นิตยสาร I Get English เล่ม 55

Page 1

ปท่ี 7 ฉบับที่ 55 : 1- 31 มีนาคม 2556

ISSUE #

55

adopt adapt adjust

หน าตาคล าย แต

ใช ไม เหมือนกัน

5 คำถาม ที่ไม ควรถามโดยเด็ดขาด! แอนดรูว บิก๊ ส :

ุ ล ก ะ ี ร จ ั ส ก โฟ !ี ! ด ด ไ ั ้ น น ิ ่ ง ส ำ ะท จ า ร เ ร ไ ะ อ บ ถา ชอ

3หัวข อควรระวัง! ในภาษาอังกฤษ by พีน่ ย ุ

ครูเคท : ain’t

หมายถึงอะไร และใช อย างไร

ชวนสาวๆ

มาเติมสวย

ด วยประโยคสำหรับ

เมคอัพ กูรู

ราคา 30 บาท

คำท่คี นไทยมักอา นผิด a bedside manner สำนวนนีห้ มายถึงอะไรนะ

IS S N 1905- 6524

9

771905

652403

8

I Get English นิตยสารเพ�อการเริ่ มตนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน l ปที่ 7 l ฉบับที่ 54 : ฉบับที่ 55 : 1 - 31 มีนาคม 2556

เตร�ยมพร อมเข าสู ประชาคมอาเซียน กับ I Get English

www.igetenglish.com

1 3 0 3 0 1

30.00 B.


Editorial Team เจ้าของ : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ที่ปรึกษา : รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการบริหาร : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ : สุธิดา วิมุตติโกศล ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ประสานงานกองบรรณาธิการ : ปวีณา ไตรเวทย์ ที่ปรึกษาด้านภาษา : Donald L. Sena กองบรรณาธิการ : วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

วีริยา แผ่นสุวรรณ | ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล อารดา กันทะหงษ์ | วนนิตย์ วิมุตติสุข รังสิมา ตันสกุล | ศิริพร วิจิตรธรรมรส ยุทธนา อัศวเจษฎากุล | วิกันดา พินทุวชิราภรณ์ ศิลปกรรม : ภรณีย์ สนองผัน | นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร : บุษกร กู้หลี | วารีรัตน์ แตงภู่ ประไพ ภูงามเชิง | ชนาภัทร พรายมี การตลาด : วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ฝ่ายสมาชิก : วันศิริ ทองใบ ประชาสัมพันธ์ : มยุรี ศรีมังคละ พรีเพรส : เพียงพิศ อิ่นแก้ว | ณัฐพงษ์ พยัคคง กฤติญาดา จันทร์วงษ์ แยกสี : MIS พิมพ์ที่ : พิมพ์ดี ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : เสริม พูนพนิช จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ส�ำนักงานนิตยสาร : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) เขตบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (กองบรรณาธิการ) 0-2294-8777 ต่อ 111 (ฝ่ายสมาชิก) โทรสาร : 0-2294-8777 ติดต่อโฆษณา : PS Add One Co., Ltd. ศิริวัลย์ สงวนประสิทธิ์ : โทร 08-1815-3107 รัชนีวรรณ แซ่ตัน : โทร 08-1625-4252, 08-6355-7243 มุกดา พรหมเต็ม : โทร 08-3015-1188 ทีมงาน I Get English ต้องการรับฟังความคิดเห็น ของผู้อ่าน ท่านสามารถส่งความเห็น ติ-ชม ได้ที่

iGetEnglish@hotmail.com และ www.facebook.com/iGetEnglish www.iGetEnglish.com

iGetEnglish@hotmail.com (ติดต่อกองบรรณาธิการ) MISbook@live.com (สั่งซื้อนิตยสาร)

