นิตยสาร I Get English เล่ม 38

Page 1

การตูนความรูคณิตศาสตรจาก เรื่องราวสนุกแบบมีสาระของสามพี่นองทาจิบานะ เคตะ มานามิ และทัตสึยะ ซึง่ พวกเขาไดยา ยจากเมืองหลวงมาอยูท ต่ี า งจังหวัด จนวันทีพ่ วกเขาไดพบกับ ซาสุเกะ เด็กชายปริศนาทีแ่ ตงตัวเหมือนนินจาและ กาสุเกะ นกกาทีพ่ ดู ภาษามนุษยได หลังจากนัน้ การผจญภัยทีน่ า ตืน่ เตนก็เริม่ ตนขึน้

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ISBN 978-616-527-218-6

เรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเศษสวน และการบวก ลบ คูณ หารเศษสวนอยางเปนขั้นตอน แลวเศษสวนจะ เปนเรื่องที่สนุกสนานและไมยากอยางที่คิด

อธิบายกฎพื้นฐานของเรขาคณิตสำหรับเด็กชั้นประถม ศึกษา นอกจากเด็กๆ จะไดเพลิดเพลินไปกับการอาน การตนู แลว ยังไดรจู กั กฎพืน้ ฐานของเรขาคณิตอีกดวย

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISBN 978-616-527-217-9

ISSUE #

หัดเขียน

38

Supporting Sentence คนหาความลึกลับของ

มาชูปกชู

นครโบราณกลางขุนเขา

แมนนี ปาเกียว

นักสูในสังเวียนและชีวิตจริง

Dionysus

เทพแหงไวน เตรียมตัวเปนนักศึกษา

ปที่ 5 ●

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

120

บาท

ฉบับที่ 38 : 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ●

2011

รู ม า ว ะค ร า ส ม อ  ร พ ป ุ ร ติดตามบทสาสตรไดทั้ง 2 เลม ทางคณิตศ

ราคาเลมละ

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com

Õ ³ Á § Í Ô¨ÃÒÂØ ÅÐÍ

à¡ÒŒ -

www.igetenglish.com

1 1 0 6 1 6


Editorial Team เจ้าของ :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา :: รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร :: ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ :: สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ :: ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ :: วันศิริ ทองใบ กองบรรณาธิการ :: อิสรีย์ แจ่มข�ำ James Slatcher | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข กฤตยา พบลาภ | ภานุพันธ์ รอดศรีนาค ศิลปกรรม :: ภรณีย์ สนองผัน | อัจฉรา ทับทิมงาม ปาจรีย์ เมืองจันทร์ | ณัฎฐา ชวนางกูร วณิชยา ตันเจริญลาภ | จิราวัฒน์ นพประไพ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร :: บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ดุจดาว บัวทอง ชนาภัทร พรายมี การตลาด :: ชลพิชา ครื้นจิต โฆษณา :: วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประชาสัมพันธ์ :: มยุรี ศรีมังคละ แยกสี :: MIS พิมพ์ที่ :: พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา :: เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย :: บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร :: ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ :: 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร :: 0-2294-8787 ทีมงาน I Get English ต้องการฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com

