you are on a low paid income.

5. Disability Living Allowance, if you are under 65 or if you have care and mobility needs and need someone to help you everyday.

6. Attendance Allowance, if you are over 65 and have care needs and need someone to help you everyday.

looking after a person with a disability. lone parent.

pay rent for where you live.

10. Mortgage interest, if you are paying a mortgage and claiming benefit.

11. Council Tax Benefit, if you are liable to pay Council Tax.

12. Pension Credit/Saving if you have reached 65 for men & 60 for women.

We can advise and assist you in claiming any benefit from the form filling stage to challenging any benefit agency decisions and can also help with Social Security Tribunal hearings. We can help you with Social Security benefit overpayments by either arranging to set up an affordable payment plan or maybe even reduce them.

Please keep in mind that all Social Security benefits are subject to change by the government at any time. We can advise you on which benefit you may be entitled to, when and how to claim it.

Call­free@last­on­0121­327­5959 for­free,­independent,­confidential­and­impartial­specialist­help­and­advice.


HAGAHA DEYNTA & GARGAARADA DEYNTA Sidee uu maamuli kartaa lacagtaada iyo uga hortagi kartaa inaad deyn gasho? 1. Waa inaad markii horey bixisaa biilalka ugu muhiimsan, oo kala ah:

MorAmaahda guriga ama kirada Amaahda aad bankiga ka heshay (haddii­aad­guri­qabtid) Canshuurta Kawnsalka Biilalka gaaska, korontada, biiyaha iyo telefoonka Shatiga Telefishinka Kharashka baska ama baabuurka ee lagu socdaalo shaqada ama dugsiga Xannaanada cunugga iyo/ama cuntada dugsiga Ganaaxyada maxkamadda Cuntadaada, alaabta guriga iwm

2. Qor lacagta ku soo galo (Mushahar­iyo gargaar­(cayr)­walba) toddobaad walba ama bil walba.

3. Ka dib qor lacagta aad u baahan

tahay inaad ku bixiso biilalka ugu muhiimsan sidii aad u ogaato inta lacag kuu soo harey toddobaad walba ama bil walba

4. WAXBA ha iibsanin (xittaa­haddii­qiimo

jaban­lagu­iibinaayo) haddii aadan qabin lacag aad ku iibsato ama aad dhab ahaan u baahnen.

5. HA deynsanin lacag aysan ka

eheen haddii aad hubtid inaad dib u bixin kartid ka dib markii aad biilalkaaga bixiso ka dib.

6. Meelo kala duwan ka raadi qiimaha ugu fiican iyo ugu jaban.

Haddii aad deyn ku jirto: 1. HA iska dhega-tirin dhibaatada – keligii isma xallin doono

2. Haddii aad dhibaato ku qabtid bixinta ki-

radaada ama amaahda gurigaaga, la xiriir shirkadda ku siidey amaahda guriga ama kawnsalka sida ugu dhaqsi badan si aad uga hortagto inay deynta sii xumaato.

3. HA oggolaanin in lagugu hanjabaado ama khasbo inaad sameyso ballan lacag-bixin aadan awoodin.

4. HA deynsaniin lacag kale sidii aad

u deyn ugu guddo, gaar ahaan amaah kale ama kaadhka amaahda oo leh ribo aad u sarreeya.

Haddii aad deyn ku jirtid nala soo xiriir sida ugu dhakhsi badan ee aad awooddo. Waxaan kugu caawin karnaa inaad deynlahaada la sameyso qorshe lacag-bixin kuu habboon. Waxaan kula eegi doonnaa iyo kuu macneyn doonnaa xulashooyinka kale ee loo isticmaali karo si loo xalliyo xaaladdaada.

Ka­soo­wac­free@last­0121­327­5959 si aad­u­hesho­talo­iyo­caawinaad­takhasuusan ee­bilaash­ah,­sir­ah­iyo­madaxbannaan­ah.­­


GARGAARKA DARYEELKA (CAYRTA) Waxaad xaq u lahaan kartaa inaad codsato cayrtaan: 1. Gunnada Shaqo-doonka (Job Seeker's

Allowance) haddii aad caafimaad qabtid iyo diyaar u tahay inaad shaqeyso, haddii shaqada lagaa rukhseyay ama lagaa joojiyey.

2. Gargaarka Cunugga (Child Benefit),

Amaahda Canshuurta Cunugga (Child Tax Credit) haddii aad cunug xannaaneyso.

3. Gunnada Taageerida Shaqada

(Employment Support Allowance) haddii aad jiran tahay iyo shaqeyn karin.

4. Amaahda Canshuurta Shaqaalaha (Working Tax Credit), haddii uu dakhligaaga hooseeyo.

5. Gunnada Ku-Nololka Naafonimo

(Disability Living Allowance), haddii aad 65 jir ka yar tahay ama aad qabtid baahi dhaq-dhaqaaq ama xannaano iyo uu baahan tahay in qof ku caawiyo maalin walba.

6. Gunnada Joogitaanka (Attendance

Allowance), haddii aad ka wayn tahay 65 jir iyo qabtid baahi xannaano iyo u baahan tahay inuu qof ku caawiyo maalin walba.

Waxaan ku caawin karnaa markii lacag dheeraad ah ka hesho cayrta iyo lagaa rabo inaad dib u celiso, annagoo kula qaban-qaabineyno qorshe lacag-bixin aad awoodi kartid ama xittaa kugu caawinaayno sidii lacagta lagaa dhimo.

Fadlan ogow in dhammaan caawinaaddeena iyo taladeena uu bilaash yahay iyo in lacag kaaga baxeynin isticmaalka adeeggeena.

7. Gunnada Xannaaneeyaha (Carer's

Allowance), haddii aad xannaaneyso qof naafonimo qabo.

8. Taageerida Dakhliga (Income Support), haddii aad tahay waalid keli ah.

9. Gargaarka Guriyeynta (Housing

Benefit), haddii aad u baahan tahay inaad bixiso kirada meesha aad degan tahay.

10. Ribada Amaahda Guriga (Mortgage interest), haddii aad bixiso amaahda guriga iyo hesho gargaar.

11. Gargaarka Canshuurta Kawnsalka

(Council Tax Benefit), haddii lagaa rabo inaad bixiso Canshuurta Kawnsalka.

12. Amaahda Hawlgabka/ Keydiinta haddii aad tahay rag 65 jir & haween 60 jir.

Waxaan kugu caawin doonnaa iyo taageeri doonnaa codsiga gargaar walba laga bilaabo buuxinta foomka iyo codsiga rafcaanka go’aanka hay’ad walba iyo waxaan xittaa kugu caawin karnaa dhegeysiga Maxkamadda Gargaarada Dawladda.

Fadlan­xasuuso­in­dhammaan­gargaarada dawladda­uu­waqti­walba­­xukumada­beddeli­karo. Waxaan­kugu­talin­karnaa­gargaarka­aad­xaq­u lahaan­kartid,­goorta­aad­codsan­kartid­iyo­sida loo­codsado.


ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ

ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋਂ? 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਨ:

ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ) ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਲਿਫ਼ੋਨ ਬਿਲਸ ਟੀ.ਵੀ. ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਬਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਖਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ, ਟੌਇਲੈਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ

2. ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਆਂਦਾ ਹੈ (ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ)।

3. ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਨੇਂ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4. ਉਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੋ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ

ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ) ਜਿਹਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5.

ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ ਜਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ।

6. ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਡੀਲ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਵੋਂ : 1. ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੋ – ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3. ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਂ।

4. ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1. ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਅਲਾਉਂਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ

7. ਕੇਰਰਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਜੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ

2. ਚਾਈਲਡ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ, ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

8. ਇਨੰਕਮ ਸਪੋਰਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋ।

3. ਇੰਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ

9. ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ

ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਡੰਡੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ।

4. ਵਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੋ। 5. ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

6. ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਪਵੇ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

10.

ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਬਿਆਜ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

11. ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

12. ਪੈਨੰਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ / ਬੱਚਤ ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਰਦ 65 ਸਾਲ ਦੀ

ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਯਬਯੂਨਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਯੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਦੀ ਓਵਰਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਯੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਜ਼ਾਦ,­ਸੁਤੰਤਰ,­ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਨਿਪੱਖ ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ free@last­ਨੂੰ ਨੰਬਰ 0121­327­5959 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


free@last has been working in Nechells since 1998. It is run by local people and our focus is purely on the people who live in our community. VISION To improve the lives of the children and young people of Nechells. MISSION free@last is committed to providing opportunities, activities, mentoring and support for children and young people in Nechells, and to further their interests by working with their families, other agencies and relevant professionals. VALUES Giving opportunities to all young people in Nechells without distinction. The main priority of free@last is to build positive trusting relationships with local people. Through these friendships people allow us to become involved in their lives and we can provide support for anyone who asks for it. free@last offers a variety of support and projects that provide opportunities for people to come together and learn new skills, have fun and improve their quality of life. Please feel free to drop into the office in Cattells Grove or give us a ring on 0121 327 5959 to see if we can help in anyway.

Debt and benefit guide  

free@last produced debt and benefit booklet to help advise those who may have issues or queries about these topic's.

Advertisement