Editor’s สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน

Talk

เข้าหน้าร้อนกันแล้ว แฟนๆ I Get English มีแผนจะไป เที่ยวไหนกันบ้างหรือยังคะ ถ้ายัง ลองปรึกษาคอลัมน์ A Trip to the World ดูสคิ ะ เพราะอย่างทีท่ ราบกันดีวา่ หลายฉบับทีผ่ า่ นมา เราน�ำเสนอซีรีย์ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (South East Asian) เพื่อเตรียมต้อนรับประชาคมอาเซียน โดยในฉบับนี้ เรา ภูมใิ จเสนอประเทศลาว กับแหล่งท่องเทีย่ วทีก่ ำ� ลังเป็นทีฮ่ อตฮิต อย่าง วังเวียง ค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่มีที่เที่ยวดีๆ สวยงาม ตื่นตาตื่นใจเยอะแยะมากมาย ใครได้ลองไปที่ไหนมาก็อย่าลืม เขียนมาแบ่งปันประสบการณ์หรือความประทับใจบ้างนะคะ ส�ำหรับสาวๆ ทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะ ในหน้าฝน หน้าหนาว หรือหน้าร้อน ก็คือการแต่งหน้าใช่ไหม ล่ะคะ คอลัมน์ติดปากติดใจฉบับนี้เอาใจสาวๆ โดยเฉพาะ น�ำ เสนอค�ำศัพท์และประโยคที่จ�ำเป็นในการแต่งหน้าและพูดถึง เครื่องส�ำอาง น่าจะมีประโยชน์มากทีเดียว ส�ำหรับสาวๆ ที่ ชอบติดตามเทรนด์แฟชั่นและความสวยความงาม ยิ่งถ้าชอบดู วิดิโอสอนแต่งหน้าใน YouTube ซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายแล้ว ล่ะก็ เนื้อหาในฉบับนี้ต้องถูกอกถูกใจคุณแน่ๆ ค่ะ มาถึงคนดังประจ�ำฉบับนี้ คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั “น้อยหน่า” นางเอกผู้น่ารักน่าชังในหนังร้อยล้านที่ขึ้นหิ้งคลาสสิคไปแล้ว อย่าง “แฟนฉัน” วันนีน้ อ้ งโฟกัส จีระกุล โตเป็นสาวเต็มตัว และ นอกจากจะพกความสวยงามน่ารักระดับนางเอกมาให้ทีมงาน และผู้อ่านได้ชื่นตาชื่นใจแล้ว เธอยังมาพร้อมกับความเติบโต ทางความคิดและความสามารถจนเรียกได้ว่า เป็น idol ของ เยาวชนรุ่นใหม่ได้สบายๆ เธอมีทัศนคติเกี่ยวกับภาษาและการ ฝึกภาษาอย่างไร เปิดไปดูได้ที่หน้า 28 ค่ะ สุดท้าย คอลัมน์ ศัพท์ (น่า)สน ขอชวนคุณไป “ดื่ม” คลายร้อนกันเสียหน่อย ด้วยหัวข้อธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่าง “drink” ค�ำๆ นี้มีค�ำศัพท์แวดล้อมและความหมายที่น่าสนใจ อย่างไรบ้าง ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างไร อย่ารีรอที่จะไปหา ค�ำตอบได้ที่หน้า 48 ค่ะ (อ่านเสร็จแล้วจะเกิดอาการอยากดื่ม อะไรเย็นๆ ให้ชื่นใจสักแก้วเชียวล่ะ) พบกันในช่วงหน้าร้อน(กว่า) ในเดือนหน้าเมษายนค่ะ บรรณาธิการ หากมีการเปลีย่ นแปลงราคานิตยสาร ทางส�ำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ ปรับจ�ำนวน เล่มของนิตยสารตามยอดเงินค่าสมาชิก คงเหลือของท่าน


C

TS #55 ONTENISSUE Shall we talk? เสริมทักษะ ฟัง-พูด

Let’s read & write! สนุกกับการอ่านและเขียน 16 A Trip to the World : Vang Vieng, Laos