Editor’s Talk สวัสดีต้อนรับเปิดเทอมค่ะ

เมือ่ เริม่ ปีการศึกษาใหม่ แน่นอนว่าน้องๆ วัยเรียนทัง้ หลายต่างก็ ต้องปรับตัวกับชีวติ การเรียนทีส่ งู ขึน้ กว่าเดิมอีกหนึง่ ขัน้ บางคนเปลีย่ น สถานภาพจาก “นักเรียน” เป็น “นักศึกษา” และบางคนไม่มี “เปิดเทอม” เป็นครั้งแรกในรอบสิบกว่าปี แต่จะต้องเริ่มต้นการ “เรียนรู”้ ในโลกของการท�ำงานทีท่ งั้ น่าตืน่ เต้นและหวาดหวัน่ แทน แต่ ไม่ว่าย่างก้าวของชีวิตการศึกษาของคุณจะเป็นอย่างไร I Get English ก็ยังพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้ช่วยทางด้านภาษาอังกฤษของผู้อ่าน และ หมั่นน�ำความรู้และข้อคิดดีๆ มาฝากอย่างสม�่ำเสมอ หน้าปกฉบับนี้คงถูกใจสาวน้อย-สาวใหญ่ไม่น้อย เพราะเรา ได้น้องเก้า-จิรายุ ดาราวัยรุ่นขวัญใจสาวๆ มาเป็นนายแบบ แต่ที่ น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าหน้าปกก็คือ บทสัมภาษณ์ของน้องเก้าและ คุณแม่ ซึง่ ท�ำให้เห็นว่า น้องไม่เพียงเป็นดาวรุง่ พุง่ แรงในเส้นทางบันเทิง แต่ยงั มีแววรุง่ บนเส้นทางการศึกษาถึงระดับทีน่ า่ จะเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้ กับวัยรุ่นคนอื่นๆ ได้ ส�ำหรับน้องๆ ที่เพิ่งก้าวพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยมาหมาดๆ หลายคนคงรู้สึกเคว้งคว้างอย่างไรก็บอกไม่ถูก เพราะไม่แน่ใจว่าจะ เลือกทางเดินแบบไหนต่อไป ฉบับนี้เรามีตัวช่วยที่น่าจะมีประโยชน์ กับใครหลายๆ คนค่ะ โดยคุณ Jim จากคอลัมน์ Chat with Jim จะน�ำข้อสอบ TOEIC ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการสมัครงานในบริษัทใหญ่ๆ มาให้เราได้ลองท�ำกัน ส่วนคอลัมน์ ติดปากติดใจ ก็น�ำเสนอเรื่อง ของการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ใครใคร่ สมัครงาน ใครใคร่เรียนต่อ ขอเชิญเลือกใช้ตามอัธยาศัยค่ะ สุดท้าย ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ คอลัมน์น้องใหม่แต่มาแรงสุดขีด อย่าง iDiary ที่คุณอารดาเจ้าของคอลัมน์ (ซึ่งงานยุ่งมากๆ) ยินดี สละเวลามาน�ำเสนอประสบการณ์ในต่างแดนด้วยภาษาสวยงาม คราวนี้สนุกแน่เพราะเธอจะพาเราไป camping ค่ะ ใครที่ติดตาม คอลัมน์นี้อยู่ พลิกไปที่หน้า 59 ได้เลย อ้อ...แล้วถ้าใครมีประสบการณ์สนุกๆ จาก ต่างแดน อย่าลังเลที่จะเขียนจดหมายหรืออีเมล มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ บ้างนะคะ พบกันใหม่ต้นเดือนสิงหาคมค่ะ บรรณาธิการ


ISSUE#38

CONTENTS

Let’s read & write!

สนุกกับการอ่านและเขียน 6 A Trip to the World :

Machu Picchu: A Mysterious Ancient Town in the Mountains มาชูปกิ ชู: นครลึกลับโบราณกลางขุนเขา

21 Famous People :

Manny Pacquiao: Fighter in the Ring and in Real Life แมนนี ปาเกียว: นักสู้ในสังเวียนและชีวิตจริง

27 Science Zone :

งูหาเหยื่อได้อย่างไร 37 Reading Guide : Charlotte’s Web 82 Right Writing : การเขียนประโยค สนับสนุนประโยคใจความหลัก (Supporting Sentence)

Shall we talk?

เสริมทักษะ ฟัง-พูด

30 East Meets West : ประโยคภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ “คุณชื่ออะไร” 80 ฝรั่งพูดคนไทยงง : shed light on 85 ติดปากติดใจ : เตรียมพร้อม สู่ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย 92 Chat with Jim : ฝึกท�ำข้อสอบ TOEIC

สารบัญ

I GET Tutor

เตรียมสอบ พัฒนาความรู้พื้นฐาน 77 Teacher’s Corner : แปลงเพลงเก่งอังกฤษ 96 Vocab Booster : stable 98 คลังค�ำ : ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับการ “ได้รับ” 100 Word Power : Prefix “fore-”

