นิตยสาร I Get English เล่ม 35

Page 1

»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

¡Ñº¹ÔµÂÊÒÃÊÓËÃ‫ﰌ‬ºà´ç¡ â´Â¾Õæè ¡‫§ﰇ‬ºÃ‫ﰅ‬³Ò¸Ô¡ÒÃ

2 ภาษา อังกฤษ-ไทย

Ê͹ÅÙ¡¾Ù´Íѧ¡ÄÉ »ÃÐ⤾¹é× °Ò¹ã¹ªÇÕ µÔ »ÃШÓÇѹ Super Parents ÊØ´ÂÍ´¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹¤¹à¡‹§ I can do. ˹·Ù Óä´Œ ¢Ñ¹é µÍ¹§‹ÒÂæ ·ÕËè ¹Ù¹ÍŒ ÂÊÒÁÒö·Óä´´Œ ÇŒ µÑÇàͧ Arts for Kids àÊÃÁÔ ÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡Òônj ÂÈÔŻРMy Verb ¤ÓÈ¾Ñ · ËÃÃÉÒ ¨Ñº¡ÃÔÂÒÁÒãÊ‹ÀÒ¾

 áÅÐà¡ÁÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ÀÒÂã¹àÅ‹Á

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ¤ÍÅÑÁ¹ì»ÃШөºÑº ปูพื้นฐานความรูเรื่องตัวเลขและรูปทรง Fun Fable ¹Ô·Ò¹Ê¹Ø¡ 2 ÀÒÉÒ เพิ่มพูนจริยธรรมและทักษะการ ÊѵÇì âÅ¡¹èÒÃÑ¡ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ªÕÇµÔ ÊѵÇìâÅ¡ ใช ชีวิตรวมกับผูอื่น My First Dictionary ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁàÅÁ‹ áá¢Í§Ë¹Ù ฝกทักษะการสังเกตและการจดจำ

● ●

2011

เพื่อดูตัวอยางหนังสือ

ฉบับที่ 35 : 1 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม

ÇҧἧáŌǷÕè

สแกน QR-Code

ÊÑÁÀÒɳì¤Ø³¾§ÉìÃÐ¾Õ àµª¾Ò˾§Éì ¼Ù¨é Ø´»ÃСÒÂá¹Ç¤Ô´ “à´ç¡ÊͧÀÒÉÒ ¾Íè áÁÊè ÃÒé §ä´”é

ปที่ 5

©ºÑº»°ÁÄ¡Éì

ISSUE #

35

อะไร ไมเ กง ทเ่ี ราขา หามนั เ

ตอ งว่ิงเ

ตุยตุย

พุทธชาติ พง

ศสุชาติ

iชีDวิตคนไทยในต i a rางแดน y

ตอน กับขาวชาวไกลบาน

เคล็ดลับ โทรศัพท นัดหมายธุรกิจกับ ชาวตางชาติ

พี่นุย

English Breakfast

ชวนขำกลิง้ กับ ภาษาอังกฤษ

สุดฮา

ประโยคเด็ด สำหรับ ซือ้ ตัว๋ รถโดยสาร

ในเมืองนอก

ขอโทษ และ เสียใจ เขียนอยางไร

ใหดูโปร

www.igetenglish.com

1 1 0 2 0 1


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ อมรรัตน์ รัตนวงค์ | วีริยา แผ่นสุวรรณ ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล | อารดา กันทะหงษ์ สุธัญญา สิงห์ครา | วนนิตย์ วิมุตติสุข กฤตยา พบลาภ | ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย์ เมืองจันทร์ | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน์ นพประไพ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: Risky Prepress พิมพ์ที่ :: TS Interprint ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787

ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชมได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีปีกระต่ายค่ะ ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับแรกของปี 2554 คงยังไม่สายเกินไปนักใช่ ไหมคะที่จะส่งมอบความปรารถนาดีให้กับคุณผู้อ่าน ประกอบกับ เดือนนีเ้ ป็นเดือนแห่งความรัก I Get English จึงมาพร้อมกับสิง่ ละอัน พันละน้อยที่อยากจะมอบให้คุณผู้อ่านแทนของขวัญจากเรา เปลี่ยนปีใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆ มาน�ำเสนอกัน เราจึงขอเปิดตัว 2 คอลัมน์อ่านสนุก คอลัมน์แรกมีชื่อเก๋ไก๋ว่า “iDiary (ไอไดอารี)” ไดอารี ชี วิ ต คนไทยไกลบ้ า นจากปลายปากกาของคุ ณ อารดา กันทะหงษ์ นักเขียนคนเก่งของเรา ไดอารีของเธอจะเฮฮา น�้ำตาซึม หรือประทับใจแค่ไหน ต้องตามเธอไปแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนได้ในคอลัมน์นี้เลยค่ะ อีกคอลัมน์ทขี่ อบอกว่าอ่านแล้วยิม้ ตามได้ไม่แพ้คอลัมน์แรกก็คอื “แฉ เรือ่ งฮาภาษาอังกฤษ” เขียนโดยพีน่ ยุ้ English Breakfast เป็นเรือ่ งราว ของภาษาอังกฤษหลุดๆ ที่เก็บตกมาจากคนรอบตัวของพี่นุ้ยนั่นเอง ส่วนใครทีก่ ำ� ลังมีความรัก (หรือก�ำลังอกหักอยู)่ เรามีเว็บไซต์เก๋ๆ เอา ไว้ให้คณุ บอกรัก ง้องอน หรือขอโทษคนรูใ้ จ แต่ถา้ ใครอารมณ์ศลิ ปิน อยากจะร้องเพลงรักแทนความรู้สึกก็ต้องคอลัมน์ Sing from Soul ความพิเศษอีกอย่างก็คือคอลัมน์ “Moving Movie” ซึ่งยกบางช่วง บางตอนจากภาพยนตร์รักแห่งปี “สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก” มาแปล เป็นภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้และความประทับใจจาก หนังเลยล่ะค่ะ และที​ี่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอลัมน์ “Interview” ตาม เราไปคุยกับคุณตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ ดีเจและพิธีกรคนเก่ง ได้ที่หน้า 38 ขอให้มีความสุขกับการอ่านและภาษาอังกฤษนะคะ แล้วพบกันครั้ง หน้าวันที่ 16 มีนาคม 2554 ค่ะ บรรณาธิการ


