พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์

Page 1

ดใส หนงั สอื 4 สี การอ้ื ต หนู าแสนน อา นสบายตา เน

ซีดี MP3

สำหรับฝกฟงสำเนียงเจาของภาษาใหคุนเคย และฝกออกเสียงไดถูกตองเหมือนเจาของภาษา

พิชิตไดทุกสถานการณ

ครอบคลุม 175 สถานการณ ที่ ใชจริงในชีวิตประจำวัน

คำศัพทที่ ใช ในบทสนทนา

าคาพเิ ศษ 3ร

หนงั สอื + MP

4

พิมพ สี ทั้งเลม

รวมกวา 1,200 ประโยค

เพียง

199.-
ISBN 978-616-527-121-9 ราคา 199 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2553 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data แวววรรณ พุทธรักษา. พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553. 544 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี. I. ชือ่ เรือ่ ง. 428.3495911 ISBN 978-616-527-121-9 คณะผู้จัดทำา บรรณาธิการสำานักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ Donald L. Sena ผู้เขียน แวววรรณ พุทธรักษา เรียบเรียงเนื้อหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรนิ ทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มขำา ประสานงานสือ่ สิง่ พิมพ์ บุษกร กูห้ ลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครืน้ จิต, มยุรี ศรีมงั คละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำาหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซำ้า หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อ สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ มีผู้เรียนภาษาอังกฤษจำานวนไม่น้อยที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง คล่องปาก ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ทำาเช่นนั้นได้คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษจากเรื่อง ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันอย่างสมำ่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ สำานักพิมพ์เอ็มไอเอสจึง ได้จัดทำาสื่อการเรียนการสอนชุด “พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์” นี้ขึ้น โดยรวบรวมสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างละเอียด และนำาเสนอในรูปแบบ หนังสือ 4 สีที่ช่วยให้อ่านสบายตาและจดจำาได้ง่ายขึ้น พร้อมซีดีเสียงจากเจ้าของ ภาษาให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและออกเสียงตาม นอกจากนี้ ยังมีเสียงแปลไทยเพื่อช่วยให้ ผูเ้ รียนเข้าใจมากขึน้ สือ่ การเรียนการสอนชุดนีจ้ งึ เหมาะสำาหรับการเริม่ ต้น การฟืน้ ฟู และการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส


สำรบัญ

บทที่ 1 การทักทาย : Greeting สถานการณ์ที่ 1

การทักทายเพื่อน .................................................................................2 Greeting a friend

สถานการณ์ที่ 2 การทักทายอาจารย์..............................................................................6 Greeting a teacher

สถานการณ์ที่ 3 การทักทายคุณพ่อคุณแม่......................................................................9 Greeting parents

สถานการณ์ที่ 4 การทักทายเพื่อนบ้าน ........................................................................ 12 Greeting a neighbor

สถานการณ์ที่ 5 การทักทายเจ้านาย ............................................................................ 15 Greeting a boss

สถานการณ์ที่ 6 การทักทายลูกน้อง............................................................................ 18 Greeting an employee

สถานการณ์ที่ 7 การทักทายเพื่อนร่วมงาน ................................................................... 21 Greeting a colleague

สถานการณ์ที่ 8 การทักทายลูกค้า ..............................................................................24 Greeting a customer

สถานการณ์ที่ 9 การทักทายผู้ที่เพิ่งพบกันครั้งแรก .......................................................27 Greeting a new friend

บทที่ 2 การถามสารทุกข์สุกดิบ : Asking about another,s well-being สถานการณ์ที่ 10 การถามสารทุกข์สุกดิบคู่สนทนาที่กำาลังคุยด้วย...................................32 Asking interlocutor

สถานการณ์ที่ 11 การถามสารทุกข์สุกดิบบุคคลอื่น .......................................................35 Asking about others

สถานการณ์ที่ 12 การฝากความห่วงใยถึงผู้อื่น................................................................38 Expressing concern for others

บทที่ 3 การกล่าวลา : Taking leave of someone สถานการณ์ที่ 13 การกล่าวลากรณีที่อีกไม่นานก็พบกัน .................................................42 Taking leave of someone you expect to see again soon


สถานการณ์ที่ 14 การกล่าวลาเมื่อต้องย้ายไปที่อื่น ..........................................................45 When you have to move somewhere

สถานการณ์ที่ 15 การกล่าวลาเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านเกิด ............................................48 When you have to go back to your hometown

บทที่ 4 การแนะนำาตนเอง : Self-introduction สถานการณ์ที่ 16 การแนะนำาตัวเองให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนรู้จัก ..........................................52 Self-introduction to classmates

สถานการณ์ที่ 17 การแนะนำาตัวเองให้เพื่อนบ้านรู้จัก .....................................................54 Self-introduction to a neighbor

สถานการณ์ที่ 18 การแนะนำาตัวเองให้เพื่อนร่วมงานรู้จัก ................................................57 Self-introduction to a colleague

