นิตยสาร I Get English เล่ม 24

Page 1
Interview

เรื่อง : วาริณฑร มาเปยม | ภาพ : จุติภัทร เจริญพร

໚¹Ë¹Öè§ã¹ÊÒÇÊÇ·Õ褹ª×蹪ÁáÅÐÍÔ¨©Ò ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·È ᵋ੾ÒÐÃÙ»Åѡɳ ÀÒ¹͡·Õè Ê Ð´Ø ´ µÒ¤§äÁ‹ Í Ò¨Ê‹ § ãËŒ à ¸Í â´´à´‹¹ä´Œ¶Ö§à¾Õ§¹Õé ËÒ¡¢Ò´«Ö觤ÇÒÁ ÊÒÁÒö໚¹Í§¤ »ÃСͺ·ÕèÊÓ¤ÑÞ ¹ŒÍ§ »ÍÂÃÙ » Ë Ò §Ë¹Œ Ò µÒÊÐÊǪǹÁͧ ÁÕ µÓá˹‹§ Miss Tiffany 2004 áÅÐ Miss International Queen 2004 ¡ÒÃÑ ¹ µÕ ·Ñé § ÂÑ § ÁÕ ´Õ ¡ ÃÕ ¡Òà ÈÖ¡ÉÒ·Õ蹋Ҫ×蹪Á ¢³Ð¹Õéà¸ÍÈÖ¡ÉÒ ´ŒÒ ¹¡®ËÁÒÂÍÂÙ‹·ÕèÁ ËÒÇÔ· ÂÒÅÑ ÍÑ Ê ÊÑ Á ªÑ Þ (ABAC) áÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁ ÊÒÁÒö㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ ¡ÄÉ ä´ŒÍ‹ҧ´ÕàÂÕèÂÁ

“ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ¾Ñ²¹ÒµÒÁ¡ŒÒǢͧªÕÇµÔ ” 27 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

»Í µÃÕª®Ò ÁÒÅÂÒÀó


I Get Focus

“ปอยจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สายวิ ท ย คณิตคะ ปจจุบันศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดานกฎหมาย วิชากฎหมายที่เอแบคจะตองเรียนกฎหมายระหวางประเทศดวย แตไมมี สาขานะคะ เรียนดานกฎหมายทุกๆ อยางนะคะ ตอนนีป้ อยเรียนอยูป  2” ·ÓäÁàÅ×Í¡àÃÕ¹ÊÒ¢Ò¹Õé “เพราะคุณพอปอยทำงานธนาคาร สวนคุณแมเปนผูบริหาร บริษัทประกัน เราก็คลุกคลีดานกฎหมายมาโดยตลอดตั้งแตเด็ก และเราชอบ ยิ่ ง เวลาดู ห นั ง เกี่ ย วกั บ ด า นกฎหมาย สื บ สวน สอบสวน เราก็ชอบมาก สนุก เวลามีคนเอาเปรียบแลวเขา สามารถโตเถียงดวยกฎหมายไดจะรูสึกวา โห...ดูมีความรูจังเลย นะคะ” ÇҧἹ¡ÒÃàÃÕ¹änjᵋà´ç¡àÅÂäËÁÇ‹Ò ©Ñ¹µŒÍ§àÃÕ¹´ŒÒ¹ ¡®ËÁÒ “ตอนเล็กๆ ปอยอยากเปนคุณหมอ แลวพอปอย โตขึ้น ปอยรูสึกวาปอยอยากเรียนอะไรที่ไมหนัก เพราะ ตอนเรียน ม.ปลาย ปอยเรียนสายวิทย-คณิต ซึ่งหนัก มาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเปนโรงเรียนที่เขมงวดเรื่อง เรียนสุดๆ แลวนักเรียนที่นั่นก็ขยันเรียนจริงๆ เกงทุกคน ปอยรูสึกวาคอนขางเหนื่อยกับการเรียนเคมี ฟสิกส ชีวะ เลยคิ ด ว า ถ า เราเข า มหาวิ ท ยาลั ย ก็ อ ยากเรี ย นอะไรที่ เบาสมองหนอย โดยไมตองเรียนวิทยาศาสตร แตที่ไหนได กฎหมายก็หนัก แตก็ชอบนะคะ เพราะวาตอนปอยเรียนวิทยคณิต วิชาที่ปอยไดคะแนนดีที่สุดคือ ชีวะ ซึ่งอาศัยการอานเปน หลัก เหมือนกฎหมายทีต่ อ งอาศัยการอานการทองจำเหมือนกัน ปอยก็คอนขางโอเค” ·Õè à Å× Í ¡àÃÕ Â ¹àÍẤáÊ´§Ç‹ Ò µŒ Í §ÁÕ ¾×é ¹ °Ò¹ÀÒÉÒ Íѧ¡ÄÉ´ÕÁÒ¡ “อื ม ...พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษของปอยดี ม ากหรื อ เปลาเหรอคะ เออ...ปอยวา คงไมถึงกับดีมากคะ แตปอย ชอบมากกวา แลวปจจุบันปอยเดินทางไปตางประเทศบอย ตองใชภาษาอังกฤษ ก็เลยรูสึกชอบ ทุกวันนี้ปอยเลยเปนคน ที่ชอบภาษาอังกฤษมาก” 28 |