โดย กองบรรณาธิการ

พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์ ผู้เขียน แวววรรณ พุทธรักษา ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 199 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม + 1 MP3 มีผู้เรียนภาษาอังกฤษจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สนทนาได้อย่างง่ายๆ คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษจากเรื่องใกล้ตัวที่เกิด ขึ้นในชีวิตประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอ สื่อการสอนชุดนี้จึงเหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นฝึกพูดภาษา อังกฤษ ภายในเล่มรวบรวมเรื่องราว ประโยค และบทสนทนาที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันไว้มากมาย น�ำเสนอในรูปแบบ หนังสือ 4 สี เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและช่วยให้จดจ�ำเนื้อหาได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีซีดีเสียงจากเจ้าของภาษาไว้ให้ผู้เรียนฝึก ออกเสียงตาม สามารถฝึกพูดให้ช�ำนาญได้ด้วยตนเองทุกวัน

ROCK GUITAR ผู้เขียน โอ๊ด-อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 240 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม + 2 DVD ครั้งแรกที่โอ๊ด Street Funk Rollers ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในส่วนของกีต้าร์ที่อยู่ในเพลงของ Street Funk Rollers ว่ามีวิธีคิดและวิธีเล่นอย่างไร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานชิ้นนี้จะช่วย สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีและนักแต่งเพลงหลายๆ ท่านได้ เหมือน อย่างในวัยเด็กของผูเ้ ขียนทีบ่ ทเพลงต่างๆ ในยุคนัน้ ได้สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจจนหล่อหลอมให้กลายมาเป็น “โอ๊ด Street Funk Rollers” อย่างในทุกวันนี้

สะพายกล้องท่องเมืองเหนือ ผู้เขียน นายตากล้อง ส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ราคา 199 บาท รายละเอียด หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม + 1 DVD เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่อันดับต้นๆ ที่ทุกคนนึกถึงเมื่ออากาศหนาวเริ่มมา เยือน หนังสือและดีวีดีชุดนี้จะน�ำทางคุณไปท่องเมืองเหนือ สัมผัสความหนาวเย็น นั่งจิบ กาแฟกรุ่นๆ โต้ลมหนาวในบรรยากาศชิลๆ แวะเวียนไปถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง และ สถานที่แห่งความประทับใจอีกมากมายกว่า 20 แห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนให้ได้! หนาวนี้สะพายกล้องแล้วออกไป ถ่ายภาพกันเถอะ 71 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

หนังสือแนะน�ำ

มุมหนังสือน่าอ่าน


ISSUE#35

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน

5 A Trip to the World : Petra:

the Ancient Rock-Cut City of Jordan เพตรา: เมืองศิลาโบราณแห่งจอร์แดน 27 Right Writing : ประโยคขอโทษหรือ แสดงความเสียใจ 58 Reading Guide : The Hobbit 86 Science Zone : Do crabs have blood? ปูมีเลือดหรือเปล่า 93 Famous People : Sir Alexander Fleming: the Discoverer of Antibiotics เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง: ผู้ค้นพบยาปฏิชีวนะ

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

22 Chat with Jim : Making arrangements on

the telephone 36 ฝรั่งพูดคนไทยงง : Give or Take 45 ติดปากติดใจ : เมื่อต้องซื้อตั๋วรถโดยสารในต่างแดน 76 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษส�ำหรับการถามถึงงานอดิเรกเรื่องกีฬา 80 English Mind Map : การกล่าวลา

82 English in the Market :

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ส�ำหรับการซื้อ-ขายสินค้า

Food for Thought อาหารสมอง

12 Sing from Soul : รักไม่ต้องการเวลา โดย หนูนา

หนึ่งธิดา และ Need You Now by Lady Antebellum 16 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง : Ginger Hair 52 Inspirations : Recipe for a Happy New Year 59 Moving Movie : สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก 68 กลอนพาไป : i carry your heart with me 102 iDiary : บันทึกชีวิตของคนไทยในต่างแดน

สารบัญ

I GET Tutor

เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 31 Teacher’s Corner : ค�ำไทยไฮบริด 34 Word Power : Suffix “-able” 43 คลังค�ำ : ค�ำศัพท์เกี่ยวกับความ “กระตือรือร้น” 54 World Wide Word : In the Night of Eclipse 72 TOEIC Vocabulary : ศัพท์โทอิคน่ารู้ในหมวด Health (สุขภาพ)

78 Vocab Booster : Accessible

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

38 Interview : อะไรที่เราไม่เก่งต้องวิ่งเข้าหา ถ้าอยากเก่ง

ภาษาก็ต้องหมั่นฝึกฝน ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ 64 Cooking for Fun : พล่ากุ้ง 71 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 74 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน 83 Sport Mania : ภาษาอังกฤษน่ารู้ในกีฬากอล์ฟ 89 Cyber Eng. : บอกความรู้สึกให้คนพิเศษรู้ด้วยเว็บไซต์ http://www.bureauofcommunication.com 99 วัฒนธรรมไทย : ความฝัน 107 อังกฤษปริศนา : เกมวัดความเข้าใจท้ายเล่ม


โดย ณัฐวรรธน์

ท่องโลกไปกับ I Get English

เพตรา: เมือแงศห่งิลจอาโบร์ราแดณน

Petra is an ancient city

situated in the southwestern part of Jordan. Petra is spread out over an area of around 264,000 square metres. Its magnificence lies in the rock-cut architecture and the irrigation system which enables this desert city to deal with the problem of water shortages and flourish.