สถานการณ์ที่ 19 การแนะนำาตัวเองให้ลูกค้ารู้จัก............................................................60 Self-introduction to a customer

สถานการณ์ที่ 20 การแนะนำาตัวเองในที่ประชุม ..............................................................63 Self-introduction at a meeting

บทที่ 5 การแนะนำาบุคคล : Introduction สถานการณ์ที่ 21 การแนะนำาเพื่อนใหม่ให้เพื่อนๆ รู้จัก...................................................67 Introducing a new friend to a friend

สถานการณ์ที่ 22 การแนะนำาเพื่อนให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก..................................................70 Introducing a friend to parents

สถานการณ์ที่ 23 การแนะนำาแฟนให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก ...................................................72 Introducing a boyfriend/girlfriend to parents

สถานการณ์ที่ 24 การแนะนำาลูกให้ญาติพี่น้องรู้จัก.........................................................75 Introducing a child to relatives

สถานการณ์ที่ 25 การแนะนำาเพื่อนร่วมงานใหม่ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รู้จัก .................77 Introducing a colleague to other colleagues

สถานการณ์ที่ 26 การแนะนำาลูกค้าคนสำาคัญให้พนักงานรู้จัก.........................................79 Introducing an important customer to the staff

บทที่ 6 การสอบถามข้อมูล : Asking information สถานการณ์ที่ 27 การสอบถามชื่อ-นามสกุล ..................................................................83 Asking someone’s name


สถานการณ์ที่ 28 การสอบถามที่อยู่อาศัยปัจจุบัน...........................................................85 Asking someone’s current address

สถานการณ์ที่ 29 การสอบถามเรื่องบ้านเกิด .................................................................87 Asking about someone’s hometown

สถานการณ์ที่ 30 การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ....................................................89 Asking for a home telephone number

สถานการณ์ที่ 31 การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..................................................92 Asking for a mobile phone number

สถานการณ์ที่ 32 การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์สำานักงาน............................................94 Asking for an office telephone number

สถานการณ์ที่ 33 การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรม ...............................................96 Asking for a hotel telephone number

สถานการณ์ที่ 34 การสอบถามหมายเลขโทรสาร ............................................................99 Asking for a fax number

สถานการณ์ที่ 35 การสอบถามอีเมลส่วนตัว................................................................. 102 Asking for a personal e-mail

สถานการณ์ที่ 36 การสอบถามอีเมลบริษัท .................................................................. 104 Asking for a company e-mail

สถานการณ์ที่ 37 การสอบถามเรื่องเว็บไซต์................................................................. 106 Asking for a website address

สถานการณ์ที่ 38 การสอบถามอายุผู้ที่ไม่สนิทสนมกัน.................................................. 108 Asking the ages of people not intimately associated with you

สถานการณ์ที่ 39 การสอบถามอายุผู้ที่สนิทสนมกัน ...................................................... 111 Asking the age of someone whom you know intimately

สถานการณ์ที่ 40 การสอบถามวันที่ .............................................................................113 Asking the date of a particular day

สถานการณ์ที่ 41 การสอบถามเวลา .............................................................................116 Asking the time

สถานการณ์ที่ 42 การสอบถามวันเกิด ..........................................................................119 Asking someone his/her birthday

สถานการณ์ที่ 43 การสอบถามเรื่องสัญชาติ ...................................................................121 Asking about nationality


บทที่ 7 การศึกษา : Education สถานการณ์ที่ 44 การสอบถามระดับชั้นเรียนของนักเรียนประถม ...................................124 Asking an elementary school pupil his/her grade level

สถานการณ์ที่ 45 การสอบถามระดับชั้นเรียนของนักเรียนมัธยม .................................... 126 Asking a secondary school student his/her grade level

สถานการณ์ที่ 46 การสอบถามระดับชั้นเรียนของนักศึกษาอาชีวะ .................................. 128 Asking a vocational school student his/her year of study

สถานการณ์ที่ 47 การสอบถามระดับชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ......................... 130 Asking a university student his/her year of study

สถานการณ์ที่ 48 การสอบถามเรื่องสถานที่เรียน ..........................................................132 Asking about one’s school

สถานการณ์ที่ 49 การสอบถามเรื่องคณะและวิชาเอก .....................................................134 Asking about faculty and major

สถานการณ์ที่ 50 การสอบถามเรื่องกิจกรรมที่ทำาขณะศึกษา ..........................................137 Asking about a student’s activities

สถานการณ์ที่ 51 การสอบถามประวัติการศึกษา .......................................................... 140 Asking someone about his/her educational background

บทที่ 8 การทำางาน : Work สถานการณ์ที่ 52 การถามเกี่ยวกับอาชีพ .......................................................................144 Asking someone about his/her occupation

สถานการณ์ที่ 53 การคุยเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำางาน .......................... 146 Talking about duties and responsibilities at work

