__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


คอร์ดเพลงสากล Ukulele Greatest Hitz ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-328-2 99 บาท มกราคม 2555

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำ� บรรณ�ธิก�รสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ฝ่�ยดนตรี รัชนีวรรณ จำาจด, สวนีย์ ตันติสัตตโม, เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช และทีมงาน forwardmag.com ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ประชา ธนะฤกษ์ พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประส�นง�นฝ่�ยผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประส�นง�นสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่�ยก�รตล�ด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณ� เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


TALK TO YOU

Maroon 5

All 4 One

LeAnn Rimes

Madonna

ขอกล่าวทักทายคอเพลงสากลทุกท่านที่ถือ “คอร์ด เพลงสากล Ukulele Greatest Hitz” เล่มนี้อยู่ในมือ นับตั้งแต่ นิตยสาร Forward>> ปิดตัวไป เว็บไซต์ www.forwardmag.com ก็ท�าหน้าที่เป็นแมกกาซีนออนไลน์ส�าหรับคนรักเพลงสากล ให้ได้มีพื้นที่ไว้เกาะกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตาม ความเคลือ่ นไหวทางดนตรี โดยเฉพาะคนทีร่ กั และหลงใหลใน เพลงสากลอย่างจริงจัง โดยหนังสือเล่มนี้ ได้คัดเลือกบทเพลง สากลยอดนิยมตลอดกาลไว้ถึง 128 เพลง ซึ่งการันตีได้เลย ว่าถ้าเปิดวิทยุคลื่นเพลงสากลประเภท Easy Listening แล้ว จะต้องเจอเพลงเหล่านี้แน่นอน เพราะทางทีมงานได้คัดเลือก จากบรรดาคอลเลคชั่นรวมเพลงขายดีระดับ Best Seller ของ 4 พันธมิตรผู้น�าเพลงสากลในบ้านเรา จุดประสงค์ของทีมงานนั้น นอกจากจะเป็นการรวม เพลงฮิตที่คุณสามารถน�าไปร้องและเล่นได้ไม่ยากแล้ว ใคร ที่อยากเล่นเพลงไหนเป็นพิเศษแต่ไม่มีเพลงต้นฉบับ เราก็มี เครดิตเพลงจากอัลบั้มนั้นๆ ท้ายเล่ม เพื่อเป็นการสนับสนุน ค่ายเพลงสากลในบ้านเราที่ต้องต่อสู้กับของก๊อบปี้และไฟล์ ดาวน์โหลดแบบผิดลิขสิทธิ์ที่คุณภาพไม่ดี ซึ่งเพลงทั้งหมดที่ คัดเลือกมานั้นน�ามาจากหนังสือ “โน้ตคีย์บอร์ด คอร์ดกีต้าร์ ชุด Greatest Hitz” ที่วางจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2551 โดยมีการ ปรับคอร์ดให้เล่นง่ายส�าหรับอูคูเลเล่ หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่สนใจและต้องการฝึก อูคูเลเล่ให้เป็นเพลงที่ไพเราะดั่งมืออาชีพ โดยได้ให้สัญลักษณ์ ในการจับคอร์ดที่ส�าคัญควบคู่ไปกับเนื้อเพลงด้วย อีกทั้งยังมี การปรับคอร์ดให้งา่ ยขึน้ ส�าหรับผูท้ เี่ ริม่ ฝึก และเพือ่ ให้เกิดความ เหมาะสมกับเสียงเพลงที่ฟังสบายสไตล์อูคูเลเล่ นอกจากนี้ คอร์ดต่างๆ ยังสามารถน�าไปเล่นกับกีต้าร์ได้อีกด้วย

Girls Aloud

รัชนีวรรณ จ�าจด


โน้ตคีย์บอร์ด คอร์ดกีต้าร์ GREATEST HITZ เพลงดัง เล่นง่าย สำาหรับมือใหม่ โน้ตคีย์บอร์ด คอร์ดกีต้าร์ GREATEST HITZ เล่มนี้ พิเศษกว่าทุกครั้งที่เคยทำามา ซึ่งเป็นการทำาเพื่อดนตรีจริงๆ โดยมีทั้งโน้ตคีย์บอร์ดและคอร์ดกีต้าร์ถึง 199 เพลง ที่การันตี ได้เลยว่าถ้าเปิดวิทยุคลื่นเพลงสากลประเภท Easy Listening แล้ว จะต้องเจอเพลงเหล่านี้แน่นอน เพราะได้คัดเลือกจาก บรรดาคอลเลคชั่นรวมเพลงขายดีระดับ Best Seller ของ 4 พันธมิตรผู้นำาเพลงสากลในบ้านเรา

