Page 1

ʹءʹҹ仾ÌÍÁ¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ¤Œ ³ÔµÈÒʵÏàº×Íé §µŒ¹

องลกู นอ ย ข ร า นาก

É È à Ô ¾ Ò 69.-

ÃÒ¤

เสรมิ พ ฒั

Á Ò ä»¡Ñºà¡ÁàÊÃÁÔ Êà ¾ÃÍŒ Áà©Å ¤³ Œ ·Ҍ Â

¹ Ç ¹ Ó ¨ º Õ Â · à º Õ Â Ã » à ¢ Å à º Å ¡ Ç º ¢ Å à ¹ºÑ àÃÂÕ §ÅÓ´ºÑ µÇÑ àÅ¢ ¡ Ø ¹ Ê ¹ Ê á  à Q IÒ§ ÔµÈÒʵ¡¹Ñ à¶ÍÐ! àÅÁ‹


ชื่อ................................................................ชั้น.......................


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว, วณิชยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบ เปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


มาปลูกฝังหนูน้อยให้รักคณิตศาสตร์ กับ “เอ็มไอเอส” กันเถอะค่ะ คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ เรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้ เรารู้จักคิด รู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ มีเหตุและผล สอนให้เรามองอะไรที่ กว้างขึ้น สิ่งเหล่านี้นับเป็นคุณประโยชน์ส�ำหรับเราทุกคน เพราะจะท�ำให้เรา ประสบความส�ำเร็จในการเรียน การท�ำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตด้วย การปลูกฝังให้น้องๆ รู้สึกรักคณิตศาสตร์นั้นจึงจ�ำเป็นมาก เพราะจะ เป็นรากฐานทีด่ ใี นการเรียนรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้ สิง่ แรกทีพ่ อ่ แม่หรือผูป้ กครอง ควรท�ำคือ การเป็นครูคณิตศาสตร์คนแรกให้กับน้องๆ โดยหน้าที่ของ ครูคนแรกนี้ก็คือ การปลูกฝังคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ�ำวันให้กับน้องๆ เพราะจริงๆ แล้วคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่กับเราทุกคนตั้งแต่ตื่นจน กระทั่งหลับเลยทีเดียว

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล


ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ตืน่ เช้าขึน้ มาก็สอนให้นอ้ งๆ นับสิง่ ต่างๆ ชีใ้ ห้เห็น ว่าสิ่งไหนเป็นของน้องๆ สิ่งไหนเป็นของพ่อ สิ่งไหนเป็นของแม่ และเมื่อ สิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วมีทั้งหมดเท่าไร หรือเมื่อออกจากบ้านก็สอนให้น้องๆ มองสิ่งรอบตัวเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ เช่น

เชิญ

อ่านทะเบียนรถ อ่านป้ายประกาศต่างๆ

ร่วมงานสงกรานต์ 13-14 เมษายน หากไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็สอนให้ น้องๆ รู้จักรูปร่างรูปทรงต่างๆ

20.6.12.-

ถามน้องๆ ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ราคาเท่าไร ชิ้นไหนแพงกว่ากัน

เห็นไหมคะว่าคณิตศาสตร์คอื ชีวติ ประจ�ำวันของเราทุกคน เราสามารถ ปลูกฝังให้นอ้ งๆ รักคณิตศาสตร์จากสิง่ รอบตัวได้อย่างง่ายๆ และเมือ่ น้องๆ รูส้ กึ รักและคุน้ เคยกับคณิตศาสตร์ พวกเขาก็จะรูส้ กึ ว่าคณิตศาสตร์เป็นเรือ่ ง สนุก มีความกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล เป็นสื่อที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้น้องๆ รักคณิตศาสตร์ เก่งคณิตศาสตร์ และ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบให้น้องๆ ได้ฝึกท�ำและทบทวนความรู้ ผ่านภาพ ประกอบน่ารักๆ สีสันสดใส โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบไปด้วย

รู้จักตัวเลข 1-10 ฝึกนับเลข 1-10 ฝึกบวกลบเลข 1-10 ฝึกเปรียบเทียบจ�ำนวน ฝึกเรียงล�ำดับตัวเลข หนูน้อยคิดเลขเร็ว 1-10

ในการท�ำแบบฝึกหัดจากหนังสือเล่มนีค้ วรเริม่ ตัง้ แต่หน้าแรกเป็นต้นไป เพราะ เราได้จัดเรียงล�ำดับจากระดับความง่ายไปหายาก แต่หากน้องๆ รู้สึกว่าข้อใดยาก ไปก็ให้ข้ามไปก่อน แล้วค่อยกลับมาท�ำใหม่ อาจเพิ่มความสนุกสนานและความ กระตือรือร้นในการท�ำให้กบั น้องๆ ด้วยการจับเวลาในการท�ำแบบฝึกหัดแต่ละบท และนอกจากนีห้ นังสือเล่มนีย้ งั สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรูใ้ นชัว่ โมง เรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถให้คะแนนหนูน้อยคนเก่งได้ด้วยการ ระบายสีที่รูปดาวด้านล่างในแต่ละแบบฝึกหัด ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้น้องๆ รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และแน่นอนว่าความสุขจากการเรียนคณิตศาสตร์จะเกิดขึน ้ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส มาร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับหนูน้อยได้ที่ editor_kids@misbook.com


สารบัญ ่1 บทที

รู้จักตัวเลข 1-10 คัดเลขไทย ๑-๑๐ คัดเลขอารบิก 1-10 จับคู่เลขอารบิกกับเลขไทย เรียงล�ำดับตัวเลข ่ 2 ฝึกนับเลข 1-10 บทที นับเลข 1-5 นับเลข 6-10 จัดหมวดหมู่สิ่งของและนับจ�ำนวน นับล�ำดับที่ ่ 3 ฝึกบวกลบเลข 1-10 บทที บวกเลข 1-10 ลบเลข 1-10 ฝึกคิดเลขเร็ว ่ 4 ฝึกเปรียบเทียบจ�ำนวน บทที เปรียบเทียบจ�ำนวนที่มากกว่า เปรียบเทียบจ�ำนวนที่น้อยกว่า เปรียบเทียบจ�ำนวนที่เท่ากัน เปรียบเทียบจ�ำนวนโดยใช้เครื่องหมาย >, < และ = ่ 5 ฝึกเรียงล�ำดับตัวเลข บทที ทบทวนล�ำดับตัวเลข 1-10 เรียงล�ำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก เรียงล�ำดับตัวเลขจากมากไปหาน้อย ทบทวนเรียงล�ำดับตัวเลข หนู น้อยคิดเลขเร็ ว 1-10 เฉลย

1 1 2 3 5 11 11 19 27 32 37 37 49 65 67 67 70 72 74 77 77 78 79 80 82 90


ั ก ู ้ จ ร บทที่ 1 ตัวเลข

1-10

คัดเลขไทย ๑-๑๐ คัดเลขอารบิก 1-10 จับคู่เลขอารบิกกับเลขไทย เรียงล�ำดับตัวเลข

คัดเลขไทย ๑-๑๐

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

1


คัดเลขอารบิก 1-10

2 บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


จับคู่เลขอารบิกกับเลขไทย

1. โยงเส้นจับคู่เลขอารบิกกับเลขไทย 1-10

1 2 3 4 5

๓ ๕ ๔ ๒ ๑

6 7 8 9 10

๑๐ ๘ ๖ ๗ ๙

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

3


จับคู่เลขอารบิกกับเลขไทย

2. เขียนตัวเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับค�ำอ่านที่ถูกต้อง เลขอารบิก

เลขไทย

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

4 บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


เรียงล�ำดับตัวเลข

3. กากบาททับตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้อง แล้วเติมตัวเลขนั้นลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

4

1

2

1

5

4

1

1

1

3

5

2

5

3

1

2

5

1

4

1

2

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

3

2

3

2

3

3

4

5

5 4

5

4

5

4

บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

5


เรียงล�ำดับตัวเลข

4. วงกลมล้อมรอบกลุ่มสิ่งของที่วางเรียงตามล�ำดับ ตัวเลข 1-5 ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่าง

5

1

5

3

2

3

4

1

2

4

4

2

5

3

1

2

3

5

1

4

3

5

1

4

2

6 บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


เรียงล�ำดับตัวเลข

5. เขียนตัวเลขอารบิกที่หายไปให้สมบูรณ์ แล้วเขียนตัวเลข ที่หายไปนั้นเป็นตัวเลขไทยลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เลขอารบิก

เลขไทย

6

7

6

7

6

8

9

8

7 7

6

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

9

10

10

8

9

10

8

9

10

บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

7


เรียงล�ำดับตัวเลข

6. หากลุ่มของตัวเลขที่เรียงตามล�ำดับ 6-10 ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง แล้วนับดูสิว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่ม ตัวอย่าง

6 7 8 9 10 7

7 6 10 6 8 10

8 10 7 10 9 7

9 8 6 8 7 9

10 9 7 10 9 6

8 6 7 8 9 10

มีทั้งหมด...............กลุ่ม 8 บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


เรียงล�ำดับตัวเลข

7. ลากเส้นต่อจุด 1-10 แล้วระบายสี ให้สวยงาม

5 6

4

7

3

8

2

9

1 10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

9


เรียงล�ำดับตัวเลข

8. ลากเส้นต่อจุด ๑-๑๐ แล้วระบายสี ให้สวยงาม

๔ ๓ ๒

๘ ๙

10 บทที่ 1 : รู้จักตัวเลข 1-10

๑๐

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


บทที่ 2

ฝึก

นับเลข 1-10

นับเลข 1-5 นับเลข 6-10 จัดหมวดหมู่สิ่งของและนับจ�ำนวน นับล�ำดับที่

นับเลข 1-5

1. โยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขบอกจ�ำนวนให้ถูกต้อง 2

4

1

5

3

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 11


นับเลข 1-5

2. โยงเส้นจับคูภ่ าพทีม่ จี ำ� นวนเท่ากันให้ถกู ต้อง

12 บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


นับเลข 1-5

3. ช่วยพาเด็กหญิงไปหาคุกกี้ชิ้นใหญ่ โดยต้องไปตามทางที่มีคุกกี้ 3 ชิ้นเท่านั้นนะ

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 13


นับเลข 1-5

4. วงกลมล้อมรอบหมูให้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว ตัวอย่าง

14 บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


นับเลข 1-5

5. นับจ�ำนวนสิ่งต่างๆ ที่ก�ำหนดให้ แล้ววงกลมล้อมรอบตัวเลข บอกจ�ำนวนที่ถูกต้องทั้งเลขอารบิกและเลขไทย ตัวอย่าง

เลขอารบิก

เลขไทย

5 2 3 ๓ ๑ ๕ 2 4 3 ๑ ๒ ๓ 4 1 5 ๓ ๔ ๑ 3 2 4 ๔ ๒ ๕ 4 3 2 ๒ ๕ ๔ ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 15


นับเลข 1-5

6. นับจ�ำนวนสิ่งต่างๆ ที่ก�ำหนดให้ แล้วลากเส้น ตามรอยประลงบนตัวเลขบอกจ�ำนวนที่ถูกต้อง

16 บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


นับเลข 1-5

7. นับจ�ำนวนสิ่งต่างๆ ที่ก�ำหนดให้ แล้วเขียนตัวเลข บอกจ�ำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 17


นับเลข 1-5

8. นับจ�ำนวนของสิง่ ทีว่ งกลมไว้ แล้วเขียนตัวเลข บอกจ�ำนวนลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

