นิตยสาร I Get English เล่ม 37

Page 1


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ อมรรัตน์ รัตนวงค์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ วนนิตย์ วิมุตติสุข | กฤตยา พบลาภ ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย์ เมืองจันทร์ | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน์ นพประไพ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชมได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่าน

ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของ ชาวไทย I Get English ก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้อ่านย้อนหลังด้วย นะคะ ส�ำหรับฉบับนี้ก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับฤดูฝนอันชุ่มฉ�่ำซึ่ง ก้าวเข้ามาแทนฤดูร้อนสุดอบอ้าว แต่จะก้าวพ้นหรือไม่ก็ต้อง ลุ้นกันอีกที เพราะสภาพอากาศช่วงที่ผ่านมาของโลกเราช่าง แปรปรวนเหลือเกิน จึงอยากขอฝากเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานไว้ด้วยนะคะ อย่างน้อยก็เป็นอีกทาง หนึ่งที่จะช่วยรักษาสมดุลให้โลกของเราได้ค่ะ มาว่ากันด้วยเรื่องน่าอ่านที่เราน�ำมาฝากกันบ้างดีกว่า เริ่ม จากคอลัมน์ Interview ฉบับนี้มีนักแสดงและพิธีกรสาวสวย คุณโบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์ มาเยี่ยมเยือนเราค่ะ พร้อมกับ แบ่งปันวิธพี ฒั นาทักษะภาษาอังกฤษและการฝึกฝนภาษาอังกฤษ สมัยเป็นนักเรียนให้เราฟังด้วย ส�ำหรับใครที่คิดว่าการเรียนแกรมมาร์เหมือนกินยาขม รีบ อ่านคอลัมน์ Teacher’s Corner โดยด่วนเลยค่ะ เพราะพีน่ ยุ้ ของ เรามีเทคนิคการจ�ำมาให้ได้ใช้กนั อีกแล้ว ครัง้ นีเ้ อาแกรมมาร์มา ผูกเป็นกลอนแปด อ่านแล้วรับรองว่าจ�ำได้ไม่มีลืม ส่วนใครทีย่ งั ติดใจเรือ่ งแวมไพร์จากฉบับทีแ่ ล้ว ฉบับนีม้ าต่อ กันด้วยเรื่องเกลือปราบผี ใช่แล้ว อ่านไม่ผิดหรอกค่ะ “เกลือ” วัตถุดบิ ใกล้ตวั ของเรานีเ่ อง ฝัง่ ตะวันตกเชือ่ กันว่าสามารถน�ำมา ต่อสูก้ บั สิง่ ชัว่ ร้ายกับเขาได้เหมือนกัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไร พลิกไปอ่านได้ที่หน้า 16 และอีกคอลัมน์ที่อยากแนะน�ำ คือ iDiary (ไอไดอารี) เรื่อง ราวชีวิตคนไทยในต่างแดน ฉบับนี้เป็นเรื่องราวจักรยานสุดรัก สุดหวงของสาวไทยในเนเธอร์แลนด์ ที่หายครั้งแล้วครั้งเล่าจน อ่อนใจ เธอจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ต้องติดตามค่ะ รับรอง ว่าสนุกเหมือนเดิม แล้วพบกันใหม่ วันที่ 16 มิถุนายนค่ะ บรรณาธิการ


ISSUE#37

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

5 A Trip to the World : Mont Saint-Michel:

The Praiseworthy Castle on the Island Paradise มองต์ แซงต์ มิเชล ปราสาทอันยิ่งใหญ่บนเกาะอันงดงาม 28 Right Writing : การเขียนประโยคใจความหลัก (Topic Sentence) 31 Science Zone : วิวัฒนาการของน�้ำอัดลม 82 Reading Guide : Charlie and the Chocolate Factory 87 Famous People : Natalie Portman: A girl of Beauty, Brains and Talent นาตาลี พอร์ตแมน: หญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วย ความงาม ความฉลาด และความสามารถ