www.iGetEnglish.comtrip to the world ทองโลกไปกับ I Get English | ณัฐวรรธน

Spectacular

Switzerland

สวิตเซอรแลนด แดนแหงความประทับใจไมรูลืม

Switzerland is a landlocked country

situated in the heart of Europe. It is bordered by Germany and Italy in the north and south respectively. In the east, it is close to Austria and Liechtenstein. In the west, it is bordered by France. The capital is Bern. This country has four official languages including German, French, Italian and Romansh. The last one may not sound familiar amongst Thais because it is not international. Even in Switzerland, the percentage of population being able to use this language is only 0.9.

สวิตเซอรแลนดเปนประเทศที่ไมมีดินแดนติดทะเล ตั้งอยูใจกลางทวีปยุโรป ทางทิศ

เหนือและทิศใตติดกับเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ สวนทางทิศตะวันออกติดกับออสเตรียและ ลิกเตนสไตน สวนทางทิศตะวันตกติดกับฝรัง่ เศส เมืองหลวงคือกรุงเบิรน มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และโรมานช ซึ่งภาษาสุดทายนี้คนไทยอาจไมคอยคุนหู เทาไรเพราะไมใชภาษาสากล แมแตในสวิตเซอรแลนดเองก็มีสัดสวนประชากรที่พูดภาษานี้ ไดเพียงรอยละ 0.9 เทานั้น 5|

www.iGetEnglish.com

Let’s read & write!

A


The Abbreviation of the Country Name Let’s read & write!

Many who have checked out Swiss websites may be surprised at the URL ending with “.ch”. Some example includes www.glacierexpress.ch. It is the website of the company operating the railway line which we will cover later. Roughly speaking, such abbreviation does not quite match with the name of Switzerland. In fact, “ch” is not the abbreviation of the country’s name in English but it is the acronym for Confoederatio Helvetica which is the name of the country in Latin. อักษรย่อของชื่อประเทศ

หลายท่านที่เคยเข้าไปดูเว็บไซต์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจแปลกใจกับ URL ที่ลงท้ายด้วย “.ch” เช่น www.glacierexpress.ch ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทที่ให้บริการรถไฟที่เราจะพูดถึงใน ภายหลัง ดูผิวเผินแล้วการใช้อักษรย่อแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชื่อ Switzerland เลย แต่ความจริง แล้ว อักษรย่อ ch ไม่ได้ย่อมาจากชื่อประเทศนี้ในภาษาอังกฤษ แต่เป็นอักษรย่อมาจากชื่อประเทศ ที่เป็นภาษาลาตินว่า Confoederatio Helvetica ครับ