18 บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


นับเลข 6-10

9. โยงเส้นจับคู่ภาพและตัวเลขบอกจ�ำนวนให้ถูกต้อง

8

6

10

7

9

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 19


นับเลข 6-10

10. โยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจ�ำนวนเท่ากันให้ถูกต้อง

20 บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10

ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง


นับเลข 6-10

11. นับจ�ำนวนสิ่งต่างๆ ที่ก�ำหนดให้ แล้ววงกลมล้อมรอบ ตัวเลขบอกจ�ำนวนที่ถูกต้อง

6 8 9 7 10 8 8 7 6 9 10 8 7 6 9 ให้คะแนนหนูน้อยคนเก่ง

บทที่ 2 : ฝึกนับเลข 1-10 21


¤³ÔµÈÒʵ϶Í× Ç‹Ò໚¹ÇÔªÒ·ÕÊè Ó¤ÑÞÍ‹ҧÂÔ§è à¾ÃÒÐ໚¹ÇÔªÒ·ÕÊè ͹ãËŒ¹ÍŒ §æ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ¤Ô´

ÃÙ¨Œ ¡Ñ àª×Íè Áâ§ÊÔ§è µ‹Ò§æ Í‹ҧÁÕà˵ØáÅмŠ´Ñ§¹Ñ¹é ¾‹ÍáÁ‹áÅмٻŒ ¡¤Ãͧ¤ÇûÅÙ¡½˜§ ãËŒ¹ŒÍ§æ ÃÑ¡¤³ÔµÈÒʵϵÑé§áµ‹ÇÑÂááàÃÔèÁ à¾×èͨÐ䴌໚¹ÃÒ¡°Ò¹·Õè´ÕÊÓËÃѺ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ㌠¹ÃдѺ·ÕÊè §Ù ¢Ö¹é µ‹Íä» “˹ٹ͌ Âà¡‹§¤³Ôµ 1-10 ÃдѺ͹غÒÅ” »ÃСͺ仴ŒÇÂà¡ÁËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺãËŒ¹ÍŒ §æ ä´Œ ½¡ƒ ¤Ô´ ½ƒ¡á¡Œ»Þ˜ ËÒ áÅзº·Ç¹ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¼‹Ò¹ÀÒ¾»ÃСͺ¹‹ÒÃÑ¡æ ÊÕÊ¹Ñ Ê´ãÊ «Ö§è ¨Ðª‹Ç´֧´Ù´¤ÇÒÁʹ㨢ͧ¹ŒÍ§æ 䴌໚¹Í‹ҧ´Õ

èŒÙ ¡Ñ µÇÑ àÅ¢ 1-10

½¡ƒ àÃÂÕ §ÅÓ´ºÑ µÇÑ àÅ¢ ™œ™©›Â¥·¤‰§Ï´–³œ—³©Â§„

Å­n—¶£—³©Â§„™·Ê­´¤Æ§‰Å›Œm¯‰©m´‰

1 0 1 ¢ Å à º Å ¡ ¡½ƒ ºÇ

2

6

1 294877

730910

2

3

4

5

8

9

10

7

4

8

6

˹¹Ù ÍŒ ¤´Ô àÅ¢àÃÇç

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

˹ٹ͌ Âà¡‹§¤³Ôµ 1-10 ÃдѺ͹غÒÅ ÃÒ¤Ò 69 ºÒ·

5

5

¹ Ó Ç ¨ ¹ º Õ Â · à º ཡƒ »ÃÂÕ เด็ก

4

3

 º··Õè 5 : ½ƒ¡àÃÕ§ÅíҴѺµÑÇàÅ¢

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

6

7

8

4

5

6

7

Profile for MIS Publishing

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล  

คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่สอนให้น้องๆ รู้จักคิดรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกค...

หนูน้อยเก่งคณิต 1-10 ระดับอนุบาล  

คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่สอนให้น้องๆ รู้จักคิดรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกค...

Profile for misbook
Advertisement