Food for Thought อาหารสมอง

12 Inspirations : The Teacup 15 Sing from Soul :

According To You by Orianthi 18 กลอนพาไป : Fire and Ice

46 ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง :

ไดอะไนเซิส (Dionysus) เทพแห่งไวน์ 59 iDiary : ไอไดอารี ตอน Perfect Harmony ขุนเขา แสงดาว และกล้วยบวชชี 64 Moving Movie : Toy Story 3

I GET Focus จับตาเรื่องเด่น

33 Cooking for Fun : แกงส้มหน่อไม้ปูทะเล 36 หนังสือแนะน�ำ : แนะน�ำหนังสือออกใหม่จากส�ำนักพิมพ์ 38 Interview : เก้า-จิรายุ ละอองมณี “ผมว่าภาษาอังกฤษเจ๋งมากครับ” 51 วัฒนธรรมไทย : ชั่วเคี้ยวหมากแหลก 54 Sport Mania : สนุ้ก... สนุกกับสนุกเกอร์ 70 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : ตรงไปใช่ว่าดี 72 Cyber Eng. : ฟังเพลงออนไลน์ที่ www.mixcloud.com 105 อังกฤษปริศนา : เกมวัดความเข้าใจท้ายเล่ม


Let’s read & write!

A Trip to the World โดย ณัฐวรรธน์

ท่องโลกไปกับ I Get English

Machu Picchu

A Mysterious Ancient Town in the Mountains นครลึกลับโบราณกลางขุนเขา

มาชูปิกชู:

6|

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Machu Picchu is an ancient town in Peru, South America. It is situated on a mountain ridge above the Urubamba Valley, at an altitude of 2,430 metres above sea level. At such an extraordinary height, it is impossible to see the town while looking upward from a lower elevation. Machu Picchu was a sacred site consisting of agricultural land, palaces, temples, public baths and approximately 150 houses. As for more features characterizing this area, feel free to read up on the whole story as follows. มาชู ป ิ ก ชู เ ป็ น นครโบราณใน ประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ บนเทือกเขาอูรูบัมบา ซึ่งสูงกว่า ระดับน�้ำทะเลถึง 2,430 เมตร ด้วย ความสูงขนาดนี้ถ้ามองจากพื้นด้าน ล่างขึ้นไปแล้วจะไม่เห็นนครแห่งนี้เลย มาชูปิกชูจัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้ ว ยพื้ น ที่ ก ารเกษตร พระราชวัง วัด ที่อาบน�้ำสาธารณะ รวมทั้งบ้านเรือนอีกราว 150 หลัง ส่วนลักษณะเด่นอื่นๆ ของสถานที่ แห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ก็ขอให้ติดตาม เรื่องราวต่อจากนี้ได้เลยครับ 7|

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

The Brief History of “The Lost City of the Incas” Because of its secret location and thoughtful town planning, this ancient town came to be called “The Lost City of the Incas”. The name “Inca” has been applied to the mighty empire in South America that spanned the period 1438-1533. The common estimate is that the Inca built Machu Picchu sometime around 1450 during the golden age of their empire. Several centuries later (around 1572), however, Machu Picchu declined into a mere ghost town. It is generally believed that the most likely cause was an outbreak of smallpox that devastated the population. Those who have read the 36th issue will probably recall that, during this period, Spain had already invaded the continent. Yet, there has not been a shred of evidence indicating that the Spanish ever actually discovered the town of Machu Picchu.

ประวัติโดยสังเขปของ “นครสาบสูญแห่งอินคา” ด้วยที่ตั้งอันลึกลับซับซ้อน รวมทั้งการวางผังเมืองอันแยบยล ท�ำให้เมืองโบราณแห่งนี้ได้รับการขนาน นามว่า “นครสาบสูญแห่งอินคา” โดยอินคานั้นมาจากชื่อของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ช่วง ปี ค.ศ. 1438-1533 สันนิษฐานว่าชาวอินคาสร้างมาชูปิกชูราวปี ค.ศ.1450 ในช่วงยุคทองของอาณาจักร แต่อีกร้อยกว่าปีต่อมา (ราวปี ค.ศ. 1572) เมืองมาชูปิกชูนี้ก็กลายเป็นเมืองร้างไป เชื่อกันว่าสาเหตุน่าจะ เกิดจากไข้ทรพิษที่คร่าชีวิตชาวเมืองไปเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับท่านที่ได้อ่านคอลัมน์นี้ในฉบับที่ 36 อาจ จะยังจ�ำได้ว่าในช่วงนี้สเปนบุกเข้ามาในทวีปนี้แล้ว แต่กลับไม่ปรากฏหลักฐานแม้แต่นิดเดียวว่าสเปนพบ นครมาชูปิกชูแห่งนี้เลยครับ