6|

www.iGetEnglish.com


World

Wide Word เรียนรูศัพทจากสถานการณรอบตัว | Albatross

หลายๆ คนคงสังเกตวาชวงนี้ผูคน ที่เดินสวนกับเรามี accessory ที่นาสนใจ อั น หนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ หน า กากอนามั ย หรื อ face mask อุปกรณชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไขหวัดสายพันธุใหม หรือที่รูจักกันในชื่อ “ไขหวัดใหญ 2009” ซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลก ฉบับนี้เราจึงจะมาเปนผูรูทันโรค ทำความรูจักกับ ไขหวัดรายไปพรอมๆ กับเรียนรูภาษาอังกฤษคะ คำวา “ไขหวัดใหญ” มีชื่อจริงเปนภาษาอังกฤษวา Influenza และชื่อเลนวา Flu คะ เวลา ออกเสียงคำวา Flu จะตองระวังดวยนะคะ เราตองออกควบ fl- (ฟล-) อยาออกผิดเอาเสียง l ไปไว ทายคำ มิฉะนั้นเสร็จแนเลยคะ เพราะจากคำวา “หวัด” จะกลายเปนคำวา “โง หรือ fool” นะสิคะ คุณๆ ทราบไหมคะวาไขหวัดมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส (virus) นะคะ เปน Infectious Disease หรือโรคติดตอคะ infectious เปน adjective มาจากกริยา infect ที่แปลวา ติดเชื้อ ติดโรค คำนี้มี 2 โครงสรางคะ อาจจะตามดวยกรรมหรือไมก็ได ดูตามตัวอยางขางลางนะคะ

Ex. Your chicken could infect you with virus. v. obj. (ไกของคุณอาจทำใหคุณติดเชื้อไวรัสได)

The wound may infect if you do not carefully clean it. (แผลนี้อาจติดเชื้อไดถาคุณไมทำความสะอาดใหดี) เราสามารถทำกริยาตัวนี้ใหเปนคำนามโดยเติม -ion ไดเลย เปน Infection คะ 55 |

www.iGetEnglish.com

I Get Tutor

Know Flu, Not Fool


I Get Tutor

เมื่อคุณผูอานรูสึกวามีอาการเหลานี้ คือ chill, fever, sore throat, muscle pains, severe headache, cough, weakness ใหรีบไปพบแพทยทันทีนะคะ เพราะนี่เปนอาการของคนเปน ไขหวัดใหญและอาจจะพัฒนาไปเปนไขหวัดสายพันธุใหมที่รายแรงคะ ทั้งหนาวสั่น มีไข เจ็บคอ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะอยางรุนแรง ไอ และออนเพลีย เดิมไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (H1N1) เคยถูกเรียกเปนภาษาไทยวา “ไขหวัดหมู” เนื่องดวยมันมีชื่อภาษาอังกฤษวา swine flu เหตุทุ ี่ใช swine flu ไมใช pig flu ก็เพราะเปนคำศัพท ทางการแพทย โดยตั้งใจจะหมายความถึงสัตว จำพวกหมูมากกวาจะจำเพาะเจาะจงไปที่หมูบาน ที่เลี้ยงไวกินเนื้อเพียงอยางเดียว เหมือนกับไขหวัด นกไงคะ เรียกวา avian flu จะดูครอบคลุมกวา bird flu เพราะ avian หมายถึงสัตวปก สวนการแพรเชือ้ เราจะเรียกวา Transmission มาจากกริยา transmit กรุณาสังเกตการสะกดคำ ดวยนะคะ ขอใหรูวาเปนคำจากรากศัพทเดียวกัน เมื่อใส suffix เพื่อใหเปนคำนามก็เปลี่ยนจาก t เปน s แตเสียงคำอานก็ออกเปน เชิน่ เหมือนเดิมคะ การแพรเชื้อเปนไปไดถึง 3 วิธีคือ 1. ผูที่มีเชื้อหวัดอยูแลว sneeze (จาม) ใ ผูอื่นโดยตรง แลวเราก็หายใจเอา the aerosols ใส ที่เกิดจากการไอ จาม ถมน้ำลายของผูที่มีเชื้อหวัด เขาไป ทราบหรือไมคะวา aerosol คืออะไร มันก็ คือละอองของเหลวนั่นเองคะ สวนคำวา inhale นั้นคือ หายใจเขา นะคะ ถาหายใจออกจะใชคำวา exhale ใหสงั เกตที่ prefix in- (เขา) และ ex- (ออก)

