Page 6

Mouse Maze

ทางพิศวงของหนู Draw a line from numbers 1 to 20 to help the mouse get to the cheese.

ให้น้องๆ ลากเส้นจากเลข 1 ถึง 20 เพื่อช่วยพี่หนูหาเนยแข็ง

1

3

2 7

9

9 10

10 5 20

11

12

19

7

8

17

16

16

15

17

2 3

18

19

18 19

13 14

18

1

4

5 6

8

4

4

20

20

เขาวงกตพิศวง AMAZING MAZES  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล • ตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 • การประสมตัวอักษร • รูปแบบแ...

เขาวงกตพิศวง AMAZING MAZES  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล • ตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 • การประสมตัวอักษร • รูปแบบแ...

Advertisement