8|

www.iGetEnglish.com


โดย ลูกช้างน้อย

ย้อนรอยชีวิตคนดัง

Manny Pacquiao Fighter in the Ring and in Real Life

แมนนี ปาเกียว:

นักสู้ในสังเวียนและชีวิตจริง 21 |

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

Famous People


Let’s read & write!

In this issue, we will be getting to know a man who was known as “Fighter of the Decade” for the 2000’s by the Boxing Writers Association of America (BWAA). His name is “Manny Pacquiao” or “Emmanuel Dapidran Pacquiao”. His fifty-two wins (thirty-eight by knock-out) in a total of fifty-seven fights, with only three losses and two draws, make Pacquiao the first Asian boxer to hold championships and belts in all eight divisions. Pacquiao is renowned and respected immensely in his own nation, the Philippines, and is recognized worldwide with such remarkable nicknames as The Fighting Pride of the Philippines, Pac-Man, the Mexicutioner and the Destroyer. His success has been drawn, not only from his astounding physical stamina but also from his indomitable spirit. ฉบับนี้ เราจะไปรู้จักกับชายผู้ได้รับการขนานนามว่า “นักสู้แห่งทศวรรษ” ในปี ค.ศ. 2000 จากสมาคม ผู้สื่อข่าวมวยแห่งสหรัฐอเมริกา ชายผู้นั้นก็คือ แมนนี ปาเกียว หรือในชื่อเต็มว่า เอ็มมานูเอล ดาพิดรัน ปาเกียว ชัยชนะ 52 ครั้ง (ชนะน็อก 38 ครั้ง) จากทั้งหมด 57 ครั้ง โดยแพ้เพียง 3 ครั้ง และเสมอ 2 ครั้ง ท�ำให้ปาเกียวกลายเป็นนักมวยเอเชียคนแรกที่ได้ครอบครองต�ำแหน่งและเข็มขัดแชมเปี้ยนไว้ได้ทุกรุ่นจาก ทั้งหมด 8 รุ่น ปาเกียวมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องอย่างมากในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบ้านเกิด ทั้งยังเป็นที่รู้จัก และจดจ�ำไปทั่วโลกด้วยฉายาที่โดดเด่น อาทิเช่น ความภูมิใจในการต่อสู้ของฟิลิปปินส์ แพ็กแมน ผู้ปราบ เม็กซิกัน จอมท�ำลายล้าง เป็นต้น ความส�ำเร็จของเขาไม่ได้มาจากพลังทางกายภาพที่มหัศจรรย์เท่านั้น แต่ ยังมาจากจิตใจซึ่งยากที่จะโค่นล้มอีกด้วย

22 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Born on December 17, 1978, in Bukidnon, Mindanao of the Philippine Islands to a single mom in a family with six siblings, Pacquiao endured an existence of extreme poverty and insufficiency. Because of his family’s financial meagerness, he dropped out of high school at the age of fourteen and left his hometown for the capital, Manila. He began his boxing career by joining the Philippine national amateur boxing team where his room and board were sponsored by the government. Training as a boxer in the evening, he worked during the day at a garment shop. Later, he worked as a construction worker, a painter and a welder, and spent his Sunday mornings selling flowers in front of a church till the age of 16, when he then became a professional boxer. 23 |

ปาเกียวเกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1978 ที่เมืองบูคิดนอน รัฐมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ท่ามกลางบรรดาพี่น้อง ทั้งหมดหกคน เขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแค้น และขาดแคลน และด้วยเพราะความขัดสนทางการเงิน ของครอบครัว ปาเกียวจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียน ขณะอยู่ระดับมัธยมศึกษาและเดินทางออกจากบ้าน เกิดมุ่งสู่กรุงมะนิลาในขณะที่อายุ 14 ปี เขาเริม่ ต้นเส้นทางการชกมวยด้วยการเข้าร่วมทีม นักมวยสมัครเล่นแห่งชาติ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายและทีอ่ ยูอ่ าศัยจากรัฐบาลฟิลปิ ปินส์ ตอนเย็นเขา จะเข้ารับการฝึกฝนการชกมวย และในเวลากลางวัน เขาจะท�ำงานที่ร้านตัดเสื้อ ต่อมาเขาก็ไปท�ำงานเป็น ช่างก่อสร้าง ช่างทาสี ช่างเชือ่ ม และยังไปขายดอกไม้ หน้าโบสถ์ทกุ เช้าวันอาทิตย์อกี ด้วย จนกระทัง่ อายุ 16 ปี เขาจึงได้ก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพ

www.iGetEnglish.com


I Get Focus

Interview

เรื่อง กญญาณ์ มาเปี่ยม ภาพ ภาพยนตร์ SuckSeed ค่าย GTH

เก้า ี ณ ม ง อ อ จิรายุ ละ ังกฤษเจ๋งมากครับ” อ า ษ า ภ า ่ ว “ผม

38 |

www.iGetEnglish.com


ี ณ ม ง อ อ ะ ล ุ ย า เก้า-จิร

แค่เอ่ยชื่อ เสียงกรี๊ดก็ดังสนั่น เพราะพ่อหนุ่มน้อย วัย 15 คนนี้ก�ำลังฮอตฉ่าน่าจับตาทั้งผลงานการ แสดงและการเรียน เรียกได้ว่า แม้งานรุมขนาด ไหน ผลการเรียนก็น่าชื่นใจมาตลอด ถ้าไม่เชื่อ ไปถามคุณแม่น้องเก้าดูสิคะ 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

รได้ไหม ว ศ เร ะน ร พ จ ็ เด ม ส น า น ำ � ต คุณจ�ำ “บุญทิ้ง” จาก รือเปล่า ห ้ ได ม า ย ส ง ่ แห ก ั ร ก า จ ก ็ เด คุณจ�ำ “โต้ง” ในวัย ไหม ๆ า ล เ ้ ได ง ่ ร แพ า ้ ห ก า จ ” ้ คุณพอจะจ�ำหน้าของ “เป ิฟจุลินทรีย์ล่ะ แล้ว “หยก” จากเล เรื่อง ก ี อ พ เท น ้ ั ข ย ว ่ ห d e e S k c ไหนจะ “เป็ด” จาก Su และ ง อ ่ ื เร 0 2 า ่ ว ก ก ี อ ร ะค ล ่รวม ภาพยนตร์ที่กล่าวมา ยังไม ทั้งหมดทั้งมวล สวมบทโดย าน โฆษณาอีกหลายชิ้น ผลง


Food ShallforweThought talk?

ถอดรหัสวัฒนธรรมฝรั่ง โดย อารดา กันทะหงษ์ รู้จักฝรั่งจากวัฒนธรรม

46 |

www.iGetEnglish.com


Food ShallforweThought talk?

เทพแห่ง

ไวน์

เทพไดอะไนเซิส (Dionysus) คือหนึ่ง ในเทพเจ้าองค์สำ� คัญของต�ำนานเทพปกรณัม กรีกทีม่ ชี าติกำ� เนิดอันแสนมหัศจรรย์พนั ลึก จนเกือบ ท�ำให้เขาไม่ได้ถกู บรรจุอยูใ่ นท�ำเนียบเทพเจ้าสิบสององค์ แห่งเทือกเขาโอลิมปัส (Twelve Olympians) แต่ด้วย คุณความดีที่สั่งสมมาท�ำให้เขาได้รับการเคารพบูชาอย่าง กว้างขวางจากชาวกรีกเมื่อประมาณ 1,100-1,500 ปี ก่อนคริสตกาล อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้า แห่งไวน์และเทพเจ้าแห่งศิลปะการละครอีกด้วย เอ...ชีวิต เขาผ่านอุปสรรคร้อนหนาวมามากน้อยแค่ไหน เราตามไป ดูพร้อมกันเลยดีไหมคะ 47 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