*****ระวังวาบางครั้ง prefix in- อาจจะใหความหมายปฏิเสธก็ได และ ex-

ที่เติมหนาคำนามก็อาจจะหมายถึง คนกอนหนา (ที่ไมอยูในตำแหนงหรือ สถ มแลวแตยังมีชีวิตอยู) เชน ex-King = อดีตกษัตริย, ex-wife = สถานะเดิ ภร า ภรรยาเก 56 |

www.iGetEnglish.com


เฉลยขอสอบ I Get Exam: How Good Is Your English? Vocabulary

Speaking

Grammar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

b c c c d a d d a a c c a c a a b b c a a c b a b

d a c b a c c b a a d b d c b b b c a c b c a a d 108 |

www.iGetEnglish.com

c b d b c d b a b b b d b d a b c a b a a c a b b

Reading 76. c 77. b 78. b 79. d 80. b 81. c 82. b 83. b 84. c 85. d 86. a 87. a 88. c 89. d 90. b 91. d 92. b 93. b 94. a 95. c 96. b 97. b 98. c 99. c 100. a


Right

Writing ฝกสื่อสารผานตัวหนังสือ | Auntienook

Let’s read & write!

»ÃÐ⤢ѴáÂŒ§ เฮอ...ชีวิตมันเศรา ทำงานหนักหัวไมวางหางไมเวน เจานายกลับไมเคยเห็นใจ ปลอยใหอิชั้น เปนลูกกระจอกรองมือรองเทาชาวบานอยูไดทุกเมื่อเชื่อวัน วาแลวก็ขอเขียนระบายความอัดอั้นตันใจ ซะหนอย

promoted. n e e b r e v e n e v a h ally hard, I Although I work re μÓá˹‹§) ¹ Í è × Å à Œ ä´ Â ¤ à ‹ Á ä ç ¡ ¹ Ñ © ‹ μ á (¶Ö§©Ñ¹¨Ð·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ ที่เห็นขางบนนี้ไมใชความคิดของเจาของคอลัมนนะคะ เป น แค ตั ว อย า งของประโยคขั ด แย ง ที่ เ รากำลั ง จะพู ด ถึ ง กั น ใน คอลัมน Right Writing โฉมใหม ที่จะเริ่มตั้งแตฉบับนี้เปนตนไป คะ หลังจากฝกเขียนตามหัวขอตางๆ มาหลายฉบับแลว คราวนี้ เราจะมาเจาะลึกที่การเขียนประโยคชนิดตางๆ กันบาง คิดวาคุณ ผูอานนาจะมีโอกาสไดนำไปปรับใชในหลากหลายสถานการณมาก ยิ่งขึ้นนะคะ จากตัวอยางเราจะเห็นไดถึงอารมณขุนของหมองใจของ พนักงานตอกตอยคนหนึ่ง ซึ่งรูสึกวาตัวเองไมไดรับความยุติธรรม (ย้ำอีกครั้งวาไมใชดิฉันนะคะ แหะๆ) เนื่องจากผลที่เธอไดรับ (ไมไดเลื่อนตำแหนง) ชางขัดกันเหลือเกินกับสิ่งที่เธอทำ (ทำงาน หนักมาก) ถาจะสรุปใหเห็นชัดๆ ประโยคนี้สื่อความถึง 3 อยาง ดวยกันคือ 72 |

www.iGetEnglish.com


Let’s read & write!