สถานการณ์ที่ 54 การถามเรื่องสถานที่ทำางาน ..............................................................149 Asking the location of someone’s workplace

สถานการณ์ที่ 55 การคุยเรื่องเพื่อนร่วมงานในแง่บวก .................................................. 153 Talking about colleagues in a positive way

สถานการณ์ที่ 56 การคุยเรื่องเพื่อนร่วมงานในแง่ลบ ................................................... 156 Talking about colleagues in a negative way

สถานการณ์ที่ 57 การคุยเรื่องเจ้านายในแง่บวก ........................................................... 159 Talking about the boss in a positive way

สถานการณ์ที่ 58 การคุยเรื่องเจ้านายในแง่ลบ............................................................. 162 Talking about the boss in a negative way


สถานการณ์ที่ 59 การคุยเรื่องอาชีพในฝัน ................................................................... 165 Talking about your dream job

บทที่ 9 ครอบครัว : Family สถานการณ์ที่ 60 การสอบถามจำานวนสมาชิกในครอบครัวของคู่สนทนา ....................... 169 Asking how many are in the family

สถานการณ์ที่ 61 การถามอาชีพของสมาชิกในครอบครัวของคู่สนทนา ............................173 Asking about occupation of family members

สถานการณ์ที่ 62 การถามอายุของสมาชิกในครอบครัวของคู่สนทนา ..............................175 Asking the age of family members

สถานการณ์ที่ 63 การฝากความห่วงใยถึงสมาชิกในครอบครัวของคู่สนทนา ....................177 Telling a friend to give regards to his/her family member

บทที่ 10 การรับโทรศัพท์บ้าน : Answering the home phone สถานการณ์ที่ 64 กรณีคู่สนทนาต้องการพูดกับเราพอดี ................................................181 When the caller wants to talk to you

สถานการณ์ที่ 65 กรณีคู่สนทนาต้องการพูดสายกับผู้อื่น ............................................. 184 When the caller wants to talk to another person

สถานการณ์ที่ 66 กรณีผู้ที่ต้องการพูดสายไม่อยู่บ้าน .................................................... 186 When the person wanted is not at home

สถานการณ์ที่ 67 กรณีรับฝากข้อความเอาไว้ เพราะผู้ที่ต้องการพูดสายไม่อยู่บ้าน ........... 188 When the caller leaves a message because the person wanted is not home

สถานการณ์ที่ 68 กรณีบอกให้โทรกลับมาใหม่ เพราะผู้ที่ต้องการพูดสายไม่อยู่................191 Asking the caller to call later because the person wanted is not there

บทที่ 11 การรับโทรศัพท์ทสี่ าำ นักงาน : Answering the phone at the office สถานการณ์ที่ 69 กรณีโอนสาย .................................................................................. 195 Transferring the line to another party

สถานการณ์ที่ 70 กรณีบอกให้คสู่ นทนาติดต่อกลับมาใหม่ เพราะโอนสายไปแล้ว แต่สายไม่ว่าง...................................................197 Asking the caller to call again because the transferred line is busy


สถานการณ์ที่ 71 กรณีบอกให้คู่สนทนาติดต่อกลับมาใหม่ภายหลัง เพราะผู้ที่ต้องการพูดสายไม่อยู่ .......................................................... 199 Asking the caller to call later because the person wanted is not in

สถานการณ์ที่ 72 กรณีรับฝากข้อความเอาไว้ เพราะผู้ที่ต้องการพูดสายไม่อยู่ .................. 201 Asking the caller to leave a message because the person wanted is not in

บทที่ 12 การรับโทรศัพท์มือถือ : Answering the mobile phone สถานการณ์ที่ 73 กรณีเพื่อนโทรมาทักทาย ..................................................................205 When a friend wants to say hi

สถานการณ์ที่ 74 กรณีเพื่อนโทรมาหา แต่เราไม่ว่างคุยในตอนนั้น................................208 A friend calls when you are busy

สถานการณ์ที่ 75 กรณีพ่อแม่โทรมาตามกลับบ้าน .........................................................211 When receiving a call from parents telling you to come home

สถานการณ์ที่ 76 กรณีลูกโทรมาฝากซื้อของ .................................................................214 When your son/daughter wants you to buy something for her/him

สถานการณ์ที่ 77 กรณีเพื่อนโทรตามเพราะมาสาย .........................................................217 When a friend calls because you are late

สถานการณ์ที่ 78 กรณีเพื่อนโทรมาทวงเงินที่ยืมไป.......................................................220

When a friend calls to ask you to pay back what you borrowed from him

บทที่ 13 การโทรศัพท์ไปหาเพื่อน : Calling one,s friend

สถานการณ์ที่ 79 กรณีคุยเรื่องทั่วไป ........................................................................... 224 General conversation

สถานการณ์ที่ 80 กรณีทักทายเพื่อนเก่า ...................................................................... 227 Greeting an old friend