วังเวียง ประเทศลาว

40 Science Zone : What is EM? อีเอ็มคืออะไร 60 Reading Guide : The Time Keeper by Mitch Albom

I จัGET Focus บตาเรื่องเด่น 26 Cooking for Fun : ต�ำข้าวโพด 28 Interview : โฟกัส จีระกุล ถ้าชอบอะไร

เราจะท�ำสิ่งนั้นได้ดี

33 Photo-Oh My! : ภาพถ่ายสุดประทับใจ ของคุณ

Reading Gym

เพิ่มพลังทักษะการอ่าน ด้วยข่าวจาก AFP Relaxnews

65

4 พูดภาษาอังกฤษนอกต�ำรา : 5 ค�ำถาม

ที่ไม่ควรถามโดยเด็ดขาด

8 คุยกับครูเคท : ain’t หมายถึงอะไร 22 แฉเรื่องฮาภาษาอังกฤษ : แฉเรื่องฮาจากผู้อ่าน 36 Speak English with Lulu : ค�ำที่คนไทย

มักอ่านผิด ตอน Medieval Times 48 ศัพท์ (น่า) สน : Drink 50 ติดปากติดใจ : Let’s Make (it) Up ชวนมาสวยด้วยประโยคส�ำหรับเมคอัพกูรู 54 ฝรั่งพูดคนไทยงง : a bedside manner

I GET Tutor เตรียมสอบ, พัฒนาความรู้พื้นฐาน 12 Teacher’s Corner : เรื่องนี้ต้องขยาย

ข้อควรระวังในภาษาอังกฤษ

23 Confusing Words : adopt, adapt, adjust คล้ายกันแต่ใช้ต่างกัน 39 Word Power : prefix “ bio-” 61 คลังค�ำ : แข่งขัน

Food forอาหารสมอง Thought 34 Sing from Soul : Knife - Rockwell 43 Moving Movie : Brave นักรบสาวหัวใจ มหากาฬ

Interview หน้า 28

56 iDiary : Fashion Exposed! แอบส่องแฟชั่น นอกรันเวย์อังกฤษ (ตอนจบ)


S

hall พูดภาษาอังกฤษนอกตำ�รา we talk? ภาษาอังกฤษนอกกรอบ

แอนดรูว์ บิ๊กส์

ฝรั่งที่รักเมืองไทยและภาษาไทย เจ้าของสโลแกน “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา Andrew Biggs Academy จบปริญญาตรีเอกภาษาไทยที่ ม.รามคำ�แหง นอกจากได้รบั รางวัลทางด้านการใช้ภาษาไทยมากมายจากทั้งรัฐบาลและเอกชนแล้ว เขายังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “คนศีรษะล้านที่เท่ที่สุดในเมืองไทย” อีกด้วย

5ที่ไม่คค�วรถามโดยเด็ ำถาม ดขาด เปิดต�ำราสอนสนทนาภาษาอังกฤษเล่มไหน ก็มักจะมีหัวข้อ “พบชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก” ซึ่ง หัวข้อนี้จะสอนวิธีพูดคุยกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ “การตั้งค�ำถามที่สามารถถามได้” แต่ฉบับนี้ผมจะขอเสนอหัวข้อตรงกันข้าม ครับ คือ “ค�ำถามที่ไม่ควรถามเมื่อพบกับชาวต่าง ชาติเป็นครั้งแรก” การคุยกับชาวต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะได้ฝกึ ภาษาอังกฤษอย่างธรรมชาติและเป็น โอกาสที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างด้วย แต่บาง ครัง้ สิง่ ทีถ่ ามได้ภายในกรอบของวัฒนธรรมไทยอาจ ไม่เหมาะที่จะถามชาวต่างชาติ ผมเองเคยประสบ ปัญหานีบ้ อ่ ยโดยเฉพาะช่วงแรกทีผ่ มมาเมืองไทย จึง อยากน�ำเรือ่ งนีม้ าฝากคุณผูอ้ า่ นในฉบับนีค้ รับ โดยมี หัวข้อที่น่าสนใจ (แต่ไม่ควรถาม) ทั้งหมด 5 หัวข้อ 4 | I Get English

