Page 1

àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊÁҸԢͧ˹ٹ͌ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾áÅÐÃкÒÂÊÕ

ก า ด ร า ต  ว ด ัห ·‫ﰇ‬Œ §·Ðà‫ ﰆ‬นู µÍ¹

æ Ô § à ¨  ‹ Ò § Œ ´ ä Á Ò ÇÒ´µ ½ƒ¡ÇÒ´µÒ§Á¡¢ÒÑé¹ÃµÅ§ÍÊ¹Õ ÁÕµÑÇÍÂ‹Ò µÒÁä´Œ ç¡æ ÇÒ´

Â Ò ´ Â Ò ‹ § Í‹ҧ

à´

a

ä´”Œ

»Ã

o

M

งสรรค ปพู น้ื สรา

เรยี นรอู ยา ง

ปลูกฝงศิลปะ เพื่อสรางศิลปนตัวนอย

ÀÒ¾ à Ã×èÍ §á ÅÐ

R Сͺ

sa

ราคาพิเศษ

เพียง

ศลิ ปะ ฐาน

໚¹È ÔÅ»¹

l a

·Ø

C

ur

to

“ à´¡ç

¡¤ ¹

65.-


เรื่องและภาพประกอบ : Rosa Maria Curto


บทน�ำ

นี่คือรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปวงรี และ รูปทรงพื้นฐานแบบอื่นๆ ที่พบในธรรมชาติ รูปทรงดังกล่าวพบได้ในท้องทะเลเป็นจ�านวน มากมายเช่นกัน น้องๆ ต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะคะ ดูที่รูปตัวอย่างเหล่านี้ค่ะ 2


หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆ สนุกสนานไปกับการ ใช้รูปทรงเรขาคณิตและจินตนาการของน้องๆ ค่ะ น้ องๆ สามารถวาดตามขั้ นตอนที่ แ สดงให้ดูได้ ในการวาดภาพแต่ละภาพค่ะ หรือว่าน้องๆ จะ สร้างสรรค์รูปภาพอื่นๆ ขึ้นมาเองก็ได้นะ ไปวาด กันเลยค่ะ! ค�าแนะน�าก่อนที่น้องๆ จะเริ่มวาดรูป : •

เลือกสถานที่ที่เงียบๆ และมีแสงสว่างดีๆ ค่ะ

เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นให้พร้อม

อย่าเร่งรีบ

เพลิดเพลินไปกับการวาดภาพ

3


สิ่งที่อำศัยอยู่ในท้องทะเลขนำดเล็ก

มันไม่ใช่เรื่องยากเลย ที่จะวาด ปลำดำว ค่ะ

4

ดูให้ดีนะคะ มีแขน 5 แขน และมีจุด 1 จุดค่ะ

น้องๆ สามารถวาดรูป หอย ได้ด้วยนะคะ มันง่าย มากๆ เลยล่ะ


ส่วนการวาดปลาหมึกยักษ์อีกตัว ให้น้องๆ วาดรูปทรงง่ายๆ 2 รูป และวาดตาค่ะ

1

2

ทีนี้ก็วาดหนวด 8 หนวดค่ะ 7

เราจะเพิ่ ม รายละเอี ย ด แล้วก็ระบายสีค่ะ!

3

ปลำหมึกยักษ์ป้องกันตัว โดยกำรพ่นหมึกออกมำค่ะ


ปลำ

10

ส�าหรับการวาดปลาตัวแรก ให้น้องๆ วาดรูปวงกลม ขึ้นมา 1 รูปค่ะ

วาดเส้น 1 เส้น ในวงกลมค่ะ

วาดรูปสามเหลี่ยม 4 รูป ซึ่งเราจะวาดเป็นครีบ และหางปลานั่นเองค่ะ เราจะวาดตาเพียง ข้างเดียวและปากค่ะ

ในทะเลลึกจะมีฝูงปลำอยู่ มำกมำยค่ะ ปลำชนิดเดียวกันจะว่ำยน�้ำ ไปด้วยกันเป็นฝูงค่ะ


1

2

ส�าหรับการวาดปลาวาฬตัวที่ 2 เราก็จะใช้รูปทรงง่ายๆ 5 รูปนี้ค่ะ

เราจะปรับแก้รูปทรง ของปลาวาฬค่ะ

เราจะวาดปาก ครีบ และแก้ไขรูปหางค่ะ

17

4 3

วาดรายละเอียดต่างๆ ให้เสร็จ ทีนี้เราก็ระบายสีได้แล้วค่ะ!


ปลำฉลำม 1

ส�าหรับการวาดปลาฉลามตัวแรก ให้น้องๆ วาดรูปคล้ายรูปหยดน�้าขึ้นมา 1 รูปค่ะ 2

วาดหางคล้ายรูปพระจันทร์ค่ะ 20 3

แล้วก็วาดครีบ และปากเพิ่มเข้าไปค่ะ

4

เราจะวาดให้เสร็จ แล้วก็ระบายสีค่ะ


àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊÁҸԢͧ˹ٹ͌ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾áÅÐÃкÒÂÊÕ

า ก ร ด ต  า น ู ว ด ัห

½ƒ¡ÇÒ´¡Òϵٹáʹ¹‹ÒÃÑ¡¨Ò¡ÊÔ觵‹Ò§æ ·ÕèÍÂÙ‹ã¹·ŒÍ§·ÐàÅ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹àÃ×Í »ÅÒ¹ŒÍÂãËÞ‹ 仨¹¶Ö§»ÅÒÇÒÌàÅÂÅ‹Ð

ÁÕÅӴѺ¡ÒÃÇÒ´¨Ò¡ÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ

¡Ó˹´ÃٻËҧ¢Í§¡Òϵٹ¨Ò¡ÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ ª‹ÇÂãËŒàÃÔèÁµŒ¹¡ÒÃÇÒ´ §‹ÒÂÂÔ觢Öé¹ áÅж١µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ

µÑÇÍ‹ҧÀÒ¾ÇÒ´áÅÐŧÊÕÍ‹ҧàÊÃç¨ÊÁºÙó

µ

͹

à¾×èÍ໚¹á¹Ç·Ò§ãËŒà´ç¡æ ä´ŒÇÒ´áÅÐÃкÒÂÊÕ Í‹ҧʹءʹҹ

· Œ‫ﰆ · § ﰇ‬ Ðà

เด็ก ISBN 978-616-527-135-6

9

786165

271356

มาวาดรูปกันเถอะ! ตอน ทองทะเล ราคา 65 บาท

ปูพื้นฐานดานศิลปะ มี 4 เลม

The Sea  

หัดวาดการ์ตูน ฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในท้องทะเล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you