สถานการณ์ที่ 81 กรณีโทรตามเพื่อนที่มาสาย ...............................................................231 Calling a friend who is late

สถานการณ์ที่ 82 กรณีทวงเงินที่เพื่อนยืมไป ................................................................ 234 Asking a friend to pay what he owes you

สถานการณ์ที่ 83 กรณีขอผัดผ่อนการคืนเงิน............................................................... 237 Asking a friend to postpone repayment of what he is owed


บทที่ 14 การโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ : Calling one,s elders สถานการณ์ที่ 84 กรณีถามสารทุกข์สุกดิบ ...................................................................241 Asking someone about his/her well-being

สถานการณ์ที่ 85 กรณีโทรไปบอกว่าจะไปเยี่ยม ............................................................ 244 Calling someone to say that you are coming over for a visit

บทที่ 15 การโทรศัพท์ติดต่องาน : Calling to/from the office สถานการณ์ที่ 86 กรณีโทรศัพท์ไปนัดสัมภาษณ์ ..........................................................248 Calling to make an interview appointment

สถานการณ์ที่ 87 กรณีโทรศัพท์ไปจองห้องสัมมนา ...................................................... 252 Calling to reserve a seminar room

สถานการณ์ที่ 88 กรณีโทรศัพท์ไปสั่งงานลูกน้อง........................................................256 Calling to assign a task to an employee

สถานการณ์ที่ 89 กรณีโทรศัพท์ไปขอลาป่วย................................................................259 Calling to ask for sick leave

สถานการณ์ที่ 90 กรณีโทรศัพท์ไปแจ้งว่าจะเข้าไปสำานักงานสายหน่อย ..........................262 Calling to say you will come to the office late

บทที่ 16 การโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวสาร : Calling in to deliver some news สถานการณ์ที่ 91 การโทรศัพท์ไปหาผู้อื่นเพื่อแจ้งข่าวดี..................................................266 Calling with some good news for someone

สถานการณ์ที่ 92 การโทรศัพท์ไปหาผู้อื่นเพื่อแจ้งข่าวร้าย ..............................................269 Calling with some bad news for someone

บทที่ 17 สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับโทรศัพท์ : Things related to answering a phone call สถานการณ์ที่ 93 การบอกผู้อื่นว่ามีผู้โทรศัพท์มาหา ...................................................... 273 Telling somebody that someone called him/her

สถานการณ์ที่ 94 การบอกผู้อื่นถึงข้อความที่รับฝากเอาไว้.............................................. 275 Telling somebody about a message that a caller left

สถานการณ์ที่ 95 การบอกคู่สนทนาว่าโทรมาผิดหมายเลข ............................................278 Telling a caller that she/he dialed the wrong number


บทที่ 18 การโทรศัพท์เพื่อทำาการจอง : Making a reservation call สถานการณ์ที่ 96 การโทรศัพท์ไปจองโต๊ะอาหาร ..........................................................282 Making a table reservation call

สถานการณ์ที่ 97 การโทรศัพท์ไปจองห้องพักของโรงแรม .............................................286 Making a hotel reservation call

สถานการณ์ที่ 98 การโทรศัพท์ไปจองตั๋วเครื่องบิน ...................................................... 292 Making a flight ticket booking call

บทที่ 19 การบอกทาง : Giving directions สถานการณ์ที่ 99 การบอกทางไปห้องนำ้า.....................................................................298 Giving directions to the restroom

สถานการณ์ที่ 100 การบอกทางไปสถานที่ภายในอาคาร ................................................ 301 Locations within a building

สถานการณ์ที่ 101 การบอกทางไปบริเวณใกล้ๆ ละแวกนั้น ...........................................304 Location within a given vicinity

บทที่ 20 การอธิบายวิธีการเดินทาง : Giving travel directions สถานการณ์ที่ 102 การโดยสารรถเมล์แบบต่อเดียวถึง ....................................................308 Going by bus

สถานการณ์ที่ 103 การโดยสารรถเมล์แบบต้องไปต่อรถอีกสาย .......................................312 Going by bus and changing buses

สถานการณ์ที่ 104 การโดยสารรถแท็กซี่ ....................................................................... 315 Taking a taxi

สถานการณ์ที่ 105 การโดยสารรถไฟฟ้า........................................................................ 318 Taking the sky train

สถานการณ์ที่ 106 การโดยสารรถไฟใต้ดิน ....................................................................321 Taking the underground/subway

สถานการณ์ที่ 107 การถามระยะเวลาในการเดินทาง ...................................................... 324 Asking about the travel time

สถานการณ์ที่ 108 การถามหาทางลัด ........................................................................... 327 Seeking a short cut


บทที่ 21 การขอข้อมูล : Getting information สถานการณ์ที่ 109 การถามเวลาเปิด-ปิดของสถานที่ต่างๆ............................................... 331 Asking to know the hours certain places will be open