1. Do you have a girlfriend/ boyfriend?

เข้าใจ... ผมเข้าใจดี คุณพบฝรัง่ หน้าตาดีเป็น ครั้งแรกคุณก็อยากทราบว่าเขาหรือเธอมีแฟนแล้ว หรือยัง ถ้ายังไม่มี อีกไม่นานเขาต้องมีแน่ๆ คือคุณ นั่นแหละ เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะอยากรู้ครับ แต่ว่า คนไทยชอบตัง้ ค�ำถามนีเ้ ป็นค�ำถามที่ 2 หรือ 3 หลังจาก What’s your name? ถือว่ารีบเหลือเกิน อาจท�ำให้ชาวต่างชาติคนนัน้ ตกใจ วิง่ หนีคณุ เพราะ ยังไม่พร้อมที่จะพบคุณพ่อคุณแม่ของคุณ ผมไม่ได้หมายความว่าค�ำถามนี้หยาบคาย นะครับ คุณสามารถตัง้ ค�ำถามนีไ้ ด้หลังจากทีไ่ ด้พดู คุยกันพอสมควร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์


S

hall we คุยกับครูเคท talk? ไขปัญหาภาษาอังกฤษ

ดร.เนตรปรียา มุสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท)

สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย South Australia ผู้ริเริ่มแนวคิดเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติผ่านการทำ�งานของสมอง ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก และผู้อำ�นวยการโรงเรียนสอนภาษาครูเคท

ain’t ร ไ ะ อ ง ึ ถ หมาย

ฉบั บ นี้ มี คุ ณ ผู ้ อ ่ า น สงสัยว่า ค�ำว่า ain’t ที่ เห็นตามเนื้อเพลง หรือ ในหนังสือการ์ตูนนั้นแปล ว่าอะไร 8 | I Get English


I

GET Teacher’s Corner Tutor แนะนำ�เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง

นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ อ.บ. จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 (3 ปีครึ่ง) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui-English (อดีต) พิธีกรรายการ English Breakfast

เรื่องนี้ต้องขยาย ข้อควรระวังในภาษาอังกฤษ

ฉบับนีพ้ นี่ ยุ้ มาพร้อมกับข้อควรระวังในภาษา อังกฤษทีพ่ บบ่อยค่ะ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งขยายให้รกู้ นั เยอะ เพราะออกข้อสอบบ่อย วันนีพ้ นี่ ยุ้ ขอเริม่ ด้วยไวยากรณ์ ก่อน แล้วค่อยเลยไปถึงศัพท์ ส�ำนวนแล้วกันนะคะ

If

เรื่องนี้ต้องขยายเพราะนอกจากจะพบใน ข้อสอบแล้ว ยังเป็นหัวข้อที่คุยค้างไว้ในฉบับก่อน ด้วย if-clause มี 3 แบบหลักๆ คือ 1. เงื่อนไขที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต ไม่รู้ จะเกิดขึ้นหรือไม่ If I study hard, I will pass the exam. หลัง if เป็น present หรือกริยาช่องที่ 1 ส่วนประโยคผล ใช้ future tense ซึ่งส่วนใหญ่ก็ คือ will + กริยาช่องที่ 1 12 | I Get English

2. เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ If I were you, I would never let me go. มีเพลงหนึง่ เขาบอกว่าคนสองคนรักกัน แล้วอีกฝ่าย จะขอเลิก คนร้องเลยต้องพูดประโยคนีว้ า่ ถ้าฉันเป็น เธอ ฉันจะไม่ปล่อยให้ตวั ฉันเดินจากไป (แต่ยงั ไงฉัน ก็ไม่มที างเป็นเธอได้ จึงถือว่าตรงข้ามกับความจริง) หลัง If เป็นกริยาช่องที่ 2 ส่วนประโยคผล จะใช้ would + กริยาช่องที่ 1 จ�ำไว้ว่าถ้าประโยคพูดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ ได้ เราจะใช้ were ตลอด ไม่ใช้ was ในประโยค เงื่อนไขค่ะ 3. เงือ่ นไขทีต่ รงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต If I had studied hard, I would have passed the exam ประโยคนี้หมายถึง ถ้าฉันเรียนหนักฉันก็ คงจะสอบผ่านไปแล้ว ความเป็นจริงก็คือฉันไม่ได้ เรียนหนัก และฉันสอบไม่ผ่าน


