นิตยสาร IGetEnglish 33

Page 1

ISSUE #

33

บอบับ4 ป ฉ บร

ครุนรับรางวัลมากมาย ล ภายในเลม ประโยคพรอมใช

เมื่อแนะนำตนเอง

สุนัขฝนไดหรือไม

“ขอยืม” กับ “ใหยืม” ในภาษาอังกฤษ

พูดวาอยางไรกันแน

ไขปญหา

ขอแตกตางระหวาง

Going to กับ Will ÄÉä´Œ ¡ Ñ § Í Ò É Ò À Ù ´ ¾ Ð ¨ Ñ ¹ µÍŒ §àªèÍ× ÇÒ‹ ÊÑ¡Çѹ...©

พาเทีย่ ว

ËÁÙ‹à¡ÒСÒÅÒ»Òâ¡Ê

www.igetenglish.com

1 0 1 1 0 1


ปีนี้

4

! ! า ้ จ ว ้ ล แ บ ว ข

ิกจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 4 ปี

ินตยสาร I Get English ขอเชิญผู้อ่านทุกท่าน่อ

เขียนเล่าความประทับใจที่มีต นิตยสาร I Get English ว) เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ก�ำหนดความยา เขียนเสร็จแล้วส่งเข้ามาที่

นพระราม 3 55,57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถน เทพฯ 10120 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุง

ผู้โชคดีจ�ำนวน 5 ท่าน ี้ จะได้รับของรางวัลท่านละ 1 ชุด ดังน

น ิทานชุด Classic Tales ทั้ง 6 เล่ม

ชุด (6 เล่ม) ♥ น ิทานชุด Classic Tales จ�ำนวน 1 ไทยเข้าใจ ♥ หนังสือ 1,000 Idioms ฝร่งั พูดคน ♥ เสื้อยืด I Get English 1 ตัว ♥ ถุงผ้าลดโลกร้อน 1 ใบ

รีบส่งกันเข้ามานะคะ!


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ อมรรัตน์ รัตนวงค์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ สุธัญญา สิงห์ครา | วนนิตย์ วิมุตติสุข เจนพบ รักสินเจริญศักดิ์ | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย์ เมืองจันทร์ | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน์ นพประไพ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: Risky Prepress พิมพ์ที่ :: TS Interprint ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชมได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk เราทักทายกันผ่านหน้าแรกของ I Get English มาได้ 4 ปีแล้วนะคะ

ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ I Get English คงทราบดีว่า ทีมงานของเรา พยายามปรับปรุงทัง้ รูปแบบและเนือ้ หาของนิตยสารมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้คณุ ผูอ้ า่ นพึงพอใจและได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ แน่นอนว่าจนถึงบัดนี้ เรา ก็ยังไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ผลงานของเรานั้นไม่มีที่ติ หรือเป็น ที่ชื่นชอบของทุกคนที่ได้เห็นหรือได้อ่าน อย่างไรก็ตาม ก�ำลังใจจากชาว I Get English ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ก็เป็นแรงขับส�ำคัญ ที่ท�ำให้เราพยายามท�ำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนทุกๆ ท่าน และ ก็เช่นเคยค่ะ ในฉบับครบรอบ 4 ปีนี้ เรามีกิจกรรมมาให้คุณผู้อ่านร่วม สนุก และมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ มอบให้แทนค�ำขอบคุณ ติดตาม รายละเอียดได้ที่หน้า 70 นะคะ ส�ำหรับใครที่ชอบเข้าวัดท�ำบุญ น่าจะถูกใจคอลัมน์ English is all around ใน ฉบับนีค้ ะ่ เพราะเราชวนคุณไปเรียนภาษาอังกฤษจากป้ายถึงในวัดกันเลย ทีเดียว หลายคนคงเคยเห็นพวกป้ายต่างๆ แล้วรู้สึกงงๆ มึนๆ กันมา แล้ว เราจะมาช่วยกันแก้ภาษาบนป้ายในหน้า 83 ค่ะ ส่วนน้องๆ ที่ชอบ เที่ยวสวนสนุกก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ คอลัมน์ติดปากติดใจ จะพาคุณไป เที่ยว “Amusement Park” หรือสวนสนุกที่เรารู้จักกันดี นอกจากจะได้ ท�ำความรูจ้ กั กับค�ำศัพท์และบทสนทนาทีเ่ ป็นประโยชน์ต่างๆ แล้ว ยังจะ ได้ทราบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกีย่ วกับการเทีย่ วสวนสนุกในต่างแดนอีกด้วย ส�ำหรับคอลัมน์ Absolute Exams by Kru P’Nan ก็ยงั มีเคล็ดลับการท�ำข้อสอบ มาฝากกันเหมือนเคย คราวนี้เป็นเรื่องของ Context Clues หรือการเดา ศัพท์จากบริบท คิดว่าคงจะมีประโยชน์กบั น้องๆ มากแน่ๆ ค่ะ เช่นเดียวกัน กับคอลัมน์ Teacher’s Corner ของครูนุ้ยแห่ง English Breakfast ที่ มีเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆ มาให้คุณครูมือใหม่ไฟแรงอีก แล้ว พลิกไปดูที่หน้า 31 สิคะ แล้วจะรู้ว่าการสอนแบบให้นักเรียนเป็น ศูนย์กลางนั้นเป็นอย่างไร และทีพ่ ลาดไม่ได้กค็ อื บทสัมภาษณ์ชาม-ไอยวริญท์ โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ ยูนิเวิร์สปี พ.ศ. 2549 ซึ่งนอกจากจะสวยติดอันดับ 1 ใน 20 คนสุดท้าย บนเวทีระดับโลกแล้ว ยังพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆ คุณสมบัตเิ พียบพร้อม ขนาดนี้ I Get English จะพลาดได้ยังไงล่ะคะ เธอมีแง่คิดและเคล็ดลับ ดีๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษมาแนะน�ำให้แก่คุณผู้อ่านมากมาย เปิดไปดูที่หน้า 38 ได้เลยค่ะ พบกันฉบับหน้า กับย่างก้าวที่ 5 ของเราค่ะ บรรณาธิการ