สารบัญ

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน 34 Word Power : Suffix “de-” 54 World Wide Word : Elephant 68 คลังค�ำ : ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการ “จับ ถือ” 78 Vocab Booster : Apply 83 Teacher’s Corner : พิชิต Grammar ด้วยกลอนแปด

Food for Thought อาหารสมอง

12 Sing from Soul : F**kin’ Perfect by Pink และ

What the Hell by Avril Lavigne 16 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : เกลือ...ปราบผี 59 Moving Movie : The Social Network 72 กลอนพาไป : Another Way 80 Inspirations : Take hold of every moment 102 iDiary : Dear Bike, I love you. แด่เธอ...จักรยานที่รัก

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

22 Chat with Jim : Taking Photographs for

Foreign Tourists 36 ฝรั่งพูดคนไทยงง : pay a call 47 ติดปากติดใจ : เด็กไทยเตรียมตัวไปเรียนนอก 76 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ “คุณท�ำอะไร”

86 English in the Market :

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ส�ำหรับการซื้อ-ขายสินค้า

38 Interview : โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์

ดูซีรี่ส์เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 43 Sport Mania : ภาษาอังกฤษน่ารู้ในกีฬาบาสเกตบอล 64 Cooking for Fun : เต้าหู้ทรงเครื่อง 67 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : อ่านผิด แปลเพี้ยน 94 Cyber Eng. : 3 เว็บไซต์สร้างโน้ตเตือนความจ�ำออนไลน์ 99 วัฒนธรรมไทย : ก้อนดิน เจดีย์ และพระแม่ธรณี 107 อังกฤษปริศนา : เกมวัดความเข้าใจท้ายเล่ม


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

ี ผ บ า ร ป

. . . อ ื เกล

16 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่งฉบับที่แล้วว่ากันด้วยเรื่องเขย่าขวัญของปีศาจ ที่ไม่มีวันตายอย่างแวมไพร์ไปแล้ว หลายคนอาจยังติดใจในอารมณ์หลอนๆ ของ โลกลีล้ บั อยู่ ฉบับนีจ้ งึ ขอต่อด้วยเครือ่ งมือยอดนิยมส�ำหรับการขจัดปัดเป่าอ�ำนาจ ร้ายในสไตล์ฝรั่งดูบ้าง ซึ่งก็เป็นสิ่งของใกล้ตัวค่ะ แถมยังคล้ายกับความเชื่อบ้าน เราจนหลายคนอาจนึกไม่ถึง นั่นก็คือ “เกลือ”

ในปัจจุบนั เกลือเป็นของคูค่ รัวในทุกบ้านและทุกทวีป หาซือ้ ง่ายและราคาไม่แพง แต่ความเป็นมาเกีย่ วกับเกลือนัน้ ถูกบันทึกไว้ตงั้ แต่ 6,050 ปีกอ่ นสมัยคริสตกาลโน่น ในอดีตเกลือเป็นทรัพยากรธรรมชาติทหี่ ายาก ไม่ใช่ทกุ ประเทศทีส่ ามารถท�ำนาเกลือ หรือสกัดเกลือมาใช้ ซ�้ำยังถูกจ�ำกัดด้วยกฎหมาย ไม่ใช่จู่ๆ ใครนึกอยากจะท�ำก็ ท�ำได้ เกลือจึงกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาล ในสมัยก่อนนั้นแหล่งผลิต เกลือ หลักๆ คือทวีปแอฟริกา เนื่องจากประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกามีเกลือมาก และประเทศทางตอนใต้ของแอฟริกาก็มที องค�ำมาก เกลือกับทองค�ำจึงถูกน�ำมาแลก กันแบบกิโลต่อกิโลเลยทีเดียว นอกจากเกลือจะถูกใช้ในรูปของสินค้าแล้ว ยังถูกใช้ เป็นตัวกลางระหว่างการซือ้ ขายอืน่ ๆ หรือเรียกง่ายๆ ว่าถูกใช้แทน “เงิน” ยิง่ กว่านัน้ ในประเทศทิเบตและเอธิโอเปียยังเอาเกลือมาปัม๊ เป็นเหรียญใช้กนั อย่างถูกต้องตาม กฎหมายเลย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ค�ำว่าค่าจ้างหรือ “salary” ในภาษาอังกฤษ ก็มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า “sal” ที่แปลว่าเกลือในภาษาละติน 17 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Right Writing โดย ณัฐวรรธน์

ฝึกสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

การเขียนประโยคใจความหลัก

(Topic Sentence)

ในงานเขียนแทบทุกประเภท สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากการใช้ภาษาให้ถูกต้องตาม หลักไวยากรณ์ก็คือ การจัดความคิดของผู้เขียนให้เป็นระเบียบ ในการเขียนย่อหน้าแต่ละย่อหน้า จะต้องมี ใจความหลักเพียงอันเดียว และส่วนส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดคืออะไร ก็คือ Topic Sentence ดังนั้น ในฉบับนี้เราจะมาลองเรียนรู้การเขียนประโยคประเภทนี้กันครับ โดย Topic Sentence นั้นประกอบ ไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. Topic หมายถึง หัวข้อ ซึ่งก็คือเรื่องที่คุณจะเขียนถึงนั่นเอง เช่น dissolution

(การยุบสภา) a tsunami (คลื่นยักษ์สึนามิ) หรือ Thai food (อาหารไทย)

2. Controlling Idea หมายถึง ความคิดที่มาควบคุมหัวข้อนั้น กล่าวคือ

เป็นสิ่งที่บอกให้ผู้อ่านทราบว่าคุณจะน�ำเสนอหัวข้อไปในทิศทางใด เช่น

28 |

www.iGetEnglish.com


โดย วนนิตย์

รอบรู้วิทยาศาสตร์

The Evolution of the

Soda

วิวัฒนาการของน�้ำอัดลม 31 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Science Zone


Let’s read & write!

Vocabulary 1

heat (n.) ฮีท

ความร้อน 2 dire (adj.) ไดร์ อย่างยิ่งยวด เลวร้ายมาก 3 quench (v.) เควนช์ ดับ ระงับ แก้กระหาย (น�้ำ) 4 effervesce (v.) เอฟเฟอร์เวส ผุดขึ้นเป็นฟองฟู่ 5 dissolve (v.) ดิสโซล์ฟ ละลาย 6 sour (adj.) ซาวเออร์ เปรี้ยว 7 fizz (n. v.) ฟิซซ์ ฟองฟู่ เป็นฟองฟู่ 8 bottle (v.) บอทเทิล บรรจุขวด 9 flavor (n.) เฟลเวอร์ รสชาติ 10 amid (prep.) เอมิด ท่ามกลาง ระหว่าง

Summer is finally here and, with it, we also get heat1, humidity and a dire2 need for a refreshing drink to cool off after spending few hours in the sun. For many, sugary drinks like fruit juices are not enough to quench3 their thirst, as they yearn for a carbonated drink that fizzes in their mouths. What causes a soda to fizz, or effervesce4, and who invented that first carbonated drink? In this issue, we will look at the evolution of soda. Carbonated drinks are made from carbon dioxide gas dissolved in water under high pressure. The pressure forces the gas to dissolve5 into water and form carbonic acid, which causes the carbonated drink to be slightly sour6. Once the soda bottle is opened, the pressure is released and carbonic acid becomes carbon dioxide and water once again, causing the carbon dioxide gas to escape to the drink surface in the form of bubbles, or f izz7, as we called it. The first artificial carbonated water was made in 1767 by an Englishman, Joseph Priestley, when he suspended a bowl of water above a beer vat at a local brewery. The resulting carbonated liquid was then bottled8 and commercialized in 1807 and, in 1830, combined with different flavors9 like lime and orange. Today, carbonated drinks have become so popular that the softdrink industry is now worth billions of dollars worldwide. So, the next time you open a can of soda, don’t forget to reflect back on the long history of carbonated water that eventually led to that refreshing fizz you now enjoy amid10 the summer heat.