I

adopt adapt adjust

Confusing Words GET ใช้ผิดประจำ� คำ�ไหนดีนะ Tutor เรื่อง ยุทธนา อัศวเจษฎากุล

คล้ายกัน แต่ ใช้ ต่างกัน

มีค�ำในภาษาอังกฤษหลายค�ำที่มีหน้าตาและ ความหมายใกล้เคียงกันและดูเหมือนจะใช้สลับกันไป มาได้อย่างลงตัว จนบางครั้งเราเกิดความไม่มั่นใจว่า ค�ำไหนหมายถึงอะไรแน่ๆ ต้องใช้อย่างไรถึงจะถูกต้อง ลองมาดูตวั อย่าง adopt, adapt, adjust กันนะครับ

I Get English| 23


I

GET Interview เรื่อง ดุจเดือน กลั่นคูวัด Focus ภาพ นริศรา ช่อสลิด

โฟกัส จีระกุล ถ้าชอบอะไร เราจะท�ำสิ่งนั้นได้ดี

28 | I Get English


บับนี้เราจะมาพูดคุยกับ น้องโฟกัส จีระกุล สาวน้อยที่โด่งดัง มากๆ จากภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” ภาพยนตร์เรื่องโปรดในใจของ ใครหลายๆ คน วันนี้เรามาเยี่ยมเยือนน้องโฟกัสถึงมหาวิทยาลัยของเธอ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนและเรื่องสนุกๆ ในการเรียนภาษา รอไม่นาน โฟกัสในชุดนักศึกษาน่ารักสมวัยก็ยิ้มหวานเข้ามาทักทายเราพร้อมกับเริ่ม เล่าถึงการเรียนของตัวเองให้เราฟัง “โฟกัสจบมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สายศิลป์-ญี่ปุ่น ส่วนตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลค่ะ”

โฟกัสเป็นสาวน้อยที่รักการเรียนภาษา โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่เลือกเรียนช่วง

มัธยมปลาย ซึ่งเธอตั้งใจเต็มร้อยจนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น “ตอน ม.ปลาย เรียนสายศิลป์-ญี่ปุ่นค่ะ ที่โรงเรียนมีแผนการเรียนภาษาอยู่ 3 สาย คือ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษาจีน และภาษาญีป่ นุ่ ความจริง เป็นคนเรียนภาษาฝรัง่ เศสได้ดกี ว่าญีป่ นุ่ เยอะเลย แต่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะชอบภาษาและ ประเทศญีป่ นุ่ รูส้ กึ ว่าเป็นภาษาทีน่ า่ รักดีคะ่ มันมี เสน่หข์ องมัน การเรียงประโยคใกล้เคียงกับภาษาไทย ไม่ยากมาก ตอนเริม่ เรียนก็เรียนตัง้ แต่พนื้ ฐานเลย ค่ะ เหมือนเราเรียน ก ไก่ ใหม่ วิธีฝึกฝนภาษา ญี่ปุ่นที่ท�ำก็คือท่องๆๆ แล้วก็เขียนค่ะ ส่วนใหญ่ ท�ำอย่างนี้ ชอบแปะค�ำศัพท์ไว้ตามบ้านด้วย อย่างเช่น ค�ำว่าประตูภาษาญี่ปุ่นเขียนว่ายังไง ก็จะเอาค�ำนัน้ ไปแปะไว้ตรงประตูเลย แปะทุกอย่าง ที่มองเห็น