เพตราเป็นเมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ จอร์แดน เพตรามีเนื้อที่ประมาณ 264,000 ตารางเมตร ความอลังการ ของเพตราอยู่ที่สถาปัตยกรรมที่มี การเจาะภูเขาหินเข้าไป รวมทั้งการ วางระบบชลประทานซึ่งท�ำให้เมือง ทะเลทรายนี้สามารถรับมือกับการ ขาดแคลนน�้ำและพัฒนาความเจริญ รุ่งเรืองขึ้นมาได้

5|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

P

: the Ancient a r t e Rock-Cut City of Jordan A Trip to the World


Let’s read & write!

A Summary Origin of Petra It is generally assumed that Petra was built around the 6th century BC. It was the capital of the Nabataean Empire, which embraced the ancient Arab peoples of southern Jordan. The City grew wealthy dealing in spices over a network of trade routes that supported the transport of aromatics like incense and myrrh. It continued to thrive until AD 106. However, the universal truth is that things are impermanent and Petra was no exception. This city saw a decline when a big earthquake happened in AD 363. The magnitude of the earthquake inflicted severe damage to buildings and the main irrigation system.

ก�ำเนิดเพตราโดยสังเขป สันนิษฐานว่าเพตราสร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล โดยเป็นเมือง หลวงของจักรวรรดินาเบอเทียน ซึ่งเป็นชน เผ่าอาหรับโบราณทางตอนใต้ของจอร์แดน เมื อ งนี้ ร�่ ำ รวยขึ้ น มาจากเครื อ ข่ า ยการค้ า เครือ่ งเทศ รวมทัง้ ไม้หอมประเภทก�ำยานและ มดยอบ เพตรามั่งคั่งต่อเนื่องมาจนถึงคริสต์ ศักราช 106 อย่างไรก็ตาม สัจธรรมก็คอื สรรพ สิ่งล้วนไม่จีรัง ซึ่งเมืองเพตราก็ย่อมไม่มีข้อ ยกเว้น เมืองนีถ้ งึ ยุคเสือ่ มเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว ใหญ่ในปีคริสต์ศักราช 363 ความรุนแรงของ แผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้ กับสิง่ ก่อสร้างและระบบชลประทานหลักครับ 6|

www.iGetEnglish.com


ในโลกอันแสน กว้างใหญ่ ใบนี้ คงจะมีสถาน ที่สักแห่งที่คุณไปเยือนแล้วประทับ ใจจนอยากจะชวนเพื่อนๆ ไปสัมผัส สถานที่นั้นบ้าง ดังนั้น อย่าเก็บความ รู้สึกดีๆ ไว้คนเดียว มาเขียนบอกเล่า ความประทับใจให้เพื่อนๆ ได้รู้กันเถอะ

I Get English ขอเชิญชวนคุณผู้อ่าน เขียนความประทับใจของคุณที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยว จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ โดยเขียนส่งมาเป็นภาษาอังกฤษความยาว 1 ย่อหน้า (ไม่เกิน 10 บรรทัด) พร้อมรูปถ่ายของคุณในสถานที่นั้นๆ (ถ้ามี) เข้ามาที่ บริษัทส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55,57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ผู้โชคดีจ�ำนวน 1 ท่าน รับไปเลย หนังสือประสบการณ์จริงการใช้ภาษาอังกฤษในเมืองผู้ดี 1 เล่ม

7|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

ษ ศ เ ิ พ ม ร กMิ yจSpกecรial Trip to the World


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า แต่ละคอลัมน์สาtมEnglish เล่ม 35 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


โดย ณัฐวรรธน์

ฝึกสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

ประโยคขอโทษหรือ แสดงความเสียใจ มีปรัชญาชีวิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “คนที่ไม่เคย ท�ำอะไรผิด คือคนที่ไม่เคยท�ำอะไรเลย” ฉะนั้น ใน ระหว่างทีเ่ ราปฏิบตั งิ านต่างๆ จึงเป็นไปได้ทอี่ าจเกิด ความผิดพลาดและท�ำให้ผู้อื่นได้รับความไม่สะดวก ในสถานการณ์แบบนี้ การขอโทษหรือแสดงความ เสียใจจึงถือเป็นมารยาทที่จ�ำเป็น ในภาษาพูดนั้น การขอโทษสามารถใช้คำ� ง่ายๆ เช่น Sorry. ได้เลย แต่ ภาษาเขียนก็จะมีคำ� และโครงสร้างทีฟ่ งั ดูเป็นทางการ กว่า จะเป็นอย่างไรมาลองติดตามกันเลยครับ

27 |

www.iGetEnglish.com

I’m

sorr

y.

Let’s read & write!

Right Writing


Let’s read & write!

กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Apologise กลุ่มนี้คือประโยคที่สร้างขึ้นมาจาก apologise ซึ่งเป็นค�ำกริยาแปลว่า “ขอโทษ” โครงสร้างจะเป็นตาม นี้ครับ

Subject

would like to apologise to + คนที่เราต้องการขอโทษ

I ผม/ดิฉัน

would like to apologise to you. ต้องการขอโทษคุณ

Subject

would like to apologise for + เรื่องที่เราอยากขอโทษ

Peter and Jenny would like to apologise for being late. (หลัง for ต้องเป็นนามหรือ gerund กริยาเติม –ing) ปีเตอร์และเจนนี่ ต้องการขอโทษเรื่องที่มาสาย

ซึ่งถ้าคุณจะขอโทษใครในเรื่องอะไร ก็รวมบุพบททั้ง 2 ตัวเข้าไว้ในประโยคเดียวเลยก็ได้ครับ เช่น

>>I would like to apologise to you for yesterday’s disparaging comments.

ผมอยากขอโทษคุณเรื่องความเห็นในเชิงสบประมาทเมื่อวานนี้

ถ้าคุณจะย�้ำความหมายว่า ขอโทษจริงๆ ก็ให้เติมค�ำว่า profusely หรือ sincerely ไว้หลัง apologise ครับ ตัวอย่างเช่น >>The managing director would like to apologise profusely to all company staff for being embroiled in bribery scandals.

ท่านกรรมการผู้จัดการต้องการขอโทษพนักงานบริษัททุกท่านเป็นอย่างมากที่ไปพัวพันกับข่าวอื้อฉาว เรื่องการรับสินบน >>These hooligans would like to apologise sincerely for an act of vandalism.

อันธพาลเหล่านี้ต้องการขอโทษจากใจจริงเรื่องการท�ำลายสิ่งของสาธารณะ

28 |

www.iGetEnglish.com


โดย อารดา กันทะหงษ์ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

Buying rPtautibloinc Tickets Transpo

ะ ณ ร า ธ า ส ร า ส ย ด โ ถ ร ๋ ั ว เมอื่ ตอ้ งซอื้ ต

ใครๆ ก็บอกว่าชีวิตคือการเดินทาง แล้วก็เป็นการเดิน ทางทีม่ ที งั้ สุข เหงา เศร้า ตืน่ เต้นผสมปนกันไป การเดินทาง บางช่วงชีวิตของทุกคน จะต้องมีเสี้ยวหนึ่งที่เคยถูกจ�ำกัดอยู่ ในพื้นที่แคบๆ เวียนวนอยู่บนถนนสายเดิมๆ เข้าร้านเดิมๆ เจอผู้คนหน้าเดิมๆ พาลให้ใจดวงเดิมๆ ร�่ำๆ จะแอบเหงา และเฉาตามไปด้วยให้ได้ แต่ถ้าเป็นชีวิตของ “การเดินทาง ระหว่างท่องเที่ยวต่างแดน” ละก็ รับรองไม่มีช่องว่างให้เรา นั่งหง่าวหรอกค่ะ นั่นเพราะการเดินทางแบบนี้มักจะมีอะไร สนุกๆ ให้ลุ้นตลอดเส้นทาง ว่าแต่พร้อมจะกระโดดขึ้นรถ ไปด้วยกันหรือเปล่าคะ

45 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

ค�ำศัพท์ที่ควรทราบ ticket/pass = ตั๋ว บัตรผ่าน/บัตรโดยสาร

self-service ticket machine

= เครื่องจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

fare

= ค่าโดยสาร

route

= เส้นทาง

platform

= ชานชาลา

terminus/terminal

= สถานีปลายทาง

destination

= จุดหมายปลายทาง

via

= ผ่าน (หมายถึงแวะจอดหรือผ่านสถานีใด สถานีหนึ่งระหว่างเส้นทาง)

rush hour

= ช่วงเวลาเร่งด่วน

การเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในทวีป ยุโรปและทวีปอเมริกาก็คล้ายๆ กับเมืองไทย อันไหนเขามี เราก็มสี ร้างขึน้ มาสู้ สูสไี ม่มนี อ้ ยหน้า จะบนดินใต้ดนิ เราก็ทะลุ ทะลวงไปทั่วถึงทุกพื้นที่ได้เหมือนๆ กัน เพียงแต่การจะพาตัว เองขึ้นรถและกลับลงมา (หรือขึ้นไป) เหยียบพื้นดินได้อีกครั้ง โดยสวัสดิภาพได้หรือไม่นั้น นั่นแหละคือความสามารถเฉพาะ ตัวทีล่ อกเลียนกันไม่ได้ ติดปากติดใจฉบับนีจ้ งึ มีทปิ ดีๆ ส�ำหรับ การเดินทางในต่างแดนมาฝากค่ะ จะเทีย่ วยังไงให้สนุกและไม่ หลง มาดูกันเลย เมื่อลงจากเครื่องปุ๊บ เช็คอินที่พักปั๊บ อยากจะกระโดด จับรถเข้าเมืองแล้วใช่ไหมล่ะ ส�ำหรับมือใหม่หัดฉายเดี่ยว เรา ขอแนะน�ำให้เริม่ สะสมไมล์จากอะไรก็ตามทีอ่ ยู่ “บนดิน” ก่อน อย่าเพิง่ รีบร้อน ริอา่ นลงน�ำ้ หรือด�ำดินนะ บริการขนส่งสาธารณะ บนดินที่เราจะขอพูดถึงนี้ หลักๆ ก็คือ รถบัส (bus) รถไฟ (train) และรถราง (tram) หากไม่คนุ้ กับเจ้ายานพาหนะประเภท สุดท้ายนี้ ก็ลองจินตนาการลูกผสมระหว่างรถบัสกับรถไฟดูคะ่ หน้าตาคล้ายรถไฟแต่ไซส์มนิ ิ วิง่ ฉึกฉักอยูบ่ นรางเหล็ก แต่เป็น รางเหล็กเล็กๆ บนถนนคอนกรีตนั่นแหละค่ะ “รถราง” ทั้งรถ บัสและรถรางเหมาะกับคนทีไ่ ม่รบี ร้อน ต้องการชมทิวทัศน์รอบ เมือง และไม่หวั่นเรื่องฝนตกรถติด ส่วนรถไฟเป็นทางเลือกที่ เร็วขึ้นอีกนิด ใกล้ชิดธรรมชาติอีกหน่อย รถไฟเมืองนอกไม่ได้ มีไว้แค่ข้ามจังหวัดอย่างของเราเท่านั้นนะคะ บางสายในยุโรป ยังให้บริการเส้นทางภายในตัวเมืองนั้นๆ ด้วย หรือเรียกง่ายๆ ว่ารถไฟสายรอบเมือง (city rail) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นรถเองเป็น ประจ�ำอยูแ่ ล้ว จะเริม่ ต้นด้วยการด�ำดินสูอ่ าณาจักร ใต้พิภพเลยก็น่าสนุกดีค่ะ เครือข่ายรถไฟ ใต้ดินของเมืองใหญ่ๆ ในทวีปยุโรป และอเมริกาเป็นระบบการคมนาคม ทีค่ อ่ นข้างเชือ่ ถือได้ และรวดเร็วทีส่ ดุ (หากไม่หลง) มีภาษาอังกฤษหลายค�ำ ด้วยกันทีใ่ ช้เรียกระบบเครือข่ายนี้ เช่น metro, tube และ underground 46 |

www.iGetEnglish.com


00 Excuse me, how can I get to XXX?

ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันจะไปที่ XXX ได้ยังไง

00 Excuse me, what’s the best way to get to XXX from here?

ขอโทษนะคะ/ครับ จากที่นี่จะไป XXX ด้วยวิธีไหนดีที่สุด

00 Excuse me, which train/bus/tram goes to XXX?

ขอโทษนะคะ/ครับ มีรถไฟ/รถบัส/รถรางสายไหนไปที่ XXX บ้าง

เมื่อรู้ประเภทรถและเส้นทางแล้ว ต่อมาก็ ต้องตามหา “ตั๋วโดยสาร” ค�ำที่หมายถึงตั๋วโดยสาร ในภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ มี 2 ค�ำค่ะ คือ “ticket” กับ “pass” ตั๋วโดยสารของต่างประเทศเนี่ ยมีเป็นร้อยประเภทเลยล่ะ ตามแต่วา่ ประเทศไหนจะ สรรหาโปรโมชันใหม่ๆ ขึ้นมาได้ คุยยังไงก็ไม่หมด แน่ ดังนั้นเราจะขอพูดถึงเฉพาะตั๋วที่น่าจะได้ยินได้ เจอบ่อยๆ นะคะ โดยจะขอแบ่งง่ายๆ เป็นตั๋วระยะ สั้นกับตั๋วระยะยาว ตัว๋ ระยะสัน้ หรือตัว๋ ชัว่ คราวนีเ้ ราหมายถึงตัว๋ ส�ำหรับ การเดินทางครั้งเดียว ถ้าเป็นเที่ยวเดียวคือ ตั๋วขาไป อย่างเดียว หรือตัว๋ ขากลับอย่างเดียว เรียกว่า “single ticket” ส่วนแบบสองเทีย่ วคือตัว๋ ส�ำหรับทัง้ ขาไปและ ขากลับ เรียกว่า “return ticket/round-trip ticket” ส่วนมากถ้าซือ้ ตัว๋ แบบไปกลับราคาจะถูกกว่าตัว๋ เทีย่ ว เดียวจ�ำนวน 2 ใบอยู่นิดหน่อย ดังนั้นถ้าไม่มั่นใจว่า จะกลับเส้นทางเดิม ก็ซอื้ ตัว๋ เทีย่ วเดียวอีกครัง้ ตอนจะ กลับก็ได้ ตั๋วระยะสั้นอีกแบบที่เราสามารถเจอได้คือ “multi-journey saver ticket” หรือ “day ticket” คือตัว๋ ทีใ่ ช้ได้ตามเส้นทางทีก่ ำ� หนดเป็นจ�ำนวนกีเ่ ทีย่ ว ก็ได้ภายใน 1 วัน ตั้งแต่การขนส่งชนิดนัน้ เปิดบริการ จนปิดบริการ เป็นอีกทางเลือกทีเ่ หมาะส�ำหรับการเดิน ทางวันแรก ราคาก็จะแพงกว่าตั๋วแบบไปกลับอีกนิด หน่อย แต่ถา้ เพือ่ นๆ ไปอังกฤษละก็ เราขอแนะน�ำให้ 47 |

สอบถามราคาตั๋วทั้ง 3 แบบแล้วเปรียบเทียบกันก่อน ซื้อนะคะ เพราะบางครั้งตั๋วแบบ “single ticket” กับ “return ticket” ของเขาจะมีราคาเกือบเท่ากันเป๊ะ (คล้ายๆ กลยุทธ์การซือ้ ของ ชิน้ ทีส่ องจ่ายเพิม่ อีกบาท เดียว ยังไงยังงั้น) และบางครั้ง “return ticket” ก็ ราคาเกือบเท่า “day ticket” ด้วย ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของเมืองและบริษัทเดินรถในท้องถิ่นนั้นๆ ค่ะ หาก ช่างถามช่างสังเกตละก็ รับรองไม่ขาดทุนแน่ๆ ส�ำหรับนักเดินทางระยะสั้นที่แค่แวะมาเที่ยว เดี๋ยวเดียวก็กลับ หรือยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่เมืองนั้นๆ นานแค่ไหน แนะน�ำให้ซื้อตั๋วแบบวันเดียวส�ำหรับวัน นั้นๆ เพื่อดูลาดเลาท้องที่และกะระยะสปีดการเดิน ทางของตัวเองดูก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อตั๋วเป็นราย สัปดาห์ (weekly ticket/pass) หรือนานกว่านั้นนะ ตั๋วรายสัปดาห์น่ะฟังดูถูกกว่าก็จริง ค�ำนวณออกมา แล้วตกราคาเฉลีย่ ต่อวันคุม้ กว่า หลายคนคิดว่าถ้านัง่ รถกลับไปกลับมาวันละ 2-3 รอบก็ถอนทุนคืน แล้ว รอบทีเ่ หลือของวันนัน้ ๆ ก็กำ� ไรเห็นๆ แถมได้แพ็กเกจ เข้าพิพธิ ภัณฑ์ฟรีอกี ตัง้ ล้านเจ็ดแห่ง เริด่ ค่ะ! ว่าแล้วก็ ยอมทุม่ เงินก้อนใหญ่เพือ่ ส่วนลด และสุดท้ายก็พบว่า เอาเข้าจริงเจ๊กน็ งั่ รถได้แค่วนั ละเทีย่ วสองเทีย่ วแค่นนั้ เพราะการส�ำรวจแต่ละแห่งก็ใช้เวลาเอ้อระเหยหมดวัน ไปแล้ว แถมพิพิธภัณฑ์อะไรก็ไม่มีเวลาเข้า ก็เจ๊มัว

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

หากอยากรูว้ า่ จะเดินทางไปสถานทีท่ เี่ ราต้องการได้อย่างไร และด้วยวิธไี หนถึงจะเวิรค์ สุด จ�ำรูปประโยค เหล่านี้ไว้เลยค่ะ


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ เอไทม์ มีเดีย

ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ อะไรที่เราไม่เก่งต้องวิ่งเข้าหา ถ้าอยากเก่งภาษาก็ต้องหมั่นฝึกฝน 38 |

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ พงศ์สุชาติ ผู้หญิงร่างเล็ก หน้าทะเล้น ที่เห็นครั้งใดก็ พลอยอารมณ์ดีมีความสุขไปด้วย ยิ่ง ใครได้ฟังเสียงเธอในยามที่สวมบทบาท ดีเจ “ไก่คุ้ยตุ่ยเขี่ย” ทางคลื่นสถานีวิทยุ 94 EFM ระหว่างวันจันทร์-พุธ ตั้งแต่ เวลา 21.00-23.00 น. นับเป็นการ เพิ่มความประทับใจให้จดจ�ำ โดยเธอ มักจะถูกเรียกขานด้วยสรรพนามเก๋ๆ ว่า “อาตุ่ย” ใช่จะให้ได้ยินแค่เสียงใสๆ ทว่า “อาตุ่ย” ของน้ อ งๆ ยั ง มาเฮฮาหน้ า จอทุ ก วันศุกร์​์ ทางช่อง 5 ร่วมจ้อภาษา อังกฤษในฐานะผู้ร่วมด�ำเนินรายการดี มีสาระ “Chris Delivery” ถ้าใครเคยติดตามชมรายการ “Chris Delivery” คงจะเห็ น ด้ ว ยกั บ เราว่ า “อาตุ่ย” คนนี้มีความสามารถด้านภาษา อังกฤษมิใช่น้อย แต่เธอบอกว่า “สมัย เรียน วิชาภาษาอังกฤษได้เกรด 1” คุณเชื่อไหมคะ...?!?... 39 |

“อาตุ่ยเรียนจบมัธยมที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนจะมาศึกษา ต่อในกรุงเทพฯ ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว เห็นอาตุย่ ฟุดฟิดฟอไฟในรายการ Chris Delivery เนี่ยนะคะ แหม...ไม่อยากจะบอกเลยว่า สมัย เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้เกรด 1 (หัวเราะ) ซึ่ง พอคุณแม่เห็นเกรดแย่ ท่านเลยให้ไปเรียนพิเศษ ทันที ด้วยความที่ท่านอยากให้อาตุ่ยเก่งภาษา อังกฤษแบบเพื่อนบ้าง และคิดว่าภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่จ�ำเป็นในอนาคต อย่างเช่น ถ้าอยาก จะเป็นหมอก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษ เพราะต�ำรา เป็นภาษาอังกฤษหมด อาชีพค้าขายถ้าอยากจะ โกอินเตอร์กต็ อ้ งใช้ภาษาอังกฤษ ไม่วา่ อาชีพไหน ก็หนีไม่พ้นภาษาอังกฤษ แต่ตอนนั้นอาตุ่ยคิดว่า ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทีย่ ากและเหน็ดเหนือ่ ยมาก ไม่เหมือนอย่างวิชาเลขทีแ่ ค่ท�ำตามสูตรก็จบ สมัย เรียนเวลาเห็นเพื่อนเรียนเก่งมากๆ แทนที่จะเอา มาเป็นก�ำลังใจให้ตวั เองสู้ อาตุย่ กลับมาคิดให้ตวั เองท้อถอย และท�ำให้รู้สึกไม่อยากเรียนเลย แต่ พออาตุย่ เข้ามาเรียนทีจ่ ฬุ าฯ ภาษาอังกฤษก็เกรด ดีขึ้นนะคะ ได้ B ได้ C ซึ่งมันอาจจะเป็นผลมา จากที่คุณแม่ให้อาตุ่ยไปเรียนเสริมตอนนั้นก็ได้”

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

40 |

www.iGetEnglish.com


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า แต่ละคอลัมน์สาtมEnglish เล่ม 35 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


Food ShallforweThought talk?

iDiary

โดย อารดา กันทะหงษ์ ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน

ชีวิตคนไทยไกลบ้าน ตอน The Prelude... จุดเริ่มต้นของคนช่างฝัน

คืนวันเหมือนดอกไม้ กลีบดอกเคยอบอวล

ผ่านเลยไปไม่คืนหวน ก็เกลื่อนกล่นลงบนดิน

บทกวีสั้นๆ จากนักเขียนท่านหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วขึ้นต้นและจบลงอย่างไร แต่ฉันแอบท่องจ�ำได้ ติดใจมาตั้งแต่สมัยมัธยม ทุกสิ่งอย่างถูกกระแสแห่งเวลาพัดผ่านมาและผ่านไป สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คงมีเพียง รอยเท้าที่เราฝากไว้ตามรายทาง เมือ่ ดอกทองกวาวสีสม้ สดช่อสุดท้ายหน้ามหาวิทยาลัยบานสะพรัง่ รับลมร้อนทีก่ ำ� ลังเริม่ ระอุขนึ้ เรือ่ ยๆ การส่งคะแนนสอบปลายภาคตัวสุดท้ายของนักศึกษาให้กับคณะก็เสร็จสิ้นลงพอดี ฉันเก็บกระเป๋า แล้ว ก้าวขึ้นเครื่องไฟลท์สุดท้ายของวันตรงสู่อเมริกาทันที ใครจะรู้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้านั่งรถข้ามจังหวัดคนเดียว จู่ๆ เกิดลุกขึ้นมาคว้ากระเป๋าออกตามหาหัวใจตัวเองถึงอีกซีกโลกหนึ่งเพียงล�ำพัง พอเรียนจบที่อเมริกา จากอารมณ์หนีมาเรียนๆ เที่ยวๆ เดี๋ยวจะรีบกลับแล้วนะจ๊ะแม่จ๋า กลายเป็น ว่าไหนๆ ก็มาแล้ว ขอแวะไปต่อปริญญาอีกสักใบที่อังกฤษ เพื่อเรียนในสิ่งที่ฉันรัก ก่อนจะย้ายไปท�ำงาน ต่อที่เนเธอร์แลนด์อยู่หลายปี จนวันนี้เมื่อย้อนมองเส้นทางที่ย่างก้าวจากมา ถึงได้รู้ว่ามันไกลเกินกว่าจะ ถอยกลับไปภายในวันนี้วันพรุ่ง และยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปมองช่อทองกวาวต้นนั้นอีกครั้ง แต่ที่ แน่ๆ คือ ตอนนี้ฉันได้ท�ำให้คืนวันที่มีอยู่อบอวลเหมือนดอกไม้ และจะสะพรั่งบานอยู่เรื่อยไปตราบเท่า ที่ฉันใช้ความฝันรดแทนน�้ำ แล้วดอกไม้ของฉันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ที่อยากให้ใครสักคนได้ฟัง 102 |

www.iGetEnglish.com


หนึ่งในความทุกข์ของการจากบ้านและวิถีชีวิตที่เคยคุ้นมาไกล ใครมีประสบการณ์คงรู้ดีว่าทุกข์ไหน จะเท่า “การอดกินข้าวกับน�ำ้ พริก” หลังตืน่ ตาตืน่ ใจกับเนือ้ ลูกแกะ ขนมปัง กับน�ำ้ เกรวีไ่ ด้ไม่เกิน 2 อาทิตย์ จึงตระหนักว่าชีวิตจะอยู่รอดต่อไปอย่างสุขสวัสดีได้ก็ต่อเมื่อมี “ข้าว” ตกถึงท้องเท่านั้น ความจริงเรือ่ ง “ข้าว” ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่ในต่างประเทศหรอก วัฒนธรรมเอเชียเดีย๋ วนีเ้ ป็นเทรนด์ทกี่ ำ� ลัง อินสุดๆ ในเกือบทุกแขนงของโลกตะวันตก สัดส่วนร้านอาหารเอเชียก็สงู ขึน้ พอๆ กับผูค้ นทีโ่ ยกย้ายถิน่ ฐาน เข้าไป ขอเพียงหาไชน่าทาวน์ให้เจอเท่านั้นเป็นพอ ที่ไหนมีไชน่าทาวน์ ที่นั่นต้องมีข้าวให้กิน ตอนอยู่ที่อเมริกาก็ไม่เท่าไหร่ เพราะ โรงอาหาร (cafeteria) ของมหาวิทยาลัยมี ร้านอาหารจีนแบบสัง่ กลับบ้าน (takeaway) ให้ใช้บริการแทบทุกวัน แถมพักกับเพือ่ นคน ไทย ว่างๆ เราก็ชวนกันไปนั่งร้านเปิบข้าว เหนียวหมูปง้ิ ส้มต�ำ หรือหุงข้าวกินเองทีบ่ า้ น แต่พอย้ายไปอยูอ่ งั กฤษ ถึงได้รวู้ า่ ชีวติ ทีต่ อ้ ง “กินเพื่ออยู่” และไม่สามารถอยู่เพื่อกิน มัน เปรี้ยวและขมขนาดไหน

ไชน่าทาวน์

บทเรียนของคนเลือกนักมักได้แร่เริ่มต้นขึ้นตอนจะเปิดภาคการศึกษาใหม่ ความที่ไฟแรงอยาก เช่าบ้านอยูน่ อกเขตแคมปัส ติดต่อเจ้าของบ้านเช่าหลังไหนๆ ก็ไม่ถกู ใจ สุดท้ายก็เหลืออีก 3 วันวิกฤตก่อน ที่มหาวิทยาลัยจะเปิด เลยต้องกระหืดกระหอบไปติดต่อสโมสรนักศึกษา ขอเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย “ไซส์ใหญ่สุด พร้อมมุมครัว และห้องน�้ำส่วนตัวนะคะ” ค�ำตอบที่ได้ก็ไม่อ้อมค้อมเช่นกัน โชคดีที่มีเหลือ อยู่หนึ่งห้อง เพราะเพิ่งมีคนสละสิทธิ์ออกไป “สเป็คห้องตรงข้ามกับทุกอย่างที่ขอมาจะเอาอยู่ไหม?”

“เอ่อ...ไม่อยากเอาก็ต้องเอาค่ะ”

และแล้วค�ำว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในครัวก็เริ่มต้นขึ้น หอพักแต่ละชั้นประกอบด้วยห้องพัก 12 ห้อง ฉันต้องแชร์ห้องน�้ำ 2 ห้อง และครัว 1 ห้องร่วมกัน ภายในห้องครัวมีเตาแก๊ส 1 ตัว อ่างล้างจาน 1 อ่าง เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง และตู้เย็น 2 ตู้ อาจเป็นความบังเอิญหรือพรหมลิขิต ที่หอพักชั้นนี้มีนักศึกษา จีนอยู่ถึง 10 คน ฉันคนไทย 1 คน และนักศึกษาอังกฤษอีก 1 คน ทุกๆ วันแก๊งโก๋ตี๋กี๋หมวยจะนั่งสังสรรค์ กันในห้องครัวเสมือนเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จะใช้เตาหรืออ่างล้างจานแต่ละทีก็ไม่ สะดวก แถมยังทิ้งข้าวของไว้เลอะเทอะทุกหย่อมหญ้า ตั้งแต่อ่างล้างจานไปจนพื้นครัว สุดท้ายกระทะ 103 |

www.iGetEnglish.com

Food ShallforweThought talk?

ตอนที่ 1 Eat It up! กับข้าว... ชาวไกลบ้าน


I Get Focus

แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ โดย สมิตา หมวดทอง

เรียนอังกฤษขำ�ๆ กับพี่นุ้ย English Breakfast

ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน ชื่อนั้นส�ำคัญนะจะบอกให้ ฝรั่งกับไทยเข้าใจผิดกันนักต่อนักแล้วด้วยเรื่อง “ชื่อ” เพราะชื่อของเราในภาษาหนึ่ง อาจจะไปมีความหมาย (ประหลาดๆ) ในอีกภาษาหนึ่งได้ เรื่องฮาในวันนี้มีต้นตอมาจาก “ชื่อ” ของสาวน้อยนางหนึ่งนามว่า “พร” สมศักดิ์ นักเรียน (เพิ่งเคยไป) นอกก�ำลังเล่น Facebook กับพร เพื่อนของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองไทย โดยมีฝรั่งนายหนึ่งที่พักร่วมห้องเดียวกับเขามาแอบเมียงมองอยู่ด้านหลัง ฝรั่ง: Wow! Porn! I don’t know that you like this sort of things? (ว้าว Porn ไม่รู้นะเนี่ยว่านายชอบอะไร แบบนี้ด้วย) สมศักดิ์: Sort of what? (แบบไหนเหรอ) ฝรั่ง: Sort of sexy curvy girls!!! (ก็แบบสาวๆ ที่ XX น่ะสิ) Can I have a look at that? (ขอดูหน่อยนะ)

74 |

www.iGetEnglish.com


า 40.ฉบับที่ 1-7 ราค

คา 50.ฉบับที่ 13-34 รา

คา 45.ฉบับที่ 8-12 รา

เล่มล่าสุด


โดย กองบรรณาธิการ

ลับสมองประลองปัญญากับปริศนาภาษาอังกฤษ ขอเชิญคุณผู้อ่านร่วมสนุกกับอังกฤษปริศนา โดยส่งคำ�ตอบของคุณมาตามที่อยู่ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และวงเล็บ มุมซองว่า “ร่วมสนุกกับเกมอังกฤษปริศนา” ผูโ้ ชคดีจำ�นวน 5 ท่าน จะได้รบั รางวัลเป็นสือ่ การสอนชุด พูดอังกฤษในชีวติ ประจำ�วัน 1 (การส่งคำ�ตอบเข้ามาร่วมสนุก สามารถถ่ายเอกสารได้)

ฉบับนี้เป็นค�ำถามที่ประยุกต์จากเนือ้ หาใน I Get English ฉบับที่ 35 มาทดสอบความ จ�ำและความไวของสายตากันค่ะ ใครที่น ึกค�ำตอบไม่ออก ก็สามารถพลิกกลับไปหาค�ำตอบที่ ซ่อนอยู่ในเล่มได้ แล้วอย่าลืมว่ามีของรางวัลรอคุณอยู่ ท�ำเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกกันนะคะ 1. “The movie gave my sister a nightmare.” Which sentence has the same meaning as the given sentence? a) My sister had a good dream because of the movie. b) My sister had a bad dream because of the movie. c) My sister slept tight all night because of the movie.

2. If you want to buy a ticket to a place and back again, you should buy … a) a round-trip ticket b) a single ticket c) a travel ticket

3. Jason : I’m too tired to cook. I may have a Chinese takeaway tonight. What does Jason plan to do tonight?

a) He plans to eat out at a Chinese restaurant. b) He plans to buy a Chinese meal from a restaurant to eat at home. c) He plans to go away for dinner at his Chinese friend’s home. 107 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

อังกฤษปริศนา

ISSUE 35


»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

¡Ñº¹ÔµÂÊÒÃÊÓËÃ‫ﰌ‬ºà´ç¡ â´Â¾Õæè ¡‫§ﰇ‬ºÃ‫ﰅ‬³Ò¸Ô¡ÒÃ

2 ภาษา อังกฤษ-ไทย

Ê͹ÅÙ¡¾Ù´Íѧ¡ÄÉ »ÃÐ⤾¹é× °Ò¹ã¹ªÇÕ µÔ »ÃШÓÇѹ Super Parents ÊØ´ÂÍ´¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹¤¹à¡‹§ I can do. ˹·Ù Óä´Œ ¢Ñ¹é µÍ¹§‹ÒÂæ ·ÕËè ¹Ù¹ÍŒ ÂÊÒÁÒö·Óä´´Œ ÇŒ µÑÇàͧ Arts for Kids àÊÃÁÔ ÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡Òônj ÂÈÔŻРMy Verb ¤ÓÈ¾Ñ · ËÃÃÉÒ ¨Ñº¡ÃÔÂÒÁÒãÊ‹ÀÒ¾

 áÅÐà¡ÁÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ÀÒÂã¹àÅ‹Á

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ¤ÍÅÑÁ¹ì»ÃШөºÑº ปูพื้นฐานความรูเรื่องตัวเลขและรูปทรง Fun Fable ¹Ô·Ò¹Ê¹Ø¡ 2 ÀÒÉÒ เพิ่มพูนจริยธรรมและทักษะการ ÊѵÇì âÅ¡¹èÒÃÑ¡ ÃÙ¨Œ ¡Ñ ªÕÇµÔ ÊѵÇìâÅ¡ ใช ชีวิตรวมกับผูอื่น My First Dictionary ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁàÅÁ‹ áá¢Í§Ë¹Ù ฝกทักษะการสังเกตและการจดจำ

● ●

2011

เพื่อดูตัวอยางหนังสือ

ฉบับที่ 35 : 1 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม

ÇҧἧáŌǷÕè

สแกน QR-Code

ÊÑÁÀÒɳì¤Ø³¾§ÉìÃÐ¾Õ àµª¾Ò˾§Éì ¼Ù¨é Ø´»ÃСÒÂá¹Ç¤Ô´ “à´ç¡ÊͧÀÒÉÒ ¾Íè áÁÊè ÃÒé §ä´”é

ปที่ 5

©ºÑº»°ÁÄ¡Éì

ISSUE #

35

อะไร ไมเ กง ทเ่ี ราขา หามนั เ

ตอ งว่ิงเ

ตุยตุย

พุทธชาติ พง

ศสุชาติ

iชีDวิตคนไทยในต i a rางแดน y

ตอน กับขาวชาวไกลบาน

เคล็ดลับ โทรศัพท นัดหมายธุรกิจกับ ชาวตางชาติ

พี่นุย

English Breakfast

ชวนขำกลิง้ กับ ภาษาอังกฤษ

สุดฮา

ประโยคเด็ด สำหรับ ซือ้ ตัว๋ รถโดยสาร

ในเมืองนอก

ขอโทษ และ เสียใจ เขียนอยางไร

ใหดูโปร

www.igetenglish.com

1 1 0 2 0 1