REFERENCES

> http://www.infoplease.com/ce6/society/A0810367.html > http://www.infoplease.com/ce6/society/A0810367.html > http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonated_water > http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonated_water 32 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมน์สาt English เล่ม 37 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ จุติภัทร เจริญพร

บวอี่ ัฐมา ชีวนิชพันธ์

ดูซีรี่ส์เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 38 |

www.iGetEnglish.com


ิ น ว ี ช า ม อัฐ

งฟ้า อ ้ ท น บ บ ั ว ิบวิบ ิยม ย ะ น ิ ร ง ต ส ร แ ย ี ง ก อ ่ เ ส ่ ี ต ิ ดวงดาวท ะนี้ เธอเป็นบัณฑ ะอักษรศาสตร์ ขณ ล็กๆ เ ม ย ่ ี ล ับนเทิงไทยใน จากรั้วจามจุรี คณ ห เ ่ ี ส ้อง ห ้ ห ใ ง ำ � ง ท อ อ ธ ส เ อันดับ ศิลปะการละคร I Get English ดูโอา่โมถ เอกวิชา นที่นัดสัมภาษณ์กับ ี่นั่งตรงหน้าเต้นตูมต า ของสถา า แถมพาหัวใจคนท ความสวยกับแววต ขึ้นทันต วะ เพราะนอกจาก งใสๆ ยังชวนฟัง ไม่เป็นจังห ักชวนมองแล้ว เสีย ราะง่าย สดใส เซ็กซี่น่าร ๆ ชวนละลาย หัวเ ทนา ยิ้มหวาน ไม่อยากจบบทสน จน

ซีร่ีส์

ตอนนี้ โบวี่ มีผ ลงานมากมายให้ ติด ตาม อาทิ ระเบิ ด เถิดเทิงลั่นทุ่ง ผู้ด�ำเนินรายการอินเทรนด์ รายการ คลิกไอที ก�ำลังถ่ายท�ำละครเรื่องสืบสวนป่วนก�ำลัง สาม และงานท้าทายที่ออกสู่สายตาผู้ชมไปไม่นานนี้คือ ให้เสียงภาษาไทยในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Rango ของค่ายพาราเมาท์ พิคเจอร์ส

“โบว์ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ส�ำหรับงานพากย์ หนังครั้งนี้ เพราะต้องพากย์เสียงภาษาไทยทับภาษา อังกฤษ เป็นงานที่ใหม่และค่อนข้างยากส�ำหรับโบว์ แต่ ก็สนุก แล้วโบว์ก็ดีใจมากที่ได้งานนี้ เพราะกว่าจะได้รับ เลือกให้พากย์ ก็ต้องผ่านการแคสจากค่ายหนังของต่าง ประเทศก่อนด้วยค่ะ” 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

โบวี่ชพันธ์


เรียบเรียงและภาพประกอบโดย Rosa María Curto

ISBN 978-616-527-139-4 ราคา 120 บาท 4 สีทั้งเลม จำนวน 96 หนา ISBN 978-616-527-148-6 ราคา 120 บาท 4 สีทั้งเลม จำนวน 96 หนา

àÃÔèÁµŒ¹½ƒ¡½¹à»š¹¨ÔµÃ¡Ã

¢Í§¡ÒÃÇÒ´¡Òà µÙ¹ ãËŒ¹ŒÍ§æ 䴌ʹءʹҹáÅÐà¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡ѺâÅ¡‹ÒÂæ àËÅ‹Ò¹Õé ·Õ蹋ÒËŧãËÅ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´µÒÁ¢Ñ鹵͹§ âͧàÃÒ¡ŒÒÇä¡ÅÂÔ觢Öé¹ àÃÒ¨ÐÁÒÊÌҧÊÃä ¤Ô´¤Œ¹ áÅзÓãËŒ¨Ô¹µ¹Ò¡Ò