“จากนัน้ ได้ทนุ จากสถาบันสอนภาษาค่ะ ได้ ไปอยู่ที่ญี่ปุ่น 10 เดือน ตอนอยู่ที่นั่นก็เหมือนเรา เริม่ ต้นพูดใหม่ ทีจ่ ริงยังพูดภาษาญีป่ นุ่ ไม่เก่งเลย แต่โชคดีสอบติด เป็นตัวส�ำรองด้วยนะ ไปถึง ก็เหมือนเป็นใบ้ ท�ำได้แต่ภาษามืออย่างเดียว ตอนแรกไม่มเี พือ่ นญีป่ นุ่ คนไหนเข้ามาคุยกับเราเลย เพราะเขาคิดว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ และ เขาเองก็ไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษเหมือนกัน เขาคิดว่าถ้ามาทักเรา เราต้องพูด ภาษาอังกฤษใส่เขาแน่เลย ก็เลย ไม่เข้ามาคุยกับเรา ตอนนั้นภาษา อังกฤษของเราก็ถอื ว่าอยูใ่ นระดับ ที่พอสื่อสารได้ค่ะ แต่คนญี่ปุ่น ไม่เอาเลย ต้องญี่ปุ่น อย่างเดียว” I Get English| 29


S

hall ติดปากติดใจ we จดจำ�ไว้พร้อมใช้ได้ทันที talk? เรื่อง อารดา กันทะหงษ์

Make U Let’s

(it) p 50 | I Get English

ชวนมาสวย ด้วยประโยค ส�ำหรับเมคอัพกูรู


หนึ่งในวัฒนธรรมย่อย (sub-culture) ที่มา เร็วและแรงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คือการแบ่งปัน ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีโลกออนไลน์ อย่างเช่น “YouTube” เว็บไซต์ยอดฮิตส�ำหรับคลิปวิดีโอทั่ว โลก และเป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมส�ำหรับผู้ที่รัก การแต่งหน้า ยูทูปมีผู้รู้ด้านการแต่งหน้า (makeup guru) ทีม่ าอัพคลิปสอนเทคนิคความงามแบบสัง่ ได้ ให้สาวๆ ละเอียดยิบทุกขั้นตอน ทั้งเวอร์ชันภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ เทรนด์นี้แรงกันจน “ติดปาก ติดใจ” ต้องยกมาชวนเม้าท์ให้เข้ากับกระแสด้วย สมัยนีเ้ ครือ่ งส�ำอางเกือบจะกลายเป็นปัจจัยที่ ห้าของสาวๆ ไปแล้ว การเป็นกูรูด้านเครื่องส�ำอาง และการแต่งหน้าบนโลกออนไลน์จึงไม่เพียงตอบ รับกระแสแฟชั่น แต่ยังเป็นกิจกรรมสนุกที่อาจมี แฟนคลับเป็นโขยงคอยติดตามผลงานด้วย ส�ำหรับ เมคอัพกูรูที่เตรียมใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารด้วย แล้ว มาดูตัวอย่างประโยคเด็ดๆ ที่เราเก็บมาฝาก

ค�ำศัพท์ ที่น่าสนใจ

นะคะ งานนี้ไม่ใช่ส�ำหรับว่าที่เมคอัพกูรูที่เตรียม โกอินเตอร์บนโลกออนไลน์เท่านัน้ กูรทู ตี่ อ้ งสาธิตการ แต่งหน้าตามเคาน์เตอร์เครือ่ งส�ำอาง หรืองานอีเวนท์ ต่างๆ ให้กับแขกต่างชาติ หรือแม้แต่สาวๆ ทั่วไปที่ อยากหาเทรนด์ใหม่ๆ จากเมคอัพกูรตู า่ งประเทศบน โลกออนไลน์ ก็สามารถน�ำค�ำศัพท์และประโยคเหล่านี้ ไปเก็บไว้เป็นคลังค�ำส�ำหรับเรียนรู้เรื่องแต่งหน้า ด้วยตัวเองได้เช่นกันค่ะ ใบหน้าของเราเป็นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ก็จริง แต่ตอ้ ง ใช้ความประณีตในการเติมแต่งแต่ละส่วน แต่ละราย ละเอียดอย่างมหาศาล (จริงไหมเอ่ย) ฉบับนี้เราจะ คุยกันเฉพาะเรือ่ งผิวหน้า คิว้ และดวงตา ก่อนนะคะ อย่างที่เกริ่นไว้แต่แรกแล้วว่าการแต่งหน้ามีราย ละเอียดยิบย่อยเหลือเกิน พื้นที่คอลัมน์ของเราคง ไม่พอที่จะครอบคลุมได้หมด เราจึงน�ำเฉพาะศัพท์ หรือไวยากรณ์ที่พบบ่อยๆ มาฝาก เพื่อให้เพื่อนๆ น�ำไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ตามถนัดนะคะ