1. ฉันทำงานหนักมาก 2. ฉันไมเคยไดเลื่อนขั้น 3. ฉันคิดวาการที่ฉันไมไดเลื่อนขั้นนั้น ขัดแยงกับความคาดหวังหรือความนาจะเปน (คือคนทำงานหนักนาจะไดรางวัลแตกลับไมได)

¡ÒÃËÒ㨤ÇÒÁËÅÑ¡áÅÐʋǹ¢ÂÒ หัวใจของการเขียนประโยคขัดแยงนั้นอยูที่การคิดใหไดกอนวา “เราตองการสื่อถึงความขัดแยง ในลักษณะใด” เพราะมันจะสงผลถึงการเลือกจัดวางรูปประโยค เพื่อบอกวาอะไรเปน “ใจความหลัก” และอะไรเปน “สวนขยาย” จากตัวอยางขางตน คุณพนักงานตอกตอยอยากจะแสดงใหเห็นถึงความ ไมยุติธรรม จึงตองการสื่อความขัดแยงในทำนองที่วา “ทำดีดันไมไดดี” ใจความหลักจึงเปนสภาวะ “ไมไดดี” ของเจาหลอน ซึ่งก็คือ “ฉันไมไดเลื่อนตำแหนง” และสวนขยายที่ขัดแยงกับใจความหลักก็ คือ “ถึงแมฉันจะทำงานหนักมาก” ซึ่งเพียงแตเขามาขยาย เพื่อบอกใหผูอานทราบถึงสาเหตุแหง ความคับของใจเมื่อไมไดเลื่อนตำแหนงเทานั้น ในทางกลับกัน หากผูเขียนตองการสื่อถึงความขัดแยงในทางบวกก็คือ “ถึงไมไดดี แตก็จะ ทำดี” ใจความหลักที่ผูเขียนบอกก็จะกลายเปนเรื่องของการ “ทำดี” โดยสวนที่เสริมเขามาคือ “แมไม ไดดี” นั้น เปนเพียงภาพขัดแยงที่ทำใหเห็นถึงความตั้งใจดีของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น Although I has never been promoted, I (still) work really hard. (ถึงแมวาฉันไมเคยไดเลื่อนตำแหนง แตฉันก็ (ยัง) ทำงานหนักมาก) ความขัดแยงในลักษณะนี้เปนการแสดงถึงสปริตในการทำงาน ไมไดแสดงถึงความไมยุติธรรม มันจึงเนนที่การ “ทำงานหนัก” ไมใชเนนที่วาไดเลื่อนตำแหนงหรือไม

73 |

www.iGetEnglish.com


ติดปาก

ติดใจ จดจำไว พรอมใชไดทันที | อารดา กันทะหงษ

ชวนฝรั่งเที่ยววัด เมืองไทยเปนเมืองพุทธ มีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดเปนอันดับสาม Shall we talk?

ของโลกรองจากจีนและญี่ปุน พุทธศาสนสถานและสิ่งกอสรางที่แสดงความสัมพันธ ของวิถีชุมชนไทยกับพระพุทธศาสนามีมาชานาน และปรากฏอยูทั่วทุกภาคของไทย นอกจากจะเปนสถานที่ซึ่งแสดงใหชาวตางชาติเห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของ ประเทศเราแลว ก็ยังเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สรางความประทับใจใหกับผูที่มา เยี่ยมชมอีกดวย เพราะฉะนั้น การชวนเพื่อนตางชาติไปเที่ยววัดจึงเปนไอเดีย ที่ไมเลวเลยทีเดียวคะ คำทีร่ จู กั กันดีอยูแ ลวสำหรับวัดคือ “temple” อยางวัดพระแกวมรกต วัดคูบานคูเมืองของไทย ซึ่งเปนไฮไลตสำหรับนักทองเที่ยว ก็มีชื่อวา “The Temple of the Emerald Buddha” แต เมือ่ ยางเทากาวเขาไปในเขตวัดแลว เราตองเจอกับสิง่ กอสราง และอาคารนอยใหญอกี นับไมถว น จะเหมาเรียกทุกอยาง ว า “temple” ก็ ฟ ง ดู พิ ก ลอยู งั้ น เรามาเรี ย นรู คำศัพทเฉพาะสำหรับสิง่ กอสรางทัง้ หลายในวัด กอนดีไหมคะ