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com


โดย อารดา กันทะหงษ์

ย ท ไ ก ็ ด เ ตัวไปเรียนนอก

จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

เตรียม

ง “รากฐานขอ นของ ากฐา ร ฐ ิ อ ย ว ้ ด ู นี้เป็น ตึกป ค ย โ ะ ร ป ” า รศึกษ ีชวิตปูด้วยกา ่เพียงกระตุ้นให้เด็กรุ่น ้ที่ไม ี่ดีใน ความจริงแท เพื่ออนาคตการงานท ู้ที่ ียน ให้ผ ใหม่ใส่ใจใฝ่เร ่ยังสร้างแรงบันดาลใจ ามรู้ แต คว วันข้างหน้า แล้วหันกลับมารื้อฟื้น าร ก าไป จบการศึกษ ิชาชีพของตัวเองให้เกิด เพื่อหนุนว ย่างต่อเนื่องด้วย พัฒนาอ 47 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

เกี่ยวกับ ค�ำศัพท์ที่น่าสน่าใจ การเรียนต่อต งประเทศ undergraduate level ่า ระดับปริญญาตรีหรือต�่ำกว postgraduate level ก) ระดับหลังปริญญาตรี (โท–เอ requirements admission/entrance คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

nt academic achieveme ผลการเรียน eligible/ineligible การสมัคร มี/ไม่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ offer letter จดหมายตอบรับเข้าศึกษา accommodation ที่พัก

48 |

www.iGetEnglish.com

สมัยนี้การเรียนต่อต่างประเทศเป็น เรื่องง่ายและสะดวกสบายกว่าสมัยก่อน จริงๆ ค่ะ ไม่ตอ้ งเขียนจดหมายไปขอคูม่ อื การลงทะเบียนเรียน (student prospectus) เล่มหนาหนักเป็นกิโลๆ จากมหาวิทยาลัย มานัง่ เพ่งกระแสจิต เพราะเดีย๋ วนีท้ กุ อย่าง มีให้โหลดทางอินเตอร์เน็ต และไม่ตอ้ งกลัว ว่าจะต้องเผชิญโลกมืดเพียงล�ำพัง เพราะ มหาวิทยาลัยต่างประเทศก�ำลังแข่งกันจัดหา ตัวแทนการศึกษาบินมาออกบูธถึงเมืองไทย พร้อมให้ความกระจ่างกับเราทุกขั้นตอน และข้อค�ำถาม และใครทีก่ ำ� ลังวางแผนจะ ไปพูดคุยกับตัวแทนเหล่านีอ้ ยูล่ ะก็ ติดปาก ติดใจฉบับนีจ้ ะช่วยติวเรือ่ งการสร้างประโยค ค�ำถามเด็ดๆ และเคล็ดลับดีๆ ทีเ่ ด็ก (ก�ำลัง จะไป) นอกไม่ควรพลาดเด็ดขาด ปัจจุบนั มหกรรมแนะแนวการศึกษา ต่อต่างประเทศจัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน ปีละหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจจะไป ประเทศไหน งานนี้เป็นโอกาสทองที่จะ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในฝัน ที่อิมพอร์ตเข้ามาโดยตรง หัวใจ ส�ำคัญของงานนี้คือให้ข้อมูล ดังนั้นสิ่งที่ เราต้องท�ำการบ้านไว้ล่วงหน้าคือ “การ สร้างค�ำถาม” ค่ะ ถามทุกๆ อย่างที่เรา ต้องการรู้ ทัง้ ด้านวิชาการ ชีวติ ความเป็น อยู่ของประเทศหรือเมืองนั้นๆ และสิ่งที่ ส�ำคัญก่อนน�ำไปสูก่ ารสร้างค�ำถามอย่าง ชาญฉลาดคือ “การสร้างความชัดเจน ให้ตัวเอง” ก่อน อย่าเดินเข้าไปโดย ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน ตอบตัวเอง ให้ได้ก่อนว่าต้องการเรียนด้านไหน หรือสนใจคอร์สระดับไหน