ท า บ 9 9 1 ะ ล ม ่ เล า ราค อร์ด กีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า เล่นได้ทั้งคีย์บ

มาเล่นอูคูเลเล่กันเถอะ

รหนาังคสือพาร้ชอมคุดอรล์ดเพะลงสำ1าหร7ับUKฝ9ึกulเลel่นeบ10Ch0าorเพdทลงChart 4 สี ep + โปสเตอร์

+ DVD สอนเล่นทีละ St

Ukulele

CHORD & PICKING ทั4้งเลส่มี

ราคาหนชังสืุดอ +ลDVะD 1สอนเ6ล่น0ทีละ Stบep าท


CONTENTs 2 Become 1

Spice Girls

160

25 Minutes

Michael Learns To Rock

126

All My Life

K-Ci & JoJo

All Out Of Love

Air Supply

204

All The Love In The World

The Corrs

174

Always

Atlantic Starr

208

Angel

Sarah McLachlan

150

Angels

Robbie Williams

142

Anyone Of Us

Gareth Gates

76

As Long As You Love Me

Backstreet Boys

14

A Thousand Miles

Vanessa Carlton

184

Back At One

Brian McKnight

32

Bad Day

Daniel Powter

56

Beautiful

Christina Aguilera

44

Because Of You

Kelly Clarkson

94

Because You Loved Me

Celine Dion

40

Before I Fall In Love

Coco Lee

48

Big Big World

Emilia

67

Bizarre Love Triangle

Frente

74

Can’t Fight The Moonlight

LeAnn Rimes

96

Caught In The Middle

A1

12

Clocks

Coldplay

49

Deep

Binocular

13

Don’t Know Why

Norah Jones

132

Dream A Little Dream Of Me

The Beautiful South

171

Everlasting Love

Jamie Cullum

88

Everytime

Britney Spears

29

Fields Of Gold

Sting

162

Fool Again

Westlife

188

Goodbye

Air Supply

206

Hard To Say I’m Sorry

Chicago

221

Have You Ever Really Loved A Woman?

Bryan Adams

34

Here With Me

Dido

64

90


High

James Blunt

Home

Michael Buble’

84

Homeless Heart

Bryan Rice

How Do I Live

Trisha Yearwood

I’ll Make Love To You

Boyz II Men

22

I’ll Stand By You

Girls Aloud

78

I’m Not In Love

10 CC

I’m With You

Avril Lavigne

I’ve Never Been To Me

Charlene

218

I Am Strong

North

134

I Believe I Can Fly

R. Kelly

140

I Do (Cherish You)

98 Degrees

If

Bread

215

If Love Is Blind

Tiffany

177

If Tomorrow Never Comes

Ronan Keating

144

If You’re Not The One

Daniel Bedingfield

54

If You Come Back

Blue

24

If You Leave Me Now

Chicago

220

I Knew I Loved You

Savage Garden

152

I Need You

LeAnn Rimes

Iris

Ronan Keating

I Say A Little Prayer

Diana King

I Swear

All 4 One

I Think Of You

Tata Young

I Turn To You

Christina Aguilera

I Wanna Be With You

Mandy Moore

110

I Will Always Love You

Whitney Houston

197

Just Say You Love Me

Malachi

108

Just The Way You Are

Billy Joel

213

Kiss Me

Sixpence None The Richer

157

Kokomo

The Beach Boys

210

Life For Rent

Dido

60

Look What You’ve Done

Jet

89

120 36 182

202 10

4

98 143 58 8 168 46


Lost In Space

Lighthouse Family

99

Lovefool

The Cardigans

172

Love Is All Around

Wet Wet Wet

200

More Than Words

Extreme

My All

Mariah Carey

My Heart Will Go On

Celine Dion

My Love

Westlife

190

No Matter What

Boyzone

26

No Ordinary Love

Sade

149

No Promises

Shayne Ward

158

Ode To My Family

The Cranberries

178

Out Of Reach

Gabrielle

Pretty Boy

M2M

Put Your Records On

Corinne Bailey Rae

Save The Best For Last

Vanessa Williams

186

Saving All My Love For You

Whitney Houston

198

Say What You Want

Texas

170

Shape Of My Heart

Backstreet Boys

Shape Of My Heart

Sting

164

She Will Be Loved

Maroon 5

116

Show Me The Meaning Of Being Lonely

Backstreet Boys

18

Sometimes

Britney Spears

30

Somewhere Only We Know

Keane

92

Stand By Me

Ben E. King

212

Stars Are Blind

Paris Hilton

138

Stay (I Missed You)