สถานการณ์ที่ 110 การชีแ้ จงเรือ่ งการแต่งกายให้สภุ าพ เมือ่ ไปเยีย่ มชมสถานทีส่ าำ คัญต่างๆ ...... 334 Giving advice on the manner of dress appropriate to a formal setting

บทที่ 22 การนัดหมาย : Making an appointment สถานการณ์ที่ 111 การนัดหมายเพื่อน...........................................................................339 Making an appointment with a friend

สถานการณ์ที่ 112 การยืนยันการนัดหมายเพื่อน ........................................................... 342 Confirming an appointment with a friend

สถานการณ์ที่ 113 การเลื่อนการนัดหมายเพื่อน.............................................................345 Postponing an appointment with a friend

สถานการณ์ที่ 114 การปฏิเสธการนัดหมายเพื่อน...........................................................348 Declining an appointment with a friend

สถานการณ์ที่ 115 การนัดหมายแขก ............................................................................. 351 Making an appointment with a stranger

สถานการณ์ที่ 116 การยืนยันการนัดหมายแขก .............................................................354 Confirming an appointment with a stranger

สถานการณ์ที่ 117 การเลื่อนการนัดหมายแขก ...............................................................356 Postponing an appointment with a stranger

สถานการณ์ที่ 118 การปฏิเสธการนัดหมายแขก .............................................................359 Declining an appointment with a stranger

บทที่ 23 การเชิญ : Making an invitation สถานการณ์ที่ 119 การเชิญไปงานเลี้ยงวันเกิด...............................................................363 Birthday party invitation

สถานการณ์ที่ 120 การเชิญไปงานแต่งงาน ....................................................................366 Wedding invitation

สถานการณ์ที่ 121 การเชิญไปร่วมงานเลี้ยงวันปีใหม่ ......................................................370 New Year’s party invitation


สถานการณ์ที่ 122 การเชิญไปงานเลี้ยงฉลองสมาชิกเกิดใหม่ในครอบครัว .......................373 Newborn baby party invitation

สถานการณ์ที่ 123 การเชิญไปงานเลี้ยงฉลองการจบการศึกษา ....................................... 377 Graduation party invitation

สถานการณ์ที่ 124 การเชิญไปงานเลี้ยงฉลองการเลื่อนตำาแหน่ง .....................................380 Promotion party invitation

สถานการณ์ที่ 125 การเชิญไปงานเลี้ยงครบรอบบริษัท ..................................................383 Company anniversary party invitation

สถานการณ์ที่ 126 การเชิญไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ....................................................386 Customer thank you party invitation

สถานการณ์ที่ 127 การเชิญไปร่วมงานเปิดตัวสินค้า........................................................389 New product grand opening invitation

สถานการณ์ที่ 128 การเชิญไปร่วมงานเปิดสาขาใหม่ .......................................................392 New branch grand opening invitation

สถานการณ์ที่ 129 การเชิญไปร่วมพิธีเปิด ......................................................................395 Opening ceremony invitation

สถานการณ์ที่ 130 การเชิญไปร่วมพิธีปิด .......................................................................398 Closing ceremony invitation

สถานการณ์ที่ 131 การเชิญไปงานศพ ........................................................................... 401 Funeral invitation

สถานการณ์ที่ 132 การปฏิเสธคำาเชิญ ............................................................................404 Declining the invitation

บทที่ 24 การชวนเพื่อนมาที่บ้าน : Inviting a friend to our house สถานการณ์ที่ 133 การชวนเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน..............................................................409 Invitation of a friend to our house

สถานการณ์ที่ 134 เมื่อมาถึงบ้านเพื่อน ...........................................................................412 Arriving at a friend’s house

สถานการณ์ที่ 135 การพาเพื่อนเที่ยวชมบริเวณบ้าน ........................................................415 Showing someone around your house

สถานการณ์ที่ 136 การชวนเพื่อนทานข้าวที่บ้าน..............................................................419 Inviting a friend to a meal at your home


สถานการณ์ที่ 137 เมื่อทานข้าวร่วมโต๊ะกับครอบครัวของเพื่อน ........................................ 422 Eating with a friend’s family

บทที่ 25 ไปร้านอาหารกับเพื่อน : Going to a restaurant with a friend สถานการณ์ที่ 138 การชวนเพื่อนไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ..................................... 427 Inviting a friend to go out somewhere to eat

สถานการณ์ที่ 139 การสั่งอาหารที่ร้านฟาสต์ฟูด ...........................................................430 Ordering at a fast food restaurant

สถานการณ์ที่ 140 กรณีมีโต๊ะว่าง..................................................................................433 There is a table available

สถานการณ์ที่ 141 กรณีที่รอโต๊ะว่าง .............................................................................435 Waiting for a table

สถานการณ์ที่ 142 เลือกโต๊ะที่ต้องการนั่ง .....................................................................438 Choosing a table

สถานการณ์ที่ 143 ขอเมนู .............................................................................................441 Asking for a menu