Right Writing โดย ณัฐวรรธน์

ฝึกสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

ประโยคสนับสนุนประโยคใจความหลัก

(Supporting Sentence)

ในฉบับที่แล้วเราพูดถึงการเขียนประโยคใจความหลัก (Topic Sentence) พอมาฉบับนี้เราจะว่ากันต่อ ในส่วนของประโยคสนับสนุน (Supporting Sentence) เพื่อให้งานเขียนของคุณมีความครบถ้วนสมบูรณ์ครับ ซึง่ การคัดเลือกประเภทของข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นประโยคสนับสนุนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าประโยคใจความหลักของ คุณเปิดประเด็นไว้ในทิศทางใด โดยผมจะขอยกเป็นตัวอย่างไว้ 5 ประเภทดังนี้ครับ

1. สนับสนุนโดยการยกตัวอย่าง ส�ำนวนภาษาที่ใช้ได้ก็เช่น For example หรือ For instance1 โดยทั้งสองค�ำนี้แปลว่า “ตัวอย่างเช่น” สมมุติว่าประโยคใจความหลักของคุณคือ “Farmers in some countries have to endure a combination of risk factors. ชาวนาในบางประเทศนั้นต้องอดทนกับปัจจัยเสี่ยงนานัปการ” คุณอาจยกตัวอย่างถึงปัจจัย เสี่ยงเหล่านั้นโดยเขียนประโยคต่อมาแบบนี้ครับ For example, when there is excessive rainfall, their fields are badly flooded. When they can cultivate their crops in large quantities, they suffer from a drop in price. ตัวอย่างเช่น เมื่อมีฝนตกมากเกินไป น�้ำก็ท่วมที่นาเสียหายหนัก เมื่อพวกเขาสามารถเพาะ ปลูกพืชพันธุ์ได้เป็นจ�ำนวนมากก็เผชิญกับปัญหาราคาตกต�่ำ 1

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประโยคการยกตัวอย่างได้ในคอลัมน์เดียวกันนี้ของฉบับที่ 29 ครับ 82 |

www.iGetEnglish.com


โดย อารดา กันทะหงษ์ จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที

น ใ ก ร แ ว า ้ ก ่ ู ส ม อ ้ ร พ ม เตรยี

ย ั ล า ย ท ิ ัร้วมหาว ส�ำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แล้ว ไชโย! ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ กว่าจะเฟ้นหามหาวิทยาลัยและคอร์สที่ถูกใจ ไหนจะต้องสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ ไหนจะผ่านกระบวนการสมัครและยืน่ เอกสาร (หรือบางคนต้องส่งอีเมลไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางโน้นด้วย) ต้องใช้เวลาและ ความอุตสาหะไม่น้อย เมื่อได้ความส�ำเร็จขั้นต้นมาเชยชมแล้ว วีซ่านักศึกษาก็ไปท�ำมา แล้ว งั้นตอนนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ชีวิตใหม่ในต่างแดนด้วยกันดีกว่า

85 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

ติดปากติดใจ


Shall we talk?