พิชิต rammar ด้วยกลอนแปด

โดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ตามที่สัญญาไว้ในฉบับที่แล้ว พี่นุ้ยขอน�ำกลอนเด็ดๆ มาเปิดเผยกันอีกเพื่อ เป็นเทคนิคพิชิต grammar จะว่าไปแล้ว grammar ตัวแม่ในภาษาอังกฤษมีอยู่ หลายเรื่อง ทั้ง tense ทั้ง parts of speech หน้าที่ของค�ำ และ passive voice วันนี้ลองอ่านเทคนิคของพี่นุ้ยดูแล้วจะพบว่าหัวใจของไวยากรณ์หัวข้อหนึ่งๆ นั้น สามารถสรุปได้ด้วยกลอนแปดหรือกลอนสุภาพแบบไทยๆ ของเรานี่แหละ

83 |

www.iGetEnglish.com

I GET Tutor

G

Teacher’s Corner


I GET Tutor

GRAMMAR

สมัยมัธยม พี่นุ้ยอยู่ชมรมวรรณศิลป์และเล่นดนตรีไทยด้วย (ถึงแม้จะอยู่แผนกวิทย์-คณิต วิชา เอกคอมพิวเตอร์ก็ตามที) พอ 2 อย่างนี้มาเจอกับภาษาอังกฤษเข้าก็กลายเป็น East meets West. (ตะวันออกพบตะวันตก) แบบนี้ “ซินส์ ลาส เยียร์ (since last year)

ตั้งแต่

ปีที่ผ่าน

ฟอร์ เท็น เยียร์ส (for ten years)

ช่างเนิ่นนาน

กาลแปรผัน

ซินส์ (since) กับ ฟอร์ (for)

เพอร์เฟค เท้นส์ (perfect tense)

เป็นส�ำคัญ

แฮส, แฮฟ (has, have) บวก

เวิร์บสาม (v.3) นั้น

หมั่นทบทวน”

ลองไขปริศนาจากกลอนดูแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่าง since กับ for ค่ะ since จะใช้บอก จุดเริ่มต้น ส่วน for บอกระยะเวลาที่ท�ำกริยานั้น แต่ในความแตกต่างก็ยังมีความเหมือน เพราะ since กับ for ใช้กับ present perfect (has/have + v.3) เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะด�ำเนินต่อไปถึงอนาคต 00She has worked here since last year. เธอท�ำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีที่แล้ว 00She has worked here for one year. เธอท�ำงานที่นี่มา 1 ปีแล้ว

แต่ since และ for ยังมีความหมายอื่นอีก นั่นคือ “because, since,

as, for,

ต่อสาเหตุ

Coz it’s late,

go to bed

กันดีไหม

I will go

coz you ask

มาลากไป

because ใช้

บวก sentence

เน้นเชื่อมความ”

since และ for ยังท�ำหน้าที่เป็นค�ำเชื่อมได้ มีความหมายเดียวกับ because (เพราะว่า) บวก ประโยคที่แสดงถึงสาเหตุ ที่เห็นเขียนว่า coz นี้เป็นภาษาพูดของ because นั่นเอง 00Because (since, for, as) it’s too late, you should go to bed now. (ไปนอนได้แล้ว ดึกมากแล้วนะ) 00I will go because (since, for, as) you ask me to do so. (ฉันจะไปเพราะเธอขอร้องให้ฉันไป)