สถานการณ์ที่ 144 ถามถึงเมนูพิเศษ.............................................................................. 443 Asking for a special menu

สถานการณ์ที่ 145 ถามถึงส่วนประกอบของอาหาร .........................................................446 Asking about the ingredients of the food

สถานการณ์ที่ 146 การสั่งอาหาร..................................................................................449 Ordering food

สถานการณ์ที่ 147 การสั่งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ....................................................... 454 Ordering a non-alcoholic drink

สถานการณ์ที่ 148 การสั่งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ..........................................................456 Ordering an alcoholic drink

สถานการณ์ที่ 149 การบอกให้พนักงานตามอาหารให้ เพราะรอนาน ..............................459 Asking the waiter to see what happened to the food you ordered after an overly long wait

สถานการณ์ที่ 150 การขอเครื่องปรุงเพิ่ม.......................................................................462 Asking for seasonings

สถานการณ์ที่ 151 การขอกระดาษทิชชู..........................................................................464 Asking for more napkins


สถานการณ์ที่ 152 การคุยเรื่องรสชาติอาหาร ................................................................466 Discussing how good the food is

สถานการณ์ที่ 153 การตำาหนิเรื่องอาหารไม่อร่อย ..........................................................469 Complaining that the food tastes bad

สถานการณ์ที่ 154 การตำาหนิเรื่องมีเส้นผมอยู่ในอาหาร.................................................. 472 Complaining that there’s a hair in the food

สถานการณ์ที่ 155 การแจ้งบริกรว่ายังได้อาหารไม่ครบ .................................................. 474 Telling the waiter you did not get all of your food

สถานการณ์ที่ 156 การชมว่าอาหารอร่อย.......................................................................476 Making a compliment that the food is good

สถานการณ์ที่ 157 การชมว่าร้านอาหารสวย ..................................................................478 Making a compliment that the restaurant is beautiful

สถานการณ์ที่ 158 การเรียกพนักงานเพื่อคิดเงินค่าอาหาร ............................................. 481 Asking for the bill

สถานการณ์ที่ 159 การเสนอตัวเป็นผู้จ่ายค่าอาหารเอง ...................................................483 Telling your friend that you want to pay for the meal

สถานการณ์ที่ 160 การแชร์ค่าอาหาร ............................................................................486 Sharing the bill

สถานการณ์ที่ 161 การบอกว่าใบเสร็จมีรายการอาหารที่ไม่ได้สั่ง.....................................488 Telling that the bill has an item which you did not order

สถานการณ์ที่ 162 การบอกให้พนักงานเก็บเงินทอนไว้ ...................................................491 Telling the waiter to keep the change

บทที่ 26 การระบุสไตล์ของอาหารบางประเภท : Identify some specific food สถานการณ์ที่ 163 พิซซ่า .............................................................................................494 Pizza

สถานการณ์ที่ 164 สเต๊ก .............................................................................................497 Steak

สถานการณ์ที่ 165 ไข่ดาว .............................................................................................499 Fried egg

สถานการณ์ที่ 166 แซนด์วิช ......................................................................................... 501 Sandwich


สถานการณ์ที่ 167 อาหารเช้า........................................................................................503 Breakfast

บทที่ 27 ไปสวนสาธารณะกับเพื่อน : Going to the park with a friend สถานการณ์ที่ 168 การชวนเพื่อนไปสวนสาธารณะ.........................................................507 Inviting a friend to go to the park

สถานการณ์ที่ 169 การไปปิกนิก .................................................................................. 510 Picnic

สถานการณ์ที่ 170 การไปขี่จักรยาน ............................................................................. 513 Riding a bicycle

สถานการณ์ที่ 171 การไปเดินเล่น ................................................................................ 515 Going for a walk

บทที่ 28 ไปช้อปปิ้งกับเพื่อน : Go shopping with a friend สถานการณ์ที่ 172 การชวนเพื่อนไปช้อปปิ้ง ................................................................... 518 Inviting a friend to go shopping

สถานการณ์ที่ 173 การคุยกันว่าจะไปร้านไหนบ้าง ..........................................................521 Deciding where you want to shop

สถานการณ์ที่ 174 การเปรียบเทียบสินค้า ..................................................................... 524 Comparing products

สถานการณ์ที่ 175 การช่วยเพื่อนเลือกของ..................................................................... 527 Helping a friend to pick out something


Greeting


การทักทายเพื่อน

สถานการณ์ที่

Sit

1

Greeting a friend

uation 1

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แนนทักทายพอลเมื่อกลับมาเจอกันหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แน น

Nan พ อล Paul 2

สวัสดีพอล สบายดีไหม Hello, Paul. How are you? เฮลโล, พอล. ฮาว อาร์ ยู? สบายดี ขอบคุณ แล้วเธอล่ะ Fine, thank you. And you? ไฟน์, แธงค์ คิว. แอนด์ ยู?