ค�ำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม เป็นนักศึกษาใหม่

บางคนยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าวันแรก ของการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย “ฉันต้องท�ำอะไรบ้าง” แม้จะมีประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนนักศึกษาไทย มาระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่การต้องเริ่มก้าวใหม่อีก ครั้งอย่างล�ำพังก็ก�ำลังแอบสร้างความรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ให้ใครหลายคนอยู่ใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าจะเรื่อง ติดต่อเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เรื่องที่พัก เรื่องการ ช�ำระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องห่วงค่ะ ติดปากติดใจฉบับ นี้จะช่วยให้ก้าวแรกของเพื่อนๆ เป็นก้าวแห่งความ มั่นใจ โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกก่อนเริ่มภาคเรียน โดยทั่ ว ไปแล้ ว เราจะต้ อ งเดิ น ทางไปถึ ง มหาวิทยาลัยก่อนวันเริ่มต้นลงทะเบียนและเปิดภาค เรียน เพือ่ สร้างความคุน้ เคยกับสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ก้าวแรกของชีวติ มหาวิทยาลัยจึงมักไปเริม่ ต้นจากทีพ่ กั ค่ะ และแน่นอนว่าควรด�ำเนินการจองและได้รับการ ตอบรับจากมหาวิทยาลัยตัง้ แต่กอ่ นออกเดินทางจาก ประเทศไทยแล้ว สิ่งส�ำคัญคืออย่าลืมตรวจสอบวันที่ เริม่ เปิดบริการทีพ่ กั เรียกง่ายๆ ก็วนั เปิดหอนัน่ แหละ ค่ะ อย่าให้พลาดเด็ดขาด หากไปถึงก่อนวันเปิดหอ โดยที่เราไม่ได้แจ้งขอล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ อาจ 86 |

registration/enrolment การลงทะเบียน orientation การปฐมนิเทศ International Office ส�ำนักงานดูแลนักศึกษาต่างประเทศ Health/Medical Centre ศูนย์พยาบาล Student Union สโมสรนักศึกษา Housing/Accommodation Office ส�ำนักงานก�ำกับดูแลที่พัก residence hall/dormitory หอพัก postal/courier service บริการไปรษณีย์

กลายเป็นเรื่องชวนปวดหัวได้ เพื่อนๆ คงไม่อยาก ลากข้าวของกองพะเนินตระเวนไล่ล่าหาโรงแรมโดย ไม่จ�ำเป็น อีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องแจ้งส�ำนักงาน ก�ำกับดูแลที่พักไว้ล่วงหน้าคือ หากวางแผนเดินทาง ไปถึงนอกเวลาเปิดท�ำการ เจ้าหน้าที่เขาจะได้เตรียม กุญแจไว้ให้เราได้ทัน หอพั ก นั ก ศึ ก ษาบางประเทศอาจจะไม่ มี เจ้าหน้าที่ประจ�ำตึกตั้งโต๊ะคอยรับโทรศัพท์หรือตอบ ค�ำถามต่างๆ ให้นักศึกษาเหมือนของเมืองไทย ไม่ ต้องแปลกใจนะคะ หากใต้ตึกของเขาจะดูโหวงเหวง เงียบฉี่ หลายที่เขาจะใช้ระบบซีเนียร์ (senior) คือ แต่งตั้งให้นักศึกษารุ่นพี่อย่างน้อยหนึ่งคนในตึกนั้น เป็นผูค้ วบคุมหอพัก หากเรามีปญั หาฉุกเฉินอะไร ไป

www.iGetEnglish.com


ไวยากรณ์ที่ส�ำคัญส�ำหรับการสร้างประโยคค�ำถามในฉบับนี้คือ question words

modal verbs

subject

main verb (V1)

Where Who How etc.

can shall should etc.

I

การกระท�ำของเรา + ?

00

How do I contact my residential advisor/staff? ฉันจะติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลที่พักได้ยังไง 00 Where can I report any faults or maintenance problems with my room? ฉันจะแจ้งเรื่องปัญหาหรือความเสียหายต่างๆ ในห้องพักได้ที่ไหน 00 Where can I store my bike/motorbike? ฉันจะจอด (เก็บ) รถจักรยาน/มอเตอร์ไซค์ได้ที่ไหน 00 Where can I collect my mails and parcels? ฉันจะรับจดหมายและพัสดุต่างๆ ได้ที่ไหน การปฐมนิเทศมักจะเริม่ ขึน้ ประมาณหนึง่ สัปดาห์กอ่ นเปิด ภาคเรียน ซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวกับการจัดสัปดาห์แนะน�ำข้อมูล ต่างๆ ให้นกั ศึกษาต่างชาตินอ้ งใหม่โดยเฉพาะ (international induction week/welcome week) เป็นกิจกรรมที่เราไม่ควร พลาดเป็นอย่างยิง่ ค่ะ เพราะจะมีทงั้ การแนะน�ำการลงทะเบียน วิชาเรียน การแนะน�ำคณะเรียน การเปิดบัญชีธนาคาร การ ลงทะเบียนกับศูนย์พยาบาล การสมัครสมาชิกชมรม การทัวร์ เมือง การทัวร์มหาวิทยาลัย และอะไรๆ อีกจิปาถะ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะส่งตารางก�ำหนดการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนให้นกั ศึกษาล่วงหน้าอยูแ่ ล้ว ขัน้ ตอนของแต่ละ มหาวิทยาลัยย่อมแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่การลงทะเบียน นักศึกษาเบื้องต้นจะต้องด�ำเนินการทางออนไลน์ (online 87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