86 |

www.iGetEnglish.com


Ordination hall Chapel Pagoda Parsonage/monk’s dwelling/monk’s cell temple’s pavilion temple court

วิหาร (ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป) อุโบสถหรือโบสถ (ที่ประกอบกิจของสงฆ) - หามเผลอใชคำวา “church” นะคะ เพราะ คำนั้นหมายถึงโบสถของศาสนาคริสตคะ เจดีย กุฏิพระ (ที่พักของพระสงฆ) ศาลาวัดหรือศาลาอเนกประสงค ลานวัด

กอนจะพาเพื่อนฝรั่งสักคนไปเที่ยววัด อาจตองมีการเลาเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติกันสักนิด เพราะวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจริตกิริยาของผูไปเยือนจึงตองสำรวม และแสดงออกซึ่งความ เคารพตอสถานที่ เริ่มกันตั้งแตกอนเขาวัด จนถึงการปฏิบัติตัวเมื่ออยูในเขตรั้วพุทธนิวาสสถานเลย

บอกเลาธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติ ใชรูปประโยค You should (คุณควร) + ……….การกระทำที่ควรทำ………. เชน You should dress in modest clothing, and avoid wearing tank tops, short skirts, or shorts. คุณควรแตงตัวดวยชุดที่สุภาพเรียบรอย และ หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อกลาม กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้น 87 |

www.iGetEnglish.com

Shall we talk?

คำศัพท


English

in Real Life ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน |auntie-go-lucky

ãˌઋÒ

à¤Ã×èͧºÔ¹à¨çμ ÍÒªÕ¾ÊØ´à¡Ž·ÕèËÅÒ¤¹ ÍÒ¨äÁ‹à¤Âä´ŒÂÔ¹

I Get Focus

English in Real Life ©ºÑº¹Õé ¨Ð¾Ò¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹ä»¤Ø¡Ѻ¤Ø³¾ÕÃÇÑÊ ÊËÇÔºÙÅ ÊØ¢ ˹؋ÁμÕë¼ÙŒÁÕÍÒªÕ¾áʹá»Å¡·ÕèËÅÒ¤¹ÍÒ¨äÁ‹à¤Âä´ŒÂÔ¹ ¹Ñ蹡ç¤×ÍãˌઋÒà¤Ã×èͧºÔ¹à¨çμ¤‹Ð ÍÒªÕ¾¹Õé·ÓãËŒ¤Ø³¾ÕÃÇÑÊ ËÃ×Í¹Ø ¨ÐμŒÍ§·Ó§Ò¹μÔ´μ‹ÍÊ×èÍÊÒáѺªÒÇμ‹Ò§ªÒμÔ ´ŒÇÂÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÍÂÙ‹º‹Í¤ÃÑé§ àÃÒÅͧ仴١ѹ´Õ¡Ç‹Ò¤‹Ð Ç‹Ò˹ŒÒ·Õè¢Í§à¢Ò¹Ñé¹ÁÕÍÐäúŒÒ§ ¨Ó໚¹μŒÍ§ãªŒ·Ñ¡ÉÐ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ´ŒÒ¹ã´ áÅÐμÑÇà¢Òàͧ㹰ҹйѡàÃÕ¹ ·ÕèàÃÕ¹âçàÃÕ¹ä·ÂÁÒμÑé§áμ‹à´ç¡ ÁÕà¤Åç´ÅѺÍÐäúŒÒ§ 㹡ÒþѲ¹ÒÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧμ¹àͧ 38 |

www.iGetEnglish.com


และหนาที่ของตัวเองสักเล็กนอยคะ ¹Ø | บริษัทของผมมีชื่อเต็มๆ วา OrientSKYs Private Jet บริการใหเชาเครื่องบินเจ็ตสำหรับ เศรษฐีและนักธุรกิจจากตางชาติ ซึ่งกลุมเปาหมายก็จะเนนที่เอเชีย เชน จีน ฮองกง แตที่จริงแลว ลูกคาสวนใหญจะมาจากยุโรปและอเมริกา ตัวผมทำตำแหนง Account Manager หนาที่ก็คือ ประสานงานระหวางบริษัทกับลูกคา โดยเราก็จะมีเครือขายกับ broker ซึ่งเปนเหมือนนายหนาที่คอย หาลูกคาใหเราอีกที เพราะคนกลุมนี้เคาจะมีประสบการณ มี connection แตไมมีเครื่องบิน โดย broker ก็มาประจำการแถบๆ เอเชียนี่แหละครับ | แลวตองใชภาษาอังกฤษในการทำงานยังไงบาง ¹Ø | ใชเยอะมากในการติดตอสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพทและอีเมล ซึ่งตอนแรกมีปญหาเยอะมาก เพราะศัพทที่ใชเปนศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการบิน เราตองเรียนรูใหม ปรับตัวเยอะมาก บางทีไมเคย ไดยนิ เลย ตัวยอบางอะไรบาง แถมพวกการเลือกใชคำก็มปี ญ หา เพราะมันเปนศัพทธรุ กิจซะสวนใหญ เราไมเคยทำมากอน ตัวผมเองอานหนังสือภาษาอังกฤษมาพอสมควร ก็เลยคุนกับภาษาเขียน แลว มันเปนคนละแบบกับภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ ตอนแรกเขียนอีเมลนี่โดนแซวเยอะมาก วาใชภาษาเวอร เกิน คือภาษาแบบที่เราเคยอานมา มันไมใชภาษาที่จะเอามาใชกันในชีวิตประจำวันนะครับ | แลวเรามีวิธีการปรับตัวยังไงบางคะ ¹Ø | ผมเขามาตอนแรกไมใชคนเกง คนที่อยูเดิมเคาเกงภาษาอังกฤษกันอยูแลว ที่เคารับเราเพราะ เราไดภาษาจีน แลวอยางที่บอกไปแลววาที่นี่เคาเนนกลุมลูกคาตะวันออก เอเชีย ลูกคามาจากจีน เยอะ เคาก็เผื่อวาเราจะไดใชภาษาติดตอกับคนจีนบาง ตอนทำงานใหมๆ จึงตองปรับตัวเยอะมาก ที่จริงตัวผมเองเปนคนพัฒนาชา สมัยเรียนประถม-มัธยมก็เรียนแบบไทยๆ ตอบแตขอสอบ choices ตลอด ไมเคยตองพูดเองเขียนเอง พอเขามหาวิทยาลัยก็ตองปรับตัวคอนขางมาก เพราะตองเขียน อะไรยาวๆ แบบที่ไมเคยเขียนมากอน พอมาทำงานนี้ก็ตองศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจอีก โชคดีที่ ตอนนั้นผมไดเพื่อนรวมงานที่เปนลูกครึ่งชวย train ให เราก็พยายามรับ พยายามปรับใชตามที่เคา แนะนำ นอกจากนั้นก็พยายามก็อปปจากชาวบานเอากอน เคาทำยังไงกัน เราก็พยายามจำไว แลวก็ มีอานนิตยสาร อานหนังสือพิมพ | เมื่อสักครูคุณนุบอกวาไดงานนี้เพราะรูภาษาจีน แสดงวาภาษาที่ 3 ก็มีประโยชนในการ หางาน ¹Ø | ใชครับ มันทำใหเราไดงานดีๆ บางทีเอาเขาจริง เราอาจจะแทบไมไดใชภาษานั้นเลยก็ได แต มันเปนจุดเดนและจุดเริ่มตนใหนายจางเลือกเรา อยางงานผมนี่ สวนมากลูกคาในวงการนี้ที่เปนกลุม เปาหมายก็ตองพูดภาษาอังกฤษไดอยูแลว ทำใหใชภาษาอังกฤษมากกวา ภาษาจีนใชแคไมถึง 10% 39 |

www.iGetEnglish.com

I Get Focus

| งานของคุณนุเปนงานที่คนทั่วไปไมคอยคุน อยากใหชวยอธิบายเกี่ยวกับลักษณะงาน