English Conversations


แน น

Nan

พ อล Paul แน น

Nan

พ อล Paul

ดีจ้ะ ขอบคุณ เธอไปเที่ยวที่ไหนเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า Good, thank you. Did you go somewhere กู้ด, แธงค์ คิว. ดิด ยู โก ซัมแวร์ last weekend? ลาสท์ วีคเอนด์? ใช่ ผมไปเกาะเสม็ดที่ระยองกับพ่อแม่มา Yes, I went to Samed Island at Rayong with เยส, ไอ เวนท์ ทู เสม็ด ไอแลนด์ แอท ระยอง วิธ my parents. มาย แพเรนท์ส. เป็นยังไงบ้าง เธอชอบไหม How was it? Did you like it? ฮาว วอส อิท? ดิด ยู ไลค์ อิท? ครับ ผมชอบครับ เป็นเกาะทีส่ วยมาก นำา้ ทะเลใสและหาดทรายสีขาว Yes, I did. It was a very beautiful island. เยส, ไอ ดิด. อิท วอส อะ เวรี บิวทิฟูล ไอแลนด์. The sea was so clear and the sand was white. เดอะ ซี วอส โซ เคลียร์ แอนด์ เดอะ แซนด์ วอส ไวท์.

บทที่ 1 การทักทาย

3


แน น

Nan พ อล Paul

เธอโชคดีมากเลยนะ ฉันต้องทำางานหนักตอนสุดสัปดาห์กอ่ น You were really lucky. I was hard at work last ยู เวอร์ เรียลลี ลัคคี. ไอ วอส ฮาร์ด แอท เวิร์ค ลาสท์ weekend. วีคเอนด์. อย่าเสียใจไปเลยแนน คราวหน้าเธอต้องได้ไปแน่ Don’t feel bad, Nan. You can make it next time. โดนท์ ฟีล แบด, แนน. ยู แคน เมค อิท เนกซ์ท ไทม์.

ส�านวนและประโยคตัวอย่าง Sample expression and sentence สวัสดีพอล >> Hi, Paul. สวัสดีปีเตอร์ >> Hello, Peter. สวัสดีตอนเช้าเจน >> Good morning, Jane. สวัสดีตอนบ่ายทอม >> Good afternoon, Tom. สวัสดีตอนเย็นแอนนา >> Good evening, Anna. 4

English Conversations


ค�าศัพท์ V O

C

B

A

U

L

A

R

Y

ประเภท คำาแปล ของคำาศัพท์ n. วันสุดสัปดาห์

คำาศัพท์

คำาอ่าน

weekend

วีคเอนด์

island

ไอแลนด์

n.

เกาะ

parents

แพเรนท์ส

n.

พ่อแม่

beautiful

บิวทิฟูล

adj.

สวย

sea

ซี

n.

ทะเล

clear

เคลียร์

adj.

ใส

sand

แซนด์

white

ไวท์

n. adj. n.

ทราย ซึ่งเป็นสีขาว สีขาว

lucky

ลัคคี

adj.

ซึ่งโชคดี

hard

ฮาร์ด

work

เวิร์ค

adj. n. v.

หนัก งาน ทำางาน

บทที่ 1 การทักทาย

5


สถานการณ์ที่

Sit

2

การทักทายอาจารย์ Greeting a teacher

uation 2

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส้มกล่าวทักทายอาจารย์วิลสันและถามเรื่องโครงงานกลุ่ม ส้ม สวัสดีค่ะ อาจารย์วิลสัน สบายดีไหมคะ Good morning, Mr. Wilson. How are you today? Som กู้ด มอร์นิง, มิสเตอร์ วิลสัน. ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์? วลิ สัน สบายดีมากครับ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะครับ Mr. Wilson Very well, thank you. And you? เวรี เวล, แธงค์ คิว แอนด์ ยู? 6

English Conversations


ส้ม Som

สบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ หนูอยากถามอาจารย์บางอย่างเรื่อง โครงงานกลุ่มค่ะ Fine, thank you. I’d like to ask you some questions ไฟน์, แธงค์ คิว. ไอด์ ไลค์ ทู อาสค์ ยู ซัม เควสเชินส์ about the group project. อะเบาท์ เดอะ กรุพ โพรเจคท์.

วลิ สัน

ได้สิ คุณมาพบผมตอนประมาณ 4 โมงได้ไหม ตอนนี้ผมต้องไป Mr. Wilson ประชุมกับคณาจารย์ก่อนครับ All right. Can you come to see me around 4 o’clock? ออล ไรท์. แคน ยู คัม ทู ซี มี อะราวน์ด โฟร์ โอ คลอค? I have a faculty meeting right now. ไอ แฮฟ อะ แฟคคัลที มีททิง ไรท์ นาว. ส้ม ได้คะ่ อาจารย์ หนูจะไปพบอาจารย์ตอน 4 โมงนะคะ ขอบคุณมากค่ะ Som OK., sir. I’ll see you at 4. Thank you very much. โอเค., เซอร์. ไอล์ ซี ยู แอท โฟร์. แธงค์ คิว เวรี มัช. วลิ สัน แล้วเจอกัน Mr. Wilson See you. ซี ยู.