Lisa Loeb

100

Stuck In My Heart

C21

38

Superman (It’s Not Easy)

Five For Fighting

72

Sway

Bic Runga

20

Swear It Again

Westlife

192

Take Me To Your Heart

Michael Learns To Rock

124

68 112 42

75 102 50

16


Thank You

Dido

62

That’s Why (You Go Away)

Michael Learns To Rock

122

The Day You Went Away

M2M

104

The Power Of Love

Celine Dion

43

The Reason

Hoobastank

82

There You’ll Be

Faith Hill

70

The Rose

Westlife

196

The Tide Is High

Blondie

214

This I Promise You

N’Sync

136

This Love

Maroon 5

118

To Be With You

Mr.Big

128

Too Lost In You

Sugababes

166

Torn

Natalie Imbruglia

130

Trouble Sleeping

Corinne Bailey Rae

True

Ryan Cabrera

148

Truly Madly Deeply

Savage Garden

154

Turn Back Time

Aqua

Unbreak My Heart

Toni Braxton

Way Back Into Love

Hugh Grant & Drew Barrymore 80

What Can I Do

The Corrs

What’s Up

4 Non Blondes

3

When You Say Nothing At All

Ronan Keating

146

When You Tell Me That You Love Me

Westlife feat. Diana Ross

194

White Flag

Dido

Wild World

Cat Stevens

216

Without You

Mariah Carey

114

Words

Boyzone

28

You’ll See

Madonna

106

You’re Beautiful

James Blunt

83

You’re Still The One

Shania Twain

156

You Give Me Something

James Morrison

52

6 180 176

66

86


Backstreet Boys The Cardigans


All 4 One

James Morrison

Mandy Moore

Celine Dion

Christina Aguilera


M2M Spice Girls

2

Bryan Adams


What’s Up 4 Non Blondes Intro : A Bm D A (2 times)

A

** (And I sing hey-yeah-yeah-eah

A

25 years and my life and still

Bm

eah-hey-yeah-yeah...

Bm

D

I’m trying to get up that great big hill of hope

D

A

I said hey! what’s goin’ on) (2 times)

A

For a destination

A

I realised quickly when I knew I should

D

A

A

Bm

And I try, oh my God do I try

Bm

That the world was made for this A

D

Brotherhood of man

Bm

Oooh, Oo! Ooh-Hoo-Hoo-Hoo-Hoo (2 times)

D

A

I try all the time, In this institution

1 2

A

For whatever that means

Bm

And I pray, oh my God do I pray D

I pray every single day A

* And so I cry sometimes when I’m lying in bed

A

For a revolution

Bm

Just to get it all out what’s in my head D

A

And I, I am feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step Bm

outside and I take a deep breath And I get real high

(Repeat * / ** / **) A

Bm

D

A

Oooh, Oo! Oooh-Hoo-Hoo-Hoo-Hoo A

25 years of my life and still Bm

D

I’m trying to get up that great big hill of hope A

For a destination

Bm

D

D

And I scream from the top of my lungs 1

1

1

2

3

4

A

What’s goin’ on

3

3


I Do (Cherish You) 98 Degrees

(เพลงนี้สูงกว่าต้นฉบับครึ่งเสียง)

A

F#m

I do I do I, (I do I do) A

Bm

All I am, all I’ll be

E

A

Bm D

All my passion unfolding

1

D

2

D

C#m

And a thousand sensations

Everything in this world

F#m

E

All that I’ll ever need A

Is in your eyes Bm

Shining at me

C#m

When you smile I can feel

4

A

Your hand brushes mine

1 2

E

Seduce me ‘cause I 3

A

F#m

* I do cherish you Bm

For the rest of my life E

You don’t have to think twice


A

F#m7

F#m

I will love you still

D 1

Bm

1

From the depths of my soul C#m

3

G#m7

D

4

Still with all my heart

C#

It’s beyond my control F#m

C#m

In a world torn by change 1 2

E

‘Til my dying day

F#m7(G#m7) F#m6(G#m6)

3

4

I’ve waited so long to say this to you Bm

(Repeat *)

E

If you’re asking do I love you this much

C

(I do)

Bm

1

Yes I do, I do

F#m6

A F#m

G#m6 1 2 3

Am

1

If you’re asking do

1

Bm D

2

Oh baby!