นอกจากเรื่องแม่มาเรียกให้เข้านอนแล้ว พี่นุ้ยยังมีเหตุการณ์โจรปล้นบ้านสอนการใช้ adj. ที่มีรูป เป็นกริยาเติม -ing และกริยาช่องที่ 3 มาแบ่งปันกันอีกด้วย อธิบายธรรมดาอาจจะงง ลองไปติดตาม เรื่องราวกันดูค่ะ 84 |

www.iGetEnglish.com


สมัครสมาชิก

 ป 2

รับนิตยสารจำนวน 16 เลม สงตรงถึงบานคุณ

รับของสมนาคุณเพียบ

ฟรี มูลคา 899.-

ชุดคูมือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ภายในประกอบดวย ตัวชวย ติว ENT' ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 1 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 2 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 3 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 4

¤ØÁ Œ Í‹ҧ¹Õé


Food ShallforweThought talk?

iDiary

โดย อารดา กันทะหงษ์ ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน

ชีวิตคนไทยไกลบ้าน ตอนที่ 3 Dear Bike, I love you. แด่เธอ...จักรยานที่รัก

จ�ำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ขี่จักรยานในเมืองไทยคงเป็นเมื่อตอนอายุ 12 ปี เป็นจักรยานเพรสสัน คันสีขาวของแม่ที่ฉันเอาไว้ปั่นไปซื้อขนมกับเช่าการ์ตูนที่หน้าปากซอย ไปได้ไม่ไกลกว่านั้นหรอก เพราะ รถราในเมืองใหญ่มากมายเหลือเกิน ยิ่งโตขึ้นพื้นที่ส�ำหรับจักรยานก็ยิ่งถูกเบียดเป็นเส้นบางๆ จางลง ทุกที และเมื่อถึงวันที่ท้องถนนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง เพรสสันคันเก่าของแม่ก็ต้อง จ�ำใจลาท้องถนนไปอย่างเงียบๆ ความทรงจ�ำดีๆ วัยเด็กย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อฉันได้มีโอกาสซื้อจักรยานของตัวเองครั้งแรกใน ชีวิต แต่กลับเป็นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็แปลกดีเหมือนกันนะ เมื่อก่อนเวลาใครพูดถึงประเทศนี้ฉัน จะนึกถึงดินแดนแห่งดอกทิวลิปและกังหันลม ไม่มีนิยามอะไร มากไปกว่านั้น จนวันที่มาเหยียบแผ่นดินผืนนี้จริงๆ สิ่งแรกที่ เห็นไม่ใช่ดอกทิวลิป แต่เป็นจักรยาน จักรยาน และจักรยาน เต็มท้องถนนทั่วทุกหนแห่ง โดยเฉพาะในเมืองอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองหลวงของ ประเทศและมีจ�ำนวนประชากรประมาณ 750,000 คน จาก ทีอ่ า่ นงานวิจยั ชิน้ หนึง่ มา จ�ำนวนจักรยานของเมืองนีป้ ลี า่ สุด คือประมาณ 600,000 คัน เอ้า...เข้าทางฉันเลยสิเนี่ย ภาพ จักรยานน้อยใหญ่ทวี่ งิ่ กันคึกคักเต็มถนนท�ำให้ฉนั หวนนึกถึง 102 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

ความรู้สึกอิสระและความสนุกสนานที่เคยสัมผัส แฮนด์รถจักรยานคันเก่าอีกครั้ง ส�ำหรับที่นี่จักรยาน เป็นพาหนะหลักในการเดินทางพอๆ กับรถยนต์และ ระบบขนส่งสาธารณะ คนดัตช์ใช้จักรยานไปท�ำงาน ไปเรียน ไปซื้อของ ออกก�ำลังกาย และแม้แต่ใช้ขี่เพื่อ จูงหมาเดินเล่น อ้อ...ไม่เว้นแม้แต่ตำ� รวจเวลาออกตรวจ ท้องที่ด้วย ไม่ว่าจะใส่สูทราคาแพง สวมเสื้อโค้ต หิ้ว กระเป๋าหลุยส์วิตตอง หรือสวมรองเท้าส้นสูงปรี๊ด คน ดัตช์ขี่จักรยานได้ชิลๆ แบบไม่มีเคอะเขิน