เคาะประตูห้องเขาได้ตลอดเวลา เพราะนักศึกษาเหล่านี้เขาท�ำหน้าที่ดูแลเราแลกกับเงินเดือนหรือสิทธิพิเศษ บางอย่างอยู่แล้ว ดังนั้นหากมีความจ�ำเป็นเราก็ไม่ควรอายหรือเกรงใจจนเกินเหตุนะ ก็แหม...ค่าที่พักที่เรา จ่ายไปแต่ละเทอม มันน้อยที่ไหนกันล่ะ


สมัครสมาชิก

 ป 2

รับนิตยสารจำนวน 16 เลม สงตรงถึงบานคุณ

รับของสมนาคุณเพียบ

ฟรี มูลคา 899.-

ชุดคูมือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

ภายในประกอบดวย ตัวชวย ติว ENT' ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 1 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 2 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 3 ติว Eng. เตรียม Ent' ชุดที่ 4

¤ØÁ Œ Í‹ҧ¹Õé


น ใ ้ ด ไ อ ่ ต น า ่ อ ถ ร า ม แต่ละคอลัมน์สาt English เล่ม 37 นิตยสาร I Ge

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ได้ที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com


การตูนความรูคณิตศาสตรจาก เรื่องราวสนุกแบบมีสาระของสามพี่นองทาจิบานะ เคตะ มานามิ และทัตสึยะ ซึง่ พวกเขาไดยา ยจากเมืองหลวงมาอยูท ต่ี า งจังหวัด จนวันทีพ่ วกเขาไดพบกับ ซาสุเกะ เด็กชายปริศนาทีแ่ ตงตัวเหมือนนินจาและ กาสุเกะ นกกาทีพ่ ดู ภาษามนุษยได หลังจากนัน้ การผจญภัยทีน่ า ตืน่ เตนก็เริม่ ตนขึน้

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ISBN 978-616-527-218-6

เรียนรูเกี่ยวกับการเขียนเศษสวน และการบวก ลบ คูณ หารเศษสวนอยางเปนขั้นตอน แลวเศษสวนจะ เปนเรื่องที่สนุกสนานและไมยากอยางที่คิด

อธิบายกฎพื้นฐานของเรขาคณิตสำหรับเด็กชั้นประถม ศึกษา นอกจากเด็กๆ จะไดเพลิดเพลินไปกับการอาน การตนู แลว ยังไดรจู กั กฎพืน้ ฐานของเรขาคณิตอีกดวย

I Get English นิตยสารเพื่อการเริ่มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน

ISBN 978-616-527-217-9

ISSUE #

หัดเขียน

38

Supporting Sentence คนหาความลึกลับของ

มาชูปกชู

นครโบราณกลางขุนเขา

แมนนี ปาเกียว

นักสูในสังเวียนและชีวิตจริง

Dionysus

เทพแหงไวน เตรียมตัวเปนนักศึกษา

ปที่ 5 ●

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

120

บาท

ฉบับที่ 38 : 16 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ●

2011

รู ม า ว ะค ร า ส ม อ  ร พ ป ุ ร ติดตามบทสาสตรไดทั้ง 2 เลม ทางคณิตศ

ราคาเลมละ

พบกับหนังสือคุณภาพกวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com และรานหนังสือชั้นนำทั่วไป www.MISbook.com

Õ ³ Á § Í Ô¨ÃÒÂØ ÅÐÍ

à¡ÒŒ -

www.igetenglish.com

1 1 0 6 1 6