ISSUE#33

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

5 A Trip to the World : The Galapagos Islands

หมู่เกาะกาลาปาโกส 27 Right Writing : ประโยคให้ข้อมูล 45 Famous People : Leonardo DiCaprio: the Hollywood Heartthrob ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ: เทพบุตรสุดฮอตแห่งฮอลลีวดู 71 สถานีนักแปล : แบบฝึกหัดแปล 83 English is all around : ไปเทีย่ ววัดก็หดั อ่านอังกฤษได้ 86 Science Zone : สุนัขฝันได้หรือเปล่า 102 Reading Guide : Daddy-Long-Legs

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

11 Chat with Jim : ไขปัญหาข้อแตกต่างระหว่าง

Going to กับ Will 22 Speaking Garage : “มาก” “ให้ยืม” “เตือน” คุณใช้ค�ำเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษถูกต้องหรือเปล่า? 67 English Mind Map : การแนะน�ำตนเอง 76 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษส�ำหรับการใช้บริการรถแท็กซี่

78 ฝรั่งพูดคนไทยงง :

In the middle of อยู่ตรงกลางแน่หรือ

82 English in the Market :

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ส�ำหรับการซื้อ-ขายสินค้า 93 ติดปากติดใจ : Let’s have fun in “Wonder Land”!

สารบัญ

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 31 Teacher’s Corner : When you are in Rome, do as

the Romans do. สอนภาษาอังกฤษเด็ก ก็ต้องท�ำใจให้เด็ก ไปด้วย 50 Word Power : Prefix “trans-” 54 World Wide Word : Martial Arts 80 TOEIC Vocabulary : ศัพท์โทอิคน่ารู้ในหมวด Entertainment 103 Absolute Exams by Kru P’Nan : Context Clues การเดาความหมายจากบริบท

Food for Thought อาหารสมอง

16 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : Persephone

ที่มาของฤดูกาล

34 Sing from Soul : Mine by Taylor Swift 52 กลอนพาไป : Mirror 59 Moving Movie : Penelope รักแท้...ขอแค่ปาฏิหาริย์ 68 Inspirations : How the Poor Live

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

38 Interview : ชาม-ไอยวริญท์ โอสถานนท์

“ต้องเชื่อว่าสักวัน...ฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้” 43 Sport Mania : ภาษาอังกฤษน่ารู้ในกีฬามวย 64 Cooking for Fun : สาคูแคนตาลูป

70 กิจกรรมครบรอบ 4 ปี I GET English :