ยาน

ต�ำรวจดัตช์ก็ขี่จักร

สามเดือนต่อมาฉันพา “เคร็ก” ไปช่วย เลือกจักรยานคันแรกของตัวเองจากร้านในเมือง เคร็กเป็นฝรัง่ ทีเ่ ชือ่ ว่าตัวเองคือชาวเอเชียกลับชาติ มาเกิด เราจึงกลายเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ซี้ที่คุยกันได้ทุกเรื่อง ด้วยความที่ฉันขี่จักรยาน ของแม่ (แบบต้องเขย่งขา) มาตั้งแต่เด็ก ภาพ สมัยโน้นที่โดนเด็กแก๊งบีเอ็มเอ็กซ์เย้ยหยันยัง ติดตา และจนถึงตอนนี้หันไปทางไหนก็ยังเห็น จักรยานแม่บ้าน หรือเรียกให้อินเตอร์หน่อยก็ จักรยานส�ำหรับขีใ่ นเมือง (city bike) โฉบกันเต็ม ถนนจนเป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดมั ตอนนัน้ หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ขอแลแม้แต่หาง ตาอีก จึงหันไปเลือกจักรยานเสือภูเขา (mountain bike) สีแดงสดมาหนึ่ง คันเพือ่ สานฝันตัวเองให้เป็นจริงสักที ทัง้ ๆ ทีอ่ มั สเตอร์ดมั ไม่มภี เู ขาสักลูก ให้ปีน ถ้านักปั่นจักรยานมืออาชีพ ได้เห็นภาพน้องแดงของฉันแล้วอาจ หัวเราะก๊ากกับความเบบี๋ของมัน แต่สำ� หรับนักปัน่ แบบเอามันอย่าง ฉัน ได้เท่านี้ก็ “สุดยอด” แล้ว

เคร็ก

ฟอัมสเตอร์ดัม

นีรถไ จักรยานหน้าสถา

103 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมน์สาt English เล่ม 37 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


โดย กองบรรณาธิการ

ลับสมองประลองปัญญากับปริศนาภาษาอังกฤษ

ขอเชิญคุณผู้อ่านร่วมสนุกกับอังกฤษปริศนา โดยส่งคำ�ตอบของคุณมาตามที่อยู่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และวงเล็บ มุมซองว่า “ร่วมสนุกกับเกมอังกฤษปริศนา” ผูโ้ ชคดีจำ�นวน 5 ท่าน จะได้รบั รางวัลเป็นสือ่ การสอนชุด พูดอังกฤษในชีวติ ประจำ�วัน 1 (การส่งคำ�ตอบเข้ามาร่วมสนุก สามารถถ่ายเอกสารได้)

กลับมาพบกันอีกครั้งกับอังกฤษปริศนาค�ำถามจากเนื้อหาภายในเล่ม ค�ำตอบซ่อนอยู่ในคอลัมน์ต่างๆ ในฉบับนี้ ใครยังคิดค�ำตอบไม่ออกก็ลองกลับไปย้อนอ่านดูอีกครั้งได้ เจอค�ำตอบแล้วรีบส่งมาร่วมสนุกกับเรา คุณอาจเป็นผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจากเราไปครอง! 1. To pay a call means…. a) to visit someone b) to buy a new telephone c) to pay for a telephone bill

2. To get rid of your wrinkles is easy. Just … this serum to your face twice a day. a) paint b) apply c) lay

3. Somchai is studying for his Master Degree. Which statement is correct? a) He is studying at undergraduate level. b) He is studying at postgraduate level. c) He is not studying at postgraduate level. 107 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

อังกฤษปริศนา

ISSUE 37