cover, coverage (v.)/(n.) = ปกปิด ความสามารถในการปกปิด layer (v.)/(n.) = ทาลงไป ชั้น blend (v.) = ผสม กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน brow bone (n.) = โหนกคิ้ว tear duct (n.) = หัวตา upper waterline/lower waterline (n.) = ขอบตาบนด้านใน/ขอบตาล่างด้านใน upper lashes/lower lashes (n.) = ขนตาบน/ขนตาล่าง jaw line (n.) = แนวกระดูกขากรรไกร

Tip

เมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องส�ำอาง คงหนีไม่พ้นขั้นตอนเกี่ยวกับการแปะๆ ป้ายๆ สารพัดผลิตภัณฑ์ลงบนใบหน้า ในที่นี้ ค�ำว่า “apply”, “use” หรือ “put on” ต่างก็ใช้แทนกันได้ หมายถึงการป้ายๆ ทาๆ ลงไปในปริมาณที่เหมาะสม และตาม อัธยาศัย ใครจะนึกเลยเถิดไปถึงค�ำว่า “โปะ” หรือ “โบ๊ะ” ก็ยงั ครอบคลุมได้อยู่ แต่ถา้ เมือ่ ไหร่ทตี่ อ้ งการความเบามือ ความ ประณีต ต้องหันมาใช้ค�ำว่า “dab”, “pad” หรือ “tap” ที่แปลว่า “แตะ” หรือ “เคาะเบาๆ” นะคะ แต่ถ้าเป็นการ “ลาก” หรือ “ปาด” ลงไปเบาๆ ต้องใช้ค�ำว่า “sweep” ที่แปล (ตรงๆ) ว่า “กวาด” ส่วนการ “หมุนวน” เรียกว่า “swirl” ค่ะ I Get English| 51


S

hall ฝรั่งพูดคนไทยงง we ศัพท์ - สำ�นวนที่ฝรั่งพูดทีไร คนไทยเข้าใจผิดทุกที talk? เรื่อง ณัฐวรรธน์

e d i s d a be r

e n n a m ส�ำนวนในฉบับนี้ ถ้าแปลตามตัวก็คือ “ความ ประพฤติข้างเตียง” โดยหลายท่านอาจคุ้นเคยกับค�ำว่า manner ที่หมายถึง “มารยาท” ซึ่งในความหมายนั้น ต้องเป็นรูปพหูพจน์เสมอครับ เช่น table manners (มารยาทบนโต๊ะอาหาร) หรือ have no manners (ไม่มีมารยาท) ถ้าเช่นนั้น a bedside manner จะมี ความหมายว่าอย่างไร

54 | I Get Englishนิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับทุกคน วางแผงทุก 30 วัน

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สมัครสมาชิกแบบราย 1 ปี (12 เล่ม) 360 บาท สมัครสมาชิกแบบราย 2 ปี (24 เล่ม) 720 บาท เฉพาะราย 2 ปี เลือกรับ Box Set หนังสือสมนาคุณ 1 ชุด

- Box Set ลดน�้ำหนัก กระชับสัดส่วน ราคา 699 บาท - Box Set 36 สูตรเบเกอรี่สไตล์โฮมเมด (เค้ก-คุกกี้ ขนมปัง) ราคา 699 บาท - Box Set คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ราคา 899 บาท

สมัครสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก เริ่มตั้งแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาไทย) รายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556 _____________________________________________________________ ชื่อ-สกุลผู้สมัคร หรือชื่อโรงเรียน/สถาบันที่อุปถัมภ์ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ____________________________________________________วัน/เดือน/ปีเกิด________________ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ส�ำหรับการจัดส่งนิตยสาร (กรุณาระบุให้ชัดเจน) ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ โทรศัพท์___________________________ อีเมล_____________________________ อาชีพ__________________________________

กรณีที่สมัครสมาชิกแบบอุปถัมภ์ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ผู้รับของสมนาคุณ (ในกรณีที่ต้องการให้โรงเรียน/สถาบันเป็นผู้รับโปรดละข้อนี้ไว้) ________________________________________________________________________________________________________ 2. หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานราชการ กรุณาระบุชอื่ ผูร้ บั ใบเสร็จรับเงินด้วย (หากไม่ตอ้ งการโปรดละข้อนีไ้ ว้) ________________________________________________________________________________________________________ สาร 2 ฉบับ ย ต ิ น บ ั ร ้ ด ไ ่ ไม ก ิ กรณีที่สมาช ัน กรุณาติดต่อที่ ติดต่อก ต่อ 111 0-2294-8777

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ฟรี! ค่าจัดส่ง

ช�ำระเงินโดย เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง

1. กรอกใบสมัครด้านบนให้ครบถ้วน 2. ชำ�ระเงิน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการ ชำ�ระเงิน (เลือกช่องทางการชำ�ระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง) 3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0-2294-8777 ต่อ 111 เพื่อยืนยันการชำ�ระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (โปรดแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2294-8787 หรือส่งอีเมลมาที่ MISbook@live.com)

ชื่อบัญชี “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์ สาขาสาธุประดิษฐ์

เลขที่ 048-2-99165-3 เลขที่ 068-2-42636-3 เลขที่ 073-2-21110-7 เลขที่ 328-1-21070-6 เลขที่ 171-0-82780-7 เลขที่ 083-0-02732-7

ธนาณัติสั่งจ่าย “บจก. เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค” ปณ. บางโพงพาง 10125

ผู้ที่เลือกช�ำระโดยธนาณัติ กรุณาส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครมาที่ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) เขตบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

I Get English| 63


55

น ใ  ได อ  ต น า  อ ถ ร า ม แตละคอลัมนสา นิตยสาร I Get English เลม

Ë ­ r ­ 1 - m

ISSUE #

55

zadopt zadapt zadjust

7%Ă>!> 1Ă>. J!ā

L Ă M-āI7-C9% =%

5 ?">#AQM-ā 3/">-K .I P > J9% /E3 ą &@ S 6ą :

D 1 < A / K+ 6= M ò !A ! = R % % @ Q 6 ? # < > I/ ">ò 9&9<M/

37=3 ø9 3//<3= L%,>5>9= 05 Éà *A%Q .ĂD

/EI # : ain’t

7->."B 9<M/ J1<L Ă9.ā> M/ 3%6>3O

->I!@-63.

3ø .'/<K. 6?7/=&

I- 9=* E/E

/> > &>#

?#Q A %M#.-= 9>õ %(@ È ÉÌËÚÐËÌ ÔÈÕÕÌÙ 6?%3%%A7R ->."B 9<M/%<

สั่งซื้อ/สมัครสมาชิก

ISSN 1905-6524

9

771905

652403

8

( &DS $MFKHRG ~ ¥ ñ j ¥ ­ ~Ô ¦ { j pj ¡jm K Ë ­ K r ­ r ­ m

I!/é.-*/Ā9-I Ā>6Eÿ '/< > -9>I A.% =& I Get English

www.igetenglish.com

1 3 0 3 0 1

30.00 B.

ไดที่ 0-2294-8777 หรือ MISbook@live.com