ร่วมส่งความคิดเห็นชิงรางวัล 75 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 89 Cyber Eng. : ฟังบรรยายสัมมนาระดับโลกที่ www.ted.com 99 วัฒนธรรมไทย : แมวไทย 107 อังกฤษปริศนา : ตามหาค�ำสรรพนาม


โดย ณัฐวรรธน์

ท่องโลกไปกับ I Get English

The Galapagos

Islands หมู่เกาะกาลาปาโกส The Galapagos Islands are a province of Ecuador on the continent of South America. It is situated in the Pacific Ocean some 1,000 kilometres from the mainland. Its area is about 7,992 square kilometres and comprises a group of around 19 different islands. Its population is approximately 30,000 (as of 2007). In terms of its official language, it is based on that of Ecuador, which is Spanish. หมู่เกาะกาลาปาโกสเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ เอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากแผ่นดินใหญ่กว่า 1,000 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 7,992 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่างๆ อยู่ ประมาณ 19 เกาะ จ�ำนวนประชากรมีประมาณ 30,000 คน (ในปี ค.ศ. 2007) ในส่วนของภาษาทางราชการนั้นยึดตาม แบบของเอกวาดอร์ ซึ่งก็คือภาษาสเปนครับ 5|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

A Trip to the World


Let’s read & write!

Biodiversity Because of their location at the confluence of three ocean currents and its isolated topography, more than 1,300 endemic and distinct species thrive on the Islands. These include the giant tortoises, which can measure 1.2 metres in length and weigh over 300 kilograms when fully grown, and the blue-footed booby, which uses its nostrils exclusively for diving while breathing through the corners of its mouths. Those who have the misunderstanding that penguins exist only in a frigid area like the Antarctic should be apprised that the Islands also have own native penguin species. It is the only species of penguin living in a tropical region.

ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่กระแส น�้ำ 3 สายมาบรรจบกัน และมีสภาพภูมิประเทศที่ ไม่ติดกับแผ่นดินอื่นใดเลย จึงท�ำให้มีสัตว์แปลกๆ ที่พบได้เฉพาะพื้นที่นี้อยู่มากกว่า 1,300 สายพันธุ์ เช่น เต่ายักษ์ที่เมื่อโตเต็มวัยแล้วมีความยาวถึง 1.2 เมตรและหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม หรือนกบู๊บบี้ ตีนฟ้าที่ใช้รูจมูกส�ำหรับด�ำน�้ำเท่านั้น แล้วหายใจ ทางมุมปากแทน ส�ำหรับคนที่เข้าใจว่านกเพนกวิน มีอยู่เฉพาะดินแดนน�้ำแข็งอย่างแอนตาร์กติกเท่านั้น ก็ จ ะได้ ท ราบว่ า บนเกาะแห่ ง นี้ ก็ มี น กเพนกวิ น ท้ อ งถิ่ น กาลาปาโกสด้ ว ยเช่ น กั น โดยเป็ น เพี ย ง เพนกวินสายพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนครับ 6|

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต ้ ี น ์ น ม ั ล อ ค สามารถอ่าน English เล่ม 33 นิตยสาร I Get

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


Let’s Food Shallread forweThought &talk? write!

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

Persepho ne เพ

อร์เซเฟอนี ที่มาของฤดูกาล

หากโลกนี้ไม่มีฤดูกาล ความ แตกต่างเพียงระหว่างกลาง กับกลางคืนคงจะเป็นเรื่องน วัน ่ า เบ ่ ื อ ไม ่ น ้ อ ย ห าก ไม ่ ม ี ฤ ด ูหนาว เราคง ไม่รู้สึกขอบคุณสายลมอันอ บ อ ุ ่ น ใน ฤ ด ู ร ้ อ น และถ้าไม่มีค แล้ง ใครเลยจะหวงแหนสาย น�้ำและรอคอยความชุ่มฉ�่ำขอวามแห้ง งฤดูฝน

8|

www.iGetEnglish.com


Let’s &talk? write! Food Shallread forweThought

ในต�ำนานเทพปกรณัมกรีกนั้น ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นที่มา ของฤดูกาลคือ เทพีเพอร์เซเฟอนี ค�ำว่า “เพอร์เซเฟอนี” (Persephone) มีที่มาจากไหนยังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน แต่ เชื่อกันว่าเป็นภาษาอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) มา จากค�ำว่า “pri-” ที่แปลว่า “ความรัก” และ “sephone” ซึ่งหมายถึง “ความเคารพย�ำเกรงต่อเทพและสรวงสวรรค์” ดังนั้น ชื่อของเทพีเพอร์เซเฟอนีจึงน่าจะให้ความหมายว่า “devine love” หรือ “ความรักจากสวรรค์” เพอร์เซเฟอนีคือธิดาของเทพซูส (Zeus) เทพเจ้า แห่งท้องฟ้าและราชาแห่งทวยเทพทั้งปวงกับเทพีเดเมเทอร์ (Demeter) ผู้เป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยว ซึ่งดูแลความอุดม สมบูรณ์ของผืนดินและผลผลิตทางการเกษตร และความ พิเศษอีกอย่างของเธอที่ไม่เหมือนเทพีองค์ไหนๆ และไม่มี ใครอยากจะเหมือนเธอด้วย นั่นคือ เธอสามารถเดินทางไป ยมโลกได้ และไม่ใช่แค่แวะไปท�ำธุระประเดีย๋ วประด๋าว แล้ว รีบเก็บกระเป๋ากลับบ้านด้วย แต่เธอไปในฐานะเจ้าบ้าน หรือ อีกนัยหนึง่ ก็คอื นายผูห้ ญิงของบ้าน นัน่ เพราะเธอคือทัง้ “ต้น ก�ำเนิดของฤดูกาล” และ “เทพีแห่งยมโลก” ซึ่งต�ำแหน่งที่ เธอได้มาทั้งสองต�ำแหน่งนี้ มิใช่รางวัลอันทรงเกียรติแบบที่ สาวๆ ใฝ่ฝันและพยายามฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาเลย แต่กลับมี เบื้องหลังที่น่าเศร้าและเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยทีเดียว เมื่อครั้งเพอร์เซเฟอนีเป็นสาวน้อยแสนสวย เธอตั้งใจ ว่าจะครองความเป็นพรหมจรรย์ไว้และไม่คิดจะมีคู่ ซึ่ง ความตั้งใจนี้ดีกับตัวเธอเองก็จริง แต่ก็ท�ำให้เทพีอะโฟรไดท์ (Aphrodite) หรือเทพีแห่งความรักไม่ปลื้มด้วยสักเท่าไร และขณะนั้นเทพเฮดีส (Hades) ซึ่งเป็นเทพแห่งยมโลกก็ยัง ไม่มีคู่เช่นกัน เธอจึงได้สั่งให้อีรอส (Eros) ซึ่งเป็นบุตรชาย ออกปฏิบัติการแผลงศรรัก จับคู่ให้ทั้งสองโดยด่วน

น ใ ้ ด ไ อ ่ ต ้ ี น ์ น ม ั ล อ สามารถอ่านค English เล่ม 33 นิตยสาร I Get 9|

www.iGetEnglish.com


Let’s Shallread we&talk? write!

Speaking Garage โดย Mr. PolarBear

s d r o W d e s u f n o C ly n Commo ้ผิด แล้วคุณล่ะใช้ถูกหรือยัง?

พูดไม่ถูก อู่นี้ซ่อมได้

ค�ำที่คนไทยมักใช

กลับมาพบกันกับ Mr. PoLarBear ใน Speaking Garage อู่เฉพาะกิจที่จะมาช่วยซ่อมแซมการใช้ ภาษาอังกฤษของคุณให้ถูกต้องครับ หลายๆ ครั้ง เวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษ ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายๆ คนก็คงจะคิดประโยคเป็นภาษาไทยก่อน แล้วถึงจะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณผู้อ่านทราบไหม ครับว่าจริงๆ แล้วค�ำในภาษาไทยบางค�ำนัน้ เราสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้มากกว่า 1 ค�ำ และแต่ละ ค�ำนั้นก็อาจจะมีความหมายหรือข้อจ�ำกัดในการใช้ที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ Speaking Garage ของเราจึงจะ ขอเปิดอู่ซ่อมภาษาอังกฤษที่ผิดๆ เหล่านี้กันครับ

ก่อนจะซ่อมก็ต้องมาวินิจฉัยอาการกันสักนิดนะครับ คุณผู้อ่านลองเติมค�ำศัพท์ในช่องว่างต่อไปนี้ให้ตรงกับค�ำ แปลภาษาไทยดูสิครับ 1. I____________ love you.

ฉันรักเธอมาก

2. Can you ____________ me some money?

เธอจะให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหม

3. Please ____________ her to call me back.

กรุณาเตือนเธอให้โทรกลับหาฉันด้วย

เอาล่ะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันทีละข้อนะครับ ว่าคุณจะ สามารถเลือกใช้คำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถกู ต้องกันหรือเปล่า? 10 |

www.iGetEnglish.com


Let’s write! Shallread we&talk?

1

“Very” vs. “Really”

ส�ำหรับค�ำถามข้อแรกนั้น ผมให้คุณผู้อ่าน ช่วยเติมค�ำที่มีความหมายว่า “มาก” ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้นค�ำว่า very much ใช่ไหมครับ แต่ เรายังมีคำ� ศัพท์อกี 2 ตัวทีม่ คี วามหมายเป็นการเน้น ว่า “มาก” เหมือนกัน นั่นก็คือ very และ really นั่นเองครับ โดยส่วนใหญ่คนไทยเรามักจะคุน้ เคยกับค�ำว่า very จนเผลอใช้ very ไปกับทุกอย่างที่ต้องการเน้น ว่า “มาก” และถ้าคุณผู้อ่านเป็นหนึ่งในคนที่ตอบว่า “I very love you.” ลองเข้ามาอ่านและท�ำความ เข้าใจการใช้ very กับเรากันก่อนนะครับ จริงอยู่ที่ทั้ง very และ really แปลว่า “มาก” แต่ข้อจ�ำกัดในการใช้ก็คือ...

Really เราสามารถใช้ในการเน้นหรือขยาย

ค�ำคุณศัพท์ (adjective) และกริยา (verb) แต่ Very จะใช้ได้ในการขยายค�ำคุณศัพท์ (adjective) และค�ำวิเศษณ์

แต่ถ้าเราอยากจะขยายค�ำว่า want (แปลว่า ต้องการ) ซึ่งเป็นค�ำกริยา เราจะใช้ได้แค่ really เท่านั้น เช่น >>ฉันอยากไปพัทยามาก I really want to go to Pattaya. I very want to go to Pattaya.

2

“Borrow” vs. “Lend”

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการขยายค�ำว่า good (แปลว่า ดี) ซึ่งเป็นค�ำคุณศัพท์ เราสามารถใช้ได้ทั้ง really และ very เช่น >>This movie is really good. ภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมาก >>This movie is very good. ภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมาก

มาต่อกันด้วยข้อที่ 2 เป็นเรื่องของการยืม เมื่อพูดถึงการยืม ค�ำแรกที่แล่นเข้ามาในหัวคนไทย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น to borrow แต่ในประโยคนี้ เรา จะเอา borrow มาเติมเลยไม่ได้ เพราะว่า borrow มีความหมายว่า ขอยืม แต่เราต้องการค�ำที่มีความ หมายว่า ให้ยืม ซึ่งค�ำนั้นในภาษาอังกฤษ เราจะใช้ ค�ำว่า to lend เพราะฉะนั้น ในการที่เราจะขอยืมเงินผู้อื่น โดยใช้ borrow และ lend นั้นก็จะมีโครงสร้าง ประโยคที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน แบบนี้ครับ

น ใ ้ ด ไ อ ่ ต ้ ี น ์ น ม ั ล อ สามารถอ่านค English เล่ม 33 นิตยสาร I Get 11 |

www.iGetEnglish.com


Let’s Shall I Get read weFocus &talk? write!

Interview

เรื่อง วาริณฑร์ มาเปี่ยม ภาพ วีรศิลป์ พรเลิศศิลป์ / จุติภัทร เจริญพร

ชาม ์ ท น น า ถ ส อ โ ์ ไอยวริญท

“ต้องเชื่อว่าสักวัน... ฉันจะพูดภาษาอังกฤษได้” 12 |

www.iGetEnglish.com


Let’s I Get read &talk? write! Shall weFocus

เอ่ยชื่อ ชาม-ไอยวริญท์ โอสถานนทอ ามคื เชื่อว่า คุณผู้อ่านยังจ�ำเธอได้ เพราะชailand สาวงามผู้เคยครองมงกุฎ Miss Thขวญ ั ใจ Universe ปี 2006 พ่วงดว้ ยตำ� แหน่ง อื่ ก้าว ช่างภาพ และรางวัลรักความเป็นไทย เมยิม้ ให้ สูเ่ วที Miss Universe ชามกส็ ร้างรอย20 คน กับคนไทยอกี ครงั้ ด้วยการผ่านเข้ารอบ ำ� งาน สุดท้าย และในวนั นีเ้ ธอไดผ้ นั ตัวเองมาท ที่รัก ในฐานะพิธีกรและนักแสดง

ool Bangkok ตั้งแต่อนุบาลจนถึงเกรด ชามเริม่ ต้นการศึกษาที่ ISB : International Sch ับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ 12 หรือ ม.6 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระด กฤษ ท�ำให้ชามมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ ง าอั ภาษ ภาค สาร อ ่ สื การ การ ด รจั ากา สาข ร์ นิเทศศาสต ดีมาก ซึ่งในเรื่องนี้ชามขอยกความดีให้กับคุณแม่ ำคัญมาก เราพูด

จะต้องมีความส� “ต้องชื่นชมคุณแม่ชามเลยค่ะ ท่านมองว่าในอนาคตภาษาอังณกฤษ แม่ก็เลยส่งให้เรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุ ได้ภาษาเดียวไม่มีทางพอแน่นอน อย่างน้อยต้อง 2 ภาษาขึ้นไป เหรอจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอเมริกันที่มี ทั้งๆ ที่เพื่อนฝูงและญาติๆ ค้านกันมาก เขาจะบอกว่า แน่ใจแล้ว ั่นใจในสิ่งที่ท่านเลือก” แต่วัฒนธรรมตะวันตก แน่ใจเหรอว่าคุ้ม แต่สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็ม หลัก แล้วตอนอยูท่ บี่ า้ นล่ะคะ

อื่ สารเป็น เรียนโรงเรียนนานาชาติตอ้ งใชภ้ าษาอังกฤษในการส ำให้เกิดความสับสนระหวา่ งภาษา าอังกฤษ แล้วท� สนทนากบั คนในครอบครัวด้วยภาษาไทยหรือภาษ ไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่า างชั้นชามก็มีแค่ชาม

อย่

ั้งคะ “ชามจ�ำได้ว่า ตอนเรียนอยู่ ISB ช่วงนั้นมีคนไทยอยู่ประมาณ นว่10า คนม อยากให้ในโรงเรียนเป็นสังคมของ

ย กับลีเดีย (ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา) เท่านั้น เหมือนเป็นกฎของโรงเรี าติสมัยนี้ แน่นอนว่าเราก็จะพูด นาช นานาชาติจริงๆ ถ้าสมมติมีนักเรียนไทยเยอะเหมือนโรงเรียนนา ข้างนอก เช่น ช่วงพักกลางวันก็จะ กมา ภาษาไทยกัน คือ อยู่ในห้องเรียนเราพูดภาษาอังกฤษกับครู แต่พอออ และสมัยทีช่ ามเรยี นทางโรงเรียน งึ่ เลย กลายเปน็ สังคมไทยเพราะเด็กไทยเยอะ สุดท้ายก็จะไมไ่ ด้สกั ภาษาหน ะภาษา อยากให้ภาษาอังกฤษเป๊ะ ้ทีล บังคับเลยว่า กลับไปบ้านก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วย เขาอยากให้เราได ไปก่อน แล้วค่อยมาเรียนภาษาไทยทีหลังได้” 13 |

www.iGetEnglish.com


Let’s Shall I Get read weFocus &talk? write!

“ตอนนั้นที่บ้านของชาม คุณพ่อชามก็พูดภาษาไทยนะคะ ซึ่งถ้าถามว่า

สับสนระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่า ชามยอมรับว่า แรกๆ ก็งงเหมือนกัน แต่ชามเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ 5 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ พร้อมรับและซึมซับทุกอย่างได้งา่ ยอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ จึงไม่คอ่ ยมีปญั หาเรือ่ ง การสือ่ สาร 2 ภาษา แล้วชามว่าถ้าเราได้เริม่ ศึกษาภาษาอังกฤษตัง้ แต่อายุนอ้ ย มากๆ ข้อดีคือเราจะไม่อายที่จะพูด เราจะกล้าสื่อสาร ชามคิดว่าการเรียน ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องคือเราต้องมีความกล้า ตัดความอายทิ้งไปเลยค่ะ ถ้า เราไม่กล้าพูด เราก็ไม่มีวันที่จะพูดเป็น อย่างเวลาเด็กๆ เล่นกัน เด็กต่างชาติ ต่างภาษาก็สามารถเล่นกันได้อย่างไม่เคอะเขิน ไม่อายที่จะพูดคุย นี่คือหนึ่ง เหตุผลที่ว่าท�ำไมชามถึงพูดภาษาอังกฤษได้เร็ว ถ้าชามเข้าไปเรียนนานาชาติ ตอนโตแล้ว ก็อาจจะมีปญั หา อาจเกิดค�ำถามในใจว่า เอ๊ะ! ใครจะว่ายังไงไหม เราจะพูดกับเขาดีหรือเปล่า แต่ส�ำหรับเด็กแล้วจะไม่มีค�ำถามเหล่านี้เลยค่ะ” ส�ำหรับชาม ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ มีความยากง่ายต่าง กันอย่างไร

“อืม...อะไรยากกว่ากันน่ะเหรอคะ อันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่า อาจ

เป็นเพราะชามใช้ภาษาอังกฤษมาตัง้ แต่เด็กจึงชินกับภาษาอังกฤษมากกว่าก็ได้ ชามเลยรู้สึกว่าภาษาไทยยากกว่าภาษาอังกฤษ เพราะภาษาไทยมีวรรณยุกต์ เยอะแยะ ตัวอักษรก็เยอะมาก แล้วก็มีการันต์ มีอะไรมากมายชวนมึนไปหมด เลยค่ะ แต่ถึงอย่างไรชามก็ไม่ทิ้งภาษาไทยนะคะ เพราะภาษาไทยเป็นภาษา ประจ�ำชาติเรา ยังไงเราก็ต้องคงไว้ค่ะ” แล้วตอนเรียนนานาชาติมีเรียนวิชาภาษาไทยไหมคะ

“มีค่ะ เรียนกับชาวต่างชาติ แต่ตอนนั้น (หัวเราะ) ตอนเด็กๆ ชามคิด

ว่าชามเก่งภาษาไทยมากเลยนะคะ เพราะในโรงเรียนเพื่อนชาวต่างชาติเขา พูดภาษาไทยกันไม่เป็นเลย ชามรู้สึกว่าตอนนั้นชามช่วยเพื่อนได้เยอะ ช่วย สอนภาษาไทยให้เขาด้วย อย่างผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไร mango คือ มะม่วง banana คือ กล้วย โอ๊ย...เราก็ช่วยสอนเพื่อนไป สนุกมาก อุ๊ย...ชามเก่งมี อะไรถามชามได้ (ลากเสียงยาว...ยิม้ กริม่ ชอบใจ) แต่พอเริม่ โตขึน้ เรือ่ ยๆ สิคะ ช่วง middle school เขาจะแยกระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติให้เรียนคนละส่วนกัน ชาวต่างชาติ ก็จะเรียนภาษาอังกฤษส�ำหรับชาวต่างชาติ แต่ของคนไทยก็เรียนภาษาไทยกับเพือ่ นเด็กไทยด้วยกัน อันนี้ก็จะเรียนอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งชามมีปัญหามากเลย เพราะอย่างที่บอก ตอนนั้นเด็กไทย ไม่ได้มีเยอะ บางคนเพิ่งจบ ป.6 จากโรงเรียนไทยจริงๆ แล้วเราก็โดนจับมาอยู่ใน class เดียวกัน ชามก็แบบ เอ้า...งานเข้าละ ที่ผ่านมาฉันเรียนรวมกับเพื่อนฝรั่งตลอด ตอนนี้ต้องมาเรียนภาษา ไทยกับเพื่อนคนไทยที่จบ ป.6 มาจากโรงเรียนไทย เราก็ อ้าว...ตายแล้ว ช่วงนั้นก็รู้สึกแย่ แล้วก็ ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ คนไทยด้วยกันมากเลยค่ะ” 14 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต ้ ี น ์ น ม ั ล อ ค สามารถอ่าน English เล่ม 33 นิตยสาร I Get

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


อังกฤษปริศนา

โดย กองบรรณาธิการ

ลับสมองประลองปัญญากับปริศนาภาษาอังกฤษ

Let’s I Get read &talk? write! Shall weFocus

ISSUE 33

ขอเชิญคุณผู้อ่านร่วมสนุกกับอังกฤษปริศนา โดยส่งคำ�ตอบของคุณมาตามที่อยู่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และวงเล็บ มุมซองว่า “ร่วมสนุกกับเกมอังกฤษปริศนา” ผูโ้ ชคดีจำ�นวน 5 ท่าน จะได้รบั รางวัลเป็นสือ่ การสอนชุด พูดอังกฤษในชีวติ ประจำ�วัน 1 (การส่งคำ�ตอบเข้ามาร่วมสนุก สามารถถ่ายเอกสารได้)

Pronouns วันนี้เราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับค�ำสรรพนามกันค่ะ มาดูกันว่าเพื่อนๆ จะเติมค�ำในช่องว่างได้ถูกต้องครบ หมดทุกข้อหรือเปล่า ได้ค�ำตอบแล้วส่งมาร่วมลุ้นรางวัลกันเยอะๆ นะคะ และรอพบกับค�ำเฉลยได้ในฉบับหน้าค่ะ

1. Jonathan is my youngest brother. _______ is six years old. 2. Nobody wants to talk to Mike. _______ think he is such a stubborn man. 3. The letter was sent to me on Friday, but I haven’t read _______ yet. 4. My parents are going to Canada next Monday. _______ plan to stay there until Christmas. 5. I’m looking for my glasses. I might have left _______ somewhere in the living room. 6. If you see Mary, please tell _______ to pick me up at 7 pm.


Let’s I Get read &talk? write! Shall weFocus

ย ท ไ ว แม คุณผู้อ่านเคยฝันเห็นแมวบ้างไหมครับ

เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนเล่าให้เพื่อนชาวต่างประเทศคนหนึ่งฟังว่าเพิ่ง ฝันเห็นแมว เพื่อนคนนั้นจึงวิเคราะห์ความฝันให้ผู้เขียนว่า ลึกๆ แล้วผู้ าเลี้ยง “แมว เขียนคงอยากเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่ง เขาจึงบอกว่าที่บ้านของเข 2 ไทย” พันธุ์แท้ 1 ไว้ และมันเพิ่งคลอดลูกออกมาครอก หนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ หากผู้เขียนสนใจเขาก็จะแบ่งมาให้เลี้ยงสักตัว ผู้เขียนถามกลับไปว่าแมวไทยที่เขาเลี้ยงเป็นพันธุ์อะไร เขาดู3 จะงง เล็กน้อย ก่อนจะยืนยันกลับมาว่าแมวของเขาก็เป็นพันธุ์ “แมวไทย ” น่ะสิ ผูเ้ ขียนจึงเป็นฝ่ายเอะใจและกลับไปหาข้อมูลเพิม่ เติมจนทราบในทีส่ ดุ ว่าเจ้า Siamese cat นี่ที่แท้แล้วเป็นชื่อของแมวไทยพันธุ์วิเชียรมาศนั่นเอง เหตุที่แมววิเชียรมาศได้ชื่อว่าเป็น “Siamese cat” ก็เพราะเจ้าแมว 4 วิเชียรมาศนี้เคยท�ำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ที่ท�ำให้ชาวต่างประเทศ รู้จักประเทศไทยมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานแมววิเชียรมาศ คู่หนึ่งให้แก่ กงสุลอังกฤษ 5 ชื่อนายโอเวน กูลด์ (Owen Gould) แมวไทย ที่พระราชทานให้กงสุลอังกฤษคู่นี้เป็นแมวที่ชนะการประกวดแมวที่กรุง ลอนดอน และเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ชาวอังกฤษนิยม เลี้ยงแมวไทยมากขึ้นและท�ำให้แมวไทยแพร่หลายไปทั่วโลก 17 |

www.iGetEnglish.com


แนะนำหนังสือ จาก MISbook เหมาะสำหรับผูท ต่ี อ งการเนนทักษะการพูดกอนเปนอันดับแรก นัน่ ก็คอื การนำประโยค

ภาษาอังกฤษแบบสำเร็จรูปออกมาพูดไดอยางรวดเร็วและงายดายนัน่ เอง การใชประโยค สำเร็จรูปนี้ ผูพ ดู อาจจะไมตอ งคิดหรือเรียงลำดับโครงสรางประโยคใหวนุ วายในหัวเมือ่ ตอง เผชิญหนากับชาวตางชาติ เพียงแคมีหนังสือเลมนี้ติดตัวไว หรือจดจำประโยคไดก็จะ สามารถพูดคุยโตตอบกับชาวตางชาติไดทันที

รวมเบ็ดเสร็จ ประโยคสำเร็จรูปครบสูตร อยากจะพูดเปนภาษาอังกฤษ ก็พูดไดทันใจ ใชเลย!

วางจำหนาย แลว!