บทที่ 1 การทักทาย

7


ส�านวนและประโยคตัวอย่าง Sample expression and sentence สวัสดีตอนเช้าค่ะ/ครับอาจารย์วิลสัน >> Good morning, Mr. Wilson. สวัสดีตอนบ่ายค่ะ/ครับอาจารย์โจนส์ >> Good afternoon, Mrs. Jones. สวัสดีตอนเย็นค่ะ/ครับอาจารย์แอนเดอร์สัน >> Good evening, Miss Anderson.

ค�าศัพท์ V O

8

C

A

B

U

L

ประเภท ของคำาศัพท์ n. v. n. v.

A

R

คำาศัพท์

คำาอ่าน

question

เควสเชิน

project

โพรเจคท์

come

คัม

v.

มา

faculty

แฟคคัลที

n.

คณาจารย์

English Conversations

คำาแปล คำาถาม ถาม โครงการ วางแผน

Y


การทักทายคุณพ่อคุณแม่

สถานการณ์ที่

Sit

3

Greeting parents

uation 3

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทรายทักทายคุณแม่ของเขา ท รา ย

Sai แม่ Mom

สวัสดีครับแม่ สบายดีไหมครับ Hi, Mom. How are you doing? ไฮ, มัม. ฮาว อาร์ ยู ดูอิง? ก็ไม่ค่อยดีนักหรอก แม่เป็นหวัดน่ะ Not so well. I have a cold. นอท โซ เวล. ไอ แฮฟ อะ โคลด์. บทที่ 1 การทักทาย

9


ท รา ย

Sai

แม่

Mom ท รา ย Sai

10

โอ้ ผมเสียใจด้วยครับ แม่ทานยาหรือยังครับ Oh, I’m sorry to hear that. Have you tried taking โอ้, ไอม์ ซอรี ทู เฮียร์ แดท. แฮฟ ยู ทรายด์ เทคคิง anything for it? เอนนีธิง ฟอร์ อิท? ทานแล้วจ้ะ ไม่ต้องห่วงแม่หรอกทราย เดี๋ยวแม่ก็ดีขึ้น Yes, I did. Don’t worry about me, Sai. เยส, ไอ ดิด. โดนท์ วอรี อะเบาท์ มี, ทราย. I’ll get better soon. ไอล์ เก็ท เบทเทอร์ ซูน. ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่ ผมไปโรงเรียนก่อน แล้วเจอกันตอนเย็นครับ Take good care of yourself, Mom. เทค กู้ด แคร์ ออฟ ยัวร์เซลฟ์, มัม. I’m going to school now. See you in the evening. ไอม์ โกอิง ทู สคูล นาว. ซี ยู อิน ดิ อีฟวนิง.

English Conversationsสำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น

พูดอังกฤษอยางงาย พิชติ ไดทกุ สถานการณ

มีผูเรียนภาษาอังกฤษจำนวนไมนอยที่ตองการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางคลองปาก

วิธีหนึ่งที่จะชวยใหสนทนาไดอยางงายๆ คือ การฝกพูดภาษาอังกฤษจากเรื่องใกลตัว ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยางสม่ำเสมอ หนังสือและ MP3 ชุด “พูดอังกฤษอยางงาย พิชิตไดทุกสถานการณ” จึงเหมาะ สำหรับผูเริ่มตนฝกพูดภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี โดยรวบรวมเรื่องราว ประโยค และบทสนทนาที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไวมากมาย นำเสนอในรูปแบบหนังสือ 4 สี เพื่อเพิ่มความนาสนใจและชวยใหจดจำเนื้อหาไดงาย นอกจากนี้ยังมีซีดี เสียงจากเจาของภาษาสำหรับฝกออกเสียงตาม พรอมเสียงแปลไทยเพื่อให ผูเรียนเขาใจและสามารถใชภาษาอังกฤษเสมือนเปนภาษาไทยได ในทุกๆ วัน

ฝกพูดตามซีดี MP3 โดยเจาของภาษา

สามารถนำไฟล MP3 ใสลงใน เครื่องเลน MP3, iPod, iPhone และโทรศัพทมือถือที่รองรับ

ISBN 978-616-527-121-9

9

สแกน QR Code เพื่อฟงตัวอยางเสียงใน CD

786165

271219

พูดอังกฤษอยางงาย พิชิตไดทุกสถานการณ

ราคา : 199 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่;ÃÐÒÁ·Õè 3 ซอย 53 ถนนพระราม¶¹¾ÃÐÒÁ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (ÊÒÂÍสายอัตโนมั ติÑ µÔ)â¹Á โทรสารâ·ÃÊÒ 0-2294-8787


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.