E/F#

I love you this much

3

A

Bm

B G#m E/F# B

In my world, before you

baby I do, I do (cherish you)

C#m

C#m

I lived outside my emotions

From the depths of my soul

E

D#

Didn’t know where I was going A

It’s beyond my control

Bm

G#m

‘Til that day I found you

G#m7

G#m6

I waited so long to say this to you

C#m

C#m

How you opened my life

F#

If you’ve asking do I love you this much

E

To a new paradise

Baby I do, I do

C#m

Bm

D

E

1 1

G #m 1

1 1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1 2

2 3

3 4

F#

4

5


Turn Back Time Aqua Intro : Cm Cm F Fm Cm

Cm

Claim your right to science

Give me time to reason F

F

Fm

Cm

Cm

Though my pains of conscience

Passing through the season F

F

Fm

Ab

Bb

Cm

But the bolt reminds me I was there

Cm

I’ve seen it coming from the flash of your light Fm

Fm

So give me strength

So give me strength

G

G

To face this test tonight

To face this test tonight Ab

Ab

Bb

Ab

Bb

If only I had said what I still hide Fm

Ab

Bb

If only I had said what I still hide Fm

Gm

Gm

If only I could turn back time

If only I could turn back time Bb

Bb

If only I could turn back time

* If only I could turn back time

Cm Cm F Fm

I would stay (for the night...) (for the night)

6

Bb

I’ve seen it coming like a thief in the night

I will always have a cross to wear

Ab

Fm

Will drill a hole in you

Where I cheated you Ab

Fm

Claim your right to see the truth

Give me time to think it through

C

I would stay


C

Db

The bolt reminds me I was there (2 times) (Repeat * / *) Ab

Bb

If only I could, if only I could Fm

Gm

If only I could turn back time Ab

Bb

I would stay for the night Ab

Bb

If only I could, if only I could‌till fade Cm

F

Fm 1

1

Ab

2

Bb

1

1

2 1

1

1

1

2 4

2

3

3

4

7


I Swear All 4 One D

Bm

F#m

I swear by the moon

G

and the stars in the sky I’ll be there A

D

and the stars in the sky D

Bm

I swear like the shadow

Bm

F#m

And I swear like the shadow

G

that’s by your side I’ll be there

F#m

Em

that’s by your side

For better or worse A

D

G

A

Till death do us part

D

I see the questions in your eyes G

Em

A

Bm

I know what’s weighing on your mind G

You can be sure I know my part ‘Cause I stand beside

D

D

A

Bm

D

A

G

Bm

G

G 1

1

2 3

3

8

D

A

Bm

You won’t have to ask if I still care

Bm 1

A

just the two of us are there

And I swear by the moon

1

A

And when (and when)

I’ll never break your heart

4

Bm

G

A

3

A

We’ll hang some memories on the wall

And though I make mistakes

2

D

G

G

D

A

I’ll build your dreams with these two hands

You’ll only cry those happy tears

D

G

I’ll give you every thing I can

you through the years

E

Bm F#m G

Ohh….

G

A

D

And I swear

A

D

A

I’ll love you with every beat of my heart


A

‘Cause as the time turns the page E

A

My love won’t age at all D

Bm

And I swear (I swear) by the moon F#m

G

and the stars in the sky I’ll be there A

(I’ll be there) D

Bm

I swear (and I swear) like the shadow F#m

that’s by your side G

B

(I’ll be there)

A

I’ll be there (I’ll be there)

E

C#m

I swear (and I swear) like the shadow

Em(F#m)

For better or worse (better or worse)

G#m

that’s by your side

A

Till death do us part

A

Em

B

I’ll be there (I’ll be there)

A

I’ll love you with every beat of my heart

F#m

D

And I swear

For better or worse (better or worse)

Instru : D Bm F#m G F#m

Till death do us part I’ll love you

B

E

B

C#m

With every single beat of my heart

And I swear (I swear) by the moon G#m

E

A

C#m

Em

F#m 1

1 2

1

2

3

3

2 3

A/B E

G #m

1 1

1 2

C#m

I swear I swear I swear

and the stars in the sky I’ll be there A

F#m

4

4

9


Profile for MIS Publishing

คอร์ดเพลงสากลอูคูเลเล่ GREATEST HITz  

เรียบเรียงคอร์ดใหม่เพื่อให้เล่นกับอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น 128 เพลงจาก 4 พันธมิตรผู้นำเพลงสากล

คอร์ดเพลงสากลอูคูเลเล่ GREATEST HITz  

เรียบเรียงคอร์ดใหม่เพื่อให้เล่นกับอูคูเลเล่ได้ง่ายขึ้น 128 เพลงจาก 4 พันธมิตรผู้นำเพลงสากล

Profile for misbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded