Page 1

50

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปท่ี 6 l ฉบับที่ 50 : 1 - 31 ตุลาคม 2555

IS S N 1905- 6524

ราคา 30 บาท

1 2 1 0 0 1 www.igetenglish.com

652403 771905 9

30.00 B. 8

ปท่ี 6 ฉบับที่ 50 : 1 - 31 ตุลาคม 2555 ISSUE #


ETeam ditorial เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : วันศิริ ทองใบ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

Editor’s Talk

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน

ในระหว่างปิดเล่ม I Get English ฉบับนี้ นอกจาก ทีมงานจะจดจ่ออยู่กับการท�ำนิตยสารอย่างเคยแล้ว ยังมี ความกั ง วลอี ก อย่ า งงอกเงยขึ้ น มาสื บ เนื่ อ งจากปั จ จั ย ภายนอกนัน่ ก็คอื “น้องฝน” ฝนทีต่ กหนักขึน้ และถีข่ นึ้ ทุกวัน ในช่วยปลายฤดูฝนอย่างนี้ คอยกระตุ้นเตือนให้ชาวไทย นึกถึงภาพของ “น้องน�้ำ” จ�ำนวนมหาศาลเมื่อปีที่แล้ว ทีมงานขอส่งก�ำลังใจไปยังผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะอย่าง วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข ยิ่งพี่ๆ น้องๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศที่โดนน้องน�้ำโจมตี กฤตยา พบลาภ | รังสิมา ตันสกุล ไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ขอเป็นก�ำลังใจให้พวกเรา ศิริพร วิจิตรธรรมรส ร่วมกันฝ่าวิกฤตินี้ไปได้อีกครั้งค่ะ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด อีกประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันมากในปีนี้ และก็ พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ คงจะเป็นแกนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางของประเทศ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ นับจากนี้ ก็คอื เรือ่ งของการน�ำประเทศเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง ชัว่ โมงนีถ้ า้ ใครยังไม่รวู้ า่ ASEAN คืออะไรนี่ จัดว่าเชยมากๆ กฤติญาดา จันทร์วงษ์ เลยนะคะ (แต่ไม่เป็นไรค่ะ เราได้น�ำเสนอสกู๊ปพิเศษว่าด้วย แยกสี : MIS ความส�ำคัญของอาเซียนและความเกี่ยวเนื่องกับ ภาษา พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี อังกฤษไว้ในฉบับที่ 45 แล้ว ตามไปหาอ่านกันได้ค่ะ) ด้วย ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด เหตุนี้ คอลัมน์ยอดฮิต A Trip to the World จึงได้จัดท�ำซีรีย์ ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น เพื่อ 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แนะน�ำให้ท่านผู้อ่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ รวมทั้ง แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนดียิ่งขึ้น โดยฉบับนี้เริ่ม โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กันที่ “นครวัดแห่งกัมพูชา” ใครที่ชอบการท่องเที่ยวเชิง โทรสาร : 0-2294-8787 วัฒนธรรมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร. 08-1815-3107 ปิดท้ายด้วยคนดังประจ�ำฉบับของเรา คุณเต๋อสิริมา ประเสริฐ : โทร. 08-1625-4449 ฉันทวิชช์ ธนะเสวี นักแสดงและนักเขียนบทคนเก่ง ที่จะมา อรทัย เจริญผล : โทร. 08-1171-7925 พูดคุยกับเราเกี่ยวกับเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษและ วุฒิพร พละทรัพย์ : โทร. 08-1904-1423 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คุณเต๋อบอกว่าภาษา ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น อังกฤษไม่เป็นปัญหากับเขาเท่าไร ติดอยูน่ ดิ เดียวตรงทักษะ ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่ การพูดที่ไม่ค่อยถนัด แต่ก็มีวิธีแก้ไขได้ เคล็ดลับ style เต๋อ iGetEnglish@hotmail.com จะเป็นอย่างไร พลิกไปอ่านในได้ Interview นะคะ) แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

บรรณาธิการ


E T N N TS O C

ISSUE #50

Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 18 A Trip to the World : ASEAN Cultural

Tours Series # 1 Angkor Wat, Cambodia ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนที่ 1 นครวัด ประเทศกัมพูชา 24 Science Zone : What Is Jet Lag? เจ็ตแล็ก คืออะไร 62 Reading Guide : A Reliable Wife

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 28 Cooking for Fun : มะพร้าวแก้ว 30 Interview : วิธีฝึก Speaking แบบเต๋อ 39 กิจกรรม 10 ค�ำบรรยายภาพ : กิจกรรม ชิงรางวัลประจ�ำฉบับ

50 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจของคุณ

6 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : Don’t Give Up. 10 คุยกับครูเคท : จะสอนผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นภาษาอังกฤษ ได้อย่างไร

14 Speak It Wright : Good Health, Good English, Good Life

26 ศัพท์ (น่า) สน : Sick 52 ติดปากติดใจ : ประโยคติดปากเมื่อเข้าร้านท�ำผม 56 ฝรั่งพูดคนไทยงง : A little bird told me.

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 35 Better English with iFAST : เทคนิคพิชิตข้อสอบ ตอนที่ 4 : Note-Taking 40 คลังค�ำ : ขอร้อง

42 Teacher’s Corner : ว่าด้วยข้อสอบ 51 Word Power : -ise, -ize

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

67

Food forอาหารสมอง Thought 45 Moving Movie : Dr. Seuss’ The Lorax

คุณปู่โลแรกซ์ มหัศจรรย์ป่าสีรุ้ง 58 iDiary : ไดอารีชีวิตคนไทยในต่างแดน ตอน Hands-down Victory เชียร์กีฬา (ชิล ชิล) ระดับโลก


+ หนังสือเสริมทักษะ 13 เลม


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we ภาษาอังกฤษนอกกรอบ talk? เรื่อง แอนดรูว์ บิ๊กส์

Don’t Give Up นักร้องคนโปรดของผมคือ Kate Bush เธอเป็นนักร้องที่ ออกอัลบั้มมา 30 ปีแล้ว ถ้าอยากรู้ว่าผมชอบดนตรีแนวไหน ลอง หาเพลง Running Up That Hill หรือ Wuthering Heights ของ เธอมาฟังนะครับ

แต่วันนี้ไม่ได้มาเพื่อเผยแพร่ดนตรีเพราะๆ อย่างเดียวครับ มีเพลงหนึ่งของ Kate Bush ที่คนไทยต้องชอบแน่ๆ คือ Don’t Give Up เพราะเกี่ยวข้องกับการให้ก�ำลังใจ บอกให้เข้มแข็ง อดทน และอย่า ยอมแพ้ ซึ่งเนื้อเพลงเต็มไปด้วยค�ำปลอบใจเป็นภาษาอังกฤษ 6 | I Get English


S

hall คุยกับครูเคท we งกฤษ talk? ไขปัเรื่อญง หาภาษาอั ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย

จะสอนผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้น ภาษาอังกฤษได้อย่างไร ฉบับนี้มีคุณครูถามเข้ามาค่ะว่าจะต้อง สอนนักเรียนผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นภาษาอังกฤษ จะสอนอย่างไรดี การสอนด้วยวิธีธรรมชาติอย่างที่ ครูเคทสอนอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาครูเคท จะเป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะทีส่ ดุ เพราะผูใ้ หญ่นนั้ แก่ เกินกว่าจะเริ่มนับหนึ่งและเรียนแกรมมาร์กัน ใหม่ อย่าลืมว่าที่เขาพูดไม่ได้ก็เพราะเกลียด แกรมมาร์นี่แหละค่ะ

10 | I Get English


S

hall Speak It Wright we ภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว talk? เรื่อง คริสโตเฟอร์ ไรท์

h t l a e H od

o G English d o Go e

G

14 | I Get English

f i L d o o


L

et’s A Trip to the World read & ท่องโลกไปกับ I Get English write! เรื่อง ณัฐวรรธน์

ASEAN Cultural Tours Series ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน asean

#1

Angkor Wat, Cambodia

นครวัด ประเทศกัมพูชา

18 | I Get English


Recently, it seems that the ASEAN Community has been a widely-discussed topic, particularly the ASEAN’s economic pillar. However, it is worth remembering that there are the other two pillars we must also include in order to make our regional cooperation closer still: the security and socio-cultural pillars. This column, consequently, is going to focus on the latter. Nine issues after this one, we will be visiting certain culturally interesting attractions within Thailand, as well as the entire community of our ASEAN neighbours. Let me start at the country sharing the southeastern border with Thailand. That nation is, of course, Cambodia. Our destination is the ancient city of temples called Angkor Wat. ในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าเรื่องประชาคมอาเซียนจะเป็นหัวข้อที่ พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสาหลักของอาเซียน ในส่วนของเศรษฐกิจ แต่อย่าลืมว่าการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคกันอย่าง ใกล้ชิดมากขึ้นในครั้งนี้ยังมีเสาหลักอีกสองเสาที่เราต้องค�ำนึงถึง คือ เสาหลักในด้านของความมั่นคงและสังคมวัฒนธรรม ซึ่งใน คอลัมน์นี้เราจะมาลงลึกกันในส่วนสุดท้ายครับ โดยใน 9 ฉบับ หลังจากนี้ จะเป็นการพาคุณไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มีความน่าสนใจ ทางวัฒนธรรมของบ้านเราและเพือ่ นบ้านในอาเซียนทีเ่ หลือทัง้ หมดกัน ครับ โดยเริม่ จากประเทศทีม่ พี รมแดนติดกับบ้านเราทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ก่อนนั่นก็คือ กัมพูชา โดยสถานที่ที่เราจะไปเยือนก็คือเมือง ศาสนสถานโบราณชื่อว่านครวัด I Get English| 19


I

GET Interview เรื่อง กองบรรณาธิการ Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

เต อ ๋ ฉันทวิชช์

ธนะเสวี วิธีฝึก

speaking สไตล์เต๋อ

30 | I Get English


ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องกวน มึน โฮ หลังจากที่ตัวละครของเต๋อ ทิ้งหนูนาไว้ที่รถแล้วกลับมาที่ โรงแรม เต๋อพยายามถามหาหนูนากับพนักงาน โรงแรม แต่พูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง เต๋อคิดว่า ณ สถานการณ์ตอนนั้น ภาษาอังกฤษสำ�คัญอย่างไรคะ “ถึงผมจะพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ในฐานะ นักแสดงผมต้องมีความเชื่อว่าผมพูดไม่ได้ ณ เวลา นัน้ ผมรู้สึกอึดอัดมากครับ ผมอยากถามเขาว่า เห็น ผู้หญิงที่มากับผมไหม ผู้หญิงรูปร่างแบบนี้นะ มัน เป็นค�ำพูดง่ายๆ แต่กลับบอกให้เขาเข้าใจไม่ได้ จึง เกิดเป็นความอึดอัด โมโห เครียด แล้วก็โทษตัวเอง ผมรูส้ กึ ว่าถ้าตัวละครตัวนัน้ เก่งภาษาอังกฤษกว่านีก้ ็ คงคุยรู้เรื่องไปแล้ว ในชีวิตจริงภาษาอังกฤษส�ำคัญ มากนะครับ ถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเราไม่รภู้ าษา อังกฤษเลย ทักษะการเอาตัวรอดมันจะลดลงไป ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ส�ำหรับฉากนั้นถ้าพูด ภาษาอังกฤษได้ เรื่องราวต่อไปก็จะไม่เกิด แล้วมัน ก็จะไม่สนุกน่ะสิครับ (หัวเราะ)”

Idol ในการเรียนและการทำ�งาน ของเต๋อคือใคร “นิชคุณแล้วกันครับ เขาเป็นตัวอย่างที่ดี ในเรื่องของความพยายามและความขยันขันแข็ง เขาคือคนไทยคนหนึ่งที่ไปอยู่เกาหลี ต้องฝึกพูด ฝึกเต้น ฝึกร้องเพลงแบบเกาหลี ซึ่งทั้งหมดนี้เขา จะท�ำไม่ได้เลยถ้าไม่รู้ภาษาเกาหลี เพราะฉะนั้น เขาต้องพยายามมากกว่าคนเกาหลี นิชคุณต้อง ไปเรียนภาษาเพือ่ ทีจ่ ะมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเกาหลี ให้ได้ ผมอยากได้ไฟและความขยันขันแข็งของเขา มาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับ” I Get English| 33


Call Center 0-2294-8777

Ò É Ò À 2 Ç Ñ Ã ¤ º Í Ã ¤ § ÊÃŒÒ Å Ò º Ø ¹ Í Ò Œ ¢ à ¹ Í ‹ ¡ ¡ Ù Å É Ä ¡ § Ñ Í Ê͹ÀÒÉÒ

àÃÂÕ Ã¨ÙŒ¹¡Ñ Í¡ºÑ ¡ÑÍ¡Ñ ÉÉÃÀÃÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·§Ñé 26 µÇÑ

A-Z (Alphabet)

¾ÃÍŒ Á¤ÓÈ¾Ñ º·ÃᏠÃÅ´ÐÒ»¼ÍçÐà¾âÂÍ×è ¤¹·áÊÕè§Ò‹ ¹Â¹µ‹Ò‹ÍáѡÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ¼Ò‹ ¹

¤Óèٌ¤¡Ñ ³Ø ¡ºÑ ¤ÈÓ¤¾Ñ³Ø È·¾Ñ · à ¾Í×è ºÍ¡Å¡Ñ É³Ð¢Í§µÇÑ àÃÒ (Adjective)

áÅÐà¾Í×è ¹ÍÂÒ‹ ¾§§ÃÒ‹ ÍŒ ÂÁæÀâÒ´¾Â»ÁÃµÕ Ð¡ÑÇÍͺÂÒ‹ §»ÃÐâ¤

¤Ê¹Ó¡Ø ¡Ê¹ÃÒÂÔ ¹¡ÒºÑ ¡ÒÃàÃÂÕ ¹Ã¤ÙŒ Ó¡ÃÂÔ Ò (Verb)

Õ訴¨Ó§Ò‹ Âà¾Í×è ãËŒ¹ÍŒ §æ · æ ¹ é Ñ Ê ¤  â Ð Ã » º Ñ ¡ Á Í Œ à ¾ ºÍ¡àÅÒ‹ ¶§Ö ¡ÃÂÔ ÒµÒ‹ §æ ¢Í§µ¹àͧ䴌 ÊÒÁÒö

ISBN 978-616-527-361-9 ÃÒ¤Ò 59.-

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


I

Better English withเก่งภาษากั iFAST บไอฟาส GET เรื่อง ดร.วาทิน เฉลิมดำ�ริชัย Tutor

4 ทักษะจ�ำเป็นในการสอบ ตอนที่ 4

Note-Taking ทักษะสุดท้ายที่จ�ำเป็นมากๆ ในการท�ำ ข้อสอบก็คือการ Take Notes ครับ เพราะ จะท�ำให้เราสามารถทีจ่ ะจดจ�ำข้อมูลได้ดขี นึ้ และ เป็นระบบมากขึ้นด้วยนะ ตอบค�ำถามได้เร็ว ขึ้นแถมเอาไปใช้ในการท�ำงานได้ด้วยสิ ว้าว.. ไม่รู้ไม่ได้แล้ว เราลองมาดูกันดีกว่าว่าต้อง ท�ำไงกันบ้าง

Guidelines for Effective Note-Taking

การจดโน้ตที่ดีไม่ใช่ว่าจดทุกค�ำพูดหรือ จดให้ได้มากที่สุดนะครับ การจดที่ดีนั้นควรจะ ต้อง 1) จับใจความส�ำคัญหรือ main ideas ได้ 2) แยกแยะว่าข้อมูลไหนส�ำคัญหรือไม่ส�ำคัญกับ เรา (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์) 3) หาสไตล์ในการจด ที่เหมาะกับตัวเรา (มีรายละเอียดให้ตอนหลัง) 4) จดข้อมูลในรูปแผนภาพหรือตารางเพื่อให้แยกแยะ ข้อมูลได้ง่าย และ 5) ถ้าเป็นไปได้ พยายามจดด้วย ค�ำพูดของเราเองจากความเข้าใจ

ส่วนใหญ่เราจะจดโน้ตตอนท�ำข้อสอบอ่าน หรือฟัง ซึ่งก็อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้าง มาดู เทคนิคในการจดโน้ตส�ำหรับการอ่านและการฟัง กันครับ

Note-Taking for Reading ส�ำหรับการ take notes จากการอ่านนะ ครับ ก่อนอืน่ เลยก็ตอ้ งพยายามเข้าใจภาพรวมก่อน รวมถึงวัตถุประสงค์และการเรียบเรียงข้อมูลของ reading passage ที่เราอ่าน หัวข้อเรื่อง (title) และย่อหน้าต้นๆ จะเป็นตัวช่วยที่ดี ถ้าเราเข้าใจ ว่าคนเขียนเขียนท�ำไมและการเรียบเรียงข้อมูลเป็น อย่างไร เราจะสามารถ take notes ที่ท�ำให้เข้าใจ เนื้อหาได้เร็วและน�ำไปสู่การหาค�ำตอบที่ถูกต้อง ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาครับ เพราะปัญหาอันหนึ่ง ของการท�ำข้อสอบในส่วนของ Reading คือท�ำ ไม่ทันนั่นเอง.. I Get English| 35


S

hall ฝรั่งพูดคนไทยงง we ศัพท์ - สำ�นวนที่ฝรั่งพูดทีไร คนไทยเข้าใจผิดทุกที talk? เรื่อง ณัฐวรรธน์

A little bird told me

56 | I Get English


นิตยสาร I Get English รวมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

พิเศษ!! เพียงรวบรวมรายชื�อสมัครสมาชิกพรอมกัน ในนามโรงเรียน / หนวยงาน

เพียงรวบรวมรายชือ� นักเรียน / บุคลากร สมัครสมาชิกนิตยสาร I Get English พรอมกัน ในนามของโรงเรียน/หนวยงาน

I Get English ยินดีมอบ 20% (ของคาสมัครสมาชิกตามจำนวนที่สมัคร*) คืนใหแกหมวดภาษาอังกฤษของโรงเรียน หรือฝาย กิจกรรมของหนวยงาน เพือ� นำไปใชเปนทุนสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษของโรงเรียนหรือ หนวยงานนั้นๆ

1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกแบบเปนกลุม

สมัครสมาชิกนิตยสารราย 1 ป (12 เลม) 360 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท สมัครสมาชิกนิตยสารราย 2 ป (24 เลม) 720 บาท x จำนวน ......... คน รวมเปนเงิน .................. บาท ตองการเริม่ รับนิตยสารตัง้ แตฉบับที่ ........................................................................................................................

2. ขอมูลโรงเรียน/หนวยงาน

I Get English จะจัดสงนิตยสารไปยังตัวแทนตามที่อยูและขอมูลติดตอที่ระบุไวตอไปนี้เทานั้น โดยทางตัวแทนจะเปนผูกระจายนิตยสารใหกับสมาชิกภายในกลุมเอง 2.1 ชือ่ ตัวแทนจากโรงเรียน/หนวยงาน ................................................................................................................... 2.2 ชือ่ โรงเรียน/หนวยงาน .................................................................................................................................. 2.3 ทีอ่ ยูส ำหรับจัดสงนิตยสารและออกใบเสร็จรับเงิน ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 2.4 โทรศัพท ..................................................................................................................................................... 2.5 อีเมล .........................................................................................................................................................

3. ขอมูลสำหรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

โปรดกรอกขอมูลใหชัดเจน I Get English จะสงมอบทุนสนับสนุนฯ ในรูปแบบเช็คเงินสด โดยจะจัดสง ทางไปรษณียแบบดวนพิเศษ (EMS) หลังจากที่โรงเรียน/หนวยงานไดรับนิตยสารฉบับแรกแลว 3.1 เช็คสั่งจายในนามของ .................................................................................................................................. 3.2 เพื่อใชในกิจกรรม ........................................................................................................................................ *จำนวนสมัครสมาชิกขัน้ ต่ำ 30 คน **ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการสงเสริมการขายโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ***รายการสงเสริมการขายสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555

โรงเรียน/หนวยงานที่สนใจ ติดตอรับสิทธิในการสมัครแบบกลุมไดโดยตรงที่หมายเลข

0-2294-8777


นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2555 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง)

ฟรี! ค่าจัดส่ง

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 65


 ช ช ิ ว ัฉนท านตอไดใน

เตอคอลัมนสามารถอ ish เลม

8 4

แตละ ร I Get Engl นิตยสา

›mŠ „Ë€­ž rƒšƒ€ž­ 1-~¡Ž ISSUE #

50

 ~¡Ž›mŠ €¡jm‚K„Ë€­ž K rƒšƒ€ž­  ‚›€šj’™‰›’›–špj’“œ”Œšƒ

š ­Š~Ԃ¦Ž™‡{ (&DS$MFKHRG‚~‹“›Œ¥‡ñ–j›Œ¥Œ

4 ISSN 1905 -652

8

/>>š—&>#

9

www.igetenglish.com

7719 05

6524 03 30.00 B.

1 2 1 0 0 1

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com

Profile for MIS Publishing

นิตยสาร I Get English เล่ม 50  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

นิตยสาร I Get English เล่ม 50  

ไอเก็ตอิงลิช นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

Profile for misbook
Advertisement